Skip to main content

Full text of "Nomenclator botanicus ?enumerans ordine alphabetico nomina atque synonyma, tum generica tum specifica, et a Linnaeo et recentioribus de re botanica scriptoribus plantis phanerogamis imposita /auctore Ernesto Steudel."

See other formats


\ NOMENCLATOR * t i>. « 


•Mr^ < 
* 

9 * 
t 

ENUMERANS ORDINE ALPHABETICO NOMINA atque SYNONYMA /\ h 


TUM GENERICA TUM SPECIFICA ET A LINNAEO 

ET RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA 


SCRIPTORIBUS 


. PLANUS PHANEROGAMIS « IMPOSITA. 

A U C T ORE 
ERNESTO STEUDEL, Med. Dr. / 

STUTTGARDTIAE et TUBINGAE S U MIIBU8 I. G. C O T T A E. MDOCCXTI missouri botanical 
Garden Ljbra*y 


/ 

4 

t ■ 

* 


V 

xifif HOPFERI o* L'ORME \ / 
r a e f a t i o. 
rodit tandem Nomenclator botanicus, nova methodo concinnatus # 
quae quid praestare conetur, jam ante tricnnium, cum de proposito 
hoc edendi opusculum , rationem redderet autor , praedicavit. Liceat 
vero normas, quas in elaborando opere sequutus est, paucis histoiicc 
repetere. 

Jam post primitlas rei herbariae absolutas, denominationibus plan- 
tarum paene innumcrabilibus fatigato et ab universo botaniccs studio 
tantum non absterrito nomenclator botanicus universalis, qui ordine 
alphabctico cunctas plantarum deuominatioues, earumque synonyma per- 
censeret, res quam maxime necessaria ac filum quod brevissimam et 
tutissimam ex synonymorum labyrintho sese extricandi viam indicaret, 
autori videbatur. Itaque jam tribus abliinc lustris, inprimis Personii 
Flllldenowiiqxie operibus usus indicem hujusmodi elaborare aggressus 
est, quod vero coeptum cum omni fere re herbaria, cum in artis Hip* 
pocraticae studium continuatum ejusque exercitium omne tempus csset 
impendendum, satis longo annorum intervallo est intermissum. Rever- sus deinceps ad rem herbariam , cum desiderium illud Dennstaedtii 
opere, v quod interea in lucem fuerat editum, minus faustc (ac vel ho- 
dienum vix et ne vix quidem) explcri appareret, novo ardorc ad opui 
intermissum accessit, quod retractaturum se numquam fuissc baud in- 
ficiatur, si tot ac tantas undique obvias difficultatcs ante novisset, quem 
profecto indefessae assiduitatis et irnprobae patientiae laborem non erat 
ad finem perducturus , nisi spes alFulsisset, hoc tot horarum, dicrum, 
quiri imo annorum impendium , plurimorum rei herbariae cultorum in 
lucro fore. Movebatur insuper animus ad continuandum laborem com- 
muni plurium amicorum con3ilio et appix>batione , praeterquam quod 
sincero in scientiam prae caeteris gratam amore ac desiderio teneretur # 
pro virili aliquid in commodum ac usum Botanophilorum eonferendi. 
1 In ipso elaborando opusculo sequentia videbantur agenda ct con* 

sideranda : 

i.) ut plantae hqdie repcrtac ordine alphabetico cunctac quantum 
fieri poterat, recenserentur cum certa autorum turn generum turn spe- 
cierum annotations Cum indc a liovissime edito absoluto plantarum 
indice plures elapsi sint anni, rebus in re herbaria inventis locupletis* 
simi, et numerus recens detcctarum specierum in universum computa* 
tus altero tanto, quoad plurima e singulis genera triple vol quintuple** 


IV < quoad nova genera tertia eirciter parte sit auctus, nova universalis m- 
dicis plantarum elaboratio ncquaquam res supervacanea aut quae excu- 
sationis egeret, videbatur. Cum vero nomenclatorem nullo alio opere, 
universas plantarum species complcctente inniti liceret, (quo commodo 
omnes nomenclator um botanicorum editorcs hucusque f ruebantur) sed ex in- 
genti scriptorum numero, aut monographice genera et familias, autgeogra- 
phice floram rcgionum, aut undique collatas , eas quae in lictrtis colun- 
tur, plantas referendum, magna sane diligentia esset conscribendus , 
quam maxime necesse crat, ut et singulis generibus et speciebus nomen 
autoris, qui primus earum mentionem fecisset, adderetur. Omnes, vel 
nomine tenus, ex catalogis hortorum cognitae plantae recenscndae vi- v debantur, quamvis interdum plane sint fictae, saltim ad alias referen- 
dae. Forsan hac in re vituperandus quibusdam, qui rite cognitas tan- 
turn plantas recensitas velint, videri possit autor. At nomenclatoris 
est, et dubia recensere, ut dubia solvant, qui poterint. Caeterum jure 
interrogari licet, quinam sint limitcs inter plantas rite cognitas dubiasve 
ponendi ? 

2.) Nomenclator vero botanicus certiorem laudem ac gratiam Bota- 
nophilorum exspectare poterat , si synonyma singulis generibus et spe- 
ciebus indita adjiceret, eaque omnia suo loco insereret, ita ut sine tern- 
poris jactura rescisci posset, num , quantum hodie innotuit, quaeque 
plantarum, cujus autor aliquis mentionem facit, jam jam ab aliis, alia 
forte denominatione sit descripta. Cum vero tanta sit synonymorum 
copia, ut nisi de restrictione cogilaretur, opus maximi voluminis natum 
foret, quo ipso commodior, quern nomenclator praebere debet usus pe- 
riissct, quaerebatur ecquae synonymorum maxime notanda sint? Pri- 
mum autorum omnium, qui ante promulgatum Linnaei systema sexual© 
scripserunt, opera cuncta sunt omissa, neque synonyma, quae inde 
peti possint, allata. Sunt vero allata synonyma exindc orta : a) quod 
eaedem plantae a pluribus Phytologis repertae divcrsis, aut diversae iis- 
dem induuntur denominationibus; b) quod ob scientiae incrementa ac 
recefttius observata singulac generis species in plura divcrsa genera se- 
parari, aut genera prius diversa in unum conjungi, aut singulae species 
ex alio genere in aliud amandari debent. c) quod, „ quo nihil 44 ut 
t Boerhavii verbis utar, „ pejus fere arti accidere potest, quam id, quod 
„quotidie evenit, quilibet auctor plantae diu descriptae atque bene de- 
„ nominatae, novum iterum, absque fructu, absque ulla necessitate no- 
„men imponit. " *) d) Varietates sane notabiliores constantiorcsque I 

') Liceat integrum affere locum : „ cur Johannes Bauhinus cuique fere plantae , 

I 

„ quam recenset , nomen dat diversum ab eo , quod Columna , Clasius et <?a- 
„sparus Bauhinus dederant? Quare Morisonus millena nova finxit nomina, 
„ubi nihil omnino hoc exigebat? Quam ob rem centies post hos innovavit rur- 
„sum nomina Tournefortius ? Omnes sane hi curam artis gravem cura nova 
„ aggravant Atque ita efflcitur difficilibus nugis ut stulta appareat difflcilisqu* 
„BoUmce.« — (Index alter praefatio p. i 5.)— Quale opprobrium, n« et in ra# 


t V N V species distinctas saepc aemulatae et qua talcs a singulis autoribus nota- 
tae in synonymorum ordine suntallatae, omissis omnibus, quae Icvibu9 
staturac, aut coloris aliisve mutationibus e cultura ortis nituntur. Has 
igitur varietates in quibusdam generibus v. c. Brassica, Citrus, 
Myrtus, Rosa, Salix, aliisque fusius , quin ad variorum autorum 
opinionern, inprimis in commodum eorum affercndas esse duxi , quorum 
interest, varias, quas aut in lierbariis aut in liortis possident forma s, qui- 
bus una eademque species gaudet, designare. e) Denique, quamvis no- 
menclatoris non sit, autorum de re botanica vitia corrigcre, cum vero 
haec ipsa non raro in causa sint, ut multa multoties confundantur et au- 
tores, caeterum optime meriti, in crrores induci so patiantur, istorum 
quoque, excusationis causa sic dictorum synonymorum gravioris moment! 
ratio est habita, si novae nondum descriptae plantae denominatione jam 
m alia planta usitata induuntur, aut si dudum notis, tanquam recenter 
repertis, novum nomcn imponitur, aut denique, si notae plantae sub 
falso alius plantae nomine rcferuntur. 

3.) No vero dispositio alphabetica impedimento foret , quominus no- 

menclator Botanophilis commodum incficis systematic! praeberet , plantis 

v • 

enumeratis ope antepositorum numerorum, quos genera et species in no- 

tissimis atque usitatissimis operibus a Persoonio, Willdenowio, et Roe» 


merio, juncto cum Schultesio *) editfs praefixos habent , locus est assi- 
gnatus, quern inSystemate sexuali obtinent. Tabula enim praemissa duce 
statim invenies, quibus Classibus, quibus Ordinibus numeri operum ci- 
tatorum contineantur. Kullus dubito , quin hoc addidisse , liorum ope- 
rum possessoribus, certe amborum priorum , specialibus indicibus desti- 
tutorum, sitgratum, dum hujus ope e/olventes nomenclatorem resci- 
scant, an ct ubi quaedam planta in illis reperiatur. Generibus, quae his 
operibus non continentur, numeris romanis ct arabicis ad calcem posi- 
tis, quorum explkationem eadem cxhibct tabula, locus adsignatur. 

4.) Solennibus etiam signis duratio plantarum, quo addidamento vo- 
lumen vix et ne vix quidem augetur, plantarum cultoribus certe grato 
indicatur 
bita. Stud 

nunquam satis laudandus, ubi omncs conticuere, propria expcrientia 
edoctus, autor erat. Patriae plantarum assignatio, quanquam forsan a 
pluribus desiderata, quia vo lumen certe ex quarta parte auxisset, est 
omissa. . Hujus etiam operis partiunculae non negligenter ratio est ha- 
udiose hortorum catalogi consulti; praeprim is hujus rei Miller us, cadat, nunquam nomina ab auteribus usitata , mutavi , etiamsi hoc non raro non 
excusatius solum, sed etiam necessarium videri poterat. Plantas a se diversas, 
si occurrunt iisdem nominibus praeditae, non transnominavi , sed qua diversas 
eas indicate satis habui , ejusmodi imitationes lis relinquendas censebam, qui 
vcl in elaborandum ex integro Systema Vegetabilium , vel monographic genera 
aut familias describenda opera m impendunt. 
•) Volumina quinque priora ex integro sunt citata'; volumea sextum , quod eodem 
tempore sub proelo fuit, ex parte tan him. prnut singula© philyrce ex typogra- 
pliia transmissae sunt, citari potuit. VI / 5.) Plantas cryptogamas separare a phanerogamis ex re visum est, 
cum illorum studium , quamvis in dies plures huic maxime sint dediti, 
non omlies codem amore amplectantur, quam horum. Monuit etiam con- 
trahendi voluminis ratio, Caeterum immutata quodammodo methodo hu- 
jus classis enumerationem instituere necesse erit, cum non liceat, Syste- 
mate cuidam, quod integrant Cryptogamorum classem complectitur, in- 
niti. Forsan vero banc ipsam ob causam nomenclatorem plantas cry- 
ptogamas cum synonymis cunctas enumerantem Botanophilis eo gratiorem 
et exoptatiorem fore confidoj quern, si non fefellerit opinio, brevi ore 6.) Quoad typographicam operis rationem, conjunctam voluminis 
quantum fieri potuit contraliendi, perspicuitatis vero servandae curam 
•atis feliciter exsolutam invenies. Qui et in hoc, quantum nunc est 
voluminis , offenduntur non autorcm sed ipsam rerum naturam in pro- 
creandis plantis et autores in earum denominationibus tarn fertiles ac cusent. 
teneant: utuntur a.) Si quaedam species sub genere desideratur , videndum num 
sub initio generis in aliud quoddam adlegetur. v. c. quaeritur: B a c- 
cliaris buxi folia Pers. quae sub hoc genere desideratur, post ge- 
nus Baccharis adscriptum est: vid. Conyzaj sub Conyza igitur 
est quaerenda, ubi indicatam invenies. 

b.) Si sub genere quodam plures militant species, ab aliis autorw 
bus ad aliud genus relatae , nomen hujus generis nomini illius qua sy- 
lionymum supposUum signo notatum est, quod idem omnibus speciebus 
ad hoc referendis est additum, v. c. sub genere Agrpstis adscripta 
est *Vilfa, Adam. Beauv. Humb. et Bonpl. Omnes igitur sub Agro- 
ft tide recensitae species, quibus signum * praefixum est, pertinent ad 
genus a Beauvoisio secundum Adamoniurn constitutum etiam Hum- 
boldtio approbatum : Vilfa. Si post synonymum generis adscriptum 
est: Aut. cit. species asterisco * notatae ab autore citato sub codem turn 
non *> Ad easdem fcro rationes Dr. DreweS Hamburgii defunctus nomenclatorem scri- 
bere mceperat, cujus Manuscriptum penes illstm Campe Bibliopolam Ham« 
burgensem est. Per clbrum. Oekenium (Uil 1819 Heft IX. Umschlag.) de hoc 
c-pere certior factus, illsti Campeo Msm. petcnti mihi perlust.andum tradere 
benigne placuit; quod ad litteram L usque absolutum inveni. Autor vero-ut et 
eatalogo Hbrorum adhibitorum addlto patuit - libris post annum 1808 -\ editis 
est usus, ntique nullis , qui non a me ipso in usum vocati sint. Hinc 
*tiam mspto in meum commodum uti non potui. Perpaucarum differentiarura, 
quas comparans observavi, rationem non habui , cum parlim recentius detecta in 
causa fuistent, in reliquis vero argumcnta differentiae laterent. Divus Drewes 
primi autoris plerumque vel Persoonii vel Willdenowii opera quoad paginas 
^citat, signa durations addit, omissa patria ; cryptogama separat; typographic* 
tiam ratio similis fieri debebat. Illsti. Campeo publicas pro sua in me be- 
nevolentia reddo gratia*. 
Willd. Iegitur Mimosa. IXn* Aat. cit. omnes igitur species, quibus * 
praefixum est, a JVilldenowio ad Acaciam relatac, autoribus citatis 

i 

Mimosae audiunt* Interdum duo signa adscripta sunt v. c. A pi era 
fVilld. - Hawortia. Daw. Haw. * Aloe Lin. Ant. cit. Explicatio 
est eadem: species nempe generis, quod Willdenowius Apicra nomi- 
nat, si signum — praefixum habent, Duvalio et Hawortio audiunt 
Hawortia, quae vero * Linnaeo et autoribus citatis Aloe v. c. 
species ^albicans Haw. ab Hawortio, (qui autor citatus) primura (in 
Miscellaneis) Aloe albicans, serius (in synopsi) Hawortia albi- 
cans est nuncupata. Interdum asteriscum (*) parenthesi clausum inve- 
nies v. c, sub genere Carduus (quod conferatur) signa ita interpret 
landa: species sine anteposito * ab autoribus citatis, a Persoonio et a 
Willdenowio sub genere Carduus cnumerantur, species, quibus 
praefixum est, a Linnaeo vei autore citato sub genere Cnicus re- 
censentur, quae vero (*) habent ab autore citato sub genere Carduus 
a Willdenowio vero sub genere Cnicus referunturj species obelisco 
(f) pracfixae Poiretio sunt Serratulae. 

c.) Autores duo vel plures citati sunt: 1) si planta a cluobus auto- 
ribus, quorum neuter alterum citat, eodem nomine praedita est, v. c. 
Pedicularis adscendens citatos babet Schleich, et Sternb. et Hop. 
quod est indicio, plantam a Schleichero in catalogis suis ita denomina- 
tam, eandem esse, quam Sternbergius et Hoppe (in memorabilibus 
socictatis botanicae Ratubonnensis) eodem nomine signaverunt Inter 
utrumque autorem citatum „et" est interpositum, si de indentitate plantae, 
quam descripsit, perperam quidam dubitaverunt, quod dubium si non- 
dum est solutum signo „ct?" est indicatum; si plantae homonymae sunt 
diversae inter autorum citatorum nomina additum est „non". 2) si dubia 
adsunt, an quaedam species existatnec nej v. c. dc existentia Orchidis 
suaveole ntis Fill, dubitatum est, sed et Poiretius, Hrockerat, Hdppe 
banc plantam existere testantur, bine corum nomina apposita. 3) si 
primus plantae inventor earn non ipse descripsit. v. c. plantae , quas 
Persoonius vel Poiretius ad Jassieai vel Desfontainesii herbaria dc- 
ficripserunt autores habent Juss. Pers.-Desf. Poir. etc. 4) •$ autor qui- 
dam iu alterius cujusdam opera plantam descripsit v. c. Robert Brown 
in Aitonii Horto Kewensi : Ait. R» Br. 

d) Nomina autorum parenthesi continents, si plantam non ipsi 
descripsernnt sed illam nulla addita autoritate in catalogis v.c. iBreit.), 
<Martius.), (Raeuschel.) quas primus in Horto Breitcriano, alter in 
Horto Erlangensi, tertius in Nomcnclatore suo adducunt. Hac ipsa igitur 
parenthesi planta plus minusve dubia indicator. (//• et if.) indicat plan- 
tas, quas Hamboldtius et Bonplandius ex 'itincribus retulerunt , quae 
vero non ab ipsis vel a Kanthio, sed ab alio simul citato autore sunt 
descriptac et denominatac. Plerumque hae plantae ad exemplana in 
mildenowii herbario asservata, ipsique ab Humboldtio tradita , et ad 
Schedas nimis breviter a Willdenowio conscriptas vulgatae sunt dum saepissime eaedern plan diversiB jn opere Hum- 


I VIII 

1 

boldtiano ipso occurrunt. (cfi\ Flora oder botan. Zeit. 1820 Nr. 17 
p. 257 et Nr. 41 p. 640) (Pets.) indicat nomina quae Persoonius non ita 
induit plantis , quam proposuit. 

Reliqua, quae ob signa vel voces abbreviatas, dubia sunt, infra 
explicantur. 

His perpensis L. B. nomenclatore sine difficultate uti poteris, cui 
Inde forsan opprobrium maximum pcti possit, quod toto tantoque la- 
bore nil vel parum novi doccatur nee nisi diversorum autorum syno- 
nyma recenscantur, quomodo jam ab aliis sunt relata, raro, si autores 
dissentiant, de diversa eorum opinione adjecto judicio. At nomenclator 
id commodi afFerre videbatur, quod dum copiam rcrum recens in re 
botanica inventarum uno quasi obluitu conspiciendam eruditis praebe- 
ret, menda simul ac dubia, quibus specialis cognitio plantarum premi- 
tur, proderet, locosque notaret, ubi investigationes repetendae , con- 
jecture affirmandae , dubiaque solvenda essent. Critica enim synony- 
morum selcctio neque in autoris consilio erat, neque ab eo peti jure 
potuit Qui synonymorum confusiones et implicationes explicare valcnt, 
cos banc cxplicandi rationem affcire oportet, cui quidem negotio in 
nomenclatore nequaquam erat locus. Synonyma vero non sine judicio 
ex cujusque autoris sententia esse conferta, vix opus est ut moneam. 
Dubia candide notata, falsa aui plane neglecta, aut expresse prodita 
sunt. Magistrorum opera studiose ubique consulta j omnia enim, quae, 
adire licuit adminicula, d.ligenter in usum sunt vocata. Patuerunt non 
solum publicae Stuttgardticnsis et Tubingensis, cum ditissima ad rcgios 
privates usus condita Bibliotbecae, sed. etiam Botanicorum fautores et 
amici maxima cum libcralitate et bcnevolentia librorum thesauros me- 
cum communicare dignati sunt. Liceat eos inter nominari: BECKER 
Professor, instituti Sencltenbergiani Francofurtani ejusque horti botanici 
praeses , qui non solum libros mihi commodavit sed etiam ex volumino- 
s.onbus et prctiosioribus (v. c. Flora lusitanica) excerpta in meum com- 
modum benignissime fecit, GAERTNER Doctor CaWnsis, qui practer 
libros trad.tos consilio suo tarn gravi et diligenti quam amico operis 
institutum adjuvit, DE JAEGER Archiater rcgius. DE KERNER a consi- 
liis aulicis, cui perlustrationem praestantissimorum v. c. Jacquini, Beau- 
voisii, Ruizii etPavonis, Curtisii, aliorumque operum debeo , DE 
KIELMAYER praeceptor ad cineres usque pie grateque colendus, divua 
ROEMER iniquo nunquam satis deplorando fato amicis scientiisque ere- 
ptus, qui cum bibliothcca et domum snam aperuisset, si invitationem ejus 
humamssimam sequi licuisset, SCHUEBLER Professor Tubingensis alii- 
qne, quorum in me amicitiam, et si nomina taccam, non minus agnosco, 
qu.busque omnibus publiccreddo gratias. At quamvis ita apparatu lit- 
terario longe locnpletiore uti mihi contigerit, 

derem, me non fugit, multa in opusculo fore desider'anda ~ vel minus 
" ta, plura forsam vitupcranda. Sed agnoscent mecum viri eruditi 
arduam rcrum molem et difficultate., quas ne quidem labor improbus om- 
nia -.meat. At non agnoscant solum, sed quae invenerint monenda et adden- 

1 A _ ^ * quam sperare prius au- perfe cum 


> IX stro plantarum recens inventarum aut eruditorum oculis perlustratarum 
aevo tam feraci Botanicorum curis erunt — aut dum opusculum a typogra- pho cxscriberetur jam sunt detccta suo tempore pro urgente rerum copia in supplementis addcre est animus, itaut nomenclatori, dum alterius 
cujuspiam praestantiore opera reddatur supervacaneus , suum qualecum- 
que servetur pretium. Cujus fretus utilitate ne dicam necessitate, quam 
quibus illo uti placebit cognitam habituros confido , non timeo senten- 
tiam justorum judicum, indulgentiam vero , si quid invenerint vitupe- 
randum , ita rogo, ut sperare liceat in tanta rerum copia vel non paucis 
vix evitandis maculis offensum non iri oculos eruditorum. » Efslingae mease INovembris 1820. 

Dr. Steude! \ I \ 


I 


\ Signorum vocumque abbreviatarum exphcatio. 


- -* ©. planta annua. 

<f\ planta biennis. 
2J.. planta perennis. 

t>. planta fruticosa vel arbor. 

J*J. planta flore mascuio. 

$. planta flore foemineo. 

If. planta flore bermaphrodito. 

? signum dubitationis quoad verbum, 

synonymum seu signum praece- 
dcns. 

vid. praefationem nr-6 lit. b. t < /• alior. aliorum sc. autorum. 

Am. Amer. America, Americanus. 

Angl Anglus. 

Aut. Autor, autores, 

Bot. Botan. Botanicus, 

cjr, conferatur. 

cit. cijatus, citat. 

de&cr. descriptio. 

diagn. diagnosis. 

dist. distinctus. 

E. B. English botany, 

ed. editio. 

fi. Ft. Flora. 

fl. d. Flora danica. 

Jl. Watt. Flora Wetterauvensis. 

H. Hort. Hortus. 

HortuL Hortulanorum. 

Helv. Helveticus. y 

Gall. Galium. 

Germ. Germanus. 

ind. index. 

ic. icon. / Mag. Magazin der naturforschendcn 
Freunde zu Berlin. nr. numero. k . p. pag* pagina. ■ 

P. Persoon synopsis plantarum. 

pi planta. 

plur. 'plurimorum. 

pr. prod, prodromus. 

RS. Roemer et Schultes Systema Ve- 

getabilium. 
Rec. Reccnsio. 
Rec. goet. Goettinger gelehrte An- 

zeigen. 
Rec. hai HallerallgemeineLiteratur- 

Zeitung. 
Rec. Jen. Jenaer allgemeine Litera- 

tur-Zeitung. 
Rec. Lip. Leipziger Litteratur - Zei- tung / Rec, Reg. Flora oder botanische 

Zeitung. 
Rec. Salzb. Salzburger medizinisch. 

chirurgisclic Zeitung. 
sec. secundum. 
spec, species. 
S. Supl. Supplementum. 
syn. synon. Synonyma. 

Syn. (post .Dec. Haw- Pers.) Synopsis. 

Syst. Systema. 

Syst. V. Systema Vegetabilium. 

tab. tabula. 
T. torn. Tomus. 

V. Volumen. 
var. varietas, varietates. 
W. VWldenow Species plantarum. 
W. E. JVilldenow Enumeratio plan- 
tarum. / 


I l 


i 


Nomina Autorum citatorum. * ABBOT Carol. Abb. Abbot. 
ABBOT Joh. Smith, in Abb, 

ABEL G. F. vid. Reitter. 
ADAM' J. F. Adam. 
ADAMS Mich. Friedr 
A DANS ON Mich. 
AEPNELAEUS C. 
AFZEL1US Adam. Adams. 

A dans. Aepnel. 

Afz.. Afzel. 
Agh. 
Ait. (ed. i) 
Ait. (cd 3.) AGARDH C. A. 
AiTON William. 
AITON Will. Towns. 
ALLIOM Carol. All 
AUSTROEMER. Alsfroem. 

AMANS Jean Florimond de Saint St. Annans. 
AMMAN Joh. Amman. 
ANDREWS Henr. Andr, 

ANDERSON Georg Anders. 

ANDRZEIOWSKY Ant Andrzvi. 

ARDU1NO Pet. etLuigi Ard. 

ARRUDA DE CAMARA Manoel Arr. Arrud 

ASKELOF Ashel. 

ASSO Ignat. de Asso. 

AUBERT vid. Petit Thouars." 

AUBLET Fusee 

AUBRY AubL Auhry. 
AZARA Felix de Atar. Balb, BALBIS Joh. Bapt. _,„ 
BALDINGER Ernst Gottfr. 

Banks. Bald. Balding. Banks j os . de „„,„„. 

BARELLE vid. Bayle - Barelle. 
BARRERE Petr. Barrer. 
BARROW loh. Barrow. 
BARTL1NG Bartling. (In Flora.) 

Barton wul p. c. Bart. 

BARTRAM W ii|. Bartr. 
BASS1 Fernando Bassi. 

Bastard V ei batard f. Bast. 

BATSCH Aug. Joh. Georg, Carl. Batsch. 
BAUER Ferd. Bauer. BAUMGARTEN Joh # Christ. Gottl. Baumg* 

Bayle - Bar, 
Beaupr. (in Decand. Syst.) 
A. M. F. J. PALISOT BAYLE - BARELLE Giusep. 
BEAUPRET 

BEAUVOIS 
Beauv. 

BECHSTEIN Joh. Math. Bechst. 
BELLARDI Carlo et Luigi Bell. 
BERGERET Jean Pier. Berger. 
BERGIUS Jon. Pet. Berg. 

BERNARD1 vid. Bivona. 
BERNHARDI Joh. Jac. Bernh. 
BERTOLOM Ant. Bertol. 
BESSER W. S. J. G. *Bess. 
BICHENO J. C. Bichen. 
B1EBERSTEIN L. B. Fr. Marschall Dfi Bellard. BIEHLER J. F. T. 
B1GELOW Jac. von 
Bbrst. Bieberst. Biehler. 
Bigel. 

BIRIA J. A. Ja Biv. Biria. 
BIROLI Joh. Birol. 
BIVONA - BERNARDI BLUMH Ant. Biv. Btrn % 

Bernar m 
? Blumh. (citat Fischer in H. 

Goren.) 
Blachw. 


BLACKWELL Elisab. 
BOEBER Boeb. 
BOEHMER Georg Rud. Boehm. 
BOERHAVE Herm. Boerh. 
BOISSIEU C. V. de Boiss. 
BONAMY Franc. Bonam. 
BONATO G. Ant. Bonat. 
BONPLAND Amand, Bonpl. (ch. Humboldt.} 
BOOS Jos, Boos. 
BORCKHAUSEN Mor, Balth. 

VINCENT 


BORY DE ST. Borchh. 
J. B. G. M. Bory. Bosc 

Bouch. 


BOSC L. A. G. 
BOUCHER J. A. G. 
BRAUNL F. A. v. Braun. 
BRAY Comes de Bray. Debray. 

BREDEMEYER Bredem. 
lo ) Nbn solum nomina Autorum citatorum , sed etiam librorum ab ipsis editorum ca- 
talogum (qualem Decandollens Systemati pracmisit) addere in animo erat. Nuda 
vero titulorum enumeratione desideriis non satisfit literatioris botanici ; fusiorem 
vero et diligentiorem de librorum indole et dc singulis commentationibus et tra- 
rtatibus in sexcentiesscriptis undique dissipatis rationem reddendi (qualem dat Cata- 
ogus Bibliothecae Banksianae) in nomenclatore non erat locus. Ut igitur spatio 
«t arcae lectoris pareeretur, catalogus librorum est omissus, nomina vero Auto* 
*um omnium, paucis saepe litteris signatorum , enumerata vncesque abbreviatae 
explicatae sunt. Si quidam autorura libros nosccre cupiant, praeter raodo citato* 
•volvere placeat. C. Spiengel historiam rei herbariae. Amstel. 1807. ed. germ. 
Altenb. et Leipx 181;. — SchulUs Geschichte und Literatur der BotaniJt. 

Wien. 181 7 . 

\ XII I Breit BR OTERO Felix Avelar Brouss. Bruceji BREITER Christ. Aug. 
BRER A L. v. Br era. 

BK1G2VOL1 Giov. (BRUNNHOF vel Giusep. 

TAGLIABUE.) Brign. Brunnk. 
BROEGELMANN W. Broegelm. 

Brot. 

BROUSSONET Pet. Mar. Aug. 

BROWN Patr. Brown. 

BROWN Robert R. Brown. R. Br. 

Bruce Jam. 

BRUGU1ERE Brug. 
BRUNNHOF vid. Erignoli. 
BRYANT Car. Bryant. 
BUCHANAN Fried. Buchan. 

BUCHOZ Pet. Jos. Euchox.. 
BULLIARD Bull. 
BURCHELL Burck. 
BURGSDORF F. A. L. de 
BURMANN Joh. Barm. 
BURMANN Nicol. Laur. Burm. 
BUTE John Garl de Butt. Burgsd. CALEY Caley (in Deeand. Syat.) 

CAMPANA Ant. Campana. 

CANDOLLE vid. Decandolle. 
CARMICHAEL Carmich. 

C ARMIGXiANI -Vine. Carmig. 
CASSEL Casstl. 
CASSINI Henr. Cass. 
CASTAGNE et ROBILLARD Castag. 
CASTIGLIONI Luigi Castig. 
CATESBY Marc, Catesb. 
CAUL1NI (CAVOLINI) Phil. Caul. 
CAVAN1LLES Ant. Cavan. Cau. 
CERVANTES Vine, de Cervant. 
CHAJLLET Jean Fredr. 
CHA1X Chaix. 
CHAMISSO Chamiss. 
CHANTRANS GlROD 

Charpentier 

CLAIRVILLE de et [ Robil. Chail. Chantr, Ckarpent % 

Clairv. 
CLARION J. Clarion. 

CLEMENTEY RUBIO Sim. Rox. 
COLEBROOKE H. F. 
COLLADbN Fr. 
COLSMANN Joh. Clemen* Colebr. 
Collad. Colsm. 

COMMERS ON Philib. 

CORANCEZ Coranc. 
CORREA DE SERRA 
COURSET vid. Commers. Corr, Correa, 
Dumout. CRAMER J. C. Cramer. 
CRA.XTZ Hier. Joh. Nep. Crantz, 
CULLUM Thorn. Gery Cullum. 
CURTIS Will. Curt. 
CUSSON Pier. Cuss. Cusson m 
CYRILLO Domin. Cyril. Delamet. DELAMETHERIE Jean Claud. 
DELARBRE Ant. Delarb. 
DELAUNY Mordant Delaun. 
DE LA ROCHE Dan. Delar. 
DE LA ROCHE Franc. Delar. 
DELEUCE Deleac. 
DEL1LE Ali re Rafineau Belli. 
DELESSERT Benj. Deless. 
DEMIDOW Demetr. a Demid. 
DEMATRA DemaU 
DENNSTAEDT A. W. Dennst. 
DESFONTAINES Rene Louis Desf. 
DESLONCGHAMPS vid. Loiseleur. 
DESMAZIERES J. B. H. J. Desm. 
DESPORTES Desp. Desport. 
DESROUSSAUX Desr. Desrouss. (in En. Dietr. 
Dillw. cyclop. meth.> 

DESVAUX N. A. Desv. 
DETHARDING Dethard. 
DETUSSAC vid. Tussac. 
DICKSON James Dicks. 
DIETRICH Friedr. Gottl. 
DILLWYN Louis Weston 
DINEGRO Giov. Carl Dineg. 
DOMBEY Jos. Bomb. 
DON Georg Don. 
DONN Jam. Donn. 

DONNERSMARK Leo Victor Felix HENKEL 

• a Donnersm. 

DORTHES Dorth. » 

DRAPARNAUD Jacq. Phil. Raim. Drapar. 
DREWES Fried, et F. G. HAYNE. Drew. 

et Hayn m DRYANDER Jon. 
DUBOIS Dub. 
DUCHESNE Ant. Dry and. Dry. Nic. Duch. Duches. 
DUCLUZEAU J. A. P. Duclux. 
DU-CROZ Du-Croz. 
DUFOUR Leo Dufour. 
DUFRESNE Pier. Dufr. 
DUHAMEL DM MONCEAU Hein. Lud. 

Vuh. Dun urn, 

DUMONT DE COURSET Dnm. Cours. 

Dumonti 
DUNAL Mich. Fel. Dun. Dunal. 

DUNCAN Andr. Dune. 
DUPONT J. D. DURAND Phil. 
DURAZZINI Dap, 
Bar. Duran. 
Duraz. DUROI Joh. Phil. Dnr. Duroi. 
DUVAL Jeunet Duv. Duval. 


DAHL Andr. Dahl. 

DANTHON Danth. 
DARLUC Darl. 

DAVIES Hugh. Davies. 
DEBRAY v'rd. Bray. 
DE CANDOLLE Aug. Pyram. 
DEGLAND J. V. Dtgl. EDDY C. W. Eddy. 
EDWARDS Sydenh. Edw. 
EHRET Georg. Dion. 
EHRHART Fried. Ehret, 

Ehrh. Dee. ELLIS Joh. Ellis. 
ELLIOT Steph. Ell. Elliot. 
ELMIGER Jos. Elmig. 
ELWERT J. K. Phil. Elwert. 
ENDLER Endler. 

ERDMANN Carl Gottfr. Erdm. 
ESENBECK vid. ISecs. 
ESMARCH H. P. C. Esm. 
ETL1NGER Andr. Ernst. Etling. XIII HAGEN Carl. Gottfr. HALLER Alb. von FABRICIUS Phil- Conr. Fabric. • 
FAIRNBA1RN Joh. Fairnb. 

(In act. soc. Lin. Lond.) 1IALLER Alb. von filius. 
FALK Falk. 

FAUCOULT Fauc. 

I (In Encycl, melli. supl.) 

FELLENBERG Eman. Fellenb. Hagen. 
Hall. HAMILTON Hall. fil. FICINUS H. F. Ficin. 
FISCHER F. E. L. Fisch. 
FLOERKE Floerk. 
FLUEGGE J. Flag. 

FORSKAL Pet. Forsh. ' 

FORSTER Joh. Reinh. Forst. 
FORSTER Georg Forst. 
FORSTER Thorn. Fourly F. Forst. 
FORTIS Fort is. 

FOUGEROUX DE BONDAROY Aug, Denis 

Foug. Foager. 
FRASER. Fras. 
FRIES Eli as Friedr. Fries. 
FROEHLICH J. A. Froehlich. 
FUNK Heinr. Chrst. Fank. Hamilt. (in act. soc. Bengh.) 
HASSELQUIST Friedr. Hasselq. 
HAWORTH Adrian Hardy Haw. 
IlAYNE Fried. Gottl. 1 Gaertner'jos. Gaertner k. f. 
Gate re au 
Gaudin Gaert. 

Gaert, fil. 
Galer. 


J. Gaud. 
GAWLER John Bellcnden etiam : Bellenden ; HORNEMANN J. W. 

GawU Her. HORNSCHUCH Friedr. Hayn. 

HECHT Hecht. (in mild. Hrb.) 
HEDWIG Joh. Hedw. 
HEDWIG Rom. Adol. Hedw. fil. 
HEGETSCHWEILER J. Hegetschw. 
IIELLEN Car. Nicol. Hellen. 
HELLER F. X. Heller. 
HELM F. G. Helm. 

(in memoir du Moscau.) ' 
L'HERITIER Charl. Louis. Merit. 

HERMANN Hermann (in Hojfm. umb.) 
HEYNE Benj. Heyne. 

HILAIRE AUGUSTE JAUME DE SAINT- 

St. Hit. vel J awn, 
HILL Joh. Hill. 

HOFFMANN Georg. Franc. Hoffm. 
HOFFM ANN SEGG J. C. de Hffmsg. 

HOHENWARTH Siegm. von Hoehnxo. (cfr. 

Reiner. > 
HONKENY Gerh. Aug. Honken. 
HOOKER Will. Jack. Hoch. 
HOPPE Dav. Henr. r KER vel KORR / GAY Gay. (In Encycl. meth.) 
GENERS1CH Sam. Geners. 
GEORGI Joh. Gottl. 

Gerard Ludw. c. 

Gesner Joh. Georg. 
Gerard. Hop. 
Horn. Ho mem. 

Horns ch. i Gesn. 

GlLIBERT Joh. Em. Gilib. 
GIROD - CHANTRANS vid. Chantrans. 
GlSEKE Paul Dietr. Gisek. 
GLEDITSCH Joh. Gottl. GUdit. 
GLEICHEN Wilh. Fr. von HORSFIELD Thorn. Horsf. 

(in Trans, of Batav. Soc.) 

Hosack. Host GLOXINBenj. Pet. 
QMELIN Joh. Geor or 

H GMELIN Sam. Gottl. 
GMELIN Joh. Friedr. Gleich. 
Glox. 
Gmel. sib. 
Gmel. it. 

Gmel. Syst. Gmel. 
Tiib. HOSACK Edw. 
HOST Nic. Thorn. 
HOUSTON Will. Houst. 
HOUTTUYN Marc. Houtt. 
HUDSON Will. Huds. 
HULL J. Hall. 
HUMBOLDT Fr. Heinr. Alex, de Humb. HUMBOLDT et BONPLOND 
HUNTER Will. Hunt. H. et B. (in act. soc. Lin. Lond.) GMELIN Carl Christ. Gmel. fl, b. Gmel. GOCHNAT Gochn. 
GOODENHOUGH Sam. 
GORTEIi l)w. de Gort. 
GOUAN Ant. Gouan. 
GRATELOUP J. P. A . G. 
GRIMM Joh. Fr. Car. H. C. Gooden. Good. Gratel. JACKSON Georg Jack. 

(in act. toe. Lin. Lond.) 
JACQUIN Nic, Jos. de Jacq. 
JACQUIN Jos. Franc, de Jacq. fil. Jacq. 

I Ed. 

JAUME vid. H Hair e. 
JAUVY Jauvy (in Journ. de Bot.) 
ISERT PaulErdm. Isert. JUNGHANS Phil. Casp. GUATTERI Gaatt. 
GUER8ENT L. B. Guers. 
WETTARD Joh. Steph. Gustt. 
GUELDENSTAEDT Joh. Ant. Giildenit. 

Gunner j h. ; 

GUENTHER C. 
GUYETANT Grimm. 
(in nov. act. Nat. Cur.)] JUSSIEU Ant. Lorenz de Jangh. 
Just. KERNER Joh. Sim. 

Gamier. Kern. »st Gunn^ 
Giinth. Guyet. [ABLIZL Carl Ludw. 

HAC^WET Belsaz. 
HAEXKfi Thad Habl. Hacq m 

Haenk. KER vid. 

KITAIBEL Paul Kit. 

KLEIN Klein. 

KLUK Kluh. (in Besser.) 

KNAPP J. L, Knapp. 

KNIGHT Jos. Knight Kngt. 

KNIGHT et SALISBURY Kngt. et Salish 

KNIPHOF. Joh. Hier. Kniph. 

KOCH G. KqcK. XIV 


Koch et Zitt. 
Koelr. KOCHct Z1TZ 

KOELER G. L. Koel 
KOELLE J. L C. Koell. 

OELREUTER Alex. Bernh. 

OEN1G Joh. Gerh. Koen. Koenig. 
KOENIG Christ. Koen. (et Sim*,) 
KOERTE Franc. Koert. 
KROCKER Ant. Joh. Krock. 
KUNTH C. S. Kunth. 


LABILLARD1ERE Jacq. Jul. Lab. LabiL 
LACHENAL Werner Lachen. 
LAGASCA Marian Lag. Lagas. 
LAMARCK Jean Baptist Monet de Lam, 
LAMBERT Ayliuer Bourke Lamb. 
LAMOUROUX Lamonr. 
LANGSDORFF G. Langsd. 
LAPEYROUSE Phil. Picot de Lap. Lapeyr 
LAPIER Lapier. (in Dec. fl. fr.) 
LARREATAGM Jos. Dan. Larreat. 
LATOURETTE Marc. Ant. 
LAUTH Thorn. Lauth. 

Lawrence Miss Lawr. 

LAXMANN Erich. Laxm. 
LECHENAULT Lechen. 
LECOXTE John Leconte. (in Hoosack.) 
LEDEBOUR Carl. Fricdr. 

Leers Joh. Dan. 

Lehm. MARTYN Thorn. Martyn, 

MARUM van Marum 

MAS60N Franc. Mass* 

MATON Will. Georg. Maton. 
I (in act. soc. Lin. Lond.) 

1MATTUSCHKA Heiur. Gottf. Mattusch. 
J MAULNY Mauln. 

MAURI Ernst. Maur. (cfr. Sebastiani.) 

MAYER Joh. Mayer. 

]\IAYRH0FFER Joh. Nepom. Mayrhff. 

MED1CUS Friedr. Casim. ' Medic. 

MEERBURGH Nicol. Meerb. 

MEIGEN J. W. Meig. et WENIGER. 

Meig. et Wenig. 

MERAT F. V. Mer. Me rat. 

MERLET DE LABOULAGE Gabr. Eleon. 

Merl m Merlet. 

MERTENS Mer fens. I Latour. Ledeb m Leers, 
LEHMANN Joh. Georg Christ. 
LEJEUNE A. L. S. Lej. Lejeun. 
LEMA3N Sebast, Leman. (in Dec. fl. fr.) 
LEPELLET1ER Lepel. (in Ann. du Mus.) 
LEPECHIN Iwan Lepech. 
LERCHE Joh. Jac. Lerch. 

(in n. act. Nat. Cur.) 
LESTIBOUDOIS F. J. Lestib. 
LEYSSER Pried. Wilh. Ley is. 

Libos. Lichtst. Lchtst. L1BOSCH1TZ Jos. 
LlCHTENSTEIN Heinr. 
LlGHTFOOT John Light/. 
LILJEBLAD Sam. Liijb. 
LINK Hcinr. Friedr. Link. Lk, 
LfiWE Carol, a Lin, L. 
LlXXE Carol, a filius L. fil. /<, 

L0DD1GES Conr. Loddig. Lod. 

(Lod. et 
LOEFFLIX G i Tet. Loejfl. 

LOISELEUR DESLOISGCHAMPS sup Sc ns.) Meyer. MEYER Georg Fried. Willi. 
MEYER Ernsr £. Meyer. 
MICHAUX Andr. Mich. 
MICHAUX Andr. Franc. Mich. HI. 
MIEG Achil. Mieg. 
MIELICHHOFER M. MUlich. 
MIKAN Jos. Mik. Mikan. 
MILLER Phil. Mill. 

Miller job. J. Mill Mill. ill. 

M1RBEL C. F. BRISREAU Mirb. 

M1TTELBACHER Ludw. Mittelb. 

(cfr. Piller.) 
MITCHEL Joh. Mitchel. 
MOCINO Moc. 

et SESSE Moc. ct Ses. 
MOENCH Conr. Moench. 
MOESLER J. Ch. Moeder. 

Molina Giov. ign. Mot. Moiin. 

MONTJN Larsius Mont. 
MORDANT DE LAUNY Mord. Mordant 
MORETTI Gins. Moretti, 
MOUTON - FONTENILLE D£ LA GLOTTE 

J. P. Mout. Font. 
MUEHLENBERG Henry. JAnhlb. Mhlhg. 
MUELLER Otto Fried. O. F. Midi 
MUEXCHHAUSEN Olto de Miinchh. 

MUNGO • PARK Mango - Park. 
MURRAY Joh. Andr. Murr. 
MURRITH Murrith. LONDES F. \V. J. Li, A. 

Desl. Deslong. Loisl. 
Lond. 
LOUREIRO Jouan de Lour. 

LUMNITZER Steph. Lumn. Lumnitx,. 
LlNDMARCK Eundm. 
LYON Lyon 
LYONS Jsraei Lyons, MAATTES Mart. Maat}. 
]\IAERKL!N 0. F. Maerchl. MALABAlLA Comes de 

Marshall Hompiney 

MARSIGU Joan Mat ah* 
Marsh. Marsig. 

MART1US Carl Fr. Phil. Mart. Martius 
JrARTIUS Hein. de MUSSIN - FU6KIN Apolios Comte de 
MUTIS Jos. Coelest. Mut. Mutis. Mass* 
Pusk. 


NAUMBURG Joh. Sam. 
NECKER Nat. Jos. 

NECTOUX 

Nee Louis 

Sees Naumb. 
Neck. 

Nect. Nectoux. 

Nee. 

VON ESENBECK NESTLER C. G. 
KfCOLSON Christ Godof. 

Nees. Nestl. 
Nicols. 
NOCCA Dom. Nocca. 

et BALBIS 
NOISETTE Louis 

NORONHA Noc, et Balb. H. Mart. 
MARTIUS (Peregrinator in Brasil.) No is. 
Nor on. 
NUTTALL Thorn. JVutf. 


Mart, f 

OETTEL Carl. Christ. Oettel. 
OLDER Georg Christ. Oed. Oeder. 
OLAFSEN Epert Ola/sen. 
QVi'L P. M. Op it. 
OKTEGA Casim. Gomez de XV s Orteg. ) O^BECK Pet Osb. 
OLIVIER Guil. Ant. 
OTTO Otto. Oliv. RELHAN Rich. Relh. 

Renault p. a. Renault. 

REQUIEN Reqnien. 

RETZIUS Andr. Joh. Retz. 
REYGER Gottf. REYNIER L. \ PAIVA M. I, H, Paiva. 

PALACIO. Palac. Palassow. (in memoir, du Mus.) 
Pa lass* Pan*,. <cfr. Ruiz.) PALISOT vid. Beanvois. 

Pallas Pet Sim. Pali. 

PANZER Georg VVolfg. Franc. 
PATRJN Pair. 
PA VON Jos. Pan 

A 

PERPENTI Ptrpenti. 

PERRAULT Perrault. 

PFLUG Pflug (in fahl En) 

PERSOON Christ Heinr. Pen. 

PETAGNA Vincenza Petag. 

PETIT THOUARS Aubert du Pet Th. 

PH1L1BERT I. C. Philib. 

PH1PPS Const Jon, Phipps, 

PlCCIVOLI G. Picciv. 

PlLLER Math. 

Ct MlTTELBACHHR 

PLENCK Jos. Jac. 
POIIL L F. Reyger. 
Reyn. 

RICHARD Claud. Louis. Rich. 
RICHTER Richt. 
RISLER Jos. Risler. RlSSO A. 
ROBERT Risso. Robert (in Dec. Syst.) 
ROBSON Edw. Robs. ROCHEL Ant. (in act. soc. Lin. Lond.) Rock. Rochel. 
RODSCHIED Ernst Carl. 
ROEHLING Joh. Christ 


Pill. Plench. Pohl. 
P01RET I. L. M. Poir. 

POilEAU Poit. 

POLLICH Joh. Adam Poll. 

POLLINT Cyro Pallia. 

POKTENSCHLAG von Portenschl. 

POIRRET Andr. 

PRESL Carl Bor. 

PRIEUX Pourr. Rodsch. 
Koehl. 
ROEMER Joh. Jac. Roem. 

| et SCHULTES R. «t $. 

ROEPERT A. F. von Roepert. 
ROESSIG Car! Gottl. Roess. 
ROHDE Mich. Rohde. 

ROHR von Rohr. (in Vahl.) 
ROLANDER Roland, (in act Hafn.) 
ROSCOE Will. Rose. 

ROSTKOW Friedr. Rosth. 

ROSS Joh. Ross. iR. Br. m Ross.) 
ROTH Alb. Willi. Roth. 
ROTTBOELL Christ. Friis 
ROTTLER Rottl. 
ROUCEL F. Roue. 
ROUILLURE Rouillure. 

(in Berl. Jabrb. fur Pharmac.) 

ROUSSEL H. F. A. Rouss. 
ROXBURGH Will. Roxb. 
ROZ1ER Rozier. 
RUDGE Edw. Rudg. 
RUDQLPHI K. Asm. Rudol. Rud. 

Kurt* 

et P Avoir. #. et P. Rottb. RUE Hippol. » Presl. 
Prieux. tin //. ct B.) 
PULTENEY Rich. 
PllRSH Fried. JRUSSEL Alex. Russ. Pulien. 
Pursh. BAAB Raab. 
RADDI Gius. Radii. 
RAEUSCHEL Ernst Adol. SABINE Sabine. SALISBURY Rich Ant. 

Salisbury win. SuiLb. (in ant. soc. Lin. Lond.) 

Salisb SALT Heinr. Raeusch. Salt. 
Sunt. 

Sal tin. RAF1NESQUE SCHMALTZ Const Sam. Rafin. Rau. BAFN C. G. Rafn. 
BAMOND Louis Franc. Elil. 
RAU Ambros* 
BE FiHp. Re. 

REBEISTISCH I F. Rebent. 
REDOUTfe P. I. 

Redowski 

REES Abr. vel Schmaltz. Ram. Ramond. Red. Redout. Redowi. 
Rees. Sartor. 
Sauv. Sart. SAM Gactano SANTI Giorgio 

SALZMANN Phil- 

SARTORELLI Giov. Bat. 
SAUVAGES Franc. Boissier, 

SaV. 

SAV1GNY I. C. Savig* 

(In Encyl mellu - Ann. du Mus. 

SCANAGATTA Jcsua Scagn. 
SCHRUHR Christ Schkf. 
SCHILLING GodofGuil. Schill. 
SCHLECHTEaNDAL D. F. L. de Schlechtd 

Schleicher i. c. Schi. SMeich. 

SCHMALTZ vid. Rafincsque. 
SCHMIDEL Casim. Cbristp. Schmidel. 

Schmidt. (Smith in Rees.) 

BEICHARD Joh. Jac. Reich. 
REICHENBACH Hein. Lud. Reichb. Rchb. 

Reiner j os . Rein. 

et HOHENWARTH. Rein, et Hoh> j SCHOEPFER F 
BE1TTER L n. Rait. ISCHOLLER Friedr. Adam 

Schott> SCHMIDT Franc. Wilib. 
SCHNEEVOGT G. Yorhelni. Schnev* 

X. Schoepf. 

SchdL et ABEL Reitt. tt Abel. SCHOTT 


XVI SCHOUBERT Sehoub. 

(in N. Bull de la soc. philom.) TaUSCH 

TEESDAL Rob. TARGIOW - TOZZETTI Ottavio Targ. Ton. 

Taaseh. Schousb. 
Schr. SCHOUSBOE I. K. A. 
SCMRADER Heinr. Adol. 
SCHRANK Franz Paula von 
SCHREBER Job. Christ. Dan. 
SCHRECKENSTEIN von Schreckst. Schrad. Schranh 
Schreb. ■S- SCHiiBLER Gust. 
SCHULTES Jos. Au 
SCHULZ K. F. Schulz. 
SCHUMACHER Christ. Fried. Schum. 
SCHWAEGRICHEN Chirst. Frid. Schwaegr. 
SCH WEIGGER Aug. Friedr. Schweig. 

ct KORTE. Schw. et Kort. 
SCOPOLI Job. Ant. Scop. 
SCIBORSKI Sciborshi. (citat Zeyher.) 
SEBASTIANI Ant. Sebhst. 

et MAURI. Sib. et Maur. 
SECONDAT de Second. 

SEENUS I. v. Seen. 
SEIDEL Seidel. 

SELLOW Sellov. 

(citat &. Brown.) 

SERINGE Nic. Carol. Ser. Seeing. 
SESSE Mart* Sesse'. (cfr. Moccino,) 
SESTIM Sestin. 

SIBTHORP Job. Sibth. 

et SMITH. Sib. et Sm. 
SlEBER F. W. Sieb. Sieber. 
SlEMERS Siem. 
SlEVERS Job. Sfe*. 
SiMS. I. Sims. 
SlSMONDE Simonde de SUm. 
SMITH James Eduard Sm. Smith. 
SMITH Christ C. Smith, vel Smith, in Schiibl. 

Schult.(cfr> RoemerS] THOMAS 


Ieesd. 

(in act. soc. Lin. Lond.) 

TENORE Micb. Ten. ft nor, 
TESS1ER Hein. Alex. Tess. 
THffiAUD DE CHANVALLON. Tkib. 

Thierry de menoville Thier. Thorn. 


THOMPSON Joh. Vaughan Thomps. 

(in act. soc. Lin. Londr) 
THONNING Heinr. Thonn. 
THORE I. Thor. 

THORY Claud. Ant. Thory. , 

THOUARS vid. Petit. Thouars. 
THOUIN Andr. Thouin. 

THU1LUER I. L. Thuil. 
THUNBERG Carl. Pet. Thunb. 
]TIMM Joacb. Tim. 
TlNEO Vine. Kn. Tineo. 
TODE Heinr. Ful. Tod. 
TOR RE Y Torrey. 

TOWNSEND Jos. Towns. 
TOZZETTI vid. Targioni. 
TRATT1MCK Lcop. von Tratt. 

TREVIRANUS Ludol. Christ, Trgv. 
TREVV Christ. Jac. 

TRIMUS Carl^Bernh. 
TUCKEY Tack. 

(cfr. 
Tar. Turio. 
TURPiN J. Turp. 
TURNER Sam. Turn. 
TURRA. Ant Turra. 
TUSSAC F. R. de Tuts. SOBOLEWSKI G. Sobolew. 
SOLANDER Dan. Car. Soland. 
SOLE Will. Sol. Sole. 
SONNiNI Christ Stgis. Sonnini. 
SONNERAT Pet. Sonner. 
SONS Sons. 
•SOWERBY Jam. Sowerb. 
SPARRMANN Andr. Sparm. 
SPIELMANN Jac. Reinh. Spielm. 
SPIN de Spin. 

SPRENGEL Curt Spr. Sprang. 
STECHMANN Joh. Paul Stehm. 
STACKHOUSE Joh. Stachh. 
STEPHAN Fried. Steph. 
STERNBERG Caspar Comes da 
STEVEN Christ. Stev. 
STOERK Ant. Stoerh. 
STRAUB I C. Straub.* 
STROEM Hans Stroem. 
STURM Ism Sturm. 
SUCKOW Georg Adol. Suck. 
SlTFREN Marquis de Suffr. 
SVIDR Joh. Ritd. Sut. S uter. 
SUFI ON C. Sutton. 

(in act. soc. Lin. 
Sw. Sioartz. Tuck. Trew. 
Trin. Smith. Christ) TURIO Ben, UCRIA Bern, d* Ucria. 
UECHTRITZ M. von Uechtr. 
USTERl P. Ust. Uster. Sternb. SWARTZ Glaus 
SVMES Mich. Symes. 
SVMONS JeJing Symons. Lond.) VAHL Mart. Vahl 
VANDELLI Domin. Van*. 
VAVASSEI R J'avass. 
\ ELLOZO. Velloi. 
VENTENAT Etien. Pier. Vent. 
VEST Lor. de Vest. 

VIBORG Erich Vt% Viborg. 
VIGU1ER L. G. Viguier. 
\il.LARSD. Vill. 
\TTMANN Fulg. Viim. 
VIMAM Domin. Viv. Vivian. 
VOGLERJoh. Phil. Vogler. 
VOIGT Fr. Sigism. Voigt. 


Wahlenb. Whlbg. WAHLENBERG Georg 
WA1TZ Fried. fVaitz. 

WALDSTEIN Fr. Comes de WaUst. 

ct RITA1BEL W. et K. m « WALLICH N. Wallich. 
WALTER Thorn. Walt, (in Asiat. reserach.) 

XVII WANGENHEIM Fried. Adol. Wangenh. WEBER Georg Hein. Weber.\ 
WEIGEL Christ. Ehrenfr. Weig. 
WEIHE Aug. fYeih. 
WEINMANN I. A. Weintm 
WENDEROTH Wender. 
WENDLAND Joh. Christ. Wnghm. Wtndl. 

\ 
(cfr. Meigen,) WENIGER H. L. Wenig. 

West h. west. 
White Dav. whiu. 

WlBEL Aug. Willi. Eberh. Chritsp. Wib 9 
WIGGERS Friedr. Hein. Wigg. 
WlLLDENOW Carl Ludw. mild. W. 
WlLLEMET Remi Willem. 
WINTERL Jac. Jos. Winter}. 

Withering will. with, wither. » 

WOHLLEBEN Joh. Fried. Wohlleb. WOLF Wolf. 

(in Schweiger el Koerie.) 

Woodward Thom. woodio. 

(in act. soe. Lin Lond.) 
WOODS Jos. Woods, (ibid.) 
WORMSKIOLD Worms k. 
WREDOW I. C. L, Wred. Wredow. 
WREDE E. C. C. Wrede. 
WULFEN Franc. Xav. Wulf. 


YOUNG Thom. 


Young. 

(in act. soc. Lin, Lond.) ZEA Zea. 
ZEYHER Zeyh. 
ZlTZ B. Zitz. 
ZUCCAGNI Attilio Zvlcc. Zuccagn* \ 


\ I \ / \ \ 


\ 


t I 
f 


ABALUM. Adans. vid. Helonias. 

ABAMA. Adans. vid. Nartliecium os- 
sifragum. 

ABANDIUM. Adans. vid. Bulboco- 

dium. 

ABA PUS. Adans. vid. Gethyllis. 
ABATIA. Ruiz.etPav. p. 1275 

parviftora. R. et P. ty. p. 2 

rugosa. it. et P. ty. p # i 

ABELAIOSCHUS. Medzc. Mo*7zcA. 

vid. Hibiscus. 

mochatus. vid. Hibiscus Abelmo- 
schus. 

ABE MA. Neck. vid. Stacbytarpheta. 
ABEBEMOA. Aubl. vid. Guattcria 
Abe rem o a. 

ABIES. Mill, vid. Pinus. 

«/6a. vid. Pinus Picea. 

ixraer icana. vid. Pinus pectinata. 

candicans. vid. Pinus picca. 

columbaria, vid. Araucaria imbri- 
cata. 

cnrvifolia. vid. Pinus alba. 
taxifolia. vid. Pinus picea. 
vulgaris, vid. Pinus picea. 

ABILDGAARDIA.FaA/. bs.iSi 
barbata. Beauv. 
indica. /{. et S. ns. 2' 

Cyperus indicus. Pers. p. 122.92. 
Cyperus monostachyos. Rottb. (non /,.) 
Iria indica. Rich. 

mcmostachya. Vaht. 2J.. rs. i 

Cyperus monostachyos. L. (non Rottb.) 

I s r^A ^ « t _^_ * Cyperus caribaeus. Pers. 
Iria caribea. Rich. 9* p. 122. 91 polystachya. Spreng. hs. a» 
schoenoides. /i. 2*r. rs. 5 
imiachya. ^«A/. BS . 3 

Cyperus triflorus L. r. i 33. 1 3. w.i 1 3. 1 3. 
Schoenus cyperoidos. Retu 

,3'^. tf. .Br. bs. 6 
ABLAMA. ^ui/. v id. Trichocarpus 
iaun folia. r 

AROLA. ^rfanj. v jd. Agrostis Cinna. 

AB0LBODA.//«m*.et5oW. as .i68 
^berbis. H.etB. %. rs 2 

J B aOMA.J«c 7 .Jii/i. P .,6i2 W .i39'o 
a»gusta. X^-Wf, D. p. 1 .. 

*• fastuosum. J acq , (non /j. £r-) 
A - angnlata. Lam. 

Theobroma artgusfe. L. 

tcfr. A. Wheleri.) 

J^ngata. Lam. D. 

gstuosa. /i. 5r. *. (non Jacq.) 

ic! U0Sa - Jar 9- vid. augusta. w. 1 


* august*. £. ( ; ec . irfft.S (G 


9 BR O MIA. Jufs. bs. 6t3 p. 408 
calffornica. vid. umbellata. 
parviflora. //. et B. %. 
umbellata. ham. 0. bs. 1 p. i 

A. californica. Raeusclu 
Tricratus admirabiiis. Herit. 

ABRUS. JLzVi. p. 1699 \y. i32i > 
precatorius. L. 2/.. t;. P. 1 w. 1 

Glyzine Abrus. L. 

ABSINTHIUM. Lam.vld. Artemisia. 
cernuum vid. Artemisia critliiniib- 
1a. 

congestum. vid. Artemisia glacialis. 
laxum. vid; Artemisia mutellina. 
petrosum. vid. Artemisia mutellina. 
vulgare. vid. Artemisia Absynthium. 

ABULFALI. Adans. vid.Thymbraspi- 
cata. 

ABUMON. Adans. vid. Agapanthus 

umbellatus. 
A BUT A. Jufs. Aubl. Dec. 

amara. vid. Mcnisperinum amarum, 

candicans. Rich. ty. 

rufescens. Aubl. ty. 

A. scandens. Barret*. 

Menispei'mum Abuta. Lam. P. 2266. M> 

w 

w. 1826. i5. 

scandens. vid. rufescens. 
ABDTILON. Gaert. Medic. Moench. 

Avicennae. vid. Sida Abutilon. 

deflejoum vid. Sida occidentals. 

elongatum. vid. Sida indica. 

hirsutissimum. vid. Sida asiatica. 

pubescens. vid. Sida Abutilon. 
ABUTUA. Lour. XXII. 13. 

Gnetum. Lin.? f T r 

africana Lour. t; # 
indica. Lour. %. 

ACACIA: mild. (\.t.) w. 190a 

"'Mimosa, JLf/t. ^ttf. erf. p. i655 

abietina. Willd. t). w. 7 

Mimosa linearis. Hortul. 

acantbocarpa. JVilld.t). e 1146.37. 

Mimosa aculeatocarpa. Hortul. 
(non Mimosa aranthocarpa. Orteg.) 

acantholoba. H. et B. t;. ^\. g5. 

acicularis. //. et B. \y. w. k. t 146. 33. 

acicularis. R. Br. vid. A. Brcmnei* 

alata. R. Br. D. 

alba. mild. ty. 
*arfiara. Roxb. ty. v. 85; \v.62. 

angulata. Desv. t). 

angustisiliqua.xidL Desmanthus vir- 
gatus. 

arabica. Lam. ty. XV. 86. 
*arborea. L. ty. (non Forsh.) p. 81 

w. 38 

Mimosa iilioifolia. Lam. 

arcnosa. mild. t). w. 29 
Spec. 35.) A \ 


2 Acacia 

acacia, miui. w. 1902. 

*MmoSA. Ant. cit. p. i655. 

*armata. A>, il. Br. t>. 

*Asak Forsk. t?. p. 109. \y. 6g. , 
aspidioides. Meyer. D. 
biceps, vid. glauca. 

biflora. RBr % 

botrycepliala. vid. discolor, 
bracliyacaiuiia. //. ctB.Xy. w.e. ki£6. 

♦brachyloba. Mahlenb. 2|L. w. 54 

Mimosa illinoensis. Mtc/t- P. 59 

Brownei. -rfifc. H. J3r 4 t), 

A. acicularis. R. Br. (non //. U. B.) 

A. pugioniformis. Wendl. 

Brovoaiana. vid. A. ciliata. Fi. Br. 

caduca. //. ct B. J>, >v. 94 
*caesia. L ty. p. 116 w. 97 
*caftra. Tmnb. T7. w. 70 
♦caracassana. Jaca- 1?. p. 78 w.48 

cassioides. Willd. D. e. u46. io 

*Cateehu£ jL. 1>. p. 9 6 - w - 7^ 
*Ceratonia. L. 1). p. 126 w. 101 
ciliata. H. et B. D* (non fl. Br.) 

W. K. II46. 3*2 

ciliata. R Br. ty. 

A. Brovvniana. Wendl. 

♦Cineraria, L. 1). v. 39. w. 21. 
*Chundra. Roxb. 1y. w. 72 
♦cochlearis. Labil. 1j. 
cochliacantha. H.etB. ty. w. 77 

*cornigera. L. ty. p. g5 w. 70 

coronillaefolia. Desf. ty. 

cumanensis. //- etZ?. 1>. vv. 23 

curvifolia. Bonpl. ty. 

Dalca. Desv. ty, 
*decipiens. Koenig. 

Adiantiim tmncalum. L. Syst. ed. 1 5. 

♦decurrens. Donn. ty. w! 56 

diptcra. //. et #. ty. \v. e. 114& 9 
♦discolor. Andr. ty. w. 47 

A. botrycephala. Desf. 

Mimosa botrycephala. Vent. P. 69. 

♦divaricata Jacq. 1?. (non HortuL) 
*dodonei(blia. Desf. P. 8 [w.52 

A. metrosiderosifolia, Breit. 

*eburnea. L. ty. w # 78 

<cfr. A. horrida.) 

eriantha. Dbsv. 

falcata. Willd. ty. w. 11. 

Mimosa obliqua. Wendl. Desf. (non Lam.) 

P. U 

*farnesiana. I>. J>. p. 101 w. 83 
filicina. lYiUd. ty. w. 5 7 

Mimosa filicoides. Can. 
Mimosa ptericina. Poir. 

flexnosa. H.etB. ty. w. 80 
*floribunda. Vent. ty. p. 5 w. 5 

(non Mimosa floribunda. Willd.) 

♦frondosa. /Wei*. t>. w. 65 
*furcata. Desf. ty. p. 43 

Giraffae. Willd. ty. tv. k. 1146. *5 
♦glandulosa. Mic/i. 2J.. p. 56 w. 55 

Mimosa contortuplicata. HortuL 

♦glauca. L. "b w. 63 ^ 

J2. A. biceps. WWW. W. E. 1 1 46. 2 4 £. 

(Gen. 9. Spec. 11 5.) Acacia 
ACACIA. Willd. w. 190a 

♦MimosA. ^uf. ci>. p. i655. 
glaucescens. Willd. 1y. w. 10 

Mimosa binervia. Wendl. 

♦grandiflora. Heyit. \>. p. 5o w. 61 
grata. Willd. ty w. fi.pag. io56 
guaquilensis. Desf. t). 

^guianensis, Axxbl. 1>. p. 90. w. 32. 

^guminifera. Brouss. 1>. w. 19. 

§assa gumimfera. Gtnel. Syst. 

Ilaematoxylon./^/Z/a'. t;. w.e. 1146. 36 
hcbeclada. Dec. t;. * 

*heterophylla. Lam, t). p. 12 w. 16 
*hi$pidula- Smith, t). p. 10 w. i5 
*horrida. ir. t^- p* 99 w. 79 

Mimosa orfora. Forsk, 
Mimosa leucantha. Jacq. 
Mimosa eburnea. L. (sec. Desf.) 

*Houstoni. Ilerit. 1>. p. 49 W* 34 

Anneslia falcifolia. Salisb. 
Gleditschia inermis. L. 

*indica. Desf. t). p. in 
^Jntsia. L. \). (non Walt.) p. 118 

w. 99 

^Julibrissin. Scop. t). p. 82 vv. 3g 

Albi^xia Julibrissin. Duraz. 
Mimosa arborea. Forsk. (non L.) 
Acacia Nemu. IVilld. (sec. Lamb.) 

♦Juliflora. Sw. 1>. p. 104 w. 66 
Juniperina. Willd. t). w. 2 

Mimosa ulicifolia. Wendl. (sec. PVilld.) 

KantufTa. Bruce. 

lucustris. vid. Desmontlms lacustris. 
laevigata. //, et B. t?. w. 27 
latifolia vid. melanox) Ion. 
♦latisiliqua. L. T;. r. 87 w. 44 

*Lafromim." L.fil. t>. p. 96 w. 67 
laurifolia. Willd. \v. 12 

Mimosa simplicifolia. L. 
Mimosa MangiiTtm. Forst. 

Mimosa heterophylla. Lam. var. /3- ^rs. 

P. 1 a 

laxa. mild. 1>. w. 5i 
♦Lebbeck. jL. 1?. p. 80 w. 42 

A. speciosa. Willd. (sec Lamb.) 

lentiscifolia. Desf. 1). 

leptophylla. Dec. 
*leucocephala. Lam. tj. p. 76 
♦lcucopliloca. Roxb. 1). w. 81 
♦linifolia. Vent. 1). p. 4 \v. 6 

Mimosa pinifolia. HortuL 
Mimosa linearis. Wendl. _* 

*longifolia. Andr. iy. p. 7 \v. 

Mimosa macros tacliya. Poir. (non Vahly 
Mimosa ensifolia. Smith. I fi. Mimosa falcata. Desf? (sec. Pers.) 

*lophantha. Pers. Willd. T7. p. 68 w.55 

Mimosa distacbya. Vent, (non Cav.) 
Mimosa elegans.' 4ndr. 

*lycopodioides. Desf. 1>. p. 5j 
macracantha. H.etB. ty. w. 76 
macroloba. PVilld. \y. vr. 3o 
mangium. Willd. Xy. w. i3 

A. laurifclia. W//a. vai. /3. Poir. 
(non Mimosa Mangium. Forst.) Acacia ACACIA, mild. 
*Miaios*. Aut. cit. w. 1902 
P. i665 \ *marginata. Lam. ty. (non R.Br.) p.75 
•marginata. R.Br. ty. 
*mauroccana. Desf. ty. 

megalodena. Desv. 

melanoxylon. Ait. R.Br. ty, 

A. latifolia. Desf. 

metrosiderosifolia. vid. dodoneifo 
lia. 

microcantba. Desv. 

Mimosa semispinosa.' L. ?\sec. Poir.) ! 

micropbylla. Willd. ty. w. 58. 

Mimosa parvifolia. Poir. 

mollissima. Willd. ty. w.e. 1146.2s 
monacantba. Willd. ty. w.B.pag.io56 
mucronata. Willd. ty. 
*muricata. L. ty. p. 91 \y. 25 

A. skleroxyla. Tufs. 

*myrtifolia. Smith. ty. p. 9 w. 14 

Nairn. Willd. 1> 4 w. 40 . 

Mimosa japonica. Thunb. jap. 
Mimosa speciosa. Thunb. act. Lond. 
(cfr. M. Julibrissin.) 

*nigricans. Labil. ty. 
niiotica. vid. vera. , , 

*nitida. Kar«Z. 1). p. 121 w. 88 \ Acacia Acaena 3 

ACACIA. Willd. w. 1902. 

*Mimosa. -^wf. «>. p. i655. 

rostrala. ST. a ,8. T;. w. 28 

saligna. Labil. ty. 
*sannentosa. D^/. 17. p. IT 3 
*scandens. L. ty, (non Hffmsg.) p. 5* 

Mimosa Entada. L. (sec. ^cf.) [ w . 22 

scandcns. Hffmsg. ty. w.E.pag. 1057 

A. sulcata. Dietr. 

♦Senegal. .L. t 7 . p. 108 w. 68 
Sereessa. Roxb. Fisch *nudiftora. Rich. ty. 
ohliqua. vid, falcata. 
obtusa. H r etB. ty. 
odorata. Desv. w. 24 ay. 90 ? Mimosa angustifolia. Ja^. (non Lam.) 
(cfr. A. suavcolcns.) 

*odoratissima. .L 1). p. 71 w. 3? 
pallida. HetB. ty. w. 26 

paniculata. JTY/ta. D. w. 60 
paradoxa. Dec. ty. 
^parvifolia. Sw %i w. 89 

Mimosa mangensis. Sjo. pr. 
Mimosa mangensis. Jactj. var. /3. Pers. 

P. 1 5 
Mimosa Antillarum. Lam. 

rarula. If.ctB. ty. w. 8. IT46.28 

pedunculata. fPi//d. 1). w 8£ 
*P<nnata. I>. i 7 . \v . 98 w. 09 w 74 p. 1 17 
peregrina. L. ty. p. 92 

Mimosa angustifolia. Lam. 

peruviana. H. el B ty. w. k. 1146.34 
polvacantba. Willd. ty. 

Mimosa spinosissima. 'Poir. 

Polypbylla. Dec. ty. 

portoricensis. Jacq. ty. jp. 77 \v. 49 

Vocera 4 Roxb. % p. 83 w. 36 
.ptcrocarpa. Lam. ty. p. 60 
*pubescens. Vent. ty. P. 67 

Mimosa pubigcra. H. par. 

pulchclla. -ft. Br. Ait. 1), 
pulchcrrima. mild. ty. W. 3i 

(non Desf. 

w.85 punctata. //. et B. ty Mimosa atomaria. Poir. Punctata. Desf. ? 

puuetatus. 
Reticulata. £. fr. 

r fodacantha. £>«/. ft. 
Rhombifolia. Jii/i. A„. 

(Gen. 10. p. 36 w. 20 
ty. 
7 ers. p. 62 skleroxyla. vid. murieata. 
*Sopborae. Labil. t?. 
*speciosa. Jacq. t>. (non Thunb.} 

Ufr. A.Lebek.) [p- 72 w. 4 1 

*stcllata. KaAZ. ^. (non Lour.) p. io5 

*c, t • ** ■ "• 1 w ' 7 1 

*fetephamana. 56rs^. ^. w. g3 

striata. //. et ^. T;. w. 96 

•striptar. -rfndr. 1). p. 6 w. 8 

fi. Mimosa suaveolens. Desf. (non Smith.') 

*strombulif'cra. Lam. ty. p. 45. w. 18. 
*suaveoIens. Smith, ty. w. 4. 

Mimosa obliqua, £a/n. (non Wendl.) 
Mimosa angustifolia. Jacq (sec. slit.) 

subulata. Bonpl. ty. 

sulcata. R. Br. ty. (non Dietr.) 

sulcata. Dietr. vid. A. scandens 
Hffmsg. 

*tamarindifoIia. L* ty. p. 127. w. 102. 
*tamariscina. Lam. ty. p. 61. w.33. 
taxifolia. Willd. ty. w. 3. 

Mimosa ternata. Pers. p. 1. 
Mimosa stellata. Lour, (non ^an/> 

tenuiflora. Willd. ty. w. 92. 
*tenuifolia. i_. t 7 . p. 125. w. 100* 
tetragona. Willd. ty. w. 50. 

Mimosa quadrangularis. Poir. 

toinentosa. IV Hid. ty. y\. 91. 

Mimosa Kleinii. Poir. 

*fortuosa. L. ty. p. 100. w. 82. 

*triebodes. J«c^. b. p. ;3. >>. 35. 
*trmervis. Des). ty. p. 114. 
*uncinella. Poir. Desf. ty. 

undulafa. Willd. ty. 

ungulafa. Desv. 
*vaga. L. ty. p. 86. w. 43.' 
venusta. Willd. ty. w. k. 1146. 17 
vera. Willd. ty. w. 87. 

A. niiotica. Desf. p # 102* 
Mimosa niiotica. L. 

*vcrtieillata. Herit. ty. p. 2. w. x* » Mimosa ulicifolia. IVendl. (sec. Ereit.) 

villosa. Sw. ty. p. 89. w, 4^- 
viminea. Dietr. ty. 

Mimosa angustissima. Hortul. 

virescens. Dec. ty. 
virgaia. vid. Desmantbus virgatnl* 
^Xylocarpa. Roxb. ty. p. 22 w. 17 

L C A E N AXznn.as. i o 1 .p. 293. w.254. 
adscendens. Vahl. 2J.. rs. 12. 

Ancistrum laevigatum. Lag. 
Ancistium magelianicum. 0. Lam. 
Ancistrum magellanicum fi. Immile. Pers 

P. 70. 5 Spec. 192.) A « 


4 Acacna — Acal yplia 

A CAEN A* Lin rs. ioi P. 293 n. 254 
argcntea. R. et P. 2J.. us. 7. p. 3- 
'cylindristachyu. ft. et P. %. i\s.i3 # p.5. 
elongata. L f>» as. 2. w. i, 
laevigata. Ait. %. rs. 11. 

Anci strum magellanicum. /5. Lam. ill. 

lappacea. ft. et P. b- »••!• P.*. 
latebrosa. ^4«f. 2J-. rs. 3. 

Ancistrum latebrosum. /fi//d. 


roagellamca. Vahl. 2J.. P. 70. 5. 

\v. 7°- ^ 

Anristnim decumbens. Tliunb. (non Gaert.) 

Agrimoma decumbent* L. Jil. 

lucida. KaA/; 2J.. as. & 

Ancistrum lucid um. ^if. p. 70. 4. W. 7°- 3 - 

hs. jo- ; 

Ancistrum magellanicum. Lam. P. 70, 5. 

Poterium huiftile. Lam. ill. 
(cfr. A. adscendens rt laevigata.) 

ovalifolia. ft. ct P. 2J.. t>. as. 6. 

A. ovalis. Psrs. P. 4- 

Ancistrum repens. Vent. P. 70. 2. 

ovalis vid. ovalifolia. 
pinnatifida. ft. ct P. 2J.. as. ^ p.6 
pumiln. Vahl. 2J.. Rs. 14. 
sanguisorbae. ^/t/. 2J.. us. 5 

Ancistrum anscrinaefolium. Forst. 
Ancistrum sanguisorbae. L. Jil. P. 70. 1 

W." 70. 1. 
Ancistrum diandrum. Forst. , 
Ancistrum decumbens. Gaert. (non Thunb.) 

(cfr. A. sex ea.) 

sericca. Jncq.fil. 2{.. rs. p. 582 

Ancistrum Acaena. Hart, madr. 

A. sanguisorbae. Vahl. (sec. Rec. Lips.) 

trifida ft. ct P. 21.. us. 9 P. 2 
ACAJLBA. Gaert. 

occidentalis. vid* Anacandium offi- 
cinale. 

ACALYPIIA. Lin. P, am w. 1717 

alnifolia. Klein. T?. (non Poir.) p. 1/5 

w. 1: 

A. capltala. /Vi//d. var. jS. Poir. 

alnifolia. Poir. 

alopcouroidea Jacq.Q. p. j8 >v. 18 

ancmonoides. H. et fl. t). 

A. monosta* hya. Cau ? 

an^ustifolia. Sw. T?. P. 32 
aruorea. vid. filifolia. 
aristala. //. ct 7j. ©. 
australis. JL a*. 2J.. P. 35 w. 36 

(cfr. A. integrifolia.) 

bctulaefolia. Sw. "ty. p. 34 w 34 
beiulina. Retz. t). 

A. fruticosa. Forsk. W. 32 p. 4 \v. 7 braehystachy a. Hornem.Q. w. e. 106 1 

4 

capitata* Willd. t>. p. 16 w. 16 

(cfr. A. alnifolia. JVilld.) 

caroliniana. Walt. 0. p. 2 w. 5 
carpinifolia. Burm. Poir. 1). 
carthaginicnsis. Jacq.ty. p. 26 w # a6 

caudata. //• et B. tr. 
ciliata. Forsk. 0. p. 3 w. 6 
corchorifolia. Willd. ty. p. 3 4 w. 14 
corda ta. Thunb. p. 38 \v. 39 
corensis, Jac^f. £. *. 12 w. 3 Acalypha 

ACALYPHA. iin; p. 2137 w. 171? 

cucullata. vid. macrostachya. 
cuspidata. J acq. ty. p. 9 w. 12 
decichia. vid. virgata. 
decumbens. Thunb. p. 37 w. 38 
diversifolia. J acq. ty. p. 11 w, a 
clliptica. Sid. ty, p. 23 \v. 23 
filiformis. Poir. t?. 

p. A. arborea. Commers. 

fruticosa. vid. betulina. 
glabrata. Tnunb. i> p. 36 w. 37 
giandulosa. Cau. ty.? p. 19 \v. 19 
grandifolia. Poir. ty. 
Iiernandifolia. Sw. Hy. p. .20 w. 20 
hirsutissinia. Willd. 1y. p. 28 w.'iB 
hirta. vid. phleoides. 
hispida. Willd. 0. p. 8 w. 11 

A. spiciflora. Lam. 
Caturus spiciflorus. Burm. 

japonica. vid. Bochmeria spicata. 
indica. /.. 0. p. 7 w. 10 

A. spicata. Forsh. 

A. supera. Forsh..? (sec. Poir.} 

intcgrifolia. Willd. t). p. 35 w. 35 

A. australis. L.? 

laevigata. Sw. ty. t v. 22 w. 22 
lanceolata. Willd. &. p. i3 vv. i3 
leptostachya. //. etft. ^. 
macropkylla. //. et B. t?. 
raacrostachya. Jacq. t). (non Poir.) 

p. 29 w. 29 

A. cucullata. Poir. 

iTiacrostacbyos. Poir. O. 
Mappa. Willd. t;. p. 21 w. 21 

Ricinus Mappa. L. 

mollis, i/. et B. %. ? 
monostachva. Cat?. ©.? p. 10 w. 1 

m 

(cfr. A. ancmonoides.) 

multiiida. Spreng. 

multipartita, vid. tomentosa. 

ocymoides, H. et B* ©- 

padifolia. H. et j5. t;, 

pastoris. vid. rulira. 

pauciflora. Hornem. 0. w. k. 1061. 3 

phleoides. Cau, ©. i\ 5 w. 8 

/3- A. hirta. Cav. / 

pilosa. Cav. 0. p. i5 w. i5 
pinnata. Poir. t>. 
polystacliya. Jacq. ©. p. 3o w% 3o 
prunifolia. //. et B. 0. 
purpurascens. //. et B. 1). 

rcptans. Sw. %. p. 6 w. 9 
rubra. Willd. %. 

A. pastoris. Dec. \v. E. 1061. 5. 

scabrosa. 5iu. 1). p. 33 \v. 33 

sessilis. Poir. ty. 
sidaefolia. H. et B. ty, 
spicata. vid. indica, 
spiciflora. vid. hispida. 
supera. vid. indica. 
tiliacfolia. Poir. 1). 
tomentosa Sw. %. v. 3i w. 3* 

A. multipartita. Motnch. 

urticaefolia. Poir. 0. 
vagans. Cap. 2|.? p, a5 w. s5 
venosa. Poir* %% 


(Gen. ix« Spec, 367.) 


\ Acatypha — Acer 

ACALYPHA. Lin. Y.2\5^j w. 1717 
villosa. JL.fil. t). P. 27 w. 27 
virgata. L r). p. 24 w. 24 

/3. A. dccidua. Forsk. 

virginica. L. ©. 
AGANOS. Adans. vid. Onopordum. 
spina vid. Onopordum Acanthium. 

ACANTOCARYX. Arruda. 

I pinguis. Arr. 

ACANTJtIUS. Lin. p. 1629 w. 1211 

vid. Blepiiaris. 

arborcus Forsk. %. p. 5 \v.~4 
carduifolius. L. Jil. %. p. 2 vv. 2 
ciliaris. vid. Blepiiaris boerhaviae- 
foJia. 
Dioscoridis. Z. 2J.. p. 6 w. 5 
ebracteatus. vid. Dilivaria ebrac- 

teata. 

glomeratus. Lam. 
ilicijolius. L. vid. Dilivaria ilicifo- 
lia. j 

. ilicifolius. Lour. vid.Dilivaria ebra- 
cteata. 

integrifolius. vid. Blepiiaris sature- 

jaefolia. 
longifolius. vid. Dilivaria longifolia 

maderatpatensis. vid. Blepharis 

boerhaviaefolia. 
mollis Z. 2{.. p. 1 w. 1 

$. A. niget. MiM. 

niger. vid. mollis. 

repens. vid. Blepharis molluginifolia. 

spinosissimus. .Des/. 2J.. p. 4 
spinosus. L. %. p. 3 w. 3 

ACAKNA. Willd^ vid. Atraclylis, 
ACER. Lin. p. gSi vv. 1 

austriacum. Tratt. ty. 

w. 16 


Acer 5 892 v barbahfm. Mich. D. 

A. carolinianum. Walt. 

■campestrc. L. ty. p. 14 W. 1 7 
canadense. vid. striatum. 
caroiinianum. vid. barbatum. 

circinnatum. Pursh. 1j. 
coccineum. vid. rubrum. 

cordifolium. vid. tataricum. 
ereticum. L. (non Hort.) p. 17 vV. 21 

A. trilobaium. La/n. 

ereticum. Hortul. vid. heteropliyl- 
lum. 

• crispum. vid. laciniatum. 
dasycarpum. jE/ir/i. D, p. 5 w. 6 

A. pallidum. Ait. 

A. eriocarpum. Mic/l. fi(. 

A. glaucum. Marsh. 

A. tomentosum. Hortul. 

A. virginianum. Mi//. Caf«*&. 

A. rubrum. Wangh. Lam. 

ft A. ftoridanum. Hortul ? 

disscctum. Thunb. t). p. 7 w. \3 
e J*iocarpum. vid, dasycarpum. 
jloridanum. vid. dasycarpum. 
glaucum. vid. dasycarpum. 
keterophyllum. ZPi7/& t;. w. 1 

A. sempervirens. L. (sec. WHd.) P. 17* 
A. ereticum. Hortul. hispanicum. vid. A, Opalus. 4 ACER. Lin. p. 8 w. 12 W. 2Q P. 95x wV 1893 
hybridum. Z?osc. Desf. f ty. 

japonicum. Thunb* ty. 
ibericum. Bbrst. t). 
itaium. vid. A. Opalus. 
laciniatum. Hortul. T;. 

A, crispum. Lauth. 

A. platanoides. L. var. /4. Willd. P. 3 

lactescent, vid. plalanoides. 
lobatum. Fisch. r). 

maorophyllum. Pursh. t>. 

monspessuianum* £. t;. p.j6 

A. trilobum, Hoe hi. Moench. 
A. tri folium. Da ham. 
A. trilobatum. Lam. 

montanum. vid. spicatum.i 
Negundo. Z.*4?. p. 19 w. 3 

Negundo aceroides. Moench. 

nigrum. Mich. Jil. 1). 

obtusatum. /^. a /( , r>. w» 4 
oblusifolium. Sib. a Sm. ty. 
Opalus. Ait. ty. p. i5 vv. i8 

A. italum. Lauth. 
A. hispanicum. Pour. 
A. rotundifolium. Lam. 
A. opuli folium. KM. 

opu/ifolium. vid. A. Opalus. 
pallidum, vid. dasycarpum. 
palmatum. Thunb. r). p. 9 w. 11 
palmifoliurn. vid. saccliarinum. 
parvifiorum. vich spicatum. 
pensylvanicum. L. vid. striatum. 
pensylvanicifm. Duroi. vid. spica 
turn. vv. 8 r^ Lour. r>. p. 11 w. 9 3 pic turn, 
pinna turn 
j platanoides. Z,. 1>. p. 3 w. 8 

] A. laete^cens. Hor{ul. 
\ (cfr. A. laciniatum.) 

Pspudoplafanus. L. ty. p. a w. 
rotundifolium. vid. A. Opalus. 
rubrum. Z. MicA. ^. (non Lam.) 

p. 4 w * 75 

rubrum. Lam. IVangh. vid. dasj- 

carpuin. 
saccbarinum. L. t;. p. 6 w. 7 

A. palmifoliurn. Borehh. 

'• sempervirens. vid. heteropbyllum. 
septemlobum. Thunb. 'b. p. 10 w.10 

sitnplicius. firock. b. 
; spicatum^ Lam. "r>. p » J 3 

A. mon tn num. Ait. w. 1 4 
A. parvifiorum. Ehrh. 
A. pensylvanicum. Daroi. 

striatum. Lam. b* p. ia 

A. pensylvanicum. L. (non Duroi.) W. 1 5 
A. canadense. Def/. Marsh. 

tataricum. £. 1?. p. i vv. a 

A. cordi folium. B.oelil. Moench. 

tomentosum. vid. dasycarpum. 
triililum. Thunb. ty. p. r8 >v. S» 
trifolium. vid. moAspcssulanunu 
trilobatum. /.am. t;. 

^.; A. ereticum et monspessutanum. L. 

trilobum. vid. monspessulanum. 
virginianum. vid. dasycarpum. ) < ! 6 Accras — Achillea % Achillea ACERAS, Pers. R. Brown, vid. ACHILLE A. Lin. p. 1887 w. iOi£ 

Ophrys. ■ crctica. L. %. P. $5 w. 23 

ACETOSA. Mill. vicl. Rumex. 

vid. Rumcx Acetosa. pratensis. 
romana. vid. Rumex scutatus. 

A CHAN I A. Schreb. p. 164:3 w. 1299 

*Malvaviscus. Lam. Moench. 

Malvavisciis. Ait. 1?. p. i w. 1 

Malvavisciis arboreus. Cav. 
Malvaviscus cordifollus. Moench. 
Hibiscus Malvavisciis. L. 

*mollis. Ait. 1). p. 2 W- 2 

*pilosa. Ait. D. *. 3 w. 3 

stylosa. Schrank. t). 
ACHARIA. Tkunb. p. 2043^.1647 

Tiuinb. 2J.. p. 1 w. 1 

ACHILLEA. Lin. p. 1887 w. i5i9 
abrotanifolia. L. 2J.. (11011 Hort.) 

p. 48 w. 45 
abrotanifolia. Hort. vid. tragodes myno phylla. 
aegyptiaca. Z. 2{.. (non Gmel. it) 

p. 26 w. 24 
aegyptiaca. Gmel. vid. A. Gerberi 
Ageraium. L. %. p. 4 \v. 5 

A. viscosa. Lam, fl. fr. 

albida. #fff£ 1). 

alpina, /,. 2J.. p. 7 w. 6 

A. cristata. fVllld. Ach. 
A. punctata. Moench. 
fi. A. alpina. IVilld. Ach. 

ambgua. Pollini. 2(.. 
antHemoides. W-ill(L%. P. 21 w. 19 

A. Santolina. //orf. (non. L.) 

or^e/i^a.vid/ranaceUimargentcum. 
asplenifolia-/ 7 enf.2J..'P.39w.E,953. 1 1 

A. rosea. Desf. (non W. et K.) 

atrata. £. %. P. 22 w. 20 
aurea iam, 2J.. P. 3o w. 28 
auriculata. Willd. %. P. 27 w. c5 
Baeumaerti. Hort %. 
bannatica. W. a K. 2J.. 
bipinnata. vid. Tanacetum myrio 

phyllum. 
biserrata. Bbrst. 2J.. 

A. speciosa. Sprung? (sec, Roc. Hal.) 

capillaris. Pair. % 
capillata./ Lapeyr. %. 
capitata. vid. A. Clavennae. 
chamaedrifolia. vid. microphylla et 
pectinata. 

chamaemeltfolia. Pour. Lap. 2J.. 
(non Vill.) 

chamaemeMfolia. Vill. 2J.. 
citrata IVilld. %. 

Clavcnnae. L. %. P. 12 w. 9 

fi. A. capitata. mild. 

clypeolata* Sib. a Sm. 2J.. 
coarctata. vid. compacta. IVilld. 
compacta. IVilld. (non Lam.) p. 13 

A. coarctata. Poir. 

compacta* Lam. vid. distans. 
coriandrifolia. (Dietr.) 
coronopifolia. Willd.%. P. 11 w.8i 
corymhifera. vid. nobiiis. 
w.30 pr^ssifolia, (Dietr.) crctica. L. %. 

cristata. Retz. 2J.. (non Will A. Ach.} 

P. 6 w. 4. 
cristata. Will A. Ach. vid. alpina. 
crithmifolia. fY.et.K.%. P/84 w.3a 
cuneifolia. vid. herb a rota. 
cylindrica. vid. ochroleuca. 
dccolorans. Schrad. 2J.. w.e.953. 3 


A. fragilis. Ho r till. 


decumbens. Lam. 2J.. 

distans. //^ et /I. 2|.. p. 36 w. 34 

A r campacta. Xa/n. (non Willd.*) 
A. magna, ytf//. ^i7/. (non L.) 

dracunculoides. vid. leucanthema. 

dubia. Fisch. 2J.. 

Eupatorium. Bbrst. %.%. p. 3i . w. 29 

(cfr. A. filipendulina.) * 

falcata. L. 2|.. (non />/*.) P. 17 ^ v . 16 
falcata. Lap. vid. recurvifolia. 

iilicifolia. Sftrff. 2J.. 

A. filipendulina. Lam. ? (sec. Poir.) 

filipendulina. Lam. 2J.. 

A. Eupatorium. Bbrst. var? Pers, 
Tanacetum angulatum. mild. 
(cfr. A. fiiici folia.) 

flosculosa* Desf. 2J.. p. 7" 
fragilis vid. decolorans. 
Genipi. vid. moschata. 
Gerberi. Mild. %. p. x3- w. 10 

A. aegyptiaca. Gmel. it. (non L.) 

gilva. Moench. %. 
1 grandiflora. Bbrst. %. w.E.953. 1 

Anthemis ptarmicaefolia. Adam. 

Pyre Hi num ptarmic^efolium. mild. 

W. 1 3 1 1 • & 

helvetica, vid. valcsiaca. 
hcrba rota. 1^//. 2J.. p. 3 

A. cuneifolia. Lam. 

A. nana. Lam. (sec. Dec.) 

hoterophylla. Spreng. %. 

A. mucronati. Hortul. \ .»* w. % 


h loser cea. Sib.etSm. %. 
imbricata. Vent. t). 
impatiens. L. 2J.. 

A. nitida. Ouorund. P. P. 9 '9 

w. 12 


inodora. vid. Athanasia annua. 

intermedia. Schult. 2J.. 

lanata. Spreng. 2J.. (non jL«w). 

W. E. 953. l8 

lanata. L^am. vid, nana* 
latifolia.'(£fo#r.) 
leptophylla. Bbrst. %.. 

A. tomentosa. Pa//, ind. t. (non L.) P. % W. I leucanthema. P^rs. 2J.. p. 1 

A. dracunculoides. Poir. Desf. 

Hgiwtica, All. %. p. 44 w. 4 T 

linearis, vid. ptarmica. 
lingulata. /K ct /(. 2|.. 
Uvea. vid. moschata. 
lobata. (Haeusch.) ©♦ 
macrophylla. -L. 2|.. (non Host.) 

P. 28. w. 26. 

j5. A. sambucina. Thouin. 

macrophylla. Host. vid.Chrysanthe- 


(Gen. 17, Spec, 370.) mum macrophyllum Achillea i ACHILLEA. Lin. 887 magna L. %. (non Vill. All.) p. 5j 

w. 35 . * . ' W. 2 1 A. millefolium. L. var? Poir. 

magna. VUl. vid. distans. 
micrantha fVilld. 2J.. p. 40 w.37 
microphylla. Willd. %. p. 40 w. 40 

A. pectinata. Lam. (non JYilld.J 
A. chamaedrifolia. Dec? 

Millefolium. L. %. p. 58 w. 36 

(cfr. A. magna.) 

montana. Schleich. %. ^ 

moschata. Jacq. 2J.. p. 23 

A. Genipi. Murr. 
A. Uvea. Scop. 

mucronata. vid. heteropbylla. 
myriopbylla. Willd. 2J.. w. £. f;53. 27 

A. abrotanifolia. Hofttul. (non L.) 

nana. jL 2{.. (non ham.) p. 24 w. 22 

A. lanata. Lam. (non Spreng.) 

nana. JLam. vid. herbarota. 
nitida vid. impatiens. 
nobilis. jL. 2J.. ! p. 45 w. 4* 

A. corymbifcra. Gml. it. 

ochrolcuca. Ehrh. 2J-. (non /^. et K. 

P. 42 w. 39 

A. cylindrica. Poir. 

ochroleuca. /P. et /C. vid. pectinata. 
odorata L. 2J.. (non Roth. 11 g.) 

- p. 46 w.45 
odorata. Roth, vid. setacea. 
partheniifolia. DesJ. %. 
paucillora. 7fV//rf. 2J.. (et? Lam.) 

p. 29 w. 27 

pectinata. /ft'tfrf. 2J.. (non Lam.) 

v. 10 w. i3 

A. ochroleuca. W. et Ji. (non Ehrh.) 

A. chamaedrifolia Dec? (sec. Poir.) \ 

pectinata. Lam. vid. microphylla. 

pilosa. IVilld.. %. p. *4' '"**•"** 
ptarmica /,. 2J_. p. 5 w 3 

Ptarmica vulgaris. Biachw. 
fi. A. linearis. Dec. ... 

y A. pyrcnaica. Dec. 

pubescens. L. 2J.. p. 33 w. 3i 
punctata vid. alpine* 
pyrenaica. vid. ptarmica. 
ramosissima. Moencii. %. 
recurvifolia. La;;. 2J.. 

A. falcata. Lap. it. - 

rhomasina. Dec. 2J.. 
rosea, IV. et K. %. (non I?e*/.) 
rosea. Desf. vid. asplenifolia. 
sambucina. vid. macrophylla. 
sambucifolia. vid. Chrysanthemum 

macrophyllum. 

santolina. X. 2(.. (non sequent) p. 20 

w. 18 

Santolina.lVilld.Ach. vid. tenui folia. 
santolina. Hortxxl. vid. antbemoides. 

•emipectinata. Desf. 2{.. 

serrata. Retz.%. (et? iflm.) p. 8 w. 7 

setacea. /f. et /£. 4 p. 47 w. 44 

A. odorata. Roth. fl. g. Aliorumque. 

•ibirica. Desf. 2J., 

•icula. Schmah. Achillea Acl 1VM 


7 ACHILLEA. £/>. p. 1887 w. i5i 9 

speciosa. Spreng. 2J.. w. e. ()53. 4. 
squarrosa. Ait. 2}.. p. 3 5 w. i4 
tanacctifolia. ^/'. 2).. p. 35 w. 33 
taurica. Bbrst. 2{.. 

tenuifolia. tVilld. 1). (et? Lam.) 

p. 18 w. 17 

teretifolia, Wffld. %. p. 16 w. i5 
Tbomasiana. Dec. %. 
tomentosa. L. ^.{non Pall.) p.41 \v.38 
tomentosa. Pall. vid. leptophylla, 
umbcllata. Sib. et Sm. %. 
vallcsiaca. Sitter. Q\.. 

A. helvetica. Willd. 

velutina. Desf. %.. 
viscosa vid. A. Ageratum. 
A C III M EKES. Brown. Pers. p. 1484 
coccinea. Pers. %. p. 1 

A. terrii folia. Fiscjt. 

Cyrilla pulchella. Merit., w. 1141- * 

Trevirana coccinea. Wiltd. w. e. 694- * 

Columnea erecta. Lam. 

Gesneria pulchella. Sw. 
Buchnera coccinea. Scop. 

Dice? os. vid. Diceros longifolius. 

sesamoides. vid. Diceros longifolius. 

ternifolia vid. coccinea. 
AC II ME A. Ruiz, et Pav. VI. 1. 

paniculate. J?. ctP. 2J.. 
ACHKATH'ERUM. Beauv. 

argent enm. vid. Arundo Leersn et v (Gen, speciosa. . 

b&moides. vid. Stipa Anstella. . 
Ca/fl/wag'Vosf/s.vid.Arundospeciosa. 

cap ease. Beauv. (quid?) 
conspicuum. vid. Arundo conspicua. 
jft/?#ri. vid. Arundo Halleri et spe- 
ciosa. 
lanceolatum. vid. Arundo Calarna- 

crostis. 
miliaceum. vid. Agrostw miliacea. 

sob'oliferam. vid.Agr^tia sobohtera. ' 

tenuifotimn.\h\. x\grostis tenuifolia, 
ACHNEKIA. 5rauu. vid. Eriachne. 
ACHNODOINT ON. Beauv. rs. 2 34- 

Rcllardi. Beauv. 0. rs. 1 

Phalaris Bettardi. Willd. Act. Berol. 
Phabris bulbosa. L. (non W/W.) 
Plialaris cylindrica. Dec. 
Pilaris saliva. Pers. P. i**»# r 4 

tenue. Beauv. O. bs. z 

Thalaris tenuis. i/o5(., 

Phalaris suhulata. 5rttJi. 

Phleum tenue. Schrad. 

Phlcum Bellardi. m7/d.En. (non FK Spec.) 

Phleum Mesopotamiae. H. /Jflr. [w. k. 7 8. 6 

AC II HAS. Lin. as. 84a p.526 w.6 7 3 

vid. i5umclia. 
r australis. JP. 5f. « s - 3 
Balota. vid. dissecta. 
Caimito. R. ct P. D. p. t; 

Lucuma Caimito. R. Ct 5. RS. S41. s. 

curreifolia. vid. Huinelia cuneata. 
dissecta. /:. A^. I7. p. 5 w. 1 

A. Balota. Auhl 

Mimusops Balota. Gaert. JIL 

Spec. 4*5') 

8 


Achras — Acliyranthes ACHRAS.Iin. rs. 842 p. 526 w. 5fi 
Lucuma. R. et P. t). p. 1 

Lucuma obovatum. //. et B. 

mammosa. Z. t>. p. 3 w 2 

, A. zapota major. Jacq. 
Sapota mammosa. Mill. 
Lucuma jnammosum. Gaert.Jil. RS. 841. 1 

Sapota. L. tj. RS, 1 p. 4 w. 3 

A. Zapota. J acq. 
Sapota Alchras. Mill. 
/3 A. Zapotilla. Jacq. 

sessilifolia. Poir. t). RS. 2 
zapota. vid. A. Sapola. 
zapotilla. vid. A. Sapota. /?. 

ACHYMUS. T 7 "^/. vid. Slreblus. 

ACHYRANTHES. Lin. Rs. xo/ f 7 

[p. 587 w.462 

alopecuroides. vid. Aerua javanica. 
alter nifolia. L. vid. Desmochaeta al 

tcrnifolia. 

alternifolia. L.fil. vid. Desmochae- 
ta globosa. 

altiosimu. vid. Chamissoa altissima. 

Amaranthoides. vid. Dcsmochaela muricata. 
argentea. 
Scnonsb.) rs. 

A. sicula. Roth. / £<xm. O. (2J.. M/W. 1). 1 p. 1 W. I L. A. aspera var. a sicula. 

aspera. L. h. as. 2 p. 2 w. a 

A. indica. Roth. Mill. 

A. obtusifolia. Lain. 

(cfr. A. argentea, fruticosa.) 

afro/jur/wzrea.vid.Desmochataatro 

purpurea, 
a-ustralis. R.Br. as. 17 

axiV/ar/s, vid, Alternanthera spinosa. 
bsnghulentis. a id. Illecebrum beng 
halense. borbotiica. IVdld. Ms. 
brachiata. Lam. O. as* 25 
rs. 11 p. 10 

likecebrum brad) latum. L. w. 4 6 5. 1 

canescens. R. Br ¥ rs. 18 
capitaU. Forsk. rs. 24 
citiata. vid. Desmochaeta c'diata. 
corymbosa. vid. ^olyearpea indica. 
crispa. jO*^/. °jiV. 1). as. 5 
debilis. Poir. rs. i5 
decumbens. For*k. as. 22 
dichotonja, Z.2J..??? rs. 20 p 19 w 16 
digera. vid. Digera arvensis. 

ecrtinata. vid. Desmochaeta flaves 
cens. 

ficoides. vid. Alternanthera ficoides 

ct SCSSlIlS 

filifblia. H.ct B. mild. Ms. rs. 26 
frutescens. vid. Desmochaeta muri- 

cata. 
fruticosa. Z*m. D. rs. 4 *• 2* 

A. aspera. L. var? P#r$. 

flobosa. vid. Desmochaeta globosa. 
alimifolia. vid. Alteraathcra fru- 
tescens. 

javanica. vid. Aerua javanica. 

indica. vid. aspera. 

(Gen. **, Acliyranthes 

ACHYRANTHES.ZiVi. rs. To4i 

p. 587 w. 46* 
lanata. vid. Aerua lanata. 
lappacea. vid. Desmochaeta atro- 
. purpurea et flavescens. 
. Linhiana R.etS. 2J.? rs. 7 

A. sarmentosa. Link, Hrb. (non Vakl.) 

foptt/entf.vid.AIternantheralupulina- 
Monsoniae. vid. Celosia Monsoniae* 
mucronata. vid. Alternanthera Achy, 
rantha. 
muricata. L. vid. Desmochaeta mu- 
nicata. 

muricata. Lam. Ifilld. {}. vid. Des- 
mochaeta alternifolia. 
nervosa. Roth. Ms. rs. ia 
nivea. Ait. 1). rs. 8 p. i5 w. 12 

obtusifolia. vid. aspera. 
paniculata. vid. Celosia caudate. 

papposa. vid. Ceratospermumpap- 
posum. 

patula. vid. Desmochaeta patula. 

persi$a. vid. Aerua javanica. 

polygonoides. Retz. vid. Digera ar- 
vensis. 

polygonoides. Lam. vid. Alternan- 
thera polygonoides. 
polystachya. Forsk. rs. 23 
porrigens. Jacq. 7j. rs.io w. e. 277.3 

Celosia peruviana. Zuce. 
Celosia elongata. Spreng. P. 58 8. 18 
Gomphrena elongata. Fisch. r 

Gompluena fruticosa. Hert. GalLjA^rj 

prostrata. L, vid. Desmochaeta pros- 
tata. 

prostrata. Lam. vid. Desmochaeta 
micrantha. 

prostrata. TVilld. Nr. q. vid. Des- 
mochaeta glohosa. 

pubescens. Roth. Ms. t>, rs, 9 

Illecebrum pubescens. fKi/W. e. 279. 3 

pun^ens.vid.IUccihrum Monsoniae. 
radicans. Roth. Ms. (non Cav.) 

RS. i3 

radicans. Cav. 

repens. L. vid. Alternanthera Acliy- 
ranthes. 

repens. Roth. Ms. vid. Desmochae- 
ta repens. . 

sanguinolenta. Lam. 2J.. rs. 10' p. 9 

Illecebrum sanguinolentum. JL. w. 465. » 

sarmentosa. KaA/* t>. (non ZiVi/f* 

//r&) rs. 6 p. 12 w. 8 

sarmentosa. Link. vid. A. Linkiana. 
scandens. vid. Gomphrena amaran- 
thoides. 

serpjllifolia. Poir. O. rs. 16 
sesiilis. vid. Alternanthera sessilis. 
setacea. Roth. Ms. rs. 14 
sicula. vid, argentea* 
spinosa.vid. Alternanthera spinosa- 
stellata. vid. Mollia stellata. ' 
stryracifolia. vid. Desmochaeta fla- vescens. ; tenuifolia. Z«m, (non /^W. 
Jacq. Eel.) 

Spec, 445.) sec 

( Achyranthes — Acoma 

ACHYRANTHES. Lin. rs. 1041 

p. 687 w. 462 

tenuifolia. IVilld. vid. Mollia tenui- 
folia. 

tominfoia, vid.Desmochactatomcn- 
tosa. 

zzntrn0fa.vid.DesmocIiaetaiuicinata« 
verticillata. Thanb. r). rs. 21 

villosa. vid. Aerua lanata. 
virgata. Poir. De\f. t). rs. 5 

ACHYRONIA./fi?jic«.p.i684w.i33o 
villosa. fV*nd.L ty. p. 1 \v. 1 

ACHYROMIORUS. Adans, Scop. 
vid. llvpocliaeris. 

ACIA. Schreb. vid. Acioa. 
ACIANTHUS. R.Brown. 
*Epipactis. Poir. 
bifolius. vid. Serapias reflexa. 

*caudatus. R. Br. 

*exsertus. R. Br. 

*fornicatus. R. Br. Aconltum Juf$ lanata. Lag. Pers. p. 2 p. 1 w. 1 spatlmlata. Sellow. R.Br. ©? 
tribiiloiiles. $ufs. 0? V. 1 w. 1 

A C I D O T O N. Swartz^.tofin. 1689 
Ad£liil. im ? (sec. <S?ufs.) 

urens. Ju>. i). p. i w. i 
ACIOA. Anbl. p. i6i3 
Acu. Schreb. w. 1273 

amara. Willd. % p, 2 w.3 

Couepia ^uianensis. ^u6/. 

dulcis. mud. % 

A. guianensis. Aubl. 

guianensis. vid. dulcis. 

ACIPUYLLA. Forst, 

squarrosa.vld. Lmusticnm\c\ph\]U. 
AC IS ANTHER A. Brown. &ifs. 

p. 1080 
quadrata. gafs. %. (non t? ) p. i 

Rhexia Acisanthera. Z. w. "-2Q. 9 

ACLADODEA. TJu** et Pav. vid. Ta- 
lisia. 

ACMELLA. Rich. p. i 9 o3 j 

huplithalmoides. Rich. 0. p. 5 

Anthcmu bupluhalmoides. mild. \\. i 5 i 7 

28 


Anthemis oyatifolia. Orf*#. 

# Buphthalmum scabrum. Cav. P. 1911.19 

intermedia. Rich. p. ? 
mauritiaaa. Rich. 0. p. i 

Spilantlius Acmclia. L. P. 1809. 3 w. 1 446. 3 
Verbesina Acmella. L. 
Bidens Acmeiia. L« m . 

occidentals. Rich. P. 4 

Anthemis occideutaiis. mild. w. 1 5 1 7. a 7 
Anthemis oppositifolia. £am. 
Anthemis americana. /,. JiL 

*epens. JfccA. 0. 

Anthemis repens. Walt. 
A Sp^nlhus repens. Mich. 

ACNIDa. ^ p #2228 w>f79 3 

cannabina. Z # ©. p. a w . t 
odorata. JDiVfr. 0. 

0. P. 2 W. 2, 

. llomalium. 

(Gen. 3o» P. 3 *^OMA. ^rf/r». v :. \ 9 


ACONITUM. Lin. P. ,828 w.io6z 

, acuminatum. Rchb^ 2£. 
acutuni. Rchb. %. 

A. Napellus. Sieber. 

Aegophonum. Pichb. 2JL, 

A. intermedium L>uridum. Hop. 
(non A. ochroleucum. Willd.\ 

albidum. Bernh. 2J.. 

A. neomonlanum J] ore albo. Lap.? 
A. Napellus flore albo. Crantz? 

album. Ait %. (non Willd Mench.) 

(won A. orientate. Mill. sec. Rchb.) 

album Willd. vid. leucaitthum. 
alienum. Rchb. %. 

A. septentrionale. Baumg. 

alpiaum. vid. rostra turn, 
alrissimuin. Mi77. /JcA6. 21. (non 
mild.) 

A. Lycocionum. SchUieh. 

A. Lycoctonum ^. altissimum. Z>££. 

altissimum. Willd. Bernh. vid. py- 
renaicum. 

ambiguum. iJcA^. 2J.. 

A. Aapellus, Pa//. 

amocnum. Rchb. 2J.. 
aniplifloruni. Rchb. '2\. m 

angustifolium. J?*UL WiUd.llvb. %. 
(non sequent.) 

angustifolium. Bernh. sic. vid. te- 

nuifolium. 
angustifolium. Bernh. Cat. vid. pu- 

bescens. 
Anthora. Z. %. (non sequent.) P. 5 w,5 

A. ochroleucum. Salisb. 

/S. A. A. granriiiWum. Rchb, 

y. A. A. glabriflo nn. Rchb. 

(cfr. A. Dccandollei , et nemorosum.) 

Anthora. $acq. vid. A. Jacquini. 
Anthora. pall. vid. A. Pallasii. 
anthoroideuin. Dec. 2/,. 

A. pyre/iaicum. Pall. it. (non i/.J 

Arctophonum. Rchb. 2{.. 
australc. Reich. %. 

A. Lycoctonum /3- il. coeruleo. Geners. 

Wahlb. Carp. 
A. septentrional^. Geners.Be/s. Baumg. etc. 
A. septentrionale /5. carpaticum. Dec. 

barbatum $**/$• %. P. 7 

A. pyrenaicum, Spreng. 

Bernhardianum. Rchb. %.. 

A t humile. Brnh. (non Salisb.} 

bicolor. vid. A. Halleri. 

biilorum. Fisch. Dec. Q* 

A. grandiflorum. Fisch. 

boreale. Sering. %. 

A. pyrenaicum. Hortul* 

A. ochroleucum. Roem. H. Tui% 

Braunii. Rchb. %. 

A. Napellus, Schranh. Br aunt* 

Breiterianum. Rchb. 2J.. 

A. unciHatum. Hort. 

bulbiferum. Rchb. 2J.. 
callibotrys. Rchb. %. 
Cam arum. gacq. Ilffm* V 
(et? Z.) 

ex. A. C. simplex* x / 


Rchb. Spec. 480.) to Aconitum 

ACONITUM. tin. P. 

/S A. C. ramosum. Rchb. 
A. iacvigatum. Schleich. 
A. "it ilicum. Tratt. 
y? A. C. mutabile. Rchb. A. Camarum. Schranh. 

Camarum. All. vid. paniculatum. 
Camarum. Hortul vid. variegatum, 
Camarum. Hop. et Horns, vid. toxi- 

cum. # 

Camarum. TVilld. Koell. vid. rhyn- 

chanlhum. 
Camarum. Lam. vid. rostratum. 

Camarum. Z. vid. A. Camarum. Aconitum 

i3*8 w. io62'aCONITUM. Zm. p. i3*8 \y. 106* 

emtnens. Koc/i. %. 

A. neomontanum. Thouin. 

eriostemum. Dec. %.. 

(non A. volubile. Koelle.) 

Eulophum. Rchb. 2J.. 
eustachium. Rchb. %. 
exaltatum. Bernh. %. (non sec/.) 
exaltatum. IViUd.viA. A. Sprengeln. 
exaltatum IVender.vid. recognitum. 
firmum. Rchb. 2J.. Jacq* et ccrnuum. 
Camarum. Schleich. Gaud, vid. cernuum. 
Camarum. Schoepfer. vid. gracilc. 

Camarum. Fill. vid. cernuum, ro- 
stratum, variegatum. 
Camarum grandiilorumBraurte. vid. 

maeranthum. 
Camarum grandiflorum. Endler. vid. variegatum. P. i3. 

W. 12 ccrnuum. Roelle. TVilld. %. 

A. Camarum. «ScA/. Gaud. 

A. Camarum. C. Vill. 

A. flexicaule. Hop. et Hornsh. 

A Camarum a. X/. 

a. A. c. laxiflorum. Rchb. 

/3. A. c. pauciflorum. Rchb, 

y. A. c. laciniatum. Rchb. 
Jf. A. c. confer turn. Rchb. 
'A. neomontanum. Baumg. 

cernuum. Schrad. vid. molle. 
cernuum. Viennens. vid. A. Clusii. 
Chamissonianum. Rchb. 2J.. 
ciliare. vid. flaccidum et volubile. 
Clusii. JfcA*. 2J.. 

A, ccrnuum. Viennen. 

compactum. Rchb. %. 
commwtatuni. Rchb. Q\.. 
confertum. Rchb. %. 
Cynoctonum. Rchb. 2J_, 

A. Lycoctonum. Leyss. Spreng. Schrad. 

Decandollei. Rchb. %. 

A. Anthora fi. atrovirens. Dec. 

decorum. R^hb. %. 

A. strictura. Willd. En. Sup. (non BeJvtfc.) 
A. rostratum. Bernh. (olim) Spreng. 
A medium, Willd. (non Schrad.) 

delphitiifolium. Dec. 2J.. 

Oc. A. d. americanum. Dec. 

. Dec. (j. A. d. iibiric. 

A. grandiflorum. Pall, (non /7sc7i.) 

A d. /?. speciosum. Rchb.? 

y. A. d. y. humile. /Ic/i6. 

(cfr. A. semigaleatum.) 

densiflorum. vid. tauricum. 
elatum. Sxtisb. %. (non Meyer.) 

A. tauricum. Willd. HortuU P. 11. w.io 
A. neomontanum. Bernh. 
A. nutans, Hort. Helmst. Hortul. A.Napellus. Towns. Gem. Wahlb. Baumg 

8. A. pygmaeum. Vest. 

A. Napellus /?. nanum. Baumg. 

flaccidum. Rchb. 2J.. 

A. ciliare a polytrichum. Dec m 
g. A. f. latifolium. Rchb. 

flexicaule. vid. cernuum. 
formosum. Rchb. 2|.. 

A. Napellus. //op. sic. (non «Stur/n.) 

Funliii. Rchb. 2J-. 
Galectonum. i?c/i&. 2|.. 
glabrum. vid. japonicum. 

Gmelini. UcW. 2J.. 

A. hispidum. Dec. 

A. pyrcnaicum, Koelle. 

A. pyrenaicum sibiricum. 

gracile. Rchb. %. 

A. Camarum. Schoepf. 

grandiflorum. Fisch. Willd. vid. 

biflorum. 
grandiflorum. Pall. vid. delpkim- 

florum. 
Halleri. Rchb. 2J.. 

A.Napellus. Hall. Helvet. Schrad. Wender. 

A. tauricum. Bernh. H. Erf. 

ff m A. H. humile. Rc/i6. / 

y. A. H. ramosum. Rchb. 

A. neomontanum. Schleich. 

A. Napellus /3. ramosum. Schleich. 

$. A. H. bicolor. /lc«&. 

A # Tulgare. y. bicolor. Dec. 

A. Napellus variegatus. Sering. 

A. Napellus 8. bicolor. Gaud. 

hamatum. Rchb. %. 

A. unrinatum. Bernh. Cat. Ew. 

hamatum. Cat. Sent. Berol. vid. va- 
Dec. %. A. Napellus grossus. Sering. 

elatum Meyer, vid. A, Meyeri. 

XGent 3o f Spec, 5u.) riegatum. 
hebegynum. 

A. paniculatum. Lam. Dec. 
(non A. Camarum. J acq. etc.) 

hispidum. vid. A. Gmelini. 

Hoppii. i?c/i&. 2J.. 
humile. Delarb. %. (non? seqf.) 
humile. Salisb. vid. variegatum. 
/mmrVe. Bernh. vid. A. Bernhardia- 

num. 
Jacquini. Rchb. 2J.. 

A. Anthora. Jaco. Scknlt. (non L.) 

japonicum. Thanh. Dec.%. P.aw.* 

A. glabrum. Dec. (sec. Rchb.) 

japonicum. Hortul.\\A. leucanthum. 
japonicum. H. Liv. vid. uncinatuirt. 
illinitum. Rchb. 2£. 

A. neomontanum. Pant. fi t Norimb, inea # A. intermedium, Caud k Aconitum 

ACONITUM. Lin. P- i3;>8 w. 1662 
intermedium. Dec. vid. A, Stoer- 

Itianum. 
intermedium. Gaud. vid. illitiitum. 
intermedium hybridum. vid. aego- 
phonum. 

intermedium variegatum, vid. A. 

Stoerluanum. 
inuQctum. Koch. 2j.. 
italicum. vid. A. Camarum. 
iamtschaticum. Pall. %. , 

Koehleri, Rchb. 2J.. 
Koelleanum. Rchb. %. 

A. Napellus. Waif. Koel. Vest. ( 

A. tauricum. Hop. Cent. 
(o. A. K, crassicaule. Rchb. 

laetum. Rchb. 2J.. 

A. Napellus. Haenke. Koehler. 
/?. A. I. exaratum. Rchb. 
y. A. 1. obtusilobum. Rchb. 

laevigatum. vid. A. Camarum. 
Lagoctonum. Rchb. %. 

A. Lycoctonu.ni. Sc/iranh. Hop. Fl. JYett. 

lasiocarpum. Rchb. 2J.. 
laxiflorum. Schleich. %. 

A. Napcllus microphyllus. Gaud. 

leucanthum. Rchb. 2J.. 

A. album. Moench. JVilld, P. 6. w. 6 
A. japonicum. Hortul. 

Luparia. Rchb. %. 

A. Lycoctonum. Murr m 

lupicida. Rchb. 2J.. 

A. Lycoctonum. Schleich. 
A. pyrenaicum. Lap.? 

luridum. vid. rostratum. 
Lycoctonum. L. %. P. I w. t 

A. toxicarium. Salisb. (sec. Dec.) 

Lycoctonum. All. Balb. vid. mclo 
ctonum. 

Lycoctonum. Boifs. vid. pernicio- 
sum. 

Lycoctonum. Braune.Jacq. vid. A. 

Vulparia. 
Lycoctonum. ElvertJ Koelle. vid. 

thelyphonum. 
Lycoctonum. Hop. Taschb. vid. tra- 

goctonum. 
Lycoctonum. Leyfs. Spreng. vid. 

cynbctonum. 
Lycoctonum Murr. vid. A. Luparia. 
Lycoctonum. Roch. vid. A. Phthora. 
Lycoctonum. Schleich. vid. A. altis- 

simum et A. Lupicida. j 

Lycoctonum. Schrank. Fl. IVett. 

vid. lacoctonum. 
lycoctonum. Targ. Toz. vid. the- 

nophonum. 

Lycoctonum glabriflorum. vid. A. 
tectum. 

Lycoctonum.Jlore coeruleo.L. vid. 
septentrionalc. 
lycoctonum jlore coerulo. Wahl. 
j ar P- Gem. vid. australe. 

lycoctonum laxiflorum. vid. melo- 
ctonum. f Aconitum n 

ACONITUM. Zm. P. i3 2 8 w. 1062 

Lycoctonum a/tissimum. vid. s altis- 
siinum. 

macranthum. Rchb. 2J.. 

A. Cammarum giandiflorum. Braune. 

macropliyllum. Jingl. 

maximum. Pall. %.. 

medium. Schrad. vid. A, Stoerlua- (Gen. 3o, Spec. &H.) num. r 

medium. JVilld. vid. decorum. 
Meloctonum, Rchb. %. 

A. Lycoctonum. All. Balb. 

A. Lycoctonum. y. laxiflorum. Dec. 

Meyeri, Rchb. 2J.. 

A. neomontanum. Schrank, Hop. sic, 
A. elatum. Meyer fl. Goctt. ined. 
A. uncinatuin. Schrad. H. Goett.? 

microstaehyum. Rchb. 2J.. 

A. tauricum. Rochel. sic. 

Mielichoferi. i?c/i6. 2J.. 

A. tauricum. /iop. sic. 
(non A. neubergense.) 

mixturn. Rchb.> %.. 
molda victim. IJacq. %. 
molle. Rchb. 2J_. 

A. cernuam. Schrad. Goett. 

monauense. vid. A. Vulparia. 
Myoctonum. Rchb. %.. 
Napellus. Haenk. Koel. vid.laehim. 
Napellus. Helvet. Schrad. JVtnder. 

vid. A. Halleri. 
Napellus.Hop.Cent. vid. formosum. 
Napellus. Hortul. Sloerh. etc. vid. 

A. Stocrkianum. 
Napellus. Jacq. vid. A. neuber- 

gensc. 
Napellus. Leyss. vid. A. pyrami- 

dale. 
ISapellus. L. Veter. vid. vulgare. 
Napellus. Fall. vid. ambiguum. 
ISapellus. Schrank. Braune. vid. 

A. Braunii. 
ISapellus. Koelle. Sieber. Vest. 

JVulf. vid. A. Koelleanum. 
Napellus. Spreng. vid. strictum. 
ISapellus. Towns. Geners. JVahlb. 

Baumg. vid. firmum. 

Napellus. JVilld. vid. A. Willde. 

nowii. 

ISapellus. /?. Dec. vid. A. Schlei- 
cher i. 

Napellus, /3. nanum, Baumg. vid. 

firmum. 

ISapellus. S.ramosum.SchteichMih 

A. Halleri. 

Napellus. b. hicolof. Gaud. vid. 
A. Halleri, 
Napellus. c. microphyllus. Gaud, 

vid. laxiflorum. 
Nape/Ins. d. densus. Gaud. vid. 

A. Schleielicri. 
Napellusjlore albo. Crantz. vid. 

albidum. 
Napellus grossus. vid.' elatum. 
Napellus ramosus. Gaud. vid # 4« 

virgatum. V 1$ Aconitum 

ACONITUM. Lin. v. 13^8 w. 1062 

Napellus tauricus. Sering. vid. A. 
Schlcichori. 

JSapelhis variegatus. Sering. vid. 

A. Halleri. 
JSapelhis. var. spica foliosa. Schl. 

vid. A. Schieicheri. 
nasutum. Fisch. 2J.. 
nemdrosum. Bbrst. %. 

A. Anthora latifolium. Bess. 

A. tuberosum. Pair. 

A. Anthora confcrtiflorum. Dec. ? 

vid. ccr- neomontanum. Baumg. 

nn vim. 
neomontanum. Bernh. vid. elatum. 

neomontanum* Hop. sic. Wdld. vid. 

A. Stoerluauunu 
neomontanum. Hop. Cent. Schranh. 

vid. A. Meyeri. .... | 

neomontanum. Panz. vid. illinitum. 
neomontanum. Schl. vid A. Halleri. 
neomontanum. Spreng. JV>tllr. Sieb. 
Schult. Vest. vid. pyramidale. 
neomontanum. Thouin. vid. A. emi- 

neat; 

neomontanum. Waif. Roell. Lap. 

vid. ncuber^cnse. 
neomontanum variegatam.Ser.vld. 

t A. Stodrkianum. 
neubergense. Dec. 2J.. 

A. Y^pellus. Jacq. 

A. neomontanum. fVulf. Koel. Lap. 

nutans, vid. elatum. 
ochroleucum. Willd. Bbrst. Dec. 

2J-. P. 4 w, 4 

A. orientale. Mi//, (sec. BchbS) 

ochroleucum. Schrad. Bernh. vid. 
pallidum. 

ochroleucum. Roem. H. Tur. vid. 
boreale. 

ochroleucum. Salisb. vid. A, An- 
thora. 

oligocarpum. Rchb. %. 

Ottonianum. Rchb. 2J.. 

orientale vid. ochroleucum. 

Pallasii. tfc/ifr. 2J.. 

A. Anthora. Pa//..' Bbrst.? 

pallidum. Rchb. %. 

A. ochroleucum. Spreng. Bernh. 

palmatifidum. Rchb. %. 

A. tauricum latifolium. Rochel. 

paniculatum. Lam. 2J.. 

A. Cammarum. All. 

A. paniculatum. ex Dec. 

A. Wihnetianum. Delarb. (sec. Dec.) 

(cfr. A. hebegynum.) 

parviflorum. Rchb. %.. 
pcrniciosum. Rchb. 2J.. 

A. Lycoctonum. Boifs. 

Phthora. Rchb. %. 

A. Lycoctonum. Rochel. 

plicatum. Koehl. 2J.. 
productum. Rchb. 2J.. 
pubescens. Moench. 2J.. 

A. angustifolium. Koch. 
A. squarrosuin. Koch* Aconitum 

ACONITUM. Lin. P. i3a8 w. 106* 

pygmaeum. vid. firmum. 
pyramidale. JWY//. 2|.. 

A. neomontanum. Spreng. Sieb. Wallr. 

A. Napellus. „Lej>fs m 

/3. A. p. densHlorum. Rchb m 

y. A. p. elongatum. Rchb 9 

J 1 . A. p. bicolor. Rchb. 
A variegatum. Hortul. 

pyramidale. Hop. vid. tragocto- 

. num. 
pyrenaicum. Lam. Dec. 2\..(nonseq.) 

A. ochroleucum. Bernh. Schrad. 
: A. altissimum. Vienn. Bernhc Willd. pyrenaicum 

num. 
pyrenaicum, 

tonum. Pall. vid. anthoroi- 
Spreng. vid. barba- Balb. vid. theriopho- 
//. Gryph. vid. zooc- 

pyrenaicum. Hort. vid. boreale.^ 
pyrenaicum. lioell.vid. A. Gmelini. 
pyrenaicum. L. Willd. vid. squar- 
rosum. -* 

pyrenaicum. 

deum. 
pyrenaicum. 

turn. 

pyrenaicum sibiricum. vid. A. Gnic- 

iinj. 
rectum. Bernh. %. (non Balb,} 

A. Lycoctonum S. glabriflorum. Dec 

rectum. Balb. vid. theriophonum. 
recognitum. Rchb. %. 

A. volubile. Bernh. Hortul. 
A. tortuosum. Hortul. 
A. exaltalum. Wender. 
/3. A f r. sparsiflorum. Rchb. 

reflexum. Rchb. %. 
rhynchantum. Rchb. 2J.. 

A. Cammarum. Koelle. Willd. Baumg< 

Wahlb. 
/3. A. r. bicolor. Rchb. 
A. variegatum. Schrad t H. Goelt, 
$. A. r. humile. Bchb m 

rigidum. Rchb. 2J.. » 

rostratum. Bernh. Schleich. Dec. %• 

A. Camarum. Lam. 
A. Camarum. D, Fill. 

scandens. vid. uncinatum. 
Schieicheri. Rchb. %. 

A. vulgare. /3, pubescens. Dec. 
A. Napellus. /3. Dec. 11. fr. 
A. Napellus d. densum^ Gaud. 
A. tauricum. Schleich. J 


Syst, (Gen, 3o A. tenuifolium, Schleich. A. Napellus tauricus. Sering. 

/j. A. S. comosum. Rchb. 

A. Napellus spica foliosa. Schleich. 

semigaleatum. Fall. 2J.. 

A. delphinifolium y. kamt&chaticum. Dec. 

scplentrionale. Hoell. Willd. P- 8 

w. 7 

A. Lycoctonum #. fl. coeruleo. L. 
(cfr. A. austiale.) 

septentrionale. Baumg- vid. alie- 
num. 

pec, 50i.) 

Aconilum i Aconitum 5 ACONITUM. Lin. P. i3 2 8 w. 1062'ACONITUM. Lin. P. i3 2 8 w, 106a 
septentrionale. Bef*. Geners. vid. i 
australe. — — — — _ . ■- — - - — w 

Tbxicum. Rchb. 2{., 

sibiricurn. vid. squarrosum. 
speciosum. Otto. 2J.^ 
spicatum. vid. strictum. 
Sprengelii. Rchb. %. / 

A. exaltatum. Willd. En. (non Bernh.) 

Sprengelii. Cat. sem. H. Hal. vid. 

A. Stoerkianum. 
squarrosum. Z. J9^c. 2J.. (non Koch.) 

A. pyrenaicum. L. W//rf. P. 3 w. 3 
A. sibiricurn. Poir. 

squarrosum. Koch. vid. pubescens, 
Stoerhianum. Rchb. %. 

A. Napellus. Stoerk. Mill, Houtt. Moench. 
Schhr. Sturm. 

. A, neomontanum. Willd Hop, sic. etc. (non 
Wulf. Koel.) P. 10 
A. hortense. Hortul. 

A. medium. Schrad. (non IVilld, En.sppl.) 
A. intermedium. D.ec. (non Gaud* Hop.) 
A. Sprengelii. Cat. Sem. H. Ber. 
/S. A. S. laxiflorifai. Rchb. 
y. A. S. tricolor. Rchb. 
A. medium. /?. Schrad. 
A. neomontanum variegatum. Sering. 
A. intermedium Variegatum. Sering. 

strictissimum. Rchb. 2J.. 
strictum* Bernh. Dec. w 4 9 2J- (non 

A. Napellus. Spreng. 

A. spicatum. Donn. - 

A. vulgare J*, bracteolosum. Dec.? 

strictum. JVilld. vid. decorum, 
tauricum. Waif. tfacq. Koel. Dec. 
Hop. Rchb. 

A. densiflorum.' Hop. 
A. Wulfeiiianum. Reich. 
(non A. Camanim a. L.) 

tanricum. Bernh. H. Erf. vid. A. 
Hallcri. 

tauricum. Rochel. vid. microsta- 

chyum. 

tauricum. Schleich. vid. A. Schlci- 
cheri. 

turn. /r//W. Schult. vid. ela- tauricum latifolium. Rochel. vid. 
palmatifidum. 
tenuifolium. Tic/**. 2J.. (non 5c*/.) 

A. a ngusti folium. Bernh. sic. (nee. alior.) 

tenuifolium.Schleich. vid. A. Schlei- 
ch eri. 

thelyphonum. 7k/i£. 2J.. 

A. Lycotonum. Elwert. Koel. 

thcriophonunn Rchb. 4: 

A. pyrenaicum. Balb, 

A. rectum, fia/6. 

A. Lycoctonum. Targ. Toz ? 

tortnosum. Willd. Dec. Spreng. %. 

w. E.526. 6 
tortuosum. Bernh. Hortul. vid. re- 
ccgnitum. 
toxicarium. v id. A. Lycoctonum. A. Camarum. Hop. a Homsh. 
(non A. rostratum. Bernh.) 

tragoctonum. Rchb. %. . 

A. pyramidale. Hop. h. Z.^ 
A. Lycoctonum. //op. Tasch? 

Trattinnichii. Befs. 2J.. 
Trichocarpum. Rchb. 2J.. 
tuberosum, vid. nemorosum, (non sequent.) 
P. 16 w. i5 . uncinatum. L. 2J.. 

A. scandens. Miihlb. 

A. japonicum. //. Liverp % 

/3. A. u. muticum. Dec. 

A. uncinatum. Mich. v 

uncinatum. Bernh. vid. hamatum. 
uncinatum. Hortul. vid. A. Breite- 
rianum. 

uncinatum. Schrad. vid. A. MeyerL 
variegatum. Z. 2|..(non se<jr.) P. 1 4 w.i3 

A. humile. Salisb. 

A, Camarum. E. Fill. 

A. volubile. Moench 9 

A. Camarum grandiflorum. Endler. 

A, hamatum. Catal. Sem. H. Ber. 

/S. A. v. bicolor. Rchb. 

A. cernuum fl. albo variegato. Pollini? 

variegatum. Bernh. Spreng. vid. 

versicolor. 

variegatum. Hortul. vid. pyrami- 
dale et versicolor. 

variegatum. Moench. vid. lcucan- 

thum. 

variegatum. Schrad. vid. rbynchan- 

thum. 
venustum. Rchb. %. 

H. A. v. ramosum. Rchb, 

versicolor. Rchb. 2J.. 

/?. A. v. bicolor. Rchb. 

A. varies turn. Bernh. Spreng t Hortul. 

villosum. Rchb. %. 
virgatum. Rchb. '2\.. 

A. IVtpolius ramosus. Sering. 

A. Napellus var. ramosa. Schleich? 

volub'ile.Pall.KoellJVillcLSpreng. 
%. (non seq.) P. 12 w. 11 ' 

A. ciliare a. oligotrichum. Dec. 

votabile.Brnh.Hort.yid.vecognilum. 
volubile. Moench. vid. variegatum. 
vulgare. Dec. 2J.. (non Tratt.) 

A. Napellus. L. Rchb. Veter. P. 9 w. 8 
(cfr. A, strictum, Halleri, Schleicheri.) 

vulgare. Tratt. %. (quid?) 
Vulparia. Rchb. 2J.. 

A. Lycoctonum. Jacq. Braunt. 

0. A, 0. latifolium. Rchb. 

A. monauense. Schmid. * 

WilldenowiL Rchb. %. 

A. Napellus. Willd. h. Ber. 

JMlmetianum. vid. paniculatum, 
fValfenianum. vid. tauricum, 
Zooctonum. Rchb. %. 

A. Lycoctonum, Braune. 
A. pyrenaicum, H # Gryph. • (Gen* 3q. Spec. 587.) ■>4 Acorus — Actaea 


ACORUS. Lin. 

L. P. 83g w. 663 Calamus. L. 2J.. P. 1 w. 1 

oc. A. C. vulgaris. Willd. 

mud. P. 2 W. 2 y3. A. C. vermis. 

gramineus. Ait. %.. 

ACOSMUS. Detv. 

vid. A^picarpa nrens. ' 

ACOSTA. Ruiz a Pat). 

acnteata. vid. Montabea Acostae. 
ACOSTA. Zozzr. 

spieata. vid. Vaccinium orientale. 
ACOURA. Aubl. vid. Geoffrea, 
ACROMICRIA. 1 o ft. 

laevis. vid. Lausonia Acroniciiia, Actaea Acynos 


AC HO TRIG HE. R.Brown, RS.778 
aggregata. jR. iSr, t;. rs. 2 
cordata. vid. Stypliciia cordata. 
deprcssa. R. Br. h. rs. 7 
divaricata. R. Br. r). rs. 1 
ovalifolia. R. Br. 1;. rs. 6 
patula. -/?. 2?r- 1?. rs. 5 
ramiflora. 2?. Br. 1). rs. 3 
serrulata. R. Br. Tj. rs. 4 

ACTAEA. Lin. P. ts5o w. ion 

alba. vid. brachypetala. 
americana. vid. brachypetala. 

aspera. vid. Trachytelia Actaea. 
brachypetala. Dec. 2J.. 

i A. spieata. Mich, (non L.) 

A. rubra. Bigel. Willd. w. E. 606. 3 
A. americana* Pursh. 
a. A. b. alba Dec m 

A. alba. Mi//. , \ 

A. spieata. /3- alba. Ait. 
fl. A. b. rubra. Dec. 

A. spieata. y. rubra. Ait* 
y. A. b. coerulea. Dec. • 

J. A. b. microearpa. Dec. 

Cimicifuga. L. 2J.. 

A. raeemosa. Geners. (non L.) 
Cimicifuga foeHda. L. r.ijjj. 1. \v. 106 7.1 

cordifolia. iter. 2J.. 

Cimicifuga cordkfolia. Fursh. 

dioica. Walt. 

Thanh. 2J.? P. 3 w. 3 vid. raeemosa. ACTAEA. Lin. P. 1328 w. 1062 A; s. a. nigra. Willd. Mich.) P. 1 w.l Chris tophoriana spieata. Moench, 
(cfr. A. brachypetala.) 

spieata. Mich. vid. brachypetala 

A C T I N E A. Juss. w. i5so japomca. 
monogxna 
palniata. Dec. %. 

A. raeemosa. Walt, (non /..) 
Hydrastis canadensis. Poir. (non L.) ' 

Hydrastis carolinensis. Walt. ? 
Cimicifuga palmata. Mich. P. 1 533. 2 

pentacarpa. vid. podocarpa. 
pentagyna. Walt. 
podocarpa. Dec. %. 

A. pentacarpa. Mich. Hrb* 
Cimicifuga americana. Mich. 

raeemosa, L. %. (non sequent.) P. 2 

YV.2 

A. monogyna. fTa/f. 
Cimicifuga Serpentaria. Pursh. 
Maerotys actaeoides. Schmaltz. 

raeemosa. Geners* vid. A. Cimici- 
fuga. 
raeemosa. Walt. vid. palmata. 

rubra, vid. brachypetala. 

(Gea. 37. Actijvella. Pers. P. 1888 

Jieterophylla. Juss. t). P. 1 w. 1 
lanata. Pursh. %. 
ACTINOCARPUS. R. Brown, vid. 
Alisma Damasonium. 

A C T I N O G H L O A. Willd. Rpem. et 

Schult. rs. 252 * 

*Chosj>rosii;m. Desv.Humb* etBonpL 

■J"Bouikloua. Lagas. 

fbarbata. Lag. rs. 9 
•fbromoides. Lag. ©. rs. 12 

Atheropogon bromoides. //. et B?? 

ciliata. vid. Chloris ciliata. 
♦gracilis. Willd. 2J.„ bs. 4 
fhirsuta. Lag. 0. rs. 7 

Chondrosium hirtum. H. et 5. 

*humiiis. Wdld. %.. rs. 2 
f juncifolia. /.«£. 2J.. rs. 8 
tovata. Zag\ 2J.. rs. io 
*procumbens. Desv. ©. rs. i 

Chloris procumbens. Durand. 
Atheropogon procumbens. Jacq. Jil. 
Chloris monostaehya. Hortul. (non Mich.) 
Bouteloua gracilis. H. madr. Lag. 

fprostrata. Lag. rs. 6 
fscorpioides. Lag. %. rs. 11 
•{•simplex. Lag. ©. Rs. 5 
"tenuis. Willd. %. rs. 3 

Chloris gracilis. Durand? Jacq. Jil? (non 

//. et B.) 
Chloris filiformis. Poir. Nro. 8 ? RS. 3 1 o. 20 

AGTlNOPHYLLUM.jR«izetPw. 

P. 9 l3 

SdODAPHtLLUM. Poir. 

acuminatum. R. et P. t>. P. 4 
angulatum. if. et P. fj. P. i conicum. R. et R 1>. P. 3 
pediccllatum. ii. et P. t). 
penrandrum. if. et P. tj. 
ACTINOTUS. Labil. P. 2 
P. 5 Hefianthi. vid. Eriocalia major. 
AGUKNA. /Jai2 et Pau. vid. Befaria. 

lanceolata. vid. Befaria aestuans. 
AGUROA. Aubl. vid. Geoflfrea. 
ACYNOS. Moench. Pe> 
^Thymus. Lin. Aut. cit. P. 1406 w. 1117 
adscendens. vid. patavinus. 
*alpinus. X. 2J.. P. 4 w. 11 

Thymus montanus. Crantz. 
Calaminiha alpina. Lam. fl. fr. 

*patavinus. Jacq. t). P. 5 w. ia 

A. adscendens. Moench. 
Thymus Acynos. Brot. (non /..) 

♦purpurascens. Poir. P. 
*rotundifolius. Poir. P. 

thymoides vid. vulgaris. 

villosus. Per*. P. 2 

Thymus pannonieus. L. ? 
Acynos vulgaris. /3. Dcslong. 

Spec. 63i.) 


Acynos Adenanthus < i P. 1406 ACYNOS. Moench. P 
vulgaris. Pers. 0. P. 1 > 

A. thymoides. Moench. 
Thymus Acynos. L. w. 1 
Thymus alpinus. Pall. a*, ind. t. 
Calamintha arvensis. Lam. fl. fr. 

ADAMBEA. Lam. 
glabra, vid. Lagerstroemia Reginae. 
hirtusa. vid. Lagerstroemia liirsuta. 

ADAMS I A. mild. VI. 3. 

scilloides. IVilld. %. w. e. sup. p. 16 

Pusohkinea scilloides. Adams. 

ADAjNSONIA.X/ti. P. 2297 w.i85o 

P. , digitata. L. f?. 

A. Baobab. Gaert. 1 w. 1 n Mich.) K 229- 

w. i85o 

P. z w. 3 RS. 4 Bern^rdia. Mich 
Acidoton. L. 1). 
« anomala. J ass. 1). 
Bernardia. Z. 1). Pi w. 1 
' myrtifolia H.Cels. t>. 

ova la. Desf. 1). P. 4 » 

Ricinella. Z. f?. P. 5 w. % 
virgata. Pair. 1). 

ADEL1A. Mich. vid. Borya. 
ADENANDK A. IVuld. rs. 997 
- alba. R. et 5. t;. rs. 5 

t)iosma alba. Thunb. P. 5 5o. 5 w. 426. 5 

coriacca. Lichttt. t). ks. 8 
fragrans. R. et 5. t;. 

Hiosma fragrans. Sims. 

glandulosa. Lcht t. ?). rs. 2 
marginata. R. et S. 1). rs. 7 

Diosma marginata. Thunb. L.fil P. 5 5o. 1 3 

w. 4 2 6 . 1 S 
Diosma myrsinitcs. Lam ? (sec. Poir.) 

ovata. vid. Agathosma ovata. 
umbel lata. mild. t;. rs. 2 

Glandulifolia umbellata. IVendL 

Okea speciosa. Dietr. 

Diosma speciosa. Sim*. 

Wiosma umbellata. Hortul. 

Diosma cistoides. L«m. 

/3. Diosma rugosa. Bonn. Hortuh 

uniflora. IVtlld. ty. rs. 1 

Olandulifolia uniflora. IVendl. 

Okea uniflora. Dietr. 

Diosma uniflora. L. P. 5 30.24 W< 426.24 

Hartogia uniflora. ^er^. 

Eriostemum rapense. P. 1042. 2 

villosa. Lcht st. %. rs. 6 

Diosma villosa.77um&.P.5 5o. 1 5 w. 426. 1 5 
Hartogia villosa. Berg, 
(non Bueco villosa. IVendl) 

A yENANTHERA.Z^.Ri024vv.836 
lalcata. L. t>. P. 2 w. 2 
pavonia. Z. t>. p. x w , T 
scandens. For**. D. p. 3 w. 3 

ADEiVANTHUS. Z**i7. rs. 534 
cu «cata. Z^*7. D. rs. i 

A. flabellifolia. hnig. a Sal 

flabellifolia. vid. cuneata. 
°bovata. Labil. T>. R9.a 
sencea. Labile D. Rs . 3 

^rmmalis. R. Br. %. rs. 4 Adenia — Adonis i5 

ADENIA. Forsh. VI. 1. 

venenata. Forsk. i?. 
ADENIUiVI. Roem. et *SV7mft. 

obesum. vid. Neriiim obesum. 
ADEINOCARPUS. Z?«. vid. Citysus. 
ADEJXODLS. Zoar. 

sylvestris. vid. Elaeocarpus sylve- 

s t r i s 

JADENOPHYLLUM. Pers. P.i8 7 o 

coccineum. Peri*, 2J.. P. i, 

Schlechtendalia glandulosa. JVilld. w. 1 5oo.l 
Wildenowa glandulosa. £V*u. 

ADENOSMA. R. Brown. XIV. 2. 

coerulea. R. Br. 
ADENOSTEMMA. Forst. 

viscosa. vid. Lavenia erecta. 

ADENOSTEMUM. Pers. P. io58 

nitidum. Pers. %. P. j 

Gomortega nitida. R. et .P. 
Lucuma Keule. Molin. 

ADENOSTYLES. Cass. 

albida. vid Cacalia albifrons. 

candidissima. vid. Cacalia Jeuco- 
pbylla 

viridis. vid. Cacalia alpina. 
ADHADOTA. Buchoz.Med. 

jalappaefolia. vid. Dicliptera ocy- 
moides. 

pubescens. vid. Justicia Adhadota # 

spicata. vid. Dicliptera repens. 

ADOLIA. Lam. 
alba Z^tm. ^. 
rubra Lam. ~h> 

Lin. P. i36i w. io85 

P. 1 w. 1 ADOJVIS 

aestivalis. L. ©. 

A. annua. /3. La/n. 

A. miniata. Jacq. Hffm. (sec. Dec.) 

(cfr. A. autumnalis.) 

aethiopica.xid. Kno^ ltonia gracilis. 
annua, vid. aestivalis et autumnalis. 
apennina. L* vid. vernalis. 
apennina. Autor. vid. pyrenaica. 
autumnalis. Z. 0. P. 2 w. 2 

A. annua. A////. 

A. annua, a. Lam. 

A. aestivalis. Pa//, ind. t. (non L.) 

A. miniata. Jacq. (sec. Bbrst.) 

capensis. L. vid. Knowltoniarigida. 
capensis. Lam. vid. Knowltonia gra- 
cilis. 
chaerophylla. vid. pyrenaica. 
citrina. Hffm. gfacq. Dec. ©. ' 

A. aestivalis. L. var. ? 

A. miniata. Jac. var. /^rs. 

coriacea. vid. Knowltonia rigida. 
daucijolia. vid. Knowltonia dauci 
folia, 
dentata* Delil. 0. 

a. A. d. orientals. D#£. 
. A. d. provincialis. /?#£. 

lia. vid. Knowltonia daucifolia. 

ilammea. 3facq. 0. P.3w,3 

flava. K?7/. 0. 

f£. A. I. paivi flora. D#r. 

gracilis, vid. Knowltonia gracilis- 

Helleborus, vid. vernalis. / 
(Gen. 49. Spec. 668.) r r 6 Adonis — Aegilops 

ADONIS. Lin. P. i36i w. io85 

hirtusa. vid. KnoVvltonia hirsute.- 

laserpitiiJolia.yidJinowhonla.Yesl' 
catoria. 

magellanica. (Raeiisch.) 
marginata. Delil. 
micrantha. Dec. 0. 
microcarpa. Dec. ©. 
* miniata.y'id aestivalis e! autumnaiis. 
pahistris. vid. Ilecatonia palustris. 

pilosa. vid. Ilecatonia pilbsa. 
pyrenaica. Dec %. 

A. apennina. Gmel. Gouan. Aat. (non jL.) 
A. chaerophylla. Fisch.? 

vernalis. L. %. P. 4 w. 4 

A. Hellcborus. Grant z. 

A. apennina. Jclcq. Schult. 

A. vernalis. a. Lam. 

(&. A. v. Mentzclii. .Der. 

A. apennina. L. 

A. vernalis. /J. Lam. 

y. A. v. sibirica. Dec. 

vesicatoria. vid. Knowltonia vesi- 
catoria. 
volgensis. Dec. 2J.. 

A. apennina. Pall. (sec. Dec.) 

ADOXA. ZriA# P. 9<)i w.794 

moschatellina. /,. 4.. P. 1 w 

Moschatellina adoxa. Scop. 

ADRASTEA. Dec. X. s # 

salicifolia. Dec. 
AD U FLA. Bosc. vid. Mariscus. 
ADYSETCM. ^0/;. vid. Alyssum. 

mntahile. vid. Alyssum calycinum. 

AECHMEA. /JafxetPcD, P. 766 
paniculata. R. et P. 2].. P. 1 

AEGIALITIS. R. Brawn. V. 5. 
annuiafa. R. Br. r). 

AE G 1 CE H A S. Gaert. Rs. 798 P. 564 

w. 455 
floridum. R. et S. ty. rs. 3 

fragrans. vid. in a jus* 

Gaert. b. > 9 majus Rs. 1 P. 1 w. 1 A. fragrant. Koenig. R. Br. 
Rhizophora cormculala. If. 

minus. Gaert. \y. rs. 2 

Rhizophora Aegiceras. Gmel. Syst/ 
AEGILOPS.Lin.Rs.349P.i94w.l87O 

aromatica. Walt. 

caudata. L.Q (nonBalb.) rs.i P. 2 w.rj 
caudata. Balb. vid. cylindrica. 
t iliaris. Hoenig. rs. 7 
comosa. Sib. et Sm. 0. rs. 6 
c)lindriaca.//o^^. 0. {ct?Si6.aSm.y 

Rs. 2 

A. squarrosa. Dec. fl. fr. (non. L.) 
A. caudata. Balb. (non L.) 

elongata. vid. triuncialis* 

€#tffrafa.vid.RottbocIIacorymbosa. 
geniculata. vid. ovata. 

zrtC?irua^a # vid.Rottboelliaincurvata. 
muricata* vid.Rottbellia muricata. 

RS.3 

1 vr.i Aegilops — Aegopogon 
AE GI L O P S.Zin.Rs.349 p.tq4 w.1870 

ovata. Roth. vid. triaristata. 
saccharins, vid, Dactyloctenium mu? 
cronaturn. P. 4 w. 5 

RS. 348. 28 ovata. L. ©.a*, (non Roth Phleum Aegilops. Scop. 

ft. Aegilops geniculate. Roth. 
! squarrosa. L. O. 

Triticum Aegilops. R. et 6\ 
. Triticum squarrosum. Bepuv. (non Tiof/t.) 

triarisfafa. IVilld. 0, rs. 4 w.2 

A. trinncialis. //osr. (non L.) 
A. ovata. Roth, (non L.) 
(cfr. triuncialis.) 

trinncialis. L. 0. rs. 5 P. 3 w\ 3, 

A. elongata. Koel. Lam. fl. fr. 

A. trinncialis. L. et Host. (sec. Schrad.) 

AEGINETiA. Roxb.?. i533w.n85. 

vid. Phelypea. 
indiea. Roxb. 2J.. P. 1 w. 1 

Grobanrhe Aeginetia. L. 

AEGIPHILA. Lin. rs. 426 P. 261 

\V. 205 

arboresccns. Fahl.%. rs.2 P. 2 w.5 

Manabaea arborescens. ^ufe/ 

diflusa. Andr. ty. Rs.p.523 
elata. vid. Nuxib elata. 
foetida. Sw.Jy. rs. 6 P. 6 w. 7 
lacta. H. et 5. t). 
laevigata, ji/ss. r S- to 

laevis. Willi. ty. rs. 3 P. 4 w. 6 

A. lutea. Lam. 
A. Manabaea. Sio. 
Manabaea laevis. Auhl. 

; lutea. vid. laevis. 

macrophylla. Desf. h. (non? H.ctB.) 

macro jihylla. //. et B. t>. 

Manabaea. vid. laevis. 

martinicensis. L. 1). rs.i P. i w.i 

mollis. ^T. ct /?. t). 

muhiPiora. /i. etP. ^. rs.8 P.7 

Muiisii. H.QtB. t 7 .. 
j }\uxia. vid. Nuxia vcrticillata. 

obovata. Andr. t>. rs. p . 5a3 
j salutaris. H. <x B. ty. 
5 triiida. «Su\ 1?. r 8 . 7 

viburnifolia. Juss. rs. 9 

: villosa. Vahl. f). r S .3 P. 3 w.4 

Manabaea villosa. Auhl. 

AE G LE. Correa. P. 1309 
Marmeios. Correa. ty. P. f 

CrataeVa Marmeios. L. w. 945. 5 

AEGOPODIUM ,Lin. P. 724 w . 064 
Podagraria. vid. Sison Podagraria. 

P. 1 w.i 
AEGOPOGON. Hamb.clBonpl 

rs. 571 \Y.186r. 

*A]hphipogon. R.Brown. 
fHvMftjvoTHEcit^i. Lagas. 
- v avenaceus. R. Br. rs. n ' 
ccncliroides H. ctB. %. rs. 1 w.i 
^dcbilis. R.Br. rs. 10 
" fiemmiflorus. H. et 5. %. 
♦laguroides. R. Br. rs. 7 
pusillus. Beauv. O. rs.3 

Lamarkia tenelia. D^c. RS. 3 iCynosurus tenellus. 

fquinquesetus. L ( 
strictus. R, Br. Cav. «•• RS. 5 (Gen. 59. Spec 718.) RS. 9 


r w. i c P. 200 1 1 

Aegopogon — A eschynomene 

AEG0P0G0N.5am6. et Bonpl. 

Rs.371 w. i36i 
•f trisetus. Lag. ©. r S . 4 

Cynosurus gracilis. Cav. 

*turbina!us. Jl. Br. rs. 8 

funisctus. Lag. rs. 6 

AEGOPRlCONX^/.P.2c 
betulinum. L. fil. %, y.\ 

Maprounia guianensis. Anbl. 

ALRJDES. Swarz. Lour. 
arachnites. Sw. % P. 6 w, 6 

A. flos aeris. Sw. 
Epidendrum flos aeris. L. 
Limodorum flos aeris. Sw. 

coriacea. Sw. t). P. j W- 7 

Epidendrum coriaccum. Poir. 
Limodorum eoriaceum. Thitnb. 

flos aeris. vid. arachnites. 

Hernandi. (quid ?) 

lasiopetala. jtritld. 4. P. 4 w. 3 

Epidendrum lasiopetalum. Po/r. 
'Epidendrum flos aeris. Retz.? (non L.) 

matutina. Willi. t 7 . P. 3 w. 4 

Epidendrum matutinum. Poir. 
Epidendrum saaronicum. Reix.? 

odorata. Lour. ty. P. 5 w. 5- 

Epidendrum odoratum. Poir. 
Epidendrum Aerides. Rcteusch. 
Limodorum latifolium; Thunb. 

paniculata. Kei\ 

praemorsa. Willd. %. P- 2 w. 3 - 

Epidendrum indicum, Poir. 

retusa. Sw. %. P. 1 w. 1 

Epidendrum retusum. L. 
Limodorum relusum, Sw. 

AERUA. Forsh. rs. 1044 • 

aegyptiaca. vid. javanica. 
javanica. Jass. % rs. % 

Hlecebrum javanicum. L. w. 4 6 5. 4 

iresine javanica. Burnt* 

Celosia Janata. L. 

Achyranthes javanica. Pers. hZj. 22 

Anliyrantlies alopt ruroides . Lam. 

ft. Hlecebrum javanicum latiiolium. Willd. 

Celosia lanaia. ft. latifolia. laid. 

Iresine persica. Burm. 

Aerua toinentosa. Forsk. 

Acrua acgyptiaca. GmeL Syst. .. 

Achy.anihes alopocuroides. ft. Lam. 

Achyranthes javanica ft. persica. Pers. 

Janata. Jass. Q. cr\ Aeschynomcne — Aesculus 17 
AESCHYNOMENE. Lin. p. 17 35 

w. 1372 

/rafe$c£rts.vid.Le$pedezafrutescciis. 
fusa. Desf. T>. 

gangetica. vid. Hedysarum gangeti* 
cum. 

glaberrima. Poir- 0. 
glandulosa. Poir. 1). 
herbacea. (Raeusch.) 
heterophylla. Lour. t). 

hirta. Larn. 

his pi da. IVilld. 0. P. 7 w. 5 

Hedysarum virginicum. L. (sec. Fursh.) 

P. 1; 40. 10 3. >y. 1375. 101. 

histrix. Poir. 

incana. vid. Hedysarum incanum. 

indica. L. ©. o*. P. 12 ft. A. punctata. Pers. P. 9 w. 7 Lagenaria Lour. 0. P. i3 

longifolia. Ort. (non Cav.) 

longifolia. Cav. vid. Piscidia longi 
folia. 

maculata. vid. Hedysarum macula 
turn. 

miniata. vid. Piscidia punicea. 

patagonica. vid. Patagonium hedy- 

saroides. 

patula. Poir. t>. 

prostrata. vid. viscidula. 

pubescens. Poir. 

pudica. (Dietr.) 0. 

pumila. L. 0. P. 1 1 tv. g 

punctata, vid, indica. 

remota. Poir. tj. 

sensitiva.Ju\1?. (et? Eeaw).)V.^Y;.3 Sesban. L. vid. Sesbania aegyptiaca 
Se&ban. Jacq. vid. Sesbania acu- 

leata. 

trijlora. vid. Hedysarum triflorum. 
villosa. Poir. T?. 
viscidula. Mich. 0. (nonRoxb.) P. 5 

Poir. A. prostrata 

viscidula. Roxh, ©. w. e. 804. 2 


Hlecebrum lanatum. L. 

Achyranthes hmata. L. RS. I 

w. 466. 3 

P. 58;. 24 
Achyranthes villosa. Fors/c. 

:£*"»*"*«'«. vid. javanica. 

AESHYNOMENE. Lm. (non J/. 

^W«.)P.i 7 35vv .i3 7 avid .Sesbania. 
amencaiia. i.. ©. p. 8 w . 6 

arborea. Z. T 7 . P. 1 w , 1 

aetata. Jacq. % p. 2 w- t 

roireiia arista ta. jD* 515 . 

*P«*. Z,. ©. o^. P 6 w 4 
^spinosa. vid. Sesbania aculenta. 

^wrmanni. (Raeusch.) 
^P»tans. Jac 9 . *. P 10 w. 8 

(Gen. 64. AESCIIVNOWKNR. ^f. HUaire. 
vid. Hedysarum, 
A E S C U L L S. /.m. P. 906 w. 717 

carnea. {Hortul.) J). 

chinensis. IVilld. I?. w. k. sup. p. 20 

(an? A. ohiensis. Mich.?) 

discolor. Pursh. T?, 

/lava. vid. lutqa. 
glabra. IVilld. 1). w. f. 458. 4 
lippocastamim, Z. "fc P. 1 ^Y. I 

Hippocastanum vulgare. Gaert. 

hybrida. Dec. 1>. 

lutea. IVangenh. T). P. 3 

A. fiava. Ait. Mich. w. 3 
Pa via ftava. Moench. 
Pavia lutea. Poir. 

fnaerostachya. Mich. % 

A. nana. i^es/. 

A. parvitlori. fF«/r. Mich. 

Pavia etfali*: Foft. et Tarp, 

Pavia alba. Poir. 

odorata. Ih'etr. r). 

obioensis. Mich. h. 
Spec. 76D.) 
p. 4 B \ j8 Acsculus — Agathea 

AES CU LU S. Lin. p. 906 w- 717 

pallida. Will*, h W..B-W5 

parvifiorc. vid. macrostachya. 

Pavia. L. %. P. 2 w. a 

Pavia rubra. Lam. 
Pavia oetandra. Mi//. 

AETIlIQKEMA.y*f. XV. f. 

ijionospermum. Ait. a*. 
taxatile. vid. Thlaspi saxatile. 
AETHLSA Lin. P.<j|o7w.55i 
Ammi Spreng* ©. 

Sison Ammi. L. P. 700- 5 w. 5 4 5. 4 
Seseli foeniculifolium. Poir. 
Cnidium tenuifolium. Moench. 

Buniuu Vid Mcum heterophyllum. 
Cynapioides Bieberst. G>. 

A. Cynapium. L. var. (sec. Trevir.) 

- Cynapium L. O. P. 1 w. i 

Coriaiul uin Cynapium. CranU. 
(cfr. A. Cynapioides.) 

divaric ilcx. vid. Sison divaricatum 
data. Fisch. 
fatua. /?**/. 2J.. 

Meum fatuum. Pert. P. 708. 4 

leptophjlla. vid. Pimpinclla lepto 

phylla 
M um. vid. Meum athamanticum 

mo'itffna.vid.Mcum heterophyllum 
Mutellina* vid. Meum Mulellina. 

\EXT OXl CUM Ruiz et Fav.?. 2221 
punctatum. R. et P- t). P. 1 

AFZELlA.W//i.(nonGme/O p i° 2 

africana. Smith. 1). P. 1 

AFZEL1A. Gme/. /^aft. 
ca sinoides vid. Gcrardiacassinoi 

des 
VGAPANTHUS.tf2r1f.P783vv.61 

ensifoVius. tfW<*.2j..(non? Mortal.. 

P. 2 \v. 2 

Massonia ensifolia. Gaio/. 
Mas soma yidlacea. Andr. 
Mauhlia ensifolia. Thunb. 
Hyacinthus bifolius. Cav. 
Polyantlies pygmaea. Jacq. w. 6 5o. s 

multiilorus. Poir* 

praecox IVdld. %. w. H.38g. 2 
umbel latus. Merit. %. P. 1 w. 1 

Ciinum* africanum. L. 
Mauhlia africana. Dahl 
Mauhlia linearis. Thunb. 
Tulbaghia Heisteri. Fabric. 
Abumon. Adans. 
/3. A. u. minor. Desf. 

, \G VS TACHYS.it. Brown, ks. 540 

odorata. /t. Br. 1?. rs. 1 

AG AS YL LIS. Sprang. 

caucasica. vid. Siler caucasicum. 
Galbanum. Spreng. 1). 

Bubon Galbanum. L. P. 702. 4 w. 546. 3 

salsa, vid. Siler salsum. 
GATHEA. Cafs. . 
coeleti<. vid. Cineraria amelloides. 
micra phylla. Co/i. 1). 

AGATH1S. fa/i'sb, 

^Joranthifolia. vid.Pinu Agatliis Ageratum 

Mordant. 


lomeria. AGATHOSMA. Wild. vid. Bucco. 

pubfscens. vid. Bucco obtusa. 

AGATHOPHYLLUM. Schreb. 

aromaticum. vid. Evodia aromatic*. 

AGATI. Desv. vid. Sesbania. 
AGAVE. Lin. P. 836 w. 660 

americana. L. 1). P. 1 w. 1 

A. ramosa. Moench. l / 

/S. A. variegata. Hortul. 

an^ustifolia. Maw. D. 
australis. — — 1). 

Furcraea australis. //aw. 1) # 

bulbifera. Bonpl. 1). 

A. Manguai. Desf. 

cubensis. vid. odorata. 
flaccida. How. %. 
1 foetida. Z. t> P. 6 vr. 7 

Furcraea foetida. Haw. 

* 

Furcraea gigantea. Vent. 

geminiftoru. vid Bonaparteajuncca. 
karatto. Afitf, #ai/;. 2J.. - 
lurida. Ait. 1). P. 4 w . 5 

^. A. vera crux. Mill. 

manguai, vid. buibifera. 
(G 7 5. mexicana. vid, odorata. 
Milleri. //aio. 2J.. 

A. virginica. Mill, (non L.) 

odorata. Pers. 1y. P. 7 

A. cubensis. Jacq. w. 4 

A mexicana. Lam. 

Furcraea, tuberosa. 0. Ait. Ed. 2. 

Furcraea odorata. Poir. 

Furcraea cubensis. haw. 

ramosa. vid. americana. 
rigida. Mill. Spin. t?. 

Furcraea rigida. Haw. 

(non Agave lurida. var. /3. Ait. Ed. 2.) 

spicata. Dec. %. 

Tbeomctel. Zacc§ 

tuberosa. Mill. %. P. 5 w. 6 

Furcraea tuberosa. Ait. Haw. 
Furcraea spinosa. Targ. Tot.. 
(cfr. A. odorata.) 

variegata. vid. americana. 

vera crux. vid. lurida. 

virginica. L. %. (non Mill.) P.3w.3 

(cfr. A. yuccae folia.) 

virginica. Mill. vid. A. Milleri. 
vivipara L. t). P. 2 w. 2 , 
yuccaefolia. iferf. t;. 

A. virginica. L. (sec. Ker.) 

lGDESTIS. Mog.ctSefs. XIII. I. 
clematidea. Moc et Sefs. 

AGERATUM. Lin. P. 1822 w. i4 5 ^ 
album. W/W. O. 

A. hirtum. Lam. (sec. Breit.) 

altissimum. vid. Eupatorium agera- 

toides. 
ciliare. L. 0. P. 3 w. 5 
coelcstinum. Sims. 
coerulcum. Z>^5/. O. P. 1* 

A. obt us i folium. Lam. 

Spec. 807.) 


( I * Ageratum — Agrostemma 

AGERATUM. Lin. P. 1822 w. i456 

P. 


conyzoides. L. 0. t\ i w. 1 

A. hirtum. Lam ? 

corymbosum. Zacc. 2J.? P. 4 
guianense. vid. Eupatorium macro- 

phyllum. ' 
hirtum. vid. album et conyzoides. 

Houstonianum. Mill. 0. 

latifolium. Cav. ©• P. 2 w. z 
lineare. vid. Stevia linearis. 
obtusifolium. vid. coeruleum. 
pedatum. vid. Stevia pedata. 
punctatum. vid. Stevia punctata et 

serrata. 
viscoium. vid. Stevia salicifolia. 

AGERIA. Adans, vid* Prinos. 
AGLAEA. Pers. 

graminea. vid. Diasia graminifolia. 

AGLAIA Lour. V- 2 
Leuradia. Far>d. (sec. Poir.) 

odorata. Lour. tj. 

Vitex pinnata. /.. (sen. Lour.) 

AGRAULUS. Beauv. xid. Trichodium. 
flavescens. vid. Festuca xanthina. 
montanus. Panz. ined. 
AGRiCOLEA. *ScAran/c. 
frag runs vid Clerodendrum fragrans. 

AGRIMONIA. Ldn. P. 1187 w.cj5 7 

agrimonoides. L. 2J.. P. 5 w. 5 

Amonia agrimonoides. Nestler 
Spallanzania agrimonoides. Pollini. 

decitmbens. vid." Acaena latebrosa. elata. vid. rcpens. 
Eupatorium. JL#//i. 2|.. 

A. officinalis. Lam. 
fi. A. P. I W. I / AJi//. 


minor. 

(cfr. A. odoraia.) 

minor, vid. A. Eupatorium. 
odorata. Mi7/. 2{.. P. 2 w. 2 

A. Eupatorium. L. var. /3. Poir. 

officinalis, vid. A. Eupatorium 
parviflora. Ait. 0. repens. 

A, elata. 

Striata. Moench. P. 3 p. 4 w. 4 

w. 3 Mic/i. 2J.. 
suavcolcns. Pur^h. 2J.. 

AGRiPHYLLL VI. Jq/s. vid.Bcrchcya. 

Crocouilouks. Adans. 

asteroides. vid. Berckeya incana. 
echinatum. vid. Hortena echinata. 
spinosum. vid Berckeya incana. 

AGROPYRUM. Gaert. Beauv. vid. 
Triticum. 

laevisdrrtum. vid. Triticuin poloni- 

cum. 

pumilurn, vid. Triticum prostratum 
triticeum, vid. Triticum prostratum 

AGRO ST E MM A.Lin.v. 1 1/^.1919 

fianksia. vid. Lychnis coronata. 
Coeli 4 rota. L. ©. P. 4 w 

-Lychnis coeli rosa. Dec. 
Lychnis clavata. Moench. 

Coronaria. L. cr*. P. 2 w. % 

Lychnis coronaria. Lam. 
Lychnis coriacea. Moench. 
A- flos jovis. Poll omil L.) Agrostemma Agrostis 
AGROS^EMMA.Zin.P.1145 

' flos Jovis. L. 2|-. P. 3 vr. 3 

Lychnis flos Jovis. Lam. 
Lychnis umbellifera. Lam. fl. fr. 

Jlos jovis. Poll, vid, coronaria 
Githago. .L. 0. P. 1 w. i 

Lychnis Agrostemma. F. GmeL »9 

\V.9i9 Lychnis Githago. Scop. 
Githago segetum. Desf. 

nicaeensis. IVitid. ©. P. 1* A. Githago. L. var. /S Willd. 

Sarviflora. Cav. ©♦ 
ROSTIS. Lin. rs. 229 P. 146 w. 28 ) w. i3i vid. Milium. 
*\iu?&.Adans.Beauv.Humb. etBonpl 

aculeata. vid. Crypsis aculeata. 

acutiflora. Beauv. 

♦aemula. R* Br. rs. 53 

A. filiformis. Labil? sec. R. et S. 

*ajricanq. vid, capensis. 

alba. L\ 2J.. rs. 9 P. 25 

A. polymorpha. Huds. * 
A. rivularis. Brot. 
A. varia. Host. 
/S. A. coarctata. Ehrk. 
A. capillaris. Leers. 
A. stolonifera. Ant. nonul germ. 
A. hispida. IVUld. w. 2 3 
y. A. syivatica. L. w. 37 
' (cfr. A. dubia. gigantea. vulgaris.) 

albicans. Brest. 
*algida. vid. Trichodium algidum. 
*alopecuroides. Beauv. vid. Polypo- 

on monspcliense. 
atopecuroides.FahlMA.llymcnach' 

neMyurus. , 

alpina. /..vid. Trichodium alpmum. 

alpine. Mielich. vid. Trithodium 

rupestre. . 

alpina. Savi. Bess. vid. vulgaris. 
alpina. Wither, vid. Trichodium se- 

taceum. 
ambigua. R. et S. %- *s. 19 

A. stolonifera. Host, (non L.) 

anomala. vid. Trichodium decum- 
bens et laxiflorum. 
♦arachnoidea. Poir. *s. 39 \ 

arenaria. vid. pungens etmantima. 
articulata. Poir. (non Brot.) RS.42 
articulata. Brot. vid. Polypogon 

fasciculatus. 
arundinacea. vid. Arundo syivatica. 

*aspcra. Mich. rs. 2^. 

A. barbata. Pers. 

A. littoralis. Lam. sec. Purjfc. 

*atrovirens. ^. et B. 0. RS. 59 

♦australis. Lam. (non I,.) 
australis. L. vid Milium lendigerum, 
Aoen/icea. vid. A. Forsteri. / 

*barbata. vid. littoralis. 

♦iifV/arrfiVr/.vidA.Novaellollandiae. 

brevifolia. i\«/^. 

bromoides. vid. vStipa Anstella. 

Calamagrostis. L. vid. Arundo spe- 

ciosa. jj- , 

Calamagrostis.LightfSuterMuds. 

B 2 (Gen. 79. Spec. 836.) ■ 3C> Agroslis A GR O ST I S. Lin. rs. 229P. 146 \v.i3i 

Poll, vid Arundo Epigejos. 
canina L .vid. Trichodium caninum. 
canina Fill. vid. Trich odium hy- 

bridum. 

canina. IV 1 ' th. vid vulgaris. 
*capensis. Willd. (nonLcm.) rs. 27 

A. spicata. Thunb. [P. «i8 W. 3i 

A. africana. Po/r. 
Vilfa africana. Beauv,** 

eaten is. L'atito. vid Milium capense. 
Papillaris. />. 0. non actor Rs. 5 
caillafii.Leer .vid alba. (P sow. 22 
capillaris. Autor. vid. vulgaris. 
capillaris. Thore. vid Trichodium 


elegans. 

ciliata. Thumb. 

I i 

RS. 22 P. 27 W.3o [Rs. 96 Cinoa. La ". JVilld. u 

Cinna arundinacca. Z.. 
Cinna agrostidea. Beauv- 
Abola. Adans 

Cinna. Rett., vid. mexicana. 

clandestina. Spr&rig. rs. gz. 

coarctaia. vid. alba. 

com lanata. vid. Chloris petraea. 
*composita P01V rs. 37 
*compre.s.a vid. gigantea. 

cons pica a, vid Arundo. conspicua 

cornucopiae. vid. Trichodium laxi- 
florum. 

*coromandelina. /tef z, rs. 35 P. 33 w.3o 

A. indica Forsk. 

A. verticillata. Fill.? (sec. £eaui>.) 

crinita. j?. Br. (non seq.) rs. 89 

Anthoxanthum crinitum. Forst. Rs. 1 15 4 
Apera crinita. Beauv. 

♦erinha Lam. 

crinita. Moench. vid. Polypogon 
monspeliensc. 

crnciata. vid. Chloris cruciata. 
*cylindrica, /i. Br. rs. 49 
*ae6i 1 . vid. retrofracta. Rs. % *dccipiens. R. Br. r s 56 
deoumbens. i\utt. (non sequent.) 
decumbent. Host. vid. procumhens 

decumbent. Gaud. vid. verticillata 
♦dens a Bieber^t. 

A. palustris. Huds ? 
(cfr. A. stolon'tfcra.) 

diandra. R tz. rs. 76 

Sporobolus diandrus. Brauv. 

♦diffusa H t %, et? Better. 

A. decumlms. Hall, fil? 

A. alb. fi> Schrad. 

A. stolonifera. RLcherst.? 

A. itfvari la ii'gm.l 

di hi at a. vid. Milium cimicinum. 
dispar Mich. 2J.. (non JDesf.) m»''i3 

Trichodium elatiim. Parsli. 
Corniiropiae altissimum. /Fa/f. 

dispar Ztes/. 

distichophylla. R et S. rs. 28 

*dii aricata Hoffm. vid. diffusact vul- 
garis. 

divrricata. Hortul. vid. Aristida di- vancata. (G 


Agrostis 

LGROSTISX/n.R S *229P.i46w.i3 

dubia. Leers. Rs. 16 
A. alba. var. j. Schrad? 

(non A. compressa. Willd. sec. R.etS.) 

dubia. Quorund. vid. Polypogon. fa! 
ciculatus. 
Mule is Sibth H. et B. %. 

A. stolonifera. L. var. Poir R. et S. 

A. vulgaris y. dulcis. Pers. 

/S. A. gracilis. Pers. (sec. Poir.) 

ff. 


* elegant fJ.eiB. 2J..(non De Ig.) Rs.6r 

elegans. De*l. vid. Trichodium ele- 
gans. 

*e!ongafa. Roth (non? Lam.) rs. 80 

Sporobolus elongatus. R. Br. 

*elonga;a. Lam. vid. indica. 

*fasciculata. H. et B. %. rs. 62 
festucoides. vid. Trichodium rupe- 

stre et setaceum. 
filifolia. Link. rs. 69 
filiformis. W lid. vid, foliosa. 
filiformis. Spreng. vid. A. Forsteri. 
filiformis. Labil. vid. A. Labillar- 

dieri et aemula. 

filiformis. Vill. vid. Trichodium fili- 
form e. 

jlax.a vid. gigantea. 

y^^c.sce/is.vd.Trichodiumflavescens. 

foliosa Hortul. %. (non Mertens.) 

A. filiformis. Willd. w. E. 88. 6 [rs. 94 
A. frondosa. Poir. (non Tenone.) 

foliosa Mertens. Desf. %. 
Forstcri. R.etS. rs. 51 

A. filiformis. Spreng. 

A. avenacea. Gmel. Syst. 

Avena filiformis, Forst. \v. 142. 5 2 

frondosa. Tenor. Spr. %. (non Poir.) 
frondosa. Poir. vjd foliosa. [rs. 17 
gallecicd. vid. Milium gallecicum. 
geniculata. Lam. 

(cfr. Tridiodium caninum.) 

t5 gigan'ea. Roth. 2(.. rs. 

A. alba. var. y Schrad. w.E. 8 8. io/S- 
A. vinealis. /^. Wi/W. w. 20 A}. 
A. comprev^sa. Willd. V. 1 & w. 1 9 
A. flava. fl. dan. sec. Jioel. 

glauca. SVtitf 

g/a?zrma.vid.Trichodium glaucinum. 
gracilis Hit. % (non Pen.) rs. 20 

raciUs. Pers. vid, dulcis. 
praeca. vid. miliacea. hirsuta. L.fiL. rs.68 P. 4 
his pi da. vid. alba. w. 4 


9 holriformis. Bieberst. %. 

Piptatherum holciforme. B. ct S. RS. 334.2 

*humifusa. H et B <l\. Rs.58 
■liyhrifci. vid Trit liodium hybridum. 

jamaicensis. vid. Paspalum liliformc. 

indica. L. 0. (non Forsk.) rs 4 78 

Sporobolus indicus. Beauv. [P.36 W. 45 
Agrostis elongata. Lam.? sec. R. et S. 

indica. Forsh. vid. coromandelina f 

intermedia. J\alb. 

A. alba. L. var.? 

A. vulgaris. Scfitad. vajr.? 

5pec. 8 7 r.) X Agrostis 

AGROSTTS. Lin .RS.229P.146w.131 
interrupta. L. 0.(non A at or.) rs. 85 

P. 2 w. 2 

Apera interrupta. Beauv. 

/3. Cynosurus splendens. Tenore. 

interrupta. Autor. vid. spica venti. 

♦involuta Poir. rs. 13 
juncea. Lam. vid. tremula. 

juncea. Mich.vid Heleochloa juncea. 
Juressi. Link, rs 21 

Kitaibelii Schult. 2JL rs.3 

jL« illa?~dieri.yid. novaoHollanAiae. 
lanata, H. et 5. %. rs. 75 

lanceolata. vid. Arundo Calarnagro- 
stis. 

lateriflora. 7Vf/cA. rs. i5 
laxa. vid. Tricbodium laxiflorum. 
laxifiora vid Trichodium laxiflorum. 
Leersii. vid Trichodium caninum. 

*lenta. vid. Paspalum filiforme. 

^linearis, vid. Cynodon linearis, 
littoralis. Lam. {won Smith.) rs. 6 

iff. A. barbata. Per.?. P. 2 4 
A. sencgalensis. Lam. 

littoralis. Smith, vid. lutosa. 
•lobafa. ft. Br. rs. 48 

longiseta. vid. Polypogon fascicula 
tus. 

luiosa. Foir. 2/.. lit. 44 

A. littoralis. Smith, (non Lam.') 

magellanica. Lam, rs. 41 
maritima. Lam. %. rs. 34 

A. arenaria. Gouan? (sec. Poir.) 

Matrella. vid. Matrclla juncea. w. i5 
mclanosperma. vid. Milium para 

doxUHK 

Wxicana. L. %. rs. 9 3 P. 32 w.3 7 

A ; Cinna. /?.eU. (non /f'i7/d.) 

Cuina mexieana. Beauv. 

■Michauxii Zucc. rs. 97 

mcrosperma. vid. Trichochloa mi- 

crosperma. , 

^iliacea. L. 4. P. 5 w . 6 

A - oseroen^is. Seenus. 
A. montis aurci. Delarb. 

A- graeca «&**& Msp. 

Piptatherum muhilWum. Beauv. RS. 224.4 
Achnatherum miliaceum. Beauv. 
Milium arundinaneum. Smith. 
Milium multifloium. Schrad. Cav. 

Minima, vid Sturmia verna. 
^oraandra Hornem. 0. rs. 96 

^o^o^acAj-a.vid.HymenachneMyu- 

Konspelien u. vid. Polypogon mon- 
■peliensis. 
Montana. R. Ij r . vid. monticola. v 

Montana. Hroch. vid. Trichodium 
a, p»num. 

monticola. R. ct S rs 5o 

A- montana. B. Br. (non KrocA.) 

^"toSiVis.yid Trichodium sctaeeum. 
y art *s> vid. Hymcnachne myurus. 

Ooeglecta. * c faifc # . M# 4 

(Gen # 79* Agrostis si A. Labiltardieri. /?. 5r. 
A. retrofracta. Willd? AGROSTIS. Lir.'i.Rs.£2 9 P.i46w.i3i 

♦novae [foliandiae. Beauv. 

RS. 5 2. 

(sen. /I. et S.) 
A vena filiformis. Lab<l? (non Font.} 

♦nutans; Poir. rs. 38. 

(cfr. Panicum rostraturti. Mich.) 

obtiuata. vid. Aira obtusata. 
odorata. Lour. 

* 

. oligantha. /I. et S. 2JL. rs. 92 

A. paurifiora. Parsh. (non Schrad.) 

oseroentis vid. miliacca. 
ovata. Forst. 

Erhinopogon ovalus. Beauv. rs. 257. 1 

, pallida. Dec. 0. (non Sckhr.*\ Rs.84 
padidia. Sckhr. vid. Trichodium ca- 
ninum. 
palastris. vid. densa. 

panicea. Lam. vid. Milium lendrge* 
rum. 

panicea Willd. vid. Polypogon mon- 
s]>eliensis. 

♦panicoides. Lam. rs. 43 
paradox a vid. Milium paradoxum. 

♦parviflora. /J. J5r. rs. 3o (*)parvula. Schult. %. rs. 10 
♦patula. Gaud. %.. rs. 12 

pauciflora. Schrad. %: (non Parsh.) 

rs. 87 

pauciflora. Parsh. vid. oligantha. 
*pi/oia. Gaud, v/d, tenellci. 
{ pito$a, Retz. vid. Cynodon pilosus. 
♦plebcja. /L i>/*. Rs. 55 

plicata. Lour. 

plumosa. Tenore. 0. 
polymorpha. vid. alba, stolonifcra 

et vulgaris. 
Pourretii. vid. Trisctum airoides. 


\ rs, 36 "procera. Jtefz. rs. 40 ?• 37 vr. 43 
procumbens. R. ct 5. 2j.. rs. 88 

A. decumbens. Host, (non Gaud.) 

pseudoarundinacea. vid. Arundo 

vana. 
pubescens. ff. ct -5. 2J.. RS. ;4 
pulchella. /tot&. rs. 77. 

Sporobolus pulclndlus. R. Br. 

pumila. vid. vulgaris. 
punctata, vid. Paspalun \ "pungens. Schreh. paluin punctatum. 

Pall.) %. (non 
rs. 32 P. 29 w. 35 

A. arenaria. Gouan. (sec. Willd. Lap eyr.) 
Phalaris distycha. Forsh. 
Uniola pun^ens. Beaav. 
(cfr. Uniala spica ta.) 

pungens. Pall. vid. 
ritima. Gaud Beano. Dactylis ma- 
0? rs.86 purpurea. 

Apera purpui » 

purpurascens. Sur. ns. 79 

A. indica. L. \ar? /S Poir. 
Sporobolus purpuras t^ns. Beauv. 

pyramidalis. 

Sporoboliu pyramidalis. Beauv. Fl. d*Ow. 

pyramidatn. Poir. rs. 90 

Apera pyramidata; Beauv* 

pec. 913) 


S3 Agrostis / / r V AGROSTIS. ZvzV1.Rs.229P.146w.131 

quadrifida. LabilL 

Pentapogon Billardieri. H.Br. rs. 244. 1 

quadriseta. vid. A vena quadriseta. 
♦raccmosa. Mich. %. RS. 24 

radiata. vid. Chloris radiata. 
ramosa. R. ct 5. 2J.. rs. 65 

Calamagvostis ramosa. Host. 

•ramulosa. H. et B. rs. 57 
*rara. R. Bv. rs. 47 
refracta. SMoench. Q. 

retrofraata. Willd. %. rs. 71 w.k.88.3 

A. debilis. Poir. (sec. Desf.) rs. 70 
(cfr. A. novae Hollandiae.) 

rigidifolia. vid. Milium rigidum. 
rivularis. vid. alba. 

rw&/cunrfa.vid.Trichochloaexpansa 
rubra. L. vid. Trichodium rubrum. 
rubra. Alitor, vid. Trichodium ca- 
ninum. 

rudis. ft. et 5. rs. 54 

*A. scabra. R. Br. (non Willd.) 

rupestris. Willd. vid* Trichodium 

rupesfre. 

rupestris. All. vid. Trichodium al- 
pinum. 

*scabra. R. Bv. vid. rudis. 
scabra. Willd.Vid. Trichodium laxi- 

florum. 
*sciurea. R. Bv. rs. 46 

senegalensis. vid. littoralis. 

serotina. vid.T^estuca serotina. 
setacea. Smith. Trichodium setacc 
urn. 

getacea. Vill. vid. Trichodium ru- 
pestre, 

setifolia. vid. Trichodium sctaceum. 
hohoWkra.Miihlenh.% -R*.66w.e.88.5 

Achnatherura soboliferum. Beauv. 

spicaeformis. vid. Perotis latifolia. 

spicata. V*hl. 2J.. (non Thanh.) 

R8. 35 P. 36 \v. 36 

A. virginica. Forsk. (non L.) 
Vilfa virgimra. var. /J. Beauv. 

spicata. Thanh, vid. capensis. 
Spica venti. L. Q. r s . 83 P. 1 w. 1 

Apera spica venti.. Beau. 

fi, Agrostis interrupt*. Autor plur. 

(cfr. Stipa tortilis.) 

spuria. R. et 5. rs. 8 

Calamagrostis alpina. Host. 

* st ell at a. vi d. Cynodon stellatus. 
stipata. vid. Stipa Aristellaet Arun- 
do speciosa, 

^stolonifera. L. %. rs. 1 P. 22 

A. densa. Biberst. (*ec Smith.) 
A. polymorpha. var. ^. Muds. 
(cfr. A. verticillata , dulcis.) 

stolonifera. Aator. vid. alba et vul- 
garis. 

strict a. vid. Trichodium sfriclum. 
sylvatica. L. Willd. vid. alba. 

syloatica. Pers. /Corf, vid. vulgaris. 

(Gen. 80. Agrostis — Agyneia 
AGROSTIS.Ivm.Rs.229P.146w.131 

sylvatica. Host. vid. varia et alba. 
(*)tenacissima, L.fil. %. rs.8i P. 34 

w. 40 

Sporobolus tenaeissimus. Beauv.' 

(*)tcnella. R. et S. 2J.. (non seq.) RS. 7 

*A. pilosa. Gaud. 

Arundo tenella. Schrad. (non Spreng.) 

tenella. Host. vid. vulgaris. 
tenella. Poir. vid. Aira globosa. 
tenella. Roem. vid. Arundo tenella. 

tenuiflora. Willd. 2J.. rs. 91 w. 7 

Apera teniflora. Beauv. 

tcnuifolia. Bieberst. 

Achnatherum tenuifolium. Beauv. 


tenuis, vid. vulgaris, 
toluccensis. H. et B. 7L. RS. 7 tremula. Willd. O. RS. 3i w. 3z# 

A. juncea. Lam. 

A. virginica. L. var. sec. Poir. 

(cfr. Matrella juncea.) 

trichantha. Schrank. 
*trichodes. H. et B. ©. RS. 60 
triflora. vid.Polypogon fasciculatus 
tropica. Beauv. %. 
valentina. R.etS. %. RS. 14 
varia. Host, (et? Befser.) 

A. sylvatica. Host. sec. Rec. Sahb. 
A. alba. L. 'var. Wahlenb m 

varians. vid. vulgaris. 
ventricosa. vid. Milium lendigerum. 
versicolor. Steven. %.. rs. 45 

verticillata. KiZ/. (non? Lam.) 

A. Villarsii. Poir. 
A. stolonifera. L. sec. Sehrad. 
A. decumbens. Gaud? 
(cfr. A. coromandolina.) 

verticillata. Lam. 

Phalaris zizanoides. L? sec, Poir. 

Vittqrsiu vid. verticillata. 

vittosa. vid. Arundo sylvatica. 
-vinealis. vid. Trichodium caninunu 

violacea. vid. vulgaris. 

virescens. H. et B. %. RS. 73 
*virginica. Z. 2J., (non Forsk.) rS. c9 

(non A, pungens. C<mj.) 
(cfr. A. tremula.) 

virginica. Forsk. vid. spicata. 
vulgaris. Schrad. Smith. %. RS. 18 

a. A., capillars. Fi7/. Lam, Fl m dan. 

A. tenuis. Sibth. 

A. polymorpha a. Huds. 

A, stolonifera. L. suec. sec # Wahlb, 

/?. A. tenella. Hogm. % 

A. stolonifera. Leers. 

A, violacea. 77mt7, 

A. papillaris, mttrf? (non Smith.) 

y. A. canina. PFftft, 

A. alpina. Savi. Befs. 

J. A. alba. Balb. Deslong. 

g. A. canina. Savi. 

I b« ^» puniila. L. 

A. intermedia. Balb? 

i. A, sylvatica. Pers. Koel. 

AGYNEIA. Lin. P.2t43w-X7aa 

cocci ne a. vid. impubes. 
Spec. 944.) Agyneia — Aira i Aira. 23 AGYNEIA. Lin. P. 2U3 \v.172a 
impubcs. Z. O. P. i w. 1 

A. coccinea. Buchan. 

lanceolata. Dietr. % 

multilocularis. Roxb. D. (non Rottl.) 

P. 3 w. 3 
multilocularis. Rottl. vid. obliqua. 
obliqua. Willd. r). P. % w. 2 

A. multilocularis. Rottl. 

ovata. Poir. 

Andrachne ovata. Lam. v 

pubera. Z. i). P. 4 w - 4 
AJAX Haw. Salisb. VI. 1. 
(Narcissus. Lin.) 

nobilis Haw. 2J.. 
spurius Haw. 2J.. 
Telamon. Haw. %. 
AIDIA. Lour. RS. 886 P. 489 
cochinchinensis. Lour. tj. RS. 1 P. I AIRA. Lin. RS. 32g P. 148 w. i3z 

IVahlenb. RS. 4 


\ AILA IV THUS. Z>s*/. P. 1090 w. i883 

cxcelsa. Roxb. Xj. P. 1 vv. 2 
glandulosa. Desf t>- P. 2 w. 1 

A. pongelium. Gmel. syst. 

Rhus hypselodendrum. Moench, 

Rhus Caccodendrum. Ehrh m 

Rhus ranadense. 7l/*7/ (sec. Moench.) 

integrifolia. Lam. t>. 
po' gelium. vid glandulosa. 
AIOUEA. Aubl. 
guianensis. vid Laurus hexandra. 

A I P H A » IE S. mild. VI. 1. 

aculeata. Willd. 
Praga. H. et B. t;. 

AIRA. Lin. RS. 829. ?.j/ { 8 w. i3* 

aegilopsoides. /Fa/*. RS. 23 
agrostidea. vid. Ptfa agrostidea. 

alba. FWtf. 

Deschampsia alba. ft. et S. rs. 3 3o. 8 

alpina. Z. (non sequent.) P. i3 w. 10 

Deschampsia alpina. R. et S. rs. 33o. 3 

alpina. Roth. vid. caespitosa. 
alpina. LUjeb. vid. Ilolcus alpinus. 
alpina. Vahl. vid. atropurpurea. 
altissima. vid. caespitosa. 
ambigua. JlffcA. 2J.. RS. 6 P. 10 

A. caespitosa. L. var. j8. ambigua. Pursh. 
Deschampsia ambigua. Beauv. 

Antarctica, vid. Avena antarctica. 
aquatica, Z. 2J.. P. % 3 w. 3 

Poa airoides. Keel. . 
. Poa rivularis. Bernk % 
Molina aquatica. Woe/. 
Catabrosa aquatica. Beauv. rs. 339. 
Avena airoides. Dec. (non Koel.) 
Poa dulcis. Sa/ijfr. 

aniculata. ^5/. 0. 

A. hybrida. Gaud. 
A. caneseens. /8. IVahlenb. 
» c orynephomsarticulatus. Beauv. rs.53i a 

arundinacca. Z/n. 2J.. (non ZzT/6.) 

RS. 17 P. 1 w. 1 

P°a arundinacea. Beauv. 
p oa taUrica. «***. sec. Befs. 

a rundinaca.Liljb 9 vid,Festucaarun- 
«haacea. P. 16 


atropurpurea. 

A. alpina. Vahl. fl. dan. 

atrovirens. vid. Melica coerulea. 

benghalensis vid. Arundo bengha- 
lensis. 
bottnica. IVahlenb. 

A. montana. L? (sec. R. et S) 

brevifolia. Pur*h. %. 

Airopsis brevifolia. R. et S. rs. 296. 4 

brigantiaca. vid. Poa ncmoralis eo- 

arctata. 
caespitosa /. 2{.. P. 9 w, 7 

A. altissima. Moench. 
A. par viil or/a, Ttiuil. 
A, paludosa. fVib. 
A, alpina. Roth. 
Calamagrostis Arundo. Roth. 
Calamagrostis Leersii. Koel. 
Deschampsia caespitota. Beauv. rs. 35o.i 
Deschampsia parviflora. Beauv* 
(cfr A. ambigua.) 

caneseens, Z.2J..(0.Z)ei/.) (non/faxf •)' 

P. i5 w. 12 

Weingaertneria caneseens, Bernh. 

Avena caneseens. Web. 

Corynephorus caneseens. Beauv. rs. 3 3 1, 1 

caneseens. Host. vid. caryophyllea. 

canescens.B. FV//.vid. Avena precox. 
capensis. vid. Ehrh.irta oalycina. 

capillacea. Lam. %. 
capillaris. Host. vid. elcgans. 
capillaris. S vi. vid. media. 
capillaris. Lagas. vid. Milium gal- 
lecicum ct Poa agrostidea. 
caryophyllea. L. 0. rs. 7 P. 19 \v. i5 

Avena caryophyllea. Web. 
jB. Aira divaiicata P&urr. 
Aira caneseens. Host, ? 
(non Aira hybrida. Gaud.) 

chinensis. Rett. rs. 12 HS. 20 P. 17 w-i3 / 

ciliaris. vid. Koeleria villosa. 
ciliata. vid Poa biflora. 
coerulea. vid. Melica coerulea. 
cristata. L. vid. Koeleria cristata. 
cristata. S nith. vid. Koeleria loba- 

ta et tuberosa. 
discolor. Thuil. 2J.. 

Deschampsia discolor. /?. et «S. rs. 33o # 2 
Aira flexuosa. L. var. Decand. 

divaricata. vid. caryophyllea* 
duriuscula. Poir. Rs. i3 

elegans. TVilld. 0. 

A. capillaris. //osf. rs. 8 

elodes. vid. Poa debilis. 
festucoides. Vill. Rs. 24 

Trichodium rupestre, Willd. ? 

flexiiosn. Z'n, 2{.. Rs. 1 P. 11 w.8 

A. setieea Huds. 

A. montana. Koel.Autor. (non? L.) w. 9 
Avena montana. Web. 
■ , (cfr, A. discolor. TViin/.) 

glabrata. B of. 

glauca. fy iwg.vid.Dactylis glauca. (Gen. 85. Spec. 979.) / 


2'+ S \ RS. 296, 2 Aira 
A IRA. Lin. RS. 320 p - T ^ 8 w - ,32 

lancet. Schrad. vid. Koeleria glauca 

et lobata. 
globosa. Thore. 

Airopsis globosa*. Desv. 
Milium tenellum. Cav. 
Agrostis tgnclla. Poir. 

hirsuta. vid. Koeleria hirsuta. 
HoTcm lanatus. vid. Holcus lanatus. 
Holcusmottiu vid. Holcus mollis. 

Kumiiis. B : eberst. Pnr. %. Rs. 18 
liybrida. Gaud. vid. articulata et 

caryophyllea. , 

indica. vid. Panicum conglomera- 

turn. 

involucrata. Cau. P. 7 w. 4 

Airopsis involucrata. Desv. rs. '296, 1 

juncca. Vill. 2J.. 

Deschampsia juncea. Reauv. rs. 3 5o, 5 
£ira media. Gouan- sec. Deslong, y 

v Hocnigii. vid. Poa biflora. 
laevigata. Snith. 

Deschampsia laevigata, K. et S. rs. 33o. 4 

laevis. 7>rof. 
laxa. vid. Poa rariflora. 
lendigera. Lag. 0. RS. 11 
littoralis. Gaud. 

Deschampsia littoralis. 

macrantha. Ledeb. RS. 16 
ma^ellanica, vid. Toresia magella- 
nica. 
media. Gouan. 

A. capillar! f, Savi. (non Hnst.) 

Deschampsia media. R. et S 9 RS. 33o. 7 
(cfr. Aira juncea.) 

melicoidcs Mich. %. P. 5 

Graphepliorum melicoideum.Desu, rs,3o 4. 1 

miliacea. Vill. vid. Poa nemoralis 

coarelata. 
miliacea. Lap. vid. Poa nemoralis 

glauca. 
ininuta. L. 0. (non Deslong.) 

A. pumila. sigardh. 
Poa minuta # Beauv. 
Airopsis minuta. Desv. rs. 296. 5 

ininuta. Deslong. vid. Poa agrosti- 

dea. 
mollis, vid. Holcus mollis. 
. montana. L. fnon Autor.) RS. 3 

; (cfr. A. bottnica.) 

montana. Alitor, vid. flexuosa. 
nitida. Spren*. RS 

A. truncate. Willd, ? Aira Aiuga r • 22 Holcus slriatus. Lin.? 

nutans, vid. Melica nutans, 
obtusata. Mich. 2J.. P. 6 

Poa obtusata. Be aim, 

Airopsis obtusata. Desv. rs. 296, 5 

Agrostis obtusata. 

oryozeterum. Spreng. Rs. 14 

A. palustris. Pollini, 

Festuca oryzetarum. Pollin. 

pallens. Spreng. RS. i5 
pallescens. Kit. RS. 2t 
pahdosa. vid. caespitosa. 
palustris, vid. oryzetorum. 

(Gen. 87, AIRA. Lin. RS. 329 P. 1/18 w. i3a 

parviflora. vid. caespitosa. 
pemylvanica. vid. Koeleria pensyl- 

vanica. 
pideoides. vid. Koeleria plileoides. 

praecox. vid. Avena praecox. 
pubescens. vid. Koeleria villosa. 
pulchella. JTi/Zd. 0- RS.9 w. e.p.ioi 
pumila. Pursh. (non Agh.\ %. 

Catabrosa pumila. /?. et S. rs. 339. 2 

pumila. Agh. vid. minuta. 
purpurea. Walt. vid. Uralepsis pur- 
purea. 
purpurea. Mich. vid. Uralepsis ari« 

stulata. 
scabra. Zulcc. %.. RS. I. p. 697 
semineutra. IF.etK. %. W.E.Q2.3 

Phalaris semineutra. Beauv. rs. 346. 14 

Rett. 2J.. RS. 19 P. 20 w.26 
Lour. 


seta sinensis. 

an ? A. chinensis. BeU, spicata. vid. Trteetum airoides. 

subspicata. vid. Trisetum airoides. 

tenera. Kit. 0. RS. 10 

triflora. £ag. RS. 5 

truncata. Willd. %. w. e. Sup. p. 5 

(cfr. A. nitida.) 

valesiaca, vid. Koeleria valesiaca. 
valesiaca. All. vid. Koeleria tube- 

rosa. 
varia. vid. Sesleria coerulea. 
versicolor, il. et»!F. /RS. 2. 
villosa. vid. Ehrharta gigantea. 
viridula. Poir. 
AIROPSIS. Desv. vid. Aira. 
Candolii. vid. Poa a^rostidea. 

AIT ON I A. Lin. fit P. 1606 w. 1266 

capensis. L.Jil. f?. P. 1 av. i 
A JUG A. Zm. P. 1371 w. 1092 
*Teucriu:vi. Aut. cit. 
*africana. Thunb. P. 9 
alpina. Z. 2J.. P. 4 w. 4 

Bugula dt-r.timbens. M»7/. 
A. pyramidalis. L. 

IVahlenb. 

australis. R. Br. ir. 3/ Schrtb. Thunb. P. 10 •capensis. 

*Chamacpitys. Z. ©. P. 7 w.7 

Bugula Cliamaepltys. Scop. 

Cliia. Schreb. 0. P. 8 w. 8 

Teucrium Chium. Poir. 

A. Chamaepitys. var. ? Poir. 

decumbens. Thunb. 2J.. P. 2 w. * 
/o//b5tf.vd. pyramidalis, etoricntalis 
genevensis. Z. %. P. 5 w. 5 

A. lanata. F. Mart, 

A. pyramyd&lis. P/izr. y/«f. ger. 
A. pyramidalis. var. j8. Schreb m 
Teucrium gencvensc. Crantz,. 
Bugula genevensis. Mill. 

*Iva. L. 0. P. 11 w. 9 

Moscharia asperifolia. Forsk m 
Moschaiia Forskohlii. Poir. 
/3. Ajuga moschata. Mill. 

lanata. vid. genevensis. 
moschata. vid. A. Iva, 

gpec. 1018.) 


Ajuga Albania \ 25 


A JUG A. Lin. P. 1871 w. 1092 

orientalis. L. 0. P. 1 w. 1 

A. fbliosa. Trait. 
Bugula orientalis. Mill. 
Bugula obliqua Moench 
Teucrium pyramidale, Crantz. 

pseudo iva. Dec. 0. 
pyramidalis. L. o*. P* 3 w. 3 

A. alpina. /?. Suter. 
Bugula pyramidalis. Mill. 
Teucrium pyramidale. Cranio 
IS. Ajuga fbliosa. Trait ? 
(cfr. A, alpina et genevcnsis.) 

reptans. L. %. P. 6 w. 6 

Bugula reptans. Mill'. 

"salicifolia. Z 2J.. ?. 12 w. 10 
sinuata. R. Br. 

AJUVEA. vid. Aiovea. 

AIZOON. Lin. P. 1235 w.995 

canariense. Z. 0. (non Andr.) P. 1 

w. 1 

Glinus rrystallinus. Forsk. 
Veslingia cauliflora, Moench.. 
Veslingia Heisteri. Fabric. 

canariense. Andr m vid. Seruvium 
pedunculatum. 
fruticosuin. Z. 1). P. 7 w. 7 

glinoides. Z. fil. 1). P. 5 w. 3 
hispanicum. Z. 0. P. 6 \v. 6 

A. sessiliflorum. Moench 

lanceolatum. Murr. 0*. P. 9 w. 9 

A. paniculatum, L, Mill, (non L.fil.) 

paniculatum. Z. fil. (non Z.) P. 8 

w. 8 

paniculatum. Z. vid. lanceolatum. 

% perfoliatum. L.fil. 1>. (©. Dietr.) 

P. 2 w. 2 

rigidum. Z.j£/. 1>. P. 5 w. 5 
sarmentosum. L.fil. 0. o*. P. 10 

w. 10 

secundum. L.fil. t). P. 4 w. 4 
iessilijlorum. vid. hispanicum. 

stellatum. Zam. 

tomentosum. Zam. t> # 

AKEESIA. 7«*sa<:. VIII. 1. 

africana. Tass. t). 

Bligliia sapid a, Jiqenig. Ait. 

ALONGJUM.Jie/i. P. 1295 w.to4i 
decapetalurn. Lam. 1>. 

Grewia salvifblia. Z. 
Grcwia Damine. Guerf. ? 

texapetalum. Zam. ^. 
tomentosum. Lam. ty. 
AUTERNUS. Mi7/. 
vngustifolius. vid. Rhamnus Clusii. 
balaricus.^ vid. Rhamnus Alaternus; 
glaber. vid. Rhamnus Alaternus. 
'"spanicus. vid. Rhamnus Clusii. 
lutifoliiis. vid. Rhamnus Alaternus. 
rhyhca. vid. Rhamnus Alaternus. 
rotnndifolius. vid. Rhamnus Clusii. 
i^aneorar «s. vid. Rhamnus Clusii, 

ALBANIA. ^«M. p. ,3*4 Albfizzia — Alchemilla 

ALBINA. I. 1. 

chinensis. (Raeusch.) %. 
vulgaris. (Raeusch.) 2J.. 1 

ALBIZZIA. Durct2. 

Julubrissin. vid. Acacia Julibrissin. ALBUGA. Lin. P. 798 w. 634 

P. 11 w. 11 > abyssinica. $acq. 2J.. 

Asphodelus abyssinicus. Quorund. 
Asphodelus africanus. Lam. 

alba. vid. altissima. 
altissima. gacq. %. P. I vr. 1 

A. alba. Lam. 
A. cornuta. Desf. 

aurea. tfacq. %. P. 10 w. 10 
caudata. £facq. 2J.. P. 8 w. 8 
coarctata. Dry and. %. P. 6 w. 6 
cornuta. vid. altissima. 
exuviata. vid. Anthericum exuvia- 

turn. 

fastigiata. Thunb. %■ P. 7 \v. 7 
flaccida. gacq. 2J.. P. 4 w. 5 
fragrans. 47007. 2J.. P. 12 w. \Z 
longifolia. Fisch. 2J.. 
lutea. vid. major. 

major. Z. 2J.. P. 2 w. a 

A. lutea. Lam. 
Ornithogalum canadense. L. 

minor. Z. 2^. (non Gledit.) P. 3 w.4 
minor. Gled. vid. Hyacinthus livi- 

dus. 
parviflora. Donn. %. 
physodes. vid. Anthericum physodes. 

setosa. tfacq. %. P. 9 w. 9 
spiralis. Ihumb.L. fil. 2J..P. 14W.14 
viridiflora. £^9. 2J.. P. 5 w. 5 
viscosa. Thumb. L. fil. Q. P. i3w. i3 
vittata. Gaxol. 

pALCANNA. Gaert. 

spinosa. vid. Lausonia spinosa. 
ALCEA. Lin. vid. Althaea. 
ALCHE MI L L A. Lin. RS. 5 7 4 P. 3a8 


w. 258 vid. Aplianes. 1 RS. 6 
4 w. 3 P.I w. I P. 2 W. 2 A. S^ne^sis, ^»6/ % P. 1 I alpina. L. 2J.. (non Biiberst.) 

P. 

■ 

A. argentea. Lam. 

alpina. Bieberst. vid. sericea. 

Aphanes. vid. Aphanes arvensis. 
Aphanoides* L.fil.®. *S.S P. 6 w.5 

argentea. vid. alpina. 

capensis. TAu/ii. Zam. 2J.. RS. 1 

P. 1 w. i 

/aira. vid. Vulgaris. 
[ybrida. vid. montana. 
minor, vid. montana. 
monandra. vid. Aphanes arvcnsis. 
montana. /T«7 W. 2^. RS. 3 w. e. i65. % 

A. hybrida. Mt7/. | 

A. minor. Huds m 

A. vulgaris, ff. hybrida. Z. IVahlcnb. 

I /?. A. pubosc ( 11$. Lam. (non fltefc.) 

penfapbyllea. Z. 2J-. RS. 7 P. 5 w.4 
pinnata. vid. Aphanes alata. 

pubescens. Bieberst. %• ipon Lam.y 

RS.4 W. E, lUJ.O 
(Gen. 04. 3pw. 1066JI 


/ s6 Alcliemilla — Aletris Aletris Alisma ALCHEMILLA. Lin. RS.574 P.3*8 

w. 258 

pubescens. Lam. vid. montana. 
serieea. Willd. 2J.. RS.5 w.E.p.171 

A; alpina. Bieberst. (non L.) 

vulgaris. Z. 2|~ RS. 2. P. 2 w. 2 

/3. A. v. alpina. Schleich. 
y. A. v. glabra. Poir. 

ALCHORNE ASivarz.V.2ic)6w.iQ^ 
latifolia. Siv. D. P. N 1 w. 1 

ALCINIA. Coo. 

Melampodium. Z1V1. sec. R. Br. ^ 
ovatifolia. vid. Wedelia ovatifolia. 
perfoliata. vid. Wedelia perfoliata. 

ALDEA. Ruiz et Pav. 

£nnnata. vid. Hydrophyllum Aldca. 
DAEEA JVilld. 

circinnata. vid, Hydrophyllum Al- 
daea. 
ALDINA. Scop. vid. Justicia Genda 

russa. 
ALDINA. Adans. vid. Fterocarpus 

Ebcnum. 
ALIDROVANDA. Zzn.P. 7 5ow. 5gi 
vesiculosa. Z. ©.a*. P. 1 w. 1 

ALECTOROLOPIIUS. Bait AU^ 

crista galli* vid. Rhinanthus crista 

^ 1. 

*laber. vid. Rhinanthus crista galli. 
farsutus. vid. Rhinanthus villosus. 

'Jrixago. vid. Bartsia Trixago. 
villosus. vid. Rhinanthus villosus. 

ALECTRA. 77iunft. P.i538 w.i2i3 
capensis. Thunb. Q. ?. 1 w. J 

ALECTRIUM. Gaert. 
ev.celsum. Gaert. 

ALKP1DEA. Delar. 

ci Maris, vid. Astrantia ciliaris. 

ALEPYBUM. R.Brown. 
muticum. R. Br. RS. 3 
polygynum. R. Br. RS. 1 

Eumilio. R. Br. RS. 2 
HTRIS. Lin. P. 833 

£i/i»a. vid. farinosa. ALETRIS. Lin. P. 833 w.657 

. japonica. Lamb. %. (non Thunb.) 

A. farinosa. Thunb. (non L.) 
Hypoxis spicata. Thunb. jap. 
(non Hypoxis speciosa.) 

japonica. Thunb. vid. Hcmerocallis 

lancifolia. 

pumila.Ait. vid. Veltheimia pumila. 
pumiia. Donn. vid. Dracaena ovata. 
punicea. vd.Blandfordia grandiflora. 
sarmentosa. vid.Veltheimia sarmen-' 

tosa. 

Uvaria. vid. Veltheimia Uvaria. 
Zeylanica.yiA. SansevieraZeylanica. 
ALEURITES.For^. P.2i3gw.i73o 

Gam [Blum. Rumph. Gaert. 
Ambinux. Pers. 1). P. 3 

I A. Moluccana. Dcsf. (non Willd.) 

Croton moluccanum. L. w. 1 7 1 8. 5 9 

laccifera. Willd. 1). w. 3 

Croton lacciferum. L. P. 2 1 3 8 . 6 2 

moluccana. Willd. D. (non Vesf.) 

P. 2 w. a 

■ 

A. triloba. Font. (sec. -4ff.) 
Jatropha moluccana. L. 

moluccana. Dtsf. vid. A. Ambinux. 
triloba. Forst. %. P. 1 w. 1 

(dr. A. moluccana.) 

A L F O N S I A.Humb. etBonpLXXI. 6. 

oleifera. //. et B. 1?« 
ALFREPIA. Cafs. vid. Carduus cer- 

nuus. 

ALHAGI. Desv. 

mannifera. vid. Hedysarum Alhagi. 
Pseudalhagi. vid. Hedysarum Pseu- RS.36 v w.657 dalhagi. 

ALISMA. Lin. P. 899 arborea. Willd. r). w. h. 424. 1 

Dracaena arborea. Fisch. 

aurea. Walt. Mich. %. P. 3 

Wurmbea bullata. Willd* sec. Parsh. 

cap ensis. vid.Veltheimia viridi flora. 
c/wnenm.Zam.vid.cochincliinensis. 
chinensis. Hort. vid, Sanseviera 

carnea. 
cocbiinchincnsis. Lour. 

A. chinensis. Lam.? 

farinosa. L.%.. (non Thunb.) P.iw.i 

A. alba. Mich. 
Wurmbea bullata. Willd. 

farinosa. Tnunb. vid. japonica. 
fragrans. L. t). P. 2 w. 2 

Dracaena fragrans. Fisch. Curt. 

gla.r.ca. vid. Veltheimia glauca. 
guineensis.viA. Sanseviera guineen- 

sis. 
hyadnthoidet. vid. Sanseviera gui- 

ueensis et zeylanica. w. 711 

angustifolia. vid. A Plantago. 
cordifolia. L. %. P. 4 w. 5 
Damasonium. L. %. w. 4 , 

A. stellatum. Lam. 

Damasonium stellatum. Jufs. P. 898. 1 

Actinocarpus minor. R. Br. 

flava. L. 2J.. P. 2 w. 2 

Limnocbaris Plumieri. H et B. 

/3. Limnocharis emarginata. H. et J3. 

graminifolia. vid. A. Plantago. 
lanceolata. vid. A» Plantago. 
natans. Z,. 2J.. P. 7 w. 8 
parnassifolia. L. %. P. 5 w. 6 
parviflora. Pursh. 2J.. 
Plantago. Zr. 2J.. I (non iW/c/i.) P. (3. A. angustifolia. Willd. 

A. lanceolata. £cAu>. et Korf. ///m. 

A. graminifolia. Fhr*. 

Plantago. Mich. vid. trivialis. 
ranunculoides. L. 2J.. P. 8 w. 9 

Damasonium angustissimum. Walt. 

repens. Lam. 2J.. ' P. 6 w. 7 
sagittifolia. WWW. %. P. 3 w. 3 

stellata. vid. A. Damasonium. 
subulata. Z/ f ©. P. 9 w. 10 
trinervia. Link. 
trivialis. Pursh. %.. \ 

1 I Mich (G 102. Spec, iioo.) Alisma — Allium 

ALKEKENGI. Moench. 
officinarunu vid.PhysalisAlkefcengi. 
Jissum. vid. Physalis viscosa. 

procum&ens.vid.Physalispubescens. 
pubetcens. vid. Physalis peruviana. 
villosa. vid Physalis pubescens. 

ALLAGANTHERA.. Mart. 

Forsholi. vid. Alternanthcra scssilis. 
ALLAMANDA. Lin. RS. 672 P. 
torn. 1 p. 5^4. \V. 479. 

cathartica. L. %. RS. 1 w. 1 

A, grandiflora. Lam. 
Orelia grandiflora. Aubl. 

grandiflora. vid. cathartica, 
verticillata. Desf. 1?, 
1LLASIA. Lour. RS. 5i6 
Payos. Lour. %. Rs. 1 

ALLIONIA.-L1V1.RS.4ioP.228w.174 
albida. Walt. 0. RS. 7 

hirsuta. Parsh. RS. 3 incarnata. 
linearis Pursh. L. ©. RS. %. P. 1 w. 2 

RS. 4 [P. 14 Calymenia angustifolia. Fras. 

nyctaginea. Mich. %. RS. 6 
. ovata. Parsh. ©. RS. 5 

violaeea. L. 0. RS. 1 P. 2 w. 1 
ALLIUM. Lin. P. 790 w. 626 

acutangulum. Willd. %. w. E.sup.p.i 6 
acutiflorum. Deslong. 2J.. 
acutum. Spreng. %. , 

africanum. vid. odoratissimum. 
album. Deslong. %. (et? Sam) 

(cfr. A. 'neapolitanum.) 

album. Biv. Bern^ vid. lactcum. 
altaicum. vid. fistulosum. 
ambiguum. .D^c. 2J.. (non 5i6. ct 5m.) 

a. A, graminifolium. Pers. (non Deslong.) 
/A. ericetorum. Dec. Thore m * 

A. suaveolens. Berger (nonJacq.) 
/?. A. appendiculatum. /lam. sec. Poir. P.l5 
(cfr. A. serotimim.) 

ambiguum. Sib. ct Sm. %. 

A, roscum. /?. Curt. Gawl. 

Ampeloprasum. L. %. 0. P. 1 w. 1 

Porrum Ampeloprasum. Mill. 
P. A. Ampeloprasum. Thunb 
A. rubicundum. Banks. 

angulosum. L. 2J.. P. 38 w. 34 

Cepa angulosa. Barnh. 

appendiculatum. vid. ambiguum et 

suaveolens. ' 

arenarium. L. 2J.. P. 18 w. 16 

A. carinatum. SchuU. Poll, (non L.) 
A. scorodoprasum. L. var. /3. Lapeyr. 
A. sorodoprasum. Poll. 
Porrum planifoiium. Hall. 

ascalonicum. L. %. P. 33 w. 29 
atropurpureum. ^ct/£.2J..w.E.395 

. 27 

aureum. vid. A. Moly. 

haicalense. Willd. %. w. e. 395. 23 
bisulcum. Red. 2J.. 
tr achy sternum vid. illyricum. 
canadense. JU 2J.. P. 44 w. 39 
capillars Cav. %. P, 56 w. 5o 
< c fr. A, moschatum.) Allium 

ALLIUM, iri/i. P. 790 w. 626 7 carinatum, L. %. (non sequent.) P. 19 

(cfr. A. pattens.) , [w. I J 

carinatum. Schulz. vid. arenarium, 
carinatum. Red. vid. oleraceum. 
carneum. JYilld. %.. (non? Bertoh) 
carneum. Bertol. %. [w.E.395. i5 

A. roseum. L. var. /3. Deslong. Vivian, 

carolinianum. Dec. 2j.. 
caspicum. vid. Amaryllis caspica. 
caucasenm. Sims. vid. saxatile. 
caucasicum. Poir. 2f.. 

A. globosum. Bieberst. (non Dee.) 
A.montanum. Sib, ct Sm. sec. Rec. Goeit. 

Cepa. L. 2J.. a*. P. 49 wi 43 

Cepa vulgaris. Bernh. 

cernuum. Roth; %. w. e. 395. 19 

Cepa cernua. Moench. 

Chamaemoly. L. %. P. 60 w.53 
ciliare. vid. subhirsutum. 
ciliatum. Curt. vid. subhirsutum. 
ciliatum. Roth. vid. A. Clusianum. 
cirrhosum. (Raeusch.) 2{.. 
Clusiarmm. Retz. %. P. 46 w. 41 

A. niveum. Roth. 
A. ciliatum. Ptoth. 

coeruleum. (Raeusch). %. 
compactum. vid. vincale. 
controversion. Schrad. %. w- e.395 

danubiale. Spreng. %• C 11 

deflexum. Willi. %. P. 5 w. 5 

denudatum. Tl^rf. 2/.. 
descendcnsi.2j..(nonPfl//.) p -24w.2i 

A. sphaerocephalum. L. sec. Gmel. fl. b. 

descendens. Pall. vid. rotundum. 
dcsertorum. (Raeusch.) 2J.. 
Dioscoridis. 5/6. ct 5m. 2|.. 
eriffforum.vid. ambiguum ct sua- 
veolens. 
fislulorum. L. %. P. 52 w.46 

/?. A. altaicum. Pa//. 

Cepa ventricosa. Bernh. Moench. 

flavum. L. 2J.. P. 26 w. 23 

Cepa flava. Moench. 

foetidum. Bieberst. 2J-. 
foliosum. Jt?cc. 

A. glaucum. Dtsf. (non? Schrad.) 
(cfr. A. schoenoprassum.) 

fragrans. ^j/if. 2J.. P. 39 

A. mutabile. Mich. 

glaucum. Schrad. %. (non? Desf.) 
glaucum. Desf. vid. foliosum^ 
globosum. Dec. Red. vid. saxatile. 
globosum. Bieb. vid. caucasicum. 
gracile. Ait. 2J.. P. 5q w. 32 

A. striatum. Jacq. var. Redout. 

Pers. Q. (non 27^i- graminifolium 

P. 14 long Deslong. % graminifolium. 

grandijlornm. vid. narcissiflorum. 

Steven. guttatum. 
hirsutum. vid. subhirsutum. 

P. 55 w 3i illyricum. Jacq. 2|- 

A. roseum. i/<»f. (non i. nee Hroth.) 
A. brachystemum. R*4. 
Cepa flexuosa* MQ€fich % { 


f (Gen. jo6, Spec # xx53,) 


28 Allium ALLIUM. Lin. P. 790 \v. 626 
incarnatum. Hornem. %* 
inodorum. Ait. %. P. 37 w. 33 
intermedium. Dec. %. 

A. paniculatum. Lap . (non L.) 

junccum. 5/6. et 5m. 2J.. 
lacteum. 5/6. et Sm. 2U 

A. album. JB10. fi<?ra. 

liliflorum. Zeyher. %. 
lineare. L. 2J.. P. 3 w. 3 
loetum. Pollini. longispathum. vid. pallens. 
lusitanicum. Lam. 2j.» (et? 7?<?rf.) * magicum jL. 2J.. (non $eq.) P.9W.9 

Moly speciosum. Moench. 

magicum* Sims. vid. nigrum. 
magicum. Brot. vid. speciosum. 
majale. Tenor e. 

margaritaceum.5/6. ct Sm. 2J_. (non? 

Moench.) 
margaritaceum. Moench. %. 

A. Ampeloprasum. x. var, ? Moench. 

microcephalum. Tausch. %.. 

Moly. L. 2J.. P.5o w.44 

A. aureum. Lam, 
Ccpa Moly. Moench. 

monspessulanum* ITdld. %.. (non? 

Gouan.) w. e sup. p. 16 
monspessulanum. Gouan. vid. ni 

gruni. 
montanum. 5/6. et 5m. 2J., 

(cfr. A. globosum,) 

moschatum. 2*. 2J.. P. *5 w. 22 

A. sclaceum. W. et K. (sec. Bieberst.) 
A, capillarc. Lam. (sec. Bieb.) 

mult ibuibo sum. vid. nigrum, 
njultiflorum. D^5/. 2J.. 

(cfr. A. Sphaerocephalum.) 

mutabilc. Mcfc. %. P. 45 

(cfr. A. fragrans.) r. 4 5 

Kapus. Pa//. 2J.. 

narcissiflorum. Till. %. P-4 1 w.36 

A, grandiflorum. Lam. 

narcis sij olium. Scop vid, scnescens. 

fiarcisiifolium.Lam. vid. pedemon- 

. tanum. 

ncapolitanum. AT / i//rf.2|..w.E.Supl.p.i7 

A. album. Cyril, (et? JBio. 2*er/i. Deal.) 

(cfr. A. lacteum.) 

nigrum. L. 2J.. (non ^4//.) P. 43 w. 38 

A. multibulbosum. J acq. 
A. subalpinum. Pall. ind. t. 
A. monspessulanum. Gouan? 
A. magicum. £//»*. (non i.) 

nigrum. All. vid, pedemontanum, 
nutans. -L. 2{.. P. 32 w. 28 

©bliquum. L. 2J., P. io w* io 

A. ramosissimum. Jacq. (non L 9 ) 
Cepa obliqua. Moench. 

cblusiflorum. Dec. %. 
ocbroleucum. W.ctK. 2J.. \v.«. 395.35 

odoratissimum. £>es/. 2{.. P. 29 

A.»africanum. Dietr. 

1 

odorum. X. 2{.. P. 36 w. 33 
^Vloly odorum. Moench, 

(Gen. 106. Allium 
ALLIUM. Lin. P. 79° w - 62& 

oleraceum L. %. P. 3i w. 27 

A. virens. Lam. 
| A. carinatum. Red. (non x. sec. Ker.) 
Porrum oleraceum. Moench. 

, Cepa oleracca. Bernh. 
@. A. paniculatum. #<?d. (non x. sec. Ker.) 

ornithogaloides. Poir. (non? Walt.) 
ornithogaloides. Watt, vid. striatum. 

Pallasii. Marr. 2J.. P. 23 w. 20 
pallens L. 2J.. (non Red.) P. 27 vv. $4 

A, longispathum. Red. 

A. caninatum. £. var. sec. Ker. 

pallens. Red. vid. paniculatum. 
paniculatum. L. %.(nonseq.) P. 28 

W.25 

A. pallens. Red. (non L.) 

Cepa paniculata. Moench. 

Porrum paniculatum. Moench. Supl, 

pamcu/afumXap.vid.intermediu.m. 
paniculatum. Red. vid oleraceum. 
parviflorum. £. 2J. P 22 w. 19^ 
pedemontanum. Wi7/d 2J.. P.4^w.37 

A. narcissiflorum. Lam. (non Scop.) 

A. nigrum. -4il (non .L.) 

pendulinum. Tenor e. 
petiolatum. vid. ursinum. 
pilosum. 5/6. ct 5m. %. 
plant agineum. vid, victorialis. 
Porrum. L. d*. P. 2 w. 2 

Porrum sativum. Afitf. 


/?. A. Ampeloprasum. £,, (sec. Mirh.) pratense. vid. vineale. 

Schrad. 2L. (non 9 proliferum 

Moench.) w. e. 395. 12 
proliferum. ,» 2J.. 

Cepa prolifera. Moench. 

pusillum. Willd.%.. w.». Sup.p.17 
ramosum. L. 2J.. P. n w. 11 

A, umbcllalum. //«//. sec. Lam. 

rejlexum. vid. schoenoprasum. 
roseum. L. 2\.. (non seq.) P. i5w.i3 

(cfr A. carneum.) 

roseum. Host. vid. illyricum. 
nroteum. Kroch. vid. sibiricuqi. . 
rotundum. L. 2J.. P. 6 w. 6 

A. Ampeloprasum. Habl. (non i.) 
A. descendens. Pall. ind. t. 

rubellum. Bieberst. %.. 

rubens. Schrad. %. w. e. 39.5. 20 

rubicundum vid. A.Ampeloprasum. 

sativum. -L. 2|.. P. 16 w. 14 
saxatile. Bieberst. 2j.. 

A. caucaseum. Sims. 
A. globosum. Red* 

Schoenoprasum. L. 2J.. P. 53 w. 47 

Cepa schocnoprasa. Bernh. Moench, 
0. Allium foliosum. Dec. 
y. A. reflexum. Dietr. ? 

scorzoneraefolium. Red. %* 
Scorodoprasum. L. %. P. 17 W. j5 

(cfr. A. arenarium.) 

sencscens. L. %. P. 34 w. 3o 

A. narcissifoiirum. Scop* 
Cepa senescens. Moench* 
Moenchia narcissiflora. Medic* 

}pec. J 207) ^ \ ■ 

Allium ~ Allopliyllus ALLIUM. Lin . P. 790 w. 626 
serotinum. Lapeyr. 2J.. ( non ? 
Schleich.) 

A. ambiguum. Dec. sec. Dec. 

serotinum. Schleich, %. 
setaceurn. W.etK.Q. P.57W.E.395. 

36 (cfr. A # moschatum.) 

sibiricum. Z/ 2J.. 

A. roseum. Krock. P. 54 w. 48 \ A. schoenoprasum. /?. majus. Gawl. 

A. schoenoprasum. var m f3. alpinum. Wdh- 
hnb. 

siculum. Ucria. %.. 
speciosum. Cyrill. %.. 

A. magicum. Brot. (non /,.) 

sphaerocephdluiii. /•. 2J.. P. 20 w. 18 

A. multiflorum. Desf. At. 
(cfr. A. descendens.) 

spirale. Willd. 2J.. w. e. Sup. p. 17 
staticiforine. Sib et <Sm. 2}.. 
Stella fum Ait. Fras. 
stellerianum. Willd. %. P. 55 w. 49 
striatum. Jacq 2J.. P. 40 w. 35 

A, ornilhogaloides Walt. 
OrnUhogalum bivalve, z. (sec. Pursh.y 

strictum. Sjtrad. 

suaveolens. Jacq. 2/.. (non Berger. 

P.4w.4 

A. ericetorum. Thore. (sec. Deslong.) 
$. A. appendiculatum. Dec. (sec. Desl.) 

Suaveolens. Berger. vid. ambiguum.* 
subalpintim. vid. nigrum. 

subhirsutum. L. %. P. 8 yv. 8 

A, hirsutum. Lam, fl. fr, 

A. riliare. lied. 

A. ciliatum, Curt, (non Roth.) I 

Jjataricum. Zr.^7. 4. P. 12 w. 12 
Tenorii Spreng. Q. 

temiiflorum. Tenore. 
tenuissimum. L. 2J_. P. 58 w.5i 
trjeoccum. Ait. %. P. 5i w. 45 
tricornc. Poir. 2/.. 

triflorum Pursh.% (non? Schmaltz.) 
tnllorum. Schmaltz. 
tnfolia'um. (Raeusch.) %. 
tnquotrum. L. 2J.. P. 48 w. 4a 

^nibcllatum. Hell. Comm. Goctt. 

Mr* A. ramosum.) 

u ndulatum. FnxA. 

Minora i.. 2J.. P. /,6 w. 40 * 

A . petiolatum. lam, 
c *pa ursina Bernh. 

veronensc. Spreng. 
Victoriale. L. %. P. 7 w.7 

A. plantagineum. / ; «m, 
' ?epa victorialis. Moench. I 

*jneale. L. 2J.. P. 5o w. 26 

#• A. comparlum. Thml. (sec. Deslong.) 
If* A. pratense. Schleich. 

v, . 0,ac eum. W/'rf 2J. yv.*. Sup. p. 17 

lt?!^ J ' vif1 oleraceum. 
^LOPHYLLUS jLrVi.vid.Ornitrophe. 

r <*cemosus .vid .Ornit ropheocciden- ter natus. Lour. £. Allughas Al 


J 


P. 1 W. I ALLOPHYLLUS. Lin. 

zeylanicas. vid. Orritrophe Allophyl- 
lus. 

ALLUGHAS. Lin. Fl. zeyl. 

vid Alpina Allughas. 

ALNDS. Gaert. P. 2046 w. i65tf 

acuminata. //. et B. 1>. 

alpina. Borck. 1). 

angulata. vid. incana. 
communis, vid. glutinosa. 
cordata. Desf. ??. 
crispa. (Nois.) 
emarginata. vid. glutinosa. 
ferruginea. II.elB. ??. 

glauca. vid. incana 

glutinosa. Gaert. 1). 

A. communis Desf m . 

I 

Betula glutinosa. Suter* 
Betula Alnus. L m 
fi. Alnus emarginata. Kroch m 
Betula emarginata. Ehrk. 
y. Alnus g. inclsa. Willd. 
$. Alnus g. laciniata. Willd, 
f. A g. querifolia. Willd. 

incana. Willd. ty. P. 3 w. 3 

Betula incana, L.fil. 

a. Betula. Alnus, var. /?. X. 

A, i. glauca. Ait. 

A. glauca. Pursh. 

@. A. i. angulata. Ait m . . \ 

y, A. pinnata. Lundnu 

incisct. vid glutinosa. 
joruJepsis. II. et B. 1>. 
laciniata. vid. glutinosa. 
glauca. vid. incana. 
macrophylla. Desf. 1y. 
oblongata /447/rf. ^. P. a yv. 2 

Betula oblongata. Ait. 

pumila. (JVo/s.) 

quercifoha. vid. glutinosa. 

rubra. Z3ei/. 1>. 

serrulata. Willd. D. P. 5 yv. 5 

Betula serrulata. Ait m 
Betula rugosa. Ehrh. 
Betula Alnus var. serrulata, Mich. 

subrotunda. Desf. t;, 
undulata. Wild. 1). P. 4 xv. 4 

A. crispa. Hortul. 
Betula crispa. Ait, 
Betula Alnus var. crispa; Mich. 

viridii vid. Betula ovata. 
ILOF, Lin. Willd* P. 835 w. 65o ^ ** 


t \picra. 

ahy<-inica. vid. vulgaris, 

acinacifolia. Jacq. fit. h 
acuminata Hair. 2J.. (non Lam.') 

A. suberecta. ex. Haw. Trans iin. 
A. humilis Curt, (nee abor ) 

acuminata Lam. vid. verrucosa, 
africana. Haw- Ait. %. fnon Mz//.) 

■A. perfoliata. 5. africana Ait. Edit. 1 

africana. Mill, vid arborcscens. 

albispina. /foiy. 2J. 

angulata. vid. Gaster ia angulata, an 

gustifolia et longifolia. (Gen- 1C9. Spec ) 


3o Aloe 


ALOE. lAn. P. 835 w. 659 
anoastifolia. vid. Gasteria angusti- 

folia, 
arabica. Lam. 

A.^variegata. Forsk. 

arborescens. .Decani. Haw.% (nor 
Mi//.) >v. e. 426. 3 

A. fruticosa. Lam. P. 4 

A. perfoliata. var. #. Willd. Spec. 

A. africana. Mi//. 

arborescens. Mill. vid. glauca. 

barbadensu. vid. vulgaris. 

brevifolia. .Dec. fe. Syn. 1). (non 

7/au;. Trans. Lin.) V. 36 w. R.4 26 - 9 ) A. prolifera. Haw. Trans. Lin. 
A. perfoliate, var. j. L. w. 3 $. 

brevifolia. Haw. vid. distant* 
carinata. Ait. Mill. vid. Gasteria 

carinata. 
carinata. Dec. vid. Gasteria verru 

cosa. 
Commelini. Willi. t). 

A. supralaevis. Haw. 

A. perfoliata. var. C. Willd. Spec. w. 5 *. 

cylindrica. vid. Apicra imbricata. 
cymbiformis. vid. Apicra cymbae- 

folia, 

dependens. Forsk. 
depressa. vid. A- Serra. 
dichotoma. L. t?. P. 1 w. 1 

JUiipidodendrum dichotomum. Willd. 

distans. Haw.. Syn. t?. 

A. brevifolia. Haw. Transact. Lin. 
A. perfoliata n brevifolia. Ait. ed. I. 

disticha. vid. plicatilis et Gasteria 
verrucosa ct carinata. 
dorsal is. Ham. 

echinata. Willd. %. w.k. 426. i4 

A. humilis. Jacq. Schocnb. 
A. humilis. var. /?. Curt. 

elongata. vid. vulgaris. 

excavata. vid. Gasteria latifolia. #. 

expansa vid. Apicra cxpansa ct ri- 

gida. 
ferox. Lam. Haw. 1). P. 5 

A. perfoliata. var. J*, ferox. Ait. 
A. perfoliata. var. y. Willd. 

flavispina. Haw. tj. 
fruticoa. vid. arborescens. 

Mill. Haw. Willd. D. Aloo 

ALOE. Lin. P. 835 w. 659 

/?. Aloe elongata. Murr. 

(cfr. A. incurva.) 

humilis. Jacq. vid. echinata. 
humilis. Curt, vid, acuminata. 
hyacinthoides. vid. Sansevierazey- 

lanicd. 
incurva. Haw. %. \ s 

A. humilis incurva. Ham. Transact, 

inermis, Forsk. 

intermedia. \\A Gasteria intermedia. 

latifolia. Haw. t). 

A. saponoria latifolia. Haw. Trans, Lin. 
(non Gasteria latifolia. Haw,} 

lineata. Haw. 1). 

A. perfoliata. 7} lineata. Ait. Ed. 1. 

Lingua, vid. Gasteria angulata an- 
gustifolia carinata, latifolia, lon- 
gifolia, obliqua, nigricans. 

linguiformis. vid. Gasteria angulata. 

longifolia. Haw. vid.GasteriMongi- 

folia. glauca 

A. perfoliata var. £. Willd. 


A. arborescens. Mill. 
at. A. g. major. Haw. 
/3. A. g. minor. Haw. 

*A. rhodocantha. Curt, 
y. A. rhodocantha. Dec. 
A. perfoliata. var. 8. Lata. 

herbacea. Dec. %. (non MM.) 

A. Pumilio. Jacq. (sec. Bee. Lips.) 

herbacea. Mill. vid. Apicra atrovi- 

ren9. 

horrida. Haw. 

humilis. Lamjlaw.%. (non sequent.) 

V. i5 w. 6 

A. perfoliata, var. L. ■ 

A, perfoliata. var. f humilis. Ait. Ed. 1. 

(Gen. 100. Lean Veltheimia longifolia. 

Uvaria. 

maculata. Thunb. vid. Gasteria ob- 
liqua. 

maculata. Desf. vid. obscura. 

maculata. Forsk. vid. vulgaris. 

maculataCurt .vid Gasteria pulchra. 

maculosa. Lam. vid. umbellata et 

obscura. 
margaritifera. vid. margaritifera, 

granata et minor. 
marginalis. vid. Dracaena dentata. 
marginata. Lam. (non Willd.) 
marginata* Willd. vid. Dracaena 

dentata. j mitraeformis. Dec. Haw, "r>. P- 7 

W. E. 426.7 a elatior. Haw. 

A. perfoliata var. % Willd. 

ft humilior. Haw. 

A. perfoliata. n mitraeformis^ Ait % Ed. li 

(cfr. A. nobilis.) 

muricata. Haw. 

nigricans. Desf. %. (non? Haw.) 
nigricans. Haw. vid. Gasteria nigri- 
cans. 
nobilis. Haw. 1>. 

A. mitraeformis var. y. spinosior. Haw. 

obliqua. Haw. vid. Gasteria obliqua. 
obliqua.Jaca.vid> Gasteria nigricans 
obscura. Mill. Haw. 2J.. 

A. saponaria obscura. Mill. Haw. 

A. picta major. Willd. w. 4. »• 

A. perfoliata. $•. et \. L. 

A, perfoliata x obscura. Ait. Ed. 1 • 

A. picta. Thunb. r. 1 1 

A. maculata. Desf. (non Thunb. etc,) 

A. maculosa var. ($. Lam. 

officinalis, vid. vulgaris, 
paniculata. Jacq. 2J.. w. e. 4*6.2^ 

A. striata. Haw. 

perfoliata. vid. africana, arbores- 
. cens , brevifolia , Commelini, fero*> 
glauca, humilis , lineata, mitrae* 
Spec. 1284.) 


Aloe / klOE. Lin. P. 835 w 65q 

formis, obscura, picta, purpuras- 
cens , saponaria , serra, serrulata, 
soccotrina , sinuata, umbellata, 
* vulgaris 
pertusa. vid. Apicra patula. 
picta. vid. obscura et saponaria. 
plicatilis. Ait. t). P. %t w. i3 

A. disticha. var. §. L. 
Kumara disticha. Medic. 
Rhipidodendrum distichum. Wtlld. 

pulchra. vid. Gasteria pulchra. 
pumil t. vid. Aprica margaritifera, 

arachnoidea , atrovircns. 
Pumilio. Jacq. vid. herbacea et A- 

picra translucens. 
punctata. Haw. 
purpurascens. Haw. Ait. t). 

A. perforata, purpurascens. Ait. Ed. 1. 

A. peifoliata var. £ L 

A. sinuata Thunb. Willd. r. 1 2 w. 5 

A. soccotrina. 8. Gawl. 

A. soccotrina. Dec. w. En. 426. 5 

purpurea vid. Dracena dentata. 
ramosa. Haw, t). 
\ Aloe 3 1 ALOE. Lin. P. 835 w. 55 9 

vera. Lam. 1). - non M//.) 

A. rubescens. Dec. 
/3. A. vacillans, Forsk. 

vera. Mill. vid. soccotrina p. 9 verrucosa, vid. Gasteria verrucosa, 
virens. Wilid. Haw. %. y 
vulgaris. Dec. 1). Ait, [ P. 10 A. barbadensis. Mill. Haw m 
A. elongata. Murr. 
A. officinalis. Forsk, \ rhod th pentagona 

* ,/?■ ocantlii.. vid. glauca. 
rigida. Curt. vid. A pic 
rubescens. vid. vera, 
saponaria. Haw m t). 

A. saponaria minor. Haw. Trans. Lin, 

A. perforata saponaria. Ait. Ed. 1, 

A. dlsty cha. Mi//. 

A. picta. var. minor. Willd. w. 

A. perfoUata. pu. l. 

Serra. i^ec. t). P. 17 w.e. 426.8 

A. perfoliata, var. a. L. 

A. peifoliata, var y. depressa. Ait. Ed. 1. 

A. depressa. Haw m Ait. 

serrulata. Haw. Ait. t>. 

A. peifoliata var. X. sorrulata. Ait. Ed.i 

sinuata. vid. pui purascens. 
soccotrina. Haw. Ait. non Dec.) 

A. peifoliata soccotrina. Ait. Ed. 1. 

A. peifoliata X. vera. mild, w. 3. \. 

A - ver,,. Milt. 

soccotrina. Dec. vid. purpurascens. 
spicaTa. L. t). P. 3 w. 2 
spiralis. L. vid. Apicra spiralis. 
spiralis, mild. vid. Apicra imbri- 
cata et pentagona. 
striata. Haw. vid. paniculata # 
suberecta. Ait. Haw. Syn %. 

A. ftiberecta. /3. #<*«>. Trans. Lin. 
(«*. A. humilis.) 

* n pr laevr*. vid. A. Commelini. 
^nuifolia. WWW; Mag. (el ? LamAy.) 
triangularis, vid. Apicra viscosa. 
tuberculata. Haw. 2J.. 
umbellata. £><>c. t?. 

A. maculosa, a Lam. 
"A. perfoliata. var. y. et ^. l. 

Vuaria. vid. \ elrlichnia Uvaria. 
»*cillan 8m vid. vera. 
vanegata. L. h. { nonForsh) P.m w.14 
^legat*. For*A. vid. arabica. 

*<*osa. ^«m. (Gen. 111 A. perfoliata. y. barbadensis. Ait. Ed, i f 
/?. A. abyss;nica. z,am. 
A. macula ta. vera Forsk. 

ALOiiXYLON. Lour. X. 1. 
AgaHachum. Lour. t>. 

ALOlNSOA. /Iiiiz. et P«u. vid. Hemi- 

meris. 

unilabiata. vid. Antirrhinum unila- 
biatum. 

ALOPECURUS.-L/n. Rs.209P.154 

[w. 129 

agrcstis. L. 0. Rs. 10 P. 5 w. 6 

A. myosuroides. I lads. 
Phleum flavum. Scop. 

alpinus. Smith* 2J.. Rs. 9 
angustifolius. vid. Polypogon vagi- 
natus. 
antarcticus. Vahl. Rs. 7 P. 4 w, 5 

A. magellanicus. z,a/n. 

arutatus. vid. Polypogon monspeli- 

ensis 
aristulatus. vid. subaristatus. 

arundinactus.vid. ventrieosus. 

bulbosus. JL1/1. 2J.. x non.$£<jr.) Rs. 1 

[P. 1 w. j 

A. geniculatus. var. /3. Huds. 

bulbosus. llqffm. vid geniculatus. 

bulbous. Poir. it. vid. macrosta- 
chjos, 

capensis. Thunb. Rs. 6 P. 3 W. 4 
capillaris. (Raeusch.) %. . 
capitatus. Jufs. Bi auv. non? Lam.) 
capitatus.Lam. vid.PhleumGerardi, 
carolinianus. Walt. 

(cfr. A. subaristatus.) 

caudatus. Tku»b. Rs, 20 
cUiatas. vid. Festuca phlcoides. 
echinalus. Tnunb. Rs. 14 P. 8 w. 8 
elongatus. vid.Pol) pogon elongatus. 
fasciculatus. vid. Poljpogon fascU 

culatus. 
fulvus. Smith. %. Rs. i3 

A. geniculatus. L. var. J^. V\ r ther. 

geniculatus. L. %. Rs. 12 P. 7 W.7 

A. paniretis. F/ Jan. (non L.) 
» /S. A. bulbosus. Hoffm. 

Gerardi. vid. Phleum Gerardi. 
glomeratus. vid. Polypogon glomc- 

ratus. 

ranulafus. Jii/i. Beauv. 

ordeiformis. vid. Gymnotrir ceu* 

cbroides. < 

indicus. vid. Penicillaria cylindricat > 


32 Alopecurus Alpinia Alpinia — Alsine ALOPECURUS. Lin. Rs.209 P.154JALPINIA. tih. Rs, 

calcarata. Rote. Rs. 

Renealmia calcarata. Andr 9 [W. 129 
P. 8 w, 8 interruptus. vid. Polypogon inter- Rs. 19 


ruptus 

lanatus. Sib. et Sm. 2J.. 
latifolius. Cav. Rs. 17 
littorcus. vid. Kocleria villosa. 
macroslachyos. Voir. 2J.. Rs.rt 

A. bublosus. Poir. it. 

magellanicus. vid. antarcticus. 

maritimas. vid. Polypogon mari 
timus. Renealmia minor. Desf. H. Par. 
Globba erecta. Redout, rs, 17.4 

Car damomum.vid. Amomum repens 
caribaea. vid. racemosa. 
chinensis. vid. Hellenia chinensis, 
comoia. vid. Costus comosus. 
diffissa. Rose. 
exaltata. R. et <S. 2t # 

Renealmia exaltata, x. 


monspeliensis. vid. Polypogon mon- (non Olobba erecta. /Jed.) Rs. 7 

p. 3. l w, 3.1 

nigricans. RS. 11 P. 6 speliensis. 

myosuroides. vid. agrestis. 
nigricans, llornem. 2J.. Rs. 5 w. e. 

[Sup. p v 5. 

A. nigrescens, Jdcq. jil. 
A., sibiricus, Jacq. 

nigrescens. vid. nigricans, 
ovatus. I orst. (non Z 7 /. <tart.) Rs. 21 
ovatus. F7. rfan. Gieseke. 
paniceus. L.vid.Poly pogon paniceus. 
paniceai. fl. dan. vid. geniculatus. 
pedalis. Bosc. Beaav. 
pldeiformis. Beauv. 
pratensis. L. 2J.. Rs. 4 P. 2 w. 3 

/?. A. ruthenicus. Weinm. 

ramosus. Poir. Rs. 8 
ruthenicus. vid. pratensis. 
scriceus, Gaert. Lam. 
sibiricus. vid. 

subamtatus. Pers. 

A. anstulatus. Mich. 
A. rarolinianus, Walt? 

typhoides. vid. Penicillaria spicata. 
utriculatus. Schrad. 0. (et? Rus- 
sel.) Rs. i5 P. 9 

Phalaris utnculata. /,, w. i2 5 # xo 
Tozzettia lilriculata, Savi. 

Tozzcttia pratensis. Savi. 

8. Cornucopiae alope< uroides. L. 

vaginatus. vid. Poly pogon vaginatus. 
varius, vid. Scslcria coerulea. 
ventricosus. Pers. %. Rs. 16 P. i< 

A. anmdinaceus. Poir. r. Desf.) RS. 3 
Phalaris utriculata. (Juorusid. 
Cliilochloa ? Beam?. 

villosus. Poir. Rs. 18 

ALOYSIA. Ortega, vid. Verbena. 

atnodora. vid. Verbena tripbylla. 
ALPHONS1A. vid. Alfonsia. 

ALPINIA. £i*. R S . 9 P. 8 w. g 

alba. vid. Hellenia alba. 
Allughas. Hose. 2J.. Rs. t. 1. p. 562. 

Hellenia Allughas. mild. r. 2. 1 w . 2. 1 
Heritiera Allughas. Rett. 
Zingiber nigrum. Gaert. 
Allughas. Lin. Ze I. 
Taraca. Asiat. Research. 

Antillarum. R. et <S. 2JL. Rs. % 

K % racemosa, Sw. obs, (non l.) 

aromatica. Jacq. Rs. 9 

A. njulticaulis. Aubl? bracteata. Rose. 1 fGen. i?3 I • Galanga. JVilld.%. Rs.4 P.2W.2 

Maranta Galanga. Z>. 

Amomum Zedoaria. Berg, mat rned. 

Amomum Galanga. Lour*! 

jamaicensis. vid. occidcntalis et ra- Rs. t ccmosa. 

maculata. Rose. Rs. 11 
malaccensis. Rose. %. Rs. 5 

Maranta malaccensis.J5«rm? p. 1 o.3 w.io.5 
Costus malaccensis 4 R.etz.1 

multicaulis. vid. aromatica. 
mutica* Roxb. Rs. T. j. p. 563 
nutans. Rose, ??? 2J.? Rs. 6 

Coslus Zerumbet. Pers. r. 7, 8 
Globba nutans. L. p. 1 1. 2 w. 6 7. a 
Renealmia nutans, Andr. w. £. 2. 1 
Zerumbet speciosum. lYendl. 
Catimbium, ,/tf/s. 

occidental];. $10. Rs. 3 P. 4 w # 4 

A. jamaicensis. Gaert. (s.ec. jR. et 5.) 
Gethyra occidentalis. Salizb. 

Paco secora. #. et <S. Rs. 10 

Costus secundus. Aubl. 

penicellata. Rose. 
racemosa. L. %. (non Sw.J 

A. caribaea. Gaert. in icon. [P. 1 W* I 
A. jamaicensis. Gaert. sec. Mild., 
Ammonium pyramidale. Lam. 
Ammonium Alpinia. Rottb. 

racemosa. Sw. vid. A. Antillarum. 
tesilis. vid. Kaempfera sessilis. 
spicata. Roxb. (non Jacq. Rodsch.) 

[Rs. T. 1 . p. 564 
spicafa.Rodsch. vid.Costu^ spicatus, 
spiralis, vid. Costus spiralis. 

ALSINE. Lin. P.740 \v.58o vid. 

Arenaria. 

avicularum. vid. media. 
bijlora. vid. Stcllaria biflora. 
graminifolia. Gmel. Syst. 

Arenaria graminifolia. Ard. (non JYilld.) 

marginata.vid. Spergula pentandra 
media. Lin. 0. p. \ w . 1 

A. avicularum. Lam. ft. fr. 
A. vulgaris. Moench. 1 
Steliaria media. Smith. 
Holosteum Alsine. Sio. 

mollnginca. Balb. 0. 
mucronata. L. ©. cr*. 

Arenaria mucronata. Dec. 
Arenaria fasciculata. Lam. fl. fr. 

nemorum. vid. Steliaria nemorui" 
prostrata. /'or^A. P. 1* 
Spec. t353 ) 4 ** v 


4 J Alsine — Alstroemeria 
A L S I N E. Lin. p. 740 w. 58o 

rubella. JVIUbg. 

Arenaria sulcata. Willd. Hrb. 

iaxatilis. vid. Arenaria Gerardi. 
segetalis. L. ©. P. 3 w. 2 

A. unilateralis. Moench. 
Arenaria. segetalis. Lam. fl. fr. 

stricta. vid. Spergula stricta. ' 

umbellata. vid. Holosteum umbel- 
latum. 

unilater alis. vid. segetalis. 
viscosa, Schreb. O. 

Arenaria viscidula. Thuil. 
Arenaria tenuifolia. Fl. dan. (non L.) 
Arenaria hybrida. Fill. ? (sec. Poir.) 
(cfr. Arenaria tenuifolia.) 

vulgaris, vid. media. 
ALSINELLA. Moench. 

erecta. vid. Moenchia glauca. 
ALSO DEI A. Pet. Thouars. XVI. 4. 

angustifolia. Pet. Th. ty. 

arborea. Pel. Th. D. 

latifolia. Pet. Ih. £, 

pauciflora. Pet. Th. ty. 

pubescens. Pet. Th. 1>. 
ALSTONIA. R.Brown, (non Lin.) 

Rs. y5o 

RS. 4 
Echites cos tata. Forst.?.6n. 16 w.482.16 

scholar} s. R. Br. % r s . 1 

Echites seholaris. L. P. 63 1. 1 5 w.^j. »o 

spectabilis. it. £r. D. Rs. 2 
venenata, ft. Br. %. r s . 3 
ALSTONIA. Lin. 

theaeformis. vid. Svmplocos Alsto- 
nia. 

ALSTROEMERIA. Lin. eostata. R.Br. %. P. 85 7 

w. 661 anceps. R.etP. p. lt 
bracteata. /*. et P. P. ,4 
<-aldasii. //. et B. %. 
coccinea. R. et P. % 
«ordifolia. R. et P. 3. p. aa 
«rocea. /i. et P. 2J.? P. i3 
Jent.cuiata. R. et f. n . P. , 9 

d»hclnft>lia. R. et P. «. P. 7 

Jmbriata /I. et P. 3. P . l5 
Jonbunda. //. et 5. 2t. 

Jormosa. L. 2j.. 

Jormosisshna. /{. et P. % , P . 2 3 
glaucescens. //. et B. 2L 
granaiflora. H. et B. q.' 
naemantha. 71. et P. % 
J'jrsuta. //. ct b. a. 
Wife. }f et J3. J. 
Jatifolia R.ctP. 4. P. ,6 v 

J"gl«. . L. %, p. ,. w. 3 

nea tlu ft. et P< ^ p 6 
i'nifol.a. //. et B. %. 
jwcrocarpa. 71. et P. a. v. 21 

SflTa/i d ;/r: r ? Umontana - 

fiotnarea mulli flora. Mirbel. 

°vata. C«6. a. P. 10 w. 5 

"omarea o\»la. Mirb. P. 5 Alstroemeria — Alternantliera 33 

ALSTROEMERIAUp^t^i 

pauciflora. 11 et B %. 
Pelcgrina. L. % P. i w. i 

A. peregrina. R. et P. 

pulchelld. L. % w . 2 
purpurea. R, etP. 2£. P. 2o 
revoluta. #. et P. 2J.. P. 3 
rosea. /I. et P. 2J.. P. 2 
Salsilla. L. 2J. P. q w. 4 

Bomarea Salsilla. ilffrft 

secundifolia. Ji. et P. %. P. 8 
setacea. /I. etP. 2J. P. 18 
tomentosa. /i. et P. %. p. i 7 
torta. 77. etB t 2JL. 
versicolor. -/I. et P. 2i. P 4. 
ALTEWSTEIKIA.ffimict-B^p/. 

fimbriata. //. et 7?. %. 

filifera. H. et 7J. 2J. 
TERNANTIIEfiA. ForiA. Ra. 

Achyrantha, R.J3r. % 0. r s ,8 

Ulecebrum Achyrantha. L. 
Achyrantlies rep ens. L. 
Achyranthes mucronata. Lam. 
Varonxch\dL Achyranlha. Desf. 

angustilolia. II. Br. Ks. 6 
axillaris, vid. spinosa. 
canescens. //. et B. 2f.. Rs. t i 
caracassana, //. et /i. %. Ks # i5 
denticuJata. R.Br. Rs.4 
dubia. //. et i>. ^ Rs. 2b 

Iresine canescens. willd. P. 2226. 4 w. 

•" 1 791. 4 

ficoides. R.Br. %. (non? Beauv.) 

Rs. 5 

niecebrum ficoideum. willd. 465. 17 
Gomphrena ficoidea. L. 
Achyranthes iicoidea. Per^. 587. 20 
Achyranthes ficoidea. ,6. Lam. 
Paronychia ficoidea. Desf. 
Alternanthera triandra. Forsk.? (sec, Poir.) 

ficoides. Beauv. \ \ (Gen. n8. Spec. 1423.) ns. //. et B. 2J.. Rs. tg 
frutescens. R.Br. h. Rs. q 

Achyranthes halimifolia. Lam. 
Ulecebrum fmtescens. Her it. P. 589 20 

w. 465. i 5 
Ulecebrum limense. Dum Cours. 
Ulecebrum alsinefolium. Scop, (non L.) 
Paronychia frutescens. Desf. 
Gomphrena ficoidea. Jacq. 

gomphrenoides. H. et B. %. Rs. 20 
iresinoides. H.ctB. %. Rs. z% 
litoralis. Beauv. 
lupulina. //. et 7i. %.. Rs. 16 

Achyranthes lupulina. willd. Ms. 

nana. R. Br. Rs.7 
nodiflora. R.Br. Rs. 5 
paniculata. //. et i'. 2{.. Rs. 19 
polygonoides. R. Br. 2j. Rs. 10 

ilfetehium poly.«^onoides. Mill, w- « 6 5. '1*5 
Ulecebrum Achyrantha. /r#/f. 
Gomphrena polygonoid . L. 

procumbens. R. ot S. Rs. 04 

Gomphrena procumbens. Zucc. c 


34 Alter nanthera— Alyssum 

ALTERNANTIIERA. Forsk. Rs. 


pulcheira. KetS.^RsajB 

Sjens. Il.etB. 2J.. Rs. 14 [1043 / pun_ 

repens. vid. sessilis. 

sericea, //. et-B. 2J.. Rs, 17 

sessilis* R. Br. 2J.. Rs. 1 

A. repens. Forsk. 

A. triandra. Lam. (non Forsk.) 

Illecebrum sessile. L. w. 465.18. 

Gomphrena sessilis. L. 

Achyrantlics iicoidea. a sessilis. Lam. 

Paronychia sessilis. Desf. 

Allaganlhera Forskoli., Mart. H. E. 

spinosa. R. ct S. 2J.. "r). Rs. 3 

A. axillaris. Dec. 

Achy ran thes spinosa. Ilornem. 

Achyranthes axillaris, yyilld. en. 277. 4 

triandra. Forsk. vid. ficoides. 
triandra. Lam. vid. sessilis. 
truxillensis. //. et B. 2J.. Rs. i5 
villoma. Il.etB. Rs. 21 
ALTHAEA. Lin. P. 1602 w* 1289 

Alcea. Lam. Poir. 
' acaulis. Cav. 0. P + 6 w. 6 
africana. Lour. r). 

A. sinensis. Cav.? (sec. Poir.) 

cannabina. L, %. P. 3 w. 3 

coromandelina. Cau. 

corymbo a. vid.Pa vonia corymbosa. 

ficifolia. Willd. a*. 2J.. P.9W.9 

Alcea fic-i folia. L. Alyssum 

ALYSSUM* Lin. P. 1559 w.isSo 

alpinum. vid. My a gr urn saxatile. 
arcticum. IVormsk. fl. d. 1). 

Grnel. fl. b. r>* Malva arbor ea. Blackw. 

flexuosa. Sims. %. 
grandiflora. (Raeusch.) 

hirsute. L. ©. p. 4. w. 4 

A. hispida. Moench. 

hispida. vid. liirsuta. 
laevis. vid. A. Ludwigii. 
Ludwigii. Z>. 0. 1\ 5 w. 5 

A. laevis. Moench. 

narbonensis. Cav. 2J.. p. 2 w. 2 
officinalis. L. 2J.. P. ? w. 1 
pallida. W. ct/f; a*. P. g w. g 
racemosa. vid. Pavonia raccmosa. 
rosea. jL. o*. 2J.. P. 7 w # 7 

Alcea rosea. L. 

sinensis. Cav. P. 7 * 

A. rosea. L. var. fi. willd. 7/8. 
(cfr. A. africana.) 

ALTHER1A. Pet. Thouar. XVI. 4. 

ALTINGIA. Koronna. P. 2 i3i. 
coerulea. vid. excelsa. 

excelsa. Noron. b. P. 1 

A. coerulea. Po:r. 

ALYPUM. FmcA. vid. Globularia sa- 

licifolia. 

ALYSICARPUS. JVecA. vid. Hallia. 
ALYSSOIUES. Moench. vid. Alyssum. 
tomentosa. vid. Alyssum ereticum. 

ALYSSUM. Lin, P.i55o w,it3o« 

♦Vesicaria. £W. JPoiV. IJeiv. 

Alyssoides. Moench. 

alpestre. L. r>, P. 8 w. 8 

/$. A. a. minuliiliiai. Schleich. (cfr. A. mural#.> arenanum. (non 
Deslong.) Moenchia campeslris. Roth. 
A. montanum. L. ? 

arenarium. De$long.\id.mont&num 
argenteum, IVilld.'b. P. 7 w. 7 

Draba argentea. Lam. Lunaria argentea. All. 

atlanticum* Desf. t). P. 10 w, 10 
Bertliolonii. De v. %. 
calycinum. L. 0. (non sequent.) 

P. 18 w.16 

Adysctum calycinum. Scop. 
Adysetum mutabile. Moench. 
1 Clypeola alyssoides. Crantz. 

calycinum. Jacq. vid. campestre. 
calycinum. Pall. vid. hirsutum. 

campestre. L. 0. (non Poll.) P. *3 

A. calycinum. Jtfc</. [w, 2 1 

Adysetum campestre. Baumg. 

/3. A. simplex. Rudol. 

A. montanum. Urof. (non L.) 

campestre. Poll. vid. montanum. 
cheirantliifolium. Willd. cr\ 2J.. P. 26 

w. 24 

Farsetia cbciranthifolia. Desv. 

cheirijolium. vid. saxatile. 
clypeatum, vid. Lunaria canescens. 
cordatum. Spreng. ' 

Aurinia cordata. Desv. 

*creticum. L. t). P. 28 w. 26 

Alyssoides tomentosa. Moench. ^ 
Aubricta. Adans. 

das} carpum. Stephan. P. 3o w. 28 

•deltoideum. L. t?. P. 33 w. 3i 

Draba hesperidiflora. Lam. 
Farsetia deltoidea. Ait. 

dcnsiflorum Desf. 
dentatum vid. Myagrum dentatum. 
Draba. Jibrst. ©. w. x. 748. i3 
edentulum. IV.eili. d*. (non Poir.) i *edentulum. Poir. P. 16 W.B. 74B. II Camclia cdentuJa. Desv. 

eriocarpum. vid. laiiu^inosum. 

criophdrum Pour. 0. w. e. p. 671 
*fruticulosum. Desvu t;. 

fulvescens. iSfi. et Sm. 0. 
(*)gemonense. Z.. 2J.. P. 29 w. 27 v 

A. petraeum. -^rcf. 

*globosum. £>^5U. 2\.. 

lalimifolium. -L. ^. (non? Ait) 

P. 3 w. 3 

Lunaria halimifolia. All. 
(cfr. A. pyrenaicum.) 

hcdimifolium. Ait. vid. maritimum. 
hirsutum. Bbrst. o^. 

A. calycinum. Pall, (non L.) 

Lyporboreum. L. P. 12 w. i 2 

Draba hyperborea. Desv. 

illyricum. Willd. ©. w. E. Sup. p. 44 
*incanum. L. d*. 4, P # 14 w. x3 (Gen. 122. Spec. 1475.) 


Alyssum 

ALYSSUM: Lin. P. i55 9 w.ia3o 

Farsetia incana. Ait. 
Moenchia inc&na. Roth. 
Draba oheiranthifolia. Lam. 
• Draba chairifolia. Berg. 

lanuginosum. Pour. 

•A. eriocarpum. Pour. 
Orium lanuginosum. Desv. 

linifolium, Steph. 0. P. 2 4 w, 22 

A. minimum. Pall. it. (non L.) 

lunarioides. vid. Lunaria graeca. 
maritimum. Lam. %. t). P. 2 w. 2 

A. halimifolium. Ait. Curt, (non L.) 
Clypeola maritima. L. 

Lepidium fragrans. yyilld. (in Usteri.) 
Lobularia maritima. Desv. 

A. halimifolium et minimum. L. (sec. Ait. 
ed. 2.) 

minimum. L. Q. (non Pall.) P. i5 

w. 14 

(cfr. A. maritimum.) 

minimum. Pall. vid. linifolium. 
montanum. L. (non Brot.) P. 21 

w. 29 

A. campestre. Poll, (non L.) 

Clypeola montana. Coantz. All. 

Adysetum montanum. Scop. 

f$. A. arenarium. Deslong. (non ? Gmel. 
A. b.) 

(cfr. A. arenarium.) 

montanum. Brot. vid. campestre. 
murale. W.eili. Desv. 1,. 

A. alpestre. var. /3. willd. Smith. 

mutabile. vid. Draba inutabilis. 
myagroides. vid. Myagrum saxatile. 
nebrodense. Tineo. %. 
obliquum. Sib. et 8m. t). 
Oederi. vid. utriculatum. 
orientate. Lam. Ard. t>. P. 11 w.11 

Clypeola tomentosa. L. 

*panicuiatum. Desv. (non JVilhh) 
paniculatum. mild. vid. Myagrum 
paniculatum. ♦ 

petracum. vid. gcmonense. 
pyrenaicurn. Lapeyr. \y. 

A. halimifolium. L. ? (sec. Desv.) 

repens. Baumg. D. 

rostratum. Steven. t> # 

rupestre. vid. Mvagrum saxalile, 

samolifolium. iJe«f/. 

sativum, vid. Myagrum sativum. 

saxatile. i.. t>. p. 5 w. 5 

|A. cheirifolium. iterg. 
Aurinia saxatilis. £>«?ju. 

scabrum. Weinm. 

*er p) -Uifolium. JTZ/M. t). (non Desf.) 

m • r -9 w -9 

Mcniocus serpyllifolius. Desv. 

^pyllifolium. Desf. vid. subalpi- 

mim. Alyssum — Amarantlius 35 


o w. 20 sibiricum. Willd.cT.%, (non 7r«ir.) sibi incum. Trevir. © # P. 19 w -i7 Htoplex. vid. campestre. 
8 »nuatu m . jL. 0. a*. P. 27 w. 2 5 

8 PatimIatum. Step/*. 2J-. P. 20 w. 18 ALYSSUM. Lin. P. ^59 w. 1? 5o 
spinosum. L. T7, P. 1 w. 1 
strictum, Willd. P. 17 w . 15 
str<gosum. Russel. 
subalpinum. Pall. t>, 

A. serpylliiolium. Desf. (non willd.) 

tenuifolium. Steph. 21. P. 4 w.4, 
tortuosum. W. et H. 2J.. P. 2 

Adysetum tortuosum. Baumg. 

umbellaturn. Desv. 0. 
♦utriculatum. /,. 2J.. P. 3i w. 29 

A. Oederi. Dnrand. 
Alyssoides utriculata. Moench. 
Myagrum utriculatum. Berg. 

Vesicaria. L. %. P. Sz w. 3o 

Vesicaria reticulata. Dec. 

*vestitum. Desv. 2).. ? 
Wulfenianum. rVUUL t>. w, b. Sup. 

P« 4 4 

ALYXIA. R.Brown. Rs. 763 

buxifolia. jft. iir. r>. Rs. 5 
Gynopogon. /i. J5/\ I7. Rs. 7 

Gynopogon Alyxia. Forst. P. 609.2 w.4 7 4.3 

obtusifolia. R. Br. tj. Rs. 3 
ruscifolia. R. Br. Rs. 4 
scandens. #. 5r. 1) Rs. 8 

Gynopogon scandens. Forst. P. 609. 5 \v. spicata. R. Br. t>. Rs. 1 
stellata. R. Br. 1?. Rs. 6 

Gynopogon. stellatum. Forst. u-~> (g P. 609. 1 

wi 474. 1 

tetragona. R.Br. ^. Rs. 2 

ALZATEA. Jiuzz et Pau. Rs. io^3 
mexicana. vid. verticillata. 

verticillata. Fi.etP. 1). Rs. 1 

A. mexicana. Dietr. 

AMA3 OVA. Aubl. Dec. Rs. 9 3o 
guianensis. Aubl. b. Rs. 1 

Hamelia sessiliflora. jyillil. 539. 4 
Duliamelia glabra. La»i. P. 434.6 

AM A PA. Jf*W. 

guianensis* Aubl. 1y. 
AMARACUS. Moench. 

tomentosus. vid. Origanum Dictam- 
nus. 

AMAUAIYTHUS. Lin* P. 2071 w.1673 
albus. L. O. (non Rodsc/t ) P. 3 w. 3 
albus. Rodsch. vid A Blitunv angustifolius. -#&/*$/. ©.(non cqnent.) 

A. mucronatus. Poir.' [P. 2 \v. 2 

angustifolius. Lam vid.graecizans. 

afigustijolius. Roxb. vid.tcnuifolius- 
ad^cendens. Deslong. 0. 

aureus. Dietr. 0. 

bicolor. l\occa. 0. P, 8 w, 8 

Blitum L. 0. P. 17 w. 17 

A- veridis. Po//. (ncn L.) 
A. oicraceus. Rodsch. obs. 
A. albus. Rodsch. in Balding. 

cacsius. Dietr. 

canvjjestris. Willd. 0. P. 5 w.5 

caraeasanus. //. et B. 0. 

Caracu. L'xcc. 

caudatus. L. 0. P. 34 ^v # 33 

/3. A. maximus. Mill. ♦ ?*7f Spec. i5i6.) C * 36 Amarantlius 


/ 


Amarantlius A maryllis 


mangostanus. AMARAKTIIUS.-Lim.P^07iw.i673 

cclosioidcs H.ctB.Q. j 
chlorostachys Willd.Q. P.3i w. 3o 
circinnatus. Desf. 
cruentus. h* ©. P. 33 w. 32 

deflexus; L. 0. P. 22 win j 

flavus. 1/. © P. 3o w 29 ! 

gtuigelicus. />. Q. P 10 w,io j 

Blttunr gangetirum. Moench. 

gigantcus. Vietr. O. 
gracilis, vid. Chcnopodium cauda- 
tuoi. 
graeeizans L. ©. P. 4 w.4 

A. angtistifolius. Lam. 
BVitiim graecizans. Moench. 

hectic is. vid. hybridus. 
hybridu*. L. © P. 24 vv. 23 

A. rrtroflexus. Law. (sec. Desf.) 

/S. A. hccticus. rv Hid. 

hypochondriacus. -L. ©. P. 32^. 31 
japo' icu*. vid. inamoenus. 
inamoenus. Willd. ©. P. 14 w. 14 

A. japonicus. Hmitt. , 

inconijilus. Wiltd. ©. w. e. Sup. p. 64 

interruptus. R. Br. 

lactus. /Ti//d. ©. P. 29 w. 28 

lineatus. R. Br. 

Jividus. L. 0. P, i5 w. i5 

Blitum lividum. Moench. 

xnacrocaulos. Poir. 

L. ©. P. 11 w.ii 

maximum, vid. caudatus. 

melanchoHcus, L. ©.P. 6 w. 6 

Blitum melanchoiicum. Moench. 

tnacronattis. viti. angustifolius, 
olcraceus. L. 0. (non Kodsch) p. 16 

w. 16 

Blitum oleraceiim. Moench. 

oleraceus. Rndsch. vid. A. Blitum. 

pallidas. BbrsL 0. 

A. viridis. Pa//, ind. t. (nee alior.) 

paniculatus. L. 0. p. 2 6 w. ^5 
paiisieattig. Schhr. Dietr. 0. 
pendulum, liortul. # 
peraicarioide?. -De/. 

PolycUroci. vid. Polycliroa repens. 

polygamus. Zy. 0. p. 9W. 9 
polygonoides. -L. 0. p. 23 w. 22 

Roemcria polygonoides. M ench. 

polystachyus. Willi. ©. p. 12 w. i 2 
prostratus. ZJa/6. 0. p. 18 w. ,8 

A. viridis. fill, (n alior. sec. yyilld.) 
A. sylvestris. Dej/. (sec. Poir.) 

piimilus, Sckmalz. 
quitensis. 7/et-B. ©. 

retroflexus. JL ©. p. 2 8 w. 27 

A. spicatus. Lam. (sec. Lapeyr.) 

rbnmbeus. /i. /Jr. 

rigid as. Schult. 0. 

sanguineus. £,. ©. p. 37 w. 26 
scandens. L. 0. p 21 *« 20 
spicatus. Lam. ©. p. jq 

A. viridis. ^-///. <non a/ior. sec. Pers.) 
(cfr. A. prostratus.) 

spinosus. />. ©. p. 35 w. 34 
Itrictifs. Willd. ©. p. 25 w.24 

Gen, 128. AMARANTHUS.I.m.p.207i>v.i675 

sylvestris. De<J. Lapeyr. ©.' 

(cfr. A. prostratus. Lam.) 

tenuifolius. J4illd. ©. p. 1 w. t 

» 

A. anguslifolius. Boxb. (non fi&rsf.) 

tricolor £. ©. p. 7 w.7 
tristis. jL. ®. p. j3 vv. J3 

undulatus. 7?. J3r. 

viridis. Z>. ©. (non sequent.) P. ! 

Blitum viride. Moench. [w. 19 

viridis. AIL vid. spioalus. 
Pa//, vid. pallidus. 
Poll. vid. A. Blitum. 

viridis. 

t iridis. 

viridis. Vilh vid. prostratus et spi- 
catus. 

AMARYLLIS. Lin. p. 786 w.622 

advena. Gawl. 2(.. 
africana. Lam. %. 

(cfr. A. aurea.) 

alba. Forsk. 2J.. 

arvenbis. vid. peruviana. 

Atamasca. Z>. 2J.. 

aurea. Herit. %. (nonRctP.) p. 29 w-25 

A. africana. Lam. ? (sec. PoirJ 

aurea. R. et P. vid. peruviana. 
Belladonna. L. 2J-. p. 18 w. 16 

A. rosea. Lam.? (sec Mirb.) 

bicolor. R. et P. 2J., p. 20 

bifolia. -Lam. %. 

blanda Gawl. 2(.. 

brasiliensis. Andr. vid ccpiestris. 

bra.iliensii. Spreng. vid. A.Reginac. 

Broustonetii. vid. ornata. 

bulbisperma. vid. zeylarica et Cri- 

num asiaticum. 
calyptrata. her. 2J.. 
canadensis. Zeyh. %. 
Candida, vid. gigantea. 
capemis. L. vid. Ilypoxis stellata 
capends. Pers. vid. sarniensis. 
caspia. Willd. %. p. 43 w. 38 

Crinum caspium. Pall. 

chilensis. Herit. 2J.. 

(non A. flammca. R. et P.) 

ciliaris- vid. Ha em ant hits ciliaris. 
cinnamomea. (Raeusch.) 2J.. 
citrina. Sib. et 6Vn. 2j.. 
clavata. Herit. 2[. p. iow.8 
coracina. her. Burch. %. 
crispa. Ja q. %. p. 42 w. 36 

Sirumaria crispa. Gawl. 

crocata. Her. %. 

eurvifolia. Jaca. 2{.. p. 34 w. 29 

A. Fothergillia. ^n«?r. p. 52. w. e. 391. 14 

cylindriaca. vid. Cyrtanthus angu- 
stifolia. 

de Gouernesey. Willem. %. 

di *t jc/m.vid.Haemanthus toxicarius* 

dubia. vid. equestris. 

elata. vid. speciosa. 

elegans. Spreng. 2J.. 

equestris. .rftf. 2J.. 

A. punicea. Lam. 
A. dubia. L. 

A. brasiliensis. Andr. 

exigua. Schousb. %. 
Spec. 1696.) 


Amaryllis 

AMARYLLIS. Lin. p.786 w.6 2 Z 

falcata. Herit. %. p. 22 w. ig ~ 

A. longi folia. L. (sec. /for. non >tf*f.) 
Crinum falcatum. J acq. 
Haemanthus falcatus. Thunb. 
Brunswigia falcata. Gaiol. 

flammea. R. et P. %. j». 4 
flexuosa. Jacqr. 2/.. j»-38w. 53 
formosissima. X,. 2/. p. 1 1 w. 9 
Fotkergillia. vid. curvifolia. 
fulgida. /fer %.. 
gigantea. Ait. (non Marum) 

A. ornata. /3. tier. 
A. Jagus. Thomps. 
A. Candida, Tratt. 
Crinum giganteum. Andr. 

giganthca. Marum. %. 

futtaa. vid. Haemanthus ciliaris. 
umilis. Jacq. %. p. 3j w. 32 
hyacinthina. A<?r. 2/.. 
Jagus. vid. gigantea. 
Josephinae. vid. orientalis. 

latifolia. Z&riV. 2J.. p. 28 w. 24 

Crinum latifolium. L. 

linearis. Wllld. 2J.. p. 14 w. 12 

Crinum lineare. L.fil. Thunb. 

lineata. vid. ornata 

longifolia Ait. Red. 2J.. (nonZ.) r.24 

longifolia. L. vid. falcata. [w.20 

lutea. L. 2(.. p. 1 w. 1 

maculata. Herit. %. p. 8 w. 6 

marginata. Jacq 2J.. p.33 w. 28 

Brunswigia marginata. Ait. miniata. R. ctP. %, P . 19 i 

minuta. //. et B. 2/.. 

montana. Lahil. 2J.. p. 25 w, 21 

Alstroemeria montana. Ker. 

nervosa. Poi>.2J..(Nr .41. non// et Z?) 

A. striata. Jacq. (non Lam.} p. 40 w. 3 5 
Brunswigia striata. ^if. 

nervosa. II.ctB. Q\.. (Poir.Nr.45.) 
orientalis. L. 2J.. p. 5o w. 26 

A. Josephinae. /]*<*. (sec. fier.) 
Haemanthus orientalis. Raeusch. 
Brunswigia muUiflorA. Gawl. 
Brunswigia Josephinae. Her. ' - 

ornata. ^'f. 2/.* p. 23 w. T9 

a. A. Broussonetii. Red. 
A. spectabilis, ^ndr. (non? Spreng.) 
A. yuccaeoides. Thomps. 
A. lineata. La/n. 

Crinum yuccaeflorum. Salisb. 
-/S.A.zeylanica. L. p. 26 w. is 
A. ornata. Ktr. Cart. 
Crinum latifolium. Andr. 
(cfr. A. gigantea.) 

Peruviana. Poir. 2J.. 

A. arvensis. Di'efr. 

A aurea. R et P. (non Merit.-) p. 3 

Psittacina. fyr. %. 

A - r ' e. var.? Spreng. 
PUmilio. jrf|>. 2|.. v.b w.2 

P«nic«a. vid. equestris. 
Purpurea, vid. speciosa. Amaryllis — Ambroma 37 

AMARYLLIS. -Li/^p.786 w.622 

Brunswigia Radula. Ait. 

Reginae. L. %.. p. 12 w. 10 

(cfr. A. psittacina.) 

A. rosea. Lam. ? 

/3. A.- brasiliensis. Spreng. 

reticulata. Merit. 2J.. p. 16 w. i4 
revoluta. Herit. 2/.. p. 27 w. 23 

A. vanabiris. Jacq (sec. Desf.) 

rosea, vid. A. Belladonna et A. Re- 
ginae. 
rotundifolia.yd.Crlnum nervosum* 

sarniensis. L. %. r^3r w. 27 

Haemanthus farniensis. Raeusch. 
/3. A. capens's. Pers. 
A. sarniensis. Jacq* 
A. venusta. Ker. 

speciosa. Herit* 2J.. P. i3 

A. elata. Jacq. • 

A, purpurea. Ait. w. 1 i 
Crinum speciosum. L. 

spectabilis Spreng. %\ (non 1 Andr!) 
spectabilis. Andr. vid. ornata. 
spiralis (Raeusch.) 2J.. 
stellaris. Jacq. 2/.. p. 42 w. 37 

Strumaria stellaris. Sims. 

striata. Lam. %. (non Jacq.) 
striata Jacq. vid. nervosa, 
sulphurea. (l\ois.) %. 
tatarica. Pali %. p. '7 w - l5 
lubiftora. fori*. »- p. 7 w. 4 
tubisparha //*n>. 2J.. p 8 w. 5 
umbelta. vid Cyrtanthus.obhquus. 
undulata. />. 2|.. p. 35 w. 3o 
variabilis, vid. revoluta. 
venusta. vid. sarniensis. 

vernalis. vid. Hypoxia stellata. 
vittata. &rt*, 2|.. p. 21 w. 17 
vivipara. vid. Crinum asiaticum. 
yuccaeoides. vid. ornata. 
zeylanica. vid. ornata. 

k MA S O K I A. l*n*fil* p.m32 w.i 207 
arborea. //. et/J. 1>- 

erect a. L.J^. 2J.. p. 1 w.i 

A. Taligalea. Onorund. 
^-Taligalea campestris. Aubl. 

puiiicca. Vahl t>. p. a w.2 

Taligalea punicea. Poir. 

Taligalea. vid.-erecta. 

AaniELANIA. Aubl. ., 

acida. vid. Willugbbcia acida. 
V1V1BERBOI. Adam. vid. Centaurea 

LippH. 

AMBORA. Lam. 
qitadrifida. vid. Mithndatea qua- 

drifida. 
sempervirens. vid. Mitlindatea qua- 

drifida. „ . 

TAmfrourissa. vid. Mithndatea qua 

drifida. 1 - # .. 

/omfi^oifl. vid. Mommia rotundi- 

folia. 

AMBRAHIA. Fabric. 

Heist eri. vid. Anthospermum aethio- 

picum. 

AMBROMA. Lam. vid. Abroma, 


(Gen. 129, Spec. 1642.) 38 Ambrosia—- Amirola. AMBROSIA. Lin. p. 2066 w. 1668 
arbor escens. vid. Franseria artemi- L. 0. p. 5 w. 5 soides. 
artcmisiaqfolia 

/3. A. incisa. Dietr. 

bidentata Mich. 0. p. 2 w. 2 

elatior. L © P.4W.4 
heterophylla Miihlbg. p. 9 w. 9 

hispida. Pur h. 0. ■ 
inch a. vid artenmiaefolia. 
intcgrifolia. Mhlbg. 0. p. 1 w. 1 
maritima, L. Q. p 7 w. 7 
paniculata. Mich. O. p. 6 w. 6 

A. simplicifolia. Raeusch. lva monophylla. Wa/f. 

peruviana. Willd. %. p. 8 w. 8 

simplicifolia, vid. paniculata, 
trifida Z^. 0. p. 3 w, 3 A M B R O S I N I A. jLiVi. p,20t4 w.162 1 

Bassii. Z> 2(.. p.i w. i 

A. nervosa. Lam. 

/8. A. maculata. Ucria. (sec. TargToz.) 

metadata, vid. A Bassii. 
nervosa, vid A. Bassii* 

AMBULIA. L«m, 
aromatica. Lam. 

AMELLUS. Lr/i. p. 1891 w. i523 

alUrnijolius. vid. annuus 
, . annuus. Willd 0. p. 3 w. 3 

A. alternifolius. Roth. 

carolinianus. vid. Eclypta bracby- 

poda. 
diffusus. For st. ty. p. 2 w. 2 

Chilotrirhum amelloideum. Cass. 
Lychmitis. .L. 1) p. 1 w. 1 

Verbesina asteroides. L. 

pedunculata vid.Balbisia elongata. 
spinulosus. Pursh. 2J.. 

Sideranthus pinnatifidus. />aj. 

tenuifolius. Barm. Lam. t>. 
vmbellatus. vid, Starikeaumbellata. 

villosus. Pursh 2/.. 

Si deran thus integrifolius, Fras. 

AMtRIMNUM. tfroiun. p. 1676 w. 

1319 

Brownci. 5m;. r>. p. t \v. 1 

Pterocarpus Amcrimnum. Poir. 

Ebenu*. vid. Pterocarpus Ebenus. 
lati folium. IVilld. 1). p. 2 w. 3 

A. pinnatum, Jacq. 
Pterocarpus latifolius. Poir. 

pinnatum. vid. latifolium. 
pubescens. Willd. %. p. 3 w. 4 

Pterocarpus pubescens. Poir. 

scandens. Willd. 1). p. 4 w. 5 

Pterocarpus scandens. Poir. 

AMETUYSTEA. Lin. as.91P.61 

w f 5B 
cocrulca L. O. rs. 1 w. 1 

A. corymbosa. Pers. p. t 

corymbosa. vid. coerulea. 

A MIR OLA. Pers. p. 2089 
nitida. Pers* ??. pi w.e, 1040. 1 Ammannia Ammi 

AMMAN&IA. Lin. bs.5o6 p.3h vr. 

K 241 

aegyptiaca. Willd. BS.9 w.e.i53.5 
auricuiata. Willd. 0. as.6 w.ei53,4 
baccifera. L». ©. as. 11 w. 6 

■ 

[ A. indica. Lam, P. 8 

Cornelia verticillata. Ard. (sec. R. et 5.) 

caspica. Bbrst. ©• 

c 01 cine a. vid. octandra et sangui- 

nolenta. ' 
debilis. itfif. 0. Rs. 4 p. 4 w. 3 
dens-flora, /iot/i. ©. Rs 12 
diffusa. Schwaeg.Q. Rs.8 w.e.i53»4 
hirta. vid Hedyotis tuberosa. 
humilis. Mich. ©. Rs.3p.3 

A. ramosior. Walt, (non L.) 

indica. vid. baccifera. 
latifolia. -L. O. Rs. 1 p. 1 w. i 
octandra. L. fil. a*. Rs. 10 w. 5 

A. coccinea. Rottb. p. 6 i 


pinnatifida. JL./i7. c*.2J.. Rs. i5 v.f 
purpurea, vid. ramosior. 
racemosa. Roth. 0. (et? Desf.) Rs.7 
ramosior. I>. 0. (non Walt.) Rs.2 

P. 2 W. 2 

A. purpurea. Lam. 

ramosior. Walt. vid. humilis. 
rosea. Poir. Rs. 16 
sanguinoleuta. 5a;. 0. a*. Rs. 5 p. 5 

A. coccinea. /3. Poir. 

senegalensis Lam. 0. Rs. 13 p. 9 
tetrandra. (Raeusch.) 
verticillata. Lam. Rs. i4 

A. baccifera. a. Barm. 

Cornelia verticillata. And. (sec. Lam.) 

A. baccifera. L. var.'? (sec. .ft. et S.) 

viridis. Willd. Hornem. O. Rs.17 

AMMI. Lin. p. 682 w. 53 1 
acaule. Spreng. a*. 

Bunium araule. Bbrst. 

anethifolinm. vid. meoides. 
Boeberi. Hellen. lloffm. 
capillaceum. vid.Sison capillaceum. 
copticam. vid. Bunium copticum. 
dauci folium, vid. Ligusticum atha- 
mantoid " dioaricatum. vid. Sison divarica- 

turn, 
glaucifolium. L. %. (non Lapeyr.) 

p. 4 w. 3 
glaucifolium. Lapeyr. o*. 
majus.^X/. ©. (non fValt.) 

Ammios muricata. Moench. p. 3 w.i Llagunoa nitida. R. et P. / Apium Ammi. Crantt. 

majus. Walt. vid. Sison 

ccum. 
meoides. Pers. 2J.. p. % 

A. anethifolinm. Lam. s 

Daucus meoides. Desf. 

pyrenaeum. Lapeyr. 0. 
rubricaule. Hornem. o*, 
\ isnaga. Lam. 0. p. 1 

Daucus Vi«naga. L. w. 53o. 4 
Visnaga Daucoides. Caert. cap ilia 


(Gen. i38. Spec. 1694.) 


Ammios mum AMMIOS. Moench. 
muricata vid. Ammi ma jus. 

AMV10PHILA. Host. 

arundinacea. vid. Arundo arenaria. 
AMMYRSINE. Pursh. ! 

buxijolia. vid. Ledum buxi folium, 

AMOMUM. Lin. Rs. i5 (etp. 56g.) 

p. 4 w . 4 

aculeatum. Roxb. %. Rs. 7 p. 571 

Afzelii. /lose. %. Rs.7(9> 

A. exscapum. Sims. j 

Alpinia. vid. Alpinia racemosa. 
angustilblium. Sonner. %. Rs 2 p. 8 

A. madagascariense. Lam, 
Zingiber Meleguetta. Gaert. 
Amomura — Ampliipogon 
[w.6 


aquaticum. (Raeusch.) 2J.. 
arboreum. Lour, t). Rs. 12 1 

Cardamomum, L. 2J.. Rs. 1 p. 9W.7 

A. compactum. fi. et 5. K.s. 1 

A. racemosum. Lam. ill. (non il. et P.) 

Zingiber minus. Gaert. j 

compactum. vid. A. Cardamomum, 
Curcuma, vid. Curcuma longa* 

echinatum. WEU 2J. Rs. 6w.q 

Cos tu s echinatus. P«r$. 7. 4* 

EnsaL vid. Zingiber Ensal. 
exscapum. vid. A- Afzelii. 
Galanga. vid Alpinia Galanga. 

globosum. Lour. %. Rs. * 
grandiflorum. Smith. % t Rs. 9 

granum Paradisi. 1>. 2J.. Rs.3 p- * 2 

w. ii) 

birsutum. Lour. 2J.. (non Lam. 

hirsutum. Lam. vid. Costus speeio- 
1 sus. 

Koenigii. /Wz. /foen. Rs. y 
latifolium. Ajzel. %. (non Lam.) 

Rs 10 

latifolium. Lam. vid. Curcuma Ze- 

rumbct. 
Leonurus. vid. Hornstedtia Lconu- 

rus. 
littoralc. Koenig* Rs. # 
tnadagascariense. vid. angustifo- 

lium. 
maximum. R03 h. %. Rs.J>p. 571 
medium, vid. Ilciicnia alba. 
Mioga. vid. Zingiber Mioga. 
montanum. vid. Zingiber Cassumu- 

nar. 

nigrum. (Raeusch.) %. 
nutans. Roxb. m I 

petiolatum. vid. Costus spicatus, ' 
pyramidale. vid. Alpinia racemosa. 
racemosum. A. et-P. 2f.. (non Lam) 

Rs. ! 1 P. 1 

racemosum. Lam. vid. A. Carda- 
momum. AMOMUM. Lin. Rs. i5 p. 4 w.4 

spurium. Koenig. Rs. ^ 
sylvestre. *Su:. 2J.. (non Lam.) Rs.8 
thyrsoideum. /I et P. 2J.. Rs.12 p.2 
uliginosum. Koenig. Rs. 5 
villosum. Lour. 2J.. Rs.4 p. tow. 8 
Zedoaria. L, vid. Curcuma Zedoa- 
ria. 

Zedoaria, Berg.' vid. Amomum Ga- 
langa. 
Zerumbet. L. vid. Zingiber Zerum- 

bet. 

Zerumbet. Koen. vid. Curcuma Ze- 
rumbet. 

Zingiber, vid. Zingiber officinale. 

AMONIA. Nestl. 

agrimonoides. vid. Agrimoniaagri- 

monoides. 

AMORPHA. Lin. v. i6q8w.i339 

canescens. Pursh, h. 
fruticosa. L. T?. p. 1 w, 1 

ex. A. f. vulgaris. Pursh. 
/3. A. f. emarginata. Pursh. 
y. A. f. angustifolia. Pursh. 

labra. Desf. 1) p. 2 * 
erbacca. vid. pubescens. 
microphylla. Pur$h. 1). 

A. nana. /Va$. 
P. it w. 10 

/fAjJe et Maton. repeos. Sonner. 2J.. 

Efottaria Cardamomum. 

lis. 1 o. 1 
Alpinia Cardamomum. Roxb. 

roseum. vid. Zingiber roseum. 

sc Jphiferum. vid. Hornstedtia scy- 

phus, 4 nana. vid. .microphylla. 
pubescens. JVilld. D. p. 2 w. % 

A. herbar.ea. /faZf. 
A. pumila. Mich. 

puntila. vid. pubescens. 
I1PEL0PSIS. Mick. Rs. 946 
bipinnata. Mfcfr. % Rs. 1 

Vitis arborea. L. w. 4^3. 13 
Cistus stans. Pers 294-3° 

cordata. Mich. Rs. 1 

Cissus Ampelopsis. Pers. 294- * 
Vitis indivisa. fKttff, En. Sup. p. 1* 

beptaphvlla. R.etS, D. Rs.4 

Vitis heplapbylla. L. P. 5 7 7- 9 w- 4 5 5. 10 

hirsuta. Donn. t>. Rs.3 

Cissus hirsuta. Pursh. 

Cissus hederacea. L. var.^S. Pursh. 

pinnala. R. et S. D R^.5 

Vjti* pinnata. faA/. p. 5 7 7- »o w. 4 5 5. 1 1 

qumfjuefolia. McA. *• R »* a 

Cissus quinquefolia. D<?^/. 
Cissus hederacea. Pers. 294.2.1 

Vitis Jiederacea. fVilld. 4^.9 
Vitis quinquofolia. Moench. 
He d era quinquefolia. L 
(efr. A. hirsuta.) 

3lPELOSYCIOS.P^77i-XXI. 

scandens. Pet. Th. ^. [an?>XII. 

4MPHICARPA. iVuf*. vid Glycine. 
AMFHILOBIUM. Humb.elBonpl. 

XIV. 3 
macrophyllum. //. et B. %. 

Mutisii. H. et B. h. 

lianiculatum. II. et B. 1>. 

Rignonia paniculata. L. P. 1610. 19- w - 

ii57- 18 

AMPH1P0G0N. R. Brown, vid, Ae- 

gopogoa 4 \ (Gen. i43* Spec. 1733.) 4o Amsonia — Amyris 


Amyris Anacardium 

A MS OKI A. Walt. Rs. 755 r. 617 
angustifolia Mich. 2J.. Rs 2 p. 2 

A. ciliata. Walt. 

Tabernaemontana angustifolia. Ait, w. 48 5. 

• 12 

ciliata. vid. angustifolia. t 

elliptica. vid. Tabernaemontana 

elliptiea. ] 

latifolia Mich. %.. Rs. 1 p. 1 w. e. 

291. 1 

Tabernaemontana Amsonia. L. w. 4 8 5. 11 
A. Tabernaemontana. Walt. ! 

salicifolia. Pursh. 2J-. Rs. 3 
. Tabernaemontana. vid. latifolia. 

AMY GD ALUS. L1/1. p. 1220 w. 981 

amara. vid. communis. 
argentea. vid. orientalis. 
cochinchincnsis. Lour. ty. 
communis. L. p. 2 w. 2 

/O. A. c. rrybrida. Per$. 

y. A. amara. Hortul. 
J\ A. c. fragilis. Pers. 

t. A. dulcis. Mill. 

£ A. sativa. Mill. 

du . vid. communis. 
frcgilis. vid communis, 
georgica. De t . ty. 
hybrida. vid. communis, 
jncana. Pall. ty. p. 4 w. 5 

Primus prostrata. Labil. (sec. Poir.) 

nana. .L. ty. p. 3 \v. 4 

Persica nana. Mill. 

Mill. ty. P. 5 W. 6 
A. argentea. Lam. 

Persica. £> t?. p.i w. 1 

Persica vulgaris. Mill. 

f$. Persica ispahamen&is. Thouin. 

Persica nucipersica. Ft. Wqtt. ^ 

pumila. vid. Primus sinensis. 
sativa. vid. communis. 

sibirica. Hortul. Gmel. II. C. ty. 
AMYRIS. Lin. p. 9 36 w. 755 

*Icicia. Ant. cit. 
' ^acuminata. Poir. ty. 
Agallocha. Roxb. ty. 

*a1tissima Aubl. ty. p. 20 w. ij 

ambrosiaca. L. ty. j», 18 w. 11 

A. balsamifera. Rodsch. (non L.) 
Icicia heptaphylla. Aubl. 

anisata. Witld. ty. p. 11 w. 17 

bal&amifera. L. ty. (non Rodsch.) 

p. 14 w. 19 
balsamifera. Rodsch. vid. ambro- 
siaca. 

*decandra. Aubl. ty. p. 19 w. 12 
clentata. JYilld. ty. p. 10 w. 16 

Elemifera. L. ty. p. 2 w. 2 

*cnuoamlra. y/wW. t>. p. i5 w. 8 

gilcadcnsis. L. ty. p. 6 w. 6 

A. Opobalsamus. Forsk. (non L.) 
*gui;mrnsis. ^fuW. ^. p, 17 w. 10 
Icicia viridiJIora. Lam. 

heptaphylla. Roxb. Fisch. J). 

Letcrophylia Willd. ty. p. 16 \v. 9 

Icicia Ararouchini. ./tfu&/. AMYRIS. Lin. p.^36 w. 7 55 
Kataf. Forsk. %. p. 5 w. 5 

maritima. Z/. ty. p. 4. w. 4 

Aouae Hollandiae. vid. Botryceras 

laurinum. 
oleosa. Lam. ty. p. 1$ 

Pymela oleosa. Lour. 

Opobalsamum. />. t). (non Forsk.) 

p. 7 w. 7 

/?. Balsamea meccanensis. Gledit. 

Opobalsamum. Forsk. vid. 
densis. orientalis. gilea- pernambucensis. Arrud. ty. 
polygama. Cav. ty. p. 1 w. 1 

Schinus dependens. Orteg. 

Protium. L. ty. p. 9 w. i5 

Burm. 

p. 3 w, 3 

p. 8 w. 14 

Toxicodendrum pinitatum. Mill. 

zelanica. Retz. ty. p. 12 \v. 18 
ANABASIS. Lin. P. 660 w. 5oi Protium japonicunu 

sylvatica. L. ty. 

toxifera. L. ty. aphylla L. ty. 

Anabasis tatarica. P. I w. x 

Pall. Salsola articulata. Cav. 

cretacea. PalL %. P. 2 w. 2 

• Salsola sibirica. Koel. 

Echinus vid. Salsola Echinus, 
florida. Bbrst. 0. 
foliosa. vid. Salsola baccifera» 
glomerata. Stepn. 0. 
monandra. Schrad. O. 

Salsola monandra. L. P. 6 5 9. 21 w. 5 00. 17 

oppositiflora. Schrad, ty. 

Salsola oppositifoha. Desf. 659, 5 5 
f Salsola oppositiflora. Pall. 

Salsola fruticosa. Cav., (non L.) 
Chenopodium oppositifoiium. L. w. 497.25 

oppositt folia, vid. Polycremum op- 
positifoiium^ 
spinosissima. vid Salsola Echinus. 

tamariscifolia. L. ty. P 4 vv.5 

Salsola tamariscifolia. Koel. < 

tatarica. vid. aphylla. 

triandra. vid. Polycnemumsalsum. 

ANABATA. //«mJ. #tt/rf. vid. Sul- 

zeria. 

ANACAMPSEROS.//«u;.vid. Sedum. 
ciliaris. vid. Sedum dentatum. 
vulgaris, vid. Sedum Anacampse- 
ros. 
ANACAMPSEROS. Lin. vid! Talinum 
Anacampseros. 

A1NACAMPSEROS. Sims. vid. Portu- 
laca. 

ANACAMPTIS. Rich. 

pyramidalis. vid. Orchis pyrami- 
dalis. 

ANAOARDIUM, I in. P. qq5 w. 799 
lati folium, vid. Scmccarpus lati- 
fofius. 

longifolium. vid. Scmccarpus Ana- 
cardium. 


(Gen. x48. Spec. i 77 5.) /• Anacardium — Anagallis 

ANACARDIUM. Lin. P.995W.799 

occidcntale. L. ty P. 1 w. 1 

Acajuba occiden talis. Gaert. , 

Cassuvium pomiferum. Lam. 

officinarum. vid. Semecarpus Ana- 
cardium. 

ANACYCLUS .Lin. P. t885w. i5i6 

alexandrinus. Willd. ©. P. 4 w. 4 

aureus. L. ©. %. P. 3 w. 3 

/8. A. radiatus. Pers. a*. 
Anthemis aurea. Brot. 

bicolor. Pers. P. 5* 

Anthemis valentina. L. (sec. Pers*) 

clavatus. Pers. 0. P. 6 

Anthemis clavata. Desf. W.1S17. P 

creticus L. 0. p. j w . 1 
divaricatus. Cav ©. 
kmugino&us vid. valentinus. 
oriental's. Z>. ©. P 2 w. 2 

Chamaemelum oiientalc. Schult.? 

pedunculatus. Pers. P. 7 

Anthemis pedunculata. Desf. w. 1 5 i 7. 22 

purpura* cent, vid. valentinus. 
radiatus. Deslong. 0. (non? Pers.) 

Anthemis valintina. L. var. ? Deslong. 

radiatus. Pers. vid. aureus, 
valentinus. 1>. 0. P. 5 w. 5 

A. lanuginosus. Moench. 

Chamaemelum valentinum. All. 

ff- A. purpurasoens. Pers. , 

(^fr. A. radiatus.) 

ANADENIA. R.Brown. bs.5 47 
lucifolia. R Br. ty. bs. 3 
pidchella. R Br. ty. hs. i 
tnfida. it j?r. ty. bs. 2 

ANAGALLIS. £i7i, rs.65 2 p.3 9 i 

w. 3o6 
alternifolia. Cat?. angustifalia. RS. TI P. 4 

vid. linifolia. 
anensis. L. ©. p. x w . x 

A- pWnicea. Lam. rs. 1 
A -mas. TO/. 
(«*. A. coerulea.) 

coerulea. Schreb. 0. rs.3 P. 2 

A arvensis. /?. L. 
A - foemina. Pi//. 
< c *r. A. linifolia.) 

collina. Schousb. 

* A. fcrandiflora. ^ n dr. 
A. fruticosa. Pent. 
&- A, orientaiis. Per*. 

crassifolia. Thore.^i rs. 10 
ipemina. vid. coerulea. 
Jruticosa. vid. collina. Anagallis — Anatherum 41 

ANAGALLIS. Z*n. rs. 652 P. 3 9 r 

w.3o6 

phoenicea. vid. arvensis. 

pumila. Sw. ©. bs. i3 P. 5,w. 2 

Centunculus pcntandrus. fL Br. RS. 4 3 3. 4 

repens. Dec 2J.? rs. 9 
tenella. £. 2J.. bs.8 P. 10 w.6 

Tirasekia alpina. Schmidt. 
Lysimachia tenella. JVlill. 

ve? ticillata. vid linifolia. 

ANAGALLOIDES. Krock. 

pr o cumb ens \ vid. Lindernia Pyxi- 

ANAGYRIS. Lin. P. 1008 w. 808 
cretica. Mill. ty. 
foetida. L. ty. ?. 1 yy. 1 

glauca. Dec. ty. 

latifolia. Broufs. ty. w. e. p-439 

Bactrylobium latifolium. Willi. 

inodora. Lour. ty. 
sinensis. Lour. ty. 

ANAMENIA. Vent. vid. Knowltonia. 

coriacea. vid. Knowltonia rigida. 
laserpitiifotia. vid. Knowltonia ye- 

si i\ rifl 

ANAJVAS." Mill. vid. Bromelia. 
ANAPODOPHYLLUM. Moench. vid. 

Podophyllum. 

ANARRH1ISUM. Desf. P. i465 w. 
Antirrhinum. Aut. cit. [* r 45 

*beIlidifolium. L. a*. V. 1 w. I 

Dodartia Linaria. Mill. 

Timbuleta. Forsk. ? « 

*crassifolium. Cav. P. 5 w. 4 
*Duriminium. Brot. O.d*. P. 2 

A. hirsutura. Hffmsg. et Link. 

fruticosum. Desf. ty. P. 4 w. 3 
hirsutwn. vid. A. Duriniiniuin. 

pedatum. Desf ty. P. 3 w 
*tenellum. Cav. 0. 2 P. 6 w. 6 / a*, ty, rs. 2 P. 7 P. n 


4 e<\ $ r <!>*liflor a . vid. collina. 
<;fo «a. X,. ©. BS . 6 p, 8 w . 

»«'fo1ia. U 0. h». 7 p.q w .5 

A- angustifolla. 5«^6. 
A. coprulea. ,§. D 
A ve,ti,:ili ata All. 

•?..»: Autor - vid « verticillata. 

P^viflora. Link. ©. Rs . 5 

(Gen. i56. ANARTHRIA. /I. JSi-oiun. (Restia- 

cearum Fainil.) 

Scuokisodum. Poir. 

gracilis. R. Br. %. 

laevis. R. Br. %. 

pauciflora. R- Br. 2J.. 

prolifera. R. Br. 2|.. 

scabra. R. Br. 2J.. 
ANA SS ERA. Lam. rs. 685 P. 6o 2 

borbonica. Lam. ty. bs. i P. I 
molurcana. Lam. ty. P. 2 

Pittospori. species. R. Br. 

A3NASTATICA.,Li«.P.i549w.i223 

Hihbocostis. Adans. 

hierochontica. L. ©. (non Crantz.) 

P. i w. i 

hierochontica. Crantz. vid. Buriaa 

syriaca. 
syrictca. vid. Burias syriaca. 
ANATHEBIX. JSuttal. vid. Asclepias 

viridis. 

ANATHERUM. Beauv. vid. Andro- 

pogon. 
a6or/ii;um.vid.Panicumabortivuni. 

muricatum. vid. Andropogon muri« 
catus et Panicum muricatum. 

Spec. i8ai.) 


43 Anavinga — Anchusa 

ANAVINGA. Lam. cnfr. Cratcria. 
lanceolata. vid. Casearia elliptica. ovata. vid. Casearia Anavinga. j 
ANAXETUM. Gaert. vid. Gnapha- 

Hum. 

crispum. vid. Gnaphalium undula- 

tum. 

ANCHUSA. Lin. BS.643 P.353 w.277 

aftinis. Salt. 

africana. Barm. rs. p. 775 

aggregata. Lehm. 0. rs. p. 771 

A. parviflora. Sib. et Sm. (non JYilld.) 
A. micrantha. Rs. 3 5. nota. 

Aghardi. Lehm. 2J.. Rs. p. 768 
alpestris. vid. Lycopsis alpestris. 
ainoena. vid. paniculata et I«tea. 
amplexicaulis. Sib* et Sm, 2J.. Rs.g 

(cfr. A. hybrida.) 

angustifolia. L. 2J., (non seqr.) Rs. 6 

P. 4 w. 5 

A. spicata. Lam. 

Buglossum angustifolium. Moench. 

angustifolia. Willd. En. vid. lep- 

tophylla. 
angustifolia. Pall. vid. officinalis. 
- annua, vid. stylosa. 

arvcnsis. Bbrst. Lehm.®. 

Lycopsis arvemus. L. rs. 6 38. 1 P. 062. 7 

w. 2 8 5. 6 

Nonea arvensis. Dec. 

Echioides arvensis. Desf. 

IS. Lycopsis arvensis unduiata. Desf. 

aspcrrima. DeliU 

azurea. Mill. 2J.. 

Barreiieri. Dec. Gmel.Syst. %. RS.24 

Buglossum Barreiieri. All. 
Myosotis obtusa. W. et H. ns. 644. 24 

P. 349. 5 w. rn. 172. 5 

caespitosa. Lam. 2J.. RS.26P, T2W.13 

canescens. vid. Batschia cancscens. 

capensis. Thunb. 0*. 2J.. Rs.4 P. 2 w.2 
caspica. Jfort. Dorp, 
cretica. vid. variegata. 
dichotoma. Mikan. Zeyh. 2J., 
divaricata. vid. lutea. 
dubia. vid. lutea. 

. echinata. Lam. (et? Lehm.) Rs. 29 

echioides. vid. Lycopsis echioides. 
flava. vid verrucosa. 
foliosa vid. Myosotis foliosa. 
hirta. vid. Batschia caroliniana. 
hispida. Forsk. a*. Rs.20 P. 7 w.8 
Iiybrida. Tenor. 0. Rs. 27 

Anchusa amplexicaulis. Sib. et £/n. ? (sec. 
It. et 5.) 

incarnata. vid. officinalis. 

itali a. vid. paniculata. 

lanata. vid. Cynoglossum cheirifo 

Hum. 

laxiflnra. vid. Borago laxiflora. 
leptophylla. il. et 5. 2|.. Rs. 7 

A. angustifolia. fYilld. MV. 17 4. 3 Lehm. Anchusa 
ANCHUSA. Lin. rs. 643 P. 353 w.277 

linifolia. .L*/im. Willd. Hrb. 4. 

A. leucantha. mild. Hrb. [rs. p. 77a 

longifolia Lam. rs. 28 
luada. vid. paniculata. 
lutea. Bbrst. 0. fiionCau.) RS.il 

A. Lycopsidis. flet*. jun.? 
A. dubia. ISocca. 
Lycopsis lutea Lam. 
Nonea lutea. Dec. 
Oskampia trichotoma. Moench. 
Buglossum amoenum. Gaert. 
/3. Anchusa divaricata. Murr. 
(cfr. Lithospermum orientale.) 

lutea. Cav. vid. Myosotis lutea. 

Lycopsidis. vid. lutea. 
Lycopsoides. Befs. 
macrophylla. DeJ. rs. p. 89 

Lycopsis macrophylla. Lam. 

Anchusa strigosa. Labil. ? (sec. R. et 5.) 

maculata. Ilornem. %. 
micrantha. vid. parviflora. 

Milleri Willd.Q. rs. i5 w.en. 1749 

Lycopsis Milleri. Horn. 

myosotidiflora. Lehm. 2J.. 

Myosotis macrophylla. Adam. Bbrst. RS. 

644- a5 

nigricans, vid. Nonea viola cea. 
ocliroleuca. Bbrst. 2J.. Rs. 10 yv.ek. 

Buglossum amoenum. Gaert. ? 
(cfr. Lithospermum orientale.) 

officinalis. L. 2J.. (non -Lam.) Rs 5 

P. 3 w. 5 

A. angustifolia. Pall ind. t. et plur. Aut. 
/?. A. incarnata. Schrad. 

officinalis. Lam. Gouan.ctc. vid.pa- 
niculata. 

oppositifolia. //. et B. %. 
orient alis. vid.Lithospermum orien- 
tale. 
ovata. Lehm. 0. 

Lycopsis orientalis. L. rs.63 8. 4 P. 36 2-9 

w. 285- « 

paniculata. Ait. a*. Rs. 1 P. 1 w. 1 

A. italica. Retz. P. 1 3 w. 4 

A. lucida. Vittm. 

A. officinalis. Brot. Gouan. Desf. At. Sav- 

Lam. ill. (non L.) 
A. amoena. Gmel. vSyst. Rs. 3 5 
Buglossum amoenum. Gaert. (sec. Lehm-) 
Buglossum officinale. Lam. fl. fr. 
Buglossum datum. Moench. 
Buglossum angustifolium. All. ? 
Andiusa strigosa. Ruf . ? 
(non Anchusa macrophylla. Lam.) 

parviflora. Willd. (non Sib.ctSm.) 

rs. 25 P. 1 1 vr. l * 

(non L.) 

leucantha. vid. linifolia. parviflora. Sib. et 5m. vid. agg rC " 

gata. 
pauciflora. vid. Myosotis pauciflora. 

perlata. vid. variegata. 
picta. vid- Lycopsis picta. 

Befs. Jcucojifolia, Lehm. 2{.. fts. p.767 / proccia. 

j pulla. vid. Nonea pulla. 
pygmaca. H.elB* %. 

(Gen. 157. ' Spec* i856.) 


strigosa Anchusa — Ancistrum 

ANGHUSA.JLr/n. Rs.6/ f 3P.353 w.277 
rosea, vid. Lycopsis rosea. 
rupestri*. vid. Myosotis rupestris, 
saxatilis. Pall. Lam. %. Rs.3o 
sempervirens. L. 2J.. a*. (0. Dec.) 

Rs. 23 P. 20 w. 11 

Buglossum sempervirens. Gaert.All. 

sericea. vid. Myosotis sericea. 
spathulata. vid. Myosotis spathu- 
lata. 

■ 

spicata. vid. angustifolia. 
spino:arpos. vid. Echinospermum 
spinocarpos. 
strigosa. Labil. % % (non? Rufs.) %.. 

Rs. 2 

(cfr. A. macrophylla.) 

Hnfset 

sfylosa. Bbrt. O. Rs. 17 

A. annua. Pall. I 

tenella. Horn m. 0. Rs, 3* 

A. zeylanica. J^c^. fil. (non Willi. Vahl.y 
Myosotis zeylanica. Jacq. 

tinctoria. JL. %, (non ? sequent. ) Rs. 1 8 \ 

P. 6 vv. 7 
tinctoria. Lam, (non? L.) 

Lithospermum tinetorium. Dec. (non L.) 
Buglossum tinetorium. Lam. fl. fr. 

tinctoria. Pall. vid. Nonea pulla. 
tuberculata. Forik. Rs. 19 

(cfr. Lithospermum tinetorium.) 

tuberosa. //. et B. 0. 

undulata. U 4.* (a*. 7WYW. fVilld.} 

I Rs.8p.5w,6 

variegata. a £e/im. © # 

A. perlata. Lam, 
A. cretica. Mill. 

Lycopsis variegata, L, Rs. 6 38. 3 P. 36 2. 5 

w. 2 8 5. 5 
Lycopsis buliaU. Cyrill. Rs. 6 3 8.5 

i 

ventricosa. vid. Lycopsis sibthor- 
piana. 

verrucosa. Lam. Lehm. 0. Rs.3j 

A. fiava. Forsk. (sec. Delil.) 
Ly<«»P s '>s aegyptiaca. /.. P. 36a. 6 
Asperugo aegypliaca. L. w. 384. 3 
Nonea aegyptiaca. Moenck. 

versicolor. Steven. 0. Rs. 14 
villos 7. vid. Myosotis villosa. 
virgmica. vid. Uatschia sericea. 
leytanica. VahL Willi, vid. Echi- 
ttospermum zeylanicum. " 
-zylanica. Jacq. vid. tenella. 

A JCISTROCARPUS. Humb. et 

-<***> J. VIII. A . 

^avpurensis.'/Z.etS. ©? 


Ancistrum — Andromeda 43 

ANCISTRUM. Lin. 

diandrum. vid. Acaena sanguisor- 
bae. 

humile. vid. Acaena adscendens. 

laevigatum. vid. Acaena adscen- 
dens. 

latebrosum. vid. Acaena latebrosa. 

lucidum, vid. Acaena lucida. 

magellanicum. vid, Acaena adscen- 
dens, laevigata, magellanica. 

repens. vid. Acaena ovalifolia. 

sanguisorbae. vid. Aoaena sangui- 
sorbae. j 

ANCYLANTHUS. Dec. Rs. 910 

rubiginosa. Dec. 1). R. 1 

ANDERSONIA. R.Brown, (non 

flrWd.) Rs. 7 3i 
coerulea. il. iJr. Rs. 3 
depressa R.Br. Rs.5 
micrantlia. R.Br. Rs. 6 
• parvifolia. /I. Br. Rs. 2 
sprengelioides. R. Br. Rs. 1 

squarrosa. R.Br. Rs. 4 

ANDERSONIA. JT'iV/d. Prf. lh. 
To; 

vaginata. Willd. 1). 
AND IRA. £oiiu XVII 5 

Harsfieldii. L^schen. f? 
Pisonis. vid. Geoffrea racemosa. 
ra< emosa. vid. Geoffrea racemosa. 

ANDRACHNE. Zm, P. 2166 w. 17^ 

arbor ea. Mi//, t;. 

frutescens. vid. Arbutus Andrachne. 

fruticosa. L. T?. P. 2 w. 2 

#. Clutia androgyna. L. 

ovata. vid. Agyncia ovata. 
telephioides. L. 0. 6*. P, 1 w. 1 

Limeum humjle. Forsk. 
Eraclvssa hexagina. Forsk. 
Telephioides procumbens. Moench. 

ANDRELSIA. Vent. vid. Myoporum. 
glabra, vid. Mvoporum ellipti 

ANDREYVSIA. Spreng. vid. Centau- 
rella. 

ANDROCTMBICM. mild. eucomoides. JVilld. %. 

Melanlhium eucomoides. Jacq. P. 83 1 w. 704 i3 
13 leucanthum. Willd. %. (cfr. Melanlhium eapense.) 

melanthioides. JVilld. %. 

ANDROMACHIA. Humb.etBonpl. XIX. 2. //. et B. 2J.. in. urn. vid. Margyricarpus se ^CISTRUM. JL... 

Acaena. vid. Vcaena sericea. 
an *ertnaefothun. vid. Acaena san 
guisorbae. 

b arbat 

t08U8. 

tecumbens. Thunb. vid. Acaena la- 

le brosa. 

tecumbens. Gaert. vid. Acaena san- 
guisorbae. 

' (Gen. 166, igniana. 

ANDROMEDA. Lin. P. to88 w. 868 
acuminata. Jit. %: P. 25 w. ^3 

. A. lucida. Jacq. (non Lam.) 

A. laurina. Mich. 

A. populifolia. Lam. 

A. formosissima. Bartr. 

1 

A. reticulata, /fa/f. 
$. A. serrata. Duham. 

anastomosans. L. fil. 

Gaultheria anastomosans. 
IS. A. glomerate. Cav. 

Spec. 1889.) %. P. 29 \v. 25 

//.etfi. * 44 Andromeda ANDROMEDA.jLiVi. P. 1088 w.868 

angustifolia. Pursh. ty. 

A. calyculata. y. angustifolia. Ait. 

arborea. L. ty. P. 21 w. 18 
arborescens. vid. rigida. 
axillaris. , Ait. Lam. ty. (non Mich.) 

P. 24 w. 21 

(non A. Catesbaei. Walt.) 

axillaris. Mich. vid. A. Walteri, 
baccata u vid. Vaccinium resinosura. 
bracamorensis. H. et B. ty. 
bracteata. Cav. ty. P. 3o 
Bryantha. vid. Erica Bryantha. 
buxifolia. Smith. Lam. ty. 
calyculata. L. ty. P. a8 w. 26 

Chamaedaphne calyculata. Moench. 

&. A. c. ventricosa. .^if. 
/?. A. c. latifolia. Ait. 

* 

(cfr. A. angustifolia.) 

caaadeasis. Lam. ty. , 

canesccns. Desf. ty. 
cassinefolia. vid. speciosa. 
Catesbaei. vid. A. Walteri. 
cerea. vid. Vaccineum cereum. 
coerulea. vid. Erica coerulea. 
coriacea. vid. marginata. 
crispa. Foir. Dcsf. ty. 
Daboecia. vid. Menziesia polifolia. 
droseroides. vid. Erica glutinosa. 
elegans. Meerb. ty. 
empetrifolia. vid. Arbutus pumila. 
ericoides. Fall. ty. P. 2\v. 2 

Eiica asiatica. Waitz. 

eriophylla. Vand. ty. P. 3i 
fasciculata. Sw. ty. P. 10 w« 9 
ferruginea. Walt. Pursh. ty.(nonAit.) 

A. ferruginea. /3. fruticosa. Mich. 
Lyonia ferruginea. Nutt. 

ferruginea. Ait vid. rigida. 
floribunda. Pursh. ty. ; 
foliosiflora. vid. paniculata. 
formosissima. via. acuminata, 
frondosa. Pursh. ty. 

A. raccmosa. Walt, (non />.) 
A. paniculata foliosiflora. Mich. 
Lyonia frondosa. Nutt. 

fruticosa. vid. ferruginea. 

globulifera. vid. paniculata. 

glomerata. vid. anastomosans. 

Halmiana. Meerb. ty. 

hirta. Willd. ty. w. e. Sup. p. 23 

hypnoides. L. ty. P. 3 \v. 3 

jamaicensis. <Su>. ty. P. 11 w. 10 

japonica. Thunb. ty. P. 20 w. 16 

ilirifolia. Pers. ty. P. 18 

lanreolata. .Des/. ty. 

latifolia. vid. calyculata, mariana, 
polifolia. 

lanrina. vid. acuminata. 

ledijolia. vid. Arctostaphylos poli- 
folia. 

lucida. Jacq. vid. acuminata. 

jucida. Lam. vid. marginata. 

lycopodioides. Pa//, t?. P. 4 w. 4 

Erica lycopodioides. V\' aitz. 

(Gen. 166. Andromeda 
ANDROMEDA. Lin. P.1088 w.868 

marginata. Duham. ty. P. *6 

A. coriacea. >*if . w. 2 3 

A. mariana. Jacq. (non L.) 

A. nitida. Walt. Mich. 

A. lucida. Lam. (non? Jacq.) 

mariana. ' L. ty. (non Jacq.) P. 7 w.7 
mariana. Jacq. vid. marginata. 
media, vid. polifolia. 
membranacea. //. Cefa. 1). 
Myrsinites. Lam. ty. P. 6 w. 6 

Arbutus micropbylla. Forst. 

myrtifolia. Meerb. ty. 
nitida. vid. marginata. 
nudiflora. vid. paniculata. ' 

octandra. Sw;. P. 12 w. 11 

Erica indica. Waitz. 

oleifolia. vid. polifolia. 
ovcita. vid. pulverulenta. 
paniculata. Z. t). (non Duham.) P.22 

A. p. nudiflora. Mich. [w. 1 7 

A. globulifera. Hortul. 

A. parabolica. Duham. 

A. raccmosa. Lam. (non L. sec. Pursh.) 

Lyonia paniculata. JYuif. 

paniculata. Duham vid. racemosa. 

parabolica. vid. paniculata. 

pilulifera. Fhch. ty. 

pinnata. Ait. ty. 

polifolia. L. ty. P. i3 \v. 13 

Rhododendrum polifolium. Scop. 
a. A. p. latifolia. Ait. 
/?. A. p. media. Ait. 
y. A. p. angustifolia. Ait. 
► J. A. oleifolia. Hortul. 

9. A. p. subulata. P*rs. 

prostrata. Cav. ty. P. 5 
pubescens. /Wr. 1). 

(cfr. A. rubiginosa.) 

puloeru/enta. vid. speciosa. 

pyrifolia Pet. Th. ty. 

racemosa. L. ty. (non sequent.) p. 23 

A. paniculata. Walt. Duham. [w. 19 

racemosa. Lam. vid. paniculata. 
racemosa. Walt. vid. frondosa. 
reticulata, vid acuminata. 
. rhomboidalis. Duham. 1y. P. 14 
rigida. Pursh. ty. 

A. ferruginea a. arborescens. TVfic/r. 
A. ferruginea. Ait. p. 8 w. 8 
Lyonia rigida. Nutt. 

rubiyinosa. Pers. ty. P. 19 

A. pubescens. Poir. ? 

rupestris. Forst. L.fil. ty. P. 27 W.24 

(cfr. Gaultheria hispida.) 

salicifolia. L. ty. P. i5 w. i5 

sccunda. Moench. ty. 
^ serrata. vid. acuminata, 
scrratifolia. //. Cels. ty* 
speciosa. Mich. Piirsh. ty m 

(X. A. s. nitida. Pursh. 

A. cassinaefblia. Vent. P. 9 

f$. A. s. pulverulenta. Pursh. > 

A. cassinaefolia pulverulenta. Vent. 

A. pulverulenta. Bartr. w. 1 2 

A. ovata. Soland. M*. 

Spec. 1936.) 


x 

.* / Andromeda — Andropogon i Andropogon 45 ANDROMEDA. Lin. p.io88w.868 ANDROPOGON.Zin.R S .3 7 gM86 spinulosa. vid. A. Walteri. 
otel/eriana. vid Erica Stelleriana. 

subalata. vid. polifolia. 
taxifolia. vid. Erica coerulea. 
tetragona. L f?. p. i w. i 
ventricosa. vid. calyculata. 
s Walteri. Willd. D, w. k. 525.8 

A. axillaris. Mich, (non Lam.) 
A. Catcsbaei. Walt. 
A. spinulosa. Pursh. 

ANDROPHYLAX. Wendl. 

scandem. vid. Cocculus carolinus. 

ANDROPOGON. jL^.rs.3 7 9p.i86 

w. 1863 
acicularis. Retz %. rs / w. 9 (cfr. Raphis trivalvis. Lour.) 

aculcatus. Forsk. (in Broufs.) 
afer. Bruce, rs. 64 .^ 

affinis. R. Br. rs 5j 
Allionii. Dec. %. w. 5 

A. contortus. All. (nonL.) 
Heteropogon Allionii. R et S. 5 8 2.1 
Heteropogon glaber. Pers. 2o3i. 1 

alopecuroides. L. 2J.. n rs. 17 w. 23 
ambiguus. Mich. 2J.. p.3i \v. i3 

Gvmnopogon raccmosus. Beauv. rs. 2 56.1 
Anlhopogon ambiguus. Natt. 

angustifblius. Sib. et Sm. %. (non 
//. et B.) rs. 40 

A. Iscliaemon. Schreb. Autor. (non L.) 
A. villosus. oc. Lam. 

angustijolius. II.etB. vid. steno- 

phyllus. 
anniilatus. Forsk. rs. 33 w. 4<> 

A. undulatus. Pers. 2 8 
Dichantluum nodosum. Raeusch. 

argentcus. Dec. 2J.. rs. 19 

Saccliarum argenteura. Broufs. 
Erianthus saccharides. Willd. R. 44.1 

(non Anthoxanthum giganteura. Walt.) 

aristatus. Poir. rs 34 
arundinaceus. Willd. (non sequent.) 

rs> 9 vr; 11 
arundinaceus. Scop* vid. Holcus 

halepcnsis 
arundinaceus. Berg. vid. A. Bergii. 
aureus. Vid. Saccharum aureum. 
avenaceus. Mich. %. rs. 10 

Sorghum avenaceum. Beauv. 

larbatus. L. vid. Chloris barbata. 
barbatus. L. Amoen. vid. Chloris 


polydactyla. 
barbinodi*. Lag %. fs. 5o Bergii. R. et S. Rs. p. 8i3. obs. 

A. arundinaceus. Berg, (won? Willd.) 

bicornis. L. %. (non Forsk.) p. s3 

w.35 

Anatherum bicorne. Beauv. rs. 376. 3 

bicornis. Forsk. vid. A. Schoenan- 

thus. 
binatus. Retz. bs.3s p. 21 w.39 

Bladhii. Retz. rs. 38 w. 45 
bombycinus. 7?. #r. rs 59^ 
bracteatus. vid. Anthistiria re- 

flexa. w.i863 

brevifolius. Sw. ©. w. 26 

Pollinia brevifolia. Spreng. Rs. 380.9 

cap? nsis. vid, Chloris petraea. 
caricosus. L. rs. 1 p. 3 w. 1 

ciliatus. vid. Anthistiria barbata. 
citrattts. Dec. 9 

cilreus. R.Br. rs. 62 
citriodorus. vid. A. Nardus. 
citrosus. vid. A. Schoenanthu9. 
condensatus. H.etB. %. rs, 48 

contortus. L. %. (non AH.) yy.6 

Heteropogon hirtus. Pert. 2031.2 
Heteropogon hirsutus. Beauv. Rs. 3 8 2. a 

contortus. AIL vid. A, Allionii. 
cotuliferus. Tnunb. rs. i3 p. 7 w.i5 

crinitus. Tnunb. 2J.. rs. 3 P.2W.5 

(cfr. Perotis polystachia.) 

cymbarius. L. 2J.. p. 17 \y. 19 

Cymbopogon elegans. Spreng. rs. 38 i. 1 

decolorans. vid. Holcus decolorans. 
dissitiflorus. Mich. 2J.. Rs. 25 p. i5 

w. 3o 

Cinna lateralis. Walt. 

disiachyus. L. %. p. 18 w. 37 

Pollinia distachya. Spreng. rs. 38o. 6 
Apluda? distachya. Beauv. 
Holcus liburnicus. Scop. ? 

divaricatus. L. rs. 4 p -4 w. 7 

(cfr. A. purpurascens.) 

domingensis. 

Anatherum domingense. R. et S. 376.5 

dulcis. Burm. rs. 65 
eriophorus. vid. laniger. 
exaltatus. R. Br. rs. 5j 
fasciculatus. vid. Chloris radiata* 
fastigiatus. Siv. 2j.. p. 10 w. 27 

Pollinia fastigiata. Spreng. rs. 3 So. 10 
Diectomis fastigiata. Beauv. 

filiformis. Pers. 2J.. rs. 2 p. 1 

A. serratus. Rett, (non Tkunb.) 

flabcliiformis. Roxb. rs. 6 
flexilis. Po*>. 2J.. rs. s3 
foveolatus. ' Delil. 
fragilis. R. Br. RS 61. 
flilvus. Spreng. bs. 12 
furcatus. Mhlbg. Schreb. %. rs.55 

w. 42 
Gerardi. vid A. Ischaemum. 
glaucescens. AT. et /?. 2J. rs. 44 
glancus. vid. Apluda glauca. 
Gryllus. .L. 2J.. p. 5 w.8 

A. paniculatus. Lam. 

Pollinia Gryllus. Spreng. rs. 33o. j 

Apluda Gryllus. Beauv. 

Holcus Gryllus. R. Br. 

halepensis. vid Holcus halcpensis. 
hermaphroditus. vid. Stipa Ari- 

stella. 
hirsutus. H. et B. 2J.. r«. 43 
hirtus. L. 2). rs 28 p. 24 w.36 

A. distachyus. L. var. /3. L«m. fl. fr. 

hispidus. // et B %. 

Ischaemum hispidum. R. et S. 3 52-9 

incurvatus. /J^/z. as. 39 p,20 w.4 6 • (Gen. 167. Spec. 1986.) 46 Andropogon Andropogon Androsace ANDROPOGON. Lin. BS.379p.186 ANDROPOGON.X1V1.Rs.379p.186 w. 2 1 


w i863 

insularis. vid. Milium villosum. 
intermedius. R. Bn rs. 55 
Ischaemum. L. %.. (non Autor.) 

rs. 41 r. 26 w.48 

A. provincialis. Lam. (non Retz.) 
A. villosus. &. jLain. fl. fr. 
A. Gerardi. VUm. 
(cfr. A. angustifolius.) 

Ischaemum. Alitor, vid. angustifo- | 

lius. 
Itocnigii. (Raeusch.) 
laguroides. Dec. 2/.. rs. 21 
lanatus. R. Br. rs. 58 
laniger. Desf. 2J.. rs i5 p. i5 

A. eriophorus. Wdid. 

lanuginosus. //. et-B. %. rs. 47 
laxus. Willd. w. 14 

A. serratus. Thunb. (non Retz.) Rs. 1 1 p. 6 

lcpturoides. 

Anlhopogon lepturoides. Nutt. 

leucostachyus. //. et B m 2J.. rs. 45 

macrourus. Mich. %. RS. 24 p« 14 

Cinna glomerata. IValt. [w. 29 

miliaceus Forsk (apud Broufs.) 

mouostachyus. Spreng. Rs. 49 
Montufari, //. et B. %.. rs. 3i 
muricatus. Retz. %. p. 3d 

A. squarrosus. L.Jil. w. 16 
Anatherum muricatum. Beauv. RS. 376. l 
Phalaris zizanoides. L. \ 

Pahicum abortivum. R. Br. 
Oplismenus abortivus. Quorund. 
(cfr. Agrostis verticillatd. Lam.) 

muticus. L. p. 25 w. 41 

Anatherum muticum. Beauv, Rs. 546. 4 
Chloridis speck*? IVilid. 

Nardus. L. %. Rs. 14 p. 11 w. 18 

A. citriodorum. Desf. 

nervosum Hottl. Rs.5 
nutans. L. Spec. 2J.. (non L. Mant.) 

Rs 8 vv. 10 
nutans. L. Mant. vid. Anthistiria 

ciliata. 
ohtusifolius. Poir. Rs. 22 
paniculatus vid A Grvllus. 
patnlas. vid Chloris pallida, 
pertusus. Willd. 2J.. Rs. 42 p. 29 vv.49 

Holcus pertusus. L. 

pilosus. Klein. 2J.. Rs.37 w. 44 
plumosus. H.etB. %. Rs 29 w. 38 
polydactylon. vid. Chloris poly* 

dactyla. 
procerus. R. Br. Rs. 56 
prostratus* vid. Anthistiria pro- 
strata. 
provincialis. Retz. vid. Chloris 

pallida. 

provincialis. Lam. vid. A. Ischae- 
mum. 

pubescens. vid. Chloris ciliata. 

purpurascens. Mhlbg. %.. w. 28 

A. scoparius. Mich. Parsh. 

Poilinia sr.oparia. Spreng. Rs. 3 So. 11 

Andropogon divaricatus. L. ? (sec Parsh.) 

(Gen. 168. 1 w.i 863 
quadrivalvis.xid. Anthistiria ciliata. 
raniosus. Forsk. rs. 63 

Ravennae vid, Saccharum Raven- 
nae 
refractus. /I. 5r. Rs. 60 

Anatherum refractum. Beauv. 

saccharoides. Sw.2\.. Rs.18p.9w.24 
Schoenanthus L. 2J.. p. 19 w. 33 

* A. bicornis. Forsk. (non L.) , 2 . ~. 
A. citrosus. Qnorund. 
Cymbopogon Schoenanthus. Spreng. Rs. 
Lagurus Schoenanthus. L. [38 1. 5 

scoparius. vid. purpurascens. 
sericeus. R. Br. Rs. 55 

serratus. Retz. vid. filiformis. 
serratus. Thunb. vid. laxus. 
Sorghum, vid. Holcus Sorghum. 
squarrosus. vid muricatus. 
stenophyllus. it. et 6'. Rs, 30 

A. angustifolius. H. et B. (non $16, et Sm.) 

stipoides. //. et B. 2J.. Rs. 20 
striatus. H lein. 21. (et? R.Br.) w.4 

Poilinia striata. Spreng. Rs. 3 80. 8 
Erianthus striata*. Beauv. 

strictus. W. et H . Host. %. Rs. 16 

w. 22 

Saccharum strictum. Spreng. 

tenuis. R. Br. Rs. 5i 
ternarius. Mich. %. Rs. 27 w.3i 
tristachyus. H. et B. 2\.. Rs. 46 
tritriceus. R. Br. Rs. 62 
undatus Jacq. 2J.. w. 25 

Poilinia undata. Spreng. Rs. 3 80. 7 

urtdulatus. vid. annulatus. 
villosus. Thunb. (non /-aw* ) Rs. 36 

w. 43 
villosus, Lam. vid. angustifolius et 
A. Ischaemum. 
virgiaicus. L. 2J.. p. 22 w. 34 

Anathemum virginicum. Spreng. Rs. 376. » 

Zeae. /{. et £ Rs. 2 6, 

ANDROSACE. Lin- Rs.65 9 p.3-9, 

w.29'^ 
albana. *SY <?u. 2J.. Rs. t 7 

(non A. valerianoides. Lehm.) 

alhmoides. vid lactiflora. 
alpina. Lam. 2J.. Rs. 22 

Aretia alpina. L. p. 378. 2 w. 291. a 
oc. A. pubescens. Bee. (planta junior. La- 

peyr.) 
Aretia pubescens. Deslong. 

ff. A. ciliata. Dec. (planta adulterior. La- 
peyr.) 

A.'pcnnina. Gaud. g 

Aretia ciliata. Deslong. \ 

Aretia. vid. bryoides et helvetica, 
argentea. Gae>t.j\l. 2J.. 

@. Aretia tomentosa. Bot. helvet. 

Bocconi. vid. nana. 
brevijoha. vid. obtusifolia. 
bryoides. Dec. 2J.. 

Aretia bryoides. Deslon« 

rr 

to" A. Aretia. Lap. vat. senescens. Lapey. 
Aretia helvetica. L. var. Spreng. 

Spec. 2o3a.) 


Androsace v_ Androsace — Andryala 47 ANDROSA.CE. Lin. Rs.65g p.3 7 g ANDROSACE. Lin. Rs.65g p. 379 


w. 292 
caespitosa. Lehm ty. Rs. 26 

cana. Willd. Hib. 2J.. Rs. p. 786 

capitata. JVilld. Hrb. 2J.. Rs.p.786 

carnea. IX 2J.. Rs, 14 p. 10 w.10 

/?. Aretia Halleri. L. 
(non A. pauciflora. fi//.) 

Chamaeasme. Walj.Jaca. %. Rs. 12 

p. 7 w. 7 

A. villosa. Jacq. austr. (non /,.) 
(cfr. A. obtusifolia.) 

coronopijolia. vid. laetifolia. 
cylindrica. Dec. %. 

Aretia cylindrica. Deslong. 

A. frutesceHS. Lapeyr. Rs. 2 5 

Diapensia. vid- helvetica. 
diapensoid.es. vid. pyrenaica. 
elonjrata. Rett. 0. Rs. 2 p. 2 w. 2 

(cfr. A. nana.) 

jarinosa. vid. Primula farinosa. 
fasciculata. W//d. Hrb. 2(. .Rs.p.786 
filiformis. Rett. 0.,Rs.6 p. 3 w.3 

A. septentrionalis. var. /S. JVilld. >v. 4. /3 

frutescena. vid. cylindrica. 

Gmelini. Gaert. 2J.. Rs. 29 

A. minima. Gmel. Sib. 

Cortusa Gmelini. L. Rs. 65 1 . 3 P. 294. 2 

helvetica. R.etS. 2f.. Rs. 20 

A. imbricate, Lfl/n. 

A. Diapensia. fi7/# 

A. Aretia. Lapeyr. 

Aretia helvetica. L. 

Diapensia helvetica. L. 

/S. Aretia tomentosa. Schleich.? 

(cfr. A. bryoides.) 

imbricata. vid. helvetica. 
incana. Lam. Rs. 11 
Lachenalii. vid. obtusifolia. 

lactea. L. (non VilL) Rs. i3 p.8 w.9 

A. pauciflora. Vdl. 
Primula lactea. Lam 

lactea. VUl. vid. obtusifolia. 

lactiflora. lischi %. Rs- 5 

A. coronopi folia. ./4i.f. 

A. alismoides. Homem. W. KN. 186. 4 

Lehmanniana. Sprang. 2J., Rs. 10 
/utea. vid. A VUalliana. 
maxima. L. ©. *s. 1 p. 1 w*i 
minima, vid, A. Gmelini. 
multiflora. vid. septentrionalis. 
nana. Homem. 0. Rs. 3 

A. Bocconi. Mortal. 

A. elongata. L. var. Spreng. 

obtusifolia. AIL ©. Rs. i5 p. 9 vv.8 

A. lactea. Fitf. (non L.) 

A. Chamaeasme. var. y. Dec. 

/?. A. brevifolia. PIH. 

A. Chamaeasme. var. /3. Dec. 

y. A. Lachenalii. Gmel. fl. b. 

occidentals Pursh. 0. 
Ochotfnsis. fYilld.Urh. 2J.. Rs.p.786 
odoratissima. Schreb. %. Rs.7 p. 5 w.5 
orbicularis it. et J. Rs. p.816 

A. rotundifolia. Z*#Am. (non Smith.') Rs. 3o fl. fr. w. 29a 

pauciflora. vid. lactea. 
f pennina. vid. alpina. 
[ pubescens. vid. alpina, 
! pyrenaica. ham. %. 

A. diapenboides^ Lapeyr. RS, 23 
I Aretia pyrenaica. Deslong. 

\ radiata Lehm. Rs. 28 

rotundifolia. Smith. 0? (non Lehm.) 

Rs. 18 
rotundifolia. Lehm. vid. orbicularis. 

septentrionalis. .L. 0. a*. RS.4P.4 

■w. 4 

A. multiflora. Lam. fl. fr. 
(cfr. A. iiliformis.) 

spalhulata. Cav. Rs. 19 p. 11 

Samoli species? Spreng. 

valerianoides. Lenm. Rs. 27 

. 2J.. (non J# c*/. austr.) Rs. 

p. 6 w. 

Primula villosa. Lam. fl. fr. 

villosa. Jacq. vid A. Chamaeasme* 
Vitalliana. Lapeyr. %. Rs. 24 

I _ A. lutea. Lam. fl. fr. 

Aretia Vitalliana. L. p. 378. 3 w. 291. 5 
Primula Vitalliana. fi7/. 
Primula sedifolia. Salisb. 

ANDROSAEMUM. Gaert. Moench. 
vulgare. vid. Hypericum Androsae- 
nmm. 

ANDRYALA. Lin. p. 1776 w 1415 
aurea. vid. Hieraccum aureum. 
cheiranthifolia. Herit. 2J.. p. 1, w. 1 

A. glandulosa. Lam. 
A. tomentosa. Scop. 

chondrilloides. vid. Crcpis Adonis. 
corymbosa 9 Lam. vid. runcinata. 
corymhosa. Brot. vid. nigricans, 
crithmifolia. Ait. o*. p. 3 w.3 
dentata. Sib. etSm, 0*. 
glandulosa. vid. cheiranthifolia. 

ineana. Dec. 2J.. y 

C rep is in< na. Lapeyr. 

intcgrifolia* vid runcinata et sinuata. 

laciniata. vid. sinuata. 

lanata. L. vid. Hicracium verbasci- 

folium. 

lanata. Habl. vid Apargiahispanica. 

lanata. Vill. vid. runcinata. 
lanceolata. vid. sinuata. 
lyrata. Pour. %. 

Rothia argentea. Lapeyr. 
(cfr. A. sinuata.) 

nemaurensis. vid. Crepis nemau- 

rensis. 
nigricans. Poir. p. 4 w, 4 

A. corymbosa. Brot. (non Lam.) 

nudir.aulis. vid.Crepis nemaurensis, 
parvijlora. vid.runcinata et sinuata, 
pinnatifida. Ait. o*. p. 2 w. 2 
vontana. vid. Hieracium montanum< 

L. 2J.. p. 5 \v.5 
Rothia. Pers. 0. p. 6 f 

Rothia andryaloides. Gaert. w. U«*-* 

Voietia tc*neutosa. Roth. ragusma. (Gen. 169. Spec. 207a) <* 4« Andryala — Anemone ANDRYALA Lin. p. 1776 w. 1415 
runcinata. Pers. 0. p. 8 

A. lanata. V'dX. (non z.) 

A- integrifolia. cc. L. 

A. corymbosa. Lam. (non Brot.) 

A. parviflora. a. Lam. fl. fr. 

Rothia runcinata. Roth. w. 1416. 3 

sinua'a. L. 0. p. 7 

A. laciniata. Lam. 

A. lyrata. Pourr. (sec. Poir.) 

A. integrifolia. /S. L. 

A. parviflora. /?. Lam. fl. fr. 

Rothia cheiranthifolia. Roth. w. 1416.3 

ANE1LEMA. it. Brown, vid. Commc 
lina. 

ANEMONE. Lin. p. i356 w. to8i 

aconitifolia. vid. pensylvanica. . 

acutipetala. Schleich. 

alba, v/o/i. 2j.. p. i5 

albana. #ftw. 2J.. 

alpina. ^. 2|.. (non iJco/).) P. 8 w.8 

Preonantlius. Ehrh. 

Pulsatilla alpina. Afi7/. 

ex. A. a. major, zam. Dec. 

A. apii folia. //on. Dec. fl.fr. 

A. alpina. var. y. Lapeyr. ' 

[i. A. a. micrantha. Dec. 

A. baldensis. Lam. (non Z.) 

Pulsatilla baldensis. Delarb. 

Anemone burseriana. Scop. ? 

y. A. a. flavescens. Dec. 

A. apiifolia. Scop. Jac^.' 

A. myrrhidi folia. /S. VilL 

$. A. a. nivalis. Dec. 

9. A. a. intermedia- Dec. 

£. A. a. sulphurea. Dec. 

A. apiifolia. IVilld. P. g w. 9 

A. sulphurea. l< 

(cfr. flemmensis.) 

alpina. Scop, vid, baldensis. 
angulosa. vid. Hepatica angulosa. 
appenina. L. 2J.. p. 27 w. 24 

^ A. coerulea. Law. ? (non Dec.} 

apiifolia. vid. alpina y. et <f. 
baldensis. -L. 2J.. f non Lam,) 2J.. p. 18 

A. alpina. «Scop. (non L.) 
A. fragifera. »/acqf. AJur. 

baldensis. Lam. vid. alpina. 
biflora. Dec. 2J.. 

Of. A. b. bifoliolata. Dec. 
/3. A. b. 'trifoliolata. Dec. 

burseriana. vid. alpina. 
capensis. Lam. %. 

Atragenecapensis. L. P. 1 35 7. 6 W. 1082.4 
Clematis capensis. Poir. 

caroliniana. Walt. %. 

C. tenella. Pursh. 

cernua. Thunb. 2J.. p. 3 w. 3 

Pulsatilla cernua. 

coerulea. Dec. 2J.. (non? Lam.) 
coerulea. Lam. vid. appenina. 
collina. vid. A. Pulsatilla. 
Coronaria. L. 2J.. p. 10 vv. 10 

A. Oenanthe. Ucria. 
(cfr. A. Pavonina.) 

cuneifolia, vid. parviflora. 

(Gen. 170. m 

Anemone j 

ANEMONE. Lin. p.1356 w. 1081 
decapetala. Z. 2|.. (non Gme/.Syst. 

p. 21 w« 17 

A. trilobata. Juss. 
A. macrorhiza. Domb. 

decapetala. Gmel. Syst. vid. Geum 

rivale. 
dichotoma. L. %.. w. 20 j 

(cfr. A. pensylvanica.) 

dodecaphj lla. vid. Geum rivale. 

dubia. via. narcissiflora. 
fasciculata. L. vid narcissiflora. 

fasciculata. Vahl. vid. umbellata. 

flemmensis. Scop. 

A. alpina. £. var.? Dec. 

Jragijera. vid. baldensis. 
fumariaefolia. vid. triternata. 

groenlandica. vid. Coptis trifolia. 

Haclielii. P0/1/. 

Pulsatilla Hackelii. 

Halleri, AIL 2J.. p. 5 w. 5 

Pulsatilla Halleri. 

helleborifolia* Dec. 2J.. 
Hepatica. vid. Hepatica triloba. 
hirsuta. vid. virginiana. , 
hortensis. L. vid. stellata. 
hortensis. Thore. vid. pavonina. 
integrijolia. vid. Hepatica integri- 
folia. [w. 14 

intermedia, vid. A. Pulsatilla. 
irregularis, vid. pensylvanica, 
isopyroides. Jhss. 2J.. 
lancifolia. Pursh. 2J.. 

A. trifolia. L.? (sec. Pursh.) 

lobata. vid. palmata. * *" 
longipetala. vid. patens. 
lutea. vid. ranunculoides. 
macrorhiza. vid. decapetala. 
•nexicana. //. et B. %. 
minima. Dec. 2J.. 
multiiida. Poir. 2J.. 

c*. A. m. magellanica. Dec. 
$. A. m. hudsoniana. Dec. 

myrrhidijolio. vid. alpina. 

narcissiflora. -L. 2}.. p. 5o w. 27 

A. umbellata. Lam. fl. fr. (non PVilld.) 
/J. A. fasciculata. x. (non Vahl.} ■ 

y. A. n, monantha. Dec. 
A. dubia. Bfllar. 

<J. A. n. pedicellaris. Dec. 

Dec. 

nemorosa jL. 2j.. p. 26 w. 23 

A. nemorosa alba. Crantz. 

/?. A. quinquefolia. L. p. 2 5 w. 2 3. (J* c » 
■ Pursh. Dec.) 

nemorosa lutea. vid. ranunculoides* 
Nuttalliana. Dec. 2J.. 
ochotensis. Fisc/i 2J.. 
Oenanthe. vid. A. Coronaria. 
palmata. L. %. p. 12 w. i* 

A.! lobata. (Juorund. 
Oriba. Adans. 

parviflora. Mich. 2J.. 

A. cuneifolia. Juss. p. 14 

A. tenella. Banks (non Parsh.) 


f. A. n. fiigida. / Spec. 2104) 

Anemone 

ANEMONE. Lin. p. i356 w.1081 

patens. L. 2J.. p. 2 \v. 2 

A. longipetala. Schleich. 
Pulsatilla patens. Mill. 

Pavonina. Lam. Dec. %. 

A. hortensis, Thore (non £.) 

A. hortensis. L. var. (teste Hal. Lit. Zeit.) 

A. Coronaria. L. var. Pers. 

pedata. Schmaltz. 
pensylvanica, L. 2f.. w. 19 

A. irregularis. Lam. 
A. aconitifolia. Mick. p. 3 3 
(5. A. p. Laxmanni. Dec. 
(non A. dichotoma. L.) 

pisciensis. vid. A. Pulsatilla . 
praecox* vid. Hepatica triloba. 
pratensis. L. %. (non With. HabL) 

A. sylvestris. Fill, (non L.) [p. 7 w. 7 

A. Pulsatilla. JS. Lam. 

A. Pulsatilla. Sturm? (sec. Die.) 

Pulsatilla pratensis. Mill. 

Pulsatilla nigricans. Stoerk. 

pratensis. With. Habl. vid. A. Pul- 
satilla. 

?ubescens.xid.Kvap1ia ranunculina. 
ulsatilla. L. %. (non? Sturm.) p. 6 

w.6 Anemone — Angelica 49 A. pratensis. With. HabL (non £.) 
A. collina. Salisb. 

Pulsatilla vulgaris. Mill 

f$. A. rubra. Lam. 
y. A. P. lilacina. Dec. 
A. intermedia. Schult. 
Pulsatilla intermedia. Hoppe. 
d- A. P. daourica. Dec. 
A. pisciensis. Sism.? 
A. punicea. Sis m. ? 

Pulsatilla. Sturm, vid. pratensis. 
punicea. vid. A. Pulsatilla, 
pusilla. Dec. 2J.. (non Gaert). 
pusilla. Gaert. vid.Geumanemonoi- 
des. x 

quinquejolia. vid. nemorosa. 
ranunculoides. L. %. p. 29 w. 26 

A. nemorosa lutea. Cranti. 
A. lutea. Lam. fl. fr. 

reflexa. Steph. 2J.. p. 28 w. 25 
rivularis. Buchan. %. 
rubra, vid. A. Pulsatilla, 
sibirica. L. 2J.. p. 16 w. i3 
stcllata. Lam. %. 

A. hortensis. L. (non Thore) p. 1 1 *v. 1 1 
A. versicolor. Salisb. 

If 

(cfr. A. Pavonina.) 

sulphurea. L. vid. alpina. 
sulphurea. All. vid- vernalis. 

«ylvestrisX.2t.(non^i7/OP-i9W.i5 
sylvestris. Vill. vid. pratensis. 

tenella. Pursh. vid. caroliniana. 

tenella. Banks, vid. parviflora. 

tenuifolia. jD*?c. 2|.. 

Atragene tenuifolia. L. jil. p. 1557.7 w. 
Atragene tenuis. Thunh. 
Clematis tenuifolia. Poir. 

thalictroides. vid. Thalictrum 
wvonoides* [1082. 3 ANEMONE. L/,. p. .356 w. 1081 
tritolia. L. 2J.. p. 24 w. 2 i 

(cfr. A. lancifolia.) 

trilobata. vid. dccapetala. 
triternata. VahL 2j.. 

1 A. fumariaefolia. y MW . p. I7 

umbellata. Willd. 4. (,ion I,*™.) 

p 3i w.^tt 

A. fasciculata. J r anZ (non L.) 

umbellata. Lam. vid. narcissiflora. 
unifiora. vid. Thalictrum anemo- 
noides. 

vernalis. L. 2J.. p. 4 w.4 

A/ sulphurea. All. (non L.) 
Pulsatilla vernalis. Mill. 

versicolor, vid. stcllata. 
virginiana. JL. %. p. sow. 16 

A. hirsuta. Moench. 

vitifolia. Buchan. %. 
Walteri. Pursh. %. 

Thalictrum carolinianum. Walt. 

ANETHUM. Lin. p. 720 w v 56o 
dulce. Dec. O. 

graveolens. vid . Ferula graveolens. 

FoerciVu/um.vid.McuinFoenicuIum. 
Panmorium. Roxb. 0. 

Fastinaca. vid. Pastinaca saliva. 

piperatum. Ucria. 

segetum. vid. Meum segetum. 

Sowa. Roxb. 0. 

ANGELICA Lin. p. 698 w. 543 
alpina. Kroch. 

angustifolia. vid. Imperatoria an* 
gustifolia. 

aquitegifolia. vid. Laserpitium tri* 
lobum. 

* Archangelica. Z,. o*. p. 1 w. 1 

A. sativa. Mill. 

Archangelica officinalis. Hoffm. 

atropurpurea. L. Q. p. 5 w. 5 

Archangelica atropurpurea, Hoffm. 

Carvifolia. Sprtng. %. 

Seli n urn carvifolium. L. p. 686.6 w. 5 34-5 
Selinum angulatum. Lam. fl. fr. 
Selinum palustre. Crantz. (non L. sec. 
Moench.y 

Selinum pseudocarvifolia. All 
Athamantha flexuosa. Dec. 
Pcucedanum cuneifolium. Vill. 

Laserpitium selinoides. Scop, (non All. 
nee. Mill.y 

Carvi sulcatum. Bernh. y 
ff. Selinum sylvaticum. 
(cfr. Selinum lineare , et Selinum Seguieri. 
Baumg.) % 

ebulifolia. vid. A. RazouIiL 

integrifolia. Walt. 

intermedia. Schult. 

laevigata, vid. Selinum latifolium. 

lobata. Walt. 

lucida. JL. Spreng. 2J.. p. 7 w. 6 

Imperatoria lucida. Spr. pr. 

montana. Brot. (non Schleich.) 
montana. Schleich. vid. A. Razoulii, if fi cine 
thium. (Gen. 172. Spec. ai38.) D 5o Angelica Anguina Anguloa Annona ANGELICA, Lin. p. 6q8 yv. 543 

paladapijolia. vid. Ligusticum Le- 

visticum. 
palustris. vid. Imperatoria palu- 

stris. 
particulate*, vid. Ligusticum nodi- 

ilorum. 


pratensis. Bbrst. %. 

Ostericum pra tense. Hoffm. 

Imperatoria palustris. Btsser. 

Selinum odoratum. Bernh. (in Spreng.) 

pyrenaica. Spr. %. 

Seseli pyrenaicum. L. p. 7 1 6. 1 4 w. 5 5 6. 1 3 
Selinum Lachenalii. G,nel. fl. b. 
Selinum pyrenaioum. Gouan. 
Oreoselinum pyrenaicum. Hoffm. 

Raftoulii. Gouan. 0*. 2|.. p. 3 w.3 

A. ebuti folia. Lapeyr. 

A. flavescens. Hoffm. 

A. montana. Schleich. 

A. Tournefortiana. Cusson. + 

Impcratoria flavescens. Befs. Schult. 

Imperatoria Razoulia. H. Find. 

sativa. vid. A, Arebangelica. 
scotica. vid. Ligusticum scoticum. 
sylvestris L. %. p. 2 w. 2 

Selinum sylvestre. Cranlz. 
Selinum Angelica. Haifa. 
Selinum pubescens. Mimnck. 
Imperatoria sylvestris. Desf. Befs. 
Imperatoria Angelica. Roehl. 

Tournefortiana.. vid. A. Bazoulii 
triloba, vid. Laserpitium trilob'um. 
triquinata. vid. Pastinaca triqui- 

nata. 
verticillaris. vid. Imperatoria ver- 

ticillaris. I 

ANGELONIA. Humb. et BonpL 

XIV. 2. . 

salicariaefolia. II.ctB. 0. 
ANGIANTHUS. JYendL 

tomentosus. vid. Cassinia aurea. 

ANGOPHORA. Cav. 

cordifolia. vid. Metrosideros Iiispi- 

da. 

lanceolata. vid. Mctrosideros costa- 

ta ct lanceolata. 

ANGOSTURA. ' Roem. et Schult. 

" Cupare. vid. Bonplandia Irifoliata. 
ANGftAECUM. Bory. 

eburneum. vid. Limodorum ebur- 
neum 

ANGUILLARIA. R.Brown. VI. 3. 

(non Gaert.) 
biglandulosa. R.Br. 
dioica. R Br. 

indie a. vid. Vlelanthium indicum. 
uniflora. R Br. 
ANGUILLARIA. Gaert. vid. Ardisia. 
bahamensh. vid. Ardisia excelsa. 
chrysophylla. vid. Ardisia serru- 

lata. 
Jcacorea. vid. Ardisia acuminata. 
zeylanr'ca. vid. Ardisia humiiis. 

ANGUiNA. Mich. 

sinensis, vid.TridkosanihesAuguina. 

(Gea. 18 r. ANGULOA. RuizetPav. P. 2002 

grandiflora. II. et B. % 

Epidcndrum grandiflorum. H. et B. pi. aeq. 

superba. H. et B. %. 
uniflora; R. et P. 2J.. P. 1 

ANGURIA. Lin. P. 2024 w. i63i 

pedata. L. 2J.. P. 2 w. 2 
rosea. //. et B. %. 

trifoliata. L. 2J.. P. 5 w. 5 
trilobata. L. %. P. x w. 1 
umbrosa. IletB. 2J.. 
ANIRA. Aubl. 

givanen^is vid. Cedrota longifolia. 

ANIGOSANTHUSXaM.vidSchwae- 
gerichehia. 

A v NISACANTHA./l.5rou;n.Rs.570 
divaricata. R. Br. t). rs. 1 / A NI SAN Til US. Humb. et BonpL 

RS. 907 

microphylla. II.etB. Willd. Ms.D. 

rs. t 
ANISOMELES. R.Brown.XLV*i. 

inodora. R. Br. 
moschata. R. Br. 

ovata. vid. Nepeta indica. t 

salvifolia. R. Br. 

ANJSOPHYLLUM Haw. vid.Euphor- 
bia. 

ANISOPOGON.Tl.Bro^n. rs.258 
avenaceus. R. Br. rs. 1 

AN I SUM. Gaert. Moench. vid. Sison 

An bum. 

ANNESLEA. Andr. 

spinosa. vid. Euryala ferox. 
ANNESLIA. Salisb. 

falcifolia. vid. Acacia Houstoni. 

ANNONA. Lin. P. i35i w. 1078 
africana. L. t>. P. i3 \v. i4 
amara. (Raeusch.) 1). 
Ambotay. Aubl. t). P. 12 w. i3 
amplexicaulis. Lam. J). P. 16 w. 18 
asiatica. L. vid. muricata. ' 
asiatica. Vaid. vid. A. torakahbi. 
Chtirimolia. vid. tripctala. 
cinerea. Dun. Dec. 1). 
distincta. (Raeusch.) 1). 

dodecapetala. vid. Talauma 
mieri. 

eehinata. Dun. Dec. 1). 

exsucca. Dun. Dec. 1). 

Forskahlii. Dec. t). 

A. glabra. Forsk. (non L.) 
A. asiatica. fWi/. (non L.) 
A. squamosa. Delil. (non L.) 

glabra. L. 1). (non sequent.) P. 10 

w. 10 

glabra. Forsk. vid. A. Forsltahlii. 
glabra. 8. Lam. vid, laurifolia. 
grandiflora. Lam. 1). (non ^rof, 
De.*J.j P. 14 w. 17 

/J. A. madagascai iensis. 7<is*. Ptrs. 14* 

grandijlora. Brot. vid. Asimria gran- 
diflora. 
hexapetala. L. fil. ty. P. 8 w, 8 

(cfr. Ufiona uncinate.) 

Huinboldtii. Dun. t;. 

Spec. 2ij3.) Plu Annona — Anonymus 
ANNONA. Lin. P.i35i w. 1078 

, laurifolia. Dun. 1fy. 

A. glabra. /3. Lam* 

longifolia. Aubl.^ %. P. 6 w, 6 / 
madagascariensis. vid. grandiflora. 

microcarpa. vid. Monodora micro- 

carpa. 
mucosa. Jacq. r). , 

A. muscosa. Aubl. 

A. obtusiflora. Tufs. (sec. R. Br.) 

A. reticulata. L. var. ? 

muricata. L. "b. P. 1 tv. 1 

A. asiatica. L. (see. R. Br.) p. 1 2 yr. 1 2 

A. sylvestris. Burm. 

muscosa. vid. mucosa. 
JVIyristica. vid. MonodraMyristica. 
obovnta. vid. Asimia grandiflora. 

obtusiflora. vid. mucosa* 

paludosa. Aubl. 1). P. 4 w. 4 
palustris. Z>, t). P. 9 w. q 

palustris. /S. Lam. vid. punctata. 

parviflora. vid. Asimia parviflora. 

peruviana. H.etB. t). 

punctata, Aubl. tj. P. 7 w. 7 

A. palustris. J3. Lam. 

purpurea. Meg. et Sefs. 1). - 
pygmaea. vid. Asimia pygmaea. 
reticulata. Z>. 1). P. 5 w. 5 

(ofr. A. mucosa.) 

rufesccns. Aubl. 1> m 
senegalensis. Jii/j. 1). P. i5 
sericea. Dun. 1). 
sinensis. (Rneusch.} t). 

squamosa. L. t). (non Delil.) P. 3 

w. 3 
squamosa. Delil. vid.A.Forskahlii. 
triloba, vid. Asimia triloba, 
tripetala. Ait. t>. P. 2 w. 2 

A. Cherimolia. Lam. Mill. 

uncinata. vid. Unona uncinata. 

uniflora. Dec. r>. 
ANODA. Cav. vid. Sida. 

arenariaejlora. vid. Sida Ortegac. 
hastata. vid. Sida cristata. 
paruijlora. vid. Sida crenatiflora. 
triloba, vid. Sida cristata. - 

ANOMA. .Loar. 

cochinchinensis. vid. Hyperantliera 
• * cochinchinc 

Moringa. vid. Hyperantliera de- 
candra. 
Morunga. vid. Hyperantliera Mo- 
ringa. 
ANOUATIIECA. Gau;/. vid. Gladio- 
lus. 

ANONIS. Moench. vid. Ononis. 
ANONY3IUS. Walt. 

aquatica. ( V. i-) vid. \ illarsin aqua- 
tica. 

aquatica. (V. 2.) vid. Planera aqua- 
tica. 

aquatica. (VI. 4.) vid. Saururus cer- 

nuus. 
aquatica. (XII. 1.) vid. Lj thrum ver- 

ticillatuin. 

capitata. vid. Triptcrclla capitata. 

(Gen. i8&. 
/ 


is. Anonymus — Anthemis 5i 

ANONYMUS. Walt. 

carolinensis. (II. 1.) vid. Batschia 
caroliniana. 
* erecta. vid. Houstonia cocrulca. 
graminijolia. vid. Liatris gramini- 

folia. 
odoratissima. vid. Liatris odoratis- 

sima. 
paniculata. vid. Liatris paniculate* 
petiolata. vid.OphiorrhizaMitreoIa. 
procumbens. vid. Houstonia rotun- 

difolia. 

pudica. vid. TJvularia flava. 
repens. vid. Dichondra caroliniana. 
semperuirens. vid. Gelsemium sem- 

pervireus. 
sessilifolia. vid. Ophiorrhiza Mi- 

treola. 

tinctoria. vid. Dilatris Heritiera. 
umbrota. vid. Micranthemum orbi- 

culatum. 

ANOPTERUS. Labil. VI. 1. 
glandulosa. Labil. t>. 

ANREDERA. Jus*, rs. 1046 P. 661 
spicata. Juss. 0. rs. 1 P. 1 

A. vesiculosa. Poir. 
A. vesicaria. Gaert. JIL 
Bacclla vesicaria, Lam. w. 5 8 2. 5 
Polygonum scandens. L. (sec. H. et B. ) 

P. 927. 5 w. 78a. 43 

vesicaria. vid. spicata. 
vesiculosa, vid. spicata. 
ANTELAEA. tfarerf. 

javanica. Gaert. t). 
ANTENNARIA. Gaert. vid.Gnapha- 

lium. 
ANTHEMA. Moench. 

arborea. vid Lavatera arborea. 

scabra. vid. Lavatera creticp. 

ANTHEMIS. Lin. P. 1886 w. 1S17 

*Chamaemklum. -^f//. Gaert. s 

ageratifolia. «S*zft. et*S>n. 2|.. 
*alpina. i^. 2|.. (non Gouan. Tenor.) 

P. il w. 11 

Chamomilla alpina. Hall. 
(ciV. A. ibeiica.) 

alpina. Gouan. Tenor, vid. mon- 

tana. 

altaica. Fisch. 
aitissima. L. 0. (non Bell.) 

A. reflexa. Moench. 
A. Cola. Fi//. Deslong. (non L.) 
A. arvensis. Pa//, ind. L 
Chamaemelum Cola. Ml- 

aitissima. Bellar. vid. pcregrina. 
americana. L. vid. Chrysanthemum 

procumbens. 

americana. L.jxl. vid. Acmella oc- 
cidental's. 

arabiea. L 4 0. P. 3* w. 39 

A. proiifera. (Pers.) 

Chamaemelum prolifemm. Moench. 

rladantlms ara us. Cass. 

f artemuiaejolia. vid. Chrysanthe- » P. a 

W. 3 


mum purpureum. 
Spec. 2 1 99-) D / 52 Anthemis Anthemis ANTIIEMIS. Lin. P. 1886 W.TB17 

*arvensis. L. O. a*, (non Pall.) P. 16 
arvensis. Pall, vid. altissima. w. 16 
aurea. vid. Anacyclus aureus, 
australis. Willd. %.. P. 7 w.8 

J3. A. incrassata. Deslong. (sec. Dec.) 

austriaca. L. 0. P. 17 w. 17 

A. dentata. Moench. 
A. tinctoria. B. Lam. ? 
(non Chamaemelum TriumfettL cfr. A. ca- 
ncscens.) 

biaristata. Bivon. (non? Dec) 
biaristata. Dec. vid.. pubescens et 

tomentosa. 
"bicolor. vid. valentina. 
buphthalmoides. vid. Acmella buph- 

thalmoides. 
cancseens. Brot. P. 17* 

A. austriaca. L. (sec. Linh.) 

carpatica. W. et Ii- 2J.. P. 12 w. 12 

caucauca. Spreng. 2J.. 

(cfr. A. rigescens.) 

Chamoni lla. Willd. 2J.. w. e. 951.4 
Chamomilloides. vid. peregrina, 
Chia. £. 0. P. 14 \v. 14 
cinerascens. vid. tinctoria. 
citrina. vid. tinctoria. 
claoata. vid. Anacyclus clavatus. 
coarctata. *S7>. etdmi 2/.. 

A. monantha. Willd? (sec. Smith.) 

coronopifolia. Willd. 0. P. 9 w. 10 

corvmbosa. llaenke. P. i3 w. i3 
Cota. -L. 0. fnon Vill.) P. 1 w. 1 
*Cota. Vill. Dedong. vid. altissima. 
Cotula. L. 0. P. 18 w. 18 

A. foetida. Lam. fl.fr. 
Chamaemelum foetidum. Baumg. 

dentata. vid. austriaca. 

♦discorded. JVilld. 2fc. P. 3i w. 37 

A. tinctoria. L. var. /3. Valil. 
Santolina flava. Forsh. 

divaricata. (Mart.) 

elongata. Desf. G. 

fallax. Willd. 0. w. e. Sup. p. 60 
Jlosculosa. vid. nobilis. 
foetida. vid. A. Cotula. 

fruticulosa. Bbrst. %. P. 22 

A. ponlica. JW/rf. ? (sec. Bbrst.) 

fuscata, Brot. 0. P. 19 w. 19 

A. praecox. Linh. 

Garcini. Barm. 1>. P. 55 vr. 29 
globosa. Orteg. 2/.. P. 26 w. 3/» 
grandijlora. vid. Chrysanthemum 

purpurcum. 
bispanica Zhcc. P. 28. 
iberica. Bbrst. 2J.. 

A. alpina. 5. Willd. 

incisa. Vivian. 0. 
incrassata. vid. australis. 
lanuginosa, vid. valentina. 
laxa. Spreng. Fisch. 0. 

leucantha. vid. Osmites campho* 

rina. 
lucida. (Dietr.) 

*maritima. -£>• 2J.. (non Pall.) P. 4 w.4 
maritima. Pali, vid. ruthenica. 


(Gen. i85. ANTHEMIS. £?», P. 1886 w. i5i7 
Marschalliana. Willd. %. P. 29 w. 35 

Chrysanthemum Biebersteinianum. Adam* 
Mafs. Push. 

membranacea. Lahil. 
mille folia, vid. Chrysanthemum mil- 
lefoliatum. 
*mixta. L. 0.. P. 8 w. 9 
monantha. Willd. 2J.. P. 27 w. 33 

A. tinctoria. L. var. y. Bbrst. 
(cfr. A. coarctata.) 

montana. L. 2|.. P. 23 w. 23 

A. alpina. Geuan. Ten. (non L.) 
r A. pyrethrum. Gouan. Hort. (non L.) 
#. A. saxatilis. Dec. P. 1 0. 

y. A. saxatilis. Willd. e. 951.9 

<J. Cliamaemelum alpinum. All. 

9. A. montana 1 . Ten. Gouan. (Syn. sec.Dec.) 

nicaensis. Willd. P. 21 w. 2\ 
*nobilis. L. %. P. i5 w. i5 

A. odorata. Lam. fl. fr. (non Ait.) 
/3. A. o. flosculosa. Pers. 

occidentalis. vid. Acmella occiden- 
talis. 
odorata. Ait. %. (non Lam.) P. 33 

Sphenogyne odorata. R. Br. w. 3 1 

odorata. Lam. fl. fr. vid. nobilis. 

oppositifolia. vid. Acmella occiden- 
talis. 

ovatifolia. vid. Acmella buphthal- 
moides. 

pedunculata. vid. Anacyclus pedun- 
culatus. 

peregrina. Willd. 0. P. sow. 20 

A. chamomilloides. Steven. 
A. altissima. Bellar. 

pontica. Willd. 2J.. P. 24 w. 24 

(cfr. A. fruticulosa.) 

praecox. vid. fuscata. 
prolifera. vid. arabica. 
ptarmicaefolia. vid. Achillea gran« 

di flora, 
pubescens. Willd. %. P. 6 w. 7 

A. tomentosa. Gouan. (non L.) 
A. biaristata. Dec? (sec. Deslong.) 
Chamaemelum tomentosum. All. ? (sec. 
Deslong.) 

punctata. I?tf5/. t). P. 3 w. 3 
Pyrethrum. 1>. 2J.. (non Gouan) P. $5. 

W. 25 

Pyrethrum. Gouan. vid. montana. 
rejlexa. vid. altissima, 
repanda. vid. Acmella rcpens. 
rigescens. Willd. 2J.. w. e. 951.3 

A. caucasica. Spreng. (sec.Rec.Salzb.sed vix!) 

rosea. «ft'6. et Jm, 0. 

Rudolphiana. vid. Chrysanthemum 

orientale. 
ruthemica. Bbrst. O. 

A. maritima. Pa//, ind. t. (non Z) 

saxatilis. Dec. vid. montana. /?. 
saxatilis. Willd. vid. montana. y. 
secundiramea. Bivon. 
sphacelata. (Mart.) 
stipulacea. vid. Chrysanthemum pur* 
pureum. 

Spec. 2245.). Anthemis — Antliericum 

AN THE MIS. Lin. P. 1886 w. i5i7 

suaveolens. Schwacgr* 2J.. 
♦tinctoria. L. %. P.3o w.38 

/3. A. t. citrina. Pers 
, y. A. t. cincrascens. Pers. 
(cfr. A. discoidea, monantha.) 

tomentosa. L. 2J.. (non Gouan.) P. 5 
* >v. 6 

A. biaristata. JD#c. ? (sec. Poir.) 

tomentosa. Gouan. vid. pubescens. 
trilobata. vid. Zaluzania triloba, 
trinervia. (Raeusch.) 
♦Triumfetti. ^//. 

(non A. austriaca.) 

valentina. L. 0. \v. 36 

A. lanuginosa. Moench. 
Anacyclus bicolor. Desf.? 
(cfr. Anacyclus radiatus.) 

vulgaris. L. vid. Chrysanthemum 

inodorum. 
vulgaris. Fl. dan. vid. Matricaria 

Chamomilla. 
ANTHENANTHIA. Beauv. 

villosa. vid. Phalaris villosa. 
ANTEPHORA. Schreb. 

eleean*. vid Colladoa monostachya. 

ANTHERICUM.-L«n. P.8o8w,643 

*Phalatsgium. Poir. Pers. 807 
*Phalakgat*thus. Schrank. 
Adenanthera. vid. Dianella nemo- 

rosa. 

*Albucoides. Ait. %. P.3q w.29 

alooides. L. %. P. 3 w. 35 

Bulbine acaulis. L. H. Cliff. 
Bulbine alooides. Willd. E- 4 * o. 3 

altissimum. M///. 0. 
annuum. -L. 0. P. n w. 43 

Bulbine annua. ffi/M. E. 410. 5 

aphyllum. (Raensch.) 2J.. 

asphodcloides. -L. 0. o*. P.9W.41 
autumnale. vid. Scilla autumnalis. 
hicolor. vid. planifolium. 
bifolium. vid. Sciila bifolia. 
bipednnculatum. vid. triflorum. A ricum 53 [■ bulbosum* it. .#r. 

calyculatam. vid.Tofieldapalustris. 

♦canaliculatum. Ait. %. P. 38™. 28 

•capillarc. Poir. P. 11 
cauda felis. L.fil. P. i5 w-47 

A. cauda turn Thunb. 

caudatum. vid. cauda felis. 
ciliatum. Thunb. L.fil. (nonKunth.) 

P. 14 w. 46 

*ciliatum. Hunth. 2J.. 

cirrhatum. Farsfc P. 18 \v. 5o 
*coarctatum. -R. et P. 2|.. P.22et45 
*coeru!eum. it. etP. 2J.. P. 21 
*comosum. Thunb. 2J.. P. 16 \v. it 

contortum. L.fil. Thunb. P. 27 w.17 

crispum. Thunb. P. 19W. 5i 
*croccum. MfcA. 2J.. P. 12 

dendroides. vid. Aspliodelus pro- 

lifcr. 
dioaricaturn. vid. revolutum. 

*eccremorrhizum. A. ct P. %* P- ** « 

(Gen. 186. ANTHERICUM.Lm.P.8o8w.643 

*PHALAt!JGIUM. PerS. PoiT. P *J*°7 

*elatum. Ait. %. P. 25 \v. i5 

Chlorophytum elatum. R. Br. 

*elongatum. JVilld. 2J.. P. 7 w. 7 

A. filiforme. Thunb. (non ^i'f.) 

ericetorum. vid. planifolium. 
*exuviatum. Jacff. 2f.. P. 6w. 6 

Albuca exuviata. Saw/. 

*falcatum. 77iiin6. L.fil. 2|.. P. 26 

w. 16 

*fastigiatum. Poir. %. P. 9 

favosum. vid. longiscapum. 
♦filifolium. Jac?. 2|_. P. 3 w. 3 
♦filiforme. Ait. 2J.. (non Thunb.) P.S 

w. 5 

■ 

filiforme. Thunb. vid. elongatum. 
fimbriatum. Thunb. (non Poir.) 

(cfr. A. longifolium.) 

fimbriatum. Poir. 

Arthropodium fimbriatum. B. Br. 

*flexifolium. L. 2J.. P. 4 w. 4 
*floribundum. Ait. %. P. 17 w. 1* 

A. Lagopus. Thunb. 

*fragrans. Jacq. 2J.. P. 2 vv. 2 

frutescens. L. 1). P. 1 w.33 

Bulbine caulescens, L. H. Cliff. 
Bulbine frutescens. WJ/i. E. 4 10 ' * 

♦glaucum. /Let P. 2J.. P. 24 

♦graecum. L. %. P. *4 w - 8 
Jrammeam. vid. Diasia gramim- 

folia, 
♦graminifolium. W/W. 2|.. P. 29 w. I<J 

A. undulatum. Jacq. (non 77uin*0 

♦hirsutum. Thunb. 2J.. P. 33 w.22 
hispidum. L. %. P. 12 w. 44 

Bulbine bispida. L. 

♦japonicum. Thunb. %. P. 5 w. ij 
Lasopus. vid. floribundum. 

latifolium. L. %. (non JDi/if/i.) P. J 

w. 00 

♦latifolium. Kunth. %. 
♦Liliago. L. 21. P. 40 w. 3o 
♦Liliastrum. t^llld. 2J.. P-4» w.31 HemerocalJis Liliastrum. 
Ornithogalum liliforme. lam. fl. fr. 

Czackia. Jndrzio. 

♦longifolium. Jacq. 2J.. P. d* w. 21 

A. fimbriatum. I*«n».? (sec. Poir.) 

longiscapum. Jacq. f>. P. 10 w-4* 

A. favosum. Thunb. 

Bulbine longiscapa. Willd. E- 410.4 

marginatum, vid. physodes. 
Mattiazi. vid. planifolium. 
milleflorum. vid. paniculatum. H. fir. ♦minus. 

Anthropodium minus 

♦niveum. Poir. %. 
nutans. Ja^f. ». ?. 4 w. 36 
ossi/ragum- vid. INarthecium owi- 

fragum. 
♦paniculatum 

A. milleflorum. Red. 

A. pendulum., fl^ (sec. Her.) 

Arthropodium paniculatum. 

paucifiorum. vid. pusiUum, 
Spec.2299) Andr. %. 54 Anthericum t • ANTHERICUM. Lin. P. 808 w.643 

*Phal*ngium. Pers. Poir. P. 807 
*pendulum. Hornem. %. (non Red.) 

w.e. 409.3 

Arlhropodium pendulum. R. Br. 

pendulum. Red. vid. panieulatum. 
*physode$. Jacq. %. P. 43 W- 53 

A. marginatum. Thunb. 
Albuca physodes. GawL 

*pilosum. Jacq. 2|.. P. 35 w. 25 
*p]anifolium. L. 2J.. P. 13 

A. bicolor. Desf. YV.9 A. ericetorum. Berger. 
A. Mattiazi. Vand. 
Phalangium bicolor. Dec. 

pluinomm A. et P. 2J.. 

pomeridianum. vid. Scilla pomeri- 
diana. 

praemorsum Jacq. 2J.. P. 8 w. 40 
r*eudoasphodelus. vid. Tofielda 
palustris. 
pugioni forme. Jacq. %. P. 7 w. 09 
*pusillum. Jacqr. 2J.. P. 44 w. 54 

A**pauciiloriini. Thunb. 

Quamash. vid. Scilla esculenta. 

ramosum. L. %.. (nonSarw.) P. 19 

w. 14 

Ornithogalum ramosum. Lam. fl. fr. 

ramo um. Burm. vid. Diasia gra- 
minifolia' 

rejlexum. vid. Conanthcra Echean- 
dia. 

*rcvolutum. .L. 2|.. P. 10 w* i3 

A. divaricatum. ,/ac<7. P.i3 
Phalangitim spicatum. Poir, 
Hyacinthus rcvolutus. L. (non 77iu7i6.) 

rostratum. J.\cq. t). P. 2 w. 34 

Bulbinc roslrata. WUld. m. 4 1 o. 3 

scabrum. Thunb. L.fil. P. 17 w.49 
*scilJoidcs. Poir. 

semibarbatum. R.Br. 
*serotinum. L. 2J.. P. 1 w. 1 

Bulbocodium alpinum. Mill. 
Ornithogalum striatum. Wiild. 6 3 9. a 
Gagea scrotina. Ker. 

sibiricum H. Erf. 2J.. 
♦spirale. L. %. P. 42 w. 3a 

A. spiratum. Thunb. 

spiratnm. vid. spirale. 
♦squameum. L. %. P. i5 w. i5 

A. brcvifolium. Thunb. 

*strictum. Poir. 2J.. 

Arthropodium strictum. 7?. Br. 

subtrigonum. vid. Melanthium pha- 
langoides. 

♦sulphureum. W. ct K. %. P. 20 w. b. 

409.6 
*triflorum. ^i7. 2J.. P. 37 w. 27 

#. A. bipedunrulahmi. Jacq. 

triqiietruin. Thunb. L.fxl. P.I6W.48 
tuberosum. Roxb. 

*undulatuin. Thunb. 2J.. (non Jacq.} 

P. 36 w. 26 
undulat um. Jacq. vd.graminifolium. 
*vespehinum. Jacq. 2J.. P.a8w. 18 
(*)viilosum. Labil. 

(Gen. 194, 


- Antherilium — Antholyza 

ANTHERILIUM; Rohr. VahL 

P. 1218 mi 977 

Rohrii. Vahl. t). P. t w. i 
ANTHEROSPERMA.fVr. vid. Athe- 

rosperma. 
ANTHERURA. Lour. ' 
rubra, vid. Psychotria rubra. 

A NTH I ST I HI A. Lin. fit. % s. 385 

P. 187 w. i86t 

arguens. Willd- %. rs. 5 w. 4 

Stipa arguens. I/, (non Thunb.) 

australis. 7i. Br. rs. 7 
barbata. Desf. 2J.. -rs. 3 P. 3 

A. japonica. JYilld. w. 5 

A. ciliata. L. var. /?. Poir. 

Andropogon r.iliatus. Thunb. 

ciliata. L.fil. 0. rs. i P. % w. t 

Andropogon mutans. L. Man I. (non L. Spec.} 
Andropogon quadrivalve. L. 

foliosa. //. ct B. %. 

Cymbopogon foliosus. R. et S. 38 1. 5 , 

- frondosa. R. Br. rs. 8 
gigantea. Cav. %.. P. 6 w. 7 

A. ramosa. Thunb. 

Calamina gigaiftea. Beanv, rs. 377.J 

glauca. Desf. 2J.. (uonhoen.) Rs.4 w.3 

Stipa paleacea. Poir. it: w. 141. 5 
(cfr. Stipa tortilis.) 

lauca. Hoen. vid. Apluda glauca. 
Jiispida. vid. Avena hispida. 
japonica. vid. barbata. 
imbcrbis. Retz. (nonDerf.) R8. 2 w.2 

Stipa arguens. Thunb. (non L.) 

imberbis. Desf. (non Retz.) P. 1 

Calamina imberbis. Beauv. rs. 377.1 

prostrata. Wdld. 2{.. P. 4 w. 5 

Andropogon prostratus. L. 

Cymbopogon glandulosus. Spreng. rs. 3 8 1. a 

ramosa. vid. gigantea. 
reflcxa. //. et^. 2{.. 

Cymbopogon reflexus. R. et ».9. 38 1. 4 
Cymbopogon Humboldlii. Spreng. 
\ Andropogon bractcatus. Willd. j 86 3. 32 

villosa. Lam. rs. 6 

ANTHOBOLUS./lJ5rou;/i.XXII.3 

filiformis. R. Br. t). 
triqueler. R.Br. tj. 

ANTHOCERIS. Labil. XIV. z 

littorea. Labil. t). 

viscosa. R. Br. %. 
ANTHOCLEISTA. Afzel. V. I 

ANTHODISCUS. Mtfjer. XII. 5 

floridus. Meyer, ty. 
ANTHODUM. Ruin et Pav. 

decussatum. vid. Hippocratea An- 
thodum. 

AKTHOLOMA. Labil. XIV. a 

monfana. Labil. h. 

ANTIIOLYZA.Lzn.Rs.1sgP.99w.95 

abbreviata. vid. Gladiolus quadran- 

gularis. 
aethiopica. L. 2|.. rs. 1 P. a \r. s 

A. ringens. ^nrfr. (non L.) 
Gladiolus pyramidalis. Burm. ? 
(cfr. A. praealU.) 

Spec. 2347.) Antholyza — Anthoxanthum 

ANTHOLYZA./->iV?.RS.i2qP.99w.95 

' aletroides vid.Gladiolus aletroides. 
caryophyllacea. Barm. 2J.. us. 8 
cepacea L. Mant. 
coccinea. Spreng. 
Cunonia L. 2J.. RS. 4P.iw4 

Gladiolus Cunonia. Gaert. 
Cunonia Antholyza. Mill. 

fulgens. vid Gladiolus iridifolius. 
hirsuta. vid. Gladiolus mollis 
lucidior. L.fil. % (non? Fahll) 

rs. 7 W. I 
Watsbnia lucens. Pers. 100. 4 - \ 

Gladiolus braoteolatus. Lam.? 

lucidior. Vahl. vid. Ixia triticea*. 

Maura, vid. Witsenia Maura. 

Meriana, vid. Gladiolus Merianus. 

Meriaiella. L. vid. Gladiolus Me- 

rianellus. 
Merianella. Murr. vid. Gladiolus 

hirsutus. 
monta* a. vid. Gladiolus montanus.j 

nervosa. Thunb. %> RS. 6 w. 3 

Gladiolus Antholyza. Poir. 

plicata. L. %. rs 5 P.4 w.6 

Babiana Thunbergi. Ker. 

praealta. Dec. %. rs. 2 

A. aethiopica. L. var Gawl. 

quadrangularis. vid.Gladiolus qua 

drangularis. 
revolata. vid. Gladiolus Watsonius. 
ringcns. L. 2J.. (non Andr.) rs. 3 P. 3 

• w. 5 Anthoxankhum — Antlivllis 55 

ANTHOXANTHUM. Lin. rs. it5 

A. glaucum. Vahl. [P. 72 W. 72 

A. odoratum. L. var. Link. 

avenaceum. Retz. rs.5 P.4 w. 4 
crinitum. vid. Agrostis crinita. 
gigantewn. vid. Saccharum gigan- 

teum. 
glaucum. vid. amarum. 

gracile. Bivona. 0. Rs. 3 
indicum. vid. Perolis latifolia. 

odoratum. L. 2J.. ©. rs. 1 p. i w. 1 

Avena diantha. Hall. 


Babiana ringens. Gaiol. 

ringent. Andr vid. aethiopica. 

spcciosa. (fi'-eit.) 2J.. 
' spicata. Mill. vid.Gladiolus Milleri. 
spicata. Andr- vid.Gladiolus testa- 

ecus. 

tabalosa, vid. Gladiolus aletroides, 
ANTHONOTHA. Beauv. X. 1 
macrophvlla. Beauv. t). 

ANTHOPOGON. JVtil*. vid. Andro- 

pogon. 

ANTHOSPERMUM. Lin. P.1196 

w. 17^9 
acthiopicum. L tf. P. 2 W. 2 • 

A. amhrosiacum. M"<*nch. 
Amhrari.i Heisteri. Fabric. 

ambrosiacum. vid. aethiopicum. 

ciliare. L. ty P. 3 w. 3 

crispum. Dietr. t). 

gallopina. vid. Gallopina circaeoi- 

des. v 

herbaceam. vid. lanceolatum. 

lanceolatum. Tminb. P. 1 w. 1 

A. herbaceum. L. JW. 

scabrum. Thunb. 1). P. 4 w * 4 
ANTHOTIUM. R.Brown, rs. 87- 

humile. /I. 5r. rs. 1 

A. glabrum.' Poir. 

glabrnm. vid luimile. . 

ANTHOXANTHUM. L™. rs.ii5| 

p. 72 w.72 

aculeatum. vid. Crvpsis aculeata. 

amarum. Brot. 2J.. rs. 2 

(Gen. 200. /?. A villosum. Deslong. 
y. A. o. nanum. Dec. 

J. A. o. subramosum. Gilib. Dec. 
(cfr. A. amarum.) 

ovatum. Lag. rs, p. 583 
panicalatum. vid. Festuca spadicea. 

pulcherrimum. Lour* 
spicaeforme. vid. Perotis latifolia. 
villosuTfi. vid odoratum. 

ANTHR.I SCUS Per:.Spreng.v.<]i3 

Caucan^. vid. vulgaris. 
Cerefolium. vid. Chacrophyllum sa- 
tivum, 
fumarioides Spr. d*. 

Scandix fumarioides. fY.ttK. 
Centriscus fumarioides. Spr. 

nemorosa. Spr. %.. 

Chaerophyllum nemorosum. Bbrst. 
Centriscus nemorosa. Spr. 

nodosa. Pers. ©. p- 2 

A. Scandix. Bbrst. ™ 
Scandix nodosa. L. w. 55 5-7 
Chaerophyllum nodosum. Lam. 
Torilis macrocarpa. Gaert. 
Torilis tumida. Moencfx. 
Caucaiis nodosa. Roehl. 

Scandix. vid nodosa. 

sylvestri.. vid. IVljrrhis sylvestns. 
triehosperma. Pers. ©. p. 3 

Scandix trichosperma. L. Spr. w. 5 53.8 

vulgaris Pers. 0. (non Bernh.) P. 1 

A. Caucaiis. Bbrst. 

Scandix Anthnscus. L. w. 5 5 3. 5. 

Torilis Anthriscus. Gaert. Moench. (non 

Spr Gnrel.) 
Chaerophyllum Anthriscus. Lam. 
Chaerophyllum trichospermum. Schult. fl. 

aust. (non Lam.y 
Caucaiis scandicina. Roth. 
Caucaiis aequiculornm. Ml. 
Caucaiis Scandix. Scop. 

vulgaris. Bernh. vid. Torilis An- 
tliriscus. 

ANTHYLLIS Lin. Pi6 9 5 w.\34& 

barba Jovis. L. t). P. i5 w.i5 

Vulneraria argentea. Lam. fl. fr. 
Barba jovis ar^yrophylla. Moench. 

bitlora R»fs* ' . .. 

capensis. vid. Lcbeclua cytisoides 

coruicina. L. ©. (non Pozr il.>^3 

cornicind Poir. it. vid. hamosa. 
cretica. Lam. t>. ?. i« w. 17 

'Ebenus cretica. X- 

Spec. 2379 J 


56 Antyllis — Antidesma I Antidesma— Antirrhinum , , 1345] ANTIDESMA. Lin. P. 2225 w. 1790 

cytisoides^ -L. %. P. 20 w. 19 J paniculata. Roxb. P. 7 w.7 

pubescens. Roxb. r). P. 6 w. 6 
Ribes. vid. Embelia indica. 
scandens. Lour. t). 
Stilago. vid. Stilago Bunius. 
sylvestris. Lam. 1). P. 4 w. 4 

zeylanica. Lam. P. 3 w. 3 
ANTIRRHEA. Juss. Commers. 

borbonica. vid. Melanea verticillata. 
ANTIRRHINUM,lin.w.ii44.vid, 
Linaria. - 
*Oronthjm. Pers. P. 1464 

album, vid. Linaria elialepensis. 

angustifolium. Poir. tn 

aquaticum. Lour. 0. 
*Asarina. L. 2J-. P. 8 w. 67 

Asarina cordifolia, Moench. 
Asarina procumbens. Mill. 

aurcum. (AWv.) 

bellidifolium, vid. Anarrbinum Bel- 

lidifolium. 
bicorne. vid. Nemesia bicornis. 
bipunctatum. L. vid. Linaria bi- 

punctata. 
bipunctatum. Cav. vid, Linaria amc- 

thystina. 
bipunctatum. ThuiL vid, Linaria 

Thuillieri. 
♦calycinum. Vent. Brot. P. 4 
commune, vid. Linaria vulgaris. 
crassifolium. vid. Anarrbinum cras- 

sifolium. 

dentatum. Vahl. vid. Linaria sca- 
riosa. 

dentatum. Poir. vid. Linaria den- 
tata. 

dubium. vid. Linaria gtauca. 
Duriminium. vid. Anarrbinum Du- 

riminium. 
filiforme. Poir. 

gallioides. vid. Linaria repens. 
glaucum. L. vid. Linaria glauca. 
glaucum. Cav. vid. Linaria bi- 

punctata ct capitellata. 

grandijlorum. vid. Linaria dalma- 
tica. 

hexandrum. Forst. w. 12 

Linaria hexandra. Poir. 
Torcniae species. R. Br, 
(cfr. Hemimeris montana.) 

jamaicense. Fisch. 0. 
incarnat nm. vid. Linaria linogrisea. 
intermedium, vid. striatum, 
italicum. Aft'//, a*. 2J.. 

junccum, L. vid. Linaria juneca. 
junceum. Lam. vid. spartcum. 

lanigerum. Desf. vid. Linaria lani- 
gera, 

lanigerum, Brot. vid* Linaria de- 
albata. 

latifolium. Mill. vid. majus. 
latifolium. mild. vid. Linaria la- 
tifolia. 

Linaria. vid. Linaria vulgaris. 
liaifolium.L. vid. Linaria linifolia. 
Spec, 3422) Dilicnii Schult. %. 
Erinacea. L. t). P. 23 w. 21 
Gerardi. i. 0. P. 9 w. 9 
hamosa. De-f. 0. P. 8 w. 7 

A. cornicina. Poir. it. (non £.) 

Heriuanuiae. Z/. r) P. 21 w. 20 

Cytisus graecus. i. (sec. Smith.) p. 1721.34 

w, i36o. 34 
Aspalatus cretica. l. 

Barba Jovis Tmearifolia. Moench. 

Spartium creticum. Desf.? 

hetcrophylla. -L. 1). P. 2 7 w. 18 
incisa. n'illd. 2t- P. 11 w. 11 
indica. iour. 1>. ■ 

involucrata, vid. Ononis involu- 

crata. 
linifolia. Z. 1). p. i3 w . t3 
lotoides. L. 0. P. 4 w. 8 
montana, L 2J.. P. 6 w.3 

Vulneraria montana, Scop. 
Barba jovis montana. Moench. 

onobrycbioides. Cav %. P, lovr.io 
pilosa. vid. A. Vulneraria. 
polycepbala Desf. 2J.. 
quinqueflora. L.fil. 0. P. i2\v.i3 

(cfr. Ononis parvi flora.) 

rustica. Mill. %. (non 0.) 

A. Vulneraria. l. var. y. Willd. 

sericea Willd. a*. P. 7 w. 4 

g Ebenus pinnata. Desf. 

Hedysamm sericeum. Vahl, 
Hedysamm Ebenus. Raeusch. 

splendens. Willd. 1). P.16 w. 16 
tetrapbylla. L. O. p. x ^j 

Vulneraria tetrapbylla. Moench. 
Vulneraria vesicaria. Lam. fl. fr. 
(cfr. A. rustica.) 

Tournefortii Schult. 2J.. 

tragacanthoides. Desf. vid. Astra- 
galus armatus, 

tragacanthoides. Labil. vid. Astra- 
galus coluteoides. 
visciflora. L.fil t>. P. 14 w . , 4 
Vulneraria. L. 2J.. P. 2 w. 2 

Vulneraria rustica. Lam. fl. fr f 
Vulneraria Anthyllis. Scop. 
Vulneraria hetcrophylla. Moench. 
0. A. V. pilosa. Pers. 

AISTIARIS. Leschen. R.Brown. 
macrophylla. R. Br. 1). 
to.ric.aria. v id. Ipotoxicaria. 

ANTICHOBUS. Lin. fil. p. 9 55 

w. 

depressus. L.fil. 0. P. 1 wi 

Corchorus Antichorus. Raeusch. 
Jussiaca edulis. Forsh. 

ANTIDESMA. Lin. P. 222 5 w.i 7 qo 
acida Retz. r>. P. 5 w.5 
alexitcria. Z. r>. P. 1 w. 1 

(cfr. Stilago Bunias.) 

Ghaesambilla. Gaert. 

(cfr. Embelia indica.) 

Grossularia. (Raeusch), %. 

madagascariensis. Lam. 1). P.aw.j 

(Gen. 204 733 1 \ Antirrhinum 
ANTIRRHINUM. Lin. w. u44 

*0rojstium. Pers. P. 14^3 
linifolium. Pall. vid. Linaria ma- 

croura. 
longicorne. vid. Nemesia longicor 

nis. 


macrocarpum. vid. Nemesia cha- 
maedrifolia. 

♦majus. L. a*. P. i w. 62 

J3. A. latifolium. Mill. 

may&ilie'^e. vid. Linaria maritima. 
meonanthum. Hffmsg. et Lh. %.. 

A. molle. Brot. (non /,.) 

*molle. L. 2J.. (non I*>of .) P. 7 w. 68 
molle. Brot. vid. meonanthum. 
monspessulanum. vid. Linaria re- 
pens. 
multibracteatum. vid. variabile. 

orc/i?rf//7orum.vid.Linariabipartita. 
Orontium. L. 0. w 65 

Orontium arvense. Pers. p. 3 

Osyris. Raensch. Fisch. 0. 
pallidiflorum. vid. Linaria genisti- 

folia. 
*papillionaceum. L. P. 5 w. 66 

parvijlorum. Jacq. vid. simplex. 
parvijlorum. DesJ. vid.Linariapar^ 

viflora. 
pelisserianum. Mont. Font, vid.gra- 

cile. 
pelisserianum. L. vid. Linaria pelis- 

seriana. 
pini folium, vid. Linaria reticulata. 

*pinnatum. L.fil. P. 9 w. 69 
porcinum. Lour. 2J..^ 
pumilum. vid. Linaria flava. 
pyrenaicum. vid. Linaria supina. 
saxatile. Brot. vid. Linaria gluti- 

nosa. 
saxatile. L. vid. Linaria saxatihs. 
scabrum. vid. Nemesia chamaedri- 

folia. 
*sempervirens. Lapeyr.1t). P. 6 w.64 

*siculum. /T7//d. 2J.. P. 2 w.63 

/3. Antirrhinum tortuosum. Fen*. 5osc 

simplex. Link, (non fVilld.) 
simplex. Willd. vid. Linaria sim- 

P ,ex - ' 

speciosum. vid. Linaria bipartita.^ 

spurium. Brot. vid. Linaria lani- 

gera. 
spurium. L. vid. Linaria spuria, 
striatum. Schranh. %. (non Lam.) 

A. intermedium. Hortul. 

striatum. Lam. vid. Linaria repens. 

supinum. Brot. vid. Linaria reticu- 
lata. 

supinum. L. vid. Linaria supina. 

tenellum. Cav. vid. Anarrhinum tc- 
ncllum. 

tenellum. Pursh. vid. Linaria te- 

nella. Antirrhinum — Apargia 

ANTIRRHINUM. Lin. w. 1144 
J*ORontium. Pers. P. 1463 
variabile. Link. 

/3. A. multibracteatum. Brot. 

virgulatum. vid.Linaria meorantha. 

viscosum. Curt. vid. Linaria hirta. 

viscosum. L. vid. Linaria viscosa. 
ANTITRAGUS. Gaert. 

acnleatus. vid. Crypsis aculeata. 
ANTURA. Forsk. 

hadiensis. vid. Carissa edulis. 

ANYCHIA. Mich. rs. 1029 P.Srp , 
Argyrocoma. Mich. 2J.. rs. 2 P. ^ 
dickotoma. Mich. a*. 2J.. rs.3 

Queria canadensis, z.. p. 211.3 w.i65.i 
Queria dir.hotoma. Mottnch. 
pueria muitiflora. Hortul. 

Herniariae. vid. herniarioides. 
hcrniarioides. Mich. 2J.. rs. 1 

A. Herniariae. Pers, 2 

ANYGOZANTHES. m/W.vdSchwae- tortuosum. vid. sicultim. 
unilabiatum. L.fil. \\. 70 

Hemimeris unilabiata, Ptrs. p. 1475.4 Alonsa unilabiaU. B, et P. gerichonia 
AOUTUS. ^m^/2. 

Aotus. Poir. 
I coccinea. (Nois.) quid? 

ferruginea. vid. Daviesia cricoides. 
villosa. vid. Daviesia ericoides. 

APACTIS. 77mn&. P. n58 w. 933 

Stixis. Lour. 

japonica. Thunb. h. P. 1 w. 1 

APALATOA. AabL 

Opalatoa. Lam. 
aromatica. vid. Crudia aromatica. 

guianensis. vid. Pterocarpus Apa- 

latoa. 
spicata. vid. Pterocarpus Apalatoa. 

APAMA. Lam. XI. 3? 
siliquosa. Lam. t). 

APARGIA. Scop. P. 1768 w. i4o8 

Leontodo:,. Lin. Aut. cit. 
*alpina. Jacq. 2\.. (non Stev.) P. a w.z 

Leontodon squamosum. Lam. 

Picris saxatilis. All. 

ff. Leontodon crepidiforme. Lam. 

(cfr. A. pyrenaiVa.) 

angustifolia. Schleich. %. 

aspera. W. et K. %. P. 14 ^-^ 
aurantiaca. W. et /!• 2|.. P.i w.i 

(cfr. A. crocea.) 

fl «ra. vid. Hieracium aureum. 
♦autumnalis. L. 2J.. P. 9 w. 9 * 

Picris autumnalis. Fi//- 
Hedypnois autumnalis. Smith. 
Scorzonera autumnalis. Lam. fl. fr. 
Scorzoneroidcs autumnalis. JVloencIi- 

caucasica. Bbrst. 2J-. 
cicboracea. Cyrill. 

A. fasciculata. Biv. Bern. ? 

coronopifolia. Desf. P.ia w. i3 
crepidiformis. vid. alpina. 
*crispa. W«. #. P. 10* w. ia 

Leontodon hispidus. /3. JD«<r. 
Leontodon pratense. Lam. 
Picris hispida. -4//. (G 


Spec, 2450.) 1 58 Apargia APARGIA. Scop. P. 1768 w. 1408 

*crocea Haenk. P. 3 w. 3 

A. Haenkei. Sternb. 

A. aurantiaca. !Y. et K. (sec. Rec. Lips.) 

danubialis. vid. hastilis. 
dubia. Hop. %. P. 5 w. 5 
fasciculata. Biv. Bern. 

(cfr. A. cichoracea.) 
*has tilis. Z. 2J.. P. 4 w.4 

A. danubialis. Scop. 

A. livida. Moench. 

A- heterophylla. Moench. 

Leontodon danubialis. J acq. 

Leontodon proteiformis. Vill. 

Hieracium danubiale. Roth, 

Picris danubialis. All. , 

Virea hastilis. Gaert. 

(cfr. A. hispida.) * 

heterophylla. vid. hastilis. 
hieracioides. Willd. P. 16 w. 17 
hirta. vid. Thrincia birta. 
liispanica. Willd. %. P. i3 w. 14 

-Andryala lanata. Habl. (non £.) i Aparine — Apicra 

APARINE. Moench. 

hispida. vid. Galium Aparine. 

latifolia. vid. Galium Cruciata. 

verrucosa, vid. Galium sacchara- 
turn. 
APE IB A. Axibl. P. 1262 
Aubletia.. Schreb. Willd. 1022 

aspera. Aubl. ty. P. 3 w. 3 

Cymbalaria. Arruna. 1). 

echinata. Gaert. 

emarginata. vid. Sloanea emargw 

nata. 

flabra. vid. lacvis. 
irsuta. vid. A. Tibourbou. \ 

hispida. Gaert. ' 

laevis. Sw. D. P. 4 w.4 

A. glabra. Aubl. 

Petoumo. Aubl. 1). P. 2 w. 2 
Tibourbou. Aubl. %. P. 1 vv. 1 

A. hirsuta. Lam. 

APENULA. JSeck. vid. Prismatocar- 

pus. 
APERA. Adans. Beauv. vid. -Agrostis. Leontodon hispidus. Cav. Asso. (non £.) j AP H A N E S jL//*.P.320(1.i. Scfiweig ) Leontodon hirtum. Pdc//. ind. t. ? 

*hispida. L. %. P. 10 w. u 

Hedypnois hispida. Smith. 

Hieracium ineanum. Poll, (non L. nee 

Bbrst.) 
Apargia hastilis. var. 8. Sehrad. 

hyoseroides. Vest* 

Hyoseris taraxacoides. fVulf. 

incana. Scop. %. P. 7 w. 7 

Hieracium ineanum. L- 
Hieracium alpinum. Vill. (non. L.) 
Leontodon incanus. Dec. 

incrassata. vid. Thrincia hispida. 
intermedia. Schult. 

laevis. vid* Thrincia hirta. 
lucida. vid. hastilis. | 

pratensis. Link. %.. 

*pyrenaica. Gouan. Suter. Sirnbg. 
et Hop. $ 

Hedypnois pyrenaica. Vill. 

(non ? Apargia alpina. Jacq. sec. Stbrng. 
et Hop.) 

salina. vid. Leontodon lividus. 
setosa. vid. Crepis hispida. 

stVigostf.vid.Scorzoneraasperrima. 
Taraxaci. Wild. 2J.. P. 8 w.8 

Hieracium Taraxaci. l. 
Hedypnois Taraxaci. Vill. * 

Picris Taraxaci. All. 
Leontodon Taraxaci. Deslong. 
Leontodon montanus. Lam. 

*tuberosa. L. %. P, 6 w. 6 

Thrincia tuberosa. Dec. 

Thrincia grummosa. Brot. (sec. Link.) 

Hieracium tuberosum. Brot. [f. 1 796.2 

variegata. Willd. P. i5 w. 16 

Hieracium variegatum. Lam. 

•Villarsii. Deslong. 2J.„ P. 11 w. 12 

Leontodon hirtus. Vill. Hieracium Villarsii. Vill. 
Picris hirta. All. 

Apargia crispa. var. Dec, Alchemilla. Ruiz et Pav. Roem. et 
Schult. 574 
*alata. R. ct P. 

A. pinnata. Pers. 4, 
Alchemilla pinnata. R, et S. 1 5. 

arvensis. L. 0. p. 1 

Alchemilla arvensis. Lam. Scop. 
AlchemiUa Aphanes. l. Rs. 9 
Alchemilla monandra. Sw. 
Percepier arvensis. Moench. 

*cornucopioidcs. hag. rs* to 
*orbiculata. /Let P. 2J.. rs. 12 P.8 
pinnata. vid. alata. 

♦tripartita. R. et P. rs. it p. 2 
APHELANDRA. Ait. vid. Justicia 

cristata. 
APHELIA. R.Brown, rs. 34 

cypcroides. R.Br. rs. 1 
APHYLLANTHES. Lin. 
juncea. vid. monspeliensis. 
monspelicnsis. L. %. P. 1 w. 1 

A. juncea. Salisb. 

APllYTElA.Lin.fil.?. h 582VY.i2H 
Hydnora. L. fil. P. 1 w. 1 

Hydnora africana. Thunb. 

APICRA. Willd. 
-Hawortia. Duval. Haw. Syn. 
*Aloe. Lin. Aut. cit. P. 835 w. 596 

^albicans. Haw. 2J.. 

*anomala. Haw. 

J^arachnoidcs. Tnunb. Mill. 

Aloe pumila arachnoides, £,, 

jUaspera. Haw. t). 
*atrovirens. Dec. %. P. i5 

Aloe pumila. Haw. 

Hawortia pumila. Haw. 

Aloe arachnoides $. pumila. Ait, \v. 7 fi 
Aloe pumila t. /,. 

Aloe herbacea. Mill. [vy.7 Jllattenuata. Haw. 2J.. 

Aloe radula. her. ^non Jacq.) 

*bullulata. Jacq, frag. 

(Gen. 11 5/ Spec. 2488.) V Haw.) Apicra — Apium 
APICRA. mild. 

♦Aloe. Lin. Aut. cit. P, 835. vv. 669 
*cymbaefolia. Schrad. 2J.. 

Aioe cymbiformis. Haw, 
Havvortia cymbiformis. Haw. 

cymbiformis. vid. cymbaefolia. 
expansa. Willd. 1). 

A. expansa. /8. major. Haw. 
(non Hawortia expansa. 

fasciata. Willd. 1>. 
^foliolosa Haw. ??• 
granata. Willd. %. j 

Hawortia minima.' Haw. 
Aloe margaritifera. Dec. 
Aloe margaritifera y. minima. JYilld. w. 8 fi. 

^imbricata. Haw. t?. 

Aloe spiralis a imbricata. Willd. Bee. p. 3 5 

w. 16 

Aloe spiralis. Ait. 
Aloe cylindrica. Lam. 

^margaritifera. Ait. %. P. 26 w. 8 

Hawortia major. Haw. 

Aloe pumila. &. L. 

Aloe margaritifera a. major. Willd, 

-maxima. Haw. %. 

A. margaritifera maxima. Haw. 

-minor. Haw. 2J.. ; 

Aloe margaritifera fS. minor. Willd. 

*mirabilis. Haw. 2J.. 
patula. Willd. r). ' 

Aloe pertusa. Haw, 

pellucens. vid. translucens. 
*pentagona. Jacq< r). 

Aloe spiralis /?. pentagona. Ait. 
Aloe rigida. Curt, (non Dec.) 

Pamilio. vid. translucens. 

*Radula. Jacq, 2L (non Her.) w. h. 

V 426.18 

recurva. Haw. %. 
^reticulata. Haw. 2J.. 

Aloe araehnoidea reticulata. Gawl. 

*retusa. L. 2J.. P. 27 w. 17 
*rigida. jDw. t>. (non Curt.) 

Hawortia expansa. Haw. Syn. 
Aloe expansa. Haw. 

spiralis. Ham. t). 

Aloe spiralis, l.? (non Willd.) 

spirella. Haw. %. 

Aloe spiralis. l. ? (sec. Haw.) 

*tortuosa. Haw. t). 

A. rigida. Curt, (non .D*c. sec. Haw.) 

translucens. Willd. 2J- 

A. Pumilio. Willd. 

Aloe pellucens. Z/aw. 

Aloe araclinoides pellucens. Sims. 

Aloe Pumilio. Jacq. (sec. Sims.) 

tywoi tia pellucens. i/aw?. 

*tricolor. //au;. 

^yiscosa. L. D. P. 23 w. i5 

frutescens. vid. Glycine* frutescens. 
tiihe.rosa. vid. Glyzine Apios. 

Ap lUM. Z*n. P. 723 w. 563 

Atojni. vid. Ammi majus. 

npinnatum. vid. Selinum cana- 


Apium — Apocynum 5 9 APIUM. Lin. P. 7 23 w. 563 . 

C art: i officinale. vid.Carum Carvi. 
Celleri. vid. graveolens. 
crispum. vid. A. Petroselinum. 
dulce, vid. graveolens. 
graveolens. L. a*. P. 2 w. 2 

A. Celleri. Gaert. 

Sescli graveolens. .Scop. l 

Sium graveolens. ^esf. 

Sium Apium. Roth. 

/?. A. dulce. Mill. 

y. A. rapaccum. AfiV/. 

j. A. lusitanicum. Mill. 

involucratum. Roxb. 0. 

latifolium. Mill. vid. A, Petrose- 
linum. 

latifolium. Poir. vid. Buplcurum 
petroselinoides. 

lu>itanicum. vid. graveolens, 

Petroselinum. Z>. o*. P. 1 w. 1 

A. yulgare. Lam. fi. fr. /3. A. ensnum. Mill. y. A. latifolium. Mill, (non Poir.) 
£, A. tuberosum. Dcsf.s 

prostratum. Labil. 2J.. 
rapaceum. vid. graveolens. 
romanum. Zucc, 
Sium. vid. Sium angustifolium. vutgare zeugites. dense. (Gen. 218, Spec. a53o.) tuberosum, vid. A. Petroselinum. 

vid. .A. Petroselinum. 
APLUDA. Lin. ns.dS.\ P. 188 w.1867 
aristata. L. %. rs. 1 P 2 w. 2 

(non Andropogon glaucus. Retz.) 

digitata. L. rs. 3 \v. 3 

distachya. vid. Andropogon dista- 
chyus. 
glauca. Schreb, 

Andropogon glaucum. Retz. . 
Antlnstiria glauca. Hoenig (non Desf.) 

Gryllus. vid. Andropogon Gryllus* 
mutica- jL; P. 1 \v. 1 

Calami na mutica. Beauv. rs. 3 7 7. 3 

scirpoides Waff. RS. p. 84a 

villosa. Schreb. rs. 2 

zeugites. L+ vid. Zeugites ameri- 

canus. 

Aubl. vid. Panicum pal- 
lens. 
APOCYNUM. Lin. rs. 742 P. 623 

Acouci. vid. paniculatum. [w. 4^9 
afrieanum. Lour. 1>. Rs. 17 

A. triflorum. /.. ? (sec. Wttd.) 

agglomeratum. Poir. t;. rs. 14 
alternifolium. Lour, ty. rs. 16 
androsaemifolium. //. 2|.. Rs. 1 P. 3 

A. muscipulum. Moench. f[_\v.3 

canariense. .Lam. 1?. Rs. 12 
cannabinum. Z. 2|.. RS.2 P. 4 w. 4 
comprcssum- vid. venetum. 
cordatum. Mill, (non? Thunb.) Rs.20 
cordatntn. Thunb. vid. Astephanus 

cofdatus. 
cotinifolium. Law. D. RS. 13 P. 10 
cumanense. -ff.et^. fVilld. Hrb, ^ 

RS. 2^> 

filiforme. vid. Eustegia filiformis. 


6o Apocynum-— ■ Apuleia APOCYNUM. Lin. rs. 742 P. 6*5 

w. 489 
foetidum. vid. Paederia foetida. 
frutescens. vid.Quirivelia zeylanica. 
hastatum. vid. JEustegia liastata. 
hypericifolium. Ait.%. rs.3 P. 5 w. 5 

A. sibiricum. Murr. Jacq. (non Pa//.) 

indicum. vid. reticulatum et Cy- 

nancbum indicum. 
Juventus. Lour. 1). rs. i5 , 
lanceolatum. vicL^Astephanus Ian. 

ceolatus. 
lineare. vid. Asteplianus linearis* 
minutum. vid. Eustegia hastata. 

muscipulum. vid. androsaemifo- 
lium. 

nervosum. Mill. rs. ig 
cbliquum. vid. Echites umbellata. 
paniculatum. Lam. %. Rs.9 P. 7 w.8 

A. Acouci. Aabl, 

pubescens. Mitchell. R. Br. 
reticulatum. L. 1). (non ? Lour.') rs. 7 

. P.11 w.10 

Cynanchum indicum. Lam. ? (sec. R. et «S.) 

reticulatum. Lour. 1). 
salicifolium. 71 izdo?. Will dJIvb.(non 

Medic.) rs. 22 
salicifolium. Medic, vid. Gompbo- 

carpus fruticosus. 
scandens. Mill. rs. 18 1 ibiricum. Pa//. R.Br, (non Murr.) 

' RS.5 

A. venetum. Bbrst.? (sec. R. ct 5.) 

ibiricum. Murr. vid. hypcricifo- 
lium. spe ao si ssi mum 
erecta. vid. Echites sub- tiliaefolium. Lam. 1). rs. 8 P. 9 
; trijlorum. vid. A. africanum, et 
Asteplianus triflorus. 
umbellatum. Aubl. ty. rs. 10 P. 8 w.9 
venctum. L. %. rs. 6 P. 6 w. 6 

A. compressum. Moench. 
(cfr. A. sibiricum.) 

villosum. Mill. rs. 21 

viminale. vid. Sarcostemma vimi- 
nale. 

vincaefolium. Barm. rs. 11 

APONOGETUM. 77ia*&. P. 8 9 5 

w. 962 

angusti folium. Ait. 2J.. P. 4 w. 4 
crispum. Thunb. P. 2 w. 2 
distacbyum. Thunb. L.fil. 2J.. P. 3 
lineare. vid. monostachyum. [w. 3 
monostachyum. Thunb. L.fil. %. P. 1 

w.i 

Saururus natans. z. 
Spatium chinense. Lour. 
IS. A. lineare. Vahl. 

APORET1CA. Forst. 
ternata. vid. Pometia ternata. 

APULEIA. Gaert. 
asteroides. vid. Beckhcya incana. 

1 Berckbeya grandiflora, 2{.. (non figida. Gaert. * t * en Aquartia — Aquilegia 

AQUARTIA. Jacq. rs. 417 P. 269 
aculeata. Jacq. 1). P. 1 w. 1 [w. a5o 

A. tomentosa. Lam. rs. 1. 
Solanum aquartia. Danal. 

microphylla. Willd. 1). rs. 2 P. % vf>Z 

Solanum microphyllum. Dirndl. i 

tomentosa. vid. aculeata* 
AQUIFOLIUM. Gaert. 

spinosum. vid. Ilex A qui folium. 

AQUILARIA. Lam. P. 1100 w. 878 
Euphorbia. -LiVi. (sec. Smith.) 

malaccensis. vid. ovata. 

ovata. Cat?. 1). P. 1 w. 1 

A. malaccensis. Lam. 

AQUILEGIA. Xm. p.i334w.io68 

alpina. L. %. (non seqr.) P. 4 w -3 

A. vulgaris, var. y. Lam. 
/?. A. a. grandiflora. Dee. 
A. grandiflora, Patrin, 
(cfr. A. speciosa.) 

alpina. Lam. vid. pyrenaica. 
alpina. finds, vid. vulgaris. 
alpina. Fill. Snter. via. montana. 
anemonoides, Willd. %. 

Isopyrum anemonoides. Rec. in Isid. 

atropurpurea. Willd. Dec. %. w. est. 

628.3 

A. viridiflora. Pall. var. /?. m7W. Spec. Treu. 
A. liybrida. Sims, var.? Dec. 

bicolor. Ehrh. Trevir. 
Schrank) P. 3 

A. vulgaris, var. % Willd. 

bicolor. Schrank. vid. vulgaris, 
canadensis. L. 2J.. P. 5 w. 4 

A. variegata. Moench. 
A. elegans. Salisb. 

corniculata. vid. speciosa* 
daourica. Patr. Dec. %. 
ecalcarata. vid vulgaris. 
elegans. vid. canadensis. 
flava. vid. viridiflora. 
glandulosa. Fisch. %. 

f'randijlora. vid. alpina. 
ybrida. Sims. 2J.. 

A. sibirica. Donn.l 
(cfr. A. atropurpurea.) 

inversa. vid. vulgaris, 
montana. Sternb. %.. 

A. alpina. Fill. Sater. (nee aliorum.) 

nigricans. Baumg. 2{.. 
nivea. Baum%. %. 

parviflora. Dec. %. (non? Ledeb.) 
parviflora. Ledeb. 2J.. 
praecox. vid. spinosa. 
pyrenaica. Dec. 2J.. 

A. alpina. Lam. (non L.) 
A. alpina. /?. jD«c. fl. fr. 
A. viscosa. /.. var. &. Trev. 

sibirica. Lam. Dec. 2J.. 

A. vulgaris daurica. mild. Trev. 

speciosa. Dec. %. 

A. vulgaris speciosa. Ait. 
A. vulgaris, f. Trev. 
(non A. bicolor. Ehrh,) 
/?. A. con color, Fisch. 
A. praecox. P«r*. *. 3, £. 

pec. 2569.) Aquilegia Arabis 


AQUILEGIA'. -Lin. P. i334\v.io68 

stellata. vid. vulgaris. 
sylvesh is. vid. vulgaris. 
variegata. vid. canadensis, 
viridiflora. Pall. %. P. 6 w. 5 

A. flava Lam. 

(cfr. A. atropurpurea.) 

viscosa. L. 2J.. P. 1 w. 1 

A. vulgaris y et J". Lapeyr. 
(cfr. A. pyrenaica.) 

vulgaris. L. 2J.. P. 2 w. 2 

A. sylvestris. Neck. 

A. alpina. finds, (non L.) 

/?. A. corniculata. FiM, 

A. bicolor. Schrank.? (sec. Trevir.) 

y. A. inversa. TVfi//. 

J*. A- stellata. Hortul. 

A. ccalcarata. Hortul. 

g. A. v. degener. Dec. 

(cfr. A. alpina, sibirica, speciosa, viscosa.) 

AQUILICIA. Lin. 

Otillis. vid. Leea aequata. 
sambucina. vid. Lcea sambucina* 
ARABIS. Lin. P. i5?3 w, 1243 
albida. vid. caucasica. 
Allionii. vid. Turritis stricta. 
alpina. L. %. (non iftrif.) P. 1 w. 1 

A. incana. Moench. (non Roth.) 
Turritis verna. Desf. 

alpina. Bbrst. vid. caucasica. 
amara. vid. rhomboidea. 
angustifolia Lam. \ 
arcnosa. Scop. 0. P. 14 

A. multicaulis. Bellar. 

Sisymbrium arenosum. L. P. 13 38.23 

Turritis arenosa. Lapeyr. 

/S. A. a. uniformis. Pers. \ 

aspera. AIL ©. w. 21 *\ 

A. auricula ta. Lam. 

tf. A. recta. Fill. %. t. 7 W * 

auriculata. vid. aspera. 
Barbarea. vid. Erysimum Barbarea. 

bellidifolia. .L. 2|.. (non Scop.) P. 11 

w. 9 

Turritis bellidifolia. All. 

bellidifolia. Scop. vid. Cardamine 

bellidifolia. 

beilidioides. vid. Cardamine belli- 
difolia. 

bulbosa. vid rhomboidea. 

bursifolia. vid. Sisymbrium bursi- 
folium. 

canadensis. L. P. 21 w. 16 

A. falcata. Mich. 

caucasica. Willd. %. w. e. Sup. p. 45 

A. albida. Fisch. ' 

A. alpina. Bbrst. (non L.) 

ciliaris. WiVM. 2|.. w. K.761.6 
ciliata. vid. Turritis ciliata. 
coerulca. fVulf. 2J.. P. 10 w. 8 

Turritis coemlea. Ml. 

collina. Tenor. 

Crantziana. vid. petraea. 
crispata. Willd. %. w. k. 761 
Sulcata, vid. canadensis. 

glabra, vid, Turritis glabra. 4 / (Gen. 223. Arabis 61 

ARABIS. .Lin. P.i573 w. 1243 
grandiflora. jL. 2J.. P./jw.a 
Halleri. Z>. a*. P. 19 w. 14 

Candamine stolonifera. Scop. 
I (cfr. A. ovirensis.) 

hirsuta. vid. Turritis hirsuta. 
hirta. vid. stricta. 
hispida. Z. vid. petraea* 
j hispida. Ait. vid. stricta. 

hispida. Moench. vid. pendula. 
hispida. Lam. vid. Turritis hirsuta 

et sagittata. 
I humilis. vid. muralis. 

incana. Roth. a*, (non Moench.) 

Turritis minor. Schleich. (non Vill.) 

incana. Moench. vid. alpina. 
integrifolia. Lapeyr. a*. 
laevigata, vid. Turritis laevigata, 
laxa. Sib.ctSm. 2J.. 
lucida. L.fil. 2[.. P. 22 w. 17 
lyrata. -L. O. P. i3 w. 11 
montana. Lam. 

(cfr, Turritis alpina.) 

multicaulis. vid. arenosa. 

muralis. Berthol. 2J.. 

A. humilis. SchUich. 

neglect a. Schult. 2J.. 

nova. vid. saxatilis. 

nutans. Moench. 2J.. P. 12 w. 10 

A. pumila. Wa//. 
A. sea bra. -•///. 

ochroleuca. vid. turrita. 
ovirensis. WW/. 2J.. p -*° w - lS 

X. Halleri. L. ? 

patula. vid. Turritis patula. 
pendula. />. 0. P. 23 w. 18 

A. hispida. Moench. 
Turritis pendula. Desf. 

•perfoliate vid. Turritis glabra. 

petiolata. Brbst. 

petraea. Sternb. et Hop. 2J.. (et? 
Lam. et Dec.) P. i5 

A. Thalia na. Crantz. (non X.) 

A. hispida. i. *. 16 ft. * 1 

A. Crantziana. Schult. Ehrh. r. 6 w. 4 

Cardamine petraea. L. //o*f. (et? #L dan. 

non Poir.) 

fi. A. hispida. Scfcu/f. (et? SmitA. brit.) 
y. Cardamine haslulata. Smith. 
Sisymbrium arenosum. L.? 

pinnatifida. vid. Sisymbrium pin- 

natifidurn. 
praecox. W. et K. %. 
procurrens. /F. et/£. 2{.. P. 18 
pubescens. vid. Turritis pubesceni. 
pumila. vid. nutans, 
purpurea. 5i6. et «S>n. 2{.. 
. ramosa. vid. thaliana. 
recfa. vid. aspera, 
reptans. .Lrflm. 2f. # P. 9 w.7 
rhomboidea. Pers. P. 3 

A. bulbosa. Miihlbg. Ms. 
A. amara. Banks. 

rugosa. vid. turrita. 
runcinata. Lam. Lapeyr. v 
sagittata. vid. Turritis hirsuta. 

Sp«c. a6o4J 6 Arabis — Aralia ARABIS. Lin. P. i573 w. 1243 
saxatilis. All. ©. a*. P. 25 w. 20 

A. nova. Fill. 
Turritis saxatilis- Desf. 

. scabra. vid. nutans. 

scrpyllifolia. Kill. Lam. o\ P.8 w.6 

A. alpina. L. var. Lapeyr. 

siliculosa. Lam. 

(cfr. Cardamine nudicaulis.) 

stellulata. Berth. 
stcnopetala. Bernh. %. 
* stricta. Huds. %. P. 17 w. l3 

A. hispida. Ait. (non L.) 
A. hirta. Lam. 
Turritis Raji. Vil\. 

thaliana. X. 0. (non Crantz*) P.5 w.3 

A. ramosa. Lam. 
Turritis thaliana. Desf. 

thaliana. Crantz. vid. petraca. 

thyreoid ea. Sib. et Sm. 2J.. 
tuberosa. Miiklhg. 4. P. 2 
Turrita. L. a*. ©. P. i\ w. 19 

A. ochroleuca. Lam. 
A. umbrosa. Crantz.. 
A. rugosa. Moench. 
Turritis ochroleuca. Lam, 

umbrosa. vUh turrita- 
verna. vid. Hesperis verna. 
virginica. vid.Cardamine virginica. 
violacea. vid. Hcsperis verna, 
vochirensis. Spreng. %. 

Draba mollis. Scop, 

* 

Siibularia alpina. IVilld. r. i556.2w. 1224.2 

ABAC HIS. Lin. P. 1696 w. 1346 
africana. Barm. vid. Glyzine suft- 

terranea. 
africana. Lour. vid. hypogaea. 
americana, vid. hypogaea. 
aprica. vid. Stylosantbcs elatior, 
asiatica. vid. hypogaea. 
fruticosa. vid. Stylosantbcs mucro- 

nata. 
hypogaea. L. 0. P. 1 w. 1 

A. americana. Tenor. 
A. africana. Lour. 
Arachnida hypogaea. Moench, 
$. Aracliis asiatica. Lour. 

ABAGHNIDA. Moench. vid. Arachis. 

ARACHNITES. Schmidt. Hoff'm. vid. 
Ophrys. 

fusciflora. vid. Ophrys arachnites. 

rnuscijlora. vid. Ophrys niyodes. 

AU AGO A. Humb.pt Bonn. IV. 1. 
(an? XIV. 2) 
ahictina. //. et B. b. 
cupressina. vid. junipcrina. 
juniperina. //. et B. %. (intab.) 

A. cupressina. H. et B. (in tex.) 

ARAL! A. Lin. P. 746 w. 587 
arborea. L. b. P. 1 >y. 1 

f Hedera arborea. Smith, rs. 1020.8 

capitata. Sw. b. P. 2 w. 2 

Hedera capita ta. Smith, rs. 1020. 6 

ohinensis. L. b. P. 8 w. 8 

cocbleata. Lam. t). 

eordata. Thunb. 2J.. P. 3 w.3 

(Gen-. 229. / Aralia — Arbutus 

ARALIA. Lin. P. 7,6 w.587 

hispida. M/cA. l^enf . b. P. 9 
humilis. Cav. %, P. Io , 

japouica. Thunb. P. 4 w. 4 
lappaefolia. {Raeutch.) b. 
nudicaulis. L. 2J.. P. 12 w. 10 
octophylla. £our. b. 

A. palmata. Lour. ? (sec. Poir.) 

palmata. Lam. (non Zo«r.) 
palmata. Lour. vid. octophylla et 

scandens. 
pentaphyllea. Thunb. b. P. 5 w.5 

Panax spinosa. L. Jil. (sec. Lam.) 

pubescens. .Dec. b. 
racemosa. £. 2J.. P. 11 w. 9. 
salicifolia. Vent. t>. 
scandens. Poir. b. 

A. palmata. Lour, (non Lam.) 1 

(cfr. A. octophylla.) 

Schcfflera. Spreng. 

Schefflera digitata. Forst. p. 757.1 w.5$8.t 

Sciodaphyllum. JVdld. b. P. 6w.6 

Hedera Sciodaphylium. Sw. rs. 1020. 7 

spinosa. L. 1). P. 7 w. 7 
tripbylla. Poir. 0? 

Panax trifolium. Mich. ? ~ 

umbellifera. Lam. 

ARAUGABIA.Juis. P.2285 w.i84e 
cxcelsa. A't. b. 

I Dombeya excelsa. Lamb. 

imbricata. Pavon. b- P. 1 

Dombeya chilensis. Lam. 
Dombeya Araucana. Raeusch. 
Pinus Araucana. Molin. 
Abies Araucana. Poir. 
Abies columbaria. Desf. 
Columbeia quadrifaria. Salisb. 

ARAUJ1A. Brot. V. 1 
sencofera. Brot. t). 

ARBUTUS. Lin. P.T091 w,8yi 
i acadiensis. L. b. P. 6 w.5 

A. lanceolata. Lam. 

alpina. L. b. P. 7 w. 6 

Mairania alpina. Desv. 

Andrachnc. L. P. 3 w. 3 

Andracline frutescens. Ehrh. 

canadensis. Poir. b. 
canadensis. Lam. b. 

A. proccra. So land. Banks. 

densiflora. H. et JJ. 1). 

- empetrifolia. vid. pumila. 

ferruginca. £. b. P. 5 w. 4 
i Jiliformis, vd.Oxycoccus bispidulus 

integrifoli^. Lam. t). .P. 4 
lanceolata. vid. acadiensis. vv. 1 


J laurifolia. L.fil. b. 
longifolia. fJVaM.) 
Mcnziesii. Pur*k. b. 

microphylla. vid. Andromeda Myr 

smites. 

mollis. //. et 5. b. 
mucronata. Forst. L. fil. b. 
myrtilloides. vid. Vaccinium sta« 

mincuiTi. 
petiolaris. /T. et jB. b. 
phyllyraeaefolia. Jaw. b. P. 11 
Spec. 2658.) 


r Arbutus* — Arctotig 

ARBUTUS. £in. P. 1091 w. 871 

procera. vid. canariensis. 

pumila. L.fit. Forst. ty. P.iow.10 

A. empetrifolia. (Pers.) 
Andromeda empetrifolia. Lam. 

serpyllijolia. vid. Gaultberia anti- 

poda. 
thymifolia. vid. Oxjcoccus hispi- 

dulus. 
tomentosa. Pursh. %. 
Unedo. L. 1). P. 1 w. r 

/?. A. U. turbinata. Pers. 

Uva ursi. L. ty. P. 8 w. 7 

Mairania uva ursi. Desv.- 

Uva ursi procumbens. Moench. 

Arctostaphylos. Adans. 

xalapensis. H. et B. ty. 

ARCHANGELICA. Iloffm. vid. An- 
gclica. 

officinalis, vid. Angelica .Arch^n- 
celica. 

ARGYROCOMA. Ga<?r*. vid. Gna- 
phalium. 1* 

ARCTIUM. Lin. P. 1798 vv. 1429 

Bardana. vid. foment osum. 
carduelis. vid. Garduus arctioides. 
grandiflorum Desf. o* f 
lanuginosum. vid. Onopordum ro- 
tnndifolium. 

Lappa, vid. majus, minus, tomen- 
"tosum. 

majus. ThuiL c/\ 

A. Lappa, l. p. 1 w. 1 
Lappa major. Gaert. 
Lappa officinalis. ^//. 
Lappa bardana. Moench. 
Lappa glabra. Lam. 

minus. Pers. o*. 

A. montanum. Schweig. 
A. Lappa. /J. Pen. 
Lappa minor. Dec. 

montanum. vid. minW. 
pcrsonata. vid Garduus pcrsonata. 
tomentosum. Per*, a*. P. 2 

A. Bardana. m/W. w. 2 

A. Lappa. #. x.. 

Lappa tomentosa. ^//. Lam. 

ARCTOPUS. Lin. P. 669 w.1917 

a J? c ^ lnatlis . L. %. P. I W. I 

ARCTOSTAPHYLOS. Adans: 

ttumb. et ifonp/. 
(cfr. Arbutus uva ursi.) 
glauccscens. //. et B. ty. 
pohfolia. //. et B. T 7 . 

Andromeda ledifolia. Ilumb. proleg. Arctotis 63 AUCTOTHECA. /Tend/. P. i 9 4 7 

w. i56i 
rcpens. /f^d/. %. p. 1 w . x 

Arctotis repens. IVendl. 2J.. 
Arctotis scapigera. Thunb. 

ARCTOTIS. Lin. P. ,946 W . >56o 
URsihia. G/w*. Poir. 

abrotanifblia. ty. 

Sphenogyne abrotani folia. R. Br. 

acaulis. L, 4, p. 3 w« 3 

(Gen, a34. \ ARCTOTIS. Lin. P. 1946 w. i56o 

aenea. Jacq. fit. 2J.. 

A. cuprea. HortuL (non Jacq.) ! 

, angustifolia. i/. I7. P. 12 w. 12 

A. radicans. £. 

*anthemoides. L. ©. P. 38 w. 38 

! Sphenogyne anthemoides. R. Br. 

arborescens. Jacq. ty. P. 26 w. 26 

A. undulata. Thunb. (non Gatrt.) 

I argentea. .^if. a*. 2J.. P. 9 w. 9 
aspera. i^« 1). P. 23 w. s3 

(cfr. A. laciniata.) 

aurea. Fisch. 

auriculata. Jacq. ty. P. 18 w. 18 

A. lyrata. fVrild. P. 2 4 w. 2 4 

bicolor. JVilld. o*. w. e. 978.3 
breviscapa. vid speciosa. 
calendulacea. -L. O. P 1 w,i 

Cryptostemma calendulaceum. R m Br. 

Candida, vid. A. Cineraria* 
[ caroliniana. Wait, 
caulercens. vid. maculata. 
cernua Thunb. ty. w. 59 
Cineraria. Jacq 2J.. P. 3o w, 3o 

A. Candida. Thunb. , 

coruscans. vid. hypochondriacal 
"crithmoides. if erg*. D. P.37 w.37 

Sphenogyne orithmifolia. R. Br. 
(cfr. A. paleacea.) 

cuprea. Jacq. ty. (non HortuL) P. 28 

A. denudata. Thunb. 

cuprea. HortuL vid. aenea 
decumbens. Jacq. %. P. ri w. 11 
decurrens. Jacq. ty. P. 16 W. 16 
*dcntala. L. 0. P, 34 w. 3/f f A. pilifera. Berg. R. Br. Sphenogyne dentata. 

denudata, vid. cuprea. 
diffusa. Thunb. w. 48 
elatior. Jacq. ty. P. s5 \v. s5 

^legans. Thunb. %\ w. 55 

'elongata. Tnunb. w\ 47 

fasfuosa. i ^9- O. p - *9 w - x 9 

flaccida- ^^9. 0. P. 13 w. 13 
*foeniculacea. Jac^. O. P. 39 w. 39 
formosa. Thunb. w. 53 
glabrata. JScy. ^. P. 3i w. 3i 

A.-laevis. Tliunb. 

glandulosa. Thunb. w. 45 , 
glaucophyila. /«c^. 4- p . 7 w.7 
glutino.a. vid. Calendula viscosa. 
crandiflora. Jac^f. ^.(noii-^iV.) P. 22 

grandiflora. -4/f. Ed. 2. a*. 
grandis. Thunb. w. 46 , 
hypochondriaca. Z. 0. P. 2 w. 3 

Cryptostemma hypochondriacum. R- Br 9 

a. A. tristis bifida. Poir. 

A. tristis. X,. Mill. 

ft. A. tristis quadripartita. Pair* 

A. tristis. X. Man'. 

y, A. tristis tripartito - trifida. Poir. 

A. coruscans. jl. 

£. A. tristis quinquepartita. Peir. 

A. superba. L> 

•pec. 2707.) 64 Arctosis — Ardisia P. 35 ARCTOTIS. Lin. P. 1946 w. i56o 

incisa. Thunb. w- 5o 
interrupt** vid. reptans. 
laciniata. Lam. 

A. undulata. Berg. Gaert. 
A. aspera. /3. L. 

laevis. vid. glabrata. 
*leucanthennoides. Jacq. 0. P. 42 w.42 
linearis. Thunb. w. 43 
lyrata. vid. auriculata. 
maculata. Jacq. ty. P. 21 w. 21 

A. caulescens. Thanh.- 

melanocicla- Willd. ty. w. E. 978. 6 
microphylla (Raeusch.) 
muricata. Tliunb. ty. w. 54 
nodosa. T nnb. ty. w. 57 
midicaulis Thunb. w. 58 
*paleacea. 2>. 1). P. 33 w. 33 

A, erithmoides. Berg. (sec. /?. Br) 

paniculata. Jacq. ty. P. i5 w. i5 
paradoxa. -L 1). P. 32 w. 3a 
pectinata. Thunb. ty. w. 54 
petiolata. Thunb. w. 52 
pilifera. Thunb. (et? Berg.) 

(cfr. A. dentata.) [w. 35 

pinnatifida. Thunb. w. 44 
plantaginea. -L. 2J.. P.8w.8 
prostrata. Zeyh. ty. 
punctata, vid. scariosa. 
radicans. vid. angustifolia. 
repens. vid. Arctotis rep ens. 
reptans. Jacqr. 2£. P. 17 w. 17 

A. interrnpta. Thunb. 

revoluta. Jacq. 0. P. 27 w. 27 
rosea. Jacq. ty. P. 10 w. 10 
scabra. Thunb. ty. w. 49 
scapigera. vid. Arctotis repens. 
scariosa. ^*f. 1). P. 36 w. 36 

A. punctata. Tkurib. 
Sphenogyne scariosa. R. Br. 

sericea. Thunb. \v. 60 

serrata. Thunb. L.jll. 2J.. P. 40 w.4<> 

speciosa. Jacq. 2J.. P. 6 w.6 

A. breviscapa. Thunb. 

A. grand! f^ra. Ait. (non Jacq-) 

spinulosa. J,erc<jr. 0. P. 20 w. 20 
squarrosa. Jacq. ty. P. 29 w. 29 
staticaefoiia. Po//\ 
sulphurea. Gaert. (et? Breit.) 

A. hypochondriaca. £. ? 

superba. vid. hyochondriaca. 
•tenuifolia. jL- (non/Wr.) P. 41 w.4* 
tenuifolia. Poir. vid. Calendula gra- 

minifolia. ' 

tricolor. Jacq* 2J.. P. 4 w, 4 
1 trifida. Thunb. w. 56 

tristis. vid. hypochondriaca. 
undulata. 7acgr. 2J.. (non sequent.) 

A. Janata. Thunb. [?. 5 w. 5 

undulata. Thunb. vid. arborescens. 

undulata. Gaert. vid. laciniata. 

virgata. Jacq. 0. P. 14 W. 14 
ARDISIA.*yu;arf£.Rs.8ooP.5i3w.39i 
*Akgvillaria. Gaert. Cav. Lam. Poir. W Ardisia 

ARDISIA. Schwartz, rs. 8ooP.5i3 

w. 391 
acuminata. Willd. ty. P. 4 w, 4 

Icacorea guianensis. Aubl. 
Anguillaria Icacorea. Lam. 
Myrsinc Icacorea. R. et S. 797. 9 

arguta. Willd. Hrb. ty. rs. p. 8o4 

( et ? #. et B.) 
Barthesia Lam. ty. 

Barthesia. Commcrs. 

Badula. Jufs. 

Myrsine Barthesia. R. et S. 797. 4 

Basal, .ft. et«S. ty. rs. t5 
canariensis. H. Cels. Zeyh. ty. 
caroliniana. (Nois.) 
Cavanillesii. vid. serrulata. 
x comprcssa. H.etB. ty. v.' 

*coriacca. Sw. ty. rs. 2 P. 2 w. 2 
crenulata. Vent. ty. Rs. 8 P. 5 
divaricata. Willd. Hrb. ty. rs. p. 8o4 
domingensis. Willd. Hrb. ty. RS. 18 

p. 8o3 

elliptica. Thunb. rs. 14 
erythroxyloides.Pef. lh. Willd. Hrb. 

rs. p.804 
excelsa. Ait. ty P.ti w.8 

Myrsine Heberdena. R. et S. 794. 8 
Icacorea. bahamensis. Lam. 
Anguillaria bahamensis. Gaert. 
Heberdenia excelsa. Banks. 

ferruginea. II. etB. 1). 
floribunda. Willd. Hrb. 1y. rs. 22 

• p. 804 
foetid a. Willd. Hrb. ty. rs. 19 p. 8o3 
humilis. Vahl. ty. rs. 9 P. 8 w. 5 

Icacorea zcylanica. Lam. 
Anguillaria zeylanica. Gaert. 

lanceolata. Gaert. Jil. 
^lateriflora. Sw. ty. Rs. to P. 10 w. 7 
•latifolia. Lam. ty. rs. 3 
"laurifolia. Lam. 

lepidota. //. et B. ty. 

lineata. H. etB. Willd. Hrb. ty. Rs.20 

p. 804 
littoralis. (Nois. Breit.) ty. 

micrantha. If. etB. ty. 
micro.philla. (Pet. Th.) Willd. Hib. 

ty. RS. 21 P- 804 

montana. Gaert. fxl. 
mul tiflora. Willd. Hrb. ty. rs. 23 p.804 
orinocoensis. //. et B. ty. 
ovata. Thunb. rs. i3 Wepela, Adans. 

acerosa* vid* cyathodes acerosa. 

(Gen. s35. 


RS. 

♦parasitica. Sw. ty. rs. 12 P. 12 w. 9 
parvifolia. (H.etB.) Willd. Hrb. 

ty. RS. p. 408 

procumbens. vid. Melichrus rotata. 

pyramidalis. Cao. ty rs.5 P.6 
Pyrgus. R.etS. ty. rs. 17 

Pyrgus racemosus. Lour. 

pyriiblia. (Pet. Th.) Willd. Hrb. ty. 
revoluta. H.etB. ty. [rs. p 804 
ruficarpa. Gaert. jil. 
*serrata. Cav. ty. P. 7 

A. Cavanillesii. R. et 5. 6 

serrulata Sw. ty. rs. 7 P. 3 W.3 

/3. Anguillaria chrysophylla. Lam 

Spec. 2783.) 
P. I \V # I I Ardisia — Arenaria 

ARDISIA. Swartz. bs. 800 P. 5i3 

w. 391 

solanacea. Roxb. 1). Rs. 11 P. 9 w. 6 

tetrandra //. ct B. 1). 

tinifolia. Sw. tj. Rs. 1 P.t w. i 
Tsjeriam - Cottam. R. ctS. t). rs. 16 

Basal. Nr. 2. Lam. 

turbaccnsis. II. ct B. 1). 

umbellate. Roth. Ms. 1). rs. 4 
ARDUINA. Lin. 

bispinosa. vid. Carissa Arduina, 
ARECA. Lin. P. 2125 \v. 1735 

alba. Bory. P. 8 w. 8 

Catechu L. 1). 

A. Faufel. Gaert. 

crinita. Bory. P, 10 w.10 
Faufel. vid. A. Catechu, 
glandiformis. Lam. 1). P. 7 w.7 

A. sylvcstris. Lour. 
A. orizaeformis. Gaert. 

humilis^ WttA D. P. 3 w. 3 
lutescens. Bory. 1). P. 2 w# 2 
montana. Uonn. X). 
oleracea. L. t). P. 6 w. 6 
orizaeformis. vid. globulifera. 
rubra. Bory. ty. P. 9 w, 9 
spicata. Lam. ty. P. 4 w. 4 

Eutcrbe globosa. Gaert. 

sylvestri*.' vid. globulifera. 

AREMONIA. i\ech. vid. Agrimonia 

agrimonoides. 

ARENARIA. Lin. P. 11 sow. 897 
aftinis. m/W. Hrb. 

agglomerata. vid. glomerata. 
Allionii. (Raeusch.) 
alsinoidcs. (//. et B.) Villld. Hrb. 
apetala. vid. biflora. Are nana 65 ARENARIA. JU*. P. 1120 w.897 

calycina. Poir. ©. 
calyculata. Poir. 2J.. 
campestris. vid. rubra, 
canadensis. P^r*. P. 5i 

A. rubra, /?. Mich. 

capensis. ty. 

Stipularia capensis. Haw. 

capillaqea. vid. triflora. 
capillaris. vid. sibirica. 
capitata. vid. tctraquctra. 
caroliniana vi<l. squarrosa. 
cephalotes. Bbrst. 2J.. 
cerastiifolia. .ZVtfc. 
cerastioides. Lapeyr. (non Poir.) P. i5 austriaca. Jacqr. 2J.. P. 33 w.33 

A. triflora. n//. (non z,,) 
A. Villarsii. B«to. 

Alsine austriaca. Whlbg. 
R. Stellaria biflora. Jacq. 
Arenaria stellarioides. Pers. 33* 
' 7. A. glabra. IVUld. Hrb.? (non Mich, 
sec. S-chlechtd.) 

balearica. L. 2J.. P. 7 w. 7 

A. muscosa. Medic. Moench 

Barrelieri. vid. tenuifolia. 
Bartolotti. Tineo. 
bavarica. L. 2|.. P. 18 w. 16 

(cfr, A. obtusa, sajanensis.) 

Biebersteinii. Schlechtd. %. 

A. filifolia. Bbrst. (non Fa/i/.) 

A. saxatilis. l. ? 

<non A. graminifolia. mild.) 

biflora. £. 4. P. 3 w. 3 

R. A. apetala. VUl. 

brevicaulis. Spreng. 

bryoides. (//. ct /J.) ITU Id. Hrb. 

buxifolia. Poir. %.. 

caespitosa. Dec. Ehrh. 2J.. w.21 

A. saxatilis. Gmel. fl. b. Roth. 

A. saxatilis. R. caespitosa. Poir. 

A. verna. var. R. Pers. 2 4-/3. 

<non A. heteromalla. P«r$, enfr. fiacrida.) 

wlycautha. LedeK 

, (Gen. 23 7. 


A. purpurascens. Dec. P. 14 cerastioides. Poir. vid. spathulata. 
cherlerioides. K*7/. 2|.. P. 35 

(non A. lanceolata. All.) 

ciliata. L. 2J.. P. 6 vt. 6 

(cfr. A. mult.caulis , norwegica.) 

cinerea. .Dec. 2J.. 

A. ruscifolia. Rsquien. (non Poir.) 

conimbricensis. Brot. 
cucubaloides. Smith. %. P. 20 vv. 18 

decussata. VViVd. Hrb. 

densa «*>, WWW. Hrb. 

1 dianthoides. Smith. %. P. 21 w. 79 
dichotonia. K^ock. (non Moench.) 
dichotoma.Moe»ch. vid. tcnuifolia. 

digyna. IVilld. Hrb. (/i. et B.) 
dubia. Safer. 

A. hybrida. VUL 
A. tenuifolia. R. Deslong. 
A. verna. L. ? (sec. Surer.) 
A. Halleri. Raeusch. ? 
(cfr. A. tenuifolia.) 

echinata. Poir. 

elongala. Balb. Willd. Hrb. * 

cmarginata. Brot. JYilld. Hrb. 

fasciculata. Ir.Syat. cd. 12. Gouan. 

(won sequent.) 

Alsine fasciculata. IVhlbg. 

fasciculata. Jacq. iVtlld. vid. fasti- 
giata. 

fasciculata. Lam. vid. Alsine mu- 

cronata. 
fasciculata. Pall. vid. glomerata. 

fastigiata. ftttitft. 0. (non? Vahl.) 

A. fasciculata. Jac^. (non L.) P. 4 7 w.5* 
Stellaria rubra. Scop. 

fastigiata. Vahl 

filifolia. Vahl.Forst. %. (non Bbrst.) 

p.48\v.3t 

filifolia. Bbrtt. vid. A.Biebersteinii. 
filiformis. Labil.- 
flaceida. Schleich. 

A. caespitosa. Ehrh. var.? Pers. 

A. verna. L. var. ? 

geniculatn. vid. procumbens. 
Gerardi. 7rr7/rf. 2j.. P 37 w.36 

A. liniiloia. 7-/07. austr. mo.i L.) 
A. verna. /'<//• (»ou L. see. Dec.) Alsine saxatilis. /W//r^. heh 
Alsine Oorardi. IVhlbg. Carp. 

Spec. 28+1.) E I 66 Arenaria Arenaria i ARENARIA. Lin. P. 1 1 20 w. 897 

Giesekii. Hornem. 2J.. 

glabra. Mich. %. (non Ball.) P. 27 

Slellaria uniflora. Walt. ^ v 

glabra. Bath. vid. austriaca. 
glandulosa. Jacq. %. w. E. 545-7 
globosa. Labil. O. 
glomcrata. Bbrst. 0? 

A. fasciculata. Pa//, (non L.) 
A. agglomerata. Poir. 

glutinosa. Bbrst. 0. 
graniinifolia. Willd. Schrad. %. (non 
Ard.) w. e. 545. 8 

A. longifolia. Bbrst. 

A. saxa»ilis. JL ? 

(non A. filifolia. Bbrst.) 

gramini'olia. Ard. vid. Alsine gra- 

minifolia. 1 

grandiflora. L. 2J.. P. 34 w. 34 

A. juniperina. WW. (sec. mild.) 
Alsine grandiflora. Whlbg. 
Stellaria acuieata. .Scop. 

graveolens. Schreb. 
gypsophiloidcs. L. 2J.. P. 19 w. 17 
Halleri. vid. dubia. 
herniari;olia. vid. procumbens. 
heteromalia. P*r$. 2J.. (non Bbrst.) 

P. 46 

A. saxatilis. Alitor, (non X.) 
A. setacea. Thuil. 

heteromalla. Bbrst. vid, teres, 
hirsuta. Bbrst. %. 
hispida. .L. P. 3i w. 31 
Holostea. Bbrst. %. 

humifusa. IVrdbg. 
Stellaria humifusa. $w. (non Ft. dan.) 
Arenaria norwc&ica. Gunn. ? 

hybtida. vid. dubia, tenuifolia et 
Alsine viscosa. 
' imbricata. Bbrst. 2J.. (non sequent.) 
imbricata. Schmaltz, 
imbricata. Baaing, vid. squarrosa. 
juniperina. L. %. (non Vi.lL) P. 38 

Yf. 25 

juniperina. Vill. vid. grandiflora et 

triflora. * 
Juressi. Willd. Hrb. 
lanceolata. All. Schlechtd. 2j.4W.29 

(non A. cherlerioides. Vill.) 

laricifolia. -L. 2J. (non sequent.) P. 41 w.27 


A. rostra la. IV. et K. (sec. Whlbg.) 
Alsine laricifolia. Whlbg. 
Stellaria laricifolia. Scop. 

laricifolia. I ill. vid. striata. 
laricifolia. Pull. vid. teres. 
lateriflora. L. %. P. 4 w.4 
linearifolia. vid. montana. 

linillora. 1-*. 2J.. (non Jacq. austr.) 

V. 36 w. 35 

A. capillacea. Ml. 

A. striata. Vill. (non L.) 

Uniflora. Jacq. vid. A. Gcrardi. 
longifolia. vid. graminifolia. 
lychnidea. Bbrst. 2/.. 

lycopodioides. Willd. Hrb. 

(Gen. ^ ARENARIA. JUVi. P. naow. 897 

macrocarpa. fursh. %. 

marginata. Bbrst. Willd. Hrb. (non 
Dec.) 

marginata, Dec. vid. marina, 
marina. Smith. Roth. O. w.e.545. 6 

A. rubra j3 % marina. Willd. 1 4 fi, 

A. maritima. L. lap. 

A. marginata. Dec. (non Bbrst.) 

Stipularia marina. Haw. 

(non A. media. L. cfr. A. pubescens.) 

media. -L. ©. (non Foil.) P. 50 r/. i5 

Stipularia media. Haw. 

media. Poll. vid. Spergula pen* 
*~ tandra. ' 

mixta. Lapeyr. 2J.. 
molhiginifolia. Pour. Willd. Hrb. 
montana. L>. 2J.. P. 16 w. i3 

/S. A. linearifolia. Poir. 
A. pyrenaica. HortuL 

mucronata. vid. Al,siue mucronata. 
multicaulis. -L. 2J.. P. 8 w. 8 

A. ciliata. L. $. multicaulis. Lam. Whlbg. 

muscosa. vid. balearica. 

mutabilis. Lapeyr. %. 

A. saxatilis. Fill, (non L.) 

A. fasciculata. /S. rostrala. Pers. 

(cfr. A. verna.) 

nana. (//. et 5.) JFi7/tf. Hrb. 
norvvegica. Gunner. Hornem. 

A. ciliata. /S. Wtlld. 6. /S. 
(cir. A. humifusa.) 

obtusa. ^//. P. 2 5 

A. polygonoides. Jacq. (sec. Deslong. #t 

Syn. //atf.) 
A. bavarica. L. ? (sec. Schlechtd.) 

oxypetala. Sib. et Sm. 0. 

patula. Mich. %. P. 43 

pendula. fV.etfi. %. w. b. 545. 1© 

A. radicans. HortuL 

peploides. L. %. P. 1 w.i , 

Honkeneya peploides. Ehrh. 

picta. Sib. et Sm. ©. 
pinifolia. Brbst. %.. 
polygonoides. Wulf. ©. P. i3 w. 11 

Stellaria ciliata. Scop. 
(cfr. A. obtusa.) 

procera. Spreng. „ 
procumbens. Vahl. %. P. ia w. 10 

A. herniarifolia. Desf. A. geniculate. Poir. it. 
Chcrleria sedoides. Forsk. 

pubescens. O. 

A. manina. /3. Smith. 
Stipularia pubescens. Haw. 

pulchra. mild. Hrb. 
purpurascens. vid. cera9toides. 
purpurea. Willd. Hrb. (non Pers.) 

purpurea. Per*. P. 52 

pyrenaica. vid. montana. 
radicans. vid. pendula. 
Ramondi. Dec. %. 
ramosissima. Willd. %. w. e. Supl. p. 3i 

recurva. AIL 2J.. (et? Poir.) 

/?. A. uniflora. P^ir. 

rigida. Bbrst* 
Spec. a895.) 1 p. II Arenaria 

ARENARIA. Lin. P. 1120 w. 807 
rostrata. W. et H. 2J.. (110a Pers.) 

(cfr. A. laricifolia.) [w. E. 545. 11 

rostrata. Pers. vid. mutabilis. 
ro tun di folia. Bbrst. 2f.. 
rubra. L. 0. P. 49 w. i4 

Alsine rubra. Schreb. 
Stipularia rubra. Haw. 
/3. A. campestris. All. 
(cfr. A. marina.) f \ 

ruscifolia. Poir. (non Requien.) P. 10 
ruscifolia. Req. vid. cincrea. 
sajanensis. Willd. Hrb. 

A. balearica. L,? (sec. Schlechtd.) 

saxatilis. L. 2|.. (non sequent.) P. 23 

(cfr. A. graminifolia.) [\v. 20 

sax at ilis. Fill, vid. mutabilis, verna. 

sax at His. Gmet. fl. b. vid. caespi- 
tosa. 
saxatilis. Autor. vid. heteromalla. 
scabra. Poir. %. P. 29 
segctalis. vid. Alsine segetalis. 

• serpyllifolia. I>. 0. P. 9 w. 9 

Stcllaria serpyllifolia. Seop. 

setacea. vid. heteromalla. 
setifolia. //. Find. %. 
sibirica. Pers. P. 39 

A. capiilaris. Poir. 

squarrosa. Mich. 2J.. 

A. caroliniana. Walt. 
A. imbricata. Banks. 

spathulata. Desf. 0. 

A. cerastioides. Poir. 

stellarioides. Adams, mild. Hrb. 

(non Pers.) 

stellarioide*. Pers. vid. austriaca. 
striata. L. %. (non Fill.) P. 42 w.3o 

A. laricifolia. Fill (non L.) 

striata, rill. vid. liniflora. 
stricta. Mich. 2J.. P. 28 
sulcata, vid. Alsine rubella, 
tenuiflora. Schrad. 0. 
tenuifolia. /v. © # ( n0 n? Fl. dan.) 

P. 44 \v. 26 

A. dichotoma. Moenclu (non Krock.) 
8. A. Barrelieri. Pi/J, 
y. A. hybrida. r<7/. 

£ A. viscidula. 7Vtwi7. 

A. dubia. Suter. 

Alsine viscosa. Schreb. (Synon. sec. Dec.) 
f. A. heteromalla. Pers. {sec. Bbrst.) 
(cfr. Alsine viscosa.) 

teres. Hit. mild. Hrb. 

A. heteromalla. Bbrst. (non Per/, sec. 
Schlechtd.) 

A. ramosissima. Bbrst. 

A. laricifolia. Pa//, ind. t (non L.) 

tetragona. (// et B.) W did. Hrb. 
tetraquetra. L. 2J.. P. 2 w. a 

A. capitata. L«/,i. fl. f r . 
«. Gypsophila aggregata. L. 

thymifolia. Pursh. 0. y (non Si&. et 
Sm.) 

thymifolia. Sib. et Sm. 0. 
triandra. Schranh. % 

Minuartia tenuifolia. Martins. « Arenaria — Aretia 

1 

ARENARIA. JLm. P. 1120 w.897 

triflora/-L. 2J.. (non FVL) P. 22 w. 13 

A. juniperina. Vill. {sec. Lap. Dec.) 
/3. A. capillacea. Alt. (sec. I?ec.) 

trijlora. Fill. vid. austriaca. 
trinervia. L. 0. P. 5 w. 5 

Alsine trinervia. Schreb. 

uliginosa. vid. Spergula stricta. 
uniflora. vid. rccurva. 
umbellata. Russ. Sib. et Sm. O. 
verna. £. 2J.. (nonfat.) P. 24 w, 32 

Alsine verna. IV i dbg. 

Arenaria saxatilis. Vill. (sec. Dec.) 

(cfr. A. caespitosa , dubia.) 

ve^na. Fill. vid. A. Gerardi. 

verticillata. IVtlid. r). P. 32 w. 24 

Villarsii. vid. austriaca. 

villosa. Ledeb. 

violacea. Ledeb. 

viscida. Hal. fih 

viscidula. vid. tenuifolia et Alsine 

viscosa. 
ARENGA. Labil. 

saccharifera. Labi I. 1>* 

Borassus gomutus. Lour. 
Gomutus. Spreng. 

A RE Til USA. Lin. P. tqSS w.ifioi 

tffariV.vid.Ptcrygodiumcatiiolicum. 
alata. vid. Disperis alala. 
biplumata. L. %. P6 w. 5 

Bipennula. /iWJ. 

bulbosa. L. 2t. P.aw.i 
capensis. vid. Disperis capensis. 
catenata. Smith. %. 
ciliaris. vid. Orchis Burmanmana. 
cordata. vid. Disperis cordata. 
crispa. vid. Corycium cri spurn. 
cucullata. vid. Disperis cucullata. divaricata. L. 2J.. P. 3 w. 4 

Pogonia divaricata. -<4*f. 

foliosa. Walt. 
gentiaaoides. Sw. %. 

Limodorum gentianoides. 

medeoloides. Pursh. P. 5 vr. 6 

$10. ophioglossoides. -L. 

Pnannia oDliioglossoides. L. %. P. 1 w. 2 

J ass. parvijlora. vid. trianthophoros. 
pendula. vid. trianthophoros. 
petraea. Ajzel. %. P. 7 
pirta. vid. Neottia acaulis. 
racemosa. vid. Satyrium pubescent. 
secunda. vid. Disperis secunda. 
spicata. vid. Cymbidium hyemale. 
trianthophoros. «Sio. 2J.. P. 4 

A. pendula. mild. w. 7 
A. parviflora. Mich. 

verticillata. Mhlbg. %. w. 7 

(cfr. Odonectis verticillata.) 

villosa. vid. Disperis villosa. 

ARETIA. Lin. vid. Androsacc. 
ciliata. vid. And rosace alpma. 
llalleri. vid. Androsacc carnea. 
pubescens. vid. Androsace alpma. 
tomentosa. vid. Androsace argen- j tea et helvetica. (Gen. 339. Sp«c. 2938) £2 Argania — Aristaea 68 

ARGANIA. Roem.clSchnlt. Rs.794 

Sideroxvlon. R.ctS T7. Rs.i 

Sideroxylon spinosum. L. 
Elaeodendrum Argun. Retz. P. 5 3 5. 1 

w. 4 38. 2 

Rhamnus siculus. L. Syst. ed. 3 
(non Rhamnus pentaphyllus nee Flacourtia 
sepiaria. Bnxb.) 

ABGEMONE. Lin. P. 1256 w. 1016 
albiflora. Hornem. 0. 
armeniaca. L. ©■ P. 2' w. 2 - 
cambrica. vid. Papaver cambricum. 

meiicana. L. P. 1 w. 1 

A. spinosa. Moencu. 

pyrcnaica. L. 2J.? P. 3 w. 3 

Papaver pyrcnaicum. Lapeyr. 

spinosa. vi d. mcxicana. 

ARGENTINA. £am. vid. Potejitilla. 
rubra, vid. Coma rum palustre. 
pnlgaris. vid. Potentilla anscrina. 

ARGOLASIA. Jo/^ 

aurea. vid. Conostylis americana. 
lanata. vid. Lanaria piumosa. 
piumosa. vid. Lanaria piumosa. 

ARGOPHTLLUM. Font. Lin. fil. 

MS. IO12 P. 402 W.4&O 

nitidum. Forst. L.fiL fe. Rs. 1 P. 1 

A. sericeum. Poir. 

sericeum. vid n'tidum. 
ARGUZ1A. Ann nan. 

montana. vid. Messerschmidia Ar- 
gima. 
ARGYREJA. Lour. Rs. 789 

acuta. Lour, 1?, Rs 2 

arborea. Lour. t?. i\s 3 

obtusifolia. Lour. t). Rs. 1 

ARGYHOCHAETA. Cau. 

bipinnatifida. vid. Parthenium Hy 
sterophoru*. 

ARGYROCOME. Gaerf. vid.Elichry- 

sum. 

ARGYTHAMNIA. Swartz. P.*o5 2 

w. i655 

candicans. <Su;. 1>. P. 1 w. 1 : 

ARIONA. Cav. Ks.6i() ?.j\8i 

tuberosa. Cav. Rs. 1 P. 1 
ARISARUM. Targ. Tozz. 

xmlgire. vid. Arum Arisarum. 
ARISTEA. Ait. Rs. i3o P. 97 w. 96 

bracteata. vid. capitata. 

capitata. Gawl. 2J.. 

A. coerulea. Vahl. rs. 5 

A. bracteata. Pers. P. 3 

A. major. An&r. (see. Gawl.) 

A. spina ta. Per*, p. 2 

Moraea coerulea. Thunb. w. 98. 11 

Ixia thyrsi flora. Delar. 

Gladiolus capitatus. L. 

coerulea. vid. capitata. 
cyanea Ait. 2J.. Rs. 1 w, 1 

A. erinphora. Pers. 1 

Ixia afrirana. L. (non Hornem.) 

Moraea Aristea. Lam. * Moraea afrirana. Thunb. 

eriophora. vid. cyanea. (Gen. 247 Aristea Aristida 
ARISTEA. ./fif. Rs i3o P. 97 w. 96 

fruticosa. vid. Witsenia ramosa. 

major, vid. capitata. 

melaleuea. vid. Moraea mclaleuca. 

pusilla. vid. Moraea pus ilia; 

spicata. vid capitata. 

spiralis. Thunb Vahl. 2J.. Rs 2 P. 4 

Moraea spiralis. L. fil. Thunb. w. 98.3 

ARISTIDA. Lin Rs 243P.177w.146 

*Chailtaria. Bea^v rs. 2-I0 

adscensionis. L.%. {nonWalt )rs.i 

A. paniculata. Forsh. [P 1 w. 1 

odscensionis. Walt. vid. oligantha. 
ad<cen ionii. /3. Lam. vid. A. An- 
ti 11 arum, 
americana. L. 2J.. P. 2 w. 2 

A. furcata. Poit. 

Dincbra americana. Beauv. rs. 342. 1 
Heterosteca americana. Desv. 
Heterosteca juncifolia Desv. l 

■ Boutcloua litigosa. Lagas. 
Chloridis speries. R. Br. 

*Antillarum Poir. rs. 19 

A. adscensionis. /3. Lam. 

arundinacea. L. rs. 9 P. 18 w. 10 
*bromoides. H. et B 2J.. Rs. 26 
*calycina. R. Br. Rs 3o 

canadensis. Wdld. 0. 2J.. w. E.91.1 

A. coerulescens. Desf. 

A. gigantea. Broufs. (non L.) 

A. setacea. Hop. H. Ratisb. 

Chactaria coerulescens. /?. et S. rs. 1 6 

*capcnsis. Thunb. Rs. 20 P. 23 w. 7 

Avena capensis. L. JIL (se.c. Beauv.) 
(efr. A. pennata.) 

capillacea. Lam. Rs. 14 
ciliata. Derf* 2J.. Rs 2 

A. piumosa. Desf. All. (non //.) 

*coarctata. //. ct B. 2(.. (nonLchtnst.) 

Rs. 27 

coarctata. Lchtst. vid. congenita. 

coerulescens. vid. canadensis, ela- 
1 tior. 

congesta. /t. etJ. rs.i3 

A. coarctata. Lchtst. 

*deprcssa. Retz Rs.18 P. 19 w.g 
dichotoma. Mich, a*, P. 7 

Curtopogon dichotomus. Beauv. rs. 241.1 
Avena setacea. Mhlbg. (non Fill.) 

*divaricata. 1L et B. %. rs. 12 Chaeturus divaricatus. Dec. 

■ 

Agrostis divaricata. Mortal. 
Miihlenbcr^ia divaricata. Horful. 

♦elatior. Cav. Rs. 22 P 17 

A. coerulescens. Desf. (sec. Dufour/) 

elegans. Rudge. as 10 
*festucoides. Poir. Rs 17 
furcata. vid americana 
*g>gantea. L.fil. (non Broufs.) Rs. t3 

P. 3 w.3 

gigantea. Broufs. vid. canadensis* 
*gossypina. Bosc. Beauv. Rs.4 

A. lanata. Poir. (non Forsk.) 

*humilis. H.ctB 2J.. Rs. 24 
bygrometrica. /I, Br. 

Arthraterumhygrojnetricum.i3tfauw.R*.24 3 '5 

Spec. 2974.) Aristida Aristolochia 
ARISTIDA. Lin. Rs.243P.177w.146 

*Chaeiaki&. Beauv. Rs 2^0 

*Hystrix. Thunb. L fil. 2J.. Rs.2 P. 4 


Aristolochia ♦intcrrupta. Cab. Rs 21 P. 21 
*Lamarckii. R. vt S Rs. i5 

A. slipacformis. Lam. 

lanata. For*k, vid. plumosai 
lanata. Poir. vid. gossypina. 
laxa Cav. Rs 5 P. 12 
longespica. Poir. Rs. 6 

*Luzonensis Cats. Rs. 10 P. i3 
murina. Can. Rs. 3 P. i5 
obtusa. DeliL 

*oligantha. Mich. %. Rs. 5 P. 9 

A. adscensionis. ffia/t. (non L.) 

*pallens. C^u. 2J.. Rs. 9 P. 5 
panic* lata. vii*. adscensionis. 

Trinius. w. 4 ARISTOLOCHIA. Lin. P. 69 Spreng.) plu 


pennata 

A. capensis^ Thunb.? (i 

plumosa. L. 2J.. (non Desf.) Rs. 1 

>v. 6 

A. lanata. Forsk. (non Poir.) P. 2 3 

mosa. Desf. vid, ciliata. 
pungens. Desf* 1). (non Hispan.) 

Rs. 24 

Arthraterum pun gons. Beauv. rs. 242.1 

pungens. Hispan. vid Chloris fo- 

liosa. 
*purpurascens. Po/r. Rs. 3 
*raccmosa. Spreng. Rs. 23 

♦ramosa. R.Br. Rs.3i 
*recurvata. 11 et B. 2|. Rs. 29 
rigescens. R. ctS. Rs. 11 

A. rigida. Heyne. (non Cav.) 

rigida Cau. (non/foyn.) Rs.4 P- 10 
rigida lleyn. vid. rigescens. 
tceunda. Riidol, Lede 

A. minuta. Poif. 
Cynosurus serundits. Pursh. 
Dineba secunda. R. et S. 342. 2 

•setacea. Retz, (non Hop.) Rs. 7 P. 20 

w. 8 

setacea. Hop. vid. canariensis. 
*setifolia. //. et i>. 2J.. Rs. 2& 
*spadicea. //. et B. 0. Rs. 28 

stipaeformis. vid. A. Lamarclui. 

stipoides R. Br. 

Arthraterum stipoides. Beauv. rs. 242.2 

*stricta. Mich. 2J.. Rs.6 P. 8 subrecurvata. (Beauv.) 
tcrnipes. Cav. rs. 8 P. i 4 _ P 
tuberculosa l\utt. 

uniplumis. Lchtst. Rs. 12 

vagans. Cav. R.Br. Rs.j P. it 

*vestita. Thunh. hs. 8 P. 6 w.5 

ARISTOLOCHIA. Lin. P. 2011 acuminata. Lam. t). w. 1609 
P. 22 w. 21 altissima. Desf. t). P. *5 w. 24 
arnara. vid. glaucescens. 
anguicida. L t). P. 20 w. 19 
arborescens. L. ^.(non-^ii^or^wor) 

P. 40 w.39 
arborescens. Autor. vid. A. Sipho. 

baetica. L. ^. P. *3 w. 22 201 1 

w. 1609 

barbata. J/rcy. t). P. 19 w. 18 
bjlabiata. L. ??. P. 10 w. 10 
bilobata. L. r). P. 1 w. 1 
bracteata. /i*te. 2(.. P. 3t w.3o 
bracteolata. vid. mauritiana. 

caudata. L. t). P. 1 1 w. 11 
Clcmatitis. L. 2J.. P.38 >v.37 
conferta. Mill. 
cordifolia. Mutis. 11. etB. 
cretica. Lam. Q. t* 3o w« 29 
dcltoidea. //. et B m 1?. 
erecta. L. D. P. 39 w. 38 
foelida. If. et B. r). 

fragrantissima. iitf/z. P. 18 
frutescens. vid. A. Sipho. 
geminiflora. II et B. t>. 
glauca. Desf T;. P. 24 w. 23 

A. subglauca. Lam. 

glaucescens. //. et B. ~h. 

A. amara. Auhl. ? 

grandiflora. Sw. 1). (non' Vahl.) P. 14 

w. 14 

grandiflora. Vahl. vid. ringens. 
hastata. H. et B. %. 
hians. Willd. 

hirra. LL %. P. 37 w. 36 

indica. L. 2(.. P. 21 w. 20 
inflata. //. et B. 2/.. 
Kaempfcri Willd. t). P. 4 
labiata. Willd. \). 

w, 26 1 w.4 P. 27 \ A. rugosa. longa. L. %. 

lutea. L^^f. 

macrophylla. vid. A. .Siplio, 

mauritiana. Pers, 2J.. P. 32 

A. bracteolata. Lam. w. 3i 

maurorum. L. 2J.. P. 34 vv. 33 
maxima. L. 1>. P. 9 w. 9 
nummularifolia. H- et B. %. 

oblongata. Jacq. t;. 
obtusata. Sw. ^. P. i3 \v. i3 

Lam. 

odoralissima. L. ^. P. 17 w. 17 

pallida. Willd. %. P. 36 w.35 

A. rotunda. $. L. 

panduriformis, Jacq. t;. P. 6 w.6 
parviiblia. Sib. et Sm. 2J.. 
peltata. L. 1). Tnon 5u;.) P.J W.7 
peftata. Sw. vid. rcniformis. 
pentandra. L. D. P. 5 w. 5 
pilosa. // et B. ^. 

Pistolochia. L. 2].. P. 33 w.3* 

pontica. Lam. %. P. 29 w.28 
pubera. R. Br. t;. 
pubescens. Fisch. 

panctata Lam. t?. P. 12 w. 11 

rcniformis. Wdld. % P. 8 w.8 

A. peltata. Sxo (non /..) 

rcpens. Mill. 

ringens. Vahl. \y. P. i5 w. i5 

A. grandiflora. Vahl. Symb, (non L) 

rotunda. L. %. P. 35 w.34 

(cfr. A. pallida.) 

rugosa. vid. obtusata. 
scandens. Mill. (Gen, 248. Spec. 3o59 ) 7 o Aristolochia — Arnica Lin. P. son 

w. 1619 
P. 26 w. 25 P. 28 ARISTOLOCHIA. 

t 

sempervirens. L. \) 

A. undata. Moench, 

Serpentaria. L. %.. P. 28 w. 27 
Sipno. Herit. t>. P. 16 w. 16 

A. macrophylla. Lam. 
A. frutescens. Marsh, 

A. arboresce^. Autor. quorund. 

subglauca. vid. glauca. 
Biirinamensis Willd. 1). P. 3w. 3 

A. trilobata. Jacq. obs. Lam. (non L.) 

tarbacensis. H. et B. 2{.. 
tomentosa. Sims. r). 
trifida. vid. trilobata. 

trilobata. L. 1). (non-Lam, Jacq. obs.) 

P. 2 vv. 2 

A. trifida. Lam. 

trilobata. Lam. Jacq. vid. surina 
mensis. 

undata. vid. sempervirens. 

ARISTOTELA. Adans. vid. Otkonna. 
ARISTOTELEA. Lour. 

'spiralis, vid. Neottia sinensis, 

AR IS TO TEL I A.Herit P. 1189*441 

glandulosa. vid. A. Macqui. 

Macqui. #erj>. 1). P.i w. 1 

A. glandulosa. R. et P. 
Beaumaria Macqui. Delessert. 

resinaria. vid. Tcrminalia angusti- 
folia. 

ARMENIACA. Lam.Jass. vid.Prunus. 

epirotica. vid. Prunus Avmeniaca. 

vulgaris, vid. Prunus Armeniac'a. 
ARMERIA. mild. vid. Statice. 

latifolia. vid. Statice cephalotes. 

maritima. vid. Statice pubescens. 

vulgaris, vid. Statice Armeria. 
ARMORACEA. Fl. Wett. 

macrocarpa. vid. Cochlearia ma- 
crocarpa. 

rusticana. vid. Cochlearia Armo* 
racea. 

sativa. vid. Cochlearia Armoracea. 
ARNERIA. Forsk. 

tetrastigma. vid. Lithospermum te 
trastigma. 
ARNICA, Lin. P. 1861 w.1491 

Doromcum. Lam. Poir, 
alpina.+vid. montana. 
angustifolia. Vahl. 2|.. 

A. montana. L. var. ? Spreng. 

Bellidiastrum. Fill. 2J.. P. 14 w. 12 

Doronicum Bellidiastrum. L. 
Bellidiastrum Michelii. Cast. 
Aster Bellidiastrum. Scop. 

ciliata. Thttnb. 2/.. P. 8 w. 8 

Claytoni Pursh. 2J.. 

Doronicum acaule. Walt. 

Doronicum nudicaule. Mich. P. 1 86a. 5 

Clasii. vid. A. Doronicum. 
cordata. Thunb. (non Waif.) 
cordata. Wulf. vid. A. Wulfeniana 
coronopifolia. -L. P. 26 vv. 24 
Corsica. Deslong. 2J.. P. u 
crenata. Ihunb. 2f.. P. 20 w. 18 

(Gen. *5t. 1 


f 

Arnica — Arnoseris. 

ARNICA. Lin. P. 1861 w. 1491 
croccea- L. 2J.. w. 17 

A. pyrolacfolia. Lam. var." 13. Pers. 

J Doronicum. Jacq. 2J.. P. 10 w. 10 

A. Clusii. All. 

A. stiriaca. Fill. 

J3. Doronicum hirsutum. Lam. 

fulgens. Pursh. 2J.. 
Gerbera. L. %. P. 25 w. 23 

Doronicum aspleniifolium. Lam. 
Perdicium tomentosum. Vahl? 

glacialis. Jacq. 2|.. P. 13 w. n 

A. scorpioides. L. var. Whlbg. 

;randis. Thunb. t>. P. 6 w. 6 
irsuta. Forsk. Q. P. 3 w. 3 
japonica. Thunb. P. 21 w. 19 
incana. Lam. P. 27 
inuloides. Vahl. 1). P. 17 w. i5 
Janata. Thunb. P. 5 w. 5 
maritima. L. %. P. 16 w. 14 
montana. L. %. P. 1 w. 1 

Doronicum oppositifolium. Lam. 

Doronicum Arnica. Desf. 
Cineraria cernua. Thore. 
/?. Arnica alpina. Willd. 
(cfr. A. angustifolia.) 

oporina. Forst. 1). P. 4 vv. 4 
palmata. Thunb. P. 23 w. 20 
peruviana. Lam. P. 28 
piloselloides. jL. 2J.. P. 2 vv- 2 
plantaginea. Pursh. 2J.. 
pyrolaefolia. Lam. P. 19 

(cfr. A. crocea.) 

rotundifolia. Willd. 2J.. P. i5w. i3 

Doronicum rotundifolium. Desf. 
Bellium giganteum. Cass. 

scorpioides. L. %. P. 9 w. 9 

• Doronicum grandiflorum. Lam. 
Doronicum scorpioides. Lam.? (non? Willd J 
Aster scorpioides. Scop. 

(cfr. A. glacialis.) 

serrata. Thunb, %.. P. 24. w, 22 
sinuata. Ihunb. 2J.. P. 2 3w.2i 
spinulosa. vid. tabularis. 
stiriaca. vid. A. Doronicum. 
tabularis. Thunb. 1>. P. 18* w. 16 

Doronicum spinulosum. Lam.' 
Arnica spinulosa. Pers. 1 3 

tussilaginea. vid.Tussilago japonica. 
Wulfeniana. Pollin. 

A. cordata. Wulf. (non Tliunb.) P. 1 2 (non 7) 
Doronicum cordifolium. Sternb. 

RNOPOGON. Willd. P. 1760 w. 

Urospekmum. J'SS. [i4°* 

*Tragopogon. Z. Aut. citm 
*aspcr. L. P. 3 w. 3 
*capensis. Jacq.cf. P.4W. 4 
*Dalechampii. L. 2|.. P. 1 w. 1 

Tragopogon bicolor. Moench. j 

Tragopogon verticillatum. Lam. fl. fr, 

*picroidc8. i. 0. P. 2 w. 2 

Tragopogon aculeatum. Moench. 

ARNOSERIS. Gaerf. 
•pusilla. vid. Hyoseris minima. ' ) Aronia — Artemisia 

ARONIA. Pers. vid. Pyrus. 

Chamaemetpilut.vidMespMusCha- 

maemespilu*. 
pyrifolia. vid. Crataegus pyrifo- 

iia. Lam. 
rotundijolia. vid. Pyrus Amclan- 

chier 

AROUNA. Aubl. vid. Diaiium diva- 
ricatum. 

ARRHENANTHERUM. Beayv. 

americannm. Beauv. (quid?) 
s avenaceum. vid. Holcus avenaceus. 

precatorium.vid. Holcus bulb osus. 

ARSIS. Lour. XIII. i , 

rugosa. Lour. ty. 

ARTEDIA Lin. p. 683 w. 5*9 

murtcat*. vid- Daucus muricatus. 
squamata I,.©, (non Pall.) p. i\v.i 
sqnamata. Pall. vid. Sanicula crith- 
mifolia. 

ARTEMISIA. Z,m.p. 1857 w. 1473 
Abrotanura. L. ty. (non Habl.) p. 7 

w. 8 

ff. A. humilis. Milk (non Wiitf".) 

Abrotannm. Habl. vid. taurica. Artemisia ■ m J? absinthioides. Poir. 
Absinthium. L. 2J.. p. 65 w. 63. 

Absinthium, vulgave. Lam. Moench. 
J3. Artemisia inodora. Mill. 

aethiopica. vid. valcntina. 
afra. Jacq. ty r. 12. w. 12. 
alba. vid. austriaca. 
albida. Wiltd %. w. e. sup. P. 57 
alpina. Pall. vid. caucasica. 
alpina. Dec. vid- campestris. 
ambigua. L,. ty. p. 2. w. a. 

Sehphium ambiguum L. 

anethifolia. Stechm. 2J.. p.33w.3i 
annua. L. ©. o*. p. 61 w- 58 

aquatica. vid tcnuifolia. 
aragonensis. Lam. ty. p. 5 w. 5. 

A. herba alba. Asso. 

arborescens. L ty. p. i3 w. i3. 

Absinthium arborescens. Moench. 

argentea. Herit. ty. p. 14 w. l& 
armeniaca. -Law. 2J.. p. 64 w. 62. 
atrata. Lam. 
austriaca. Jacq. %. p. 48 w. 46 

A. alba. Habl 
(cfr. A. oricntalis.) 

balsamita. Wdld. %. w. ». sup. p. on 
biennis. Willd. c*. p. 61 w. 59 

A. hispanica. Jacq. (non Stechm. Lam.) 
A. annua. $. zelandica. Lain. 
A. Jacquini Raeusch? 

Boccone. vid. spicata. 
borealis. Pa//. 2J.. p. 55 w. 53 
campestris. L. 2J.. (non sequent ) 

p. 28 w. 28 

f3. A. maritima. Dec. 

y. A. alpina. Dec. (non Pall.) 

campestris. Pall. vid. inodora. 
campestris. Fl. dan. vid. «randi 

ftora. 7* 

ARTEMISIA. JU'm p. i83 7 w. t 47 3 
camphorata. J'?//. t>. p. 35 w. 33 

A. corymbosa. Lam. 
Absinehium camphoratum. Roehl. 
(non Artemisia humilis. Wiilf.) 

cana. Pursh. 2J.. 
canadensis. Mich. p. 29. 

canescens. Willd. 2J.. P. 63 w. 61 

capillaris. Thiinb. ty. p. 9 w. 7 

capillifolia. vid. tcnuifolia. 

caucasica. Willd. 2{.. p. 19 w. 19 

A. rupestris. Pa//. 

A. glacialis. Habl. 

/3. A. alpina. fa//, (sec. Bhrst.y 

cauda fa. Mich. P. 3o. 
chamaemelifolia. Lam. 2J.. p. 59 w. 57 

A. Lobelii. Ml. [P. 7 3 vv. 71 

chincnsis. L. ty. (O. 2|.. Dietr.) 
coerulescens. L. ty. p. 71 w. 69 

A. rubella. Moench. 

Contra. jL. 1), P. 6 w. 6. 
corymbosa. vid. camphorata. 
crilhmifolia. />. 2].. p. 36 w. 34 

Absinthium cernuum. Moench. 

dentata. Willd. 2J.. r. 25 w. a5 
desertorum. Willd. 2J.. w. e. supl. 

p. 57 
dracunculoides. Pjursh. %. 

A. nutans. Fras. 

Dracunculus. L. %. P. jZ w. 7 
elata. Voi^t. ty. 
elegans f Fisch. Zeph. %. 
ericoides. (Breit.) 2J., 
fasciculata. Bbrst. 2|.. 
filaginoides. vid vallesiaca 

fragrans. W/M. 2|.. p. 47 w. 45 

A. maritima. y. Lam. 

frigida. /P#//d. 2|_. p. 53 w. Si 
galiica. JVilld. 2J.. r. 46 w. 44 

A. maritima. Smith. E. B. 
A. maritima. S. Lam. 

gelida. Ledeb. 

Genipi. vid. spicata. 

glacialis. L. %. (non sequent) P. i5 

w. i5 

Absinthium congestum. Lam. fl. fr. 
Absinthium glaciale. Roehl. 

glacialis. Habl. vid. caucasica. 
glacialis. Wulf. vid. A. Mutellina. 
glauca. Pall. Q. P. 39 w. 3y 
glomerata. Ledeb. 
Gmelini. vid. pontica* 
grandiflora. ■ 2J.. 

Absinthium grandifloi-um. Roehl. 
Artemisia campestris. Fl. dan. (non L.) 

groenlandica. i 7 /- an/1. 

A. splthamea. Pursh? (sec. «Snr. 

helvetica. Schleich. %. 
herba alba. vid. aragonensis. 
herbacea. Ehrh. 4. p. 3 1 w- ^9 

(cfr. A. inodora.) 

hispanica. Lam. vid. valentma. 
hispanica. Stechm. vid. vindis. 
hispanica. Jacq. vid. biennis 
humilis. fT«//. *. (non iUi//.)w. a ) A. rupestris. Seep. [e. 917. i3 / (Gen. a54- S P CC - 3, 57) 7 2 Artemisia 70 w 68 w. 66. 

(non L.) % ' ARTEMISIA. Lin. p.i83 7 w.i473 
humilis. Mill. vid. A. Abrotanum. 
Jacc/uini. vid. biennis, 
japonica. Thunb 2j.. p. 
inconspicua. Spreng. 
indica. Willd. %. P. 72 

»A. vulgaris. Thunb. Burm. 
A. vulgaris. /,. ft. Poir. 

inodora. Bbrst. %. (non sequent) 

A. campestris. Pall. ind. t. 

A. campestris. L. var. Trevir. 

A. herbacea. Ehrh. (sec. Zeyker.) 

inodora. Willd.vid. A.Redowsky. 
inodora. Mill -vid. A. Absinthium, 
insipicla. Vill. %, P. 24. w. 24. 

A. ta n ace ti folia. L. var. AIL 

intcgrifolia. L. %. p. 69 w. 67 

italica. (Raeusch.} 2J.. 
Kodo — Motto. Lechen. 
judaica. L. D. P. 3. w, 3. 
laciniata. Willd. 2J.. P. 62 w. 60 

(cfr. A. la ii folia.) 

lanafa. Willd. %. p. 18 w. 18 

A. lanuginosa. Poir, 

lanuginosa, vid. lanata. 
laricifolia. (Raeusch.) t?, 
latifolia. Lcdeb. 2/., 

A. lariniata. ft. .Willd. 

lednicensis. Spreng. 

Lerchiana. Stechm. 2/.. P. 5a w. 5o 

A. nutans. Willd. var. /?. £6r$f. 

leucantbemifolia. Desf. 2J.. 
Lippii. Delil. 

littoralis. (Raewch.) 

Lohelii. vid. chamaedrifolia. 
macrantba Ledeb. 

maderaspatana. vid. Cotula madc- 
raspatana. 

marina, vid. salina. 

maritima. £. 2J.. (non sequent.) 

p. 44 w. 42 
maritime*. Lam.vid. fragrans. gal- 

lica, salina. 
maritima. Dec. vid. campestris. 
maritima. Smith, vid. gallica. 
Messerschmidii. vid. taurica. 
minima, vid. Cotula minima, 
monogyna. fK et H. 2J.. 
muteliina. Fir//. 2J.. p. 16 w. 16 

A. glaoialis." Waif, (non L.) 

A. umbelliformis. Lam. 

A. rupestris. ^//. (non L.) , 

Absinthium laxum. Lam. fl. fr. 

Absinthium petrosum. Baumg. 

Absinthium muteliinum. Roehl. 

perfect*. Spreng. 2J.. w. B.917. 10 
nilotica. vid. Cotula anthemoides. 
nitrosa. Stechm. t,. P. 41 w. 39 
nivca. Redows. %. w. e. 917. 12 
nutans. /i?//rf. 2J.. (non Fra*.) P. 38 

(cfr. A. Lerchiana.) [\ v . 56 

nutans. Fras. vid. dracunculoides f 
obliqua. //. Erfurt. %. 

odoratissima. Desf. t>. p. n w. 11 
orienta'is. IVdld. %. p. 49 w . fa 

A. *ustriaca. #, Lam. 

(Gen. 254. 

Artemisia 

ARTEMISIA. Lin. P. i83 7 w. 1473 
palmata. Lam. ty. P. 43 w. 41 
palustris. L. 0. p. 34. w. 32. 
paniculata. Lam. r>. p. 8. 

A. procera. Willd. 9. 

pauciflora. Stechm. %. p. 32 wi 3o 
pectinata. L. fil. 0. a*, p. 22 w. 22 
pedemontana. Balb. 2J.. 

A. muteliina. Vill? (non £.) 

pedunculata. 

Absinthium pedunculatum. Steven. 

piperita, vid. scoparia. ' 
pontica. L. %. p. 58 w. 56 

A. tenuifolia. Moench. 
ft. A. Gmelini. Stechm. 

procera. vid, paniculata. 
procumbens. Dec. 2J.. 
pubescens. Ledeb. 
RedovrsI;y. Ledeb. %. 

A. inodora. Willd. (non Bbrst.) 

Pall repens. 

rubella, vid. cocrulescens. 

rupestris. L. 2J.. w*. e. 

[917. 3a rup 

xatilis. 
rupestris. 
rupestris. 
sacrorum. (non sequent.^ 

p. 54 w. 53 
rupestris. All vid. muteliina. * 
rupestris. Fl. dan. vid.grandiflora. 
rupestris. ft. Lam. vid. splendens. 
rupestris. Pall. vid. caucasica. 

tri Sm Pill, et Mitt. vid. sa- 

&:pp. vid. camphorata. 
Vill. vid. spicata. 
Ledeb. 
salina. WZ/rf. 2f.. p. 4 5 w. 43 

A. montana. Leyfs. Hoffm. 
A. maritima. L. var. j. Poir. 

salsoloidcs. Willd. t?. p. 40 w. 38 
Santonica. L. %. ty. p. 2 6 w. 26 
saxatilis. /F. et ft. 2J.. p. 37 w. 35 

A. rupestris. Pill, et Miff. 

scoparia. W. et K. 0. P , 27 w . 27 

A. piperita. Pa//. 

semsek. Forsh. 

sericea. Stechm. p. 56 w. 54 - 
siversiana. £ftr^. cr\ p. 66 w. 64 
spicata. Jacq. 2J.. p. 2 i w. 21 

A. Bnccone. Ml. 
A. Genipi. Slechm. 

■ 

A. rupestris. fiK Lflrm. ff^/(^. 
Absinthium spicatum. Baumg. 

spithamimca. Pursh. 2J.. 

(cfr. A. groenlandica.) 

splendens. W//rf. 2[. p. 17 

A. rupestris. ft. Lam. 

suaveolens. Lam. %. 
subscanescens. Wild. %. e. 917 i4 

A. W.lidenovvii. Ditrr. 

tanacetifolia. L. %. p. s3 w. 23 
tatariea. (Haensch.) %. 
taurica. IVilld, %, p. 5r \v. 49 

A. Abrotanum. Habl. (non L.) 
A. Messerschmidii. Stechm.? 

tenella. (Raeusch.) 

tenuifolia. Willd. tj. (nonMomch.) 

A. capillifolia. Lam. fp. 10 vf. It W. 17 A. aquatica. Lour. 

Spec. 3218.) y ■ 

Artemisia Arum urn Arundinaria ARTEMISIA. Lin. p. 1847 w. 1473 
tenuifolia. Moench. vid. pontica. 

Tilesii. Ledeb. 

umbel liformis. vid. mutellina. 

valentina. Lam. t)- p. 4 w. 4 

A. aethiopica. L. 
A. hispanica. Lam. 

vallesiaca. All. Lam. 2J.,p.5ow.48 

A. filaginoidea. Stechm. 

vermiculata. L t>. p* * w - x 
violacea. Desf. %. (et ? Ledeb.} 
vircns. Moench. a*, p- 67."" 

■ A. hispanica. Stechm. 

vulgaris. L. %. (non Thunb.) p. 67 

vulgaris. Thanh, vid. indica. 
PVilldenowii. vid. subcanesccns. 

Zelandica. vid. biennis. 

ARTHRATERUM. ifeafiu. vid. Aris- 

tida. 
ART] IR AXON. Beauv. vid. Ischae- irn>m ciliare. 

ARTIIROPODIUM. JI. 

Anlhcricum. 

ARTIIROSTYLIS. Brown, vid. U. Brown, 
Fls. 182 p. 20 3 aphvlla #• -Br. Rs. 1 

ARTOCARPUS. Lin. 

Durio. Adans. (non Lin.) [W. 1627 

hcterophylla. vid. integrifolia. 

hirsuta. vid. pubescens. 

Jaca. vid. integrifolia. 

incisa. Z.y*/. D. p. 1 w. 1. 

Rademachia incisa. Thunb. 

integrifolia. Z. 1). p. 2 w * 

A. Jaca. Lam. (et? Lour.) 
Rademachia integra. Thunb. 
Sitodium cauiiflorum. Gaert. 
/§. Artocarpus hctcrophylla. Lam. 

philippensis. Lam. r). p. 4 w 
Polyphema. Pecf* I7. p. 3 

Polyphema Campeoen. Lour. 

pubescens. Willd. I7. p. 5 w. 4 

A. hirsuta. Lam. 

ARTROLOB1LM. Desv. vid. Ornitho- 
pus. 

creticum. vid. Coronilla cretica. 

A RUB A. Axxbl. 
guianensis. Anbl. 1). 

Quassiae species ? Vahl. 

ARUM. Lin ¥ p. 2114 w * iHO$. 
Caladium. 

aculeatum. Meyer. %. 
Arisarum L. 2J.. P. iz w. 22- 

Arisarum vulgare. Targ. Tox.. 

atrorubcns. Ait. 2J.. P. 9 w. 9 
balearicum. vid„ pictum. 

bctacfulium. iW*7/. 2J.. 
cannaefolium. L. %.. P. *3 w. 
clavatum. Desf. 2J.. 

Colocasia. L. %. P. 1 1 w. 11 

cordifolium. Bory. 1). 
corsicum Deslong. 2f.. 

A. pictum. L. fil? 

crinitum. Ait. %. P. I w. 1 vid. 23 19 7 ARUM. Lin. P. 2114. w. 1705. 
Dioscoridis. Sib. ct *S7n. 2{.. 
divaricatum. L. 2J.. P. i5 w. i5 

(cfr. A. trilobatum.) 

Dracontium. L. 2J.. P. 3 w. 3 
Dracunculus. L. %. P. 2 w. 2 
flavum. Forsk. 

gramineum. Lam. (non? Rufs.) 
gramineum. Rufs. - 

hederaceum. L. t). P. 26 w. 26 
indicum. Lour. 2J.. 
intortum. Rufs. 

italicum Mill. Lam. 2J.. P. 18 w. 18 
lingulatum. L. t>. P. 27 w 9 27 
liniferum. Arruda. t). 
macrorhizum. L. 2J.. P. 12 w„ 12 
maculatum. />. 2f.« P. 17 w # 17 

A. vulgare. Lam. 
(cfr. A. orientale.) 

minutum. Willd. %. P. 19 w. 
mucronatum Lam. 2J.. 

(cfr. A. peregrinum.) 

musciuorum vid. crinitum. 
orientale. Bbrst. 2J.. 

A. maculatum. Pa//, ind. t (non L.) 
A. maculatum. /?. W//i. 

orixense. /I. Br. Andr. %. 

pedatum. Fisch. %. 

peltatum. vid. Caladium esculen- 

tum. 
pentaphyllum. L. %. P. 6 w. 6 
peregrinum. L. %.. P. 14 w. 14 

A. mucronatum. Lam? 

pictum. Z>. fil. Lam. 2J.. P. i3 yf. l3 

A. balearicum. Euchan. 

A. birolor. f#nf. (sec. Dt'efr.) 

(cfr. A. corsicum.) 

proboscideum. L. 2J.. P. 2T w. 21 
pumilum. Lam. %. (et? Def.) 

(cfr. A. tcrnatum.) 

Regnium. vid. Caladium seguinum. 
ringens. 7/iizn/>. 2i.. P. 3 w. 8 

A. triplvyllurn. Thunb. jap. (non L.) 

serratum. Thunb. %. p. 5 w. 5 
spiral©, /l^r. 21.. P. ^4 w; 24 
tenuifolium. £. 2J.. p. 25 w. 2 5 
tcrnatum. Thunb. 2J.. p. 10 w. I 

A. pumilum. Lam? 

trilobatum. L. Q. p. 16 w. 16 

A. divaricatum. L. var? jyilld. 

tripkylium. L. %. (non Thunb.) p. t 
r tv.7 

a. A. t. virens. Pursh. 

Pursh. 

vid. ringens. ■ /S. A. t aftropurpureuin. 

triphyllum. Tiiunb. 
venosum. Ait. Q\.. 
virginiciun. L. Q ; h 20 w. 2 o 

CaVia virgin ica. Mich. 

vulgare. vid. maculatum. 
ARUNA. Aubl. vid. Dialium divan- 

RtlXDlNARIA. M^c/i. Rs. 388 

iVJ/cA. D. Rs. 1 mutcivorwn glaucescens. 

Ludolphia glaucescens 
Panicum glaucescens. Lam. 
Panicum arborestens. Lam. (non L.) (Gen. a5g. Spec. 3277-) * 

74 Arundinaria Arundo ARUNDINARIA. Mich. Rs. 388 
macro sper ma. vid. Remirea mari- 
tima. 

ARUNDO. Lin. Rs. 283 P. 1 83 w. 144. 

vid. Deyeuxia. 
♦Donax. Beamy. Rs. 3o8. 

ac\xtifLorai.Schrad.2i..(non r i Scheich.) 

Rs, 12 

' A. Agrostis. Scop. 

Deyeuxia acutiflora. Beauv. 
Calamagrostis acutiflora. Dec. 

♦acutiflora Schleich. 
aegyptia. Desf. 

agrestis. vid. Bambos agrestis. 
Jlgrostis. vid. acutiflora. 
agrostoides. Pursh. 2J.. rs. 17 
airoides. vid. Deyeuxia airoides. 
alpestris. vid. A. Pseudophragmitcs. 
Ampelodesmos. vid. festucoides. 
annulata. R. et 4$*. Rs. 5. 
arborea. Mill. 1). 

(an? Remirea mari tima? jfubl.) 

arenaria. L. %. P. 13. w. n. 

Ammophila arundinacea. Host. 
Calamagrostis arenaria. Roth. 
Psamma arenaria. Beauv. Rs. 387, 1 

australis. Cav. 2(.. Rs. 25 
baltica. Schrad. 2J.. 

Psamma baltica. /L et 5. 387. 2. 

Bambos. vid. Bambos verticillata. 
♦benghalensis. ile/z. Rs. 2 p. 6 w, 4 

Aira benghalensis. Gmel. Syst. 

♦bicolor. Poir. %.. Rs. 6 P. 12. 

Calamagrostis bicolor. Gmel. Syst. 

bifaria. itetz.. 2J.. Rs. 24 P. 5 w. 3 
bijlora. vid. f cstucoides. 

Calamagrostis. L. Schrad. %. (non 

sequent.) P. 11 w. 9 
A. Epigejos. Huds. 

A. Leersii. 0#«. (non Retz..) 
Calamagrostis epigejos. With. 
Calamagrostis lanceolata. Roth. 
Calamagrostis Schleicheri. Befs. 
Agrostis lanceolata. R. et S. 229. 
At hnatherum lanceolatum. Beauv. ' Arundo 

l 

ARUNDO. ZeVi. Rs. s83 p. 183 \r. 144 
*Dokax. Beauv. Rs. 3o8. 
Donax. Z. 2J.. 1). p. 1 w. 1 

A. versicolor. Milt, (non Beaut?.) 

A. sativa. Lam. Lestib. 

Donax arundinaceus. Beauv. Rs. 3o8. 1 

effusa. vid laxa. 
Egmontiana. A. et S. 26. 
Epigejos. Z>. (non sequent.) Rs. 1 

p. 9 w. 8 

A. Calamagrostis Light/. Suter. huds. Poll. 
(non L.) 

A. Calamagrostis. /3. minor. Lam. 
Agrostis Calamagrostis. Poll, (non Z.) 
Calamagrostis Epigejos. Bof/r. 
Calamagrostis lanceolata. Wf#. -De*. 

(non Both.} 

/?. Arundo Epigejos. Suter. 

Epigejos. Forsk. vid. Saccharum 
cylindricum. 

Epigejos. Huds. vid. A. Calama- 
grostis. 

farcta. Auhl. Rs. 32 

Calamagrostis farcta. Gmel. Syst. 
(cfr. Scleria flagellum.) 

fax. vid. Bambusa fax. 
♦festucacea. Willd. %.. Rs. 7 w. ■. 
festucoides. Desf. 2J.. [io5. 4 

A. biilora. Lam. 64 Arundo canescens. Wigg? (sec R. et 5.) 

Calamagrostis. Light, vid. A. Epi- 
gejos. 

Calamagrostis. Hall. vid. A, Pseu- 
dophragmites. 
Canadensis, vid. stricta, 
canescens. IVigg. 2f.. 

Calamagrostis canescens. J3eaui;. 

* 

(cfr. A. Calamagrostis.) 

Clarionis. vid. montana* 
colorata, vid. Phalaris arundinacea. 
confinis. Willd. %. Rs. 14 w. b. io5. 9 

Calamagrostis confinis. Beauv. 

eonspicua. Forst. P, 8 w, j 

'Agrostis eonspicua. R. et S. 229. 67 

Calamagrostis eonspicua. Gmel. Syst. (non 
Berg.y 

Achnatherum conspicuum. Beauv. 

euspidata. 

Calamagrostis euspidata. Natt. 

dioica, Lour* %. > A. mauritanica. Poir. it. (non Desf.) 

A. Ampelodesmos. Cyril. 
A. tenax. Vahl. 

Donax tenax. Beauv. Rs. 5 

gigantea. vid. Remirea maritima. 
glauca. Homem. 2|.(non Bbrst.)R$6 
glauca. Bbrst. 2|.. 

A. Pseudophragmites. Hoffm. Koel. , 

(cfr. A. littorea.) 

groenlandica. Schrank. 
Hallcri mil A. %. 

Aclinaterum Halleri Beauv. 
(ctr. A. speciosa.) 

Hclleriana. vid # A, Pseudophrag- 
mites. 

Hostii. R. et S.%. Rs. 16 

A. nemorosa. Schult. 
Calamagrostis sylvatica. Host. 

humilis. R. et S. %.. Rs. 22. 

Calamagrostis tenella. Host. 

fntermedia. Gmel. fl. b. 2J.. Rs. 1 
Karlta. Retz. % w. 6 

Trichoon Karka. /*ofA. Rs. 2 35. 1 P. 183. 1 
Calamagrostis Karka. Gmel. Syst. 

laevis. vid. Poa laevis. 

lapponica. Whlbg. 2J.. Rs. 11 
laxa. Host. %. Rs. 4. 

A. effusa. Gmel. fl. b. 
(non A. littorea.) 

Leersii. Retz. 2J.. (non Oett.) 

Achnatherum argenteura. Beauv. 
(cfr. Arundo speciosa.) 

Leersii. Oett. vid. A. Calamagrostis* 
littorea. Schrad. 2J.. Rs. 3 

A. Pseudophragmites. Hall. fil. 

Calamagrostis littorea. Dec. 

Arundo laxa. Whlbg. Carp, (sec.yvhlhg.) 

(Gen 259. Spec. 33i3.) Arundo 

ARUNDO. Lin. Rs.s83p.i83 w. 144 

*Donax. Beauv. Rs. 3o8 Arundo Asarine 1* RS. 4 P. 2 


l mauritanica. Desf. 

A. Plinii. Vittm. 
A. micrantha. Lam. 
Calamagrostis Plinii. Gmel. Syst 

mauritanica. Poir. it. vid. festucoi- 
des. [Rs. 33 

maxima. Forsfc. Vitm.%1 (non Poir.) 
maxima. Poir. vid. Bambos maxima. 
micrantha. vid. mauritiana. 
mitis. vid. Bambos mitis. 
montana. 71. et S. 2f.. (non sequent .) 

Rs. i5 

Calamagrostis montana. //osf. 

*montana. frill d. in Beauv. 
montana. Gaud. vid. varia. 
multiplex, vid. Bambos verticil- 
lata. 
neglecta. vid. stricta. 

nitida. 77. et 72. 2J.. Rs. 28 

orientalis. Mill. 

penicellata. vid. Danthonia race- 

mosa. 
Phragmites. L. %. Rs. 2$ P.4W.2 

A. vulgaris. Lam. ill. 

piscatoria. Lour. %.. 

plebeja. vid. Poa. plebeja. 

poaeformis. vid. Poa anceps etau- 
stralis. 

poaeoides. vid. Deyeuxia poaefor- 
mis, 

Pseudophraemites.&rArflrf. 2|..(non? 

Hoffm.: - 

A. Calamagrostis. Hall. fil. 

A. Halleriana. Gaud. 

A. alpestris. Hall. 

A. alpina. Fill. 

Calamagrostis Halleriana. Gaud. 

Pseudophragmites. Hoffm 
vid. glauca. 
pygmaea. Spr, Pollin. %. Rs. 27 
Qutfa. Molin. Rs. 5o. 
quitensis. Spreng. 2J.. Rs. 20 

Calamagrostis quitensis. H. et i?, 

Kugi. Molin. Rs. 29 

sagittata. vid. Gymnerium saccha- 

roides, ) 

sativa. vid. A. Donax. 
sedenensis. vid. Avena sempervirens. 
temiannulcris. vid. Danthonia se- 

niiannularis 
speciosa. Schrad. %. 

Agrostis Calamagrostis. L m Rs. Rs. 7 /foe/. 63 329. 
P. 148. 8 w. i3i. 10 
Agrostis stipata. Koel. 
Calamagrostis speciosa Host. 
Calamagrostis argentea. Dec. 
Calamagrostis conspicua. Berg. 
Stipa Calamagrostis. IVhlbg. 
Stipa Aristella. Gouan? (non L.) 
Achnatherum Calamagrostis. Beauv. 
Achnatherum Halleri. Beauv? 
Arundo Halleri. mild? 
Achnatherum argenteum. Beauv. 

(Gen. zSo. Spec* 334a.) 'ARUNDO. Lin. Rs. 283 p.i83w. 144 

*Dowax. Beauv. Rs. 3o8. 

stricta Tim. Scnrad. 2|/ Rs. 8 p. 10 

A. canadensis. Mich. (sec. Spr.) Rs. 1 1 
A. neglecta. Ehrh. 
Calamagrostis stricta. Hoffm. 
Calamagrostis canadensis. Beauv. 
Calamagrostis neglecta. Fl. nrett. 
Calamagrostis cinnoides. Barton. I 

Phalaris americana. Elliot. 

J 

Phalaris arundinacea. Mhlbg. (non L.) 

fctrigosa. Whlbg. %.. Rs. 9 [io5. 10 
sylvatica. Schrad. %. Rs. i3 w. b. 

Agrostis arundinacea. L. P. 1 4 6 7 . w. 1 3 1 . 9 

Calamagrostis arundinacea. Roth. 

Calamagrostis pyramidalis. Host. 

Calamagrostis sylvatica. Beauv, (non Host.} 

/3. Agrostis villosa. Fill. 
Calamagrostis villosa Gmel. Syst. 

Arundo villosa. Quorund. 

tabacaria. vid. Bambos tabacaria. 
tecta. vid. Rcmirea maritima. 
tenax. vid. festucoides. 
tenella. Spreng. (non Schrad.) Rs. 19 

Agrostis tenella. Willd. in litt. 

tenella. Schrad. vid. Agrostis te- 
nella. * 
tenuifolia. R. et S. 2J.. Rs. 21 

Calamagrostis tenuifolia. H. et B. , 

*Thouari. Beauv. 
Valdiviana. Molin. Rs. 31 
varia. Schrad. %. Rs. 10 

A. montana. Gaud, (non Willd.) 

A. Clarionis. Deslong. 

Calamagrostis arundinacea. Wibel. 

Calamagrostis varia. Host. 

Calamagrostis montana. Dec. Beauv. 

(non? Host.) 
' Agrostis arundinacea. Thorn. Fill. Sitter. 
Agrostis Pseudoarundinacea. Schleich. 
Deyeuxia montana. Clarion. 
Deyeuxia arundinacea. Beauv. 

♦versicolor. Beauv. (non? Mill.)* 
versicolor Mill. vid. A. Donax. 
villosa. vid. sylvatica. 

*viridiflavcscens. Poir. rs. 3 

Willtelmsii Ledeb. %. 

Holci species? Spr. 

vulgaris, vid. A. Pseudophragmi- 
tes. 
Zeylanica. vid. Calamus Rotang. 

ARUNGANA. Juss. P. 1340 

HaemocaRpds. ISoronh. 
crenata. Juss. t>. p. 3 
mollusca. Juss. %. p. 2 
paniculata. Juss. tn p. i 

Harungana madagascariensis. 
Haronga. Pet. Th. 

pubescens. Poir. 1). 
ASARINE. Mill. Moench. „ 

cordifolia. vid. Antirrhinum Asa- 

rina. 

erect a. Mill, (quid?) 

procumbent. via. Antirrhinum Asa- 
fin a. ** Lam 


7 6 sarum — Asclepias 925 AS A RUM. Lin. p. ia5i w 

ariiblium. Mich. %. p. 4 , b 

A. virginicum. /ya/f. (non L.) ^ 

canadense. X>. 2J.. p- 2 vv. 2 

A. carolinianum. Wa/t. 
A. latifolium. Salisb. 

carolinianum. vid. canadense. 
europaeum. jL. 2).. p. 1 w. 1 * 

A. officinale Moench. 

Jljpociitis. vid, Cytinus EJ|poci- 
stis. 
latifolium. vid. canadense. 

officinale, vid. europaeum. 

virginicum. Z>. 2|.. (non fValt.)v.<$ 

, w. 3 

virginicnm. Walt. vid. arifolium. 
ASCARICIDA. Cassini. w 

indica vid. Vernonia antlielmintica. 
ASCARINA. Forsf. p,2i 7 iw.i748 

polystachya. Forst. 1>. p. 1 w. 1 

rupra. Pozr. 1). 

Morella rubra. Lour. 

ASCIUM. Sc/irefr. p. 1248 w. 1039 
Norantea. viJ. violaceum. 
violaccum. VahL t). p. 1 w # 1 

A. Norantea. Raeusch. 
Norantea guianensis. Auhl. 
Norantea violacea. Poir. 

ASCLEPIAS. Lin. Rs. 1086 P. 626 

\v. 490 

acanthocarpos. vid. Gonolobus hir- 
sutus. 

acuminata. Pursh. 2J.. (non Willd.) 

RS.19 

A. cordate. /Walt. 

acuminata. Willi. Hrb. vid.* A. 

Kiaprothiana. 

alba. Cav. vid. Cynanchum album. 
alba. Mill. vid. Cynanchum Vince- 

toxicum. 

ajexiaca. Jac*/. %. Rs. 37W.28 p. 28 

A. alexica. Gmtl. Syst. 

amoena. £• 2f.. Rs. i3 P. i5 w. n 

A. coinpressa. Moench. 

arnpIexicauIis.7Vi/<;/i.2J.. (et? Smith. 

in ^66.) Rs. 18 p.i3 

(cfr. A. humistrata.) 

angustifolia. Willd. t>. Rs. 6 
apliylla. Ihunb. vid. Sarcostemma 

apliylla. 
aphylla. Forsk. vid. Sarcostemma 

Forskohlianum. 
Apocynum. vid syriaca. 

arbnrescens. vid. Gomphocarpus 
arborescens. 


asthmatica. Z. 2(.. Rs. 36 w. 29 

Cynanchum Ipecacuanha. IV did. P. 624. i3 
/?. Cynanchum vomitorium. Lam. 

auriculata //. et B. 2{., Rs.33 
bicolor. vid. curassavica. 
canescens. Willd. Rs. n 
carnosa. vid. Hoya ca 
ciliata. vid. Xysmalobium un 
turn/ 

cinerea Walt. Rs. 20. 

citrifolia. J acq. 2J.. Rs. 12 p. 24 w.20 

(Gen. 264. Spec. 33 7 6.) 
Asclepias 

ASCLEPIAS. Lin. Rs. 1086 p. 626 

w. 490 

clusiaefolia. Horsfield. 1). Rs. 46 

compressa. vid. amoena. 

cbnvolvulacea. Willd. %. rs. 35 

\v. 26 

cordata. Walt. vid. acuminata. 

cordata. Forsk. vid. Daemia cor- 
data. 

cordata. Burm. vid.Pergularia pur- 
purea. 

contorta. vid. Sarcostemma Fors« 

ltohlianum. 
crasiifolia. vid. Gomphocarpus fru* 

ticosus. 
crispa. vid. Gomphocarpus crispus. 
curassavica. L.iy. (et? Lour.) Rs.7 

p. 18 w. 14 

A. bicolor. Moench. ■ 

' Daemia. vid. Daemia Forshohli. 
davurica. vid. Cynanchum roseum. 
decumbens. Z». 2J.. Rs. 5i p. a5w. 21 

A. tuberosa. /?. decumbens. Pursh. 1 

debilis Mich. 2J.. Rs. 3 p. 23 ' 
exaltata. vid. syriaca. 
ferruginea. Wilfd.Urb.Cll et B.)D. 

Rs. 47 
filiformis. Ihunb. L. fiL Rs. 38 p. 38 

' w. 36 

floridana. .Lam. 2J., p. 45 

A. Ion gi folia. Mich. (sec. Pursh.) Rs. 49 
A. incarnata. Walt, (non L.) 

foetid a. vid. Cynanchum foetidum. 
ForsJiolei. Schult. Rs. 54 

A. nivea. t'orsk. (non £.) 
A. nivalis. Gmel. Syst. 

Jruticosa. vid. Gomphocarpus fru- 
ticosus. 

fusca. vid. Cynanchum fuscum. 

fuscata. Willd 2J.. w. e. Sup. p. i5 

Cynanchum fuscatum. Hortul. 

galioides. H. et 5. ty. Rs. 28 
gigantea. Z. vid. Calotropis 'gi- 
gantea. 

gigantea. Andr. Lam. vid. Calo- 
tropis procera. 

glabra. Forsk. vid. Daemia glabra. 

glabra. Mill. vid. Gomphocarpus 
fruticosus. 

glaucesccns. //. et B. Rs. 32. 
. gonocarpus. vid. Gonolobus caro- 
linensis. 

graminea. Lam. rs. 39 p. 

grandijlora. vid Xysmalobium gran* 
diflorum. 

humistrata. i Walt. %. p. 14 

A. amplexicaulis. var? Poir. 

hybrida. Mich. 2J.. p. 12 

A. variegala. Waft, (ct l. sec. Pursh.) 

illinoensis. vid. syriaca. 
incarnata. Z. 2J.. (non Walt.) Rs. 10 

p. 22 w. 18 32. (cfr. A. pulchra.) 

incarnata. Walt.wid. floridana. 
Kiaprothiana. Schult. Rs. 44 

A. acuminata. Willd. Hrb. (non Pur*A.) — ■ 

Asclepias 

ASCLEPIAS. Lin. rs. io86P.6 2 6 

/ m \V. 490 

lanceolata. vid. paupercula. 

lanijlora. vid. Canahia laniflora. 

lanuginosa. //. et B. 2J.. rs. 53 

lancifolia. Mich. 2j.. rs. 21 P. 3o 

Linaria. Cav. 2J.. rs. 48 P. 42 w. 39 

linifolia. //. Madr. II et B. 1)? 

rs. 3i 
longifolia. vid. floridana. 
lutea. Schmaltz, (non Mill.) rs.55 
/utea. Mill. vid. Cynanchum Ju- 
teum. 

macrophylla. Willd.llvb.f H. et S.) 

2{.. bs 59 
margantacea. *2{ffm.ig. 0. bs. 58 
media vid. Cynanchum medium. 

mexicana. Cav. (cr\ mifc 2J.. iW.) 

Rs.27 p. 4° w.38 

microphylla. #0/7?. bs. 56 
mucronata. Thunb. h s. 34 P. 5 w. 5 
nigra, vid. Cynanchum nigrum, 
nivalis, vid. A. For sit oh! eu 
nivea. Z,. 1). (non Forsk.) rs. 8 

P. iq w. i5 
nivea. Forsk. vid. A. Forstiohlci. 
obtusifolia. Mich. 2J.. rs. 17 P. j 1 

A. purpurascens. fffe/f. (non /..) 

parvifiora. mild. Hrb. (21. et B.) 

t>. (non Ait.) ns. 45 
parvifiora. Ait. vid. perennis. 
pediccllata. Walt. Pursh. 2J..,-ns.-23 
perennis. /Ta/f. 2J.. 

A. parvifiora. ^/f. (non ffi//<£ Hrb.) Rs. 4 

P. 3 ! v. 1 7 

pbytolaccoides. Pursh. 2J.. rs. 2 
plicata. 7W/*. Rs. bj 
polyitacbya. Walt. %. Rs. 5 
procera. vid. Galotropis procera. 
pubcscens. L. ; non Moench.) P. 4 

pubescens. Moench. vid. Syriaca 
pulchra. £/*r/i. 2f.. us. n w. 19 

A. inrarnata. /?. Per*. 

purpurascens. L. %. (non Waft. 

Rs. 14 P. I & vv. 12 

purpurascens. Walt. vid. obtusi- 
folia. • 

quadrifolia. Jacq. Pursh. %. rs.25 
radians, vid. Cynanchum radians. 

repanda. vid. (iomphocarpus cris- 
pus. 

rosea. //. et 7J. 4. rs. 5o 
rotundifolia. MM. D. 
rubra. Z. Rs. 5o P. 45 vr. ao 
rubricaulis. //. et B. 2J.. Rs. 29 1 
seandens. Zfeatiu. (non Mi//.) 

(cfr. Daemia extensa.) 

scandens. Mill. vid. Sarcostemma 
owarizianum. Asclepias — Ascyr 

LEPIAS. Lin. rs. 1 77 9 w. 490 

syriaca. Z.. 2J.. to. 1 P. 10 w. 10 

A. pubesrens. Moench. 

A. Apoc.inum. Gat. 

ff. A. exaltata. £. 

y. A. s. illinoensis. Mich. 

tenacissima. Z/*?c. H. monsp. 
tenuissima Roxb. IVdld.Hvb. Rs.6 
tingens. Buchan. 

truncata. Willd ty. w. e. Sup. p. 13 
tuberosa. L. %. Rs. 52 P. 44 w.41 

(cfr. A. dectimbens.) 

undalata. Z. Spec. vid. Xysmalo- 
bium undulatum. 

undulata. L. Syst. vid. Gompho- 
carpus crispus. 

Vanillea. Schmaltz. Rs. 43 
variegata. L. %. (non ? Walt.} 

Rs. 16 P. 17 w. i3 

(cfr. A. hybrida.) 

vcrticillata. L %. Rs. 26 P.39 w.3* 
villosa. JBo/6. 2J. (non /V/V// ) 

Cynanchum ? viHc-sum Sennit. Rs.10gj.20 

villosa. Mill. vid. Gomphocarpus 

fruticosus. 
viminalis. vid. Sarcostemma Swar- *etosa. vid. Gomphocarpus setosus. 

**oirica. vid. Cynanchum sibiri- 
cum. 

spiralis. ForsA. D. Rs. 40 

**\mtaceum, vid. Sarcostemma sti- 
> P»taceum. 

(Gen. a65 f tzianum. 
Vincetoxicum. vid. Cynanchum 

\ ircetoxicum, 
viridiflora. Pursh. Schmaltz. Rs. x5 

viridis. /Tufr. Pwr^A. 2).. 

Anatlierix. Nuttal. % 

virgata. B lb. 

volnb'lis. vid. Hoya viridiflora. 

ASCYRUM. Urn. P .3 2 o w. 1398 

cmplejcicaule. vid. stans. 
. coriaceum. vid. Hypericum calyci- 
num . 
Crux Andreae. L. ty. P. 1 w. 1 

A. multicaule. Mich (sec. Pursh.) P. 5 
(cfr. Hypericum mulilum.) [w. 5 

glandcJosum. vid. Hypericum ba- 

learicum. 
hypericoides. L. %. P. 5 w. 5 

A. star.s. Mich. (sec. Pursh.) 
(non A. multlraulc. Mich.) 

luimifusum. Lobil. 1). 

involutum. Labil ^. 

mono gy num. vid. Hypericum cbi- 

nense. 
multicaule. vid. A. crux Andreae, 
nummular if olium. vid. pumilum, 
pumilum. Mich. % p. 4 

A. nummularifolium. Banks. 

sibiricum. vid. Hypericum Ascy- 

rum. 
stans. Mich. vid. hypericoides. 
stans. Willd. vid amplexicalue. 
tetragonum. vid. Hypericum Ascy- 0. (fc. Pursh.) P. 6 

[\Y. 5 rum. 
villosum. Z. 

Hv-pericum simplex. Mich. 
Hypericum pilosum. fYalt. 
Hypericum ferrugin«um. Banks. 
Hypericum setosum. z., (sec. Ait} 

Spec. 34^3.> 78 Asimia — Aspalathus ASIM1A. Addns. Dec. DunaL 

JLour. (sec. Spreng*) 
. Dun. Dec. ty. i Mjelodoeum. 
grandiflora 

Annona grandiflora. Bartr. 
Annona obovata. IVilld. 1078. 16 
Orc.hidocarpum grandiflorum. Mick. 
Porcelia grandiflora. Per 5. i35a. 4 

parviflora. Dun. Dec. ty. 

Orchidocarpum parviflorum. Mich. 
Porcelia parviflora. Pers. i35a. 2 

pygmaea. Dun. Dec. ty. 

Annona pygmaea. Bartr. 'w. 1078.15 
Orchidocarpum pygmaeum. Mich. 
Porcelia pygmaea. Pers. i35a. 3 

triloba. Dun. Dec. ty. 

Annona triloba. L. w. 1078. 11 
Orchidocarpum arietinum. Mich. 
Porcelia triloba. Pers. 1 5 5 2. 1 

ASPALATHUS. Lin 9 P. 1686 w. 

1 336 

abietina. Thunb. ty. P. 41 w. 4* 
aculeata. Thunb. ty. *\ 2 vv. 2 
acuminata. Thunb. ty. (et? Lam,) 

Rs. 64 w. 64 

affinis. Thunb. ty. P. 25 w. 25 
albens. L. ty. P. 9 w. 9 

antbylloides. L. ty. P. 5g w. 5j 

araneosa. L. ty. P. l\h w. 43 

arborea. Lour. ty. 

argentea. Z. D. P. 61 w. 5ij 

A. sericea. Berg. 

armata. Thunb. ty. P. 10 w. 10 
asparagoidcs. Thunb. L. fil. ty. 

P. 20 w. 20 
astroites. Thunb. ty. P. 7 w. 7 
bracteata. Tliunb. 1). P. 3* w. 32 
callosa. Z. 1). P. 63 w. 63 j 

candicans. (Raeusch.) ty. 

Candida. Ait. ty. / 

cancscens- Z. ty. P. 47 w. 47 ! 

capitata. Z. t>- P. 6 w. 6 

#. A. glomerata. L. fit. 

cephalotcs. Thunb m ty. P. 4 5 w - 4^ 
Chenopoda. £. 1). P. 8 w. 8 
ciliaris. Z. ty. P. 28 w. 28 
cinerea. Thunb. ty. P. 58 w. 56 
comosa. Thunb. ty. P. 44 w. 44 
erassifolia. At dr. ty. 
erotica, vid. Anlhyllis Herman - 

niae. ; 

cytisoides. Lam, ty. - \ 

riivaricata. Thunb. ty. P. 37 w. 37 
Dorycnium. vid. Dorycnium fru- 

ticusum. 
Ebenus. vid Pterocarpus Ebenus. 

ericaefolia. Z. 1). P. i5 w. i5 
erinacea. Lam. ty. ! 

flexuosa. Thunb. ty. P. 17 w. 17 
fusca. Thunb. ty. P. 66 w. 66 
galioides. Z. 1?. P. 3i w. 3i 
gcnistoid.es. Z. t). P. 29 w. 29 
glomerata. vid. capitata. 
Ketcrophylla. Thunb. ty. P.52W. 5o 
hispida. Thunb. ty. P. 16 w. 16 I 
Hystrix. Thunb. ty. P. 11 w. if J 
incompta. Thunb. ty. P. 19 w. 19 

(Gen. 268. Aspalathus — Asparagus 

ASPALATHUS. Lin. P. 1686 

i336 

incurva. Thunb. ty. P. 12 w. 12 
indica. Z. t>. p . 5o w. 48 
juniperina. Thunb. ty. p. 40 w- 40 
lactea. Thunb. ty. p. 27 w. 27 
laricifolia. Thunb. ty. (et? Lam.) 

P. 39 w. 39 
laxata. L. ty. P. 60 w. 58 

lotoides. Thunb. ty. p. 54 w. h% 
mollis. Lam. ty. 
mucronata. L. ty. p. 68 w. 68 
multiflora. Thunb. ty. P. 22 w. %% 
nigra. Z. ty. P. 21 w. 21 
nivea. Thunb. ty. P. 49 w. 
obtusata. Thunb. t;. p, 56 w. 


62 orientalis. JL. 1). p. 67 w. 
parviflora. Thunb. ty. p. 
pedunculata. Curt. Ait. 
Raeusch.) 

pilosa. L. ty. p. 55 w. 53 

A. villosa. Thunb? 67 

18 w. 54 % / 18 

(et? 


Thunb. ty. p. 36 w. 36 
. Thunb. ty. p. 23 w. 23 

• JLt* ty. pmea. 

pinguis 

pinnata. L. ty. p. 69 w. 69 

pungens. Thunb. ty. p. 4 w. 4 

quinqucfolia. Z. ty. p. 5i w. 49 

retroflexa. £. 1). p 33 w. 33 
rubens. Thunb. 1). p. 48 w. 61 
rugosa. Thunb. ty. p. 65 w. 65 

sanguinea. Thunb. ty. p. 26. w. 26 
sericea. Thunb. L.fil. "ty. (et? Lam* 
non Berg.*) p. 57 V. 55 
iericea. Berg. vid. argentea. 
spicata. Thunb. ty. p. 13 w. i3 
spinescens. Thunb. ty. p. 3 w. 3 
spinosa. Z*. ty. p. 1 w. 1 

squarrosa. Thunb. ty. p. 3o w. 3o 
subulata. Thunb. ty. p. 38 w, 38 

thymifolia. L. ty. p. 14 w. 14 

tridentata. Z,. ty. P. 55 w. 5i 

trigona. Thunb. ty. p. 42 w. 42 
uniilora. L. ty. (et? Lam.) p. 35 

w. 35 
vermiculata. Lam. ty. 
verrucosa. L. ty. p. 5 w. 5 
villosa, vid. pilosa. 
virgata. Thunb. ty. p. 62 w. 60 
vulnerans. Thunb. ty. p. 34 w. 3 
ASPAKAGUS. Lin. p. 812 w.64 
acutifolius. L. ty. p. j^ w. 12 

aelhiopicus. L. 2J.. p. 11 w, 9 

africanus. Lam. 

albus. L. ty. p. 13 w. 11 

altilis. vid. sativus. 

amarus. Dec. %. 

aphyllus. L. ty. P. 18 w. 16 

A. pliyllacanthos. Lam. 

asiaticus. L. ty. 
I 

P. 12 w. 10 

Broussoneti. Spreng. Jacq. fit. 

A. stipularis. Host, par 

capensis. L. ty. p. 50 w, 18 

A. rubicundus. Berg. 

caspicus. //. Vind. Zeyh. %.. 
crispus. vid. decumbons. 
declinatus. Z. 2J.. p. 3 *v. 2 

Spec. 35f4«) 2P 

Asparagus — Asperula 

ASPARAGUS. Lin. P. 812 w. 646 

decumhens. Jacc/. %. P. 4 w. 3 

A. crispus. Lam. 

dependens. Thunb. t). p. 16 >v. 14 
Draco. vid. Dracaena Draco. 
erectus. vid. Dracaena erecta. 
falcatus. L. ty p. 8 w. 6 
fascitulatus. R Br. 
fiexuosus. Thanh, p, 6 w. 4 

grawinijc litis, vid. Dracaena era 

minifolia. 
horrid us. Z,. fil. %. v. 17 w. i5 
lanceus. Thunb. 1). v. 19 w. 17 
maritimus. vid. officinalis, 
mauritia/ius. Z,am. r). 

medeoloides. vid. Medeola aspara- 

goides. 

officinalis, ly. 2J.. 

ft- A. o. maritimus. 
P. A. sativus. yw<7/. 
A. .0 altilis. Will*. 
(tfr. A. sylvaticus.) 

pectinafus Red. J), 
phyllac n't hot. vid. aphyllus. 
racemosus IVilld: t? ¥ p. 9 w. 7 
retrofractus. Z. 1). p. 30 w. g 
rubicundns. vid. rapensis. 
sarmentosus. Z*. 1). p. 21 w. 
sativus. vid. officinalis, 
scab Asperula P. 1 w. 

mud. 19 Brign. 

Scandens. Thunb. 2J.. p. 7 w. 5 
atipulaceus. Lc.m. 1h. 
stipularis. vid. A. liroussonetii. 
striatus. vid. Dracaena striata, 
subulatus. Thunb. ~h. p. i5 w. i3 
sjlvaticus. ^ et /i. 2J.. W.E.4T2.2 

A. tenuifolius. Lam. 
A. officinalis, ff. mild. 

tenuifolius. vid. sylvaticus. 

terminalis. vid. Dracaena termina- 
ls. 

tricarinatus. Red. 

undutatus. vid. Dracaena undulata. 
verticillaris. L. %. p. 22 w. 20 

volubilis. vid. Medeola angustifo- 
lia. 

■ 

ASPERA. Moench. '' 

nutans, vid. Galium minimum. 

ASPERELLA. Humb. et Bonpl. 
Hystrix. vid. Elymus Hystrix. 

ASPERUGO. Lin. Rs. 6 47 p. 36t 

j^JP^'acff.vid. Ancliusa verrucosa. 
aivaricata. vid. Litliospermum oricntale. 
procumbens. L. 0. as. i P. i w.i \ ASPERULA. Lin. 483 w. 179 •j§*^««. vid. hirsuta. 
AJlionii. vid. hexaphylla. 
Sparine, vid. rivalis. 

anstata. L. fil: %. («? 7*m>r. 
,r ' rt ^«. #0/*. vid. hirsuta. I 79 

ASPERULA. Lin. Rs. 483 *. 235 

w- 179 

arvensis. Z. 2J.. Rs. 5 p» 3 w, 3 

A. ciliata. Moench. 
fi. A. erecta. HortuL 
A. recta. 7/or<. 

brevifolia. /^nf. "r>. Rs. 23 
calabrica. Z. 1). Rs. 28 w. 6 

A. foetida. Quorund. 
Sherardia foetida. Lam. 
Sherardia ioetidissima. Cyril. 
Pavetta foetidissima. Cyril. 
Putoria foetida. Pers. T. 1 p. 5 94 
Ernodea montana Sib. et Sm. 

capitata. vid. bexaphylla. 
ciliata. vid. arvensis. 
commutata. R. et J. Rs. g 
crassifolia. Z. tj. rs. 10 *. 7 w. 5 

A. maritima. Tenor? 

cretacea. Willd. Ms. Rs. p. 529 
cynanchiea. Z. 2J.. Rs. 17 p. 11 w. 19 

A. rubeola, a. Lam. fl. fr. 

A. tinctoria. /S. Lain. Enc. '> 

Galium cynanchicum. Scop. \ 

/?. A. c maritima. Dec. 

A. rigida. Sib. et «Sm? 

y. A. c. decumbens. Dee. 

j. A. c. saxatilis. Dec. 

A. pyrenaica. z, ? 

A. saxatilis. Lam? 

digyna. vid. macrorrhiza. 
erecta. vid. arvensis. 
foetida. vid. calabrica. 
galioides. vid. Galium glaucum. 
glauca. vid. Galium glaucum. 

bexaphylla. ^//. 2J.. Rs. 12 p t 2 w. 2 

A. Allionii. Baumg. 

A. capitata. /£if. 

i?ffs/. RS, 7 

A. algerica. Per*. 

A. repens. Brot. 

A. aristata. HortuL (non L. //.) ^ 

birta. St.Amans.Ram. %. Rs. 6 p. 4 
hurnifu a. vid. Galium bumifusum. 
incana. Jrt. et *Sm. 2J.. Rs. 9 

A. tomentosa. Tenor ? Crucianella pubescens. mild ? (sec. Poir.y 

laevigata. L. 2J.. Rs. 27 p. 12 w. II 

A. laevigata. Of. Lam. 
A. rot undi folia. L. Mant. 
Galium rotundifolium. /3. L. 

littorali>. Sib. et Sm. 2J.. bs. 20 

(cfr. A. supina.) 

longiflora. W. et /C. 2j.. bs. 26 

A. suaveolens. HortuL 

longifolia. Sib. et 5m. 2(.. RS # 3 
lutea. 5i"6. et ^m. 2J.. bs. i5 
macrorrhiza. Link. %. I>? rs. !g 

A. digyna. Dufour. 

maritima. vid. crassifolia. 
montana. ^ et /£. 4. as. 16. w. 

i3i-4 

multiflora. Lapeyr. 2f.. bs. 21 
nitida. Sib. et »Sm. 2^. bs. z5 
odorata. L. %. bs. 3 F. I w. 2 

Galium odoraUm. ^cop. ^ \ (Geo. 27^ Spe«. 3557 ) Co Asperula *£ Asphodelus Aspicarpa Aster ASPERULA. Lin. t / RS. 483. P. 235 

w. 179 

L. 2J.. rs. i3 P. 10 w. 9 Lagas. I. 2 pyrenaica. 

A. saxatilis. Lam? 
(cfr. A. cynanchica J.) 

recta, vid. arvensis. 
repens. vid. hirsuta. 
rigida. £■/&. et 5m. 2|.. R8. 19 

A. cynanchica. 8- Deslong. 
(cfr. A. cynanchica /J.) 

rivalis. Sib. et Sm. 2J.. 

A. Aparine.. Bbrst Bess. Rs. 1 

Galium uliginosum. Pall. hid. t. (non L.) 

rotundijoiia. vid. laevigata. 

rubeola, vid. cynanchica et tinc- 
toria. ^ • 

saxatilis. vid. cynanchica J\ et py- 
renaica. 

suaveolens. vid. longiflora. • 

suberosa. Sib m et <Sm. 2J.. rs. 24 

supina. Bbrst. %. us. 22 

A. littoralis. Sib. et S/n ? 

taurina. L. %. rs. 4 p * 6 

A. trinervia. Lorn. w. 4 ASPICARPA- 

hircella. vid. urens. 

urens. Lagas. %. rs. I. p. 579 

A. hirtella. AicA. 
Acosmus. Desv. Ms. 

ASPILIA. Pof. 77*. XIX. 3 

ASPRELLA. Schreb. vid. Leersia. 
nardiformis. vid. Rottboella mo- 

nandra. 
ASSA. 7/outt. Gme/. vid. Tetracera 

A SiS ONI A. Cav. P. 1620 w. 1278 
vid. Dombcya. 
populnea. Cav. 1). v. 1 w. 1 

Pentapetes populnea. Poir. 

AS TEL I A. R. Brown. XXIII. a 

/I. Bft 

* 

R. Brown. alpina. 
ASTEPHANUS. 


9 w 8 Galium taurinum. Scop. 

tinctoria. L.J2).. RS. 14 p - 

A. tinntoria. a. Lam. Enc. 
A. rubeola. $. Lam. fl. fr. 
Galium triandrum. Scop. 

(cfr. A. cynanchica.) 

tomentosa. vid. incana. 

trinervia. vid. taurina. 

tubiflora. vid. Crucianella molugi- 

noirlcs. 

ASPHODELOIDES. Moewcfi. RS. 

1106 
cordatus. 71. Br. %. rs. 3 

Apoc} num cordatum. Thunb. (non ? Mill.) 

p. 625. 12 w. 4 8 9- ll 

cubensis 77. et B. 2J.? 
lanceolatus. 71. Br. 2J.. Rs. 4 

Apocynum lanceolatum. Thunb. P. 6 2 5.1 5 

w. 489. 12 

linearis. R Br. 2L. rs. 2 

Apocynum lineare. Thunb. L,fil. P. 6 2 5. 1 5 

w. 489. 14 

Massoni. Schult. (R. Br.) 2J.. rs. 5 
triflorus 71. Br. %.. 

Apocynum triilorum. Thunb. L.fil. P. 6 25 

14. w. 489- J 5 
(cfr. Apocynum africanum.) • 

ramosa. vid. Asphodelus fistulosus.! ASTER. 7.z7i. p. i855 w. 1A85 vid 
ASPHODELUS. 7^n. P .8o6 w. 642 Inula 

«.7_ A ' * __ • 1 * 11 1 •• 11 w. 6 abyssinicus. vid. Albuea abyssinica. 

acaulis. DesJ. %. p. 1 
aestivus. Brot. %. 
africanum vid. Albuea abyssinica. 
albus. WillS. Moench. 2J.. p. 5 w.4 

A. ramosus, Murr. Comm. Goett. (non L.) 
A. ramosus. /?. Poir. 

altaicus. Pall 2J.. p. 7 
asiaticus. Haw. %. 
capillaris. Tied. 2(.. 

A. luteus. £. var. Her. 

clavatus. Roxb. 2J.. 
comosus. vid. Eucomis punctata, 
crcticus. Lam. 2J.. p. 3 w. 2 \ 

fistulosus. L. 2/.. p» 6 w. 5 

Asphodeloides ramosa. Moench. 

gramineus. vid. Diaria graminifo- 
lia. 


vid. Wachendorfia pa- 

Scop. %. p. 8 w. 7 
2J.. P. 2 w. 1 


latifolius. 

niculata. 

liburnicus. 

luteus. L. 

(cfr. A. capillaris.) 

prolifer. Bbrst. 2J.. 

Anthericum dendroides. Steven. 

ramosus. L. 2J..(non Murr.) P. 4 w. 3 
ramosus. Murr. vid. albus. 
spicatus. Desf. 2J.. 
tauricus, Bbrst, %. \v, e. 408. 2 

Gen, 277, abbrevialus. Nees. %. 
• acris. L. 2J.. (non sequent) p. 3^ 

(cfr. A. trinervis.) [w. 26 

Arris. Leyss. vid. A. Amellus. 
acris. Gruel, it. vid. bifidus. 
aculeatus. Labil. ty. p. 24 
acuminatus. Mich. 2J.. p. ii5* 

Ot. A. a. clatior. Pursh. 

A. latifolius. Banks. Lamb. 

$. A. a. pumilus. Pursh. 

adulterinus. Willd. %. w. e 928.34 
aestivus. Ait. %. ks. 59 p. 45 
alpinus. L. %. p. 26 w. i5 

(cfr. A. fugax.) 

altaicus. IVilld. 2J.. w. £.928. si 

A. lilho&permifolius. Desf. 
A. pumilus. Fisch. 

altissirnus TVW/. 2J.. (et? FwcA.non 

Moench.) 

altitoimuj. Moench. vid. A.Novao 
Angliae. 

amarus. (Roem. Dietr.) 
ambiguus Ifort. Erf. 7,eyh. %• 
amelloides.. Bernh. 2J.. (non.A/'7/.) 

A. Amclltis. Poll, (non L.) 

amelloides. Mill. vid. Cineraria 
^ amelloides. 
Amellus. L. 2f, (non Poll.) p. 61 W.4T 

A. acris. Leyss? (non Z-o 

Spec. 36o2.) 


Aster « * ASTER. Lin. p. i855 w. 1485 

Amelias. Poll. vid. amclJoides. 
amocnus. vid. firmus et puniceus. 
amplcxicaulis. Mhlbg. 2J.. (non se- 
quent ) p. 98 w. 85 

A. pensylvanicus. Poir. 

amplcxicaulis. Lam. Desf. 2f.. , 

(cfr. A. Novae Angliae.) 

ample* icaulis. Mich. vid. phlogi- 
folius 

amygdalitis. Lam. 2J.. P. 56 

A. umbellatus. Ait. w. 4 3 

angustifolius. Jacq. 1). p. 17 w. 12 

angustus. ISeet. % r 

annum, vid. Erigerum annuum. 

aragonensis. Lam. 

argenteus. Mich. Ait. ty. 

(cfr. A. sericcus.) f 

argophyllus. Labil. 1). p. 9 

art end si a ef lor us. vid. A. Dracunca- 
loides. 

aurantius. L. ©. p. ji6 w. 102 

(cfr. Clomenocoma aurantia.) 

Bellidiastrum. vid. Arnica Bellidia- 
strum. * r 

bellidiflorus. W/W. 2J.. w. f. 928.46 
bicolor. JYw. 2J.. (non? Dietr.) 

Solidago bicolor. ytfif. (et? L.) 

bicolor. (Dietr.) 
biennis. Ledeb. a*. 
bifidus. JSees. %. 

A. acris. Gmel. it. (non L.) 
Chrysocoma bifloja. L. P. 1828. Aster 8! 

ASTER. Lifi, P.. i855 w. i 4 85 

A. marylandictis. Mich. 
Conyza asteroides. L. 

cordifolius. L. %. P 72 w. 58 

Solidago cordi folia. Moench. 

coriaceus. Forst. %. P. 29 w. 18 
coridifolius. Mich. %.. P. 5i w. 38 


! / »7 

j w« 1 4 6 4 . 1 4 

Chrysocoma dracunculoides. x«/n. (sec. 

Pursh.) P. j 8 2 8. 16 
(cfr. Crinita punctata.) 

biflorus. Mich. 2J.. 

(cfr. A. strictus.) 

blandus. Pn h. Banks. 2J.. 
canescens. Pursh. %. 
canus. W. et fi. %. p. 39 W. 28 
capensis. vid. >carolinianus, 
carneus. iYees. 2J.. 

carolinianus. Wi*ff. t;. p. 11 w. 8 

A. capensis. Hortul. 

caryophyllus. Labil. 

caucasius. Mufs. Park. 2J.. P. 3o 

w. 19 

chamaedrifolius. vid. Inula coeru- 
' lea. 

chinensis. L. ©. P. 74 w. 61 

Callistema hortensis. Cass. 

chrysanthemifolius. vid. filifolius 
chrysocomifolius. //. Ceh. tj. 
chrysocomoidcs. Desf. H. pa**. t 7 . 

Conyza chrysocomoidcs. Desf. All. ?. 

1847. 48 w. 1 4S0. 53 

ciliatus. M«6 ff . 2J.. (ct ? W,J P. $0 

\v . 37 

A. dumosus. ///fm. (non L.) 

cineraria. (Dictr.) 
concinnus. mild. %. w. *. 928. 27 
concoJor. i. 2J.. p. 53 >v . 40 
confer tus. JSees. 2J.. 
conyzoides. TOtf. 2J.. P. 89 w. 77 

(Gcu. 277. cornifolius. Mhlbg. 
Cornufi. JVendl. %.. Moench P. 71 w. 59 

corymboms. Moench. vid. Inula 

germanica. 
crinitus. L. ty. P. 3 vr. 3 
cyaneus. Hrffm. IXees. %. 

(cfr* A. rubricaulis.) 

cymbalariae. ^/f. 1). P. i3 w. 7 

Solidago Cymbalaria. Moench. 
Cineraria hirsuta. Vent. p. 1854,60 

decorus. Desf. 2j.. 
decurren*. vid. Inula bifrons. 
dejlearus. vid. linifolius. 
denlatus. Thunb. 1>. (non Andr.) 

P. 82. vr.70 
dentatus. Andr. vid. ferruginous, 
diffusus. ^V. 2J.. P. i»5 w. 100 
divaricatus. L. Q\.. P. 90 w. 78 

A. in firmus. Mich. 

A. humilis. willd. (sec. Pursh.) P. 76 

w. 65 

divergens. Ait. 2/.. P. 114 w. 99 
diversifolius. Mich. 2J.. P. 68* 

(cfr. A. patens.) 

dracunculoides. Willd. 2(.. (non 
Lam.) P. 1 10 w. 96 

A. artemisiflorui. Poir. 

dracunculoides. Lam. Bbrst. Q. ikg 

Jbffi w. 34 tt. A. d. violaceus. <^*f. 
/?. A. d. albus. •*#& 

dumosus. Hoffm. vid. ciliatus. 
elegans. Willi. 2J.. P. 86 *. 74 
elongatus. Thunb v 2/.. P. 65 w. 42 
eminens. Hi fid. 2J.. w. £.928. 40 
cricacfolius. Forsk. 
ericoides. L. %. P. 49 w, 35 

(cfr. A. multiflorus.) 

excelsus. H. Belv. Zeyh. 2|.. 
expansus. ISees. 2J.. 
ferrugincus. Wendl. t>. 

A. dentatus. Andr. 
Olearia dentata. Moench. 
(non A. tomentosus. fVendl.) 

filifolius. l r ent. t?. P 20 

A. chrysanthemifolius. Hortul. 

filiformis. Willi. % n. Sup. p. 58 
firmus. Aees. 2J.. 

A. amoenus. Lam. (sec. Nees.) 

flcxuosus. Jacq. 2L. % (cfr. A. fS'ovi Belgii.) 

folio^osus. ^i>. 2t. P. 46 w. 32 fragilis. Willi. 21. (non 

P. 111 vv.97 Jacq.) ) F 


82 Aster 

Aster ASTER. Lin. P. i855 w. i485 

fragilis. Jacq. vid. rigidus. 

fruticulosus. L. ty. t. '9 w * U 

A. hyssopifolius. Berg, (non £.) 

Br**. P. a6* 

Foir. P. 23 fugax. 

A. alpinus. /?. 

gigantcus. (Breit.) 2J.. 
glabeilus. A~e<^. 2J.. 
glaber. MY/. 2J.. 
glandulosus. Labil. 2J. 
glaucus. ]\ees. %. 

A. lubricaulis. Lam ? 

gradlenv*. vid Inula faTcata. 
graminifolius. Pa^ */* Bank*. %. 
grandiflorus. i. 2|.. (non HortuL) 

P. 65 w. 5a 
grandiflorus, HortuL vid. rubri 

caul is. 
heterophyllus. JTilld 2j..(non Thunb. 

IVilld Spec.) w r. 98 27 
heterophyllus. Thunb. Q. P. 14 w. 9 
hirtus. lhunb. f>. P. 12 w. 6 

hispidus. Thunb. %. (non Lam.) 

; P. 87 W. 75 

hispidus Lam. vid. puniceus. 

holosericeus. For*t. 2J. P. 28 

humilis. vid. divaricatus. 
hungaricus vid. salignus. 
hyssopifolius. £. 2/.. (non sequent 

P 36 w, 24 

unctatus. 

fruticu 
losus. 

ibericus. Bbrst. Stev. 2J.. 

inranus (JL. in Breit.) 2J.. 
incisus. Fisch] 2J.. 
indicus. jL. 0. P. 84 w. 72 
infirmus- vid. divaricatus. 

inflexus. jD«?>/. 2J.. 
junceus. «^/7. %. P. 108 w. 
laevigatas. Flilld %. (non L.arn.^ 

P. c)6 w.8 
laevigatas. Lam. vid. A. laevis et 

A. Tradescanti. 

laevis L %. p. 92 w. 80 

A. laevigatas. Lam ? (sec. 
A. lucidus. Ait? W. 17 ASTER. Lin. p. i855 w. 1485 
litho'spermijaliu*. vid altaicus. 
longifolius. Lam. %. P. 99 
lucidus. Moench. 2J.. (non? .rff*.) 

lucidus Ait. vid. laevis. 

lyratus Sims t). 

inacropbyllus. L. 2J. P. 73 w. 60 

macrorrhizus. T/'/anfc.t?. P, i5 vv. 1© 
magelianicus. vid. Peidiciuin lac- 

tucoides. 
marylandicus. vid. convzoides. 
mesopotaniicus. Spre> g %. 
microphyllus. Vent. 1). (non £a- 

if/.) p. 2i 
microphyllus. Labil. vid. lepido- 

phyllus. 

miser. _L. 2J.. P. 112 w. 98 
monspeliensis. Jacq. %.. 
multiflorus. Ait. %., p. 49* w. 36 

A. ericoides. /S. Poir. 

muricatus. vid. taxifolius. 

mutabilis. L. %. P. 01 w. 81 hyssopifolius. Cau. vid pi 
hy:<opiJolius. Berg. vid. 1 4 Poir.) lanceolatus. VKlld 2J.. P. 109 vv. 93 
latifolius. Mill. vid. trincrvis. 
latifolins. Births, vid. acuminatus. 
laxus. IVrfld. %. w. e. 928. 5o 
ledifolius. Pursh. 2£. 

A. nemoralis. t Ali. (non fVilld.) 

/3. A. ujiflorus. Mich? 

lepidnphylhis. Pers. 1). P. **5 

A. rair lopliyllus. Labil. (non Vent.) 

leprophyHus i9tf.-/. 2{.. 

leuca iithcmiis Desf. 2J.. (non iJa* 
fin.) P. l0 3* 

leuca.nfhcmus. fiafin. 

linariifolius. L. 2J.. (t). Neet.) P. 41 

(cfr. A. rigid us.) [vv. 3o 

linifolius. L. %. P. 41 w. 29 

A. deflexus. Moench. 

Linos eris. vid. Chrysocoma Lino- 
eerig. 94 w. (cfr. A. spectabilis.) 

myrsinoides. Labil. r). 
myrtifolius. fTiYW. 2t w, e. Sup. 

nemoralis. Ait. vid. ledifolius. 
nemoralis. fVUld. vid. rigidus. 
nervosus. JVZ///. 2J. 
nivalis, vid puichellus. 
Novae Angliae. A 2J.. P. 63 w. 49 

A. altissimus. Moench. 

/3. A. amplexicaulis. Lam ? (non // ) 

Kovi Belgii. L. %.. p. J04 w. 90 

A. paniculatus. Lam. 

A. uniflorus. Moench. (non Mich.) 

/3. A. floribundus. Willi, (sec. Poir.) 

nudicaulis. vid. Calendula rnagel- 

ianiea. 
obli(juus. JSiees* 2J.. 
obfu%atus. Thunb. 'h. P. 1S w. i3 
pallcns. W//rf. 4, vv. >. Sup.p,58 
paludosus. ^it. 4. P. 64 w 5i 
paniculatus. Ait. %.. (ct? Mill, non 

Lorn.) P. 70 vv 57 

A. Tradescanti. //jf/u. Phyt. (non L.) 

paniculatus. Lam. vid. A. Novi 
Belgii. 
pannonicus. Jacq. %, p. 60 w. 4^ 

(cfr. A. Tripolium.) 

parviflorus. !9bes» 2(.. 
patens. Ait. 2J.. P. 67 vv. 64 

A. diversifolius. Mich. * 

A. undu'atus. L. var ? Nees. 

patulus Lam. %. P. ii5* 

pendulus. At. %. P. n3w. iot^ 
pensylvanicu>. vid. amplexicaulis* 
peregrinus. Pursh. Bankt>. 2).. 
phlogifolius Mhlbg.%. P.66 w.53 

A. amplexicaulis. Mich. 

phlogopappus Labil. r>. 
pilosus. IV lid. %. P. 45 vv. 31 

A. villosus. Mich. pinifolius. I\ees. %. 

pinnafus. Cap. %. p. 117 vv. TO} 

pblijolius. vicL Inula coerulea. 
(Gen. 27Z' Spec. 3731.) Aster Aster ASTER. Lin. W. 1 48S 83 ^> 

p. i855 

politus. JSees. %, 

yo\y £ny\\n%.WiLd.%.{nonMoench) 
polyphyllus. Moench. 2J.. 

praealtus. vid. salicifolius. 

praecox. Willd, 2J.. (non ? Mill.) 

W. E. Sup- p. 58 

prtfe.ox. Mill vid. pyrenaeus. 
pratensis (B fit.) 

prenanthoides. Ill dbg. 2J. p. 97 w. 84 
procurnbens. Mill. 2j_. 

pubescens. JSees. 2J.. (non sequent.) 

pubescens. Lam. vid. tataricus. 
pubescens. Moench.y'ul, Inula squar^ 
rosa. 

pulchellus. 74^7/d. 2J- P. 17 w. 16 

A. miralis. Adam. 

pulcherrimus. Lad. et Sons, 
pumilus. vid. aJtaicus. 
punctatus. W. et It. 2J.2 P. 3j w. 25 

A. Iiyssopifolius. Cav. (non /..) 
A. hyssopifolius. £,. var. #. Poir. 

punueus />. 2J.. P. 80 w. 67 

Coryza lini folia, z.. (sec. Zeyh.) 

cc. A. p. purpureus. Ait. 

A. amoenus. Lam, (sec. P*rj. Poir.) 

8. A. p. rufesccns. *iftf. 

A. hispidus. Lam. 

purpureus. Jacq. 2J., 
pyrenaeus. Desf. %. 

A. praccox. Mill. 

A. sibiricus. Lam? (non? £.) 

Radula. Ait. 2J.. P. 91 w. 79 

ramosissimus. ASIA 2J.. 
ramulosus. Labil. 1). p. 22 

ranunculoides. vid. recurvatus. 

recurvatus. Jrtcgr. 2J-. (non ? Spreng.) 

P. 102 w. 8« 

A. ranunculoides. Moench. 

A. salicifolius. Law. (non ^i(,) 

recurvatus. Spreng. 
reflexus. jL. t>. P. ASTER. &w. P. i855 w. 1485 ► 

salicifolius. Lam. vid. recurvatus. 
salicifolim. Schoit. vid. salignus. 
salignus. W/W. 2|.. P. 79 w. 67 

A. iiungaricus. Poir. 

A. salicifolius. Scholl. HJfm. 

salinus. Schrad. a*. 

scaber. Tnunb. (non Moench.) P.88 

ny. 76 
scaber. Moench, 2J.. 

scandens. Ilortul. Gmel. H. C. 2J.. 

Schreberi. JSees. %. 

scoparius. JSees. %.. 

scorpioides. vid. Arnica 
dcs. 
secundiflorus, Desf. Q\.. 

Vent. H. P. scorpioi- 


to yv. senceus. 

A. argenteus. Mich? 

serotinus. IVilld. 2J.. P. 106 
serratus. Thunb. 2J.. 5 w. 91 
(non Lag.) P. 83 w. 71 / 


mild.) 

Lamb, (et x,. sec. vid. Inula sali- 2 w. 
reticulata*. Pan/i. 2|.. 
rigidulus. Z)j$/. 2|.. (non? 
rigidulus. iYees. 2J.. 
rigidus. L. %. (non Moench.) P. 62 

w.48 

A. nemoralis. IVilld. (non Ait.) V. 55. W.J 3 
A. fiagiiis. Jacq. (non 
A. linariifollus. Banks. 

Nets.) 

rigidus. Mjenc. 

cina. 
roseus. Steven. 
rotundifolius. Thunb. P. 7 5 
rubricaulis. Lam. 2J.. P. 57 

A. spurius. WZ/rf. 

A. Novae Angliae. /?. Ait. 

A. grandiflorus. Hortul. 

&• A. ryaneus. Hoffm? 

(non A. amplexicaulis. Lam. cfr. A. glau- 
* cus.) 

tagittifolius. Hedem. 2J.. P. 69 w.56 
saLcifolius. AV. 2J.. (non sequent.) serratus. Lag. vid. Grindelia inu- 
loides. j 

sessilifolius. Fisch. 

sibiricus. L. vid. Grindelia Sibi- 
rica. 

sibiricus. Lam. vid. pyrenaeus. 
simplex. J^Villd. 2J.. w e." 928. 5 r 
solidaginoides. Mich.% P. 40 yv. 28 

A. dracunculoides. Lam? (sec. Peir.) 
Conyza linifolia. L. 

sparsiflorus. Mich. 2J.. w. e. 928. 27 

A, glabellus. Nees. 

spathularis. vid. Grindelia inuloi- 

des. 

spctthulatus. vid. Inula aspera. 
spectabilis. Ait. 2J.. P. io5 w. 91 

A. mutabilis. L. (non fVilld. sec. I\ees.} 

spurius. vid. rubricaulis. 
squarrosus. Walt. %. (non Banks.) 

?. 5-2 w. 39 

squarrosus. Banks, vid. linarifo- 
lius. Nees.)\ stcllulatus. Labil. ty. P. 6 strictus. sPursft. %. (non Desf.) 

A. biflorus. Mich? 

strictus. Detf. *>' w. 62 w. «i 

w. 33 A. praealtus, Poir. P. 58 W. 44 

(Gen, 277. 


slrigosus. Thunb. P. 34 w. 1% 
subulatus. Mich. 2J.. P. 44 
sure ul osus. Mich. P. 43 
tardiflorus. -L. 2(.. P. 107 w. (fi 
tataricus. L. fil. 2J.. P. 81 \y. 68 

A. pubescens. Lam? m 

taxifolius. L. t>. P. 1 w. 1 

A. mtfricattis. Thunb. 

tenellus. L. ©. c^. P. 33 
tenuifolius. L. %. P. 47 

A. virgatus. Moench, 

thyssiilorus. Hoffm. 2J.. P. i)3 
j tomentosus. Sctirad. et WendLV.\ 

w, 4 

(non Aster dendatus. Andr.) 

tortifolius. JMfcfc 2J.. 
Conyza blfoliala. .junwlt ? 

Tradescanti. Z^. 2j.. (non Hoffm.) 

P. 101 ». 87 
Spec. 3792.) F a 84 Aster Astragalus Astragalus \ ASTER, ten. P *8$5 w, 1485 

A. viminsus. Lain. (sec. Mich. Poir.) 

P. 100 w. 8 6 

A. laevigatas. Lam ? (sec. P*rs.) 

Trade >canti. Hoffm. vid. panicu- 

latus. 
trincrvis. Desf. %. 

A. latifolius. Mill? 

A. acris. L. var. B. Pers. 

Tripolium. L. cr\ P. r8 w. 65 

A. pannomcus. Jacq. (sec. Ebrst.) 

umbeMntns. vid. amjgflalinus. 
undulatus. .L. %. (non Moench.) 

P. 68 w. 55 

(cfr. A. patens.) 

undutatas. Moench. vid. Inula dy- 

scnterica. 
unif/orus. M'ch. vid. ledifolius. 
unijlorus. Moench. vid. A. Novi 

Belgii. 
vernus. i. % P. 54 yv. 41 * 

Erigeron nudicaule. Mich. (sec. Pursh.) 

P. 1 85 j. 9 

versicolor. Willd. %. P. 95 \v. 82 

villosus. Thunb. ty. (non Mich.) 

P. 16 w. 11 
villosu*. Mich. vid. pilosus. 
viinineus. ^.nm. l\ees. %. 

(cfr. A. Tradescanti,; 

virgatus. ISee*. %. (non Moench.} 
virgatus. Moench. vid. tenuifolius, 
virgineus. JSees. %. 

viscosus. Labil. ty. P. 8 

ASTERISCUS. Wo*/?<;/i. 

sessiti*. vid. Buph thai mum mariti- 
mum, l 

ASTEBOCEPHALUS.£a£as.S/)re?n#. 

vid. Scabiosa. 
divaricatns. vid. Scahiosa sicula 
intpgrijo litis, vid. Trichera integri 

folia. 
p'foias. vid. Scabiosa argentea. 

ASTEROLIMJIVL Jlffm^g. et JLA. 
iteifat'im. vid. Lysimachia linum 
stellatum. 

ASTEKOPEIA. Pef. Th. X. 1 

multiflora PeA. Tn 
ASTEROPTERUS. Gaert. 

Callic^rnia. vid. Leysera Callicor- 

nia. 

ASTRAGALOIDES. Moench. vid. 
Astragalus. 
sy hil tica. vid. Astragalus exsca- 

pus. 

ASTRAGALUS. jL/n. P. ir45 w. 1579 

*OxYTROPlS. £>£C. P. T744 

acntif otitis. vi<l. A. Stella, 
adsurgens. Pa//. 2J.. w. 81 

(cfr. A. Laxmanni.) 

adunrus. fTiltd. tj. w. 28 

A. Onobrychis y orientals. Dee. (sec 
Bbrst.) 

miu. o. w. e. Sup. 

p. 52 

aegyptiacus. vid. annularis. 

(Gen. 279. ASTRAGALUS. Lin. P. t 7 45 

w. 1 379 

*Ovytropis. Dec. P. 1744 
*albanus. Steven, 
albicaulii. vid. dealbatus. 
albidus. vid. vesicarius. 
alopecias. Pa//. 2|.. P. 93 w. 6 
alopecuroides. i. %. (non Pa//.) 

P. 91 w. 4 

A. alopecuros. Pall, (non Dec.) 
Astragaloides aloperurus. Moench. 

alopecuroides. Fall, vid vulpinus. 
alope aroides. /3. Lam. vid. nar- 
bonnensis. 
alopecuros. Pall. vid. alopecuroi* 

des. 
; alopecuros Dec vid. maximus. 
alninus. L. vid. Phaca astragalina. 
alpinus, Vill vid. A. Onobrychis. 
*altaicus. Pall. %. P. 29 w. 119 

<cfr. A brevirostratus,) 

alyssoides. Lam. 2J.. 53 w. 139 
amarus. Pall. %. P. 121 w. « 59 

*ambignus P«// 2J.. P. 7 w. 121 
Ammodytes. L 2[ P 11 w. 86 

*ampul!atus. Pal 2J.. P. 21 w. 99 

pxytropis physodes villosa. Dec. 

angulosus. Dec. %. P j54 
angustifolius. Lam. 1). P. 119 w. i52 
annularis. Forsh. Q. P. 6 w. 5o Aegyceras. A. ma cula tus. Lam. 

A. subulatus. Desf. (sec. Desf.) 

A. acgyptiacus. Milt? 

annmis. Dec. ©. P. 29 
anthylloides. Lam. %. (non Pall.) 

P 144 •Collutea incana. l*am. 

anthylloides. Pall. vid. fr, 
arbuscula. Pall. 1). P 3i 

• TfffMI 1 ai J Phaca incana. Vahl. w. 1378. 11 
Collutea incana. Lam. 

~ " id. fragiformis. 

nuscuia. fair. 17. P 3i w. 27 

arcticus. JVilld. 2|.. w. k Sup p.5i 

arenarius. -L 2|.. (non sequent.) 

P. 35 w.67 

(non A. bajonensis. Deslong. cfr. A. 
asper.) 

arenarius. Lapeyr. vid. bajonen- 
sis. 
arenarius. Pall, vid liypoglottis. 

argentatus. Pa//. 2J.. P. 3 w. 116 
aristatus. ftarit. t;. P. 117 w. i58 

A sempcrvirens. Lam. 

A. Pscudotragacantha. Pall. 

A. Tragacantha. Fill, (non L.) 

Phaca Tragarantha. All % 

aimatus /J/7 d ty. w. 162 An thy His tragacanlhoides. Desf. (non xa^ 

Arnacanfha. Bbrst. t) ? fP. 1696. s 

A. Poteruim. Pa//, (sec. Bbrst.) 

A. compactus. y. Lam. 

A. Tragarantha. Habl. (non L.) 

asper. Jacq. %.. P. 75 w. 33 

A. chloranthus. Pall. 

A. arenarius. L. (sec. Moench.) 

aureus. Willd. %. P. 110 vr. 171 

Spec. 383o.) 

Astragalus 
ASTRAGALUS. Lin. f. 1745 

w. 1 379 

*Oiytropis. Dec. p. 1744 [w 65 

au^triacus L. 2J.. (non Thore.) P. 1 

•A. dichopterus. Pall. (sec. JVilld. Bbrst.) 

P *. 47 

austriacus. Thore. vid. bajonensis. 

baeticus L. © P. 65 w. 53 

A. uncinatus. Moench. 

*Baicaiia. Pall. 2J. P 32 w. 94 
bajonensis. Destong. %. 

A. austriacus. Thore. (non L.) 
A. arenarius. Lapeyr. (non L.) 

ba>ba joci . vid. microcephalus. 
barbatus Lam. %. .non Moench.) 

P. 5o w. 1 1 1 
barbatus. Moench vid uliginosus* 

biflorus. vid. pauciflorus. 
bohemicus. vid v^rius. 
brachycarpus. Bbrst. %• 

bra teolatus. vid. pungcns. 

brevicarinatus. -Dec. 2J.. P. 162 
breoi/lorus. vid. eriocephalus et 

brevipes. vid. cincrascens. 
*brevirostrus. Dtrc 2|.? P. 28 

A. altaicus. Pall? (sec. Pers.) 

Buceras. Willd. %. w. e. Sup. p. 62 
buchtormensis. Pall. %. w. 140 

A. dubius. /?. Pers. 

*cacspito<us. Pall. 2J.. p. 22 w. ioo 

Oxytropis- physodes glabra. Dec. 

calycinm. Bbrst. %. 
"campestris. L. 2J_. P. 14 w. i34 

Phaca campestris. IVhlbg. 

$. (Astragalus uralensis. Fill, (non L.) 

canadensis. L. 2J.. P. 77 w. 4o r p.5* 
canaliculars. IVilfd. 0. w. e Sup. 
*candicans. /W/. 2J.. P. 10 w. 117 
canescens. Dec. 2J. P. 47 

A. onobrychoides. Bbrst. 

A. cephalotcs. P*>//. (non? /Jims.) 

canicul :tus. vid. Astragalus. 
ASTRAGALUS. .Lm. P. 85 

1745 

^79 
rpioides. 

capitatus. L. %. p. 5-* w . 11 

A. cmarginatus. #. Dec? (sec. Pers.y 

caprinus. L. 2J.. P. j3o w. io3 

carabgns. PursK 

A. crassipes. Fras ? 

A. caryocarpus. /i' e r ? (sec. Sprenp.) 

carolinianus. L. %. P. 78 w. 38 
«aryocarpus. /fer. 

(cfr. A. carnosuf.) 

caspicus Bbrst. ^. 

A. cretensis. Pall. 

caucasicus Pall. 1). P. io4 w. i65 

A. gummifcr. Dec. 

caudatus. P*ll. %. p. 11 w. io5 

A. spicatus. Pall. it. 

cephalanlhus. -Dec. tr. P. 127 
cephalotes. Russel. (non? />«//.) 
cepha/otes. Pall, vid canescens. 
cbinensis L. %. p. - f w. 35 
chloranthus. vid. asper. 
ciiristianus. £. 2J.. (non Jfc«.) 

A. floridus. Scop. f P. 89 w. 1 

A- Aruticoius. /brjA. (non Pall.) 

(Gen. 179. *OxvTROPIS. .DtfC. P. I744 

Christianas. Vahl. vid. tomento- 
sus. 

Cicer. L. %. P. 67 w. 4a 

Astragaloidcs Cicera. Moench. 
(cfr. A. microphyllus ) 

cinera cent. vid. rupifragus et te- 
sticulars, 
cinereus. IVi/ld. %. P. 148 w 128 

A. clavatus (i. brevibracteatus. Dec. (sec, 
Pers.) 

clandesfinus. Roth. (Spreng. in 

Schrad. Jour.) . 
clava'us %. P. 147 

A. clavatus. ex. longibrarteatus. De€* 
(cfr. A. cinereus et sanguinolentus.) 

Cliisii. Pollin. 
*coeruleus. Pall. it. 2J.. P. 4 

A. baicalensis. Pall. w. 124 

eoluicoides PVilld. t). P. 123 w. 160 

Anthyllis tragacantlioides. Labil. (non 
DesJ.) 

compaetus. Lam. \y. P. fOj w. 171 
contortuplicalns. L. 0. P. 59 w. 5^ 
cornutu*. vid. vimineus. 

Cracca. jD«?c 2J.. P. 2 

crassipes. tra$. 

(cfr. A. cornutus.) 

cret c , i^. vid. fauricus. 

eroticus. Law. t>» (non PVilld.kct 

Berol.) P. *n > v - 63 
crelicas. Willd. Act. Ber. vid. echi- 

noides. 
cretensis. vid. caspious. 

cristatwi. vid. pen v ac(Iotti8« 

cruciatus. //. Par. Z yli. 

crvptocarpus Dec. t?. P. 98 

cylindraceus. Dec. %. P. i/fO 

^cymbicarpus Urot 0. P. 36 

A. cymbilormis. Willd. w. 96 

cymbiformit. vid. cyinbicarpos. 
dalguricus. Pall. 2J.. w. 92 

Phaca prostrala. L. 

Oxytropis prostrata. Dec p. 55 

daaicus. vid. bypoglottis. 
dasvanthos. Pall. %. P. 129 >v. it A. Eriocepliaius. W. et K. (non W/M.) 

da*yglotth. vid. pentaglottis. 
dasyphyllos. Pa?/. 2J.. w. 87 

Phaca Ianata. Pall. it. 

Phaca sibirica. L. fil. 
Oxytropis Ianata. Dejc. P. 58 
^dealbatus.Pr///.^. (t. i3 f. 1. 5nonf. 1) 
A. albicaulis. Dec. (sec. Bbrst.) P. 70 

mud. % p 28 w. 78 

A. tragacanthoides. Lam. (non IViild.) 

*deflexus. Pall. Acta Pctrop. 0. cr\ 

A. rcflcxus. ^a//. [»• 4 6 

A. parvlflorus. Lam. w. 4 7 

A. hians. Jacq. 
Thium hians. Moench. 

densifolius. Lam. %. P. 57 w. *•? 

A. emarginatus. Dec 

/3. A. emarginatu*. Labil. d ecli na lu 


388 s. \ Astragalus 66 ASTRAGALUS. Lin. ?. ♦Oxytropis. Dec. P. 1744 

denudatus. Steven. Yt. 1745 

1 3 79 

dcpressus. L. a*. 2J.. (non Pall. 
ind. t.j P. 58 w. 69 
depresius. Pall. ind. t. vid. diffusus. 
dichoptervs. vid. austriacus. 
diffusus. /T7/M. 2J.. P. 164 w. i 4 3 

A. dolichopbyllus. Pall. 
A. depress us. Pall. ind. t. 

diphyllus. vid. polyphyllus. 
dblichophyllus, vid. diffusus. 
dubius. Z?tfc. "r>. P. i36 

(cfr. A. buditnrmensis.) 

echinatus. vid. pentaglottis. 
Echinus. J9-C. t). P. 1 12 
echioides. Merit. 1?. P. 1 t 3 w. t55 

A. creticus. Wilid. Art. Ber. (non J^am.) 

clongatus. Willi. %. P. 167 w. 126 
emarginatus. vid. capitatus et den- 
sifolius. 

epiglottic /:. O. P. 66 w. 58 

erianthus Willd. 1). P. 100 w. 167 
criocarpuq. Dec. (et? Stev.Bbrst. 
2f.,) P. i58 
criocephalus. Willd. t). (non ^K et 
/£.) P. 101 w. 169 

A. brevifolius. Dee? (sec. Poir.) 

erincephalus. W. et /£. vid. da- 
syanthus. 

exscapus. L. %. p. 137 w. 147 

Aslragaloides syphilitica. Moench. 

falratiu. Lam. Dec. %. (non Vahl. 
Pall.) p. 84 

A. virescens. Ait. w. 36 

falcatus. Vahl. Pall. vid. falcifor- 
mis. 

falciformis. Dec. 2;? P. 83 

A. falcatus. Vahl. Desf. Pall, (non Lam. 
Dec.) 

A. isctensis. HortuL 

A. virescens. Willd. var? Poir. 

filiformis. vid. tauricus. 
flaccidus. Bfrrst. 

A. hybridus. Gmel. Syst. 
A. vimineus. var. Pall. 

*floribundus. Pall. 2J.. p. 4* w. 19 

floridus. vid. christianus. 

foetidus. F///: 2J.. (non ^Z/.) P .!6 
A. Halleii v4//. 

A. viscosus. /?. JPi7/cf. 

foetidus. All vid. viscosus. 
♦follieularis. Pa// 2|.. P. 12 w. 106 
fragiformis. Willd. 4. P. i3 w . x 3 

A aiithviloides. Pall. 
A. inflatus. jD*c. 

fra grans. Willd. 4. P. 54 w. 77 

A. glaber Z)*<\ 

(non Oxytropis glabra. Dee.) 

fraxinifolius. Dec. %. p. 35 
fruticosus. Pall. ty. (non sequent.) 

P. 3i w. 29 
fruticosus. Forsk. vid. christianus. 
fruticosus. Gmel. vid. Hedysarum 
fruticosum. 

(Gen- 279. Astragalus 

ASTRAGALUS. Lin. P. i?45 

w. 1379 

*Oxttropis. Dec. P. 1744 

galactites. Pall. 2J.. p. i65 w. 144 
alcgiformis />. 2J.. p. 70 w.34 
arnanzillo. Cau. 1). p. 38 w. 16 
genieulatus. Desf. ©. P. 62 w. 56 
glaber Mich. %. (non sequent.) 

A. breviflorus. -Dec var? 
*glaber! Dec. P. 47 
glaber. Dec. vid. fragrans. 
glaucoides. vid Goronilla varia. 
glaucus. Bbrtt. t). 

A. dealbalus. Pa//, t. 3 3 f . 1 (non f. 2. 3) 
(A. dealbati divcrsa planta. Willd. nr. 16 
nota.) 

Glaux. L. ©. (non VillAV.zz w.70 

Aslragaloides Glaux. Moench. 

Glauv. Vill vid. hypoglottis et 

purpureus. 
glyziphyllus. .L. %.. p. 64 w. 45 
gracilis. Bernh. %.. 
granatensir. vid. A. Poterium. 
*grandiflorus. Pall. 2^ fnon L.I 

P. 9 w. 118 
grandiflorus. L. vid. Hedysarum 

grandiflorum. 
gummifer. Labil. 1). (non Dtfc.) 

P. io3 w. 166 

$. A. hispidulus. Mich. 

gummifer. Dec. vid. caucasicus. 
,ut talus. Ru** el. 
alicacabus Lam. 2/.. P. 143 

Phaca vesiearia. L. w. 1 3 7 S. 10 

Halleri. vid. foetidus. 
hamosus. -L. O. (non Pall.) P. 61 

w. 49 
hamosus. PalL vid. reduncus et 
trimestris. 
*hedysaroides. Willd. 2J.. P. 44 et 

1745. 46 w 18 

A. macrostaehys. Dec. 

helmintacarpus . vid. depressus- 
hians. vid. parviflorus. 
hirsutissimus, Dec. t>. P. 56 
hirsutus. Vahl. %.. P. 145 w. 108 

hispidulus. Dec. (non Mich.) P. 34 
hispidulus. Mich. vid. gummifer. 
hispidus. vid. barbatus. 

humifusus. vid. viciaefolius. 
humilis. Bbrst. ?|. * 

hybridu*. vid, nrfcoidus. 
hypoglotfis. i. 2/.. P. 18 w. 5g 

A. arenarius. Poll. Fl. dan. (non L) 

A. danicus. Ilojfm. Oeners. 

A. Onobrfchii. Pall, (non L.) 

A. echinatus. B. Lam. 

A. Glaux. Vill. (sen. W/W.) 

hyrcanus. Pa//, ty. P. 37 w. 23 
jncanus. L. 2J.. P. i5o w. i3o 
incurvus. Desf. %. P. 149 w* i3i 
inflatus. vid. fragiformis. 

j isetensis. vid fa lei form i ft. 

: lagopodioides. Vahl. ty. P. 124 W. 1^0 

A. lagopodioides. Q. Lam. 
(cfr. A. La gums.) 

Spec. 5928.) Astragalus 

ASTRAGALUS: Lin. ' P. 1745 

w. i3 7 9 
♦Oxytropis Dec. P. 1744 
Iaguroidds. Pall. it. % P. i5g w. n3 

A. Lagurus. Pall, (non Willd.) 

mild. D. (non Pall) 

P. 125 w. i5i 

A. Lagopodioides. a. Lam. 

Lagvtm. Pali, vid laguroides. 
*Lainbertii. Pursh. 2J.. 
lanatus. Pall. Lagurus. 2J.. (non sequent.) 

Oxytropis Pallasii. Dec P. 4 1 

lanatu*. Labit. vid. libanotis. 
*lanatus. Dec. vid. dasyphyllus. 
lanigerus. Desf. P i3 w. 146 
latifolius. .Lam. 2J.. P. i 55 w. 127 
Laxmanni. L fil. 2J..(non W//rf.)P 24 

A. adsurgens. Pall? w. 8 1 

Laxmanni. Willd. vij. semibilo 

cularis. 
leontinus. Jacq. %. (non Wahlbg. 

lap.) P. 20 w 62 
leontiaus. Wtdbg. lap. vid. oro- 

boides. 

*lcptophyllus. Pall. %. (non Desf.) 

P. 17 w. i36 

leptophyllus. Desf. vid. tunetanus. 

leptostachys. Stev. 2J.. (non Pall.) 

P. 21 

leptostachys. Pall. vid. sulcatum 
*lcucanthus. Pall, % P. 2 w. n5 

Icucophaeus. Smith. 2J.. 

leucopkyllus, vid. olympkus. 

Libanotis. Wtfd. '2J.. P 146 w. no 

A. lanatus. Labil. (non Pa//.) 

lignosus. l>ec. 2J.. P. i35 

A. utriger. 0. Pall. 

linearifolius. Pers. %- P. 26 

A. tenuifolius. L. w. 5i 

t 

A. Onobrychis. Q. Murr. 

A. Onobrychis /S angustifolius. Dec. 

linearius. Pall. 2J. w. 95 
lineatus. JLam 2J.. P. 14 w. 7 3 
longibracteatut. vid. clavatus, 
longiflorus. P«//. 2J.. P. i33 w 101 
longifolius Lam. t;. (non Willd. 
act. Ber.) P. 107 if. 178 
longifolius. Willd. act. Ber. vid. 
pugniformis. 
longipes. vid. cinerascens. 

*longirostrus. Z>tc 2J.. P. 25 
lotoides. vid. sinicus. 

*lunatus. pa//, t). P. 26 w. 64 

lupulinus. P 11. %. P. 142 w. 114 

lusttanicus. vid. Phaca baetica. 

macilentus. vid. subuliformis. 

macrocarpus. Z)t?c. (non? P<i//.) 

P 87 

**acrocarpus. PalL vid. subiilifor- 
mi9. 

tnacrocephalus. Willd. %. P. 71 w. 10 
macrorrhiziM. Cat>. 2|.. P. i53 w. i33 

A. montanus. Brot. (non L.) 

macrostachys. vid hcdysaroidcs.- 
maculatus. vid. annularis. Astragalus 87 

ASTRAGALUS. £m. P. i 74 5 

w. 1379 

*Oiyt^opis. £/<?£. P. 1-44 

maasiliemis. vid. A. Tragacantha. 
maximus. Willd. %. (non Lam.) 

P. 92 w.5 

A. alopecurus. Dec. (non /*«//.) I 

maximus. Lam. vid. A. Onobry- 
chis. 

mcgalanthus. Dec. P. 69 

Cajanus ? megalanlhus. Spreng. 

melitoides. Pa//. 2J.. P. 45 w. 22 
membranaceus. vid. tiimestris. 
micranthus. Desv. %. 
microcarpus. Dec. P. 33 
microcephalia. Willd. r). P 99 vy. 168 

A. barba iovis. Dec. 
Tragacantha argentea. Mill. 

microph) I!u$. L, 2J~ (non Pall.) 

P. 68 vv. 46 

A. Cicer minor. Dec. 

*m : crophyllu5 m Pall. vid. poly phyl- 
lus. 
minimus, vid. Phaca astragalina. 
moldavicus. vid. A. Onobrychis, 

sulanus. L. 2J..P. i56w. iz5 


monsp 

A. praecox. Baumg. 
A. Polygala. Pall. 

*montauus. L. t> (non sequent.) 

P.i w.97 

Phaca montana. Crantz. Whlbg. 

montanus. Jacq. Aust. vid. Phaca 

astragaiina. 
montanus. Brot. vid macrorrlnzus. 

mucronatus. Dtc. 2J. P. 82 ~ 

♦muricatu*. P.ill. %. P. H W. 91 

Phaca muricata. L. fil. 

*myriophyllus. Pall. 2J.. p. 35 

A. vertir.Ularis. L. vv. 8 3 ^ 

Phaca myiiophylla. Pall. it. 
(non Oxytropis verticillaris. Dtc.) 

nanus. Dec %. ?. 49' 
narbonnensis. Gonan. 2J..P. 94W.7 

A. alopecuroides. /?. Lam. 
(cfr. A. ponticus.) 

nigrescens. Pall. %.. P. 166 \v. 76 

nummularioides. vid. rotundifo- 

Ikis. v 

nummularius. Lam. Dec. %. (non 

Def.) P.i38 w.145 ., ..\ 

nummularius. Desf. vid. rotundi- 

folius. 
odornfuit. ^«m. 2{.. P. 81 w. 41 
olcaefolius T>er. D. p. 106 
oJympicus. Pali t> P. 114 

a", leucophyllus. WittcL P. 164 

onobrychoide*. vid. cancsccna. 
Onobrychis. £. 2|.. (non sff^wenf.) 

P. 25 w.8o \ ex. A. O. alpinus. Vill Jacq. 

/?. A. 0. moldavicus. Dec. 

y. A. 0. stioulactMis. Dtc. 

J A. maximus. Lam, \ Onobrycnis. PallMA. hypoglottis. 
Onobrychis angusiijolius. vid. U* 
nearifoliu§. (Gen. 179. Spec. 3973.) 88 Astragalus 

ASTRAGALUS. Lin. P. 1745 

vv. 1 S79 
*Oxytropis. Dec. P. 1744 

Onobrychis orient ali s. vid. adun- 
cus et ornithopodioid 
ornithopodioides. Lam. %. P. 4 w. 76 

A. Onobrychis orientalis. Dec. 
(cfr. A. aduncus.) 

oroboidcs. Hornem. I Vhlbg, Carp. Q, 

A. leontinus. Whlbg. lap. (non Jacq.) 

ovatus. Dec. %. P 128 
oxyg*ottis. Stev. 0, 
♦oxypbyilus. Pall. a*. P. 3i w. 93 

Phaca oxyphylla. Pall. it. 

*Pallasii. vid. lanatus. 
parviftoftis. vid. deflexus. 
pastellianus. Pollin. 2J.. 
paucifiorus. Pa//. 4. w . ,3 9 

A. biflorus. P«//. it. pendulus Dec 2J.. p. 1 5 1 
pcntaglottis. L. 0. a*. P. 16 

A. cristatus. Gnuan. w. 57 A. echinatus. Lam. 
A. dasyglottis. Pali 
A. procumbens. Afi7/. 

percgrinus. Vahl. P. 86, w. 32 

physodes. Z. #. (non Pall, it.) 

P. 160 w. 98 

or. A. wolgensis. Pa//. 
#. A. tauricus. Pall, 
y. A. altaicus. Pall. 
<T. .A. dasycarpus. Dec. 

-physodes. Pall. it. vid, utriger. 

♦pilosus. L. 2J.. P. S9 w. i5 
plumosus. mild. 1). P. ,os w. 170 
Polysrala. vid. monspessulanus. 

polyphyllus. /fi//rf. 2J.. w. 80 

A. microphyllus. Pall, (non mild.) 
A. diphyllus. lam. 

Phaca microphylta. L. fil. 
Oxytropis microphylla. Dec. p. 3o 

ponticus. JW/. 2^ P. 95 w.8 

A. narbonnensis. Pall. ind. t. 
A. narbonnensis. $. Dec. 
6. A. p. orientalis. Pers. 

Poterium. Vahl. D. (non Pall.) 

P. n5 w. 157 

A. Tragacantha. /?. L. 
A. granatensis. Lam. 

Poterium. Pall. vid. A. Arnacantlia. 
-prpecojc. vid. monspessulanus. 
*procumbens. vid. pentaglottis. 
prostatas, vid. dalguricus. 
Pseudotragacantha. vid. aristatus. 
psoraloide.% lam. Q. p. 5i w. n 2 
pulM^rens. Schrank. 2J.. 
pubHlorus. I?ec. 2(.. P. 132 
ptigniformis. Merit, 1) p. 108 w, 174 

A. longifolius. Willi, act. Berol. Dec. 

pumilio. Pall. 2/.. P. 167 w. 84 
pungons. Willd. % p. u 8 w* 153 
purpureas. Lam. 2J.. p. 17 

A. Glaux. fWt fsec. Poir.) 

pycnophyllus. Steven* 

pygmaeus. Pall. %. p. 169 w.85 
racemo&us, fursh, 2£, 

(Gen. 179. rcptans Astragalus 

ASTRAGALUS. Lin. P. 1745 

w. 1379 

*Oxytropis, Dec. P. 1744 

radicijlorns. vid. cinerascens. 
JUauwolJli. vid. humidus. 
reduncus. Pa/?, 2}.. p. ?3 w. 71 

A. bamosus. Pall. it. (non L.) 

JT/Wd. H. et 5. 2J.. w. e. 

7 38.i* 

retroflexu.%. vid. parviflorus. 
retusus. Willd. % p. 120 w- i56 
rotundifoiius. #7//d. 2J..P. i5i w. i3a 

A. nummularius. Desf. (non Lam.) 
A. nummularioides. Dec. 

rupifragus. iW/. 2J.. P. 1 63 w. 14s 

A. cinerascens. /3. brevipes. Dec, 
A. cinerascens. y. longipes, D*c. (sec. 
Bbrst.) 

Russelii. vid. tumid us. 
sanguinolentus. Bbrst. 2J.. p.tgw. i3 7 

A. clavatus. j8. brevibractcatus. Dec. (sec. Bbrst.) 
A. incanus. var. Pall. 

schan^inianus. Pall. 2J.. p. 79 w. 39 
scorpioides. Pour. ©* p.. 52 w. 5i 

A. caniculatus. Schousb. 

secundus. Dec. non? Mich.) p. 65 
secundus. Mich. %. 
semibilocularis. Dec. %. p. 76 

A. Laxmanni Willd. (non L. fil.) w. 8» 

sempervirens. vid. aristatus. 
sericeus. Dae. 2{.. p. 55 
sesarncus. L. ©. p. 8 w # 55 
*setosus. Pall. 2J.. p. 8 w. 120 
sievcrsianus. Pall. %. v. 88 w. a 
sinicus. L. 0. p. 21 w. 72 

A. lotoides. Pall. 

A. umbellalus. (Pcrs.) 

*songaricus. Pall. 2J.. p. i3 w. 104 
: sordidus. Willd. %. p. 6 w. i23 

A. uralensis\ f/. rfa«. Smith, (non L.) 
Oxytropis uralcnsis. Dec. 

spicatus. vid. caudatus. 

♦squamulosus. Dec. 2J.. p. a3 
Stella. L. 0. p. 7 w. 54 

^. A. acutifolius. Dec. 

y. A. subulatus. D*5/. (sec. Willd.) 

stipnlaceus. vid. A. Onobrychis. 
striatellus. Pall. Bbrst. O. 
suberosus. Rufs. 

subulatus. Desf. vid. annularis et 
A. Stella. 
subulatus. Pall. vid. subuliformis. 
subuliformis. Dec. tj. P. 39 

A. subulatus. Pall. w. .66 
a. A. s. tauricus. Dec. 
A. subulatus uralensis. Pall. 
A. s. tataricus. Dtfj/. 

A. macrocarpus. Pall. ind. t 

fi. A. s. allaicus. P#r5. 

A. subulatus albiflorus. Pall 

y. A. subulatus. macilentus. PalL 

sufFruticosus. Dec. %. p. 5 
sulcatus. L. %. P. 41 w. 17 

A. leptostachyr. Pall. 
Thium lineare. Moenck 

Spec. 4o«4») 

Astragalus Astrocaryum 89 
ASTRAGALUS. Lin. P. 1745! ASTR AGA LUS. Lin. P. i 74 5 Astragalus w^ 1379 
♦Oxytropis. Dec. 2J.. P. 1744 
*sylvaticus. Wild. 2J.. P. 27 w. 90 

A. sylvicolus. Pall. 

m 

Phaca sylvatica. Pall. it. 

sylvicolus. vid. sylvaticus. 
syriacus. L. % P. 48 w. 60 
tauricus, Pall. 2J.. P. 24 vv * 65 

A. filiformis. Dec. 

A. cretaeeus. Pall. ind. t. 

tenellus. vid. Ervum multiflorum. 
tenuifolius. Dec. 2|.. (noni.) P. 10 
tenuifolius. L. vid. linearifolius. 
♦teres. Dec. P, 40 
testiculatus. Pall. 2f.. P. i6f w. 141 

A. cinerascens a radiciflorus. Dec. 

tomentosus* Lam. 2J.. P. 96 \v,3 

A. frntieosus. Forsk. (non L.) 
A. christiamis. Vahl. (non L.) 

Tragacantha. L. t). (non sequent.) 

P. nCw. 154 

A. massiliensis. Lam. 
Tragacantha massiliensis. Mill. 

Tragacantha. Villi vid. aristatus. 

Tragacantha. Habl. vid. A. Arna- 
cantha. 

tragacanthoides. JVilld. %. (non 
Lam.) w. 148 

tragacanthoides. Lam. vid. decli- 
natus. 

tragoides. L. r). (L Syst. N. ed. 1) 
tribuloides. Roth. 0. 
trigonus. Dec. r). P. 97 
trimestris. L. ©. P. 60 w. 48 

A. membranaceus. Moench. 

A. laamosus. /8 Pall. . 

♦triphyllus. Pall. 4. (non Pursh.) .1- 
v o w, 1379 1 


triphyllus. Pursh. %. 
tuoerculosus. P. 'io w. 149 tumidus. Dec. P. 72 
/ri/W. D. (non Bbrst.) 

P. 122 w. 161 

A. Rauwolfii. Vahl. 
A. Russeli. Rues. 
Colutea splnosa. Forsk. 

tumidus. Bbrst. 2J.. 
tunetanus. Willd. 2J.. w. 45 

, A. leptophyllus. jD*a/. (non Pa//.) p. 3 

*diginosus. L. 2J.. P. 80 \v. 37 

A. bicolor. Moench. (non Lam.) 

Krnbellatus. vid. sinicus. 

*uncatus. JU 4. p. 19 w . i38 
uncinates, vid baeticus. 
unifultus. Dec. 2J.. P. 9 
uralensis. L. %. (non sequent.) 

Phaca uralensis. Wi/&£. [P. 5 w. 122 

uralensis. D»r. v id # aordidus. 

erafeniiV. Fife vid. campestris. 
utriger. Pa// 2J.. P. i34 w. 102 

A. physodes. P a //. it. (non L.) 
Of. A. u. ovatus. Dec. 
* ». A. u. linearis. Dec 

v «gi nans. Z)ec. P. 126 
vaginatus. Pall. 4. p. 44 w. 3o 

*• v ersicolor major. Dec. opis. Dec. P. 1744 
varius. Lam. ty. p. 41 

A. virgatus. Pall. w. 24 
A. bohemicus. Mayer. 

versicolor. Pall. 2J.. p.34w. 20 

(cfr. A. vaginatus.) • 

♦verticillaris. Dec. 2JL* (non L.) p. 5j 

A. verticillaris. (3. Poir. 

verticillaris. L. vid. myriophyllus. 
vesicarius. L. 2J.. p. i5 

A. albidus. W. et K. 

viciaefolius. Dec. 2J.. p. 19 

A. humifusus. Willd. w. 6 1 

villosus. Mich. %. 

vimincus. Pall. ty. p. 3o w. 26 

A. cornutus. Pall. 

virescens. vid. falcatus et falcifor- 

mis. 
virgatifi. vid. varius, 
viscosus. IV' lid. 2J.. P. i5 w. i35 

A. foetid us. All. 

•A. campestris var. viscosa. Dec' 

(cfr. A. Halleri. All.) 

vulnerarioides. All. (specie9 flcta.) 
vulpinus. IVdld. %. p. 90 vr. 9 

A. alopecuroides. Pall. 

v>ol<*emis. vid. physodes. 

ASTRANTHUS. Lour. P. 9'° 

w. 724 
cochincWncnsis. Lonr.^y. p. 1 vv. i 
ASTR A NTT A. Lin.?. 677 w. 522 
Candida, vid. major, 
carniolica. Jacq. %. p. 3 w. 3 

A. minor. Scop, (non L.) \ 

caucasica. iVdld. Hrb. Spreng. %. 
ciliaris. L. % m P. 6 w. 5 , ' 

Alepidea ciliaris. Delar. 
Jasione capensis. Berg. 

Diapensia. vid. Sauiculaeuropaea. 

digitata. vid. minor. 
EpipacMs. L. %. P. 1 vr, 1 

Dondia Epipactis. Spreng. 

helleborifotia. vid. lietcrophylla. 
heteropliylia /Ti//rf. 2|.. p» 5 

A. maxima. Pall. 

A. helleborifolia. Salisb. Ait. 

major. L. %. p. a \v. a 

A. nigra. 5con. 
A. Candida. A/i7/ # 

maxima, vid. heteropliylia. 
minor. Z. 2}.. (non Scop.) p. 4 w. 4 

A. digitata. Moench. 

minor. Scop. vid. carniolica. 
nigra, vid. major, 
paucitlora. fierthol. 
trifida. //o#m. 
ASTREPHIA. Dufresne. vid. Vale- 

riana. 
laciniota. vid. Boerliavia chaero- 

phvlloides. 

ASTROCARYUM. iMbjer. XXI. 6 

aculeatum. Meyer, t). 

Bactrys minima. Gaert? 

Palma spinoiisiima etc Jacq. Am. p. t8a? I 


(Gen. 282* Spec. 4070.) <)0 Astroloma Athamantha s ASTROLOMA. R. Brown, rs. 771 
Gompactum R. Br. 1?. Rs 5 
denliculatum R Br. iy. RS. 3 

bumifusum. R. Br D MS. f 

Stypbelia humifusa. P<trs. 798. 10 
Styphelia serrulata. Labil. ^ 

Ventenatia humifusa. Cav. 

pallidum. R. Br t? RS. 4 
pro^tratum /I B>. ty rs. * 
tectum /i B- h. RS. 6 

ASTRO MI UM Lin. P. 2218 \v. 1786 

graveolen*. .L t). P- 1 vv. 1 
ATALAiVTIA. Correa. vid. Limonia 

monophylla. 
ATIIAMANTHA. Z.fV?.P.688w.535 

at >ta. vid. Ligusticurn alalum. 

annua, -L. © (non J/&. et «Sm.) 

p. 8 w. 10 

Libanotis annua. BoehL 

Athamantha Matthioli. Wulf? (sec. Spr.) 

Athainantha capillacea. Lam ? 

annui, S'b. et 5m. vid cretcnsis. 
capillirea. vid. annua. 
Cervaria. L. vid. Ligusticurn Cer 

varia. 

Cer aria. Berth, vid. lahfolia. 
ce^variaefolia. vid Cachrys erotica. 
chinensis. vid. Cnidium chinense 
condensata. vid. Ligusticurn con- 

densatum. crasicaulis. Fisch. i cretensis. L. 2J.. p. 7 >v. 9 

A. annua. «S<6. et Sm? 

Libanotis hirsuta, Rnehl. 

chrifh'noidei. vid Ligusticurn atha- 

manthoides. 
daucoides. vid. A. Libanotis. 
Jlearuosa. Dae. vid. Angelica car- 

vifolia. 
jlexuosa. H. Par. vid.* Sclinum 

sylvestre. 
Golaka. vid. Ligusticurn austria- 

cum , peloponense et Selinum au- 

stria cum 
incana. Stepk. p. 4 w. 5 
lasiantha. vid. Tragium Broteri. 
latifolia. Vivian. %. 

A. Cervaria. Berth, (non L.) 

leucospermum. vid. Seseli leucos- 

permum." 
Libanotis. L. %. p. 1 w. 1 

A* daucoides. Raeusch 

A. lurida. /Jefr. 

Libanotis. cretensis. Gaert 

Libanotis daucoides. Scop. 

Libanotis montana. All. 

Libanotis ftivini. Baumg. Scop. 

f$. Athamantha pub.^scens. Rett. 

Matthioli. Wnlj. %. p. 6 w. 8 

A. rupestris. Vill. 

A. mutellinoides. Lam. 

A- Turbith. Brot. (sec. Spr.) 

Libanotis rupestris. Scop. 

Seseli Turbith. L. 

(cfr. A. anuua.) 

Meum. ' vid. Meum atharaanticum. t. 691. 9 Athamantha— Athanasia 

A T H A B I A N T II A. Lm. P. 6»8 w. 535 

muliijiora. vid. Ligusticurn ci- 

prium. 

fnutetlinoidet. vid. A Matthioli. 
Orroselinum. vid. Selinum Oreo- 
selinum. 
panacifolia. Soreng. %. 

Cachrys panacifolia. Vohl. 

Cachrys hungarica. Mill. 
Cachrys pastinacea. Lam. 
Cachrys tomentosa. Desf. 
Cachrys lanata. H. medio I. 

pisana. vid. Selinum sylvestre. 
pubescent, vid. A. Libanotis. 
pyrenaica. vid. Ligusticurn atha- 

manthoides. 
ramosissima. Link. 

A. Turbith. Brot. 
(cfr. A. Matthioli.) 

rigida. Bernh. 2f.. 

sihirica. vid. Ligusticurn sibiricum. 

sicula.^. 2J.. p. 5 w. 7 

Bubon garganicum. Tenor. 

Turbith. vid. A. Matthioli et ramo- 
sissima 

vertieillata. Sib. et *fm. %. • 

vertioillosa. (ink. 
ATHYMUS. Neck. vid. Carlovizea. 

/ 

ATHANASIA Lin. p. 1834 w. 1470 
annua. L. ©. P. 19 w.8 

Lonas inodora. Gaert. 
/S. Achillea inodora. L. 

aspera. Thunb. ty. P. 11 w, 10 

A. laevigata. L. 

canescens. Thunb. ty. P. 7 w. 6 

A. lanuginosa. Cav./ 

capitata. L. tj. P. 4 w. 3 
[ cinerea. vid. tomentosa. 
crenata. L. 1). P. 1 w. 1 
crithmifolia. L. ty. P. 20 w, 18 
cuneifolia. Lam. 1). P. 9 
dentata. Li t>. P. 10 w, 9 
filiformis. Thunb. 1>. P. 18 w. 17 
flexuosa. Tliunb. ^ P. 17 w. 16 
genistifolia. vid. Relhania genisti- 

folia. 

glabra. Thunb. t>. P. 8 w. 7 
graminifolia. vid. Trattinickia an* 

gustifolia. 
hastata. vid. Melanantherahastata. 

hirsuta. Tliunb. tj. P. 15 w. U 
laniiginota. vid. canescens^ 
linifolia. vid. Tanacetum linifolium. 

longifolia. Z>a/n. t>. P. 2 

maritima. vid. Santolina maritima. 
obovata. vid. Trattinickia lancco- 

lata. 

paniculata. vid. Verbesina Core- 
opsis. 

parviflora. Thunb. ^. P. ai w. 19 

Tanacetum ci ithmifolium. L. 

pectinata. L. t". P. s3 w. ao 
pinata. L. ty, ?. 24 vv. 21 
pubescens, L>. 1). P. 6 vr- < 
(Gen. 286. Spec. 4107.) Athanasia Atractilis ATHANASIA. Lin. P.1834 w. t4 7 o| 
pumila. vid. Belhania pedunculata. 
punctata. Thunb. %. P. 3 w, % 
quinquedentata* Ihunb, %. 
salicifolia. Dietr. 1). 
scabra. Thunb. 1). 
serrata. (Raeusch.) 
sessilifolia. vid. Belhania lateriflora. 
squarro*a. vid. Belhania squarrosa. 
tanacetifolia. Roth. 2J.. 
tomentosa. Thunb. 1). P. 16 W. i5 

A. cinerea. L. fil. Lam. 

tricuspis. JDesf. 1). P. 22 

trifurcata. L. t?. P. i3 w. 12 
trinervia. vid. Trattinickia latifo- 
lia. 

uniflora. vid. Belhania cuneata. 
virgata. Jacg'. 1). P. 14 w. i3 

ATHECIA. Gaerf. rs. 934 
glabra. Gnert. rs. 1 

Forstera glabra. Oaert. in icone. 

ATHENAEA- Schreb. vid. Casearia 
ramiflora. 

ATHEBOPOGON. Mhlbg. P.251 

w. i366 

*Diwaeba. *Humb. et Bonpl. 
apludoides. Mhlbg. 2f.. rs. 1 w. 1 

Dinebra curtipendula. Dec. Beauv. 
Dineba melicoides. Beauv. 
Bouteloua nnelicaeformis. Hornem. 
Chloris curtipendula. Mich. p. 166. i3 

\v. 1864- 1 1 
Melica curtipendula. Mich. , 

*aristidioides. //. et B. 2J.. rs. 3 
♦bromoides. //. et #. 2J.. rs. 4 
*chondrosioides. //. et B. 2(.. rs 6% 

oligostachys. Nutt. 

racemosus. Pu et 4$". %. RS. a 

Bouteloua racemosa. Lagas* 

*rcpens. //. et /J. 2J.. Rs. 5 
ATHEBOSPEBMA. JLa&tf. P. 

2i5f> 

Atstherospkrxa. P01V. 

moschata. Labil. %\ P. 1 ^ 
ATI1RUPHYLLUM. Lour. 

lineare. vid, Myrsme linearis. 

ATBACTILIS. Lin. P. 1792 w 1438 
*Acarka. Wittd. \\. 1439 
acaulis. vid. gummifera. 

amplexicaulis. Poir. 2J.. 

armena vid. Cartharnus armenus. 

*caespitosa. .Dei/. ^. (4. Poir.) P. 7 

YV II 

*cancellata. L. O. P. 5<w. 7 

Cartharnus cancellatus. Lam. 
Cirrellium cancellatum. Gaert. 

flava. jDe5/. 2{.. P. 2 w. 2 
Jruticosa. vid. Berckheya incana. 
Jucus agrestis vid. Cartharnus la- 
natus. 

*gummifera. I/. 2J.. P. 3 w* 1 

A. acaulis. D§sf. 
Circellium gummiferum. Lam. 
Cartharnus. gummiferus. Lam. 
tafr. A. macroceph.tla.) N Atractilis — A triplex 91 

ATBACTILIS. Lin.?. 1792 w. 1438 
hum ili s. L- a*, p. 1 w. a 

Circellium humile. Gaert. 
Centaurea Carduus. Forsh. 

lanata. vid. Carduus lanatus. 
*lancea. Thunb. O. a*. P. 8 w. 5 

leucophaea. vid. Cartharnus cre- 
ticus. 
*macrocephala. Desf. %. p. 4 w.JJ 

A. gummifera. L. var. Poir. 

*macrophylla. Desf. %. p. 6 w. 3 
mexicana. vid. Onoseris mexicana. 

oppositifolia. vid. Bercheya gran- 
dill or a. 
*ovata. Thunb. P. 9 w. 6 

> pilosa. vid. Cartharnus lanatus. 
purpurea, vid. Onoseris purpurea. 
rigid a. vid. Cartharnus rigidus. 

ATBAGENE. Lin. vid. Clematis. ^ 

alpina. Pall. vid. Clematis sibi- 

-rica. 

americnna. vid. Clematis verticil- 
laris. 

austriaca. vid. Clematis alpina. 

ensis. 
ematis alpina. 

japorica. vid. Clematis polypetala. 

indica. vid. Clematis florida. 

polygorna. vid. Clematis dominica. 

tenuifolia. vid. 4nemone tenuifolia. 

tenuis, vid. Anemone tenuifolia. 

zeylanica. vid. Naravelia zcylanica. 
ATBAPHAXIS. Zm. p.8 7 5'w.6q8 

cuneifolia. Po*V. t). 

inermis. vid. undulata. 
r rcplicata. Lam. 1). 

A. spinosa. Merit, (non L.) 

spinosa. -L. 1). (non Herit.) P. 1 

w. 1 
spinosa. Herit. vid. replicata. 
undulata. Wiltik. 1). P. 8 w. a 

Mill. capensis. vid. Anemone cap 
Clemaiidis. vid. Clematis a , A. inermis. 
Polygonum itndulatum Thanh, (non X.) 
1 Polygonum atraphaxoides. Thunb. 

ATBIPLEX. Lin. rs. 1140 p. 656 

w. 1876 
acuminata. W* et K. 0- (et? Bbrst.) 

Rs. 24 w. 16 

A. nitens. j8. Poir. 

alba. Scop. 0. (non Bertol.) Rs. 27 

p. 16 

fl/&a. Bert. vid. rosea, 
albicans. ^>. >• (non sequent.) 

• rs. 2 

A. odorata. Pers? P. 2 

albicans. Wild. vid. incana. 
albicans. Besser* vid. A. Besse- 

riana. 
amaranthoides. vid # Axyris ama- 

ranthoides. 
angustifolia. «Smi't/i. 0. Rs.40 P. 25 

A. patula. Dec. PaU.ind. t. Poll, (non X.) 
A. virgata Scop. (sec. Schult.) 
A. virgata. //o/m, (sec. B6r*f.) 

argentea. Pa//. (L. Breit. 0.) 
astracanica. Balb. (Gen. aga. Spec. 4u6) Atriplex / 9* 

ATRIPLEX. Lin. rs. 1140 P. 656 

w. 1876 

beng'lensis Lam. 0. rs. 21 p. 1 1 

Chenopodium bengalense. Spielin. 
Chenopodium Atriplicis. L. var? 

Besseriana. Sthult ©. RS. 29 

A. albicans. Bess, (non Ait.) 

A. laciniata. 8. Whlbg. 

A. sinuata. Hoffm? (sec. Schult.) 

A. laciniata. Schkr? Bbrst? Lam. L. var? 

calotheca. vid hastata. 
campesttis. Ho h. 0. 
candicans. Link. 

A. glaur.a. 2?rof. (non L.) 

eanescens. j\uff. 

Calligonum eanescens. Pursh. 

cincrea. Labil, Ppir% t>. RS. 12 
coriacca. Forsk. Spre>*g* 1). RS. i5 
cristafa H. et J5. t). hs. 10 w. 9 
decumbens. Schult. rs. 45 

A. prostrata. R. 5r. (non Dec.) 

diffusa. #. £>/. 

erecta. Smith. 0. us. 41 w.^6 

foliolosa. Link. 0. rs. 17 

A. rosea. /3. foliosa. Pers. 

foliosa. vid. foliolosa. 
glauca. L. \y* (non sequent) rs. 6 

P. 5 w. 4 

* Chenopodium vesitum. Thunb. 
Chenopodium vestitum. Raeusch. 

glauca. Brot. vid. candicans. 
glauca* Pall. vid. yerrucifera. 
graeca. Willd. t). rs. 7 w. 7 
Halimus. L. 1>. (et? R. Br.) Rs. 1 

P. 1 w. 1 

p. Chenopodium Halimus. Thunb. 
(cfr. A. vcrrucifera.) 

hastata. L. 0. (non sequent.) rs, 30 

P. 12 w.20 

/g. A. hastata. /?. £>*<?. 
A. laciniata. $. Lam. 
y. A. calotheca. Rafn. Horntm. 

hastata. Curt* vid. patula. 
hastata. Geners. vid laciniata. 
hortensis. L. 0. Rs.22p.9w.14 
incana. Dietr. 0. r s. 26 

A. albicans. Willd. (non? ^if.) w. 1 8 

integrifolia. vid. triang^liris. 

lacera. Desf. 0. 

laciniata* Z # 0. (non Lam.) Rs. 28 

p. 10 w. 19 

A. hastata. Geners. (non L. sec. Whlbg.) 
(cfr. A. Besseriana.) 

laciniata. Lam. vid. A. Besseriana 
et ha tata. 

linifolia. //. et S. t?. rs.8 w. 8 

littoralis. L. 0. Rs. 43 p. 17 w. 27 

Chenopodium littorale. Thunb. 
/ A. salina. Pall. it. 

A. salicina. Gm*l. Syst. 
/§. A. marina. L. r> 1 * 
y % A. serrata. 7/ui*. (non Zacc.) 

lucid vid. sibirica. 
macrantha 5. Am<£. 
macrotkeca. //. Erf. ZeyK 0. 
marina, vid. litter ali>. 

(Gen. 29a* Atriplex ATRIPLEX. Iah. rs. 1140 P. 656 

w. 1876 

microphylla. Willd w. 5 [1139.64 

Chenopodium microphyllum. Thunb. Rs. 

W. et /C. ©. rs. 34 

W. 23 microsperma Erf. (cfr. A. oppositifolia.) 

mollis. Desf. 1>. RS.5 P.3w.3 
monoica. vid. rosea. 

mucronata. /4C et H. 0. 
multifida. De<f/. 0. 

muricata. //. et 7^. 1). rs. 11 w. 10 
nitens. Rebent. 0. Rs. 23 p. i5w.i5 

A. viridis. Ehrh. 

A. sagiltata. Borck. (sec. Schhr.) 

(cfr. A. acuminata.) 

oblonga. Fisch. (et? /Z 

oblongifolia. W. et H. rs. 35 
obtusa. Wttid, 0. rs. 33 w. 22 
odorata. vid. albicans, 
oppositifolia. Dec. 0. Rs. 38 

A. microsperma. W. et K? 

paludosa. /i. J3r. rs. 14 
parvitlora. If. et B. 0. rs. 52 
patula. Z. 0. (non Poll. Dec.) rs. 36 

* P. i3 w.24 

A. virgata. Scop. 

A. hastata. Curt. Leyss. (non L.) 

patula. Poll. Dec. vid. angusti- 

folia. 
pedunculata. L. 0. Rs.3y P. 19 w, '28 

JDiotis atriplicoides. Bbrst. 
Ceratocarpus maritimus. Pall. ind. t. 

polygaina. Sesse. Lag. t). KS.9 
portulacoides. Z. (non ? Pall.) rs. 4 

P. 4 w. a 

Chenopodium portulacoides. Thunb. 

portulacoides. Pall. vid. vcrruci- 
fera . 
prostrata. Dec. Bouch. 0. (non R* 

Br.) rs. 3i , 
prostrata. R. Br. vid. decumbens* 

rumilio. R. Br. rs. 46 
reniformis. fi. fir. us. i3 
rosea. L. 0. rs. 16 p. 6 w. 11 

A. alba. Bertol. (non Scop.) 

A. monoica. Moench. 

(cfr. A. foliolosa, sibirica, tatarica.) 

sagittata. vid. nitens. 
salicina. vid littoralis. 
salina. Desf. 0. (non Pall.) as. 44 
salina. Pall. vid. littoralis. 
semibaccala. /£. fir. 
serrata. 7jicc. (non Huds.) 
serrata. Huds. vid. littoralis. 
sibirica. Z^. O. rs. 18 P. 7 w. 1* 

A. lucida. Moench. 
A. rosea. S. Lam. 
Obione muricata. Gaert. 

sicula. Ucria. As. 48 

sinensis. Juss. 

sinuata. vid A. Besseriana. 

sulcata. Schrad. O. 

tatarica L. 0. Rs. 19 p. 8 w. i3 

A. rosea, y. Lam. 

Spec. 4*99) Atriplex Atrop Attalea — A vena 9» ATRIPLEX. Lin. Rs. 1140 P. 656 ATTALEA llamb. ct Bo npl. XXI 7 

w. 187O am^gdalina H. et B t) Thunbcrgiana. Schult. Rs.20 

Chenopodium sinualum. Thunb. fl. c. 
ChenopodLum laciniatum. Thunb. prod. 

triangularis. Wild. ©. Rs.32\v. 21 

A. integrifolia. Kmch. 

veneta. IVUld. 0. rs. s5 w. 17 
verrucifera jSA.< st. ty. rs. 3 

A. glauca. Poll, it? 

A. Haliinus. Pali it? (et ? L.) . 

/O. A* v. angustifolia. Bbrst. 

A. portulac.oides. /W/. ind. t. (non /,.) 

verticillatuin. £>«£- O. Rs. ^9 
virgata IFqffm. vid. angustifolia. 
virgata. Scop, vid, angustifolia et 

paiula, 

viridis. vid. nitons. 

ATROP A. Z>//i.rs.833p.5o2w.38i 

vid. Bellinia. ATiLUS. Satitb. vid. Isopogon et 

Petrophila. 

AUBEINTOiNlA. Bomb. 

tomesitosa. vid. \\ altheria ovata. 
AUBERTIA. Bory. Rs. 601 

borbonica Bory. ty. p. 1 
AUBLET'A. ^cA/^6. vid. Apeiba. 

AUBLETiA. Per*, vid. Monnieria. 
AUBLETIA. Lour. 

I ramosissimu. vid. Paliurus ramo- 

sissima. ^ 

AUBLETIA. Gaert. 

caseolaris. vid. Sonneratia acida# 
AUBBIET1A. Adam. vid. Alyssum 

creticum, 

AUCUBA. Thunb. p. 12045 w. 1649 

japonica. Thunb. %. P. 1 w 1 
AUGEA. Tliunb. P. 1 01 w.879 

Thunb. <7>. 2(.. -r- — 1 capen.iis. lhuno. ©. 14.. p. 1 w 

arboresccns. Ju b. RS.8 p. 14 w.6J A uGlA. Lour. XIII. 1 

sinensis. Lour. ty. 

AULA CIA. Lour. X. 1 
falcata. Lour. 1). . 
punctata, vid. Koofcia punctata* 

AULAX. 5*/#. /*. J3/-ou;/i. 

pinifoiia. /t. jB'*. ty. Cestrum campanula turn. Lam. 
■ Lyoium aggregatum. R. ct P. 
Atropa solanacea. All? (non L.) 

arenaria. Willd. Ms. (//. et B.)%. 
aristata. Poir. ty. rs. 10 [R>. 1 j 

Physalis aristata. Ait. v. 5o5. 2 w. 382. 2 
Nicandrae species. jR. ct S? 

pera. ft. ct P. %. Ri.7 p. 6 
Belladonna. L. %. hs. t p 2 w. 2 

Belladonna baccifcra. L.am. fl. fr. 
Belladonna tridiotoma Scop. Moench. 

bicolor. fi e\ P. ty. Rs.G p. 5 
biflora. R. et P. h- Rs. 3 p 4 

A. erecta. Ho mem ? (non Zncc.) 

daturaefolia. vid. Kicamlra physa- 

lodes. 
erecta. 7,ucc. ty. (non? Hornem) 

rs 4 

erecta. Hornem. vid. biflora. [Rs. 13 
flcxuosa. WdLl Ms. ( //. ct /i) D 
frutescens. L. t. as. 9 p. i5 w. 7 

Physalis suberosa. Cav. 

fccrbarea. Nidi. % rs. \\ 

Mandragora* L %. * \ w. 1 

Mandragora officinalis. MM. Rs. 8 3 4-1 
Mandragora. acaulis. Gaert. 

physatodes. vid. Nicandra pliysa-j 

lodes. 
plicata. vid. Bellinia procumbens. 
revoluta. vid umbellata. 
Rothii. vid Bellinia umbellata. 
sideroxyloides. PVUld. 3is. (//. et 

^f.) 1>. Rs. \% 
solanacea. L. vid. Solarium aggre 

gatum. 

solanacea. All. vid. arboresccns. 
umbellata. H. et P. fc. (non /io*/i.) 

rs. 1 p. 3 

A. revoluta. Durfr. 

umbellata. Roth. vid. Bellinia urn- 
bellafa. 
vilIo> a . Zucr. D. rs. 5 

^iridiflora. //. et B. £. (o J. A. pinifoiia. Berg. 

Protca pinifoiia. Thunb. ?. 21 3. 24 w. 

i65. 21 

Leuradendrum pinifolium. Z#. 
Q. Leucadendrum canrellatum. L. 
Protea bracteata. Thunb. L.fil. P. 21 3. 28 

w. 1 6 5. 2$ 

umbellata. /?• /^r. ^. 

*. Protea aulacea. Thunb. P. 2 1 3. 37 
U w. 1 65 34 

§. Protea umbellata. 77iun&. P. 21 3. 5 8 

w. 1 6 5. 55 

\ULAXIS.,£Wor\ Nntt vid. Phala- v ca 
ob villosa 
AUHANT1UM. Mill, vid Citrus. 
acre. vid. Citrus Aurantium. 
orientale. vid. Citrus Aurantium 

sal'u ifolia. 
AC11ELIA Cass. m 

glutinosa. vid. Inula glutmosa. 
sauarroia. vid. Donia squarrosa 

AUB1NIA. Desv. 

pensis. vid. Pellaria capensis. 
„„cordata. vid. Peltaria obcordata. 
srtxatilis. vid. Alyssum saxatile. 
A YEN A Lin. rs. ^28 p. 179 "'-M* 
vid. Trisctum. 
agraria. vid. Dantonia strigosa. 
airoides. Dec. vid. Aira aquatica. 
airoides. hoel. vid. Trisetum ai- 
roides. 
airoides. Pour. vid. Trise um Four- 
alba ' Vahl ©. RS.3 p. 4 w f0 1 . 
A^/na. 5mi//i. vid. Trisetum aipi- 

num. . . 

alpina. Latour. vid. versicolor. 

alta vid. strigosa. 
Spec. 4229*) \ 94 Avena Arena i AVENA. Lin. rs. 328 P. 179 w. 14a AVENA. Lin. Rs. 3a8 P. 179 w. iij amethystina. Clar. Dec O. Rs. 16 
anglica. vid. sativa. 
antarctica. R. Br. (non? Thunb.) 

as. 29 

Torresia antarctica. Bertiuj. 

Aira antarctica. Forst. 

(non Disarrhenum antarcticum. Labil.) 

antarctica. Ihunb. p.3i w. 26 (et? 
/£. JSr. sec. Beauv.) 
arundinarea. Delil. 
aurata. Ml. Suter. 

(cfr. Tiichodinm flavcsccns et rupestre.) 

barbata. vid. hirsuta, 
bonghalcnsis.f Sc/iwaegr. Breit.) 0. 
bifida, vid. Broinus bifidus. 
brevis. Roth. 0. rs. 2 p. 3 w. 3 

A. nuda. Thuil. (non tL.) 

bromoidcs. L. rs. 21 P. 36 vv. 34 

A. pratensis. /?. Dec. 

(cfr. A. caryophyllea et pratensis.) 

bulbosa. vid. Holcus bulbosus. 
calycina. Lam. vid. Danthonia ca- 
lycina. 

ralycina. Fill. vid. Danthonia pro- 

vincialis. 
canescens. vid. Aira canescens. 
capensis. L. vid. muricata ct Ari- 

stida capensis. 

capensis. Berg: vid. liispida. 
capillacea. Beauv. (quid?) 
caroliniana. vid. palustris. 
caryophyllea. Sib. et Sm. 2/.. 
IVeb.) rs. 22 (non A. bromoidcs. L. (sec. Smith.) 

caryophyllea. Web. vid. Aira ca- 
ryophyllea. 

Cavanillcsii. Lagas. (non Hortul.) 

»S. 30 

Stipa gigantea. Link. 

Sfrpa arenaria. £/of. 

Cavanillesii. Hortul. vid. Dan- 
thonia s rigosa. 
chinensis. vid nuda. ' , 

ciliaris. vid. Trichodium fuscum. 
cinerea. vid. sativa. 
cocjuimbensis. #. et S. Rs.34 
cristata. vid Trisetum neglectum 
diantha. vid. Anthoxanthum odo- 
ratum. 

disperma. vid. sativa. 

distichophylla. VittMi. Trisetum 

distieliophyllum. 

dijtichophylla. Host. vid. True- 
turn argenteum. 
rffii/a. vid. Trisetum striatum. 
elatior. vid. Holcus avenaceus. 
elephantina. T/iunb. rs. 10 p* l2 

fallax. R. et S. 2J.. rs. 12 *" * 7 

A. sempervirens. #ec. (non ScArad. nee ? 
A. striata. Lam m (see Dec.) # 

fatua. -L. 0. (non Schreb.) 0. r S . 7 
r M '-to w.16 

fcfir. A. *terili«.) .* fatua. Schreb. vid. sterilis. 
fertilis. vid. Trisetum striatum. 
festucoides. vid. Arundo Ampelo- 
desmos. 

filifolia. La 2J.. Rs. 32 
filiformis. Labil. vid. Agrostis no- 
vae Hollandiae. 
filiformis. torst. vid. Agrostii 
sativa. 
L. vid. Trisetum fla- Forsteri. 
flava. vid. 

flavescens, 
vescens. 

Jlavescens. Gener. vid. Trisetum 

carpaticum et fuscum. 
flexuosa. Schrank. 
fragilis. Z. ©. P. 35 w. 27 

Gaudinia fragilis. Beauv. Rs. 33 6. 1 

Freyta. vid. Danthonia strigosa. 
/us*a. uinrf. vid. sativa. 
fusca. Schult. vid.Trisetum fuscum. 
georgiana. vid sativa. 
georgica. vid. sativa. 
glauca. Lapeyr. %. Rs. i3 

A. sempervirens. Host, (sec, Lapeyr.) 

glumosa. vid. Danthonia spicata. 
heteromalla. Hall. (Comm. Goett.) 
Moench. 0. 

hirsuta. Roth. 0. (et? Moench.) 

rs. 8 

A. barbata. Poll. 

A. villosa. Lag. 

A. sesquitertia. Hortul. 

A. liispida. Hortul. . 

hirtula. Lag. 0. Rs. 5r 
hispanica. Ard. vid. sativa. 
hispanica. Hortul. vid. Danthonia 
strigosa. 
hispida. 77i!zk&. Z,. /£/. r s , , 9 P .^ 

w. 28 

A. capensis. Burm. 
Anthistiria hispanica. Thunb. 
Ehrharta hispida. Beau v . 

Ueta. vid. Festuca pinnata. 
i0M#«. vid. Holcus Janatus. 

latijoha. yid. phniculmis. 
Loejfungiana. L. v jd. Trisetum 
lioeft/jngianum. 

Loeffiingiana. Hortul. vid. Trise- 
tum nf glectum. 

longifolia. vid. sempervirens. 
lupalina. vid. Danthonia lupulina. 
m «crocar pa . vid. sterilis. 
magellanica. JSea^u. (quid?) 
mollis. /l//< /*. („on «oe/!) Rs. ib p. 28 
mo// ^- ««e/. vid. Holcus mollis. 

monantha. vid. Trichodium cani- 
num. 

montana. 

montana, 

bescens. 
montana. 
montana. 

tana. \ 

Brat, (non sequent.) 
ViU. vid. Trisetum pu- 

Fl. JVett. vid. pratensis. 

Weber, vid. Aira mon- (Gen. 3oi. ; muricata, Spreng. 

A. capensis. l. fit? (sec. Spr.) 

Spec. 4256.) Avena Arena <>5 AVENA. Lin. Rs. 3*8 P. 179 w. 142 AVENA. Zin. Rs.328 p. 179 w. 143 

nervosa, /$. Br. (non Lam.) Rs. s'g 
. nervosa. /.am, vid. Dantlionia stri- pumila. Desj. ©. (non Lcm.) Rs 25 

P. 26 gosa. 
nodosa, vid. Holcus avenaceus. 

nuda. -L. ©. (non Tnuit.) Rs. 6 p. 9 

w. i5 

/ff. A. chinensis. Fisch. 

nuda. Ihuil. vid. brevis. 

odorata. Dec. vid. Holcus austra- 
lis. 

odorata. Pers. vid. Holcus borea- 

lis. 

orientalis. S^hreb. 0. (non Zf cc.) 

Rs.5 p. 6 w. 12 

A. tatarlca. ^rn\ 

A. racemosa. Thuil. 

/?. A. uni lateralis. Brouss. „ « 

orientahs. Z/uc. Jws*. _ 
pallens. Link. Rs, i5 P. 17 

A. retifolia. i5rof. 

A. elatior. L. var? Poir. 

"pallida, vid. Trisetum nudum, 
palustris. Mch Rs. 18 p. 21 

A. carolitiiana. Walt. 

pani ea. Li;>k. vid Trisetum pa 

niceum. 
panicea. Hortul. vid. Koeleriabra- 

chystachya. 
pat vijlora. De\f. vid. Trisetum par- 

viflorum. 
parvifiora. IV lid. vid. Trisetum 

micranthum. i 

pauajiora. vid. Trisetum neglec- 
turn 

pemyivanica. L. vid. Trisetum 

pcnsylvanicum. 
pensylvanica. Forsk. vid. Trisetum 

Forsko'lilei. 

peruviana, vid. Trisetum ncglec- 
turn 

pilosa vid. Trisetum pubescens. 
planiculmis. Sclirad. %.{i\on Smith.) 

Rs. 10 

A. latifolia. Host. 

Gaudinia plamcuhnis. Beauv. 

planicul Us Smith, e.b. vid. Tri- 
setum alpinum. 
fodolica. vid sativa. 
polonica. (Schwaegr. Breit.) Q. 
praccox. Beauv. ©. Rs. 1 

Aira praecox. L. p. 148. 18 w. i3j. 14 
Aira canescens. #. Pttf. 
A vena piuilla. /r^fr. 

pratensis jL. 2J.. (non Gouan.) Rs. 20 

. P.22>V.29 

#• A. p. angustifolia. /?. ct 5. 

A. bromoides. Alitor, (et L. sec. Schrad.) 

A- montana. /7. /reff. 

«• A. splendens. Galtor. 

pratensu. Gouan. vid. 

pubescens. 

precatoria. vid. Holcus bulbosus 

Proorncialis. vid. Dantlionia pro- 
vmcialis. 

Pulcheila. Beauv. (quid?) Trisetum pumila Lam. vid. Kocleria phle- 
oides. 

vid. Trisetum al- 


purpurascens. 

pestre. 

purpurea, vid. Dantlionia purpu- 
rea. pa ilia. vid. praecox. 

quad* i>efa. Lab I Rs. 27 

Agrostis quadriseta. R. Br. 

rai emo$a. vid. orientalis. 
redoldns. vid. llolcus redolens. 
rw6 a. vid saliva. 
rupestiis. vid Trichodium rupei 
tre, v 

sativa. L. ©. Rs. 4 p. 7 w. i3 

A. di sperm a. vWi//. 
/J. A. liispanica. Ard. 
A. fusca. ^/rd. (in tab.) 

A. podolica. Pascal. 

rubra. Zacc. 


A. 
A. A. georgiana. Zuce. 

Hortul. 


» gcorgica. 

A. angl oa. Autor. 
cinerea. Alitor. A. 
A. 
A. flava. Autor. 
trispcrma. Autor. scabriuscula. Lag. 0. Rs. 39 
Schcuchzeri. vid. versicolor. 
sedenensis. vid sempcrvirens. 
sempervirens. ^Y//. %. (non? 7/ojf.) 

RS. II P. 16 

A. sedenensis. Dec. 
A. longi folia. Thore. 

Arundo sedenensis. Deslong. 
Avena sesquitei tia. Tenor, (non L.) 
Dcyeuxia sedenensis. Beauv. 

sempervirens. Host, vid glauca. 
se<quitertia. L. vid. Trisetum bu- 

bescens. , 
$e»QidU>rtia. IV Hid. vid. Trisetum 

argent cum. 

sesquiterHa. Dec. Sat. vid. Trise- 
tum al pestre. 

sesanitertia. Bbrst. vid. Trisetum 

rigidum. 

sequitertia. 

sctacea. Vilt. (non Mhtbg.) p. 17 

w. 18 

A. subulata. Lam. 

Dantlionia setaoca. Beauv. (non R. Br.) 

(non Avena aurata. All. see. Bohdt.) 

setacea. Mhlbg. vid. Aristida di- 

chotoma. 
setifolia. vid. pallens. 
sibtrica. vid Stipa sibirica. 
spicata vid. Dantlionia provincia - 

lis et spicata. 
spi-pe'ormi*. vid. Dantlionia spi- 

caeformis. 

spt ndens. vid. pratensis. 

Sehrmnk. Hortul. vid. hirsuta. \ 


(Gen. 3oi. squarrosa 
Spec. 4274.) «6 A vena — Ayenia 


1VENA. Lin. rs. 328 p. 179 w. 142 
sterilis. L. 0. Rs. 9 P. it w. 22 

A. fatua. Schrtb. tab. 1 5 (non L.) 
A. macrocarpa. Moenck. 
A. fatua. 8. Dec. 

stipaeformis. L. p. 1 \v. 3 

Chaetaria stipaeformis. Beauv.Rs. 240.11 
(non Aristida stipaeformis. Lam.) 

striata. Mich, (non Lam.) rs. i4 
strigosa Vogt vd. Trisetum striatum. 
strigosa. Schreb. vid. Danthonia 

strigosa, 
subatata. vid. setacea. 
tatarica. vid. orientalis. 
triantha. vid. flavescens. 
triaristata. vid. Trisetum tenue. 
tri^eta. vid. Trisetum villosum. 
trisperma. vid. sativa. 
unilateralis. vid. orientalis. 
versicolor. Vill. 2J.. Rs. 24 p. 24 

A. Scheurhzeri. Alt. 
A. alpina. Latour. 

villosa. vid. liirsuta. 

AVEHRHOA. iiii. p. ijS* w. 907 
acida. vid. Cicca distycba. 
Bilimbi. jL. 1). P. 1 w. 1 
<Jarambola. L. t). P. 2 w.2 

AYICENNIA. Lin, p. 1440W.1209 

africana. vid. tomentosa. 
nitida. Z. 1). (non /JorfscA.)P.3w.3 
nitida. Rodsch, vid. tomentosa. 
resinifera. vid. tomentosa. 
tomentosa. Z. 1). P. 1 \y. 1 

A. africana. Bearro. 

A. resinifera. Font. 

A. nitida. Rodsch, (non L.) 

Boritia germinans. /.. 

Sccura marina. Forsh. \ 

a. A. t. cumanensis H, el B. 

8. A. t. campecliiensis. //. ct B. \ 

y. A. t. guayaquib'nsis. //. ct B. 

A XI A. Lour. rs. j 21 

cochinchincnsis. Lour. ty. as. 1 

AXINAEA. /Jjiiiz: ct P«u. p. 1161 

lanccolata. R. et P. t>. p. 1 
purpurea. /{. et P. ty- p. 2 
AXOSOPIS. /Wu 

aureus, vid . Paspalum aureum. 
cimicinus. vid. Milium cimicinum. 
digit at us. vid. M Hum digit alum. 
paniceus. vid. Paspalum filiforme. 
Poiretii. vid. Milium comprcssum! 

AX1RIS. Zwriii p. 2 o4i w. 1645 

amaranthoides. Z>. O. p. 1 vv # i 

Atriplex amaranthoides. GmeU 

xcratoides. vid. Ceratospermum 

papposum. 
hybrida. L. 0. P. 2 w. 2 

a. triflora. Moenck. prostrate. L. 0. P. 3 w. 3 

triflora. vid. hibrida. 

AYENIA. Lin. P. 5 9 5 w. 418 
Dayrma. Mitli bs. ioo5 

laevigata. Sw. ty. Rs. 2 p. 2 w. 2 
magna. L. 2J.. ks. 4 P. 4 w.4 

pusilla. L. ©. lis. 1 p. 1 w. 1 

(Gen. 3og Aylanthus — Azalea 

ATENIA. Lin. p.5g5 w. 418 

spinosa. vid. Byttneria ovata. 

tomentosa. L. Rs 3 P. 3 w. 3 
AYLANTHUS. vid. Ailantbus. 
AZALEA. Lin. Rs.728 P. 484 w. 312 

alba. vid. nudiflora. 

americana. (Breit.) ty. 

arborea. vid. pontica. 

arborescens. Pursh. ty, Rs. 11 

aurantiaca. Dietr. ty 

A. calendulacea. Mich, var? /?. et 5. 

bicolor. Pursh. ty. Rs 5 

■ 

A. nudiflora. * bicolor. Ait. 

calendulacea Mich. Pursh, ty. rs«4 

a. A. c. flammea. Mich, 
p. A. c. croeea, Mich, 
(cfr. A. aurantiaca.) ■ 

canesccns. Mich. ty. bs. 7 p. 9 

carnea. vid. nudiflora. 

coccinea. vid. nudiflora. 

fasciculata. (iYois.) 

fimbriata. 7/orf, ang/. 
Jissa. vid. viscosa. 
/lava. vid. nudiflora 
floribunda. vid. viscosa. 

fragrans. Adams 1).rs. i3 

glauca. Z,am. 1). (et? 7Weer&.) Rs.8 

A. scabra. puorimrf. [p.7*w.E. 1Q7« 3 
A. viicosa J floribunda. ^1*. 

/?. A. glauca serotina. f/orf. Ctls. 

globosa. (Diois.) 
hispida. Pursh. ty. Rs. 9 

A. viscosa glauca. Pursh. 

indica. L. ty. Rs. 2 P. 1 \v. 2 
lapponica. L. ty. rs. 12 p. 2 \v. 5 

Rhododcndrum lapponicum. Wklbg. 

licida. vid. viscosa. 
lugens. Jlort. angt, 
nitida. Pursh. ty. rs. 10 
nudiflora. L. ty. Rs 3 P. 6 w. 3 

A. pcricymenoides. Mich. 
A. pericymena. Pers. P. $ 
a. A. n- coccinea. Ait. 
A. speciosa. yvilld? 
A. rubra. Meerb ? 

P. A. n. rutilans. Ait. 
y. A. n. carnea. Ait. 
J. A. n. alba. Ait. 

t. A. n. papillionacea. Ait. 
£ A. n. partita. Ait. 

V- A. partita polyandra. Pursh. 
S'- A. n. fiava. Mich. \ 

(cfr. A. bicolor.) 

odomta. vid viscosa. 
papillionacea. vid. nudiflora. 
partita, vid. nudiflora. 
pcnclymenoides. vid. nudiflora. 
pildsa. vid. Menzicsia globularis. 
pontica. L. ty. rs. 1 p. 5 w. 1 

A. arborea. L. 

Rhododendrum ponticum. Schreb. 

procumbcns. L. ty. P. 3 w. 6 

Loiscleuria procumbens. Desv- K$. 7o5. * 
P. A. tomentosa. Duroi. 
(cfr. A. rosmarinifolia.) 

punctata. Lour.' ty. 
Spec. 43)3.) s Azalea — Azima 

AZALEA. Lin. rs. 728 P. 484 w. 5i2 
purpurea. Hort. angt. 
rosmarinifolia. Burm. Lam. 1). I RS. 14 \ A. procumbens. L ? 

rubescens. ( J\ois 9 ) 
rubra, vid. nudiflora. 
tcabra. vid. glauca. 
speciosa. vid. nudiflora. 
tomentosa. vid. procumbens. 
variegata. vid. viscosa. 
viscosa. L. \y. R. 6 ?. 7 w. 4 

ex. A. v. odorata. Ait, 

ft. A. v. vittata. Ait. 

y. A. v. hssa. Ait. 

A. lucida. Meerb. (et ? Fahl.) 

4. A. v. variegata. Dietr. 

(cfr. A. glauca et hispida.) 

vittata. vid. viscosa. 
AZARA. Ruiz, et Pav. P. 1276 

dentata. R. et P. t?. p. 3 

integrifolia. 71. et P. t). p. t 

serrata. i{. et P. t*. p. 1 
AZAROLUS. Borckh. 

alpina. vid. Pvrus alpina. 

AZEDARACH. Mo<mc/i. 
deleteria. vid. Melia Azedarach. 

fraxinifolia. vid. Melia Azedi- 
raclita. 
AZIMA. £am. P. 3o2 ' 

diacantha. vid. Canthium parviflo- 
rum. 

noua. vid. tetracantha* 
tetracantha. Lam. 1). P. 1 

A. nova. Gmtl Syst. 

Monetia barleriodes. x,. m. 496. J w. 2.33. 

(Gen, 3n. I 

Azorella - 97 AZORELLA. Jus*, lam. 

aretioides. vid. Bolax caespitosus. 
caespitosa. Cav. vid. Bolax cae- 
spitosus. 

caespitosa. Vaid. vid. Bolax gum- 
mifer. ^- 

Chamitis. vid. Bolax filamentosus. 

cladorrhiza. vid. Bolax cladorr- 
hizus. 

compressa. vid. Trachyrnene com- 
pressa. 

corymbosa. vid. Bolax lycopodioi- 
des. 

crassifolia. vid. Bolax caespito- 
sus. 

crenata. vid. Bolax crenata. 

Jilamentosa. vid. Bolax filamen- 
tosus. 

gummifera. vid. Bolax caespito- 
sus. 
sua. # V lanceolata t vid. Trachyrnene lan- 
ceolata. 

linearifolia. vid. Trachyrnene li- 
nearis. 

multiftda. vid. Bolax multifidus. 

ovata. vid. Trachyrnene ova'a. 

pedunculata. vid. Boiax peduncu- 

latus. 
re/u/ormzY vidHydrocofyle hirsute. 

spinosa. vid. Bolax spinosus. 

tricu$pidata. vid. Bolax gummifcr. 

trifurcata. vid. Bolax gummifer. 

trif areata. /J. P^r^. vid. Bolax 

caespitosa. 
Spec. 4321.) 


I 


^ \ 


• G 


B. 

BAB I ANA. Gawl. vid. Gladiolus. 
ohtusi folia, vid. Gladiolus latifo- 
lius. 
ringens. vid. Antholyza ringens. ■ 
Jhiybergi. vid. Antholyza plicata. 
tubijlora. vid. Gladiolus strictus, 
tubatus ct tubitlorus. 
BACA. Jufs. Bone. II. 1 

BACA SI A. Ruiz, et Pau. P. 1788 
Bacazh. Pers. 

tpinoia. /I. ot P. ft. p. 1 

Diarantlia ambigua. Lagos* 

BACCAIREA. Lour. XXIII. 2 

cauliflora. Lour. ft. 
ranullora. I our* ft. 
svlvcstris. Lour. ft. 

B A C CII A RIS. Z.*7u p. 1846 w. 1479 

vid. Convz 
*Molika. Ruiz, et Pav. Pers. 
adnata. //. ct B. ft* w. e 922.3 
adscendcns. Jix/j. P. i3 
ttegypti^ca. \ id. B. Dioscoridis. 

angustifolia. Mick. ft. P. 12 
arborea. .L. 1?. P. 4 w. 3 

*arbutifo ? ia. Vahl. ft. P. 20 w. 6 

Conyza aibulifoiia. Lam? 

arguta. Juss. p. q* 

B. viscosa. Lam. var? Pers. 
B. maddgasrr.nensis. vr.r ? Pers. 

arunca. vid. Conyza Gouani. 
brazil ana. vid. Vernonia srabra. 

♦cacspifosa. R. ct P. ft. p. 38 

chinensis. vid. Conyza Lourciri. 
*concava. R. et P. ft. p. »2 
*corymbosa. ft. ct P. ft. p. 4<> 
*dcpendcns. ft. ct P. ft. p. 28 
*dioica. Vahl. ft. p. 3i w. i3 
Dioscoridis. Zv. ft. p. 16 w. 8 

B. aegyptiaca. Forsh. (et? Lam.) 

Conyza DioscorJdis. Desf. 

*emargiha?a. ft. et P. ft. p. 27 
♦ferrnginea. ft. ct P. ft. p. 43 
foctida. L. Walt. 2J.. w. 14 

Conyza camphorata. Pursh. 

<non? Conyza foetida. Lam.) 

glomerulifiora. Per:., ft. p. 11 

B. scssiliiJor.i. Mich, (non Vahl.) 

•glutinosa. Pert. ft. p. 4.5 

Molina visrosa. It. et P. 

halimifolia. L. ft. (non Moench.) 

■ p. 10 w. 5 

C. runei folia. Moench. 
Conyza halimifolia. Desf. 

halimifolia. Moench. vid. ivaefo- 

b'a. % \ 
hieracx [folia, vid. Conyza Gouani. 
ilirifolia. I am. ft. p. 3 
indica./y. ft. p. 18 w. 10 * 
*• BACCHARIS. Lin.*. 1846 w. 1479 

*ivaefolia. L ft p. 1 vv. 1 

B. halimifolia. Moench. Supl. (non L.) 
Conyza ivae folia. Desf. 
Molina striata. R. et P. 

*latifolia. ft. et P. ft. p. 3 2 
"linearis, ft. et P. ft. p. 36 

lyropodioides. Lam. Bory. ft. P. 5i 

nereifolia. L. ft. p. 2 

Conyza nereifolia. Htrit. 
Brarhylaena. /?. fir. 

•ilitida. ft et P. ft. p. 42 
*oblongifolia. ft. et P ft. P. 29 
ovalis. Per*. Jus . p 19 

parviflora Pmr ft. non ft. et P.) 

parviflora. ft. et P. ft. p. 47 
prostrata. ft. et P. ft. p. 37 
quadrinervia. Juss. Pers. lb. v» 6 
♦reticulata, ft et P. ft p. 53 
♦saliciiblia. ft. et P. ft. p. 55 
Salvia', vid. Conyza balsumifcra. 

: scabra. ft. el P. ft. p. 34 
*scandens. ft. et P. ft. p. 33 
Scoparia. Sw. ft. p. 44 

Calea s<oparia. L. w. 1466 6. 
Sergil us scoparius. Gatrt. 
Chrysocoma. sroparia. L. Amoen. 

senega U-nsis J 5a. ft. p i5 

*sessiiifiora. Vahl. ft. (non MrV/i.) 

p. 19 

sessiti flora. Mich vid. g'omeruli- 

folia. 

"t omen to* a. ft. et P. ft. p. 5o 

*tridentata. Vahl. ft. p 21 w. 12 

• Cony/ a cune. folia. Ltnu ? (sec. Pers.) 
Molina obovata. B. ct P? (sec. P«**.) 

*uniflora. ft. ct P. ft. p 4 6 

*vcnosa. ft. et P. ft. p. 54 
viscosa. Lam. ft. (non Watt.) v. 5 

w. 4 

Elpbegea minor. Caw. 

viscosa. Walt. vid. Cony/a l)i- 
frons. 
BACCHAROIDES. Lin. vid. Verno- 

1 ia anthelmintica 

BACHE. Aubl. vid. Mauritia, et Sa- 

gus arnfricana. 
BACON I A. Dec. ks. 43o 

eor\mbosa. Dec ft. rs. 1 

BAG OP A. Aull. rs. 660 p. 'V 

r vv. 3° 2 

aquatica. -^u6/. ps. 1 p. 1 w 1 
BACTR1S. J«c?. p. 2080 w. 1681 
gasipaes. //. et B. ft. 

globnsa. vid. minor. 
guineen is. vid. minor, 
major. Jacq. ft. p. 2 w. s 
minima. Gaert, 


(rfr. Astrocarymn aculeatujn.> 

(Gen. 3i6. Spec. 4373) ' Bactris — Balbisia 

BACTRIS. Jacq. p.2080 w. 1681 
minor. Jacq. 1). p. 1 w. 1 

B. globosa. Gaert. 
B. guineensis. L. mat. med. 
Palma spinosa. Mill. (sec. Gaert.') 
Palma gracilis. Mill. (sec. Lam.) 
* Cocos guineensis. L. 

BAGTYRILOBiUM. mild. 
Fistula, vid. Cassia Fistula. 

tat if o Hum. vid, Anagyris latifolia. 
BADAMIA. Gaert. 

Commersoni. vid. Mirobalanus Ter- 
minalia. 

B A E A. Commers. rs, 85 p. 53 w, 52 
vid. Calceolaria. 
alata. vid. Calceolaria petiolaris. 
magellanica. Lam. 2J.. rs, 1 p. 1 w. 1 

B. Praliniana. St. Hit. 

Praliniana. vid. magellanica, 
BAECKEA. Lin. 
Becrea. Pers. p. 520 

chinensis. vid. frutcscens. 

densifolia. Smith, ty. p. 2 

diosmifolia. Rudg. ty. 

frutescens. .L. t). p. 1 

B. chinensis. Gaert. s 

linifolia. Rudg, ty. 
virgata. Ait. ty. 
B AE O B OTRIS. Forst. VahU p. 401 

w. 364 
*Maeasa. Roem. et Schutt. rs. 913 

Maesa. Forsh. 
Siburatia. Pet. Thouar. 
*lanceolata. Vahl \y. rs. 2 p. 1 w. 1 

Maesa arabica. Gmel. Syst. 

nemoralis. Vahl. ty. p. 2 w 2 

Maasa Baeobotrys. /?. et S. 1 

*ovata. J°ef. 7%. ty. rs. 3 
BAEUMERTA. //. fVett. 

l\asturtium. vid. Sisymbrium Na- 
sturtium. 

BAGALATTA. Roxb. vid. Cocculus 

acuminatus. 
BAGASSA. AuhL 

guiancnsis. AuhL 
BAHIA. Lagas. vid. Bellium. 
1UILLIER1A. Aubl. vid. Trixis. 
BAITARIA. Ruiz, et Pav. p. 1179 

acaulis. R. ct P. p. 1 

BALANITES. D elite. VIII. 1 
aegyptiaca. Del. fu 

Ximenia aegyptiaca. L. 
Ximenia ferox. Poir. 

BALANOPHORA. Font. 

fungosa. vid. Cynomorium Bala- 
nophora. 

BALANOPTERTS. Gaert. 

minor, vid. Ileriticra minor. 
Tothila. vid. Ileriticra littoralis. 
BALBISIA. Witld. p. 1890 w. i522 
Caledoniae. Spreng. ty* 

B. suffiriiUcosa. Dietr. 

canesccns. Rich. p. 2 
clongata. Wild. ©. p. 1 w, 1 

Amellus pedum nlatns. Orteg. 
< r lr. Tridax procumbent.) 

(Gen, 3a8. Balbisia Balsamita 99 BALBISIA. mild. p. 1890 w. ,522 

suffruticosa. vid. B. Caledoniae. 

BALDINGERA. Flor. FVett. 

colorata. vid. Phalaris arundinacea. 

BALDUINA. JSuttat. XIX. 
multiflora. Nutt. 
uniilora. Nutt. 

BALENERDIA. Commers. vid. Na- 
nodea muscosa. 

BALFOUR1A. R. Brown, rs. 745 

saligna. R Br. ty. rs 1 

BALLOT A. Lin. p. i3g5 w. mo 
alba. i-. 2f.. (non Thuit.)9.i w. 2 
a/6a. 7/iwr7. vid. sepium. 
borealis. Schreb. 
discolor. Daf. %. 

distycha L. 0. (non Rodsch.) p. 4 

(cfr. Ncpeta indica.) 

distycha. Rodsch. vid. Hyptis pec- 

tinata. 
foetida. £a?n. 2(.. 

* B. nigra. /.. Spec. ed. 1. Schult. 

lanata. vid. Leonuru^ lanatus. 

mauritiana. Juss. p. 3 

nigra. L. (Spec. ed. 2) %. p. j w . 1 

B. vulgaris. Link. 
Marrubium nigrum. Crantz. , 

nigra. L. Spec. ed. 1. vid. foetida, 
parvifolia. Desf. %. 
pilosa. Lour. %. 
rubra. Schrad. %. 
sepium. Paulet. p. 2* 

B. alba. ThuiL (non L.) 

suaveolens. L. vid. Hyptis suaveo* 

lens. 
suaveolens. Rodsch. vid. Hyptis 

pectinata. 
vulgaris, vid. nigra. 

BALMISIA. Lagas. 

,' Ari spe: ies. Spreng. 

BALSAMARIA. Lour. 

lnophytlum. vid. Calophyllum Ino- 

phylium. 
BALSAMEA. Gleditsch. 

meccanensis. vid. Amyris Opobal- 
samum, 
B ALSAMIN A. Gaert. Juss. 

foemina. vid. Impatiens balsamina. 

hortensis. vid. Impatiens balsa- 
mina. 

noli tangere. vid. Impatiens noli 
tangere. 
B A L SA M I T A. Desf. p. 1 835 w. 1 469 

ageratiiolia. Desf. ty. p. 5 w. 3 

Chrysanthemum fiosculosum. L. 
Matricaria rigida. Dcsrouss. 

* annuum. vid. Tanacetum anniium. 
flabcllifoimis. P^rs. 1), p. 5 w. e. Tanacetum flabelli forme, Ilerit 9 14. * Pent/ia lb belli foi mis. WW. i,~i I 
Pentzia < renata, Thunb, + ^ 

Gnaphalium dentatum. L. J ) loo Balsamita — Banisteria Banisteria — Banksia BALSAMITA. Desf, p. i835w. 1469 BANISTERIA. Lin. p. 1126 vv. 9 o3 
grandiftora. Desf a*, p. 1 w. 1 aaryophylla. (JVbi*.) t 1 Tanacetum grandiflorum. Poir. (non Thunb.) 

major, vid. suaveolens. 
suaveolens. Pers. 2J.. p. 4 

B. major. Doff. 

B. vulgaris. IVdld. 4 

Tanacetum Balsamita. X. 

virgata. Desf. 2J.. p a w. 2 

Tanacetum virgatum. Deslong. 
Chrysanthemum discoideum. All. 
Clirysanthcmum flosculosum. 8. L. 
Matricaria virgata. Desrous. 
Cotula grandis. Jacq. (non L. sec. Dtsrous.) 

vulgaris, vid. suaveolens. 

BALSAMOBA. Vand. 

Pinto, vid. Cuphea viscosissima. 

BALTIMORA. Lin. p. i 9 34 w. i55i 
alba. Pers. p. 2 

Milleria alba. Hortul. 

recta. Z.. 0. (2J.. Peri.) p. 1 w. 1 

B. trinervata. Moench. 

trineruata. vid. recta. 

BAMBOS. Rett. vid. Bambusa. 

BAMBU8A. Schreb. p. 871 w.6 9 3 
Bambos. Rett. , 

agrestis Poir. ty. 

Arundo agrestis. Lour. 

alpiua. Bory. 

Nastus borbonicus. \Qmel % ; 

arundinacea. itefz. J), p. 1 w # 1 

Arundo Bambos. L. 
(non Nastus. Jass.) 

' cbusque* Poir. b. 

Nastus chusque. //. at B. 

fax. Poir. 

Arundo fax. Lour. 

Guadua //. et B. ty. 
latifblia. ILgU. ty. 
maxima. PofrT ty. 

Arundo maxima. Lour, (non Forth.) 

mitis. Poir. ty. 

Arundo mitis. Lour. 

multiplex, vid. verticillata. 
$tricta. vid. verticillata. 
tabacai ia. Poir. 

Arundo taba< aria. Lour. 

verticillata. Willd. ty. p. 2 w. 2 

B. strict*. Roxb. 
B. multiplex. Raeusch. 
Arundo multiplex. Lour. 
Nastus vertirillatus. Beauv. 

vulgaris; JYendl. 
BANARA, Aubl. p. i2i5 w.976 

fagi folia. Valil. ty. p. j w. 1 

B. guianensis. Aubl. 

guianensis. vid. fagi foil a« 
1UXFFYA. Uaamg. X.a 
potraca. Baumg. %. 

BANISTERIA, Lin.*. ii26w. 9 o3 
aculeata. Mill. 

angulosa. L. ty. p. 1 w. 1 

auriculata. Cjuv. h 9 p. 4 vv. 4 

benghalensis. vid. Gacrtnera race- 
me sa. 

bracbiata- L. p. 25 w. 24 


cbrysophylla. Lam. ty. p. 1 1 >y. 11 
ciliata. Lam. ty. p. 5 w,§ 
coerulea. Lcm. ty. p. i3 w. i3 
convolvulifolia. vid, dicliotoma. 
dicbotoma. 1>. ty. p. 21 w. 20 

B. convolvulifolia. Cav. 

emarginata. Cav. ty. p. 18 yv. 18 
fulgens. L, ty. (non Cav.) p. 23 w. 22 

fulgens. Cav. vid. heteropbylla. 

heterpphylla. J7 7 i7/d. ty. p. 24 w. 25 

B. fulgens. Cav. Lam. 

laurifolia. L. ty. p. 12 \v. 1* 
lcona Cav, ty p. 16 w. 16 
longifolia. Sw. ty. p. 19 w. i 9 
lucida, (Raeusch.) 
lupuloides. vid. Gouania domin- 

gensis. 
macrocarpa. Jass. ty. p. 20 
microphylla. Jacq. ty. p. 10 w. 10 

muricata. Cav. ty. p. i5 w. i5 

nitida. Lam. ty. p. 14 w. 14 

ovata. Cav. ty, p. 22 w. 21 

palmata. Cav. ty. p. 2 w. 2 

parvifolia. Vent. ty. 

periplocaefolia. D % esf. ty. 
pubera. (Raeusch.) 

purpurea. L. ty. P. 9 >v. 9 

Quapara. Aubl. ty. p. 7 w. 7 

sagittata. Cav. ty. p, 5 w. 3 

sericea. Cav. ty. p. 17 w. 17 

sinemariensis. Aubl. ty. p. 8 w. 8 

tetraptera. vid. Gaertnera race- 

mosa. 

tiliaefolia. Vent. ty. 

tomentosa. Desf. ty. 

unicapsularis. vid. Gaertnera ra- 

ccmosa. 

BANKSEA. Koenig. 

speciosa. vid. Costus spec-osus. 

BAKRSIA. Lin. Jit. rs. 56o P.I216 

a&ysiinica. vid. Hageniaabyssinica 
aemula. R. Br. ty] rs. 2 5 

B. serrata. Whitt? 
! B. serralifolia. Salisb? 

jE. scrraefolia. Kngt. ct Salisb? 
B. 'dentata. Wendl? (sec. R. Br.) 

asplenifotiu. Hngt. et «Sa/. prod. 

vid. obloncifolia. 
asplenifotia. Hngt. et 5a/. 

vid. rnarcesnens. N 

attenuata. R. Br. ty. rs. 22 
australis. R. Br. ty. rs. 19 
coccinea. R. Br. ty. rs. 17 
collina. it. Br. ty. Rs. G 
. compar. R. Br. ty. r9. i5 

B. integrifolta. L. fit. var ? /?. Br. 

conchifera. vid. serrata. 
dactyloides.x'ul. Hahca daclyloides. 
dentata. £. j6/. £. (non WendM 

rs. 26 p. 2 w.5 
dentata. Wendt. vid. serrata. 
denticulata. Dum. Cours. ty. ri. 34 
depressa. it. -Br. ??. *§. 10 

: 
Prot. (Gen. 554. Spec. 4467.) 5 


» « Banksia V B 4 r a. B. marginata. 9 ANKSIA. Lin. fit. rs. 56o p. 216 

w. 166 

ditteniaefolia. vid. latifolia. 
elatior. R. Br. ty. rs. 23 

ericaefolia. L. fit. ty. rs. 4 p. 12 w. 7 
gibbosa. vid. Hakea gibbosa. 
glauca. vid. integrifolia. 
gnidia. vid. Pimelea gnidia. 
grandidentata. Dum. Cours. ty. 

rs.33 
randis. Wit Id. ty. rs. 29 w. 2 

heterophylla. vid. Hakea suavco 
lens. 

ilicifolia. iL 5r. 1). rs. 3i ' 

insularis. R. Br: ty. rs. i3* 

integrifolia. L. fit. ty. rs. 14 p. 3\v. 3 

B. glauca. Cav. 

B. spinata. Gaert. -. 

B. oleaefolia. Cav. (non Salish.) 

(cfr. B. compar.) 

latifolia. R. Br. ty. rs. 20 

B. Robur. Cav. p. 7 

B. dilleniaefolia. Kng. et 5a/. 

B. uncigera. Kng. ct 5a/. 

littoralis. R. Br. ty. rs. 8 

B. tomentosa. Hort. gall, (non Forst.) 

longifoli^. Desf. ty. (non? Donn.) 
tongifctia. Donn. vid. oblongifolia. 
marcescens. R. Br. ty. rs. 21 

B. pracmbrsa. Andr. (non Hort.) p. 4 
B. asple-ni folia. Kng. et 5a/. Port. 

marginata. R. Br. ty. rs. 

Cav. p. 5 
/?. B. micros Li chyn. Cav. p. 5 
B. praemorsa. Hortnl. (non Andr.) 

fnicrostachyq. vid. marginata. 
mimosoides. Donn. Dietr. ty. 
mitis. vid. scrrata. 
musculiformis. Gaert. ty. rs. 32 

Cerbera musculiformis. Lam. 

nivea. vid. Joscphina nivea. 
nutans. R. Br. ty. rs.3 
oblongifolia- Cav. ty. rs. 19 p 6 

B. asplenifalia. ^"5*. et 5a/. prod. 
B. long! folia. Donn. (non? Desf.) 
B. salirifolia. Cau ? 

yS. Conchium pubescrns. Willd. En. p. 1 4 J 
Hakea pu srens. //orf. Cefr. (non Schr. 
ct Wendl.) 

occidentaris. /I. Br. ty. rs. 7 
oleaefolia, Cav. vid. integrifolia. 

oleaefolia. Salisb. vid. Hakea dac- 
tyloides. 

paludosa. R: Br. ty. rs. 18 
patula. R. Br. ty. rs. 1 1 
pilosa. vid. Pimelea pilosa. 
pinifotia. vid. Hakea gibbosa. 
pinnata vid. Hakea suaveolens 
polypodiifolia. vid. rcpens. 
praemorsa. Andr. vid. marcescens. 
praemorsa. Hortnl. vid. marginata. 
pro-rata. vid. Pimelea prost ata. 
pubescens. JOonn. Z)i*tr. 1?. 
pulchdla. 71. iJr. 1). rs. 1 

Piriformis, vid. Xylomelum pyri 
forme. Banksia — Barckhausia 101 

BANKSIA. Lin. fit. rs. 56o p. 216 

w. 166 
qucrcifolia. R. Br. ty. rs. 27 
repens. Labil.ty. us. 5o 

B. polypodiifolia. Kng. et 5a/. 

Robur. vid. latifolia. 
rub 1 -a. Donn. Dietr. ty. 
salicifolia. CaVi ty. p. 8 

(cfr. B. oblongifolia.) 

serraefoliq. vid. aemula. 
scrrata. L.fil. 1- rs. 24 p. 1 w. 1 

B. mifcis. Kng. et 5a/. 

B. concliifera. Gaert. 

B. dentata. Wendl? (sec. R. Br.y 

serf ata. White, vid. aemula. 
serratifolia. vid- aemula. 

speciosa R. Br. % rs. 28 
sphaerocarpa. /i. 7>r. ty. rs. 9 
spicata. vid. integrifolia. # 

spintilosa. Smith, ty. rs.5 P. 11 w. 6 
tenuifotia. vid. Hakea acicularis. 
f erefz/o //a. vd.Hakeapugioniformis. 
tomentosa. Forst. vid. Pimelea pi- 
losa. 

tomentosa. Hortnl. vid. littoralis. 

uncigera. vid. latifolia. 

verticiilata. /t. i?r. t). rs. 16 
! villosa. Hortul. ty. 

virens. Donn. ty. 
BAPTISTA. Vent. vid. Podaljria. 

perfoliata. vid. Crotalaria perfo- 
liate 
BARAULTIA. Pet. ' Thouer. 

Picramia. Schwartz? (sec. Spreng.) BARBACENIA. Vand. w. 676 
Viske a. -Lm? (sec. Spreng.) 
brasiliensis. Vancl. w. 1 

B ABBA JOVIS. Moench. vid. Anthyl- 
lis. 

argyrophylla. vid. Anthyllis barba 

jovis. 
linearifolia. vid. Anthyllis Herman- 

. niae. 
BAB BARE A. /?. Brown. Ait. vid. Ery- 

simum. 
} vulgaris, vid. Erysimum Barbarea. 

BARBEUIA. Pef. 77i. XII. 1 

Procma. -Lin? (sec. Spreng.) 

\ IJedw*) 
P. BARB U LA. 7-oar, (non 
Elsholtzia. JViUcU P. 141) 

Plectrantixus. Herit. (sec. Jl. ^r.| 

sinensis. Lour. ty. P. 1 
BARBULA. ffedw. vid. Cryptogamia. 
BABBYLUS. Brown. Juss. VIII? 1 
Birola. Adans. 

Trichiliae species. Poir? 

BARCB1IAUSIA. ilfiwicft. I7w. vid. 
Crepis. 

CRKBAnrM.. Aclans. 

hyemalis. vid. Crepistaraxacifoha. 
paludosa. vid. Hicracium paludo- 

sum. 
scariosa. vid. Crepis alpina. 


/ 


(Gen. 53q. Spec. 45o4>) 1 02 Barchliausia — Barraldeia 

BARCKIIAUSIA. Moench. Dec. 

setosa. vid. Crepis hispida. 

tarcvracifolia.YuLCrepisttiuriemis* 

BARLERIA. Lin. p. 1526 w. 1196 
acanlhoides. Vahl. P. 9 vV. 9. 
bispinosa. Vahl. t). p. 6 w. - . 

Justicia bispinosa. Forsk. 

buxifolia. L. t). p. 7 w. 7. 

coccinea. vid, Ruellia coccinea. 

cocrulea. Roxb. 

cristata. L. Lam. t>. p. 10 w. 10 

dichotoma. Roxb. 

flava. Jacq. Eel. t). 

B. gentianoides. Desf. 

B. oenotheroides. Dum. Cours. 

Dianthcra americana. Forsk. (non L.) 

Di a nth era flava. Forsk. 

Justicia flava. Vahl. 

£ranthemum flavum. Willd. 

gentianoides. vid. flava, 
hirsuta. vid. Lygistum. spicatum. 
Hystrix. L. 1). p. 3 w. 3 
lactea. jDes/. t>. 
lanceolata. vid. noctiflora. 
longiflora. /,. 1). p. 15 w. i3 
longifolia. L. 1). p. 1 w. z 

miti9. Her. 1 nitida. (Raeusch.) 

noctiflora. L. 1y. p. 8 w. 8- 

{$. Justicia lanceolata. Forsk. 

oenotheroides. vid. flava. 
Prionitis. L. %. P. 4 w. 4 

Justicia appressa. Forsk. 
Prionitis. L. H. Cliff. 

procumbens. Lour. t>. 
pungens. L.fil. P# 12 w . 12 

pyramidalis. Lam. p. 14 

Ruellia fllechum. z,. ? (sec. Poir.) 

solan ifolia. L. p. 2 w# 2 

Justicia Hystrix. Lam. 

strigosa. Willd. t.P. nw. 1 
trispinosa. VahL T?. p. 5 w. 5 

Justicia trispinosa. Forsk. fii spinosa. L.fil w. 1443 BAR OLA. A dans, vid. Barbylus. 
BAROSMA. mild. 

Barvoska. Roem. et Schult. Rs qq6 
latifolia /t. «f 5. D. r 8 . 3 ™ 

Diosma latifolia. L. //. ? . 550, 21 w 

426. 21 
Diosma odoratissima. Mont. Gmel. Syst, 
Diosma betulina. Lam. 

gdorata. Willd. ty. bs, w. E . Supl. 

p. 1 1 

Parapetahfeia odorata. Wendl, 
(non .Diosma latifolia. L.fil,) 

serratifolia. Willd. t). rs.w. *. 2 5q. 1 

Diosma terra ti folia Curt. 
Parapetalifera serrata, Wendl, 

BARRALDEIA. Pet. Th. \. ,. 

guianensis. vid. theohromacfolia. 

Gen. 348. * Barreria — Bartsia 

BARRERIA. Scop. Schreb. P. 569 

theobromacfolia. Willd. 1). P. iw.i 

B. guianensis. Raeusch. 
Meisteria anonyma. Gmel. Syst. 
Paraquicba guianensis. Aubl. 

BARINGTONIA. Forst. Lin.fil. 

, P. i653 w. i3o8 

acutangula, vid* Stravadia rubra, 
speciosa. L. fil. 1). p. 1 w . ! 

Butonica speciosa. Lam, 
Mammea asiatiea. l. 
, Commersonia. Sonner. (non Forst.) 
Eugenia racemosa. L. (sec. Gaert. Jufs.) 
Stravadia alba. Pers.? 

BARTHESIA. Commers. vid.Ardisia 
Barthesi BARTHOLINA. ft Brown. Jit. 

bract eat a.v\d. Orchis Burmanniana. 
BARTOLINA. Adans. vid. Triclax. 
BARTONIA. Mixhlbg. (non Sims.) 

p - 29° 
Akdrrwsia. Spreng. (sec. Spreng.) 

tenella. Mixhlbg.?. 1. 

BARTONIA. Sims. XII, 1 
dccapetala. Sims. a*. 

B.. ornata. Pursh. * 

nuda. Pursh, a*. 
ornata. vid. dccapetala. 
BARTRAMIA. £«<?/*. vid. Trium- 
fetta. 

lappago. vid.Triumfctta Bartramia. 

BARTRAMIA. //«du?. vid. Cryptoga- 
miam. 

RARTSIA. Lin. p. 1456 w. n3o. 

*Rhinanthus. Lam. 

acuminata. Pursh. 2J.. 
*alpina L. 2J.. P. 5 w. 5 

Staehclina alpina. Cranlt. 

bicolor. Dec. ©. 
*coccinca. L. 2J.. P. 1 w. 1 

fiuchroma coccinea. JS'utt. 

B. Bartsia coccinea pallcns. Mich. 

Fagonii. vid. spicata. 

glauca. vid. Gymnandraintcgrifolia. 

gymndndra. vid. Gymnandra inte- 
grifolia 

humilis. vid. Euphrasia minima. 

imbricata. vid. Euphrasia offici- 
nalis. 

latifolia. vid. Euphrasia latifolia. 
maxima. Pers. 0. p. g. 

B. versicolor. Psrs. 8 
Rhinanlhus m.iximus. Willd. (non Lam.) 

w. 1 1 3 1. * 
Rhinanlhus versicolor /.am. Desf. *• 

Rhinanlhus creticus. Dietr. 

Bellardia Trixago. All,? 

Lasiopcra rhinanthina var. versm 

odontites, vid. Euphrasia odontites 
'pallida. L* 2J.. P. 2 w. 2. 
spicata. Ramond. 2J..P. 6 

B. Fagonii. Lapeyr* 

Spec. 4542.) ieolor. i 


\ n3o Bartsia — Batschia 

BART SI A. Lin. P. i 4 56w. 

tcuuifolia Parsh. 
Trixago. Pers. ©. P 4 7 

Alec torolophus Trixago Bbrst. 
Lasiopera rhinanthina Hjfmsg. 
Rhinanthus Trixago L. 
. Bell irdia Trixago. All. (sec. Bbrst.) 
(cfr. B. maxima.) 

versicolor, vid. maxima, 
viscosa L. O. P. 4 w. 3. 

Lasiopera viscosa. Hffmsg. 

(3. Rhinanthus maximus. Lam. Desf. (non 
mild.) 

BAHYOSMA. Gaert. Pers. i6 7 3 

(non R et S) 
oppositifolium. Pers. ty. p. 2 

Dipterix oppositifolia. mild. i3 2o. a 
Taralea oppositifolia. Aubl. 

Tongo. Gaeri. 1>. P 1 

( Dipterix odorata. IVilld. i3ao. 1 
Coumarouna odorata. Aubl. 
fieinzia. Sc p. 

BARYOSMA. Roem. et Schult. vid. 

Barosma. 

BAKYXYLUM. Loar. X. 1 

rufum, Lour. ty. 

B A S E L L A. Lin. P. 743 w. 58a 

alba. L. 0. a*, p. 2 w. 2 

cordtfolia. Lam. 0. a*. P # 4 w. 4 

japouica. Burn*. 
lucida. L. © o*. P. 3 vr f 3 
marginata. //. et B. 2J.. 
nigra, vid. rubra, 
obovata. //. et B. %. 
rubra. L. © a*, p. 1 w. 1 

B. nigra. Lour. 

tuberosa //. et B 2£ 
veucaria. vid. Anredcra spicata 1 
w. 5 BASILEA. Lam. vid. Eucomis. 

coronata. vid. Eucomis rceia. 

BAS1L1UM. Moench. 

-poljs'tachyum. vid, Ocymum poly- 
stachyum. 

BASS 1 A. Lin. P. 11 55 w. o3o (non 
All. , y V 

butyracca. Roxb. ty. 
dubia. Gaert. 

latifolia. Rc*xb. 

longitblia L. ty. p. 1 u . 

obovata. Farst. h P. 5 
BASSIA. ^// vid. Salsola. 
BASSOVIV. Aabl. 

sylnatica. vid Solanum Bassovia. 
BASTE RI A. Mill. vid. Calycanthus 

floridus. 

BASTERIA. Houtt. 

aculeata. vid. Berekbcya obovata. 
BAT IS. Lin. p. 2201 w. 1 771 

maritima. L. ty. P. 1 w. 1 
BATSCHIA. Walt. Mich, (non ** 

quent.) rs. 628 P. 35s. 
Rind era. Dietr. 
eanescens. Mich. %. rs. 2 P. 4 

Lithospermum canescens. Lehnu 

Aiichusa canescens. Muhlbg. \ 


Vi h I (Gen, 356. Spec, 4591.) ! Batschia — Bauclunia.. 103 

BATSCHIA. Walt. Mich, rs. 628 

P 35a 

caroliniana. Gnel. Syst 2J.. rs. if. i 

B. Gmelini. Mich. 
Anchusa hirta. Mhlnbg. 
Lithospermum hirtum. Lehm. 
Anonymus caroliniensis. Walt. 

Gmelini. vid. caroliniensis. 

longiflora. Parsh. %. rs. 3 

Lithospermum incisum. Lehnu 

sericea. R. et S. Rs p. 743 

Lithospermum sericeuin. Lehm. 
Anchusa virginica. L. p. 3 5 3. 8 w. 277. 9 

BATSCHIA. Thunb. 

racemosa. vid. Trichoa racemosa. 
spicata. vid. spicata. 

BATSCHIA. Moench. 

nivea. vid. Eupatorium agcratoi* 
des. 

BATSCHIA. 

laurijolia. vid. Humboldtia lauri 
folia. 
BALEKA. Andr. P. i3i 9 . 

humilis. {Brett.) 1). 
rubiae^lia. vid. rubioidcs. 
rubioides Andr. ty. 

B. rubiaefolia. Pers. P. 1. 

BAUHINIA. -Li/i. ioio w.*8io 
aculeata. L. ty. P. 4 w. 4 

(dr. B. emarginata ct rotunda ta.) 

acuminata. L. ty % (non Brace.) P. 

i3 w. i3 
• acuminata. Bruce, vid. B, Farec # 
atirita. Ait. ty. P. 10 w. 10 

J C. divaricata. /?. L. 

; Candida. .//*>. 1>. p . 10 w. 10 

cue ul lata. Dew. ty. 

diphylla. Buchan. ty, ?. i5. 
divaricata. L. ty. (non Lam.) P. 5 

w, 5 

(cfr. B. aurita.) 

divaricata. Lam. Desf. ty. 
emarginata. Mill. ty. (et i Roxb.) 

B. aculeata. L. var. Dietr. 

Farec. Dtsv. t). 

B. acuminata. Brace, (non L.) 

Jacq. 1>. 

ora. J«y^. Po/r. ^. 
guianensis Lam. t). P. 14 w. 14 

B, Oulimouta. AubL . ' 

inermis Pers. ty. (non Forsk.) P. 2% 

Pauletia inermis. Cav. 

inermis. Forsk. vid. tomentosa. 
latifolia. Cav. ty. P. 18 
latisiliqua. Cav. ty. P. 25 
limaria Cav. "ty. P. 20. 

raadagascariensis Dcsv. ty. 

jnarrophylla. Poir. ty. 
Ouiirnouta. vid. gnianensii. 

1>arviflora. Vabl.V. 2 w. 2 
5 auletia. Mr#. ty. P. 21 
B. spinosa. Poir. 
Pauletia aculeata. Cat?. 

Pes caprae. Cav. ty, P. 17 
porrecta. Ait. t). P. 7 w. } « glabra 10' 4 Batihinia Begonia 


BAUHINIA. Lin. p. 1010 w.8io 

purpurea. L. ty. ?. 1 1 vv n 
racenvfera. Desv. ty. 

racemosa. Lam. P. 5 w. 3 
retusa Pair. ty. 
rotund a ta. Mill. ty. 

B. aculeata. L. var. Dieir. 

rotundifolia. Pers. ty. P. 19 

B. subrotundi folia. Cav. 

f rufescens.. Lam. ty. P. 16 w. i5. 
scandens. L ty. P. 1 w. 1. 

Phancra coccinea. Lour. 

spicata. Spreng. * 
spinosa. vid. B. Pauletia. 
sabrotundifolia. vid. rotundifolia. 
tomentosa L. ty. P, 12 vv. 12 

/J. B, inermis. Forsh. 

ungulata. I., ty. p. 8 vv. 8 

variegata. L. 1>. p. 9 w. 9 

BAl TV1GARTENIA. fyr<?n£. vid.Bo- 
rya. Labi I. 

BAUMftARTIA. Moench. 

scandens. vid. Gocculus carolinus. 

BEATS ONI A. Roxb. (Frankenia- 

ccac.) 

portulacifolia. Pioxb. 

BEAUFORTIA./{.J?roi/;n.XVIII.3 

decussata. R.Br. ty. 

spfcr&a, R. Br. ty. 
BEAUMUUX. Wild. vid. Rcaumu- 
rca 1 hypericoides. [XIII. 4. 

BEAUIIABNOISIA./l««.etJPau. 

tovomita. ^ui/. (sec. Poir.) 

Mariai/vf.a. ^aitJ. (sec. Sprang.} 
fructipendula. R. et P. ty. 

Eut hales peruviana. Dietr. 

BEAUMARIA. Delessert. 

Macqui. vid. Aristotelia Rlacqui. 

BE AUTIA. Commers. vid.Thilachium. 
BECKEA. Burm. 

africana. vid. Phylica pinifolia. 
cordata. vid. Phylica racemosa. 

BECKEA. Pers. vid. Baecfcea. 
BECKMANSIA. Host. rs. 33 7 . 
erucaeformis. Host. 2£.rs.i w.E.82.1 

Cynosurus erucaeformis. Ait. w. i53 4 
Phalaris erucaeformis. £. p. i5i l0 
Pbalaris erueoides. Hortul. 
Joachimia plialaroides. Tenor. 
P« sp alum arisfalum. Me-ench. 

BE FAR I A. Lin. p. 1162 w. 9.55. 

bejaria. Mutii. Vent. 
acstuans. L. ty. p. 2 w. 2 i Begonia Acunna lanceolata. R. et P. (sec. 

caxambarcensis. //. et B. ty. 
coarctafa. //. et B. ty. 
glauca. H. et 11. ty. 
Srandiflora. //. et B. ty. 
ledifoJia. //. et B. ty. 
oblonga, Pers. ty. 1 * 

Acunna oblonga. R, et P. 

paniculata. vid. racemosa. 
racemosa. Vent. %. p. 3 

B. paniculata. Mich, 

resinoua, L.fiL ty. p. i Pen.) (Oen. .362. BEGONIA. Lin. p. 2088 w. 1688 

acuminata. Dryand. ty. p. i5w. 16 
; acutifolia. Jacq. ty. p. 14 w. i5. 

B. purpurea. Sw. (sec. JVilld.) 

ancmonoides. Azara. 
\ bulbifera. vid. B. Evansiana. 
capensis. vid. diptera. 
crcnata. Dryan. p. 6 w. 7. 

cucullata, /F7/ta. ty. w. 5. 
dichotoma. Jacg. ty. p. 2 w. 2. 
diptera. Dryan. 0. o* P. 23w\24 

B. capensis. L. /?/. 

B. obliqua. L. Mant. 

B. humilis. Ait. Cnon Dryan.) 

discolor, vid. B. Evansiana. 
erminea. ffcrifc 2J.. p. 5 vv. 6. 
Evansiana. Haw. %.. 

B. discolor. Smith. 
B. Evansiana Andr. , 
B. bulbifera. Hortul. 

fermginea. L. fa. ty. P# 8 w. g 

glabra, vid. scandens. 
grandifolia. vid. macrophylla. 
grandis. Dryan. ty. p. 9 w . 10. 

B. obliqua. Thunb. Cnon Jarc^. nee Her it) 

hirsuta. Anbl. 0. p. i 7 w . j8 

humilis. Dryan. # 2J.. (non ^*Y.) 
P. 16 vv. 17. 

humilis. Ait. vid. diptera. 
isoptera. Smi'tfi. t?. P. i3 w. 14 
macrophylla. Lam. Dryan. ty. P. to 

B. obliqua Jacq. obs. (non Herit.) 
B. grandifolia. J acq. coll. 

malabarica. Lam. 0? 
minor, vid. nitida. 
nana //«?ri>. 2J.. P. 21 w. 23 ; 
Kigritarum, Kamel. Dryan. 
nitida. Ait ty. P. 1 w . 1 

B. minor. Jacq. 

B. obliqua. Xfertf. (nee. a/ior.) 

B. purpurea Sw. (sec Dryan. Desf. Poir.) 

obliqua. L m vid. diptera. repens. 
obliqua Herit. vid. nitida. 
obhana. Jacq. vid. macrophylla. 
obliqua. Thunb. vid. grandis. 

octopetala. Herit. 2J.. P. 24 w. 25 
odorata mild. ty. w. b. Sup. p. 64 
parula. Hich. ty. 
picta. Smith, ty. 

purpurea, vid. acutifolia ct nitida. 
reniformis Dryan. ty. P. 3 vv. 3 
repens. Lam. 

B. obliqua. y, L. 

rotundifolia. Lam. %. P. 12 w. i3 

B. obliqua. J. /,. 

scandens. Dryand. ty. P. 20 w.'ii 

B. pjabra. ^u&'/. 

•patlnilata. //arf. Liverp. Zeyh.ty. 
stipulocea mild. ty. P. 4 w. 4 

stipularis. Spreng. ty. 

tenera Dryan. 0. P. 22 vv. s3 

Falkea tenera. Kotn. Ms. 

tenuifolia. Dryan. 2J.? P # 7 w. 8 
tuberosa Dryan. Lam. 2J.. P. 1 1 vr i« 

B. urticaefoiia 5/n/(A. (non Dietr.) 
(non B. capensis. £. fil.) 

Spec. 4650.) Begonia Bellis ulmifolia. Willd. t>. P. 19 w. 20 
Urticae. L. fil. 0? P. 18 w. 19 

B. urticaefolia. Dietr. (non Smith.} 

urticaefolia. Dietr. vid. B. Urticae. 
urticaefolia. Smith, vid. tuberosa. 
BEHEN. Moench. Schott. 
angmtifolius. Schott, 

Curubali species? — 

vulgaris, vid. Cucubalus Behen, 
BEHRINtA. Sieber. 

chondrilloides. vid. Crepis Adonis. 
BEJARIA. Mutis vid. Befaria. 
BELEMCANDA. Adans. Moench. 
Belamcawda. Red, Spreng. 

ariktata. vid. Ixia grandiflora. 

bulbifera. vid. Ixia bulbifcra. 

chinenti*. vid. Moreea chinensis. 
. fenestrata. vid. Ixia crocata. 

punctata, vid. Moraea chinensis. 

semiflexuosa. vid. ixia grandiflora. 

villosa. vid. Gladiolus villosus. 

BEL1S. Salisb. 
jacnlifolia. vid Pinus lanceolata. 

BELLADONNA. Scop. 

trichotoma. vid. Atropa. Bella 
donna. 

BELLARDIA. AIL 

Trixago. vid, Bartsia maxima ct 

B. Trixago. 
BELLARDIA. Schreb. vid. Tontanea 

fuianensis. 
iLENDENA. il.5r£)^n.Rs.542 

montana. R. Br* t). rs. 1 
BELLEVALIA. Lapeyr. 

appendiculata. vid. Hyacinlhus ro- 

manus. 

BELLIDIASTRUM. Cassini. 

Michelii. vid. Arnica Bellidiastrum. 

BELLI VII A. Room. ctSchiilt.ts.S'iS 

*Saracha Ruiz, et Pav. Aut. cit. 

Atropa. Pers. Poir. P. 5o2. 

*biflora R. et P. % rs. 6 P. 12 

♦contorta. R. et P. 0. rs. 5 p. t 1 

*dentata. R. et P. 0. rs. 4 P. 10 

*micrantha, Dec. 

*pefuviana. Dietr. 

*procumbens. R. et P. rs. 1 P. 7 

Alropa pror.umbens. Cav. 
Atropa plica la. Both. 
Physalis, solananea. Mertens. 
Solarium procumbens. Dec. fl. fr. 

*pubescens. mild. Ms. (//. et B.) 

ty. rs. 7. 

^punctata. R. ct P. ty. rs. 3 p. 9. 
umbellata. R. et S. rs. 2 

Atropa umbellata. Roth. t. 8 
Atropa Rotliii, Poir. 
Sararha umbellata. Dee. ? 

BELLIS. Lin. P. 1878 w. 1497 
aculeata. Labil. 2J.? P. 5 

Brachyscome Billardicri Cafs. 

annua. L. 0. P. 3 w. 3 Bellis — Berberis 
688 I BELL IS. &n. P. 1878 ^Y. 

' arabica. ( Raeusch.) io5 1497 B. leucanthema. Mich. 
/3. B. repens. Lam. Dee. 
y. B. racemosa. ia/n. ciliaris. Labil. P. 7 
raminea. Labil. © ? p. 6 hortensis. vid. perennis. 
integrifolia. Mich, (non Lam.) P. 8 
integrifolia. Lam. vid. perennis, 
leucanthema. vid. annua, 
magellanica. -Dec. 
perennis* £/. 2{.. P. 1 w. 1 

$. B. integrifolia. Lam. 
y. B. hortensis. Mi//. 
$. B. p. fistulosa. Hortul. 
t B. p. prolifera. .^i/. 
I (cfr. B. sylvestris.) 

racemosa. vid. annua. 

ramosa. vid. Eclipfa punctata. 
repens vid. annua, 
stipitata. Labil. P. 4 
sylvestris. Cyril. 2J.. P. 2 vv, 2 

B. perennis. z.. var. Poir. 

BELLIUM. Lin. P. 1877 w - ! 49 8 
Bahia. Lagas.? (sec, Spreng.) 
bellidioides. L. 0. P. 1 w. 1 

■B. droseraefolium. Labil. 

J 

(cfr. B. dentatum.) ' 

dentatum. Vivian. 

B. bellidioides. Detf. (non? £.) 

droseraefolium. vid. bellidioides. 
giganteum. vid. Arnica rotundi- 

folia \ Z>. 0. p. 2 w. 2. minutum. 

Pcctis minuta. Schreb. 

BELLONIA. Lin. rs. ./ 854 P. L w 47« 

338 (Gen, 371 spinosa *S>/;. 1). RS. 1 P. 2 w. 2 

BENV1SIA. Uew. XVL 4 
cocrulea Desv. 

Napoleona imperialis. BeaUV. 

BE MB IX. Lour, IX. 3 

tec tor ia. Lour. tj. * 

RENTE K A. Lam. rs. 847 

Rhedi. R. et S. 1?. rs. 1 
BERARDIA. Fill. 
subacaalis. vid. Onopordum rotun- 

difolium. 

BERBERIS. Lin. p. 85i W 677 

altaica. vid, sibirica. 
A qni folium Parsh. tf. 

B. pinnata Banks. 
Mahonia Aquifolium, 7V«ff. 

asperrima. vid. vulgaris, 
buxifolia. jL«m. 1). P. i3 
canadensis iW///. Pursh. D. 

B. vulgaris, y. Willd. 

chinensis. Poir. Desf. t). 
cretica. L 1). P. 10 w. 4 
cmarginata. W7/M. D. w. e. 436 t 
empetrifolia. Lam. tj. p. 14 
flcxuosa. R. et P. D. P. 5 
lieterophylla. J*i/i. P<hV. 1). 
ilicifolia. Forst. L. fil. D. p. 2 w. a 
inermis. J/z/i. tr. P# i5 
innominata. Fisch. Straub. % 

lagenaria. Poir. 1?, 
Spec. 4693^ lo6 Berberis — Berckbeya 

BERBER IS. Lin. P. 85i w. 677 
la t; folia. R. et P. D. p. 8 
lutea. R tt P. %. P. 6 
microphylla. Forst. r>. p.3 w. 3 

monosperma R. et P. f). p. 4 
nervosa. Pursfi* tj. 

Mahonia nervosa. SSutt. 

pinnata. vid. B. Aquifolium. 
rubra vid. vulgaris, 
ruscifolia. Lam. fr. p. T2 
sibirica. Pa//, t). P. 11 w. 5 

B. altaica. Pall. ross. 

tomentosa. R. et P. r). p. 9. 
violacea. vid. vulgaris. 
vulgaris. L. r). p. 1 w. 1 

a. B. v. rubra. IVilld. 
JJ. v. violacea. Willd. 21 W. 21 p 19 w. 19 violacea. Pot. et Purp. 
y. B. v. asperrima. Wiild. 
(cfr. B. canadensis.) 

BERCRIIEYA. mild. p. 1927 w. 

*RohRia. Ihunb. 
*bi*u1ca. Thnnb. 1). p. 9 w. 9. 

•cariiuoides. Thunb. 2J.. p. i8w. 18 

Gorteria barbata. L. fil. 

*.carrhamoides Tftt/nb. %> p. 17 w. 17 

Rohria armata. Vahl. 

cemua. vid Gorteria cernua. 
*ciliari*, Thunb. t). p. 14 w. 14 

Gorteria ciliaris. L. 

Agriphylium ciliare. Desf. 
Cullumia ciliaris Ft. Br. 

*cruciata. Thunb. t>. p. 

Gorleria cruciata. Hontt. 

*cuneata. T unb. 1). p. 4 w. 4. 
cynaroi.les Thunb. 2J. 

Gorteria herbacea. L fil. 

*decurrens Thunb. 2J- p. 22 w. 22 
frnticosa. vid incana. 
*grandiflora Tnnnb. r). p. 7 w. 7 

Rohria ilicifolia. Vahl. 

Gorteria carthamoides. Lam. \ 

Gorteria fruticosa. Berg, (non L.) 

Atractylis oppositifolia. L. 

Carthamtts africana. Lam. 

Aputeia fruticosa. Gaert. 

Agripbyllum grandiflorurn. Desf, 

♦incaai. Thunb. r). p. 1 w. 1. 

B. fruticosa. Ehrh. 
Gorteria fruticosa. L. (non Berg.} 
Gorteria asteroides. L. fil. 
Gorteria ilicifolia. Lam* 
Atractylis fruticosa. L. 
Apuleja asteroides. Gaert. 
Agriphylium asteroides. Desf. 
Agriphylium spinosum. Desf ? 

lanceolata. Thunb. 1). p. 3 w. 3 

Rohria revoluta. Vahl. 
Atractylis an^usLifolia. Houtt. 

*obovata. Th inb. tj. p. 2 w. 2. 

Gorteria spinosa. L. (non Jacq.) 
Gorteria oppositifolia. Lam. ? 
Basteria aculeata. Houtt. 

*palmata. Tnunb. 1) P. 6 w. 6. 

*patula. Thunb. t). t f 11 w. 11. 

(Gen. 3 7 8. 


4 

Berckbeya — Besleria 

BERCKHEYA./T?//rf.P.i92 7 w. l 546 

*pecrinata. Thunb. 1). P 10 w. i» 
*pungens. Thunb. P. 20 w. 20. 
. *setosa. Thu>b. t?. p. i3 w. i3. 

Cullumia setosa. R. Br. 

j»pinosi«>siina. Thm.b. %.. p. 5 w. 5 
*squarro*a. Thunb. 1). p. 12 w. 1* 

Gorteria squarrosa v /.. 
Cullumia squarrosa* R. Br. 

*sulcata. T/tnnb. 1). P. 8 w. 8 

Gorteria spinosa. Jacq. 

unifiora. Willd. %. P. 16 w. 16 

Rohria monanthos. fhunb. 

BERGENIA. Motnch. 

bijolia. vid. SaxifVaga crassifolia. 
BERGERA. Lin. p. io55. w. 834. 
Murray*. Lin. (sec. Spreng.) 

Roenigii. L. ty. p. i« w. 1 

BERGERETIA. Desv. 

echiiata. vid. Clypeola lasiocarpa. 
BERG I A. Lin. p. 1141 w. gi5 

aquatica. vid. verticiilata. 

capensis. vid verticiilata. 

glomerata. L. fil, Thunb. p. 2 W. 2 

verticiilata. ffilld. p. 1 w. 1 

B. aquatica. Roxb. 
B. capensis. L. 

BERIN1A. Brign. 

nr.dryaloides. vid. Crepis Adonis. 
BERMUDIANA. Gaert. grantinea, 
mudiana. vid. Sisyrinchium Ber stricta. vid. Sisyrinchium slrictum. 
BERNARDIA. iVou;/i.M(c/i.vid.Ade- 

ha. 

BERRYA. Klein. 

chinensis. vid. Litsaea tetranlliera 
BERTHOLLETIA. Humb. et 
BonpL 

exoelsa. IK et B. 
BERTIERA. Aubl. rs. 914. P. 453 

w. 358 

Lygistum. Lam.H (sec. Spreng.) 
ferruginea. fYilld. Ms. (//. et if.) 

t). KS. 2. 

guianensis. Aubl. t). bs. 1. p. 1 w. 1 

mucronata. Gaert. fil. 
ealuzania. Gaert. fil. Lam. 

BERTOLON1A. Spin, {non Dec) 

glandulosa. Spin. 

Andrewsia scabra. Dum. Curs. 
Myopoium viscosum R.Br. ? (sec.Rec.Hal) 

(an? Andrewsia glabra Vent.?) 

BEIiTOLONIA. Uec. 

purpurea vid. Perdicilim purpu- 
reu m 

BESLERIA. Lin.?. 1487 w» i l5d 

bicolor. H. et R. ty. 

b'Jlora. vid Cyrtandra biflora. 
bivalvis. L. 1). P. 8 w. 8 
calcarata. //. et B. t>. 
coccinea. Aubl. P. 7 w. 7 
coerulea. vid. violacea. 
cristata. L. ty. t. b w. 6 

Crantzia. Scop. 

cjmosa. vid. Cyrtandra cymosa. 
Spec. 4737.) 


\ Besle ria Betonica Betonica — Betula IO-T j w. 5 BESLERIA. Lin.?. 1487 w. n5o 
clegans. //. et B. ty. 
grandiflora. H. et B. ty. 

Gloxiniae species? Kunth. 

hispida. //. et B. ty. 
incarnata. Aubl. 2J.. P. 4 w. 4 
lutea. L. ty. P. 2 w. 2 
melittifolia. Z>. 1). P. 1 w. 1 
mollissima. Spreng. 
pulchella, Sims. ty. 

B. umbellata. Banks. 

sanguinea. Pert. P. 9 

Dalbergia phoenicea. Tuss. 

serrullata. Jacq. ty. p, 5 
solanoidcs. //. ef B. ty. 
spectabilis. //. et B. ty. 

Gloxiniae species ? Kunth. 

violacea. Aubl. ty. p. 3 w. 3 

/3. B. cocrulea. Aubl? 

umbellata. vid. pulchella. 
BE S SERA. Spreng. XXII. 4 (non 

Schult.) 

inermis. Spreng. 

spinosa. vid, Rumea coriacea, 
BESSERA. Schult. 

aztxrea. vid. Pulmonaria azurea. 
BETA. Lin. rs. 1141 P. 658 w. 

altissima. vid. vulgaris. 

Cicla L. a*, rs. 2 P. 3 w. 3 

B. hortensis Mill. 

B. sativa. Bernh- 

B. vulgaris yar. /! 7/. L. spec 

crispa. Tratt. cA %. Rs. 3 

B. vulgaris. (. L. 

decumbens. vid. maritima. 
hortensis. vid. B. Cicla. 
incarnata. vid. vulgaris. 
lutea. vid. vulgaris, 
macrorhiza. Steven. 2J.. as. 6. 
maritima. L. a*. ©. rs. 5 P. 4 w. 4 

B. decumbens. Moench. 

' patula. jtfif . a*, rs. 7 P. 2 w. 2 

purpurea, vid. vulgaris. 
ro*ea. vid. vulgaris. 
sativa. vid. B. Cicla. 
trigyna. W. et /i. a*. 2£. rs. 4 p. 5 

w. e 299. 4. 
vulgaris. L. o* rs. i p. i w. 1 

/?. B. v. altissima. Hortul. 
V- B. v. incarnata 
J. R. v. lutea. * 93 ed. 1108 /Joe/$. 
V/orf. 
*. B. v. purpurea. Rotfs. 
£• R v. rosea. Roefs. 
(cfr. B. Cicla et crispa.) 

BETONICA. Lin. ?. i3 9 i w. 

«//>in«r. Mill, (quid?) 
alopccuros. Z. 2f.. p. 5 w. 5 

Si&ritts alopecuros. Scop. 

annua, vid. Stachys annua. 
danica. vid. stricta. 
decumbens vid. Stachys recta, 
grandiflora. Steph. %. (non 77fcui7.) Thuil. grandiflora. 
talis. 

heraclea. L. 2j. t P. 8 w. 8 P. 7 w. 7 

vid. orien- 11. b BETONICA. Lin. p. 1391 w. 1108 
hirsuta. L. 2J.. (non Thuil.) p. 6 

B. Monnieri. Go nan. ^-61 

hirsuta. Thuil. vid. stricta. 
hirta. vid. Stachys recta, 
incana. Mill. Ait. %. p. 3 w. 3 

B. stricta. Ait. var? 

Monnieri. vid. hirsuta. 
officinalis. jL. 2J.. (non Pall.)?.i w. 1 
officinalis. Pall. vid. stricta. . 
orientalis. Z. 2J.. p. 4. w. 4 

> B. grandiflora. Thuil. (non Steph.") 

Stricta. ./4/f. 2J.. p. 2 w. 2 

B. hirta. Leyss. (non Gouan.) 
B. danica. Mill. x 

B. officinalis. PaZ/. (non L.) 
B. officinalis, var. varians. Gmel. 
B. hirsuta. Thuil I. (non L.) 
(cfr. B. incana.) 

tenuifolia. Martins. 
BETULA- Lin. p. 2io5 w. 1696 

acuminata, vid. populifoiia. 
; alba. L. ty. p. 1 w. 1 

/?. B. pendula. Roth. 

B. verrucosa. Ehrh. 

y. B. hybrida. Blom. 

B. alba dalecarnica. L. 

J. B. alba macrocarpa. Rccutch. 

Alnobetula. vid. ovate. 
Alnus. L. vid. Alnus glutinosa. 
Alnus. Thunb. vid. japonica. 
antaretica. Forst. ty. P. 14 w * ^ 
carpatica. //^ et II. ty. p. 9 w. 8 

carpinifolia. Ehrh. Wendl.ty. w.e. 

1047. 6 

(non B. lenta. L.) 

crispa. vid. Alnus undulata. 
cycoviensis. Besser. ty. 
dalecarlica. vid. alba. 
davur.ca. Pall. ty. P. 5 w. 5 

B. excelsa canadensis, jynghm. 

emarginata. vid. Alnus glutinosa. 
etnensis. Rafin. ty. 

excelsa. Ait. ty. P. 4 w. 4 

Ji. lutea. Mich.? 
(cfr. B. davuriea.) 

fruticosa. P«W. D. p. 16 w * * 5 

B. humilis. Scrank. 

B. quebeckconsis. Schrank. 

B. turfosa. IVeigel. 

eland ulosa. Mich, 1) # 
glutinosa. vid. Alnus glutinosa. 
humilis. vid. fruticosa. 
hybrida. vid. alba, 
japonica. Thunb. ty. p. 12 w. 1* 

B. Alnus Thunb. jap. (non L.) 

incana. vid. Alnus incana. 
lanulosa Mich. ty. 

B. rubra. Micft. (sec. Parsh.) 
B. nigra. L. var. Poir. 

lenta. -L. D.(non Durai.)*. iovt.9 

B. nigra. Duroi. 

/^nfa. Duroi. vid. popuhiolia. 
lutea. MicA. Desf. t>. 

(cfr. B. excelsa.> (Gen. 382. Spec. 4781-) lo8 Betula — Bidens. nigra BETULA. Lin. p. 2io5 w. 1696 
macrocarpa. vid. alba. 

nana. Z. t). p. i3 w. 12 

y8. B. n. macrophylla. Schleich. 

L. 1). (non Duroi.) p. 6 w. 6 

(cfr. B. lanulosa.) 

nigra.. Duroi. vid. lenta. 
oblongata, vid Alnus oblongata. 
odorata. vid. pubescent 
oscoviensis. Besser. \y. 
, ovata. Schrank. 1). 

B. Alnobetula. Ehrh. 
B. viridis. TO/. 
Alnus viridis. DtfC- 

papyracea. _<4z>. 1?. "ft. p. 8 w. 7 

Alnus papyri fera. Mich. J 

pendula. vid. alba, 
pontica. Desf. 1). ^ 
populifolia. Ait. 1? P. 3 w. 3 

B. lenta. Duroi. (non L.) 
B. acuminata. Ehrh. 

pubescens. Ehrh. t). P. 2 w. 2 

B. odorata. Bechst. 
B. aiba. #. L. 

pumila. L. ty. P. 17 w. 16 
quebeccensis. vid. fruticosa. 
'quercifolia. vid. Alnus quercifolia. 
rubra, vid. lanulosa. 
rugosa. vid. Alnus serrulata. 
Urrulata. vid. Alnus serrulata. 
turfosa. vid. fruticosa. 
verrucosa, vid. alba. 
viridis. vid. ovata. 

BEURRERlA./ac ? ./fMm&.et5^p/. 
exsucca. Jaco/. 1j. 

Ehretia exsucca. L. rs. 812. 10 p. 5 70 

3 w. 597. 8 

Ehretia havanensis. W/Zd. Ms. ? (//. «f £.) 

rs. p. 80 5 

revoluta. H. et B. D. 

succulenta. Jacq. 1?. 

Ehretia Beurreria. L. rs. 812, 8. P. 370 
Cordia Beurreria. L. [6 w. 5gi 6 

BIASLIA. F* *rf. vid. Syena fluviatilis. 

BIDENS. Lin. p. i8row. 1447 

Acme.Ua. vid. Acmella mauritiana. 

acmelloides. vid. Spilanthus olera- 
ceus. 

angustifolia. vid. Spilanthus urens. 

apiijolia. vid. Chrysanthellum pro- 
cumbens. 

ar borea. vid. Laxmannia arborea. » 
at riplici folia* vid. Spilanthus atri- 
plicifolius. 

bipinnata. Z. 0. P i5 w- i4 
bi j I lata L. 0. p. 17 w. 20 
cemua. L. 0. p. 5 w. 4 

#. Coreopsis Bidens. L. 
Bidens radiata. Ihuil 
(rX. B. minima.) 

chinensis. Willd. 0. p. 10 w. 10. 

B. pilosa B. chinensis. L. 

chrysantha. Orteg. Martius. 0. 
chrysanthemoides. Mich, 0. P. 6 w. 5 

Coreopsis perfoliata. Walt. / 

, Bidens — Biebersleinia 

BIDENS. Lin. P. 1810 w. 1447 
connata. Mhlbg. 0. p. 8 w. 8 
coronata. Fisch. 
crocata. Cav. %. p. 20 w. 19 

Spilanthus cascata. Sims. s 

dichotoma. Desf. 2J. P. 2 
diversifolia. vid. grandiflora. 
fervida. vid. Spilanthus oleraceus. 
foliosa. Willd. 0. w. e. sup. p 56 
frondosa. Z>. 0. p. 7 w. 7 
frutescens. Mill. t>. 
fuscus. vid. Spilanthus fuscus. 
grandiflora. Balb. ©. (non? Dec.) 

B. diversifolia. W/W. 
B. quinqueradiata. Zea. 
Coreopsis diversifolia. Jacq. 
Cosmea lutea. Sims. 

randiflora. Dec. 0. 
eterophylla. Orteg. %• P. 14 

hirsuta. Sw. 0. P. 18 w. 17 

Saimea hirsuta. Dec. ' 

hjbrida. vid. tripartita. ' 
insipida. vid. Spilanthus insipidus 

lcucantha. Willd. 0. p. 9 w. 9. 
>v. 6 8q6. 4 Or 

5 Coreopsis leucantha. L. 

luxurians. Willd. %.. w. e 
macrosperma. vid. parviflora 
minima. Z- O. 

B. cemua. var. ,8. Willd. 
B. tripartita. L. var. Spren 

multifida. vid. pauciflora. 

nivea. Z. vid. Mela n anther a ha- 

stata. 
nivea. Sw. vid. Mclananthcra del- 

toidca. 
nodiflora. L. 0. p. 1. \v. 2 
ocymifolia. vid. Spilanthus nlbu*- 

odora. Willd. t). w. e sup p 56 
odorata. Cav. 0. p. i3 w. i3 

Coreopsis odorata. Lam. 

parviflora. Willd. 0. 

B. macrosperma. Fisch, 

pauciflora. Pair. 0. 

B. multifida. Desf. 

pilosa. Z, 0. P. 11 w. 11 

Ceratocephalus pilosus. Rick. 
Kerneria tetragon*. Moenck. W- E 896. II (cfr. B. chinensis.) ■ 

pumila. vid. tripartita. 
quinqueradiata. vid. grandiflora. 
radiata. vid. cernua. 
sambuci folia- Cav. 2j.. p. 12 w. ia 
scandens. Z. 2J.. t). p. 19 w. 18 

Salmea scandens. Dec. 
(tft. Calea AmeHttt.) 

serrulata. Desf. ©. 

Coreopsis serrulata. Poir. 

tenella- L. 0. p. 3 w. 3 
tripartita. L. 0. p, 4 w. 1 

B. B. hybrida. Tkail. 
B. frondosa. ff. Lam. 
B. Dumila. Roth. Coreopsis flammula. Banks. y. B. pumila. 
(cfr. B. minima.) 

verticillafa. L. 0. %. 
BIEBEKSTEINIA. l6 Yf l6 (Cen. 385. odora. Steph. 
Spec. 4826) p. 
Step/tan 


\ Bifolium Bignonia 


BIFOLIUM. Fl. Wett. 

cor datum, vid. Convallaria bifolia. 
BIFORA. Jloffm. 
Bifokis. Spreng. 

dicocca. vid. Coriandrum testicu- 
latum . 

BIG NOKIA. Lin. p. i5xo w. it5 7 

aequinoctialis. L. ty. p. i3 w. 12 
aesculifolia. 77. et J5i 1). 
afrieana. Lam. ty. p. 47 w. 41 
alba. Aabl. ty. p. 56 w. 48 

alljacea. Aabl. ty. p. 34 w. 13 

apurensis. 77. et J3 ty. 
articulata. Desf. Poir. ty. 
australis. vid. Tecoma australis* 
*bijuga. Vahl. ty. p. 4B w. 42 

brasiliana. vid. Icaranda brasilieii 
sis. 

candicans. 7fo'c/i. 1). p. s5 
capensis. Thumb. % *. 55 
capreolata. .L. fo P. 27 w. 23 
carichanensis* 7/. et 7J. f?. 
cassinoides. Z,«rn. 1). p. 6 
Catalpa. Z>. ty. p. 1 w. 1 

Catalpa bignonoides. Walt. 
Catalpa syringaefolia. Sims. 
Catalpa cordifolia. Daham. Aloench. 

cfcelonoides. L. fil. ty. p. 61 w. 46 
Cbica. It. et B. ty. 

chinensis. vid. grandiflora. 
chrysantha. Jacq. ty. P. 3q w. 33 

chrysoleuca. //. et B. ty. 
citrifolia. (Raeusch.) 1y. 
Clematis. //. et B. j). 
coccinea. vid. radicans. 

coerulea. vid. Icaranda caroliniana. 

colorata. Poir. ty, 

compressa. Lam. ty. p. 5o w. 44 Bignonia w. 7 opaja 
tica. vid. Kordelestris sjphili eorymbifera. Vahl t). p. 21 w. 20 
crucigcra. L. ty. p. s.4 w. 21 

dicbotoma. (Raeusch ) t 7 . 
diversifolft. 7/. et if. 1>. 
fluviatilis. .//«&/. 1>. (non? 77. et B.) 

* . m p - 4o w. 34 

fluviatilis. //. ct 73. ty. ' 
frutescens. vid. stans. 
tulva. Quj, l>. P. 5 2 
glabrata. fl. et B. t). 
grandiflora. Thunb. ty. p.4.5 w. 59 

fl. chinensis. Lam. 

Fandifolia. Jacq. ty. P. 26 w. 22. 
eterophylJa. /^7W. ft. P.3i 

B. Kerere. Aabl. 

f irsuta. JWi. ty. P. 36 w. 3o 
iiondensis. 77. et 2/. 1?. 
jasminifolia. 77. et 5. ^. 
J»cifolia. Comrners. Pers. ty. P. 7 
^icarnata. Aabl ty. P. 33 
mdiea. Z. ty. (non TLoui v 27 ) 58 w. So 

/ pentandra. Lour. 

indices. LoiXr. vid. Spatbodea in- 
dica. Kerere. vid, heterophylla. I09 

BIGNONIA. Lin. P.i5io w.1167 

lactiflora. £Wi/. ?>. P. 16 
latifolia. Rich, ty P. 23 latisiiiq 

laurifoL... . . /# 

lepidota. 77. et B. ty. P. 16 w. 15 Lencoxylon. Z. 1). p.4i w.35 
linearis. *Cav. ty. P. 4 w # 4 
litoralis. 77. et B. ty. 
longiflora. Cav. ty. p. 10 
longifolia. Wild. ty. P. 5 9 w. 5i 
longissima. Sw. ty. (non Lour) p. 2 

vr-2 

B. Quercus. Lain. 

Catalpa longissima Juss. Ait. 

longissima. Lour. ty. 
magnoliaefolia. 77. et B. ty. 
imcrocalyi. Meyer, ty. 
microphylla. Lam. ty. p. 9 w. 9 
mollis. Vahl. ty. P. 34 w. 29 

■ B. tomentosa. Rick. Juss. (non Thunb.} 

mollissima. 77. et B. ty. 
obliqua. 77. ct B. ty. ' 

obtnsifolia. Lam. ty. P. 8 w. 8 
orbiculata. Jacq. ty. p. 38 w t 3a 
pandorea. vid. Tecoma australis. 
paniculata. vid. Amphilobium pa- 

niculatum. 
pentandra. vid. indica. 
pentaphylla. vid. Tecoma penta- 

phjlla. 
peruviana. L. ty. P. 57 w.49 
picta. 77. et B. ty. A 

pilosa. vid. villosa. 

pilulifera. Rich. ty. p. 35 
procera. vid. Kordolestris 

tica. 

pseudounguis. Desf. ty. 
pubescens. L. ty. sjphili pyramidata. Rich. ty. P. 24 
quadrilocularis. Roxb. ty. 
Quercus. vid. lpngissima. 
racemosa. Lam. ty. P. 49 w. 43 

radiata. L. fy. p. 43 w. 37 

radicans. L. 1y. P. 44 \y. 58 

Tecoma radicans. Juss. 

ex. B. r. flammea. Pursh. p 

(3. B. r. coccinea. P^r^. 

rigescens. Jacq. ty. P. 17 w. 16 
riparia. 77. et B. ty. 
ialicifolia, H. et B. ty. 

sempervirens. vid. Gelsemiumsem- 
pervirens. 

serratifolia. Vahl. ty. P. 42 vv.36 

sphathacea. vid. Spathodea longi- 
flora. 

spectabilis. Vahl. ty. P. i5 w. 14 

staminea. Lam. ty. P. 12 w. 11 
stans. L. ty. P. q 6 fr.40 

B. fjutescens. T^fi//. 
Tecoma stans. Juu. % 

suberosa. vid. Millingtonia hortcn- 
sis. 

tenuisiliqua. Vahl. ty. P. 
tiliaefolia. JL et B. ty. 

tine tori a. jtrrud. fc. 


586. Spec. 4905.) 


no Bignonia Biscutella BIGNONIA. Lin. p. i5io w. 1167 
toinentosa. Thunb. 1). (non Rich.) 

P.3w.3 
tomentosa. Rich. vid. mollis, 
triphylla. L. t>. P. 5z w. 28 
umbrosa. H. et 15. 1). 
uncata. Sims. t). 
uncinata. Meyer, tj. 
undulata. Smith. t?. 

L. t>. P. I 1 w. 1 o 

f?. P. 55 w.47 unguis. 

-variabilis. Jacq. 

venusta. fie* t). 

verrucosa. //. et 

villosa. ValiL. ty. Y. 29 \v. 25 

B. pilosa. Dietr. 

viminalis. //. et B. t?. 
BILLARDERIA. Moench. 

cxptanata. vid. \ erbena. Aubletia. 
BILLARDIERA. Smith, (non 

Vahl.) P. 565 vv. 440 
LAeillardiera. Roem. et Schult. 

9 5 7- 

canariensis. via. scahdcns. 
fusiformis. Labit. t?. rs. 3 
longiflora. Labil. t?. Rs. 4 

melocarpa. //qrf. CWs. JVaif. 1). 

mulabilis. Sims. Salisb. ty. rs. 2 
purpurea. //. Cels. Gmel. II. C. ty. 
scandens. Smith, ty. rs. 1 P. I w. 1 

B. canariensis. Wendl. 

BILLARDIERA. Vahl. vid. Froehli- 

Cill <1* 

RLNECT^RLA. Forsk. vid.Mimusops 

obtusifolia. 
RIPEKIN'ULA. Jass. vid. Arethusa 

}>i|>iumata. 
BU'OREIA. Pet Th. vid. Niota. 
BIROLIA. Bellard. 

paludosa. vid. Elatine triandra. 
BISCUTELLA. Lin. P. i56 2 

w. Ti33 
alpestris. W. et IL Dec. %. w. e, 

75i.8 

(cfr. B. laevigata.) 

ambigua. Dec. %. 

apetala. vid. Senebiera didyma. 

apula. L. 0. (non sequent.) P. 2 

YV. 2 

B. didyma. L. (non Willd. sec. Dec.) 
(cfr. B. picridifolia.) 

apula. Lam. \id. ciliata. 
apula. Gaert. vid. leiocarpa. 
aurieulata. L. ©. P. 1 w. 1 

B. auricula ta. /3. j^am. 
Clypeola amiculata. Cranti. 

Ihlaspidium sarra turn. Moench. 
Jondraba sulpliurca. Medic. 
(cfr. B. erigerifoUa.) 

chilcnsis. Lag. Dec. 0. 

cichoriijolia. vid. picridifolia. 
ciliata. Dec. ©. 

B. coronopifolia. fYilld. (non X,.) f. S 

w. 5 

B. didyma. Willd. (non L. Biscutella 
BISCUTELLA. £m. P. w. i56 2 
1233 U. apula. Lam. (non £.) sen. Dec.) 
w. 1. 75 1. 3 (Gen. 388. Breit. 0. Columnae. Spreng, 0. 
cornicuiata. Schwaegr. 
coronopifolia. Z,. ©. (non Willd. 

SpCC.) W. E- p. 673 

B. didyma. a. Gouan. 

crepidifolia. vid, picridifolia. 
depressa. Willd. 0. w. e. 751.4 

B. pumila. Balb. 

didyma. L. vid. apula. 
didyma. a. Gouan. vid. coronopi- 
folia. 

didyma. Hoffm. vid. saxatilis. 
didyma. Scop. vid. laevigata. 
didyma. Willd. vid. ciliata. 
erigerifolia. Dec. 0. 

B. auriculata. ex. Lam. (non L.) 
B. major. Schhr. (sec. /?ec. Salzb.) 

criocarpa. Brouss. Dec. O. 
hispida. .Dec. 0. f 

intermedia, vid. saxatilis. 

laevigata. jL. 2|.. p. 6 w. 6 

B. didyma. Scop. 

B. apula. Gaert. (non L.) 

B. alpestris. W. et K. (sec. lYhlbg.) 

Clypeola didyma. Cranti. **WIt 

leiocarpa. Dec. 0. 

B. orien talis. jD*s/. 
B. apula 7 . Gaert. 

longifolia. Fill. 2J.. 

(non B. saxatilis. sec. fVilld.) 

lucida. Balb. %. 

/3. B. subspathulata. Lam. P. 8 W- 7 

lyrala. L. 0. P. 3 w. 3 
macrocarpa. Willd. 0. 
major, vid. erigerifolia- 
maritima. Tenor. O. 
uiegalocarpa. .Etec. Fisch. %. 

microcarpa. Dec. Q. 
mollis. Dcslong. 
montana. Cav. %. P. 9 w.8 

(cfr. B. obovata.) 

obovata. Dec. 0. 

B. montana. Cav. var. Poir. 

orientalis. vid. leiocarpa. 
peruviana. Desrous. Dec. picridifolia. Lapeyr. %.. 

B. cichoriifolia. Deslong. Dec. 

&. B. p. crepidifolia. Lapeyr. 

y. B. p. arabidifolia. Z.apeyr. 

B. apula. L. (sec. j.apeyr.) 

pumila. vid. depressa. 
raphanifolia. .Pair. £?££. P. 11 

w. 10 0. P. 4 
\y. 4 rupestris. (Raeusch.) quid? 
saxatilis. Dec. Schleich. Spring .%' 

B. didyma. Hoffm. 

iJ. lonni folia. VtU. (see Dec.) 

B subspathulata. Sater. (non Lam) 

/3. B. intermedia. Gouan. 

st'jupervirens. .L. t;. %. P. 10 ^.9 
subspathulata. Lam. vid. lucida. 
Spec. 4953.) Biscutella Blaeria \ BISCUTELLA. Lin. P. t56 2 
subspathulata. Suter. vid. saxati- 
suffrutcosa. Dec. }y. 

BISERKULA. Lin. P. 1746 w. i38o 

Pelecinus L. 0. P. t Nv . 1 ( Blaeria — Bletia 111 Pelecinus biserrula. Mo each. 

BISMALYA M*dic. vid. Malva. 
BISTROPOGON. vid. Bj steropogon 
BIX A. Lin. p i2 r -() w. 1020 

ame icana. vid. B. Orellana. 

Orellana L. ty. P. x vir. t 

B. americana. Poir. 

IJrucurana. flffmtg. ty. w. h. p. 565 

BLACKBURN I A. JFbiatf^ rs. 4Q „ 

p. 3o3 w. 23.j 

pwnata. Fors^. ty. Rs. 1 P. x w . 1 

PteJea pinna ta. L. fl. 

BLACKWELLIA. Commers.Juss. 
Lam. (non Gaert.) P. uq5 w. 964 

axillaris. Lam. t?. P. 3 ». 3 

cerasifolia. Pent. ty. 
glauca. /^/if. ty. 

intcgrifolia. Lam. ty. P. 1 w. 1 

paniculata. Lam. t>. P. 2 \v. 2 

Vermontea decandra. Commers. 

tomcntosa. Vent. ty. 

BLACKWELLIA. Gaert. 

Antarctica, vid. Palladia antarc- 
tica. 

BLADHIA. p- 2 w. 2 VI. crispa. 

glabra. Ihunb. rs. 799 P. 514 

w. 422 
Thunb. ty. As. 5 P. 4 w.4 
Jhunb. ty. Rs. 4 P. '2 w.2 
japonica. Ihunb. h. Ks. 1 P. 1 w. 
villosa. Thunb. ty. Rs. 2 P. 3 W.3 
BLAERIA. JUn. Rs. 446 P. 27 8 

'Erica. Thunb. 

*articu.ata. JL t;. Rs. 5 P. 4 w.4 

Erica eriocephala. /**#». (non Jndr.) 

hractcata. fffatft. fc 

Sympieza capitellata. Lchtnst. rs 

ciliaris L. jil. tj. Rs. 12 P. 9 w 

Erica plumosa. 77m/i&. (non Wendl.) 

depress*. Lchtst. t). Rs. 2 
dumosa. /4W/. $. hs. i3 

ericoir.cs. L. % m r s . x P. 1 vr. 1 

Erica Blaeria. Thanh. 
Erica dumosa. Salisb. 

*fasciculata. • 4 4 7- Thunb. ty. rs. 4 P. 3 

w.3 
w.8 V •glabella. Thunb. ty. rs. n P.8 

B - purpurea. £*r£. 

& pUf ill*. L. (sec. Salisb.) 

Erica emboli fera. Salisb. 

wriuta.- JLcAf^. fc. Rs, 9 
muscosa. ^,>. T?. R S#7 P.6w,6 

fcnca albens. 7W6. 

pauciflora. IVendl. ty. rs. 10 

purpurea. L. ty. <non J3er#.) rs. 6 

P 5 w 5 

Jj^eWte fler*. vid. glabella. ' 

♦pwilla. L. ft. Ri.8P.7V7 

< r <fr. B. glabella,* 

(Gen. 4 BLAERIA. jLi/i. Rs. 446 P. 278 

VV. 2lQ 

*scabra. Thunb. D. rs. 3 P. 2 w 2 
BLAIRIA Gaerf. 

cvraijolia. vid Priva mexirana. 
jaoanica. vid. Verbena javanica. 
w,e f'f flno - vid. Priva mexirana. 
nodjtora. vid, Zapania nodiflora. 
BLAKE A. iLm. P.,159 w 934 
piilveruFeiita, Void. 1} P.i w . 3 

cjuinquenovia. vid. triplincrvia. 
trmcrvia. A £. p. , w# , 

triplincrvia. ^o/i/. 1). 

B. qtilnqucnervia. ^4«6/, 

HLAADFOHDIA. Smith. 

(non A dr.) 
grandiflora. 71. Br. 2f. 

Aletiis punicea. iafciV. 

maeulata. Spreng. q. 

nohilis. Smith Q\. 

BLAKDFORDIA Jndr. vid. Sola- 

nandra cordifolia. , 
BLAST OS. Lour. XX. 4 

cochinchincnsis. Lour. % 
BLECMOM. Brown. Jus,. 
anisophyllum. Ju s. 

Ruellia imbrioata. Vahl? 

Brownei. Jnss. 0. » 

Ruellia Blechum. Z.P. i5a5. 2 7. w.i 1 95, 1 
Justicia lupulina. Lam. 

Iaxiflorum. Juss. t?. 

• RuelJia bleclnoides. Sw. j52 5. 2 1, w. 

B LEPRA R IS. Juss. P. i53i 

*Acaimhi;s. jL//?. y/ii/*. c/V. w. 12II 
boerliaviaefolia. J ss. 2J.. P. 6 

Acanthus maderaspatensis. l. w. 1 4 
Acanthus ciliaris. Burnt. 

calaininthifolia. Juss. ty. P. 4 
**apensis. L. Jil. ty. P. 1 vv.8 
*cdulis. Tor A. t). P. 7 w. i3 

Ruellia ciliaris. L. 
Ruellia persica. Burm. 

*furtata. L.Jil. h* P. 2 w.g 

*£;IoTnerata. ^???. 
ineariaefoiia. 7tt55. P. 9 
molluginifolia. Juss. %. P. 8 

Acanthus repens. Fahl. w. i 2 

*prcKumbens. L.Jil. ty, P. 3 w. 10 
saturejaefolia. Juss. P. 5 

Acanthus integrifolius. L.Jil. w. 11 

BLETIA. Ruiz, et Pan. P. 1995 

capiiata. R. Br. Jit. 2J.? 

catcimlata. R. et P. 2(.. P- 1 
ensiformis. R. et. P. '4? P. $ 
florida. /J. i*r. ^/V. 4. 

Cymbidium floridum. Salisb. 
Limodorum purpureum. Bed. 

liyacinthina. R. Br. Ait. %.. 

Cymbidium byacinthinum. Smith. 
Limodorum liyacinthinum. Donn. 

parviflora. R. et P. 2/.. P. 5 
repanda. R. et P. %. P. ^ 
speoibsa. H. et B. %. 
Tcnhervilleae. vicLLimodortua la* 
carvillei. 
Spec. 5oio.> 


f i 112 Bletia — Boebmeria 

BLETIA. Ruiz, et Pao. P. 1995 

unitlora. H, et P. %. P. 4 
verecunda. vid. Cymbidtum vere- 

cunduin» 
BL1G11IA. Hoenig. 

sapida. vid. Alteesia africana. 
B L 1 T V M. Lin. (non Moench.) Rs. 42 

P. 27 w. 28 
capitatum. L. ©. Rs. x P. 1 w. 1 

Morocarpus capitatus. Scop. Moench. 

chenopodioides. Lam. Bess. ©. 

(non L.) Rs.3 
chenopodioides. L. vid. virgatum. 

minus, vid. 

tataricum. JMTt/£ 0. 

virgatum. -L. ©. Rs. 2 P. 2 w. 2 

Morocarpus foiiosus. Moench. 
j8. B. rhenopod-oides. L. (non Lam.) 
B. v. miniis. Vaki. virgatum. 


BL1TUM. Moench. vid. Amarantlius. 
BLOIENBACHIA. Hoel. 

halepensis. vid. Holcus halcpensis. 
BLYXA. Pet. 77*. 

BOBARTIA Lin. 

indica. vid. Moraca spathacea. 
BOBU. Adam. vid. Eugenia laurina. 

BO CCO. Aiibl. 

guianensis, Aubl. ty. 
BO CO ONI A. Lin. P. n52 w.927 
cordata. Willd. 2J.. P. 2 vv. 2 
frutescens. X». 1). P. 1 w. 1 

B. querri folia. Moench. w. 1 

integrifolia. //. et B. 

Suercifolia. vid. frutescens. 
EBERA. Willd.?. i8 7 3 w,i5oi 

chrysanthemoides. vid. glandulosa. 

glandulosa., Per*. O. r. 1 

< B. chrysanthemoides. ivilid. w. 1 
Dyssodia glandulosa. Caw. 

Tagetcs papposa. Mich. 
Tagele\s pumila. Balit. 

B0EHMEH1A. Ziit. P. 2o5 9 w. 1660 
♦Pnocms. Ja*s. Lam. (*) JFWr. 

*mV«. 1661 

^acuminata Pair, t). P. 17 w. 5 
alienata. IVilld. ty L P. 5 w. 5 

Urtica alienata. i.. 

I'arietaria zeylanka. L. 

Rochmcria arborea. Desf. var. Breit. 

ampullacea. //. et if. 1). 
angustifolia. //. et U. ty, 
arborea. Desf. ty. P. 12 

B. rufeeicenf. Jacq. w. 12 

Urtica arborea. L. 
I'arietaria arborea. Ait. 
(cfc. B. alienata.) 

ballotaefolia. //. ct B. ty. 
-buUata, //. et B. ty. 

caudata. Sw. ty. P. 1 vv. 1 

celtidi folia. //. et B. h. 
'cephalida. Poir. 2J.. P. 19 w. 7 

< hinensis. Pers. ty. P. 20 

Vaniera chinensis. Lour. 

cocltinchinensis. Pers. ty. 

Vaniera cochinchinensis. Lour. 

(Gen. 407. Boehmeria — Boerliaria 

B O E H M E R I A. Lin. P. 20^9 w. 1660 
cordata. Hort. Belv. Breit. D. 
cylindrica. Willd. %. P. 3 w. 3 

Urtica cylindrcia. L. 

elongata. Fisch. 0. 
*fagifolia. Poir. ty. P. 18 w. 6 
frutescensf Thunb. ty. P. 10 w. 10 

Urtica frutescens. Thunb. jap. 

(*)hirta. Sw.?.8 w.8 

interrupta. Willd. 0. p. 9 w. 9 

Urtica interrupta. L. 

♦lateriflora Mhlbg. %.. P. 7 w. 7 

(»)HtOrall3i Sti)i ®. P. 2 W.2 

*maculata. Poir.%. P. 16 w.4 
♦nudiflora. Willd. ty. P. 11 w. 11 
petiolaris. //. et B. ty. 
(*)ramiilora. Sw. ty. P. 6 w. 6 

Caturus ramiflorus. L. 
. Rhamnus micranthus. L. (descrip. 
Syn. Dryan.) 

rubescens. vid. arborea. 
♦rugosa. Poir. ty. P. 14 w.2 
spicata. Thanh. 2f.. p. 4 w. 4 

Urtica spicata. Thunb. jap. 
Urtica japonica. l. fil. 
Urtica elongata. Gmel. Syst? 
Acalypha japonica. Houtt. 

*trinervata. Lam. 2{.. p. i5 vv. 3 

*urticaefolia. Poir ty. P. i3 w. 1 
BOERHAVIA. Lin. nee. adscendens. Willd. Rs. /16 P. 75 

w. 20 
(et? Va hi.) RS. 23 

i5 -* 

'* Rs. 5 P. 2 w.2 
africana. Lour. Rs. 19 
angustifolia. L* Rs. 22 w. 1 1 
arborea. Lagas. ty. rs. i3 

B. arborescens. Pers. 1 o 

arborescens. vid. arborea, 
caribaca. Jac<jr. 

B. polymorpha. var. Rich. 

chaerophylloides. Smith. O. 

Valeriana chaerophylla. Pers. 77, 
Valeriana laciniata. R. et P. 
Astrcphia laciniata. Dufres. 

coccinea. vid. hir$ufa. 
decumbens. Vahl. rs. 3 

B. paniculata. Rich, (non Lam.) 
\ B. laxa. Pen. P. 3 

/3. B. obtusifolia. Lam. (sec. Vahl.) 

diandra. <L. vid, hirsuta et pani- 
culata. 

di and ra» Burm. vid. erecta et hir- 
suta. 

diciiotoma. Vahl. Rs. 17 

B. scandens. Forsh. (non L.) 
Valeriana scandens. Forsk. 

diffusa. L. O. 2J.,"rs.4 P. 4 w3 

B. polymorpha. Rich. var. Poir. 

discolor. JL et 7i. 2J.. 
. erecta. L. 2J.. (et? Burm. non 

Gaert.) rs. 1 P. 1 w. 1 

B. diandra. Burm. 
(efr. B. paniculata.) 

erecta. Gaert. vid. hirsuta. 
erecta. Burm. vid. glutinosa* 

excelsa. *Ti7/d. ^ Rs. i5 p. 8 yt.7 

Spec. 5o62j / Boerhavia Bolax Bolax Bomb ax 11 3 w # 4 BOERHAVIAZ.fn.Rs.46P.75w.20 

glutinosa. Vahl. Rs. 10 

B. erecta. Barm, (non L.) 

birsuta. Willd. Jacq. t). Rs. 6 

B. coccinea. Mill. 

B. erecta. Gaert. 

B. diffusa. /?. Lam. 

/8. B. diandra. L. (et? Burm.) 

B. polymorpha. var. Rich. 

laxa. vid. decumbens. 
literal is. 77. et B. %. 
mutabilis R. Br. 

B. tetrandra. For st. var? R. Br, 

obtusifolia. vid. decumbens. 
I paniculata. Lam. Vahl. 2J.. (non 
Rich.y Rs. 9 v 

B. erecta. Sw ? (non L.) 

B. diandra. L. (sec. Poir.) ' 

panicula\a. Rich. vid. decumben9. 
patula. Vahl. Domb, tj. Ra. 7 
-peruviana, vid. tuberosa. 
periplocaeiblia. Commers. Vahl. 1). 

RS. 16 

plumbaginea. Cat;. 1). Rs. 8 P. 6 

w. 5 

polymorpha. vid. caribaea, dif- 
fusa, hirsuta, repens. 
pubescens. 71. Br. 
puiverulenta. Dupuis. Vahl. Rs. 20 
repanda. Willd. Rs. 18 P. 9 w. 8 

Valeriana chinensis. L. % 
Astrephia sinensis. Dufr. , 

repens. L. 2J.. rs. 21 w. to 

B. polymorpha. var. Jlicft. P. 5 

sarmentosa. vid. scandens. 
scandens, i. 1), (non Forsk.) rs. 14 

p. 7 w. 6 

B. sarmentosa. Brown. 

scandens. Fonk. vid. dichotorna. 
tetrandra. Forst. Rs.2P.11 w. 12 

(c.fr. B. mutabilis.) 

tuberosa. Lam. 1). rs. 11 

B. peruviana. Desf. 

verticillata. Poir. rs. 24 

virgata. 77. et B. 2J.. 

viscosa. Lagas. %. Rs. 12 

vulvariaefolia. Poir. Rs. 25 
BOHATSCHIA. Cnmfe. 

alhacea. vid. Pcltaria alliacea. 

BOISSIERA. Domb. 

triternata. vid. Lardizabala biter- 
nata. 

BOLAX. Commers. Spreng.ns.iib'i 
aretioides. vid. caespitosus. 
caespitosus. Spreng. %.. Ks. 1 

B. aretioides. Spreng. 

Azorella aretioides. JVi/M. Hrb. //iimfr. 

Azorella cacspitosa. Cav. (non Vahl) 

Azorella caespitosa. y. Willd. >v. 520.3 J/. 

Azorella crassifolia. Ptr*. p. 673. 2 

Azorella gummifera. Poir. 

Azorella trifurcata. 8. Pers. P. 673. 4 0- 

Fischera caespitosa. Spreng. prod. 

Hydrocotyle gummifera. y. Lam. 

Mulinum acaule. Pers. 

Selinum acaule. Cav. BOLAX* Commers. Spreng. rs. 1 1 6 7 
cladorrhizus Spreng. as. n \ Fragosa cladorrhiza. R. et P. 
Azorella cladorrhiza. Pers. P. 675.9 

complicatus. Spreng. Rs. 1 1 

Chamitis complicata. Banks. 

crenatus. Spreng. %. Rs. 3 

Fragosa crenata. R. et P. 
Azorella crenata. Pers. p. 6 7 3. 8 

filamentosus. Spreng. 2J.. Rs. 3 

B. integrifolius. Spr. prd. 
Azorella Chamitis. Pers. p. 6;3.5 
Azorella filamentosa. Vahl \v. 5 3 0. * 
Azorella integri folia. Baeusch. 
Chamitis integrifolia. Gaert. 

glebaria. vid. gummifer. 
gummifer. Spreng. 2f.. Rs. 4 

B. Glebaria. Commers. 
B. trifurcatus. Spreng. 

Azorella caespitosa. Vahl. (non Cav.) 

W. 52 0. 2 

Azorella trieuspidata. Poir. 

Azorella trifurcata. Pers. p. 673.4 

Chamitis tricuspidata. Gaert. 

Chamitis trifurcata. Gaert. 

Hydrocotyle gummifera. Lam. 

J3. Mulinum mi* ■rophyllum. Pers. p. 68 7. * 

Selinum microphyllum. Cav. 

integrifolius. vid. filamentosus. 
lycopodioides. Spreng. Rs. 5 

1 Azorella corymbosa. Pers. P. 6 7 5. 5 
Fragosa corymbosa. R. et P. 

multifidus. Spreng. rs.c, 

Azorella raultifida. Perj. p. 673. 7 
Fragosa multifida. R. et P. ■ff- RS. 6 I pedunculatus. Spren 

Azorella pedunculate. Willd. Hrb. 

proliferus. Spreng. rs. 7 

Mulinum proltferum. Pers. P. 687 
Selinum proliferum. Cnu. 

spinosus. Spreng. %. Rs. 8 

Azorella spinosa. Pers. 673.6 
Fragosa spinosa. R. et P. 
Mulinum spinosum. Pers. 687. 3 * 

Selinum spinosum. Cav. 

tridentatus. vid. Hydrocotyle tri- 

dentata. 
trifurcatus. vid. gummifer. 
triloliuss vid Hydrocotyle triloba. 
BOLD O A. Cao. rs. i5o 
lanceolata. Lagas. 1). Rs. 3 

Salpianthus arcnarius. H. et B. 

ovatifolia. Lag. r>. rs. 2 
purpurascens. Cav. Rs. 1 

ROLEUM. ffcstf. 

a^perum. vid. Vella aspera. 

BOLTONIA. j/*r/f. p. 1884 w. lSl3 
asteroides. Mich. %. P. a >v. 1 

Matricaria asteroides. L. 
Chrysanthemum rarolinianum. Willd. 

glastifolia. Herit. %. r. 1 vy. 2 
BONAREA. Mirbel. vid. Alstroo 

meria. 
BO MB AX. Lin. P. 1626 w. 1284 

bounopozense. Beauv. h. 
carolinoides. vid. Carolinea minor. (Gen. 411. Spec> 5og8.) n u4 Bombax — Bontia 
BO MB AX. Lin. p. 1626 w. 1284 

Ceiba. L. t). P. 3 w. 3 

B. quinatum. Jacq. 

Conyza. vid. B. Gossypium. 
Erianthus. Lam. 1). p. 2 w. 2 
globiferum. (Raeusch.) 1). 
lobosum. Auhl. ty. p. 5 w. 5 
ossypium. L. 1). p. 6 w. 6 

B. Conyza. Burm. 

' grandifiorum. vid. Carolinea insi- 

gnis. 
heptaphyllum. L. ty. p. 4 w.4 

B. septenatum. Jacq. 

mcditerraneum. Arrud. 
pentandrum. L. ty. p . 1 w. 1 

Ceiba pentandra. Gaert. 

pyramidatum. vid. Ochroma Lago- 
pus. 
quinatum. vid. B. Ceiba. 
septenatum. vid. heptaphyllum. 
ventricosum. Arrud. 
villosum. Vfcf/7/. ty. 
vitifolium. VWUd. ty. w. E.783. 2 

BOMBYX. Merffc. Moench. vid. Hi- 

biseus phoeniceus. 
BONA MIA. Pet. Th. rs. 768 
madagascariensis. Pef. lh. tj.Rs. 1 

BCNAFAKTEA. Ruiz, et Pav. 

VI. 3 

Acanthospora. Spreng. 
juncea. H. et P. 2(.. ?). 

Agave geminiflora. Antor. 
Dracaena Boscii. H. Cels. Zeyh. 
Dracaena filamentosa. Scanag. 
Littea geminiflora. Brunnh. 
Tillandsia juncea. Poir. 
Yucca Boscii. Desf. 

strobilantha. R. et P. ty. 

I Tillandsia strobilantha. Poir- 

BONAROTA. Scop. 

chamaedrifolia. vid. PacderotaBo- 
. narota. 

BO NATE A. mild. p. 1976 w. i588 

speciosa. Willd. %.. p. 1 w. 1 

Orchis speciosa. Tkunb. L. fil. 

BONAVEBIA. JSeck. Desv.viA. Co- 

ronilla securidaca. 

BONNETIA. Swartz. P. i3oi w. 

io5o 
palustris. Vahl. ty. p. 1 \y. I 

Mahurea palustris. Aubh 

BONPLANDIA. Will*. 

Cav.) 

trifoliata. //. et B. ty. 

Angostura Cuspare. B. et S. 6 7 7. 1 
Cusparia febrifuga. Jfumb, 

BONPLANDIA. Cav. 

gemmijlora. vid. Caldasia hetero- 
phvlla. 

BONTIA. Lin. p. i5oi w.1208 
daphnoides. L. ty. P. 1 w. 1 

(cfr. B. minor.) 

vid. Avicennia tomen 1 (non Boopis — Borbonia 
BOOPIS. Juss. p. 1969 w.i58a 

anthemoidcs, Juss. 2J.. P. 2 w. 2 
balsamitaefoiia. Juss. %. P. 1 w. 1 I 


Scabiosa sympaganthera. R. et P. 

tribuloides. Juss. 1 

BOOTIA. iVecA. 

vulgaris, vid. Saponaria officina- 
lis. 
BOllAGINOIDES. Moench. 

acu/eaf a. vid. Trichodesma africana. 

sagittata. vid. Trichodesma indica. 

BORAGO. Zrifn.Ra.63S P.36ow. 2 83 

africana. vid. Trichodesma afri- 
cana. 

cordifolia. vid. orientalis. 
crassifolia. Vent. 2J.. rs. 7 P. 6 w. i. 

179. 2 
cretica. Willd. %. rs. 4 p. 8 w. 7 
indica. vid. Trichodesma iudica. 
laxiflora. -Dec. Poir. Willd. 2J.. hs.6 
w. e. Sup. p. 9 

Anchusa laxiflora. Dec. rs. 6 53.5 

longifolia. Poir. %.. rs. 2 P. 4 w.4 

macranthera. .Anss. rs. 5 
officinalis. L. 0. rs. 1 p. 1 w. 1 
orientalis. L. 2J.. rs. 3 p. 7 w. 7 

B. cordifolia. Moench. 

verrucosa, vid. Trichodesma afri- 
cana. 
zeylana. vid. Trichodesma zeylana. 
BOBASSUS. Lin. p. 2241 w. 1807 
caudata. Lour. ty. 
flabelliformis. ir. 1). p. 1 w. 1 

Lontarus domestica. Gaert. gomutus. 
fera. VI id. Arenga sacchari- germinans. 

tosa. 
minor. Gaert. fil. 

B. daphnoides. L. var. Gaert. 

(Gen. 421. Spec. 5i45.) pinnatifrons. vid. Chamaedorca 

gracilis, 
tunicata. Lour. ty. ' 

BORBONIA. Lin. p. 1682 w. i3ag 
vid. Liparia. 
alata. Willd. ty. 
angustifolia. Lam. ty. 

(cfr. B. trinervia.) 

axillaris. Lam. ty. 

barbata. Lam. ty. 

ciliata. Willd. /ty. p. 5 w. 5 

B. perforata. Tkunb. t 

B. per folia ta. Lam ? 
Crotallaria perfoliata. L. 

cordata. L. ty. (non Ard) p^w.J 

B. cordifolia. Lam. 

ccrdata. Ard. vid. Rafnia ellip- 
tica. 
cordifolia. vid. cordata. 
crcnata. L. 1y. p. 8 w. 8" 
ericacfolia. Z». ty. p. 1 
globosa. Gaert. fil. 

(cfr. Laurus globosa.) 

lanceolata. L. ty. p. 3 w. 3 

parviflora. Lam. b. 

perfoliata. Tnunb. I), (non Lam.) 

p. 4 W.4 
perfoliata. Lam. vid. ciliata- 
perforata, vid. ciliata. 
serrulata. Thunb, w. i, 
Borhonia Bossiaea BORBONIA.Lk p. 1682 w.i32g 

tomentosa. vid. Liparia viliosa. 
frinervia. L.^y. p. 2 w.Z 

». angustifolia. Lam ? 
Liparia hirsuta. Moenck. 

umlulata. Thur.b.'h. p. 6 w. 6 
BORCKHAUSENIA. Roth, vid- Tee- 

dia. 

BORCRHAUSENIA. Flor. Wett. vid. 

Fumaria. 

BORON IA. Smith, p. g58 
alata. Smith. ~h. 

crenulata. Smith, ty. 

denticulata. Smith, t;. 

parviflora. Smith, 1). 

pilonema. Labil. %. 

pilosa. JLabil. t). 

pinnata. Andr. ??. p, 1 

polygalifolia. Smith. D, 

serrulata. Smith. 1). 

tetrandra. Labil. 1y. 

triflora. vid. Rafnia triflora. 

BORRERIA. Meyer. IV. 1 

parviflora. Meyer. 
stricta. Meyer. 

Spermacoce stricta. L? 

. suave olens. Meyer. t>. 
verticillata. vid. Spermacoce ver- 

T 1 Pi I "\ f 7\ 

BORYA. *Willd (nonLabil.) p. 2182 
*Foresti£Ra. Poir. [w- 1757 

*Adelu. Mich, (non Lin.) 
^acuminata. Mich. 1). p. 4 w. 4 
*cassinoides. IVilld. t). p.i w. 1 
*ligustrina. Mich. t>. p. 3 w. 3 
nitida. IVilld. r). w. *;. Sup. p. 6$ 
*porulosa. Mich. 1). p. 2 w. 2 
prinoides. IVilld. % w. e. Sup. p. 66 

retasa. Willd. h. w. e. Sup. p. 66 
BORYA. Labil. VI. i 
Ba.umoa.rte:>. 1 a. Spreng. 

lucens. Labil. t;. 

Davicsia lucens. Lam. ill. 

nitida. #. Br 2J.. 

sphacrocephala. /I. Br. 
BOS CIA. Tnunb. (non Lam.) 

Rs.597 ^-337 \v. 2 66 

undulata. Tlvxnb. 1). rs. 1 p. 1 w. 1 
BOSCIA. Lam. vid. Pudoria. 

BOSEA. im. Rs, ii43 p.662 

cannabina. Lour. 1). as. 2 
Yervamora. L. 1). rs. 1 p. 1 w. J 
BOSSIAEA. Vent. vs. i34* 

Bossibua. Pers. i68q 

cinerca. Ait. R. Br. t). 
heterophylla Smith. Ait.tj.v. 1 w. 1 

B. lanceolata. Sims. * w. 5o4 Platylobium ianceolatum. Andr. p. 1 63 1. 5 
Platylobium ovatum. Andr. (sec. Ait.) 

lanceolata. vid. heterophylla. 
linophylla. R. Br. Ait. 1?. 
microphylla. Smith. D. 

Platylobium microphyllum. Sims. 

ovata. Smith. Dry and. fc. 

/Platylobium ovatum. Andr. p. i6Si. 4 Bossiaea — Brachypodium n5 
BOSSIAEA. Vent. w. i3 4 a 

Bossih.ua # Pen. 1689 

prostrata. R. Br. Ait. 1>. 
rufa. R. Br. Ail. fe. 
Scolopendrium. Ait. 1?. 

£. Scolopendria. Smith. 

Platylobium Scolopendrium. Andr. Vent. 

BOS WELL I A. Roxb. Colebr.X. 1 

serrata, Roxb. t). 

Amyris species ? Stachk. 

thurifera. Roxb. t). i 

BOTOR. Adans. vid. Dolichos tetra* 
gonolobus. 

BOTRI A. Lour. rs. 940 

africana. Lour. t?. Rs. 1 
BOTRYCEKAS. IVilld. RS . 53g , 

laurinum. Willd. t?. Rs. 1 

Amyris novae Hollandiae. Mortal, gall. 
Personiae species? Spreng. 

BOUTELOUA. Lagas. vid. Actino- 
chloa. 

litigosa. vid. Aristida amerioana. 
melicoides. vid. Atheropogon aplu- 

doides. 
racemosa. vid. Atheropogon racc- 
raosus. 
BOUTONIA. Hort. Erf. 

pomifera. vid. Goodenia panicu- 

lata. 
BOUVARDIA. Salitb. rs. 454 tripbylla. Sa : i.b. t?. rs. 1 

Houstonia coccinea. Andr. p. 240. 5 w. E (cfr. B. heterophylla.) f (Gen. 434 Ixora amerioana. Jacq. (non L.) [i36. i 
Ixora ternifolia. Cav. p. a5i. 5 * f 
(non Knoxia purpurea. Lam.) 

versicolor. Ker. T7. 

BOWLESIA. Ruiz. etPflU.RS.1169 

P. 6-5 
geniculate. Spreng. Rs. 4 

Peucedanum geniculatum. Forst. p. 689. 14 

w. 53 6. 1 j 

incana. R. et P. 0. »s.2 p. 3 
lobata. R. et P. ©. *s. 3 p. 2 
palmata. R. et P. Rs i 0. P. 1 
BRAREJUM. Lin. Rs. 536 P. **8 

w. 1881 

stellatum. vid. stclluli folium, 
stellulifolium. -L. 1). Rs. 1 p. 1 w. 1 

B. stellatum. Thunb. 
Brabyla capensis. L. 

BRABYLA. Lin. 

capensis. vid. Brabejum stellulifo- 

lium. 
BRACHYELYTRUM. Beauv. 

ari^^ifur«.vid.Muhlenbergiaerecta. 

BRACHYGLOTTIS. Forst. vid. Ci- 
neraria. 
RHAC1IYLAENA. R. Brown, vid. 

Baceharis ncreifolia. 

BRACHYLOBUS.^//. 
Bracuyolobus. Desv. vid. Sisym- 
brium. 
BRACHYPODIUM. Beauv. vid. Tri- 

ticum. 
asperum. vid. Fesluca rigida. 

Spec. 5jqo.) H s i-i 6 Brachy podium Brasenia t ( BRACHYPODIUM. Beauv. vid. Tri- 

ticum. 
Barrelieri. vid. Festuca Earre- 

lieri. m , 

caespitosum. vid. Bromus caespi- 

tosus. 
cenisium. vid. Poa cenisia. 

ciliatum. vid. Festuca distackya. 

commutatum. vid. Bromus commu- 

tat us. 
distachyum. vid. Festuca dista- 

chya. 
festucoides. vid. Tri ticum hispani- 

cum. 
gracile. vid. Festuca gracilis. 
interruptum. vid. Festuca inter- 

rupta. 
litorale. vid. Festuca litoralis. 
longifoliurn; vid. Bromus longi- 

folius. 

]\ardus. vid. Triticum tenellum. 
phoenicoidcs. vid. Festuca phoe- 

nicoides. 
pinnatum. vid. Festuca pinnata. 
Pluckenetii. vid. Festuca caespi- 

tosd. 

ramosum. vid. Festuca caespitosa. 
ret us urn. vid. Festuca caespitosa. 
rupestre. vid. Bromus rupestris. 
sylvaticum. vid. Festuca gracilis. 
tenellum. Tratt. vid, Triticum te- 
nuiculum. 

Tcnorii. vid. Bromus loliaceus. 
tenue. vid. Lolium perenne. 

tenuifloram. vid. Festuca tenuiflo- 
ra. 

BRACHYSCOME. Cassia* 

Jiillardieri. vid. Bellis aculeata. 

BRA CUYS E'MA R.Brown.XVU i 
latifolium. R. Br. Ait* f;. 

BRACHYSTEMUM. Mich. vid. Py- 

nthemum. 


linijolium. vid. Pycnanthemumvir- 

ginicurn. 

BRADLEJA. Schreb. p.ii2 9 w. 1732 
Glochidium. Gaert. j). P. 3 w- 3 

B. ramiflora. Raeusch. 
Glochidium ramiflorum. Forst. 

m 

Nepliroja. Lour, 1). 
philippensis. Cav. 

ramiflora. vid. B. Glochidium. 
6iuica. Gaert. r). p. 1 w. 1 
/evlanica. Gaert. 
BRAGANTIA. Lour, (non Tand,) 

s P. 1212 

^ racemosa. Lour. t). p. 1 
BR.VGANTI A. land. u. 85o 
A andelli. R. et P. Rs. 1 

BRA MIA. -Loor. 

indica. vid. Herpes t is Brownei. 
BRASENIA. fefrtf. XIII. 1 

BRASENIA. Purj7i. 

peltata, vid. llydropeltis purpu- 
rea- 

(Gen, 44 1- Brasiliastrum — Brassica « 

BRASILIASTRUM. Lam. 

americanum. a. Lam. vid. Como- 

cladia Brasiliastrum. 
americanum. /3. Lam. vid. Picra- 

mnia antidesma. 
BRASSAVOLA ii. Brown, vid- Cym- 
bidium cucullatum. 
BRASSAVOLA. Adans. vid. Hele- 

nium. 
BRASSIA. R. Brown. XX 1 

maculata- R. Br. Jit. 2J.. 
BRASSICA. Lin. p. 1675 w. 1246 

agrestis. vid. orientalis. 

alpina. L. %. p. 5 w. 5 

Tuiritis Brassica. Leers. 
/Erysimum alpinum. Roth, (non Pers.) 

arborea. vid. oleracea. 

arvensis. L. %. (non HabL) P. 3 

w 4 

B. purpurea. Mill. 
Tuiritis arvensis. Ait. 

arvensis. HabL vid. campestris. 

asperijolia. vid. B. Napa ct B. 

Rapa. 
austriaca. Willd. 0. p. i* w.a 

B. orientalis. l. var. Poir. 
Erysimum austriacum. Roth. 

balearica. Rich. ty. p. 8 
Botrytis. vid. oleracea. 
campestris. Z>. ©. p. 2 w. 3 

B. arvensis. Habl. (non X.) 

capitata. vid. oleracea. 
Cheiranthus. Wfl. a*. P. 27 \v. 21 

B. £rucastrum. Ttmil. (non L.) 
Sinapis Tournefortii. ^4//. 
/3. Sinapis recurvata. All. 
Rapbanus eruroides. L, fil ? 
(cfr. B. montana > 

chinensis. L. a*, p. i.5 vv. 12 
crassifolia. /^irA/. P. 10 w. 24 
cretica. Lain. 1). p. 12 w. 10 
clon^ata. Ehrh. 0*. p. 26 vv. 20 

Eruca elongata. Raumg. * 

Sinapis laevigata. Po//. ind. t. 

Eruca. jL. ©. p. 19 w. iB 

Sisymbrium Erucastrum. Fill. 
Sinapis Eruca. Roehl. 
Eruca foelida. Moe.nch. 

I 

Erucastrum. L. 0. (non sequent.) 

p. i$ w. 17 

Eruca Erucastrum. Fl. Weit. 
Sisymbrium Erucastrum. Vill. 

Erucastrum. T/iuiL vid. B. Chci-- 
ranthus. 
Erucastrum. Rcich.vid. Sisymbrium 

tenuifolium. 

Erucoides. vid- oleracea. 

fimbriata. vid. oleracea- 

fruticulosa. Cyril, h- 

gongyloides. vid. oleracea. 
gravine. Tenor. 

(cfr. Raphanus cheiranthifolius.) 

hirta. Moench. 0. p. 1% 
hisjiida. Tenor. - 
laciniata vid. oleracea. 
laevigata. Lagas. 
Spec 5217.) I Brassica 

BRASSIC A. Lin. p. i5y5 w. 1245 

hi ci da. Hort. Erf Zeyh. 
lyrata. Desf. 0. a*, p. 28 w. 23 
'magellanica. Juss- p. 25 
monensis. vid. Sisymbrium mo- 
netise. 
montana- Dec. 

B. Cheiranthus. /?. J 7 !*//. 

muralis. vid. Sisymbrium tenuifo 
Hum. 
muscovitica. vid. oleracea. 
napobrassica. vid. oleracea. 
' Napus. jL. a*. 2J.. p. 6 \v. 6 

B. oleifera. Motnch. <■ 

B. asperifolia. Lam. 
Rapa IVapus. Aft//. 

odorata. Schi^ank. 0. 
oleifera. vid. R. Napus. 
oleracea. jLf a. a*, p. 9 w. 8 

B. rotunda. Mill. 

B. arborea. Mill. 

B. Botrytis. Afi/Z. 

B. capitata. Hortul. 

B. Erucoides. Hornem. 

B. fimbriata. /forf. 

B. gongyloides. Mill j 

B. laciniata. Afi//. 

B. muscovitica/ Mill. 

B. napobrassica. Mill. 

B. percgrina. Mr'//. 

B. praccox. Hort. 

B. pyramldalis. Hort. 

B. rubra. Hort. 

B. sabauda. Hort. 

B. sabellica. Hort. \ 

B. sclenicea. Hort. 

B. sy Ives Iris. AflM 

B. viridis. //orf. 

orientals. JU 0. p. 1 W.i 

B. rampestris. Maltusch. (non L.) 

B. Turrita. IVeig. 

B. pcrfoliata. Lam. 

Erysimum orientale. Roehl. Spr. 

Erysimum glaucum. Moench. 

Erysimum perfoU&tttm. Crantz. 

8. B. agreslis. Lam. 

patent, vid. Sisymbrium patens. 
peregrina. vid. oleracea. 
perfoliuta. vid. orientalis. 
pimiaUtida. Desf. p. 24W. 19 
polymorphs. Marr. %. p. 16 vv. 13 
praecox. \id. oleracea. 

Pscudoerucastrum. ^Bro/. 
purpurasccns. /iiijj. 
purpurea, vid. arvensis. 

pyramidalis. vid. oleracea. 
Rapa. />. a*, p. 7 vy. 7 

B. asperifolia. var. Jam. 
Sin a pis tubcrosa. Poir. 
Rapa oblonga. Mill. 
S. Rapa rotunda. Milt 

Richer!! Vdl. %. p . 1 1 w. 9 

rubra, vid. oleracea. 
sahanda vid. oleracea. Brassica — Briza 117 sabellica. vid. oleracea. 
selenicea. vid. oleracea. BRASSICA. £in. p. i5 7 5 w. 12,5 

sempervirens. Schrank. Hort. jjar. 

a*, (et? Tenor e.) 
subhastata. Willd. 2J.. p. i5 w.14 

Sisymbrium subhastatum. Willd. f.. 7 56 10 

subularia. jBrtff. ©. p. 20 

Sisymbrium Parra. L. (sec. Roem.y 

suffruticosa. Desf. % p. 4 w. 1 1 
sylvestris. vid. oleracea. 
teretifolia. Desf. 2{. p. 17 w. 16 
Tournefortii Gouan. Desf. ©. 

turgida. Pers. p. 3 1 
Turrita. vid. orientalis. 
vesicaria. .iv. ©. p. 2.5 w. 22 
villosa. vid. Raphanus cheiranthi- 

folius. 
violacea. Z/. a*. P. 14 w. i3 

viridis. vid. oleracea. 
Washitana. MiXhibg. <?. 

Stanleyae species ? Nutt. 

BRATHYS. Lin. fil. Mutts, 
juniperina. vid. Hypericum Bra- 

. thys. 

BRAUNEA. Willd. 

menispermoides. vid. Cocculusra- 

diatus. 
BR AY A. Sternb. et Hop. XV. 2 

alpina. Sternb. et Hop. %. 
BREDEMEYERA. Willd. p. 1663 

floribunda. Willd. % P. 1 w. 1 

BREWERIA. R. Brown. Rs. 691 

linearis. /I. ^r. Rs. 1 

media, ft. Br. rs 2. 

pannosa R. Br. Rs. 3 
BREXIA. Pet. Th. vid. Venana. 
■BREYNIA. Font. Rs. io56w.i926 

FORSTERIA. SCOp. 

axillaris, vid. distyeba. 
distycha. Forst . 1? Rs. 1 \v. t. 

B # axillaris. Spreng. 

paniculata. Spr. % Rs. 2 

BR I C BELLI A. Rafin. vid. Ipo- 

mopsis. rt _ 

B R I D E L I A. JFi/W. p. 2i53 w. 1886 

Cluytia. Roxb. 
fruticosa. vid. spinosa. 
*monlana. Roxb. 1). p. x w. 1 
*scandens. Roxb. D. P. 3 w. 2 
-spinosa. Roxb. 1). w. 3 

B. fruticosa. Pers. 2. 

BRIGNOL1A. Berthol. 

pastinacacfolia. Berth. 

Slum siculuw. L. (sec. hid.) P. 699. 16 

BRILLANTAISIA. JBeaui;. 

Beauv. i 


15 owanensis 

BRtt'DONlA. Pet. 
pus 77i. vid. Oxycar- RRISSOMA. Neck. vid. Galega. 
BRIZA- Liiu Rs. 289 P. 169 w. i35 
bivinnata. vid. Foa cynosuroides. (Gen. 448. Spec* 5254-) canadensis. Mich. F; 3 

Poa canadensis. Beauv. 
Megastachya canadensis H. ct «S. 3oi. 

capensi*. vid. Poa brixoides. s8 / il8 Briza — Bromelia. S 

BRIZA. Lin. Rs. 289 p. llSg w. i35 

caroiiniana. Lam. vid. Uniola pa- 

niculata. 
caroiiniana. Walt* vid. Poa mega- 

stachya. 
Chisii. vid. lutescens. 
'cynosaroidet. vid. Poa sicula. 
distycha. vid. Poa sicula. 
elatior. Sib. et Sm. %. Rs, 5 
Eragrostis. L. vid. Poa megasta 

chia. 

Eragrostis. Pall. vid. Poa Eragro- 
stis. 
ere eta. Lam. P. 6 

Chascolytrum elegant. Desv. rs. 3a3 1 

. goniculata Ihunb. Rs. 4. P. 5 \v. 4 
humilis. Bbrst. 0. Rs. 8 

B. spicata. Sib. et 5m. (sec. Rec. Goeit) 

lutescens. Desv. 

B. Clusii. Faucault. 

maxima. L. ©. rs. 6 P. 8 w. 6 

#. B. monspessulana. Gouan. 
(cfr. B. rubens.) 

media. -L. 2J.. Rs. 3 P. 4. w. 3 

B. tremula. Lam. Ko*/. 
#. B. viridis. Pall. 

megast achya. xid.Foa megastacbia. 
minor. L. 0. Rs. iP.iw.i 
monspessulana. vid. maxima, 
montana. Broufs. 
mucronata. Lam. 

Calotheca brizoides. Beauv. rs. 3 2 2. 1 
Bromus brizoides. Lam ? 
(cfr. Uniola murronata.) 

oblonga. vid. Poa megastachya. 
rubens. Lam. ill. Poir. 0. 

P. rubra. Pers. rs. 9 P. 7, 
B. maxima, y. Lam. Eric. 
B. maxima. J. Dec. 

rubra vid. rubens. 
spicata. Sib. et «Sm. 0. (non Lam.) 

Rs. 7 

(cfr. B. humilis.) 

spicata. Lam. vid. Uniola spicata. 
subaristata. Lam. 

Chascolytrum subaristatum. Desv. rs. 

323. 2 

Calotheca elegans. Beauv. 

tremula. vid. media, 
virens. L. 0. rs. 2 P. a w. 2 
viridisi vid. media. 

BRODIAEA. Smith. Rs. i3 9 
. congest a. Sm. % rs. 2 

grandiflora. Sm. %. Rs. 1 

Hookera coronaria. Salisb. 

BROIUELIA. Lin. r, 7 63 w. 60a 

Acanga. /,; 1). P. 13 w. 10 
Ananas. L. 1y. P. 1 w. 1 

Anrihas ovata. M/7/. 

/?. Ananas pyramidalis. Mill. 

y. Ananas viridis . Mill. 

(cfr. B. lunida et scmiscrrata.) 

Aquilegia. vid. bracteata. 
bicolor. R. et P. 2J.. P. 5 
braetcata.'iftu. 2J.. ??. P. 8 w. 5 

U. Aquilegia. Salisb. 

(Gen. 45r # 
Bromelia — Bromus 

BROMELIA. Lin. p. 762 w. 60* 
chrysantha. Jacq. t>. P. low. 7 
hdemisphaerica. vid. humilis. 
humilis. JL. 1). P. n w. 9 

B. haemisphaerica. Lam. 

incarnata. R. et P. 2J.. P. 3 
inermis. vid. semiserrata, 
karatas. Z. \y. P. 6 w. 3. 
lingulata. L. t). p. 7 w. 4 
lucida. Willd. t>. w. e. 37g. 3 

B. Ananas, y. JYilld, Spec. 
Ananas lunida. TVIt//. 

lutea. Meyer. t). 
Mcrtensii. Meyer. %* 

mcxicana. (Nois.) 

muricata. Arrud. 

nudicaulis. vid. Pitcairnia latifolia 

pallida. Her. 

paniculata. Sw. t). P. 9 w. 6 

Pinguin. .L. 1). p. 2 w. 2 

Ananas Pinguin. Mt7/. Gaert. 

yramidalis. Sims. 
agenaria. Arrud. 
semiserrata. Willd. 1). w. 

B. Ananas 0. inermis. Pers. 

sphacelata. R. et P. P. 4 
spicata. Lam. 

sylvestris. Willd. b. w. e. Sup. p. 16 
variegata. Arrud. %. 
BROMUS. Lin. Rs. 3a5 P. 172 w. 140 
agrestis. vid. erectus. 
alopecuroides. Porr. (non Lag.) 

B. alopecuros. ^afc/. [Rs.23 P.U W. 6 

B. contortus. Desf* 

B. squarrosus. Brof. (non L.) 

alopecuroides* Lag. vid. Koeleria 

cristata. 
alopecuros. vid. alopecuroides. 
allissimus/Puri/>.2J..(non/^&.)Rs.3o 

altissimus. Web. vid. asper. 
ambiguus. vid. Festuca bromoides. 
angustifolius. vid. erectus. 
aquaticiis. vid. giganteus. 
arcnarius. Lalil. rs. 14 

B. australis. /?. Br. ? 

arundinaceus. vid. Festuca elatior. 
arvensis. Z>. ©. (non sequent.) 

B. versicolor. Po//. ho el. 

secaiinus. Leers, (sec. Beauv. Poir) 379.2 B. 
B. 
B. 
B. 
B. mill ti floras. fVeig. (non Roth.) 
erectus. /3. Huds? hordaceus. L. ? 

polymorphic. Hortul. (non Huds.) 

arvensis. Poll. vid. erectus. 
arvensis. Lam. vid. pratensis. 
asper. L. 4. (non Pall.) Rs. 27 p. 

B, altissimus. H^o. Wigg. [18 w, i3] 
dumetorum. Lam. B. 
B. 
B. liirsutus. Curt, 

montanus Scop. Koel. Suter. Pell* 
nemoralis. Huds. B. nemorosus. Fill. 
B. ramosus. Murr. 

B. sylvaticus. Fogler. (non 5/n. Host.) 

B. versicolor. Po/Z. (sec. Gmcl fl. b.) 

Schenodorus asper. Gaud. 

Spec. 5299.) 

Bromus \ Bromus % « 119 


Desf.) BROMUS. Lin. rs. 325 p. 172 w. 140 
asper. PalL Vid. erectus. 
australis. R. Br. Rs. i5 

(cfr. B. arenaiius.) 

, avenaceus. Lam. Rs. 54 
barbatus. Sebast. et Maun 
Biebersteinii. 71. et S. 2J.. Rs. 11 

B. chloroticus. Bbrst. 

B. incrmis. Steven, (non L.) 

bifidus. Ihunb. w. Q 

A vena bifida. Beauv. 
Trisetum flavescens. y. alpestre. Gaud? 

(sec. /?. et 5.) 

brizoides. vid. Briza mucronata. 
Buxbaumii. vid. Festuca dista- 

chya. 
caespitosus. //bif. 2{.. (non 

B. pinnatus. /3. Fill. 
B. gracilis. Hall. Jil. 
Triticum gracile. Dec. 
Triticum pirnatum. /?.' Dec. supl. 
Brach^podium caespitosum. R. et S. 3 4 5. 5 

caespitosus. Desf. vid. retusus. 
Caldasii. #. et B. 0. 

Schenodorus Caldasii. /?. et S. 54 1 . 3o 

canadensis. Mich. 2J.. Rs. \% 

B. ciliatus. L. ? (sec. Pursh) 

canaricnsis. Zucc. 

(cfr. B. lanceolatus.) 

capillaris. vid. Elcusine domin- 
gensis. ! 

catharticus. Kahl.Rs. 26 p. i6\v. 11 
chloroticns. vid. B. Biebersteinii. 
ciliatus. Z^. %. (non sequent) Rs. 36 

p. 22 w. i5 

(cfr. B. canadensis.) 

ciliatus. Htids. vid. madritensis. 
ciliatus. Lam. vid. Festuca dista- 
chia. 

commutatus. Schrad, o*. rs. 3 p. 2 

w. e. 102. 2 

B. racemosus. Gaud. 

# mem 

B. velutinuSA #. Gaud. 
B. multifiorus. floi/t. WWd. (non tyvi) 
B. pendulinus. D*s/. ? (non Sess/) 
Brachypodium t ommutatum. Beauv. 

compactus. vid. mollis. 
compressiii. vid. pendulinus. 
conferLus. Bbrst. ©. bs. 8 
conglorneratus. vid. mollis. 
contortus. vid. alopecuroides. 
corniculatus. vid. rupestris et Fe- 
stuca gracilis. 
err st at us. vid. Trisetum cristatum. 

dactyloides. Roth. rs. 59 

Dactylis pungens. Uornem? 

decambens. vid. Poa decumbens. 
dfrfonenm. vid.Fcstucabromoides* 

diandrus. Smith, vid. madritensis. 

diandrus. Roth. vid. - pilosus. 
digitatus. vid. madritensis. 
dijatatus. vid. madritensis. 
di<tachyus. vid. Festuca distacbya 
distjehas. vid. slerilis. 

^uar^cafu*. vid. lanceolatus et 
lanuginosus. BROMUS. £pi. Rs.525p.t72w. 140 
dumetosum. Gaud, (non? -Lam.) 
dumetosum. Lam. vid. asper. 
dumosus. vid. Festuca gracilis. 
Ehrharti. vid. secalinus. 
elatior. vid. Festuca pratensis. 
elongatus. Gaud. 0. Rs. 2 
©rectus. Smith. 2J.. Rs. 10 p. 4* 

B. agrestis. ^//. 7/ojf. 

B. angustifolius. Schrank. Bbrst. 

B. arvensis. Lam. fl. fr. (non Pc//.) 

B. asper Pa//, ind. t. 

B. glaucus. Lapeyr. 

B. montanus. Fl. Wett. 

B. odoratus. Gouan. 

B. perennis. A7//. 

B. pratensis. /3. Lam. 

B. pscudarvensis. Koe/. 

Schenodorus. erectus Gaud. 

Fesiuca hirta. Seen. 

/S. Festuca montarta. Savi. (sec. Savi) 

R. l ft: % 5 

(cfr. B. erectus.) 

festucoides. Link, rs, 56 

B. Micheli. Savi? 

fragilis. vid. rupestris. 
Gaudini. R. et o. 0. Rs. 5 

B. simplex. Gaud, (non Pers.) 
B. racemosus. L. ? (sec. Poir.) 

geniculates. />. Q. Rs. 5o p. 26 >v. 18 

Festuca geniculate^ Willd. i'ioj. 26 
Bromus incrassatus. Lam. 
B. ligustrinus. ^//. (sec. Deslong.y 
(cfr. Festuca stipoides.) 

giganteus. L. %. (non Leers.) Rs. 

3i w. 20 

B. triflorus. Fl. dan. 

B. strigosus. Lam. 

B. aquaticus. Gme/. Syst. 

Festuca gigantca. Fill. r. 171. 34 

Schenodorus giganteus. Gaud. 

giganteus. Leers, vid. Festuca pra- 
tensis. 
glaber. vid. Triticum repens. 

glaucus. Lapeyr. %. Rs. 29 

B. erectus. Smith, var. Dec. (sed non sec. 
Lap. Supl.) 

glomeratus. Vid. Dactylis glome- 

rata- 
gracilis, vid. Festuca gracilis. 

grandiflorus. vid. sterilis et tecto- 

rum. 
grossus. vid. velutinus. 
gynandrus. vid. madritensis. 
hirsutissimus. Cyril. %.. 

B. asper. L. var? if. et 5. 

birsutus. Schrank. 0. (non Ctfrf.) 
hirsutus. Curt. vid. asper. 
birtus. Lchtst. Rs. 58 
hordaceus. vid. arvensis et secali- \ (Gen. 45** Spec. 5326.) nus. 
liordeiformis. Lam. 0? as. 

humi/is. vid. scoparius. 

japonicus. Ihunh. 0. rs. 21 

imperialis. vid. purgans. 52 \ p. 

%v. lO 

8 \ 120 Broraus BROiVlUS. Lin. rs.3?.5p. T72W. 140 

incrassatus. vid. geniculatus. 
indicus. vid. maximus. 

inermis. L. 2J.. p. 17 w. 12 

Schenodorus inermis. Gaud. RS. 541.8 
Festuca biennis. Dec. 
Festuca speciosa. Schreb. 

Festura proceformis. - Per s. 171. 3 5 (non 
Host.) 

Festuca paeoides. Thuil. (sec. Deslong.) 

jiibatus. Tenor. O. (non J ill.) Rs.48 
juhalus Vill. Rs. 6t 
lanatus. H. et B. 0. 

Schenodorus lanatus. R. et S. 341. 27 

lanceolatus./toM. ©. (et? Schousb.) 

rs. 16 P. 8. w. 5 

B. lanuginosus. /?• Pot> # 

B. canariensis. Hortul. (et? Zurr.) 

/lo/icte.) cananensis. 
B. divaricatus. Deslong. (sec. lanuginosus. Poir. Rs 17 B. divaricatus. ff. Deslong. 
(cfr. B. lanreolatus.) 

laxiflorus. Spreng. Zeyk. 
laxus. Hornem. 2J.. (et? Mart.*) 

RS. 20 leptottachys. vid. mollis, 
ligusticus. All. 0. rs. 43 r 

(cfr. B. geniculatus et Festuca rubens et 
stipoides.) 

litoreus. vid. Festuca elatior. 
lividus. //. et B. 0. 

Schenodorus lividus. R. et S. 541. 26 

loliaceu9. lienor. 

Brachvpodium loliaceum. R. et 5.3 4 5. 7 
(non 22) 

Brachypod.um Tenorii. R. et 5. in corrig. 

longiflorus. Willd. %. vv. e. sup. p. 6 
longifolius. Schousb. 2J.. p 32 

Bracliypodium longifolium. Beauv. rs. 

3*5.9 

macrostachys. £>?$/! rs. jt p. 12 
madritensis. L. 4. (non Cau.) rs. 

4 2 p » 29 w. 26 

clliatus. Hii&s. 

ihandrus. Smith, (non Roth.) 

digitatus. Poir. (cit. Beauv.) 

gynandrus. Roth. 

muralis. Huds. 

villosus. Forsk. 
Festuca madritensis, Desf. 
(cfr. B. rigidus.) 

madritensis. Cav. vid. maximus. 
massiliensis. Forsk. Rs. 63 
maximus. Desf. ©. (non /W/,,) 

Rs. 49 B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. B. 
B. 

B, 
B. 
B. madritensis. raw. (non L.) 
ligens. Tand. (non L.) 
s ten lis. Brot. 
sterilis. var. Poir. it 
indicus. Hortul. ma.Timus. Roth. vid. 
Micheli. Savi. Rs. 44. 

{cfr. B. festucoidesj pilosus. Bromjis 

BROMUS. Lin. rs.325 p . 172W. 140 

mollis, Z>. o*. Rs. 7 p. '3 w. 3. 

B. polymorphus a. Huds. 

B. secalinus. y. Lam. 

$. B. nanus. Weig. 

y. B. m. leptostachys. Pers. 

a. B. m. conglomerate. Pert. 

B. compactus. Hortul. 

B. multiflorus. Hortul, 

#. B. m. capensis. J?, et «£. 

B. mollis. Thunb. 

montanus. Poll. Gmel.il. b- 0.(non 

Autor.) Rs, 32 

montanus. Autor. vid. repeus. 
montanus. Fl. IVett. vid. erectus. 
multijidus. vid. velutinus. f 
multijlorus. Roth. vid. commu- 

tat us. 

vid. (Gen, 45 i t Spec. 5358.) multijlorus. IVeig. vid. arvensis. 
multijlorus. Smith, vid. secalinus. 
multijlorus. Hortul. vid. mollis. J. 
multispicatus. 71. et S. 0. Rs. 45 

B. polystachyus. Dee. (non Forsk.) 

muralis. vid. madritensis. 
murorum. vid. pilosus. 
nanus, vid. mollis. 
nemoralis. vid. asper. 
odoratus. vid. erectus. 
ovatus. vid. Trisetum ovatum. 
ovinus. vid. Festuca ovina. 
pallens. Cau. Rs. 35 P. 20 . 
parviflorus. Desf. 0. 
patentissimus. vid. triflorus. 
pauciflorus. Schum. 
pauper, vid. Festuca distachya. 
pectinatus. Thunb. Rs. i3 P. 7 w. 4 
pendulinus. *?*«<?. Schrad. 0. (non 
jD<?j/.) Rs. 28 

B. compressus. Lag. 

pendulinus. Desj\\&. commutatus. 

pentastachyus. Tineo. 0. 

perennis. vid. erectus. 

phleoides. Vill. All. vid. Koeleria 

. phleoides. 

phleoides. Hortut. vid. Koeleria 

brachvstachya. 

phoemcoides. vid. Fesfuca phoe- 
nicoides. 

Phoenix. Gmel. Syst. Rs. 62 
pilosus. Dietr. 2J., (non Spreng.) 

B. maximus, /loc/i. (non D*j/.) [R.S.47 
B^ diandrus. Roth, (non Smith.) 
B. murorum. Bernh. 

pilosus. Spreng. 

pinnatus. L. vid. Festuca pinnata. 

pinnatus. Fl. dan. vid. Festuca 

gracilis. 
pinnatus. 8. Vill. vid. caespitosus. 
pitensis. //. et 71 0. Rs. 3<; 

platystachyus. vid. Festuca dista- 
chya. 

Phfckenelii. Host. vid. retusus. 

Pluckenetii. All. vid. Festuca cac- 
spitosa. 

poaeforaiis.-S/jrertg.O. (non Forsk.} 

Rs,55 

\ Bromus Bi^omus BROMUS. Lin. rs. 325 p. 17a w. i4o 
n poaeformis. Forsk. 

polymorphus. vid. mollis, race- 
mosus, sccalinus. 

polystachyu*. Forsk. (non Dec.) 

Rs. 60 
poly st achy us. Dec. vid. multispi- 
catus. 

pratensis. Lam. vid. erectus. 
pratensis. Ehrh. vid. racemosus. 
procerus. //. et B. 0. 

Schenodorus procerus. R. et 5. 

pseudarveniis. vid. 
pubesccns. Mhlbg. 121 28 < 3 4 j . 

erectus. 

2J.- R *. 25 w. E. 

102.6 
i5 w. 10 24- *• 

suec. purgans. L. %. r 8 . 

B. imperialis. Hertor. 

purpurascens. #e/*7. 0. 
racemosus. L. d*. (non Gaud.) rs. 

9 P. 5 w. 24 

B. polymorphic, fi. £. Huds. 
B. pratensis. Ehrh. Koel m (non Lam.) 
B. Ventolanae. Hortul. i 

(cfr B. Gaudini.) 

racemosus. Gaud. vid. commu- 

tatns. 
ramosus. L. vid. 

tosa. 
ramosus. Murr. vid. asper. 
retusus. Per5. p. 33 

Bromus Pluckenetii. //osf. (non? ^//.) 
Brachypodium retusum. Beauv. \ 

(cfr. Festuca caespitosa.) I 

rigens. L. (non Vand.) rs. 5i P. 27 

s3j Festuca caespi- vv. rigens. Vand. vid. maximus. 
rigidus. #of/i. 0, rs. 46 

B. varius. Brot. 

B. rubens. Host. ' 

B. madritensis. L. (sec. D*c. Pers.) 

rotundatus. //. et B. 2f.. 

Calotheca rotundata. R. et S. 322. a 

rubens. L. vid. Festuca rubens. 
**«&<?**. #osr. vid. rigidus. 
rupestris. //osf. 2[. 

B. corniculalus. Lawi. 
B fragilis. Hall. Jil. 

Brachypodium rupestre. Beauv. rs. 34 5. 2. 
Triticum pinnatum. y. Dec. 

scaberrimus. Tenor. 0. rs. 64 
scoparius. L. a*, rs. 53 P. 28 w. 22 

B. humilis. Cav. 

(non B. rubens. /.. sec. Smith.) 

sccalinus. /_.. ©. (non Leers.) rs. 

B- squarrosus. Lam. [_i P. 1 w. 1 

arvensis. Ifeig, 

polymorpinis. y. Huds. 

vitiosus. fVeig. 

Ehiharti. Roem. (planta junior.) 

B. mulliflorus. Smith, (sec. Lapeyr.) 
B., hordaneus. L. (sec. Lap.) 

sccalinus. Leers, vid. arvensis. 

8 ?gctum. //. et B. Q. rs. 38 

Pers. (non Gaud.) rs. 

. . 6 P. !:, 

"toplex. Gaud. vid. B. Gaudini. i B. 

B 

B. 
B. implex* BROMUS. Lin. rs. 325 P. 172 w. 140 

spicatus. Mart, (quid?) 
squarrosus. L. ©. (non Brot.) rs. 

18P.9W.7 

B. s. villosus. Roth. 

l8. B. villosus. Mart, (et? Suter.) 

B. squarrosus nanus. Dec. 

squarrosus. Brot. vid. B. alopecu- 
roides. 

squarrosus ruthenicus. vid. wo]* 
geusis. 

sterilis. L t Q. rs. 40 P. 24 w. 16 

B. distychus. Moench. 
B. grandiflorus. JVeig. 
(cfr. B. tec tor um.) 

stipoides. vid. Festuca stipoides. 
strictus. vid. Festuca serotina. 
^trigosus. vid. giganteus. 
sylvaticus. Smith. Host. vid. Fe- 
stuca gracilis. 

sylvaticus. Vogler. vid. asper, 

teetorum. Z. 0. rs. 41 P. 26 w. iq 

B. grandiflorus. /3. Weig. 
B. sterilis. /?. Xam. 
/3. B. ciliatus. Fisch. 

tenuis. Trineus. 0. 

tigurinus. vid. Festuca pinnata. 

tomentosus. Rohde. (non Trinius) 

B. lanuginosus. Poir? £rs> 57] 

tomentosus. Trinius. 

tortilis. Presl. N 

triflorus. Z>. (non sequent.) w. 25 

B. paten tissim us. Wei£. 

triflorus. Fl. dan. vid. giganteus. 
triflorus. Ehrh. vid. Festuca cala- 

maria. 
triflorus. 

turn. 

triflorus. Quomund. vid. Festuca 
bromoides. 

trivalvis. vid. Koeleria phlcoides. 
triticeus. (Raeusch.) 
truncatus. vid. Triticum junccum. 
turgidus. vifl. wolgensis. 
unioloides. //. et A 0. 

Schenodorus unioloides. /I. et «S. 341.29 

varitu. vid. rigidus. 
velutinus. Schrad. 0. rs. 4. 

B. velutinus. a. Gaud. 
B. grossus. Z)e5/. 
B. seealinus. /?. L. 
B. multifidus. Gaud. 
(cfr. B. commutatus.) 

Ventolanae. vid. racemosus. 
versicolor, vid. arvensis. 
verticillatus. C«w. rs. 34 P. iq 
villosus. Forsk. vid. madritensis. 
villosus. Suter. Mart. vid. squar- 
rosus. 
villosus. Gmel. vid. wolgensis. 
vitiosus. vid. sccalinus. 
wolgensis. Spreng. 0. rs. 19. 

B. squarrosus. /?. Lam. 

B. villosus. Gmel. fl. b. ? 

/@. B. turgidus. Perj ? P. 1 5. 

B. squarrosus ruthenicus. Ledeb ? Poll. vid. Trisetum stria- (Gen. 45 1. Spec. 538$ ) r 1 22 Brosimum ia BROSI MUM.5ii;arfi.P.2i70w,i9io 
Alicastrum. Sw. ty. P. 1 w. I 
spurium. Sib. ty. P. 2 w, 2 

BR O S S A E A.L1/1.RS.727P403 W.375 
coccinea. L. ty. rs. t p. 1 w. i 

(cfr. Epigaea cordifolia.) 

BROTEHA. Sprang. (inSchrctd. non 

sequent) p. i*)%<) 
contrayerba. vid. trinervata. 

trincrvata. Pers. @. p. i 

B. con tray e rb a. Spreng^ 
Nauenburgia trinervat.i. IVilld. . 1 5 7 5. 1 
(non Millera contrayerba. Caw.) 

BROTEHA. Spreng. (in act. soc.Lin.) 
persica. vid. Hyptis persica. 

BROTERA. JT/Mrf. 

corymbosa. vid. Cardopatum corym- 

bosum. 
BROTEHA. Cau. \ ovata. vid. Pentapetes ovata. vid. BROUGHTOMJV. B. Brown. 
Dendrobium sanguineum. 

BROUSSONETIA. Pent, (non 

Orteg) p. 2 j 94 w. 1777. 
Papikia,. Lam. (non Thunb. 1 ) 
papyrifera. /^nf. ty. p. 1 w. 1 

Moras papyrifera. .L. 
Papyrus japonicus. Lam m 

tinctoria. H. et -B. 1). 

Moras tinctoria. L. ?. 2062. 10. w.1664. 9 
Moras xanthoxylon. 7tfi//, «/ac</. 

#. Moms, tinctoria. Mill. 

BROUSSONETIA. Orteg. 

secnndiflora. vid. Virgilia seGun- 
diflora. 

BROWALLIA.Zin. p. 1496W.T175 

alienata. vid. Ruellia paniculata. 
demissa. L. 0. P. 1 w. 1 
elata. Z. 0- p- 2 w. 2 

$. B. e. lactea. Jlort.? 

elongata. //. et B. 0. 

humifus*. vid. Buchncra humifusa 

lactea. Gmel. H, C. O. 

(cfr. B. elata.) 

viscosa. //. et B. 0. 
BROWNE A. Lin. v. 1605 w. 1272 
coccinca. Z. ty. p. t w. 1 
grandiccps. Jacq. ty. P. 2 w. 2 
paudflora. vid. ralavea guianensis. 
Rosa de monte. Berg. 1). P. 3 w. 3 

BROWNETERA. Rich. vid. Podo- 
carpus asplenifolia. 

BRUCE A. Law. P. 2806 w. 1776 
antidy sent erica, vid. ferruginea. ! 
ferruginea. Merit. ty. p. 1 w. 1 

B. antidysenterica. Lam. 

paniculata. (Raeusch.) ty. 
sumatrcnsis. Spreng. 
virginica. Hornem. Dietr. ty. 

BRUGHTONIA. R.Brown, vid. Den- drohium sanguineum. 
BBUGMANSIA. Perj.Rs.695P.493 
bicolor. Pers. ty. rs. 2 p. 2 

Datura sanguinea. R. et P. IVilld. Hrb. 

Rs. p. 791 

(Gen. 464. Brugmansia — Brunia 

BRUGMANSIA. Pers. rs.6q5 p.498 
Candida. Pers. ty. rs. i P. 1 

Datura arborea. L. H. et B. (non Hortul.) 

w. $7 7*7' 

BRUGUIERA. Lam. (non Pet. Th.) 

p. n57 

*Rhizophora. .i4af. cit. w. 931 
•gymnorrhiza. Z*. ty. p. 1 w. 2 
*sexangula. Lour. ty. 

BRUGUIERA. jPrt. 1%. X. 1. 

ty. 

BRUNNELLA. vid. Prunella. 

BRUNELL I A. Ruiz, et Paw. P.1T94 

aculeata. R. et P. 1). p. 2 
acutangula. .#. et B. ty. 
comocladifolia. //. et B. ty. 
inerinis, R. et P. 1>. p. 1. 
tomentosa. 7Z et B. ty. 

BRUNFELSIA. I1V1. p.i5o2w.n5i 

americana. L. ty. P. 1 w. 1 
undulata. Sw. ty. p. 2"w. 2 

RRUN I A. Lin. rs. 9 83. P. £46 w.428 
abrotanifolia. vid. abrotanoidcs. 
abrotanoides. X>. 1). rs. 13 P. iow.5 

B. abrotanifolia. Dietr. 

alopecuroides. Thunb. ty.RS. io.p.8 
B. tenuifolia. PKIM* 

arachonidea. IVendl. ty. rs. 20 
capitata. JDesf- ty. 
capitclla. Thunb. ty. rs. 7* 
ciliata. Z. t). rs. 19 P. i3 >v. 8. 
comosa- Thunb. ty. rs. 6 
deusta. Thunb. ~h. rs. 4 p. 5 
elegans. Dam. Cours. ty. 

ericoides. IVendl. 1>. rs. 21 
formosa. Darn. Cours. 1). RS. 22 
fragarioides. Willd. D. rs. 38 P. 12 
b w. 7 

globosa. Thunb. % rs. 3 
glutinosa. vid. Staaia glutinosa. / 

j laevis. Thunb. ty rs. 1 P. 9 

I lanuginosa. Thunb. 2J.. rs. 5 p- 3 

laxa. Thunb. ty. rs. 11 
Levisanus. vid. LeucadendrumLe- 

visanus. 1 

macrocephala. Willd. 1). 
microphylla. Thunb. 1y. rs. 16 P-& 
nodiflora. i- ^. RS. 2 P. 1 >v. 1 
palcacea. i. t). rs. 12. p. 2 w. 2, 

phylicoides. Ihunb, ty. rs. 16. 
plumosa. Lam. 1y. rs. IA 
radiata. vid. Stavia radiata. 

rubra. Willd. % 
speciosa. vid. superba. i 

squarrosa. Thunb. ty* RS. 9 
superba. jDon«. ty. rs. 17 f. li-fM 

B. speciosa. Hortul. 

tenuifolia. IVilld. ty. 

(cfr. B. alopecuroides.) 

unijlora. vid. Diosma cupressin*. 

verticillata. Thunb. L.fil. *• RS - , 

p. 4 *• * 

Spec. 5446.) 


"V BrunnicWa Bryonia Bryonia — Bucco 123 VI d. BRUNNtCIIIA. Ban fo.P.978 w.900 
cirrhosa Gaert. 2J.. P. r w. 1 

Rajania ovata. Walt, (non &o.) 
Rajania caroliniana. Gmel. Syst. 
Polygonum claviculatum. Hort. par. 
Fallopia. Adans. 

BRUNO NI A. Smith, rs. 620 j 

australis. Smith. 0? rs. 2 { 

sericea. Smith. Rs. 1; 
BBUNSFELSIA. vid. Brunfelsia. I 
BRUNSWIGIA. Gawl. Heist 
Amaryllis. 

mult if lor a. vid. Amaryllis oricn- 
talis. 

BRYANTHUS. Gmel. Sib. 

repens. vid. Erice Bryanthus. 
BRYONIA- Lin. P. 2 «6 2 w. 1742 j 
abyssinica. Lam. %.. P. 10 w. 9 
acuta. Desf. %.. 25 #. 24 j 

acutangula. Thunb. %. p. 7 w. 
africana. Ihunb. %. (non /,.) 

32 w. 

africana. L. vid. disjecta. 

agrestis. vid. stipulacca. 

alba. -L. 2(1. (non Desf. atl.) P. > BRYONIA. Lin.?. 2162 w. i 7 / f2 
racemosa. Jm;. 2f- P. 26 w. 25 
rostrata. Roitl. 0, P. 1 w. 1 
rude>*alis. vid dioiea. 
scabra. Thunb. L.fil. 2J.. P. 2 w. 2 
scabrella. Z. HI. 0. P. 14 w. i3 
stipulacea. Willd. 2J.. P. 17 w. 16 

B. triloba. Lour, (non Thunb.) 
B. agrestis. Raeusch. 

Teedouda. vid. umbo] lata 
Thunbergia. vid. cordata. 
^triloba, ihunb. (non Lour.) P. 16 

triloba. Lour. vid. stipulacea. 
umbcllata. Klein. 2/.. P. 12 w. 11 

B. Teedonda. Roxb. 
B. hastata. Lour? 

Mill. 0. 
6 

p. 

3i 20 w. 19 «?6flf. £><?*/. atl. vid. dioiea. 
alceaefolia. Willd. 2J.. P. 3o w. 29 

americana. Lam. 2(.. P. 18 w. 17 
amplcxicaulis. Lam. 
angulata. Thunb. Q. P. 6 w. 5- 
bonariensis. vid. ficifolia. 
ciliata. vid. dissecta. 
cochincliinensis. Lour. 
cordata. Thunb. p. 5 

B. Thunbergiana. Dietr. 

cordifolia. Z. vid. Athamantlia si- P. 9 w. 8. 2J.. P. 19 w. 18 

(cfr. Solena heterophylla.) 

cretica. L. 2J.1 P. 2 2 w. 21 
Agitata. 7?iun6. 4 P. 34 w. 33 

dioiea. Jacq. %. P. 21 w. 20 
B. alba. a. Z><-s/. Atl. 
B. rudcralis. £atofr. 

dissecta. Thunb. %. p. 3 3 w. 02 

B. africana. L. (non Thunb.) 
B. ciliata. Motnch. 

cpisaea. Rottl. 2}.. P. i3 w. 12. 
hcifolia. Lam. %. (©. Mill.) 4 w P. 

23 C bonariensis. Mill. 

Garcini #?/&*. P. 29 w. 28 

Sicyos garcini. L. 

grandis. L. %. P. 3 w. 7 
hastata. vid. umbcllata* 
heterophylia. /.our. 
japonica. Thunb. 2J.. P. 3l. w. 3o 

laciniosa. L. %. p. 3i w. 3o 
Jacvis. Thunb. 2J.. P. 27 w. 26 
Jatebrosa. Ait. %. P. j5 w. 14 
nwderaspatana. vid. Cucumis ma- 

deraspatana. 
nana Lam. 

palmata. L. 2J.. p. 28 w. 27 
pubesccns. Desf. Poir. %. 
punctata. Thunb. %. P. 4 w, 4 

quinqueloba. Thunb. 2/.. P. 23 w. 22 

(Gen. 470. variegata. 

verrucosa. Ait. %. P. 3 w. 3 

BRYOPHXLLUM. Haw. Salisb. 

calycinum. vid. Calanchoe pin- 
nata. 

BUBO N. Lin. P. 702 w. 546 

buchtormensis. Thunb. a*. 

Galbanum. vid. Agasjllis Galba- 
num. 

garganicus. 

cula. 
glaucus. Spreng. 2J.. 

Seseli petraeum. Bbrst. 

Seseli Hippomaeatlirum. Pall. ind. t. 

ummifer. L. r). P. 6 w. 4 
aevigatus. vid. Ferula laevigata, 
macedonicus. L. c*. P. 1 \v. 1 

B. multiflorus. Moench. 

multijlorus. vid. macedonicus. 
rigidior. L. p. 2 w. 5 

(cfr. Seseli dichotomum et rigidum.) % 

v siculus. Spreng. 2J.. 

Seseli cunei folium. Bbrst. 

tortuosus. Desf. T). P. 3 

BUBROMA. Schreb. w. 1389 
Guazuma. Willd. 1). w. 1. 

Theobrnma Guazuma. L. 

GuAzun&a nlmi folia. Desf. p. 1611. 1 

(non Guazuma polybotrum. Cat?.) 

Invira. JVilld. r>. w. e. 849. 3 
polybotrum. Willd. r>. w. s, 849. 2 

Guazuma polybotrum. C«b.. 

BUCCO. JVendl. Rs. q 9 5 
^AcATHOSM^./'IWrf. Dietr. LichtnsU 

Spreng. ^ 
*Diosma. Lin. Ant. cit. p. 55o\v. 42^ 
•{•♦acuminata. Desf. Rs. 5 w. e 261.4 

* Diosma imbricata. J3. Lam. 

^•barbata. Spreng. \j. rs. 16 

(cSr. Diosma barbigera.) , 

betulina. Ihunb. r>. rs. i i P. 29 fir, 29 

Hartogia betulina. Berg m 
(cfr. R. crenata.) 

♦brevifolia. Lam. 1q. rs. 18 
*cerefolia. Vent. %. Rs. 3 
*crenata. L. r>. Rs. 12 p. 22 w. 21 

Diosma betulina. Lam? (sec. Lam.} 

fcrecta. Wendt. Xy. 
Spec, 55o5.) , ISi Bucco — Buchnera BUCCO. Vffendl. as. 9 g5 
♦Dios.ua. Lin. Aut.cit. ?. 55ovv. 426 
*hirta. Lam. p. Rs. 19 

Diosma purpurea. Fisch. (non? Desf.) 
Diosma villosa. Thunb? (sec. Poir.) 

*hispida. Thunb. %. RS.17P. 10 w. 10 

Diosma capensis. Murr. 
Hartogia capensis. L. 

"•J* *imbricata. L. Jil. 1?. Rs. 4 P. 17 w. 

17E. 261. 3 

Hartogia imbricata. L. 

Lamarcluana. R. et S. tj. Rs. 20 

Diosma virgata. Lam. 

lanceolata. vid. obtusa. 
•J-linifoIia. Lclitst. %. Rs. 23 
obtusa. Wendl. ~b. rs. 2 

Agathosma pubescens. Willd. e. ?6i. 1 

Diosma pubescens. Thunb. r. 20 w. 26 

Diosma ciliata. Lam. 

&. B. o. oblonga. Wendl. 

B. lanceolata. Wendl. 

Hartogia ciliaris. L. ■ 

©btusata. Wendl. 1). Rs. 14 

(non Diosma nbtusata. Thunb.) 

*ovata. Thunb. \). Rs. 10 P. 26 w.26 

Diosma pulchella. Houtt. 
Adenandra ovata. Poir. 
8. B. ovata. Wendl. 

f *pro!ifera. Wendl. Desf. ty. Rs. i5 
*pulchella. Thunb. I7. Rs. 9 P. 3i w. 28 

Hartogia pulchella. L. Berg. 

f "rubra. L. t>. (non? Lam.) Rs. 7 P. 

7 w - 7 
•fcerpyllacea, Lichtst. i). rs, az 

f spicata. Lichtst. 1), Rs. 34. 
♦tetragona. Thunb. \>. (et? L.fil.) 

JftS. 13 P. 23 w. a5 

Vcntenaliana. R. et J. t>; p.s. 8 

Diosma hirta. A>nf. (non Lam.) 
Diosma rubra ff. Lam. 
Diosma purpurea. Hortul. 

fvestita. Lchtst. 1). rs. 21 

f villosa* Wendl. Rs. 1 w. p, 261. 1 

(non Diosma villosa. Thunb.) 

BUCEPHAIiUM. Lin. 

racemosum. vid. Trophis ameri* 
cana. 

BUCERAS. Moench. All. vid. Trigo- 
, nella. 

clliptica. vid. Trigonella monspe- 
liaca. 

grandijlora. vid. Trigonella cor- 
niculata. 

mutica. vid. Trigonella polyce- 
rata. 

torosa. vid. Trigonella striata. 

BUCHANANIA.tyrM£.X.5.(non 

Smith,) 

Lan/.an. Spreng. 1). 
BUCFIANANIA. Smith. 

oppositijolia. vid.Colebroockia op- 
positifolia. Buclmera -— Buddleja 

BUCHNERA. Lin. P. 1453 w. n 74 
of ri cana. vid.Rhinanthus capensis. 
americana. L. 0. 2J.. P. 1 w. 1 

Erinus americanus. Mill. (sec. Ait.) 

asiatica. L. O. P. 10 w. 11. 
asperata. R. Br. 
bilabiata. Thunb. p. 5 
canadensis, vid. Verbena Aubletia. 
capensis. vid. Manulea villosa. 
cernua. L. T?. p. 3 w. 3 
coccinea. vid. Achimenes coccinea. 
cordifolia. L. JiL p. 6 w. 5 
cuneifolia. L. fil. %. P. 4 vv. 4 

Phryna dehiscens. L. Jil. \v. 1128. 2 

curviflora. R. Br. 
distycha. H. et B. O. 
elongata. Sw. 0. P. 2 w. 2 

B. Peripca. Raeusch. 

Peripea palustris. Aubl. 

Erinus' americanus. Mill. (sec. Willd.) euphrasioides. Vahl.?. uw.12 
foetida. vid. Manulea foetida. 
gesnerioides. Willd. %. p. i2W- i3 

Lathraea gesnerioides. Koenig. 

gracilis. R. Br. 
randiflora. L. Jil. P. 7 w. 6 , 
umifusa. Vahl. p. 9 w. 10 

Browaliia humifusa. Forsh. 

linearis. R. Br. 
lithospermifolia. //. et B. 0. 
longifolia. H. et B. 0. 
macrocarpa. //. et B. 2J.. 
oppositijolia. vid. Manulea oppo- 

sitifolia. 
parviflora. R. Br. 
pedunculata. Andr. a*. 
pinnatilida.. L. JiL %. P. i3 w. i4 
Peripea. vid. elongata. 
pusilla. //. et B. 0. 


BUG MI A. Hamb. et Borpl. IV. 1 

elanlaginea. //. et B. %.. 
CHNEHA. Lin.*. 1453 w. u< 
aethiopica. vid. Manulea aethiopic ramosissima. R. Br. 

rosea. //. et B. %. 

rupestrij. vid. Hedyotis, rupestris. 

ternifolia. //. et B. 0. 

tenella. R. Br. 
tetragona. R. Br. 
urticaefolia. R. Br. 
virgata, H. et B. %. 

viscosa. vid. Manulea viscosa. 
BUCHOZIA. Merit. 

coprotmoides. vid. Serissa foetida- 
BUCIDA. Lin. P. 1102 w. 881 

Buceras. L. t;. P. 1 w. 1 

capitata. Vahl. tj. p. 2 vv. 2 

BUDDLEJA. Lin. rs. 436 P. V9 

vv. 220 

abbreviata. H. et B. T>. 
acuminata. Poir. t). (non //. ct A) 

Rs. 19 

acuminata. H. et B. 1). 

L. t). RS. 1 p. 1 w. 1 americana. iL/. i>. rs. 1 p. 
asiatica. Lour. t>. Rs. 22 
bctonicacfolia. Lam. 1). rs. 3 
bullata. //. et B. t). 
callicarpoides. //. et B. ty. 

74 J capitata. vid. globosa. 

a." eonnata. JH. et i\ ^. rs. 7 p. 5 

(Gen. 476, Spec. 5566.; « 

». Buddleja — Bugmvillea Buginvillea Bumelia 11S BUDDLEJA. Lin. rs. 436 P. 279 BUGINVILLEA. Juss. commers. cordata. H. et B. ty. 
dentata. //. et B. ty. 

diffusa. R. et P. ty. lis. '8 p. 6 

discolor. Roth. rs. 21 [w. 250 P. q56 w, 767 
6pectabilis. Wiltd. ty. w. 1 

B. bracteata. Pers. P. 1 
B. brasiliensis. Raeusch. **s diversifolia. Vahl.b. rs. 16P. u w.7 BUGL0SS01DES. Moench. 

B. indica. Lam. floribunda. //. et B. ty. 
globosa. Lam. ty. rs. 5 p, 3 w. 3 

B. capitata. J acq. Moench. 

incana. R. et P. ty. rs. % P. 4 
incompla. Ihunb. L. fil. ty. Rs. 18 

P. i3 w. 9 
indica. vid. diversifolia. 
intermedia. //. et B. ty. 

interrupta. H. et B. fc. 
longifolia. //. et B. ty. 

madagascariensis. Lam, % ty. RS. 11. 

P. 9 w. 5 microphylla. H. et J3. 

mollis. //. et B. ty. 

necmda. Roxb. 

occidentalis. L. ty. rs. 2 P. 2 vv. 2 

parviflora. //. et B. ty 

perfoliata. //. et -B. 2J.. 

pichinchcnsis. //. et B. ty. 

polycephala. //. et B. 2J.? 

rugosa. // et B. ty. 

salicifolia. Vahl.ty. (non Jacq.) rs. 

12 p. 10 vr. 6 

salicifolia. Jacq. vid. saligna. 
saligiia. V\ r illd* ty. rs. i3vv. e. 141.3 

B. salicifolia. Jacq. Schoenb. (non Fahl.) 

salvifolia. Lam. ty. rs. 10 P. 8w. 4 

Lantana salvifolia. L. 

scordioides. H. et B. ty. 


serrulata. Roth. ty. rs. 20 
sessiliflora. //. et B. ty. 
spicata. R. et P. ty. rs. 9 p. 7 
ternata. Lour. ty. rs. 23 
thyrsoides* Lam. ty. ks. 4. 
verbascifolia. //. et fl. ty. 
verticillata. //. et B. ty. 
virgata. Thunb. L. jil. ty. rs. 17 

P. \2 vv. 8 
volubilis. Lam. ty. Rs. i5 
BIEKIA I. 1. 

malaccensis. (Raeusch.) %. (quid?) 

BUENA. Cav. 

pxnamensis. vid, Gonzalea pana- 
ngiitis. 

EUFFONIA. tin. ramosissima. vid. Lithospermum 

tenuiilorum* 

BUGLOSSUM. Gaert. Moench. vid. 
Anchusa. 

amoeniim. vid. Anchusa lutea,ochro- 
leusa et panicuJata. 

angmtifolium. vid. Anchusa pa* 

niculata. 
coeruleum. vid. Anchusa italica. 
etatum. vid Anchusa paniculata. 

BUGILA. Mill. Moench. vid. Ajuga. 
decumbehs. vid. Ajuga alpina. 
obliqua. vid. Ajuga orientalis. 

BULBINE . Gaert. Moench. (non Lin. 
Wiltd.) vid. Crinum. 

uncinata. vid. Crinum america- 
num. 

BULBINE. Lin. mild. v id. Anthe* 

ricum. 
acaulis. vid. Anthericum alooides. 
caulescens. vid. Anthericum frute~ 

SCGHS« 

BULBOCODIUM. Lin. P. 788 

w. 624 
♦Abaindiuhi. Adans. 

atpinum. vid. Anthericum seroti- 

num. 
autumnate. vid. Merendera Bulbo- 

codium. 
trigonam. vid. Merendera cauca- 

sica. 
vernuin. L. 2J.. (non Desf.) P. 1 w. 1 
vernum. DesJ.Yid. Merendera Bul- 

boeodium. 

B L 1 L L I A R D A. Merit. Deleuze. (non 

iKeck.j Rs. 6o5. 
aquatica. vid. B. V aillanti. 
Vailianti. Dec. ©. rs. 1. B. aquatica. Lcltuze. 
Tillaea VaillantL mild. P. Tillaea aquatica. Lam. 346. 5. w. 
272. 5 w. B rs. 587 p * 33i 

260 
annua. Zam. O. Rs. 1 P. 1 

tenuifolia. Lam. ill. (non L.) 

pcrennis. Lam. 2|.. rs. 2 p. 2 

B. tenuifolia. L. w. 1 
B. tenuifolia. /?. Lam. 

tenuifolia. vid. annua et perennis 
fi UGlN\ILLEA. Juss. Commers, Tr p. 9.56 w. 767 ucycla. Zam. Poir. (non Cm?.) 
J'acfeafa. vid. spectabilis. 
°rasi lien sis. vid. spectabilis. 
Peruviana. H. et if. %.. BUILLARDA. Neck. vid. Xylopia. 

BUMALDA. Thunb. rs. 1129P.651 

w. 5i5 

trifolia. Thunb- ty. rs. 1 p. 1 w. 1 

Aglaiae. Lour, species? Schult. ks. p. 

211. obs. 

BUMELIA. Sivartz, rs. 792 P. 5ag 

w. 401 
*Achras. Poir. 
argentea. vid. Sideroxylon argen- 

tcum. 
Auzuba. R. et J. ^. rs. %2. 
buxifolia. IVilld. Ms.(M. et B.) ty. 

rs. p. 8on 

cuneata. 5a;. ^. rs. 16 P. 14 w. 12 

Achras cuneifolia. Poir. 
Sidcioxylumobovatiun a Lam.(non Z Gatrt.) \ 


(G«n. 481. Spec. 56ti> 26 Bumelia — Buliaa BUMELIA. SwartL. Rs.792. p. 5*9 
*AcnR*&. Poir. [w. 401 

cunei folia. Rudg. 1). rs. a3 
foetidissima. Willd. T7. Rs. 4 P. 4 

Sideroxylon foetidissimum. L. \\V. 5 

Sideroxylum oppositifolium. Mill! 

(cfr. B. pauctflora.) 

lanuginosa. Pars. Pursh. %. rs. 

i3. p. 11 

Sideroxylon lanuginosum. Jtfi'cA. 
Sideroxylon tenax. Walt, (non £.) 

lucida. R. et 5. 1>! Rs. 2i 

Sideroxylon lucidum. Lam. 
Sideroxylon nitidum. Lam. ill. F. 5 1 8. 7 

lycioides. Mich. 1). RS. 10 P. 8 w. 

, e. 247. 3 

Sideroxylon lycioides. L. w. 40 3. 8 
- Sideroxylon lacve. Lam. Walt. 

JYlangilto. vid. Mangilla Jussicui. 
Mastichodcndrum. iL et 5. t?. rs. 6 

Sideroxylon Mastichodcndrum. Jactf*. 

micrantha. Willd. Hrb. (/f. et/B.) 

1). RS. p/802 

*montana. Sic. t). rs. 8. P. 6 yr. 8 

mutt'Jiora. vid. Sideroxylon multi- 

florum. 
nervosa. Vahl. t). rs. 9P. 7 w. 9 

Chrysophyllum Cainito. AubL 
Chrysophyilum macropliyiium. Lam, 

*nigra. Sw. ty. rs. 1 p. 1 w. 1 

Sideroxylon nigrum. Gaert. fil? 

obtusifolia. mild. Hrb. (H. et B.) 

\j. rs. p. 802 

^pallida. Sw. 1). rs. 2 P. 2 w. 2 
pauciflora. R. et 5. t;. rs. 5 

Sideroxylon pauciflorum. Jacq. (non Lam.) 
Bumelia foetidissima. Willd. var? 

*pentagona. Sw. 1). rs. 14 P. 12 

w. 10 

Sideroxylon pauciflorum. Lam. (non Jacq.) 

■punctata, vid. Sideroxylon pun- 

ctatum. 
reclinata. Vent. 1). rs. 11 p. 9 

Sideroxylon reclinatum. Mi€h. 

*retusa. Sw. t>- rs. 3 p. 3 w. 4 

♦rotundifolia. Sw. b- *s. 1 & *• i3 

w. 11 

•alicifolia. Sw. 1). rs. 7. P. 5 w. 6 

Achras saiici folia. L. 

Sideroxylon saiicifolium. Gaert. 

Sideroxylon nigrum. Soland. 

(non Sideroxylon mastichodeiidrum. Jacq.) 

*serrata Pursh. t?. rs 17 \ 

tenax. Willd. 1). rs. 12 i\ iow.3 

Sideroxylon tenax. z,. (non wait) 
Sideroxylon chrysophylloides. Mich. 
Sideroxylon sericcum. yvalt. (non Ait.) 
Chrysophyllum carolinense. Jacq. 
Chrysophyllum glabjrum Just. Hort. par. 
(non L.) 

BUN IAS. Lin. P. i54i w. 1217 **Myacrum. Lam. Poir. I 

aegyptiaca. L. 0. p. 8 w. 9 

Rapistrum aegyptiacum. Ait. 
Myagrum verrucosum. Lam. 
Zilla myagroide*. Forth, (sec. Desv.) 

(Gen. 483, Spec. 56 4 6.) Bunias — Bunium 

B UK IAS. Lin. p. I54 1 w ia*7- 
aspera. Retz. O. p. 3 w. 3. 

(cfr. B. cristata.) s ' ' 

balearica. L. 0. w. 10 

Succovia balearica. Pers. 1547. ■ 
Succovia er.hinata. Moenck. 

Cakile. vid. Cakile maritima. 
cochlearioides. Murr. 0. w. 5 

Crambe Corvini. All. 
Cochlearia auricula ta. Lam. 
Myagrum erucaefolium. Vill m 
Myagrum bursaefolium. Thuil. 
Laelia cochlearyridcs. Pers. 1 54 5. 1 
Rapistrum bursaefolium. Berg. 
Calepina. Adans. 

cornuta. vid. Pugonium cornu- 
turn, 
cristata. Brot. Desv. 0. 

B. aspera. Betz* var. Poir. 

edcntula. Bigelow. 
Erucago. L. 0. p. 2 w. £ 

Erucago campestris. Desv. 
Erucago dentata. Moench. 
Erucago glandulosa. Iioehlf 

glomerata. vid. Scnebiera Coro- 

nopus. 
myagroides. vid. Cordylocarpus 

laevigatus. 

orientalis. L. a*. 2t. P. 4 \v. 4 

B. perennis. Moench- 
Laelia orientalis. Desv. 
Rapistrum glandulosum. Berg. 
Myagrum taraxifolium. Lam. (sec. Poir.) 
(non Bunias verrucosa. Moench. 

paniculata. vid. Myagrum panicu- 

latum. 
perennis. vid. Myagrum percnne- 

prostrata. Desj. w. 11 

Muricaiia prostrata. Desv. 
Laelia prostrata. Pers. 1 5 4 5. 3 

raphanijolia. vid. Myagrum orien- 

talc. 
*spinosa. L. 0. p. 1 vv. 1 

Zilla myagroides. Forsh. (sec. JVilld.) 

*syriaca. Gaert. O. p. 6 w. 7 

Myagrum rostra turn. Scop. 

Myagrum taraxifolium. Lam. (sec. Desv.) 

Myagrum rigidum. Pall. 

Anastatica hierochontica. Crantz. (non L.) 

Anastatica syriaca. L. 

Euclidium syriacum. Ait. 

Ornithorhynchium syriacum. RoehL 

Soria syriaca. Desv. 

*tatarica. Wdld. 0. P. 5 w. 6 

Vella tenutssima. Pall. 

*tenuifolia. Sib. ct Sm. 
verrucosa, vid. Myagrum orien- 
tals 
virgata. vid. Myagrum aegyptia- 
cum, 
Wintcrli. Schult. 
BUNIUM. Lin. p. 684 w. 53* 

acaule. vid. Ammi acaule. 
alpinum. V\ r . ct R. 
B. Saxatile. Mill? 

Wallrothia tuberosa. Spring. 


Btmium — Buphthalmum 

BUNIUM. tin. p. 684. w. 532 

ammoides. vid. Myrrhis amriioides.lBusTiA. Adans. 
aromaticum. L. 0, P. 3 w, 3 
Bulbocastanum. L. vid Sium Bui 

bocasianum 
Bulbocastanum. Curt. \id Myrrhis 

Bunium. 

Carvi. vid. Carum Carvi. 
copticum. Spreng. 0. • Buphthalmum — Bupleurum i sj 19 Ammi copticum. L. w. 55 1. a 
Daucus copticus Lam. p. 6 8 i. 12 

m 

creticum. vid. ferulaceum. 
denudatum. vid. Myrrhis Bunium. 
Falcaria. vid. Sium Falcaria. 
ferulaceum. Sib. et Sm. %. 

B. creticum. Mill,? 

ferula efolium. vid. Sium ferulae 
folium. 

jlexuosum. Brot. vid. Myrrhis am- 
moides. 

flexixosum. With. vid. Myrrhis Bu- 
nium. 

luteum. vid. Sium luteum. 

majus. vid. Myrrhis Bunium. 

minus, vid. Sium bulbocastanum. 

peucedanoides. vid. Sium peuce- 
danoides. 

pumilum. Sib* et Sm. 2J.. 

pyrenaicum. Deslong. 2J.. 

rigens. Spreng. 1). 

Clcuta rigens. 

Conium rigens. L. p. 6 8 5. 3 w. 533. 3 

(Dasy Spermura. Nech.) 

saxatile. vid. alpinum. 

(B. Saxatile. Af i« ? ) 

BU PUT HAL MUM. Zfo BUPHTHALMUM. Zi/i. p. 1911 

[w. i532*] 
helianthoides. Z. 21- (non ^9.) 

w. 

Heliopsis laevis. Pers. 1908. 1 
Hclianthus leevis. £,. 
Silphium solidaginoides. £. 
Rudbeckia oppositifolia. L. 

helianthoides. Lam. vid. procum- 

bens. 
helianthoides. Forst. vid. australe, 
incanum. vid. frutescens. 
laevigatum. Brouss. 1). 
lineare. vid. peruvianum. 
maritimum. L %.. P. 11 w. 11 

/?? B. sessile. Mill 0. 
Asteriscus sessijis. Moench. 

melissoides. £oir. 

melitense. (Raeusch.) 
odorum. Schousb. 1). P # 
oleraceum. Lam. %. p. 
Ortegae. Spreng. 
peruvianum. Lam. 1). P« 3 

B. lineare. IV Hid. w. 5 fiw, 6 

18 


Lam. 
L. 


P. 191 1 

w. i532 
Bustia. Adans. 

angustifolium. Pursh. Banks. 2J.. 

aquaticum. Z. O. P. 10 w. 10 
arboreseens. L. D. P. 2 w. 2 

Diomedca indentata. Cass. 

australc Spreng. 

B. helianthoides. Forst. (non £.) 

bonariensc. Pers. P. 17 
capense. vid. Oedera prolifera. 
chnsanthemoides. Poir. t>. 
cordifolium. /T! et /i. 4. P. 16 g 1 / w. 17 B. speriosum. Schreb. 

Inula raucasica. Perj. 1857. 

Inula macrophylla. Horlnl. 

<&m Telekia <5pre^.) speciosa. Baumg. sec. K crassifolium. Jiafin. 

durum. L. f,. P # 12 w. 12 

eU'gans. Brouss. D. 
flosculosum. Vent. D„ p. 5 w. 5 
frutescens. L. I7. p. 1 w. 1 

B. incanum. Mill. 
Diomedea hidentata Cassini. 

grandiflorum. L. %.. P. 14 w . i5 

graveoiens. Vahl, %. P. 8 w. 8 Diomcdea linearis. Cass. 

pratense. Fa hi. 0. p. 9 w. 9 

Ccrvana. Forsh. 

procumbens. Desf. %. 

B. helianthoides. Lam. (non L.) 

ramosum. Vahl 2/.? p. 21 w. 20 
repens. vid. Wedelia carnosa. 
I sagittatum. Pursh. %. 
i salicifolium. L. %.. P. i3 w. 14 
I scabrum. vid. Acmella buphthal- 

! moides. 

sericeum. L. fit t?. p. 4 vv. 4 

sessile, vid. maritimum. 

speciosissimum. Zr. 2J.. P. i5 w. 16 

speciosum. vid. cordifolium. 

spinosum Z. © a*, p. 7 w. 7 

uniflorum. For**. P. 20 w. 18 
BUPLEUHOIDES. Moench. 

nobla. vid Phyllis nobla. 

BtPLEURXJM. i1Vip.678.vv. 5*3 

aegyptiacum. Zto/ (non ? JSectonx. 

mild.") 
aegyptiacum. Nect. Wdld. vid. 

subovatum. 
angulosum. Z. 2}.. P. 5 w. 5 

#. B. vapircensc. JpBI. 
(cfr. B. ranunculoides.) 

angnsti folium, vid. frutescens. 
♦arboreseens. Thunb. t). (non Jacq.) 

p. 21 w. 19 

arboreseens. Jacq. vid. coriaceum. 

aureum. Fisch. 

Diaphyllum aureum. Hoffm. > 

Bupleurum longifolium. JL. «ec. Sprtng.) 

*baldense. /^05f. 2|.. (non Turra.) P. 

17 w. i5 

B. exaltatum. Bbrst. p. 9. . 

B. junceum. Pa//, ind. t (non Z.) 

B. bicaule. Helmst. 

Isophyllum baldense Hoffm. 

Buprestis exalUU. Spreng. Magt#. (Gen. 485. Spec 5688.) 128 Bupleurum Spr. BUPLEURUM. Lin. p. 678W523 
ba I dense. Turra. vid. B. Odon- 

' tites. 
bicaule. vid. baldense. 
Burserianum. Willd. 2f..w. b. sup. 

p. 14. 
canescens. Schousb. 1). p. 26 
capitatum. vid. Hermas capitata. 
caricifolium. Willd. 2J.. p. iq w. 9 

B. gramineum. Fill. 

B. ranunculoidcs. L. var. /?. Lapeyr. 

Isophyllum caricifolium. Hoffm. 

ciliatum. vid. Hermas ciliata. 
coriaceum Ait. 1). p. 24. w. 21 

B. arborcscens. Jacq. (non Thunb.) 
B. obliquum. Vahl. 
B. gibraltaricum. Lam. 
Buprestis coriacea. Spr, Magz. 

♦difforme. L. t). p. 28 w. 24* 

B. fmticans. Thunb. 

Buprestis diflbrmis. Spr. Magz. 

exaltatum. vid. baldense. 

falcatura. L. %. P. 8 w. 8 

B. flexuosum. Moench. 

B. scorzoneraefoliura. Willd. (sec. 

Isophyllum falcatum. Hoffm. 

(cfr. B. petiolare.) ! 

filicaule. vid. B. Gerardi, 
flavum. Forsk. 
jlexuosum. vid. falcatum. 
fruticans. vid. difforme. 
*frutcscens. .L. r>. p. 23 w. 22 - 

B virgatum. Brot. 

Buprestis frutesrens. Spr. Magz. 

*fruticosum. L. 1). p. 22 w. 20 

Buprestis fruticosa. Spr. 

Gerardi. Jacq. ©. p. 18 w. 16 

B. filicaule. Brot. 
B. junceum. Jacq. (non /..) 
Buprestis Gerardi. Spreng. 
Isophvllum Gerardi. Hoffm. 

gibraltaricum. vid. coriaceum. 
giganteum. vid. Hennas gigantea. 
glaucum. Robil. et Castag. ©. 

B. semicompositum. var. /S. Desf.? (sec. 
Dec.) 

glumaceum. 5*6. et 5m, 0. 

caricifolium. 
graminifolium. Vahl. %. p. 4 w. 4 

B. peh.ieum. Jacq. Lam. (non L.) 
(cfr. B. repens.) 

intermedium. Deslong. 2J.. 

B. rotundifolium. L. var. Dec. 

juuceum. L. %. (non sequent.) p. 

19 w. 17 

Isophyllum junceum. Hoffm. 
Buprestis juncea. Spr. 

junceum. Jacq. vid. B. Gerardi. 
junceum. Pall. vid. baldense. 
junceum. Poll. vid. tenuissimum. 
lancifolium. Hornem. 0. 
longifolium. L. %.. P. 7 w f 7 

Diaphyllum longifolium Hoffm. 
(cfr. B. aureum.) 

mareoticum. vid. nanum. I gramineum. vid Bupleurum 
BUPLEURUM. Lin. P.678. w5s5 

nanum. Poir. r 

B. mareoticum. ffelil. 

nodiflorum. Sib. et 5m. 0. 
*nudum. Ait. 2J.. P. 20 w. 18 
obliquum. vid. coriaceum. 
obtusatum. Lap. 
Odontites. L. r>. p, n w. 20 

Odontites luteola. Spreng. 
$. B. baldense. Turra. (non Host. sec. 
Poll in.) 

oppositifolium. Lapeyr. 0. 
perfoliatum. vid. rotundifolium. 
petiolare. Lapeyr. 2/.. 

B. falcatum. L. var. Dec. 

petraeum. -L. (non Jacq.) p.3\V.5 

Isophyllum petraeum. Hoffm. 

petraeum. Jacq. vid. graminifo- 
lium. 
petroselinoides. Spreng. a*. 

Ligusticum peregrinum. L. P. 

w. 


697. 
543. 10 
10 « Hermas rigidum. (Gen. 485. Spec. 5 730.) Apium lati folium. Poir. (non Mill.) 
Apium Petroselinum. L. var? Poir. 

plantagineum. Desf. ~h. p. 25 
Pollichii. Gmel. fl. b« 

(cfr. B. tenuissimum.) 

polyphyllum. Ledeb. 
procumbens. Desf. 2{.. P. i3 

Odontites procumbens- Spreng. 

*pyrenaicum. Gouan. P. 6 
quinquedentatum. vid. 
quinquedentata. 
ranunculoides. L. 2J.. p. i4 w - i2 

B. angulosum. L. (sec. Lapeyr.) 

repens. Lapeyr. 2J.. 

B. graminifolium. Vahl. var? Poir. 

L. 2J.. p. 15 w. i3 
rotundifolium. L. ©. (non Brot.) 

P. 2 vv. 1 

B. perforatum. Moench. Lam. fl. fr 
(cfr. B. intermedium.) 

rotundifolinm. Brot. vid. inter- 
medium. 

* 

snorzoneraefolium. Willd. 0. 

(cfr. B. faicatum.) 

semicompositum. L. ©. p. iaw. 11 

Odontites, semicomposita. Spreng. 
(cfr. B. glaucum.) ' 

Sibthorpianum. Sit. et 5m. 1). 
*spinosum. .L. /z/. f;. P. 27 w, 23 

stellatum. L. 0. P. 2 w. 2 
subovatum. Link. 0. 

B. rotundifolium. Brot. (non L.) 

B. acgyptiacum. A r #ciflux. W//d. Hrb. 

(non Desf.) 
B. triradiatum. u4dans. * 
Diaphyllum triradialum. Hoffm. 

tenuissimum. L. 0. P. 16 w. i4 

B. Polichii. Gmel. fl. b. (sec. Spr) 
B. junceum. Poll, (non L.) 
Odontites tenuissima. Spr. 

triradiatum. vid. subovatum. 
vapicense. vid. angulosum. 
villosnm. vid. Hernias depauperata- 

virgatum. vid. frutescens. 


I r 

Buprestis — Butonica } 

BUPRESTIS- Spreng. vid. Bupleu- 
rum. 
gigantea. vid, Hermas gigantea. 
lati folia, vid. Crithmum latifo- lium. 
BUR AS A I A. Pet. Buttneria 

/ Bystropogon i ■9 lh. XXII. 6 madagascariensis. Dec. ty. 
BURC ARDJ A Scop. Schrtb. vid. Tur 
nera rugosa. 

BURCHARDIA. R. Brown. VI. 3 
umbellala. R. Br. 

BURGLAR I A, Wen&l. 
lucida. JVendL ty. 

(cfr. Ilex salicifolia.) 

BURGSDORFIA. Afoencfi. vid. Side- 

ritis romana. 

BURMANNU. L/n. P.769W.606 
biflora. L. P. 2 w. 2 v 

di.tavhya. vid. distycha. 
distycha. L. 2J.. P. 1 >v. j 

B» distachya. R. Br. 

juncea. R. Br 
BURSARIA. Cao. rs. 980 p. 55i 

spinosa. Cav. ty. Rs. 1 P. 1 

Itea spinosa. Andr. 
Cyrilla spinosa. Spr. 

BURSERA. Lin. P. I. p.524w.i 9 ig 
acuminata. Willd. ty. w. 2 

baUarnijera. vid. Hedwigia balsa- 
mi fera 

gummifera. L. ty. P. 1 w. 1 

obtusifolia. Lam. ty. w. 4 

(cfr. Damarra graveolens.) 

paniculata. Lam. ty. !w. 3 

BURSHIA. Tlq/iVi. 

Purshia. Roem. et Schult. 585 

humilis. ^flafin. rs. 1 

BURTON I A. 7i. .Brown, (non 5a- 


fo&.) X. 1 
scabra. 71. Br. Ait. ty. 

Oompholobium scabrum. Smith, 

BURTOjYIA. Salisb. 

grossulariaefolia. vid. llibberlia 

grossulariaefolia. 
BUSTIA. Adans. vid. Buphllialmum. 
BUTE A. Roxb. p. 1678. vt. 1323 

frondosa. Roxb. ty. P. 1 w. 1 

Erythrina monosperma- Lam. ^ 
Rudolphia frondosa. Poir. 

peltata., vid. Rudolphia peltata. 
superba. Roxb. ty. P. 2 w. 2 
volubilis. vid. Rudolphia volubilis. 
BUTOMUS. Lin. p. 1002 w. 804 
Jloridus. vid. umbellatus. 
umbellatus. L. %.. p. 1 \v. 1 

B. floridus. Gaert. j 

BUTONICA. L<tm. 
speciosa. vid.Barringtonia Speciosa.l suaveolens. vid. Hyptis suaveolcns. 

(Geo* 49Q. Spec. 5770) BUTTNERIA. Lin. ks. 1004 P. 594 

w.417 

aculeata. Domb. vid. cordata. 
aculeata. Jacq. vid carthaginionsis. 
acuminata. Bredem. Willd. ats ty m 

I . RS# 1]L 

carthaginiensis Jac^. 1). rs. 2 P. 1 * 

1 B. aculeata. Jacq. (non Domb.) 
Chaetaea aculeata. Jacq. 

catalpaefolia. Jacq. ty. rs. 10P. 9W.7 
cordata. Lam. Ty. (non Willd.) rs. 

6 p. 5 

B. aculeata. Domb. (non Jacq.) 
B. herbacea. Willd. w. 5 

cordata. TV did. vid. herbacea. 
corylifolia. Willd. ms. (//. et i>.) fc, 

rs. i3 
herbacea. 7Jo.r$. 2f.. rs. 9 p. 8 

B. cordata. Willd. (non Lam.) w. 6 

hirsuta. 7i. et P. ty. rs. 8 P. 7 
microphylla. L ty. rs. 4 p. 3 w. a 
ovata. Lam. ty. rs. 5 P. 4 w.4 

Ayenia spinosa. Hort. par. 

salicifolia. Willd. ms. {H. et2?.)Rs.is 
scabra. £< 1?* rs. 1 P. 1 w. 1 

(non B. aculeata. Jacq.) 

sulcata. R. et P. t>. rs. 7 P. 6 
tereticaulis. Z« jh. ft- rs. 3 P. 2 w. 2 
BUXUS. Lin. P. 2o53 w. i65 7 

i/olia. vid. sempervirens. 
arborescens. vid. sempervirens. 
balearica. Lam. ^ P. 2 w. 2 
dioica. vid. Nageia arabica. 
myrtifolia. vid. sempervirens. 
sempervirens. L. 1?. p. 1 w. 1 

ex. B. arborescens. Afi7& Moench. 
ft. B. angustifolia. Aft//. Lam. 
y. B, suffruticosa. Lam. 
J B. myrtifolia. AJi//. Lam. 

suffruticosa. vid. sempervirens. 
BYBLIS. Jafoi. (Droseracea. Fa- 
mil.) 
linillora. Salisb. 

BYSTROPOGON. Herit. p- i38i 

\ . w. not 

canariense. Herit. ty. P. 4 w. 6 

Mentha ca nariensis. L. 
Heliotropium canariense. Mill* 

dentatum. Poir. Juss. 

marifolium.vid. Melissa m ari folia.- 
mollis. //. et B. 2J..^ 
origanifolium. Herit. ty. P. 3 w. 5 
pectinatam. vid. Hyptis periinata. 
plumosum. Herit. tyi P. s w. 4 

Mentha plumosa. L. fil. 

punctatum. Herit ty. P. 3 w. 7 
sidaefolium. Herit. P. 1 w. 2 \ 


1 * c. 


1 idiiiMia. ji. trt r. 17. ks. q 

♦oblonga R. et P. 1). Rs. 
*pellucida. /Let P. 1). ks. CABALLERIA. Ruiz, et Pay. 

vv. 19 \ 8 
♦Makclilla. Juss m Roem. et Schult. 

Chrysophyllum. Z.m. (sec.Spreng.)jg6 
coriacca. Meyer. ty. 
*dentata. .ft. et P. f). rs. g w. 6 
♦dependens. R. et P. ty. as. 10 w. 5 
♦ferruginea R, et P. 1). us. 8 w.3 
*latifolia. R. et P. 1). ks. 4 w. 1 

5 w. 4 

6 w„£ 

♦venosissima. #. et P. ty. rs. 7 w. 7 
CABOMBA. <rfnM. vid. Ncctris. 
CABRERA. Lagas. f s. 292 
Cyisodon. illt/t. (sec. Spreng) 

chrysoblepharis. Lag. rs. i 
CACALIA. Lin. P. 1814 w. 144.9 
•acaulis. L. fil. %. P. 20 w. 17 
acetoscllaefolia. vid. articulata. 
albifrons. L. 2J.. P. 40 w. 3+ 

C. tomentosa. Jacq. (non VilL) 
C. alliaria. Goaan. 

C. pej;a sites, lam, (non Poir. it.) 
C. hirsute. VilL 

C. alpina. L. var. stipulata. fVhlbg. 
C. alpina. A7i7/. (non £.) 
Adenostyles albida. Cass. 

alliariae. vid. albifrons. 
mlliariae folia. Lam. vid. alpina. 
alliariaefolia. Poir. it. vid. Tussi- 
lago fragrans. 

alpina. L. %. {non Mill.) J. oq \v.3o 

C. glabra. VilL Mill. 

C. alliariaefolia. , Lam. (nonP01r.it.)* 
Tussilago odorata. Vill. Act. Par. 
Tuisilago Cacalia. Scop. 
Adenostyles viridis. Cass* 
(cfr. C. albifrons.) 

alpina. Mill. vid. albifrons. 
angnlata. vid. Kleinia angulata. 
Antcupliorbium. L t ty. P. 3 w .3 

Kleinia Anteuphorbium. Haw. 

appendiculata. L. fil. ty. p. 2 6 w . 

Cineraria appendiculata. L. 
Cineraria populifolia. Merit. 

arbuscula. Thunb. ty. P. i3 W- i B 
articulata. L. ty. P. 10 vr. 10 

C. runcinata. Lam. 
C. acetoscllaefolia. Jacq. 
C. laciniata. Jacq. 
Kleinia articulata. Haw^ 

asclepiadea. L.ty. p. i5 w . 14 
atriplicifolia. />. 2J.. p. 36 w. 3o 
bicolor. /ta.r&. ©? P. 29 w. s3 

bipinnitta. Thunb. L Jil.ty.P.^yy. 

C. pinnatifida. £. (non Lour.) 

bulbosa. Lour. 2J.. P. 23 
cancellata. Rudol. (inLedeb.Dhs.)\ 
candicans. Vahl % 2f.. p. 42 w. 36 ordi- (Gen. 5o2. 


CACALIA. Lin. P. i8r4 w * r 449 
canes cens. V\ r illd. ty. 
carnosa. Ait.ty.?.q w.8 

Kleinia carnosa. Haw. 

Clematitis. vid. Eupatorium fle 

mosum. 
coccinea. Am*. 0. P 26* 

cordifolia % vid. Mikania 
folia. 

cuneifolia. Z,. t». P. 4 w. 4 
cylindriaca. Lam.ty. p. n w. £.897. 3 
ecbinata. Z../z/. %. P. 38 w.32 

C. ramentosa. Her it. 

ficoides. L . ty. p. 7 w. 7 

Kleinia ficoides. Haw. 

, glabra.'vid. alpina. 
hastata. L. %. p. 34 w. 28 
hieracioides. Wdid. 0. P.28 w. 2t 
hirsut a. vid. albifron*. 
hybrida. vid. leucophylla. 
incana. L. 2J.. P.3o w. 24 
Kleinia. Z. *7. P. 5 w. 5 

( Kleinia nereifolia. Haw. 

| laciniata. vid. articulata. 

laurijolia. vid. Mikania laurifolia. 
| leucophylla. W/W. 2(.. w.35 

! C. tomentosa. Fill, (non L.) f. 4 1 

Adenostyles candidissima. Cass. 
i #. C. hybrida. /^i//. 

Linaria. vid. Kleinia suffruticosa. 
linearis. Z«r&i7 # ty. P. 18 
lutea. Mz7/. 2J.. . 
macrophylla. Rbrst. 2^. 
odora. Forsk. ty. P. 6 w. 6 
odorata. i?^»/. 1>. 

oppositifolia. Poir. ty. 
ovalis. her. 

ovata* Walt. 

papillaris. L. %. P. 1 vv. 1 

Kleinia papillaris. Haw. 

pendula. Forsk. r>. P. 2 w. 2 
Petasites.xid. albifrons. 

I peucedanifolia. vid. Senecio peu- 
cedanifolius. 
pinnata. Adams. 2J.. w. e. p.85o 
pinnatifida. Lour, (non Z>.) P. ^4 

J pinnatifida. L. vid. bipinnata. 
Porophyllum. vid. Kleinia Poro- 
phyllum. 
procumbens. Lour. 2J.. P. 25 
quifKjueloba. Thunb. P. 44 w. 38 
radicans. L. fil. %. \\ 21 w. 18 
reniformis. Mxlhg. 2J.. P. 37 w # 3i 
repcns. JL. ^ P.8 w. 9 

Kleinia repens. Haw. 

reticulata. VahL ty. P. 17 w. 16 
rliombifolia. Adams % w. e. p. 85<> 
rigida. Thunb. ty. P. 12 w. 11 

rotundifolia. /07/W. P.3i w,a5 

pec. 5826) » 


Cacalia — Cachrys 
CACALIA. Lin. P. 1814 w. 1^49 

ruderalis. vid. Kleinia ruderalis. 
runcinata. vid. articulata. 
sagittata. VahL ©. P.zj w. 21 

Emilea flammea. Cass. 

salicina. JLabil. 1). p. 39 
saracenica. L. 2/., P. 33 w. 27 

Senecio Cacaliaster. Dec. \ 

scabra. VahL 4? P. 3a w. 2 6 

scandens. Ikunb. 2J.. p. 43 w. 37 
sempervirens. /^/i/. 2J.. P. 22 w. 19 

C. sempcrviva. Forsk. 

sen\perviva. vid. sempervirens. 

senecioides. Desf. %. 

sonchifolia. /-. 0. (non Forsk.) 

P. 26 vv. 20 I 
Senccio sonchifolius. Moench. 

sonchifolia. Forsk. vid. Kleinia an- 
gulata. 

iuaveolens. L. 2J.. P. 35 w. 29 
siiffruticosa. vid. Kleinia suffruti- Cach rys Cactus i3 1 


CACHRYS. Lin. p. 691 w.538 

hnearia. vid. C. Libanotis. 
littoralis. Spreng 2f.. 

Cauealis littoralis. Bbrst. 

maritima. Spreng. ty. 

Crithmum jnaritimura. L. p. 690. 1 

w. 557. 1 

microcarpa. Bbrst. 2J.. P. 5 

Rumia microcarpa* JJffm. 
(cfr, C. taurica.) 

Morisonii. vid. laevigata, 
odontalgica. Pall. L. fil. %. P . 1 

V 

W. I 

panacifolia. vid. Athamanta pana- 
cifolia. 

Panax siculum. (Raensch.) 

pastinacea. vid. Athamantha pana- 
cifolia. cosa. 
tomentosa. L. percgrina. Spren 

Tordylium peregrinum. L. g< 0. p. 695. 3 

w. 527-3 i). (non sequent.) 

P. 14 w. i3 

Kleinia tomentosa. i/aiu. 

tomentosa. Jacp. vid. albifrons. 
tomentosa. VilL vid. leucophylla. J 
verbascifolia. Sib. et 5/??. 2J.. 
villosa, vid. Senecio purpureus. 
CACAO. Mi«. Gaert. vid. Tlieo- 
broma. 

minus, vid. Theobroma Cacao. 

saliva, vid. Theobroma Cacao. 

sylvestris. vid. Genipa Merianae. 

Theobroma. vid. Theobroma Ca- 
cao. 

CACHRYS. Z*V. P. 691 w.538 
alata. Bbrst. 2J.. 

Laserpitium ferulaceum. L* (non Lop.) 

p. 693. 2 1 w. 540. 20 

alpina. Bbrst. 2J.. 
cretica. Lam. %. p. 8 w.6 

Athamantha cerviariacfolia. Vivian. 
Seandix lati folia. Sib. et Sm. 

crispa. Pers. P, 10 
dichotoma. Spreng. 0. 

Conium dichotomum. ZW, P- 685. Krubera leptophylla. Hoffm. 

Cachrys dichotoma. Spr. (see. Hffm.) 

peucedanoides. vid. laevigata, 
seseloides. Bbrst, 

Rumia seseloides. Hoffm, 

sicula. L. 2J.. P. 6 w. 4 , 

Athamantha cervariaefolia* Schrad* 

taurica. Willd. 2/.. P. 7 vv. 5 

Saniciila crithmifolia* Willd. 

Artedia squamata. Pall. ind. t. 
Rumia taurica, Hoffm. 5 W.E. 022.3 Cicuta dichotoma. Poir. 

(cfr. C. pcregrina.) 

humilis. Schou&b. %. 

C. laevigata. Lam. var? ftnf. 

hungarica. vid. Athamantha pana- 
cifolia. 

laevigata. Lam. %. P. 3 

C- Morisonii. ^//. J'a/J. w. 3 

C Libanotis. fiouan. (non £.) 
C frigida. M 

C. peucedanoides. Desf. 

tanata. vid. Athamantha panacifo- 

yttifolia. vid. Siler caucasicum. 
^banotis. L. 2J.. (non Gouan.) p. 2 

#. C. Lincraria. JWi7/ ? 

Libanotis. Oouan. vid. laevigata. 

(Gen, 5o5. Cachrys microcarpa. Bbrst* (sec. Spreng.) 

tomentosa. vid. Athamantha pana- 
cifolia. 
trifida. vid. laevigata. 
triquetra. Spreng. 2J.. 

Laserpitium triquetrtim. Vent. p. 693.8 

CACOLTIA. -4«W; P. 1070 

' coccinea. Aabl. ti. P. 1 

Schousboea roccinea. Willd. 8 5 7. I 

CACTUS. Lin. P. 1198 w. 966 
abnormis. Willd tr# 

C. monstrosus. Desf. 

aculeatissimus. (Zeuh.) r). 
alatus. vid. Epiphyllum alatum. 
ambiguus. Bonpl. t). 
aurantiiforniis. Thier. r). 
brasiliensis. vid. Opuntia brasilien- Thier. r). vr. 2 sis. 

campechianus. 

coccinellijer. L. vid. Opuntia coc- 

cinellifera. 
cochinellifer. Dec. vid. Opuntia 

Tuna, 
coquimbanus. Molin. r>. 
corona t us. Willd. 1). (non Lam.) 

w.E.Sup. p. 3o 
coronatm. Lam. vid. C. Mcloca- 

ctus. 

curassauicus* vid- Opuntia curassa- 

vica« 

cylindricus. vid. Cereus cylindri- 

cus. 

decumanus. vid* Opuntia decu- mana. Spec. 5863.) I 


l32 ^ Cactus 

CACTUS. Lin. P. 1 198 w.966 

depressus. Haw. % ; (et? Dec.) 

C. Melocactus. /3. depressus. it. fVilld. 

Dillcnii. her. ty. 
divaricatus. Lam. 1). P. 6 
elatior. vid- Opuntia elatior. 
elongatus. vid. Opuntia elongata. 
Jasciculatus. vid. Bhipsalis fasci- 

culata. 
jerox. vid. Opuntia ferox. 
Ficus indica. vid. Opuntia ficus in- 

dica. 
fimbriatus. Z«m. t). 
Jlagelliformis. vid. Cereus flagelli 

formis. 
Jlavescens. vid* Mammillaria fla- 

vcscens. 
Jolioius. vid. Opuntia foliosa. 
fulvispinosus. vid. Cereus fulvi 

spinosus. 
funalis. Desf. t). 
gibbosus. Haw. I7. 
glomeratus. Lam. p. 2 

grandijlorus. vid. Cereus grandi- 
florus. 

heptagonus. vid. Cereus heptago- 
nus. 

hexagonus. vid. Cereus hexago- 
nui. 

humilis. Haw. vid. Opuntia hu- 
milis. 

humilis. Desf. vid. Opuntia vulga- 
ris, 

intortus. iWWI. //aw. t). 
RagenerkiL Gmel. H. C. t). 

lanceolatus. vid. Opuntia lanceo- 
lata. 

lanuginosus. vid. Cereus lanugino- 
sa, 
lutcus- Thier. t). 

rnamiltaris. vid. Mammillaria sim- 
plex. 
Melocactus. Z,. i>. P. 3 vv. 2 

C. Melocactus. a. W7M. ./***. 

C. roronatus. Lam. (non IVilld.) 

(dr. C. depressus.) 

mensarum. Thier. t). 
monacanthus. vid. Opuntia mona 

cantha. 

moniliformis. L. vid. Opuntia mo- 
niliformis. 

monstrosus. vid. abnormis. 

multangularis. Voigt. vid. nobi- 
lis. 

multangularis. Willd. vid. Cereus 
multangularis. 

nanus, vid. Opuntia vulgar!*, 
nigricans, vid. Opuntia nigricans, 
nobilis. Z. t; (non Haw.) p # 4 w. 3 

C. rerurvus. jWtfi, //«u\ 
C. multangularis. Voigt. 

(ner C. nobilis. r7au>. nee Cereus nobilis 
//mu.) 

nobilis. Haw. 1) (non L.) 
Opuntia. vid. Opuntia vulgaris* 
paniculatus.'jLa/7i. t?. P. 8 


Cactus 
CACTUS. 2i& P. 1198 w.966 

parasiticus. L. vid. Cereus'parasi- 

ticus. 
parasiticus. Dec. vid. Rhipsalis 

parasitica, 
parvifolius. Ehrh. Dietr. 1). 

pendulus. vid. Rliipsaiis Cassyta. 
pentagonus. vid. Cereus pentago- 
ns. 

■ 

PeresJiia. vid. Pereskia aculeata. 
peruvianus. L. vid. Cereus pcru- 

vianus. 
peruvianus. Dec. vid. Cereus he- 
xagonus. 
phyllanthoides. Dec. t). 
Phyllanthus. vid. Epiphyllum Pliyl* 

lanthus. 

Pitayaya. vid. Cereus Pitayaya. 
polyanthus, vid. Opuntia polyantha. 
portulacifolius. vid. Pereskia por- 

tulacifolia. 
prismalicus. vid. Cereus prismati- 

cus. 
proliferus. vid. Mammillaria pro- 

lifera. 
proteiformis. vid. Cereus protei- 

formis. 
pseudo mammillaris. Desf. t). 
Pseudo- Tuna. vid. Opuntia Pseu- 

do tuna. 

pusillus. vid. Opuntia pusilla. 

quadrangularis. vid. Cereus qua- 
drangularis. 

recurvus. vid. nobilis. 

repandus. vid. Cereus repandus. 

reptans. vid. Cereus reptans. 

Royeni. L. vid. Cereus Hoycni- 

serpentinus. Spin. vid. Cereus ser- 
pentinus. 

serpentinus. Hortul. vid. Cereus 
flagelliformis. 

speciosissimus. vid. Cereus specio- 
sissimus. 

speciosus. Bonpl. vid. Opuntia spe- 
ciosa. 

speciosus. Willd. vid. Cereus spe- 
ciosissimus. 

speciosus. Her. vid. Epiphyllurn 
alatum. 

Spini. Campana. 

spinosissimus. vid. Opuntia spino- 
sissima 

stellatus. Wtfd. 1). w.i. Sup p.3o 

strrctus.Haw. vid. Opuntia atricta. 

sir ictus. Willd. vid. Cereus stric- 
tus. 

sylvestris. Thier. t). 

tetragonus. vid. Cereus tetrago- 
nus. 

triacanthos. vid. Opuntia triacan- 
tha. 

triangularis, vid. Cereus triangu- 
laris. 

trigonus. vid, Cereus trigonus. 

triqucter. Desf. vid. Cereus tri- 1 ■i queter. 

(Gen. 5o5. Spec. 5884.) 


Cactus Caesi 1a CACTUS. Lin, P.- 1198 w.966 

triqueter. Haw. vid. Cereus tri- 
queter. Haw. * 

triqueter. Willi, vid. Cereus tri- 
queter, Willi. 

tuberculatas. vid. Opuntia tuber- 
culata. 

luna. vid. Opuntia Tuna. 

viviparus. Pursh. ty. 
CADABA. Forsk. vid. Stroemia. 

iniica. vid. Stroemia tetrandra. 
CADAMBA. Sonner. Caesia — Caladium i33 

CAESI A. R- Rrown. 
parviflora. R. Br. 
vittata. R. Br. 

CAESULIA. Roxb.V.mz w.1467 
axillaris. Roxb. 0. %. P. 1 w. 1 

radicans. vid. Cryphospermum re- 
pens. 

CAJANUS. Dec. Spreng. vid. Cyti- 
sus. 

flavus. vid. Cytisus Cajan. 

megalanthus. vid. Astragalus me* 
galanthus. jasrxinijoha. vid. Guettarda Ma-|CA1DBEJA Forsk/ 
thiolj et Jasminum hirsutum. 

CAD I A. Forsk. P. 1025 w.83a 
Prosopis. -Lin, (sec. Spreng.) 

arabica. vid. purpurea. 

purpurea. Forsk. ty. P. 1 w. 1 

C- arabica. Raeusch. 
■ Panciatina purpurea Ptcciv. > 

Spaendoncea tamarindifolia. Dtf$/. 

CAELESTINA. C«*. coerulea. vid. Eupatorium coeles- 
tinum. 

CAESALPINIA. lm # p. 1018 

w. 8j5 

C^ivipacniA. Adans. 
Arista, vid. crista. 
bahamensis. vid. brasiliensis 
bijuga. vid. vesicaria. 
brasiliensis. jL. t). P. 3 \v. 5 

C. bahamensis. zam. 

cassioides. II. et JS. D. w. e.5o3.i 

Poinciana cassioides. Poir. 

coriacea. Willi, ty. P. 2 \y. 4 

Poinciana coriacea. ,/afy. 

crista. L. ty. P. 9 w . 8 

C. Arista. Mill 

digyna. Rottl. 

echinata. Lam. ty. P. 7 w.6 

elata. 5io. t?. p. x w .3 

Poinciana elata. L. 

insignis. - - ty. 

Poinciana insignis. //. et B. 

wmosoides. l^am. ^. P. 10 w, 9 
imicronata. Willi. ty. w. e. 5o3. 2 

Poinciana mucronata. Poir. 

Uuilandina Nuga. l. r. 1022. 3 >v. 3 l 6.3 

paniculata. Desf. ty. 
pcctinata. Dec. ty. 

pulcherrima. Sw. ty. P. 6 w. 2 

Poinciana pulchcrrima. £. 

punctata. Willi. ty. w.e,5o3.3 

Poinciana punctata. Pair. 

kappan. L. ty. p. 8 w.7 
sepiaria. Roxb. Fisch. ty. 
smilacea. vid. Cocculus carolinus. 
vesicaria. Lam. ty. P. 5 

C; bijuga. Sw. 
Poinciana bijuga. z. 

CAESIA. R. Brown. VI. 1 

corjmbosa. R. Br. 
lateriHora. R. Br. 
occidentals. R. Br. aihaerens. vid. Forsfcohlea tcna- 
cissima. 

CARILE.<S^p.G^r^.P.i5/,3w.i2i9 

vid Myagrum. 
aegyptiaca. Willi. ©. ? 2 w. a 

C. latifolia. Poir. 

C. domingensis. Jass. 

t. maritima /?. aegyptiaca. Delil 

Bunias Cakile. ff. Vahl. 

Rapistium maritimum. Berg. 

lsatis aegyptiaca. Forsk. (non z.) 

iomingensis. vid. aegyptiaca. 
latifolia. vid. aegyptiaca* 
maritima. <Scop. 0. P. 1 w. 1 

C. maritima Of pinnatifida. Delil 

C. Serapionis. Oaert. 

Bunias Cakile. L. 

Hap i strum Cakile. Berg. 

lsatis pinnata. Forsk. 

(cfr. C. aegyptiaca.) 

myagroiies. vid. Cordylocarpu* 

laevigatus. 
serapionis. vid. maritima. 

CALADENIA. R. Brown. XX. 1 

alata. R. Br. 2J.. 
alba. R. Br. %, 
carnea. R. Br. %.. 
coerulea. R. Br. Q. 
congcsta. R. Br. %. 
deformis. R. Br. 2|.. 
dilitata. R. Br. 2/.. 
filamentosa. R. Br. %. 
flava.^ R. Br. %. 
gracilis. R. Br. %. 
latifolia. R. Br. %. 
macropbjlla. R. Br. 2(.. 

Leptoceras macropliylla. R. Br. 

Menxiesii. R. Br. %. 

Leptoceras Menziesii. R. Br. 

Patersonii. R. Br. 2J.. 

testa cea. R. Br. %.. 
CALADIUM. rent. P.2ii5\v. 1706 

•Arum. Lin. Aut.cit. 

acre. R. Br. 

acuminatum, vid. belopbyllum. 

*arborescens. L. ty. P. 12 it. 12 

C arborcum. H. et B ? 

arborcum. vid t arborescens. 
*auritum. L. ty. P. 16 w. i5 
belopbyllum. JVilld. 2J.. vt. k. io55-4 

-C. acuiainatun* Dietr ? 

*bicolor. Ait. Jacq. ty. P. 4 w. 4 

(cfr. Arum pictum.) I ! (Gen. 5i«. Spec. 5g32.) s m 

l34 Caladium — Calamagrostis 

CALADIUM. Vent. P.an5w. 1706 
*Arum. Lin. Aut. cit. 
*cucullatum. Lour. p. 10 
edule. Meyer. 2J.. 
esculentum. L. 2J.. P. 6 w.6 

Ai"um peltatum. Lam. 

*grandifolium. J acq. r). P. i3 w. 11 
*hcUcborifblium. Jacq. 2J.. P. 1 >v. 1 
*lacerum. Jacq. 2).. P. i/f vv. i3 

pracontium cordatum. L. (sec. Breit.) 

# nymphacfolium. Vent. %. {% Breit.) 

Dracontiumlaciniatum. Hortul. [p. 5 W. 5 
Drar.ontium corriatum. Hortul. 

*ovatum L. 2J.. p. 3 w. 3 
♦pinnatifidum Jacq. t). P. a w. 2 

punctatum. Desf. 2J.. 

reticulatum. Desf. 2J.. 
. *sagittaeiblium. L. %. P. 7 w. 7 

Calla sagiltacfolia. Mich. 

scandens. Willd. %. p. 8 w. 8 

Culcasia scandcns. Bcauv. 

*seguinum. L. t). P. 9 w. 9 

Arum Regnium. Hodsch. 

♦tripartitum. Jacq. t). P. i5 w. 14 

varicgatum. Vent. 

violaceum, Desf. %. 
*xanthorrhizum. Jacq. v. 11 w. 10 

CALAMAGROSTIS. Adam, Roth. 

vid. Arundo. 
alpina. vid. Agrostis spuria* 
argentea. vid. Arundd speciosa. 
amndinacea. Roth. vid. Arundo 
sylvatica. 

amndinacea. 

varia. Calamagrosiis Calamus CALAMAGROSTIS. Adans. Roth, 
tenella. vid. Arundo humilis. 
variegata. vid. Plialaris arundi- 

nacea. 
villosa. Vill. vid. Arundo villosa. 
villosa. Gmel vid. Arundo syl- 
vatica. 

CALAMINA. BeaUv. vid. Anthisti- 
ria. 

mutica. vid. Apluda mutiea. 
Sehima. vid. Schima ischaemfci- 
des. 

Themeda. vid. Themeda poly- gama 


CALAMINTHA. Lam. Moench. 
alpina. vid. Acynos alpinus. 
aroensis. vid. Acynos vulgaris. 
cretica. vid. Melissa marifolia. 

grandiflora. Lam. vid. 
carolinianus. Thymus H7&. vid. Arundo 1 /Irundo. vid. Aira caespitosa. 

canadensis, vid. Arundo stricta. 

tinnoides. vid. Arundo stricta. 

colorata. vid. Phalaris arundina- 1 
cea. 

conspicua. Berg. vid. Arundo spe- 
ciosa, 

conspicua. Gmel. vid. Arundo 

conspicua* 
epigejos. Roth. vid. Arundo epi- 

gejos. 

epigejos. With. vid. Arundo Cala- 
magrostis. 

gracilis, vid. Stipa Aristella. 

Lagurus. vid. Saccharum cylin- 
dricum. 

lanceolata. vid. Arundo Calama- 
grostis. 

/a.ra. vid. Arundo littorea. 

Leersii. vid. Aira caespitosa. 

montana. Dec. vid. Arundo varia, 

montana. Host. vid. Arundo mon- 
tana. 

neglacta. vid. Arundo stricta. 

Plinii. vid Arundo mauritanica. 

pyramidalis. vid. Arundo sylva- 
tica. 

ramosa. vid. Agrostis ramosa. 
Schleicheri. vid. Arundo Calama- 
grostis. 

sylvatica. vid. Arundo Hostii. 

(Gen. 5i4. grandiflora. Moench. vid. Melissa 
grandiflora. 

montana. vid. Melissa Calamintha 
et grandiflora. 

Nepetha. vid. Melissa Nepetha. 

officinalis, vid. Melissa Calamin- 
tha- 

trichotoma. vid, Melissa Nepetha. 
CALAMUS- Lin. P. 8 4 5 w. 669 

albus. vid. rudentum. 
amarus. Lour. %. 
dioicus. Lour. 2J.. 
Draco. Wdtd. T). P. 3 w. 3 

C. Rotang. $. L. 

Willi, ti. p. n w. 7 < C. Rotang equestris. 

niger. W\Ud. h. p. 4 w. 4 

C. Rotang. /?. L. 

petraeus. vid. C. Rotang. 
Rotang. £. r). p. 1 w. 1 

C. petiaeus. Lour. 
C. Sripionum. Lour. (sec. Poir.) 
Arundo zeylanica. Burm. 
(cfr. C. Draco , equestris , niger , 
turn, verus, viminalis, zalacca.) 

rudentum. Lour. 2J.. w. 6 

C. albus. Pers. r. 6 
C. Rotang. y. L. 

scipionum. Lour. 2f.. 

(cfr. C. Rotang.) 

secundiflorus. Beauv. 
verus. Lour. %. 

C. Rotang. j. L. (sec. Poir.) 

viminalis. Willd. t>. p. 5 rudcn* W .5 C. Rotang. f. L. zalacca. Gaert. r). p. 8 vv. 2 

C Rotang, p. L. 

CALANCIIOE. Adans. Dec- 

P. 984 

*Cottlidon. Lin. Aut. cit. w.9 12 

acutiflora. Andr. Ham. 

Verea acutiflora. Qaorund. ) 


' Calanchoe — Calceolaria / Calceolaria CALANCHOE. Adans. Dec. 

y ; p. 989 

♦Cotyledon. Lin. Aut. cit. w. 91a 
*aegyptiaca. Lam. ty. P.3 w.2« 

Cotyledon nudicaulis. Vahl. 
Cotyledon integra. Medic. 
Cotyledon deficiens. Forsk. 
Verea aegyptiaca. Dietr. 

*alternans. Vahl. P. 6 

Verea alternans. Dietr. 

crenata. vid. C. Verea. 

Jjoripendhla. vid. pinnata. 
hybrida. vid. spathulata. 
*Jaciniata. L. ty. p. 2 w. 20 

Verea laciniata. mild. E. 489.3 . 

*lanceolata." Vahl. p. 1 \v. 19 
*pinnata. Lam. ty. p. 5 

Verea pinnata. Dietr. 
Bryophyllum calycinum. Salisb. Haw. 
''Cotyledon calycinum. Hortul. 
fj. C. floripendula. Lam. 
Crassuvia floripendula. Commers. 

spathulata. Poir. Dec. %. P.3 

C. hybrida. Deff, 

Verea. Pert. ty. P. 4 

C. crenata. Dec. 

Cotyledon crenata. Ail. Vent. 

Verea crenata. Andr, 

CALATHEA. Meyer, vid. Maran- 
tha. 

discolor, vid. Marantha Casupo. 
CALATJIIANA. Delarb. vid. Gen- 

| 

tiana nivalis. 
CALBOA. Cav. vid. Macrostema. 

CALCEOLARIA. Lin. as. 86 p. 5 4 

w. 5i 

alba. R. et P. ty. rs.53 P. 46 

ahernifolia. Can. RS.54 P. 44 
amplexicaulis. //. et B. ty. 
angustiflora. R. et P. ty. RS. 22 

p. i3 

anomala. vid. crenatiflora. 

argentea. H. et ii. t 7 . 

bicolor, R. et P. 1?. Rs.32 p. 9 

bjcrenata. /I. et P. Rs.5a P. 29 
biflora. Lam. 2J.. (non .ft. et P.) 

C. plantaginea. Smith. Rs. 1 \v. * 
Jovellana scapiflora. R. et P. 
Baea plantaginea. Pers. v. 53. 2 

htjlora. R et P. vid. ovata. 

cana. C«u. Rs.8 P. 20 
Cavanillesii. vid. C Fothergillii. 
chelidonioidcs. //. et B. 0. 
corymbosa. R. et P. rs. 11 P. 6 
crenata. Lam. rs. 36 
crenatiflora. Cau. Rs. 9 

C. anomala. Pers. r. 3o 

cuneiformis. #. et P. D. Rs.28P.34 
deflexa. /I. et P. ty. Rs. 18 P. 35 
dentata. R. et P. £. Rs. 28 p. 34 
dichotoma. vid. ovata. 
divaricata. //. et B. %. 
encoides. Vahl. hs. 55 
f erruginea. Cav. p. 42 

C. rosmarinifolia. Lam. Rs. 5 1 p. 4 5 

* flexuosa. R. et P. t>. Rs. 3g p. 26 

(Gen. 5i5. 
* i3j 

CALCEOLARIA.JLm.RS.86p.54 

W. 5l 

floribunda. //. et B. ty. 
Fothergillii. Ait. 0*. rs. 3 P. a5 

, /?. C. Cavanillesii. Pers. 

C. nana. Lam? (non Smith.} 

gemelliflora. Cau. rs. 20 p. 11 
glauca. R. et P. T?. Rs.47 P. hi 
gracilis, i/. et ,8. 0. 

raminifolia. //. et B. ty. 
lelianthoides. //. et B. ty. 
heterophylla. R. et P. (non WiUd.) 

Rs. 35 P. 22 
heterophylla. Willi, vid. scabio- 

saefolia. 

hyssopifolia. //. et J3. ft. 
injleoca. vid. serrata. 
integrifolia. L m Syst. vid, rugosa. 
integrifolia. L. fil. vid. ovata. 
involuta. J?, et P. ty. rs.33 P. 28 
lamiifolia. //. et B. 2J.. 
lanata. H. et B. ty. 

lanceolata. Cav. Rs. 5o P. 39 
lavandulaefolia. II. et B. ty. 
linearis. R. et P. ty. rs. 5a 
lobata. Cau. rs. 40 P.3 
monanthos. vid. unifiora. 
montana. Cav. Rs. 6 p. a4 
multiflora. Cav. Rs. 24 p. 1 
nana. Smith. %.. (non? Lam.) 

Ra.2 vr. 9 

C. uniflora. Lara, (non /?. et P.) 

nana. Lam. vid. C. Fothergillii. 

nivalis. //. et U. T?. 

oblonga. R. et P. 0. rs. 12 p.3i 

ovata. Smith, 0. rs. 29 w.3 

C. integrifolia. L. Syst. (non £,//.) 

C. dichotoma. Lam. 

C. biflora. /t. et P. (non Lam.) t. it 

padifolia. //. et U. ty, 
panicea. vid. punicea. 
paralia. Cav. Ks. 10 P. 7 
perforata. £./i/. ©. *9. 4^ p.5w.4 
petiolaris. Cav. 2J.. rs.5 P.45 
pinnata. L. c^. 0. (non R. et P.) 

bs. 45 p* * w* 1 

Fagclia f!avicans t Ome/. Syst. 

pinnata. R. et P. vid. scabiosae- 

folia. 
plantaginea. vid. biflora. 

polyrrhiza. Caw. RS. 4 p - *9 
pulverulenta. /i. etP. ty. rs.i6p.4° 
punctata. Vahl. ty. rs. i5 

Jovellana punctata. R. et P. 
Baea punctata. Pers. 5 3.3 

punicea. .ft. et P. p. 32 

C. panicea. R. et S. 1 5 

racemosa. Cav. RS.7 p. 21 
rosmarini folia, vid. ferruginea. 
rotundifolia. /f. et B. 0. 

it. et P. fc. RS.49 

i. Syst. (non L. fit.) 

C. salviaefolia. Pers. 3 6 » 

(non C. serrata. Lam.) 

salicifolia. R. et P. D. ^s. 17 *.«7 
Spec. 6025.) rugosa 
c. integrifolia. i36 Calceolaria — Calea 

CALCEOLARIA. Lin. Rs.86p.54 

w. 5 1 

salviaefolia. vid. rugosa. 
saxatilis- H. et B. %. 
scabiosaefolia. R. et S. RS.46 

C. heteropliylla. Willd. (non R. et P.) 
C. pinnata. R. et P. (non l.) 

scahra. R et P. t). Rs. 14 P. 4r 
serrata. Lam. t). rs.3i 

C. inflexa. R. et P. p. 2 7 

$essilis. R. et P. rs 48 p. 38 

Sibthorpioidcs. H. et B. %. 

Mrirta. i/. et JB. t>? 

terniflora. CV?u. rs. 21 p. 12 
tomentosa #■ et P. rs. 42 p. 4 

triandra. Vahl. t?. RS.26 

Jovellana triandra. Cav. 

^ 

Baca triandra. Pers. 

trifida. R. et P. t). Rs.37 p. 14 
tripartita. R. et P. 0. RS.44 p. 2 
unillora. /i. et P. \y. (non Lam.) 

Rs.3o p. 17 

' C. mpnanthos. Poir. 

unijlora. Lam. vid. nana, 
verticillata. R. et P. D. Rs.38 p. 8 
violacea. Cav. ty. bs. 25 

Baea violacca. Pers. 53.5 
Iovellanae species # > Ruiz. 

virgata. it. et P. 1). RS. 27 p. i5 

viscosa. R. *et P. t). Rs. 10 p. 33 
CALCEOLUS, Crantz. 

marianus. vid. Cypripedium Cal 
ceolus. 

CALCITRAPA. Juss. Gaert. Moench 

Cass. vid. Centaurea. 

brevitpina. vid. Centaurea salma- 
tica. 

c'onferta. vid. Centaurea Crocody 
liuni. 

elongata. vid. Centaurea muri- 
cata. 

fusca. vid. Centaurea sicula. 

heteropliylla. vid. Centaurea Is- 
nardi. 

Hippopkaestrum. vid. Centaurea 
Calcitrapa. 

stellata. vid. Centaurea Calcitrapa 
CALDASIA. Willd. w.e. 203 

hetcrophylla. Willd. 0. 2{.. 

Bonplandia geminiflora. Cav. Rs. 722. 1 

P. 426. 1 

CALEA. ££*. p. i83o w. 1466 
aculeata. vid. Cassinia aculeata. 
Amellus. L. 2J.. P. 3 w. 4 

Santolina Amellus. L. amoen. ac. 
Bidens scandens. L? 

. aspera. vid. Melananthera delt 
dca. 

[ caroliniana. Walt. 
cordata. Lour. ty. p. 5 
cordifolia. ifto. t>. r. 4 

C. sewata. Dietr. 

jamaicensis. L. \y. 

C. tri/ida. Moench. 

leptoohylla. 
pliylla. 01- p. 1 w. 1 vid. Cassinia lepto- (Gen. 52i. Spec. 6078.) Calea — Calendula 

* 

CALEA. Lin. p. i83o w. 1466 
lobata. Gaert. %. p. 6 w. 5 

Conyza lobata. L. (non? Juss. Hrb.) 
Neurolaena. R. Br. 

martinicensis. Hort.Belv. Ereit.ty- 
oppositifolia. L. ty f p. 1 w. 3 

Santolina oppositifolia. L. Amoen. ac. 
/ Isocarpha. R. Br. 

pinifolia. Fortt. 1). P. 7 w. 7 

Ozothamnus pinifolius. R. Br. 
(non Calea aculeata. Labil.) 

pinnatifida. vid. Caleacte pinna- 
tifida. 

Scoparia. vid. Baccharis scopa- 
ria. 

serrata. vid. cordifolia. 
i speptabilis. vid.Cassinia spectabilis. 
Suriani. Cass. 

trifida. vid. jamaicensis. * 

urtiraefolia. vid. Caleacte urtfcae- 
folia. 

CALEACTE. R.Brown. N 

pinnatifida. R. Br. ty. 

Galea pinnatifida. Banks. Hrb. 

urticaefolia. R. Br. ty. 

Galea urticaefolia. Banks. Hrb. 
Solidago urticaefolia. Mill, 

CALEANA. R. Brown^XX 1 

Caleya. Ait. R. Brown. 
major. R. Br. 2J.. 
niinor. R m Br. %. 

(CALECTASIA. R.Brown.Vli 
* cyanea. R. Br. ty. 

CALENDULA. Lin.*. i 9 45w i55o 
aegyntiaca. Desf. P. 3 
americana. Mill. ©. 
amplexicaulis. Thunb. 0. p. iow. 9 
anemoneflora. (Breit.) 0. 
arboresc^ns. Jacq. ty. P. 25 w. 23 

C. aspcra. Thanh. 
C. rigida. ^tf. 

arragonica. Fitch. 
arvensis. Z>. 0. p. i wm 

Caltha officinalis. Scop. " ( 

Caltha arvensis. Moench. 

aspera. vid. arborescens. 
chrysanthemifolia. Vent. ty. p. *3 
cornuta. Poir. 

cuncata. Thunb. ty. p. 27 \v. 25 
decumbens. Mill. ©. 
decurrens. Thunb. 0. p. 14 w. i3 
dentata. - 0. ' 

Caltha dentata. Moench. 

denticulata. Schonsh. ty. w. *. 977*5 
flaccida. v!d C Tragus. 
Forshohleana. vid. stellata. 
fruticosa. JL ^. p. 24 w. 22 
glabrata. Thunb. \>. p. 22 w. 21 
graminifolia. jL. p. 19 w. 18 

Arctotis tenuifolia. Poir. 

hybrida. L ©. p. 9 w.8 

^ Dimorphothera incrassata. Moench. 

ineana. Willd. p. 7 w. 6 

' C. tomentosa. Desf. (non Thunb.) 

linifolia. fTi/id/. 


1 r 

' Calendula — Callicarpa 

CALENDULA. Lin. p.i 9 45 w. 1559 

magellanica. Willd. %• p. 18 w. 17 

C. pumila. /J. Forst. * 

Aster nudicaulis. Lam. 

marginata. Willd. ty. w. e. p. g35 
muricata. Thunb. 1). p. 26 w. 24 

nudicaulis. X, 0. P. i5 w. 14 x 
officinalis. L. ©. p. 2 w.4 

Caltha officinalis. Moench. (non Scop.) 

oppositifolia. Ait % p. 21 w. 20 
parviflora. Thunb. p. i3 w. 12 
pinnata. Thunb. p. 11 w. 10 
pluvial is. .L. ©. p. 8 w. 7 

C. scabra. 5erg. (non Thunb.} 
Dimbrphotheca pluvialis. Moench. 

pumila. Forst. 2J.. p. 17 w. 16 

(cfr. c. magellanica.) 

rigida. vid. arborescens. 

sancta. L. ©. p. 5 w. 3 

scabra. Thunb, (non Berg) p. 12 

w. 11 


scabra. Berg. vid. pluvialis 
sicula. /4i7/d. ©. (et? Poir.) w. e. 
stellata. Cav. ©. p. 4 w. 2 [977- 2 

C. Forskobliana. pizorunrf. 
Caltha stellata. Moench. 

suffruticosa. Vahl. 1). p. 6w. 5 
tomentosa. Tlxunb. L. fit (non 
Desf.) p. 16 w. i5 
tomentosa. Desf. vid. incana. 
Tragus. Ait. 1). p. 20 w. 19 

. /?. C. flaccida. ffttf. 

viscosa. Hibbert. Andr. t). 

Arctotis glutinosa. Sims. - 

CALEP1NA. Adans. vid. Bunias co- 
chlearioides. 

CALEYA. Ait. vid. Caleana. 
CALICERA. Cav. XIX. 5 

herbacea. Cau. 2f.. 

CALICOTOME. i-inA. 

villosa. vid. Spartium villosum. 

CALIKEA. ^«W. 
scandens. vid. Doliocarpos Cali 
nea. 
CALISPERMUM. Lour. 

scandens. Lour. 1). RS. 1 
CALISTA. Lour. XX. 1 
amabilis. Lour. 2J.? 

Epidendrum Calista. Raeusch. 

Limodori species ? «Su>. j 

CALL A. Lin. w. 721 
aetUiopica. L. 2J.. w. 1 

C. moschata. Moench. 
Richardia aelhiopica. Kunth. 

Dracontiurni vid. Dracontium per- 
tusum. 

moschata. vid. aethiopica 

occulta. Lour. %.. 

oricn talis. L. %. w. 3 

palustris. £. 2J.. wa j 

Sa gtttaefolia. vid. Arum sagittae- 

folium. 
V fr gunca. vid. Arum virginicum. 
^ALLICARPA. /.m. as. 420P.268 
acuminata. H. et 5. 1). [w. 209 

adenanthera. R- Br. rs. 22 «/ RS.952 
Callicalpa — Calligonura 137 

CALLICARPA. Lin. Rs.420p.268 

w. 209 
americana L. % (non Lour.) rs. i 

/ p. 1 w. 1 

C. serrata. Moench. 
Johnsonia americana. Moench. 

americana. Lour. vid. cana. 
Ijicolor. Juss, \y. rs. 17 
cana. L. 1). rs. 3 p. 2 w. 2 

C. tomentosa. Lam. (non Murr. nee 

mild.) 

C. americana. Lour, (non L.) 

cordifolia. /i. et P. 1). r$. 7 p, 6 
dentata. Roth. 1). rs. 21 

C. pedunculata. R. Br? 

dichotoma. vid. purpurea, 
ferruginea. Sw. %. rs. 8 p. 7 w. 5 
globiflora. R. et P. ty. rs. 6 p. 5 
Heynii. Roth. rs. 10 

japonica. Thunb. t). rs. 14 p. 12 w. iq 
integrilblia. Jac<jr. 1). rs. 12 p. iow.8 
lanata. Vahl. 1). (non Lam.) rs. 

C. tomentosa. Murr Syst. [p. 3 W. 

C. Tomex. Poir. 
Tomex tomentosa. L. 

lanata- Lam. vid. Premna lanata. 
longifolia. Lam. 1). Rs.np.9w7 
maerocarpa. (Raeusch.) 
macroph) 11a. Vahl tj. Rs. 5 p. 7 w. 4 
paniculata. Lam. 1). rs. 19 

(cfr. Scooaria arborea.) 

pedunculata. R. Br. % rs. 20 

(cfr. C. dentata.) 

purpurea. Juss. 1). rs. i5 

C. dichotoma. Raeusch. 
porphyra dichotoma. Lour. 

reticulata.^ Sw- D- rs. 9 p. 8 w 6 
serrata. vid. americana- 
sinensis. (J\ois.) 
subintcgerrioia- It- et B. 1). 
tomentosa. Willd. D. (non sequent) 

RS, 2 W. E. l392 

tomentosa. Murr. vid. lanata- 
tomentosa. Lam. vid. cana. 
Tomex. vid. lanata. 
triloba. Lour- 1y- rs. i5 
umbellata. Lour- % RS- 16 
villosa. Vahl t). rs. i3 p. 11 w.9 
CALLICOCCA. Brot Schreb- vid 

Cephaelis. - , 

guianensis. vid- Cephaelis mvolu 

CALLICOMA. Andr. XI. 2 
Codia. Forjf? (sec Poir.) 
scrratifolia. Andr. 1). 

C. serrata. Desf. 

CALL I GO NUM. Lin. (nonZour) 

p. 1192 w. 961 
canescens. vid. Atriplex canescens- 
comosum Merit- 1?. p. 2 w. 2 

Pallasia comosa. Raeusch. 

Pallasia. Merit h p 3 w3 

C. polygonoides. Pall. it. (non L.) 
Pallasia caspica. L. 
Pallasia Pterocarpus. Pall toss. 
Pterorarpus aphyllus. Pali it. f (Gen. 528. Spec 6i32.) i38 Calligonum — Callitriche 

CALLIGONUM. Lin. P. 1192 w.961 

polygonoides. L. 1). (non Pall.) 

p. 1 w. 1 

Pallasia polygonoides. Raeusch. 

polygonoides. Pall. vid. C Palla- 
sia. , 

CALLIGONUM. Lour, 
asperum. vid. Trachytella aspera. 

CALLISACE. Fisch. V. 2 

cantabrigensis. vid. Selinum syl- 
* vestre. 
dahurica. Fisch. 
ruthenica. Fisch. 

Schieverechii. vid, Selinum sylves- 
tre. 

CALLIS1A. Lin. rs. i55 ciliata. H. et B. 21 p. n3 
w. io5 
(non Pers.) 

Rs 3 ciliata. Pert. vid. repens. 
repens. L %. Rs. 1 p. 1 w\ 1 

Hapilanthus repens. Jacq. 

fS. C. repens. R. et P. 

C. cihata. Perj. (non //. et 5.) p. 

/ umbellulata. Lam. 2J.. rs. a p. 
CALLISTA. vid. Calista. 3 CALLISTA CHTS. Vent. X. i 

Callistachya. Smith. 
cuneifolia. Smith. 
elliptica. vid. Oxylobium elliptic 

cum . 
lanceolata. Vent. 

CALLISTEVIA. Cass. 

hortensis. vid. Aster chinensis. CALLITRICHE. Li in. rs. 3g p. 26 

w. 27 0. (non 


aestivalis, vid- verna. 
andro^yna. Schum . 
aquatica. vid. verna. 
autumnalis. L. Wtxlbg, 
Brot.) rs. 2 p. 4 w. 3 

C. linearis. Pursh ? 

C. sessilis. Dec. var. j. Poir. 

autumnalis. Brot. vid. latifolia. 
brevifolia. Pursh. ©. Rs. 3 
brutia. Petagn. 0. rs. 8 
caespitosa. vid- verna. 
dioica Petag. rs. 9 
dubia. vid. verna. 
hermaphrodita. Schum. 
heterophylla. vid. verna. 

latifolia. £inft. Schrad. 

C. autumnalis. Brot. (non L.) 

linearis, vid. autumnalis. 
minima, vid. verna. 
pedunculata- Dec. 0. rs. 6 

(cfr. C. tenuifolia.) 

sessilis. vi4- autumnalis, tenuifolia, 

verna. 
stellata. vid. verna. 
tenuifolia. Thuil rs. 7 p. 5 

C. pedunculata. /)*<:. var? /* et S. 
C. sessilis. Dee. var. f. /\nr. 

terrestris, Rajin. rs,5 Callitriclie — Calophyllum 

CALLITRICHE. Lin. RS.3g p. 26 w. 27 
verna. L. i$. et 5. 0. rs. 1 w. 2 

C. aquatica. Smith, r. 1 
C. sessilis. Dec. 

/?. C. dubia. Thuil. 

C. heterophylla. Pursh. 

C. intermedia. Schhur. 

y. C. caespitosa. Schultz. 

C. minima. Hopp. 

j. C. aestivalis. Thuil. 

C. stellata. Hopp. x 

CALLIXENE. Lam. Jnss. p.820 
magellanica. vid. marginata. 
marginata Lam. 1). p. 1 

C. magellanica. Raeusch. 
Enargea marginata. Gaert. 

CALLUNA. Salub. vid. Erica vulga- 
ris. 

CALOCEPHALUS. R. Brown. 

_ — XIX. 

t 

CALOCHILUS. R. Brown. XX. 1 

campestris. R. Br. 

paludosus. R. Br. 
CALOCHORTUS. Pursh. VI- 3 . 

elegans. Pursh. 2J-. 
CALODENDRUM Ihunb. Rs.9%9 

p. 555 w. 437 
capense. Thunb. t). rs. 1 p. 1 w- 1 

Pallasia capensis. Houtt. 
Dictamnus capensis. l. 
Dictamnus Calodendrum. Lour. 

CALODIUM. Lour. 

cochinchinense. vid. Cassytha fili- 
formis. 

CALOGTNE. R. Brown, rs.868 

pilosa. R. Br. 0. rs. 1 
CALOMERIA. Vent. p. i83i 

amaranthoides. Vent. 

Humea elegans. Smith. 
Razumovia paniculata. Sprtng. 
Agathomeris. Mordant, 
Oxyphaeria. — - 

CALOPHORUS. Labil. XXII 3 

elongatus. Labil. 

CALOPHYLLUM. Lin. p. 1281 
w. 1026 (non 
Aucia. Lour, (sec Spreng.) 
acuminatum. H. et B. t). 

Lam.} 
acuminatum. Lam. vid. specta- 

bile. 
Akara. (Raeusch.) 1). 
apetalum. Willd. Mag. t>. 

C. Calaba. /«. Willd. Spec. p. 3 w. * 

Calaba. IVilld. Mag. r> (non L) 

Calaba. L vid. apetalum. 

Inophyllum. L. t>. (non Lam.) p * 

vv- f 

Balsamaria inophyllum. Lour. 

Inophyllum. Lam. vid. C Taca- 
mabaca. 
longifolium. Humb. IVilld. t). 
nagnsfarium. vid. Mesua ferrea- 
Soulatti. (Raeusch.) 1). en. 641, Spec. 6167.) 


CalophyTIum — Caltha CALOPHYLLUM. Lin. 
spectabile. ffilld. ty. 

C. acuminatum. Lam? p. 5 

Tacamahaca. Vfilld. 1). 1 CalycantWs — Calyptranthes. 1 3g C. Inophyllum. Lam. (non L.) 

CALOPOGON. R. Brown, vid. Cym- 
bidium pulchellum. 

CALOPTILIUM. Lagas. XIX. 5 

CALOROPflUS, Lahil 

clongata. vid. Restio latcriflorus. 

GALOSTEMMA. R. Brown. VI . i 
album. R. Br. 

purpureum. 71. Br. 

CALOTHAMNUS. p. 1281 CALYCANTHUS. 
w*. 1026 

ferax. vid. laevigatus. 
fertilis. vid. glaucus. 
floridus. L. ty. p. i w. i 

C. sterilis. Walt. Lin. P. 1246 
w. 1005 0£. C. f. oblongus. Ait. 
/?. C. f. ovatus. Ait. 
Basteria. Mill. 

glaucus. WUll. % m w. ■. 604.2 

C. fertilis. Walt. (sec. Pursh.) 

laevigatus. Willd. ty. w. 

C. ferax. Mick. p. 2 
C. . 604. 3 i gracilis. #. Br. ty. 

quadrifida. R. Br. ty. 
sanguines. Lahil. ty. 
villosa. R. Br. ty. 

CALOTIIECA. Des'v. Lahil. XII. 1 
(XV1II.3) nanus. Duham. 
(non C. fertilis. Walt.) 

nanus, vid. laevigatus. 
oblongus. vid. floridus. 
ovatus. vid. floridus. 
phyladolphicus. (JYai/.) 

praecox. jL. 1). p. 3 w. 2 

sterifis vid. floridus. 

CALTCERA.Cflu. P. 1970 w. 1 583 

herbacea. Can. 2J.. P. 1 w. 1 brizoidea. vid. Briza mucronata. 
elegans. vid. Briza subaristata. C AL YC OB LU S.IIawo.etBorpl. 
rotandata. vid. Bromus rotunda- rs. 855 

emarginatus. Hllld. Hrb. ty. (77. et tus. CALOTROPIS. R. Brown, rs. io 9 o 
gigantea. R. Jfr. t?. 2J.. Rs. i, 

Asclepias gigantea. L. (nonAndr.) p. 636.7 

w. 4 9°- 7 

procera. 71. 7?r. ty. rs. 2 

Asclepias procera. Ait. p. 626. 6 w. 490.6 
Asclepias gigantea. Andr. (Lam? Jacq?) 

CALPIDIA. Pet Ih. X 1 
lanceolata. Pet Th. ty. 

CALTHA. Lin. (non Scop.) p. i36 7 flori- w. 1090 
p. 4 appendiculata. Commers. 

C. pararloxa. Forst. Soland. 

asarifolia. Dec. 2J.. 

baicalensis. vid. natans. 

biflora. 73ec. 2J.. 
ficarioides. Pursh, 2J.. 

C. parnasslfolia. Rafin. 

Ranunculus Fir-aria. Wa/f. (non L.) 

flabellifolia. Pursh. 2f.. 

integerrima. Pursh. %.. 
lasopctala. Dec. %. 
major, vid. palustris. 
multicapsularis. vid. sagittata. 
natans. Pa//. P. 3 w. 2 

C. baicalensis. Demid. 

palustris. L. 

B. /?.) RS. 2 

pulchellus. fVilld.Hrb. ty.(UctB.) 

Rs. 1 

CALYCOPTERIS. Z*™. 
Jloribunda. vid. Gethonia 

bunda. 

CALYCOT03IE. £i7i*.vid. Spartium 

villosum. % 

CALYDERMOS. Lagas. XIX. 

(non Ruiz, et Pav.) 

longifolius. Lagas. 
repens. Spreng. 

opjjK f* Y* J* CI &* 

CALYDEUMtS. Ruiz et Pav. 

erosus. vid. Atropa physalodes. 
CALYMERIA. Pers. vid. Calyxhy- 

menia. 

CALYPLECTUS. Ruiz.- et Pav. 

P. 12^9 
(sec # Poir.) 

acuminatum. R. et P. ty. p . 1 

CALYPSO. Pet. Th. III. 1 (non Lagerstro Lin. Salisb.) 
salacioides. Pet. Th. %. P. 1 w. 1 major. Mill. 
Populago palustris. Scop. Moenck. 
8- C. minor. Mill. 

paradoocct. vid. appendiculata. 
parpassijolia. vid. ficarioides. 
radicans. Forst. 2J.. 
sagittata. Cav. % . P2 

C multicapsularis. Soland. Forst. 

CALTHA. Scop. Moench. vid. 
lendula. 

officinalis. Ca. arvensis. Scop. vid. Calendula Tonteleae species. Poir. 
Salacia coohinchinensis. Lour? (sec Pair.) 
Hippocratea madagascariensis. Lam? (sec. 
Po ir. ) 

CALYPSO. Salisb. m 
americana. vid. Limodorum bo- 

reale. 
borealis. vid. Limodorum boreale. 

CALYPTRANTHES. Stvartz- 
(non Pe/. Th.) P. 1210 w. 974 
caryopliyllata. Sw. ty. P. 4 

Myrtus caryophyllata, L. w. gr^- 
CflrjapAy/Zl/o/ia. vid. C. Cumini 

Chvtraculia. Sw. t?. P. 6 w. 5 

Myrtus ChytrAculU. L. 25 ^ (Gen. 554. Spec 62p5.) 140 Calyptranthes Camelia \ CALYPTRANTHES. Swartz. P. 

i5io w. 974 

Cumini. Sw> 1). P. 3 

C. caryopbylli folia. Wiltd. w. 3 

Myrtus Cumini. L. 

Eugenia caryophyllifblia. Lam. 

Eugenia corticosa. Lour. 

Jambolifera pedunculata. L. (sec. Poir.) 

Juineensis. IVilld. 1). P. 2 w. a 
ambolana. Willd. 1). P t 5 w. 4 

• Jambolifera pedunculata. Houtt 
Eugenia Jambolana. Lam. 

latifolia. Poir. 1). 
Malta 1. (Raeusch.). %. 
nitida. (Raeuich.) t t). 

paniculata. R. et P* t?. 7. (non 
Raeusch.) 

paniculata. ( Raeusch.) 1>. 

pollicina. (Raeusch.) t). vid. rigida. s Sw. t). P. 8 w. 6 
Suzygium. Sw. \j. p. 1 w. j. 

Myrtus Suzygium. L. 

CALTPTBANTHUS- Pet. Th. 

Capparis panduriformis. 
CALYSTEGIA. R. Brown, vid. Con- 

volvulus. 
foment osa. vid. Convolvulus stans. 
CALYTRIPLEX. Ruiz, et Pav. 


P. 1468 obovata. R. et P. P. 1 
CALYTRIX. Labil. XII. 1 
tetragona. Labil. 

CALYXHYMENlA.iiiiiz.etPai;. 

Calymrria. P^rs, 76 
*Oxybaphus. Vahl. Merit, rs. 166 
*aggrcgata. Orteg. %. Rs. 6 w. Mirabilis aggregala. Cav. 

corymbosa. Pers. P. 5 

C. glabrifolia. 49 E. 

3 w. t Orteg. 
Mirabilis corymbosa. Cats. 
Oxybaphus glabrifolins. Vahl. r$. a 

decumbens. Nutt. 
*expansa. R. et P. %. rs.5 P. 3 
glabrifolia. vid. corymbosa. 

*ovata. R. et P. %. P. 3 w. 2 

prostrata. R. et P. %. P. 4 w.4 
*viscosa. R. et P. 2J.. P. 1 

Mirabilis viscosa. Cav. 
Vitmannia vtscosa. Turra. 

CAMAROUMA. vid. Coumaruma. 

■ 

CAMAX. Schreb. P. 559 w. 416 
fraxinea. IVilld. %. P. 1 w. 1 

C. guianensis. Gmcl. Syst. ' 
Rapourea guianensis. Aubl. as. 845. 1 

CAMBOGIA. Lin. 

Gutta vid. Garcinia Cambogia. 
CAMDENIA Scop. vid. E volvulus 
alsinoides. 

CAMELINA. Crantz. Desv. 

MoBNctiiA. Roth. 

Simstrophux. Schrank. vicj. Mya- 
grum. 

aquatica. Lam. vid. Myagrum au- 

striacuiu. 

(Gen. 56 1. Camelina — Campanula 

CAMELINA. Crantz. Desv. 

aquatica. Brot. vid. Sisymbrium 

amphibium. - 

edentula. vid. Alyssum cdentu- 
lum 
sagittata. vid. Myagrum sativum. 

- 

p 

CAMELLIA. Lin. Y. 1649 w. i3oa 

Kamelia. Quorund. 
axillaris. Her. 
drupifcra. Lour, p. 3 
expansa. (IS vis.) 
flava. (Nois.) 
grandtflora. vid. Ruellia grandi- 

flora. 
japonica. jL. 1). p. 1 w. 1 

p. C. anemoniflora. Sims 

myrtifolia. (JSois.) 

odorata. (Nois.) 

Sansangua. Thunb. %. p. 2 #• f 

CAMERARIA. Lin. (non Moench.) 

RS. 753 P. 6l8 W. 484 

angustifolia. L. \y. rs. 5 P. 4 w. 4 

dubia. Sims. 
guianensis. vid. lutea. 
latifolia. L. 1). rs. 1 p. 1 w. 1 
lutea. Lam. %. p. 3 w. 3 

C. Tamaguahna. Aabl. rs. 3 
Tabernaemontana odorata. Poir. #. Cameraria guianensis. Aubl. 

Tamaguarina. vid. lutea. 
zeylanica. Retz.ty. rs. 2 p. 2 

Apocyno - Nerium. L. fl. zcyl. W. 2 CAMERARIA. Moench. vid. Montia 
CAMIRIUM. Gaerf. vid. Aleurites. CAMPAN0PSI8. ASrown. vid. Cam- 
panula. 1 

CAMPANULA Lin. RS.877 p,428 

w.329 

acuminata. Mich. rs. 71 P. 4o 

(non C nitida. Ait.) ^ 

Adami. Bbrst. %. rs. 181 

C. bellidifolia. Adam, (non Lap.) 

adpressa. Thunb. L.jxV a*. %.. rs. i43 

P. 60 w-47 

adscendens. ^iwf. rs. 4 

C. rotundifolia. Pa//. Hrb, 

affinis. R. et 5. %.. rs. 161 

afra. Cav. rs. 1^3 

aggregata. Wiltd. 2J.. rs. n3 w. 

up. p. 10 
ajugaefolia. Zestini. 2J.. rs. i32 
alata. Desf: 2J.. rs. 48 p. 29 

C. primulaefolia. Brot. 

alliariaefolia. Wiltd. rs. 174 p 8ft 
63 C. macrophylla. Sims. 
(cfr. C. pendula.) 

Allionii. Vill. 2J.. rs, \% p. 73 >r. H 

C. alpestiis. All. 

C. nana. Lam. 3 C. trilocularis. Turra. 


alpestris. vid* C. Allionii. 
alpina. i. 2|_. rs. 168 p. 85 W.6e 

Spec. 625 1.) Campanula 

CAMPANULA. Lin. rs. 877P.428 

w. 329 Campanula 141 Alpini. L. 2J.. rs. 69 p. 43 

C. umbrosa. Dietr. 18. C. rhomboidea.. $. fVilld. w. 3 a 
C. urtici folia. Vitm. ? * 

altiflora. Pers. rs. 226 P. 99 

Prismatocarpus altifloius. Rent. 

americana. L. ©. RS.57 p. 34 w. 28 

(non C. planiflora. Lam.) 

amplexicanlis. vid. perfoliata. 
anchu>iflora. Sib. et Sm. a*, rs. T95 
angustifolia. Lam. Rs. 28 

C. Rocconi. Gmel. Syst. Veg? 

antirrhina. Schleich. 

aparinoides. Parsh. 0. Rs. i3q 
argentea. Lam. rs. 104 P. 58 
armaria. Stev. 21. rs. 170 
arvatica. Z \§\ 2J.. rs. 206 
aspera. Moench. a*. 
asperrima* Zucc. rs. i33 
asteroides. Lam. rs. 68 
aurea. .L. /?/. 2J.. t>. rs. 59 p. 96 w.68 

8. C. a. angustifolia. Jacq. 

azurea. Banks, in Cart. 2J.. rs. 123 
baldensis. vid. C. Lorei. 
barbata. i». 2j.. (non Spreng **) rs. 167 

p. 62 w. 57 
barbata. Spreng. vid. glomerata. 
Bellardi. ^//. 2J.. rs. 6 p. 3 w.3 

C. pusilla. /?. £>*£. fl. fr. 

bellidifolia* Lapeyr.^*. (non Adam.) 

Rs. 98 
bellidifolia. Adam. vid. C. Adaihi. 

betonicaefolia. 5<6« et Sm. a*, (non 

sequent.) us. 164 

betonicaefolia. Spreng. 
betonicaejolia. Biebrst* vid, gum- 

mifcra. 
betonicaefolia. Gilib. vid. congc- 

sta. 

betonicaefolia. 

commutata. 
hi caul is. vid. longifolia. 
Biebersteiniana. ft. et S. %. rs. 188 

C. rupestris. Bbrst. (non Si&. et S/11.) 

biftora. it. et P. ©. rs. 221 P. 106 

C perfoliata* /,. var? Poir. 

Bocconi. vid. angustifolia. 
bononiensis. Z. 2J.. rs. 102 p. 47W.37 

C. ucrantca. Bess, (non | Spreng.) 
C neglecta. £<?$$. (non /I. et S.y 
#. C. simplex. Dec. p. 10 3 
C. multiflora. Hortul. 
c « bononiensis. ./#//. \ CAMPANULA. Lin. rs. 877 p. 428 
/TiVW. Hrb. vid. C. Lyrlmitis. Hortul. (et? Hornem.) (cf b r - C. rulhenica.) 

o^acteata. 7/iiin6. t 7 . rs. 70 
Broussonetiana. ft. et S. 0. rs-45 

C. ramosissiraa. Willd. Ms. 

caespitosa. <Scop. 2J.. (non Lam.) 

RS. 2 1 

C. rotwidifolla. var. y. JfiHcf. 

c <*espitosa. Lam. Hop. vid. pubes- 
«ens ct pusilla. 

*alaminthaefolia. Lam. Desf. rs.i35 calycina. Boeber. Willd. W.329 
Ms. 2J.. Rs. 44 
camtscbatica. Pall. Willd. Ms 2J.. 

■^ rs. 209 

canariensis. vid. Canarina Campa- 
nula. "-77 capensis. Z>. 0. Rs. 142 p. 68 

Roella decurrens. An&r. 

capillacea. vid. Lightfootia subu 
lata. 

capitata. Sims. a*. 

(cfr. C # cichoracea.) carpathica. i>. fil. 2/.. Rs. i5 p. 21 

16 caucasica. Bbrst. 2/., Rs. 

L. 2J.. RS. 1 P. 1 

Thunb. cemsia. 
cernua. w. 

1 85 w. 74 

w. 1 %. rs. 141 p. 65 

w. 53 

Cervicaria. L. cr*. %. r S . 119 p. 54 
i w. 43 

C. spicata. Gerner. 

cervicarioides. ft. et S. %. rs. 130 
chilensis. vid. filiformis. 
Ckrysoidea. Sims. 
cicboracea. Sib. et Sm. a*. 

C. capitala. Sims? (sec. Sm.) 

ciliata. Stev. (non Thunb.) 

ciliata. Thunb. vid. C. 
bergi. 

cinerea. Thunb. L. fiL rs. i45 p. 

64 w. 5i 
Z>am. 2J.. rs. 208 

p. 12 rs. 1 08 BS. 19O 

TJiun- 


coclilearifolia. \ (non C. fragilis, Cyrill.) 

collina. Bbrst. Sims. %. bs. \%% 
commutata. ft. et S. rs. 175 

C. betonicaefolia. Willd. Hrb. 

congesta. ft. et S. rs, hi 

C. betonicaefolia. Gilib. 

C. glomerata. var. Vest, in litt. 

coronopifolia. Fisch. rs. 229 
corymbifera. vid. corymbosa- 
corymbosa. Desf. rs. 162 

C. corymbifera. Poir. 

crispa. Lam. Rs. 70 P. 44 

C. persicifolia. L. var. Whlbg. Carp. 

Cymbalaria. Sib. et Sm. %.. Rs.207 
damascena. Labil. %. rs. i36 
dasycarpa. /£/*# RS. 16 

C. persicifolia. L. var. ^/»/^. 

decipiens. ft. e* 5. 0? (non Pers.) 

RS. 172 

C. mollis. Roem. Hrb. /7orf. 

decipiens. Pers. vid. rotundifolia. 
declinata. vid. planiflora. 
decurrens. Zucc. rs. i3i. (non se* 

quent.) 
decurrens. 

cuius. 
decurrens. 
decurrens. Mill, vid, persici 

folia, 
dehisccns. fioxb. ©. Rs. 228 Thor. vid. C. Rapun- / L. vid. patula. 

Mill. vid. (Geu. 56 1. Spec, 63o5.) 1 
elegans 


142 Campanula t 

CAMPANULA. Lin. as. 877 P.428 

w. 32g 

dichotoma. L. 0. RS. i65 p. 86* 

C. mollis. 8. tvilld. 

diffusa. Vahl. 2J.. Rs. i3 p. 72 w.81 

C. fragilis. Cyril. 

divaricata. Mich. %. rs. 34 p. 16 

divereens.//?'*7/d. a*. Rs. i83 w. e. 

208. 22 

C. spatliulata. W. et K. 

C. pannonica. Kit. 
/3. d. cernua. R. et S m 
C. lanuginosa. Hortxil. 
C. mollis. Hortul. 

drabifofia. Sib. et Sm. 0. rs. 201 
edulis Forsh. Rs. 200 
Elatines. L. %. rs. 204 p. 66 w.8o 

R. et S. 2J.. rs. 49 

C. speciosa. Willd. Ms. (non Hornem.) 

elliptica. /£if. 2|.. rs. 112 

C. glomcrata. & L. /T/i/c*. 

elongata. Willd. ©. rs. 124 W. e. 
sup. p. 10 

Wahlenbergia elongata. Schrad. 

ensifolia. Lam.ty. RS.72 p.4iw.3i 
Ericoides. Lam. %.. rs. 223 P.gS 

C. subulata. Thanh. ? 
Prisma tocarpus ericoides. Herit. 
(non C. hispidula. L. ./i/. nee Polemonium 
roelloides. Li) 

Erinoides. L. 0. rs. 2o3 P. 71 w.83 
Erinus. L. 0. rs. 201 p. 70 w. 85 
errocarpa. Bbrst. 2J.. rs. 94 
erysimoklefr. Vest. 2J-. rs. 40 
excisa. Schteich. 2J.. Rs. 18 
falcata. R. et S.'Q. rs. 218 

C. hybrida. Balb. 
Prismatocarpus falealus. Tenor. 

fasciculata. L. fit. T? (et? Lam) 

Rs 75 P.3i w. 25 
fastigiata. Dufour. O. rs. 148 

iiliformis. R. et S. 0. RS. 87 P. 17 

C. chilensU. Mol. 

Fischeri. R. et S. rs. 85 
flagellar!?. //. et B. 
flexuosa. Mich. 2J.. (non W. et K.) 

Rs.32 P. i5 
Jlexuosa. W. et H. vid. Waldstei- 

niana. 
foliosa. Tenor. %. Rs. 116 
fragilis. vid. diffusa. 

fruticosa. L. ty. rs. 210 P. ioow.69 

Prismntocarptts fraticosus. Herit. 

gerttianoides. vid. grandiflora. 
ghilanensis. Pall. Willd.Ms. Rs-2i5 
Giesecltiana. Vest. rs. 3 

C. unrflma. Gies. 

glauca. Thunb. 2J.. rs.66 p. 6 w. 7 
glomcrata. -L. 2J.. (non .////. ) rs. 110 

p. 53 \y. 42 

C. calling. Wither. 

ff' C. g. ramosa. Lapeyr. 

y. C. g. heteropfryila. Lapeyr. 

f. C. barbata. Spreng. fl. h. (non L.) 
(cfr. C. elliptica.) \ ♦ 


glomcrata. All. vid. nicaeensis. 

(Gen, 56i. c. 
c. 

c. 

r * 


I Campanula 

CAMPANULA. JLin. rs. 877 P.428 

w. 329 

Gmelini. Spreng. rs. 4i 
I gracilis. Forst. %. rs.*5 p. 18 w. 6 

> Campanopsis gracilii R. Br. 
a. C. vincaeflora. Vent. 
gracilis. Sims. 

polymorpha. var. $. Soland. Banns? 

C. g. stricta. R. Br. 
gracilis. Smith. 
C. littoralis. Labil. 
C. g. capillaris. R. Br. 
(cfr. C. marginata.) 

graminifolia. L. %. rs. 108 p. 5i 

w. 40 

grandiflora. L. 2J.. (non Lam.fi. fr.) 

rs.65 p. 7 w.8 

C. gentianoides. Lam. 
Wahlenbergia grandiflora. Schrad. 

grandiflora. Lam. fl. fr. vid. C. 

Medium, 
gummifcra. Willd. Ms. rs. 176 

C. betonicaefolia. Bbrst. 

hederacea. L. 2J.. rs. 2o5 P. nw.82 
Herminii. Hfmsg. et Link. O. rs. $5 
lieterodoxa ^esf. rs. 26 

C. rotundifolia. P«//. Hrb. 

heterophylla. L. 2{.. rs. 186 p. 89 

w. 84 
hirta. R. et S. 0. rs. 214 

Prismatocarpus hirtus. Tenor. 

hispida. vid. lactiflora. 
hispidula. jL. fit. 0. rs. 2^5 p. 62 

' w. 49 
homallanthina. Labil. 
hortensis. vid. rapunculoides. 
luingarica. vid. lingulata. 
hybrida. jL. 0. rs. 216 P. 104 w. 71 

Prismatocarpus hybridus. Herit, 
Prismltoi arpus confertus. Moench. 

infundibuium. Vest. %. rs. 5i 
intermedia. R. et S. rs. 62 

C. stylosae afiinis. Fisch. 

intcrrupta. Pers. 0. rs. 222 P. 97 

Prismatocaipas interruptus. Herit. 

Kitaibcliana R. et S. 2J.. rs. 5 

C. microphylla. Kit. Schutt. (non Cav.) 

laciniata. L. %. rs. 194 P. 94W.66 
lactiflora. Bbrst. Q\.. rs. 126 

C. hispida. Fisch. 

lamiifolia. Bbrst. 2J.. rs. 177. 
lanceolata. Lapeyr. 2J.. 

C. rotundifolia. Ml. (L, var. Poir.) 
/3, C. pyrenaica. Hecht. willd. Ms. 

laniilora. llornem. %. 
lanuginosa. VMlld.d* .%. (nonseq.) 

rs. 199 w B.208* 7 
C. tomentosa. Vent? (sec. Poir.) 

lanuginosa. Lam. vid. pcreerina. 
lanuginosa. Hortut. vid. aivcr* 
gens. 
latifolia. L. 2J.. RS.g3 p. 45 w. 33 t 

(cfr. C. urticaefolia.) 

liguJaris. Lam. rs.i56 P- 78 
Hngvhtta. vid. lingulata. 

Spec 636o.) 


A / I Campanula 
CAMPANULA. Lin. rs. 877 P.428 

vv # 329 
lilifolia. L. %. RS . 61 P. 36 w.3o 

Floerkea lilifolia. Spreng. 
fi. C. suaveolens* Mortul, 
y. C. l.'hybrida. R. et S. 
(cfr. C. stylosa.) 

limonifotia. Z. vid. Phyteuma li- 
monilblia. 

linarioides. Zam. rs. 53 p. 20 w. i5 
linearis. L. fit. rs. 77 P. 2 5 w. 20 

lingulata. W. et K. o*. 2f.. rs. 184 

w. e. 208. 25 

C. lingulata. Pers. p. 75 
C. hungarica. (Pers.) 

linifolia. Jacq. Haenk. %.. rs. 36 p. 

14 w. i3 

Of. C. uniflora. Fill. Fl. dan. (non L.) 

C. valdensis. -4//. 

C. rotundifolia. var y. L. Wah\h w Lap, 

p. C. Sr.heucbzeri ^7//, 

C, subuniflora. Lam, 

C. Schleicheri. Suter. 

C. valdensis. #. Poir. 

linifolia. L. vid. rotundifolia. 
littorajis. vid. gracilis. 

lobelioides. £.#/. 0. RS . 88 ?. 22 

Wahlenbergia pendula. Schrad. [w. 17 
Lobelia juncifolia. HortuL 
Roella cernua. Hort r 

Loefflingii. Brot. 0. RS.46 
longifolia. Lapeyr. rs. 160 P. 85* 

#■ C. bicaulis. Z.aj>. p. 49 
7- C. speciosa. Lam. Pour. 

lovei. Pollin. ©. H s. 125 

C. baldensis. Balb. 

lunarinefolia. Willd. Hrb. 2J.. M.\2 
Lichnitis. Ifornem. %. 

(rfr. C. bononiensis.) 

lyrala. Lam. rs. ig3 P. qt 

C. tomentosa. ^>n^ 

macrantha. Fisch. %. 
Tnacrophylla. vid. alliariaefolia. 

W. et H. o*. w. e. 

208. 24 

C multiflora. W. et K. rs. 121 Campanul i43 / ' macrostachya. Panz. 
nica. vid. ucra- ItM Hort. vid. paniculata petraea ^arginata. Thunb. 2J.. rs. 140 P. 55 

Wi 44 

t>- sraciJis. Forsf. (sec. Scnrad.) 

roarsupiiflora. Fisch. %. rs. 84 

floerkea marsupii flora. Spreng. 

Medium. Z. a*, rs. i5g P. 78 w.56 

C grandiflora. Lfl/n. fl. fr. 

microiiliylla. Cao. 2j.. (non Kif.) 

RS* l5l. 

ricrophytla. Kit. vid. C. Kitai- 
ncliana. 
toiaor. vid. rotundifolia. 
•»•»•»**. vid. Phy euma minuta. 
•nolhs. JL. O. (non //or#. /ioem.) 

_ rs. 171 P. 86 w.61 

•V. dichotoma. var. £. Lam. 

Z j'.'n Roem - Hort - vid - decipiens. 
nwtijlora. Kit, vid. macrostachya. 

(Gen. 56». Spec. 6405.) CAMPANULA. Lin. Rs.877 p.428 

bononi- 
ensis. 

muitiflora. Willd. vid. polyantha. 

nana. vid. C. Allioni. 
neglecta. JL £f *S. rs. 43 
neglecta. Befs. vid. bononiensis* 
nicaeensis. JL et S. rs. u5 

C. glomerata. All. 

nitida* vid. pJaniflora. 
nutans. Ff. et K. (non Lam.) 
nutans. Lam. vid. rapuncuJoides. 
obliqua. Jacq, d*. rs. 56 w. e. 

208. 9 
obliquifolia. Tenor. % % rs. 104 

Ottoniana. /{. el* S. t>. Rs.74 
Pallasiana. ^e5/. rs. i55 

Jih rs. 144 p. 63 

w. 5o 
pannonica. vid. divergent 
parviflora. lam. rs. 192 P. go 
patula. Z. a*, rs. 42 P. 27 w. 22 

/3. C. decurrens. L. ft. suec. 

pauciflora- ZJe^f. rs. 3i 
pedunculata. Gmel. Syst. rs. 227 

Prisma torarpus peduncuJatus. Merit. 

pelviforrnis. Lam. ks. i63 P. 79 
pendula. Bbrst. 2J.. rs. 1 78 

C. alliariaefolia. m7W ? (sec. fucA) 

Pentagonia. X. &. rs. 219 P. io5 

w. 75 

Prismatocarpus Pentagonia. Merit. 
Campanula hybrida. L. var? Desf. 

peregrina. L. <?. 2J.. rs. 129 w. 52 

C. lanuginosa. Lam. P. 56 

pereskiaefolia. Fisch. rs.86 
perforata. L. ©. rs. 220. p. 10 

w. 7 

C. amplcxicaulis. Mich. 
Prismatocarpus perfoliatus. Herit. 
Prismatocarpus pentagonus. Moench. 

perij)]oeifolia. Lam. rs. 64 

C. stylosa. var? #. Pers. 

Perpentiae. vid. C. Raineri. 
persicifolia. L: 2J.. rs.5oP.32 w. 26 

C. decurrens. Aft//. 

^. C. pumila. Schmidt. 

(cfr. C. dasyraipa.) 

L. 2J.. (non Habl.) rs. 117 

p. 53* w. 46 
petraea. Habl. vid. ruthenica. 
phyteumoid^s. Zucc. Sibth. RS.p.84 

Phyteuma repandum an eliipticum. Sib. 
et Sm? (sqc. R. et S.) 

pilosa. Pall. Willd. Ms. 2J.. rs. tqi 
planiflora. Zam. 2|.. (non Willd.) 

rs. 58 

C. declinata. Moench. 

C. nitida. u4if. Purs/r. P. 3 5 w. 2 9 

planijlora. Willd. vid. C. Willdf 
nowiana. 

plicata. P^r*. rs. an. P. 101 

Prismatocarpus crispus. Herit. 

polyantha. JL ^ 5. rs. 127 

C. multi«or«. Willd. Mi. 
1 44 

CAMPANULA. Campanula * Lin. rs. 877 P. 4^8 

w. 329 

polymorpha. vid. gracilis. 
porosa. vid. Samolus campanuloi- 

des. 
Portenschlagiana. R. et o. ~rs. 14 

primnlae folia, vid. alata. 

Prismatocarpus. -4if. O.(t). Pair.) 

RS. 212 P. 102 W.72 

Prismatocarpus nitidus. Herit. 

procumbcns. L. fl. rs". 90 p. 69 w.78 

ptarmicaefolia. .Lam. rs. 5a P. 5o 

. w. 39 

pubescens. Campunala 

CAMPANULA. Lin. RS.877p.428 
- w.32 

jL. 0. RS. 17 P. 1 

[W. 12 Schmidt. 2J.. RS. 22 P. 19 

w. 14 


C. caespitosa. Lam. var? Poir. 

pulcberrima. Schrank. Zeyh. 2|.. 
pulla. L. 0. rs.io P. 4 w. 4 
pumila. Curt. -Do/in. 2|.. RS. 20 

(cfr. C. rotundifolia.) 

pumila. Schmidt, vid. persicifo- 

lia. 
pumilio. Portensch. 2J.. RS. 149 

punctata. Lam. 2J.. RS. i58 p. 77 

w- 55 

pusiila. Haenk. Jacq. %.. Rs.igw. 

En. 208. 2 

C. caespitosa. Lam. Hop. (non Scop.) 
.5. C. p. pubescens. Dec t * 

y. C. rotundifolia. /?. reniformis. Pers. 
(cfr. C. Bellardi et rotundifolia.> 

pygmaca. Dec. RS. 1 47 
pyramidalis. L. %.o*. rs. 54 P-33 

w. 27 

pyrennica. vid. lanceolata. 
quadriftda. /I. Br. rs. 24 

t'.ampanopsis quadrifida. R. Br. 

Piabelaisiana. R. et 5. rs. 231 
Raineri. Perpcnti. %. rs. 118 

C. Perpcnt'iae. Trev. 

ramosissima. Sib. et Sm. 0. (non 

mild.) rs. 92 
ramosissima. Wild. Ms, vid. C. 

Broussonetiana. 

Rapunculoides. L. 2j.. (non Pall.) 

rs. 99 P. 46 \v. 36 

C. nutans. Lam. fl. fr. (non W. et K.) 
C. secunda. Schmidt. 
C. liortensis. Meerb ? 

rapunculoides. Palh vid. ruthe- 
nica. 

Rapurtculus. L. o*. rs. 47 p - 28 

w. a3 

5. C. declirrens. Thore. 

reniformis. vid. pusiila. 
repens. Lour. rs. i5o 
retrorsa. Labil. 0. rs. i38 
rhomboidalis. vid. rbomboidca. 
rhomboidea. Z>. 2J. Rs.67 p. 42 w,3s 

C. rhomboidalis. Dec. 
(cfr. C. Alpini.) 

Pall. % rs. 3o * ri gescens (Gen. 56i. rotundifolia* 

C. decipiens. (Pers.J 
C. minor. Lam. fl. fr. 
/5. C. r. velutina. t)ee. 
y. C. linifolia. L. lap. (non Jacq.) 
\ C. uniflora. //urfs. (non L.) 
C. rotundifolia. /?. Smith. 

J. C. tenuifolia. //ajf/n. (Syn. sec. R. et 5.) 

I. C. glabra. Lap. 

II. C. pusiila. Jacq. 
C. pumila. Bonn. 

III. C. caespitosa. Scop. 

IV. C Scheucbzeri. JPjjf. 

C. unifolia. Fill. * ' 

C. valdensis. All. 

C. linifolia. Lam* 

V. C. linifolia. Jacg* 

C. Boc.coni. Fill. (Subspecies et synom. • 

sec. Lapeyr.) 

rotundifolia. Palh vid. adscendens 

et heterodoxa. 
rotundijolia. All. vid. lanceolata. 
rupestris.5i6. et Sm. &*.(nonBbrst.) 

RS. 196 

C. lyrata. Lam ? sec. R. et S. ; 

rupestris. Rbrst. vid. C. Bieberstei- 

niana. 
Kusseliana. R. et S. rs. 170 

C. strigosa. Russ. 

ruthenica. Bbrst. %. rs. 106 

C. rapunculoides. Pall. ind. t. 

C. petraea. Habl. (non L.) 

C. bononiensis. L. var? Wallr. , 

Pa//. 2|. • (et? sajanensis Fisch.) 
rs. 38 saxatilis. L. rs. 173 p. 87 w. 62 
saxicola. R. et S. rs. 25 

Campanopsis saxicola. Pi. Br* 

saxifraga. Bbrst, rs. 189 
scandens. Pall. Willd. Hrb. RS.96 
Scheiichzeri. vid. linifolia et rotun- 
difolia. 
Schleicheri. vid. linifolia. 
secunda. vid. rapunculoides. 

seminuda. Vest. rs. 8 
sessiliflora. L. fil. rs. 78 p. 26 w\ 21 

(cfr. Ligbtfootia subulata.) 

sibirica. />. o*. rs. 182 p. 92 W« 64 

C. undulata, Moench. 

simplex. Steven, vid. C. Steve- 

niana. 
simplex. Dec. vid. bononiensis. ■ 

spatu-lata. 5/6. et Sm. %. (no*- 

/£*>.) rs. 8q 
spatulata. Hit. vid. divergens- 

Hornem. (non sequent*) 

rs. in speciosa speciosa. Lam. vid. longifoba. 
speciosa. Willd. vid. elegans 
Speculum. Z,. 0. rs. 2i3 p. 
v/. io.5 
^0 C. arvensis. (Ptrs.) 
Prismatocarpus Speculum. Herit 
Legousia arvensis. Durand* 

Spec. 6443.) 


Campanula Campauula — Campulosus i/|5 CAMPANULA. Lin. rs. 877 1.428 CAMPANULA. Lin. Rs.877p.428 Carp. w. 329 
spicata. L. a*, (non Geners.) as. 167 

p. 83 w. 58 
spicata. Geners. vid, C. Cerviaria. 
sprcta. R. et S. rs. 107 
spuria. Pali Willd. Hrb. rs. 217 
stellata. T/iunb. 1). rs.8o 
stenanthina. Ledeb. 
Steveniana. R. et S. RS.9 

C. simplex. Steven, (non Due.) 

stricta. L. rs. 197 P. g5 w. 67 
strigosa. Vahl ©. (non Russ.) rs. 169 

P. 84 w.59 
strigosa. Russ. vid. C. Russeliana. 
stylosa. Lam. 2J.. rs.63p. 5j w.35 

Floerkea stylosa. Spreng. 

C. lilifolia. var. /3. IValilbg 

(cfr. C. periplocifolia.) * 

suaveolens. Willd. %. 

(cfr. C. lilifolia.) 

subulata. Thunb.K*. 11b p. 61 w. 48 

(cfr. C. ericoides.) 

subuniflora. vid. linifolia. 
syriaca. Willd. Ms. rs. 137 
fert£//#.vid.Lightftjotiaoxycoccoides. 
tenuifolia. JK et /£, 2/.. (non Hoffm.) 

RS. 1O9 

tenuifolia, Hoffm. vid. rotundifo- 
lia. 

tetrapbylla. Ihunb. rs. 82 Piw.9 
Thunbergi. #. et *S\ Rs. 146 

C. ciliata. Thunb. (non Sfeut-'n.) 

thyrsoidea. L. a*, rs. i«;8 p. 59W, 45 

tomentosa* .Lam. 2J.. (non Vent.) 

rs/i3o P. 57 

tomentosa. Vent. vid. lanuginosa 
et lyrata. 
trachelioides. Bbrst. 2J.. rs. 101 
Trachelium Z. %. rs. 97 P. 52 w, 41 

(cfr. C. urticaefolia.) 

trichocalye ina Tenor e- %. rs. io5 
tricuspidata. Fisch. rs. s3o 
tridentata. -L. N 2J.. rs. 187 p.(>3 w.65 
trilocularis. vid. C. Aliionii. 
triphylla. Ihunb. %. rs.8i p. 9 w. 10 

tubulosa. Lam. rs. 166 P. 80' 
ucranica. Spreng. (non -Be^.) 

100 ,. . w.329 

urticaefoha. All. (quid?) 

valdensis. vid. linifolia. 
velutina. Desf. 4. n s . i5i P. 67 
venosa. Willd. 2J.. 
versicolor, ,/frttfr. &"6. et Sm. 2J.. 

rs.6o 

verticillata. L. fil %.. RS . 83 p. 10 

w. 11 

vesula. All %. Rs.7 p.48 w.38 ■ 

vincaeflora. vid. gracilis. 
violae. vid. violacfolia. 
violaefolia. Lam. rs. 180 

C. violae. Pers. p.3r , 

virgata. Schmaltz, (non LafoV. 

r *«* RS.31r 

virgata. Labi I. vid. Fhyteuma vir- 
gata. 

\ ltmgFioffiana. Ji. et 5. RS.37 
volubilis Pall. 2J.. rs. 27 

Waldsteiniana. R. et 5. 2J.. rs. 29 

C* fiexuosa. W. et K, 

Willdcnowiana. /t. et S. %. rs. 55 

C. planiflora. Willd. (non Lam. w. e. 

208. 8 

sii. Jacq. %. rs. 1 1 p. 5 \v. :3 

CAMPECHIA. ^rfa^. vid. Caesalpi- 
11 ia. I 

CAMPELIA. Rich. vid. Tradescantia 

Zanonia. 
CAMPHORATA. Moench. 
hirsuta. vid. Caraphorosma mom- Zoy peliaca. 
CAMPHOROSM4. Lin. RS. C. macrostachva, Panz. Hrb. ucranica. Bess. vid. bononiensis- 
umbrosa. vid. C. Alpini. 
Undulata. L.fil 2J.. (non Moench.) 

rs. 76 p. 24 w. 19 
undulata. Moench. vid. sibirica. 
unidentata. L. fil. rs. 75 p.3o w. 24 
Uniftora. L. 2J.. (non sequent . rs. 2 

P. 2 w. 2 

JzV/. vid. linifolia. 
Gieseke. vid. C. Giese- *"*(//or«. 

u ^y/ora. 
fciana. 

articaefolia. Schmidt, %. (non 

sequent.) rs. 95 p 45* w. 34 

c - latifolia. L. var. #. tvhlbg. 
C Trachciiurti. /,. var •Scop. 

*rticaefolia. Vitm. vid. C. Alpini. 

(Gen, 563. Spec. 6490.) RS. 56g 

p. 3j6w. 257 

acuta, vid. Polycncmum crinaceum. 
annua. Pall. 0. rs. 3 
glabra. X,. 2J.. p. 4 vv 4 
monspeliaca. L. t?. (non Potf.) p. t 

, ' w. 2 

C. perennis. Pa//, rs. 3 
Camphorata hirsuta. Moench. 

monspeliaca. Poll. vid. Kocliia are- 

naria. 
ovata. W. et H. %. rs. 4 
paleacea. /> yi/. 1). rs. 1 p. 1 w. i 
perennis. vid. monspeliaca. 
Pteranthus. vid* Pteranthu* echi- 

natus. 
GAMPOMANESIA. /lair, et Pau. 

lineatijolia. vid. Psidium lineatifo- 

lium. 
CAMP SIS. Lour. 

adrepens. vid. Incarvillea sinensis. 

CAMPULE1A.P**. Thouar. XIV. » 
CAMPULOA Desv. 

gracilis, vid. Chloris monostacljya^ 
hiisuta. vid. Dactylocterium falca- 

tum. 
monostachya. vid. Cblorismonosta- 

Ghva. 
CAMPULOSUS. Beauv. 

vid. Dactyloctemium fal - jalcatas 
catunv K 46 Campulosus Candollea CAMPULOSUS. Beauv. 

monostachyos. vid. Chloris mono- 

stachya. 

CAMPYLUS. Lour. rs. 734 

sinensis. Lour. "h. rs. 1 

CAMPTREMA. Labil. VI. 3 
Curculigo. Roxb? (sec. Spreng.) 

linearis. Labil 2J.. 

CAMUTIA. Bonat. 

perfoliata. vid. Wedelia perfo- 
liata. 
CAN A HI A. R.Brown. 
1 laniflora. R. Br. t). 

Asclepias laniflora. Forsk. r. 626. 20 

w. 490. 16 

CANANGA. Aubl. 

lancea.'yiA. Guatteria virgata. 
Ouregon. vid. Guatteria Ouregon. 
psendolancea. vid. Guatteria lauri- 
folia. 

CANARINA. Lin.ftl r. 866 w. 689 
Campanula. L. fd.%. P. 1 w. 1 

Campanula canadensis, j£ 

zangucbar. Lour. %. 

CANAUIUM. Lin. P. 2219 w. 1787 

album. Raeusch. 1?. 

1 Pimela alba. Lour. 

Canarium sylvestre. willd? (sec. Poir.) 

balsamiferum Willd. r). P. 3 w.3 
commune. L. 1). p. 1 w. 1 

C. Mehenbethne. Gaert. 
/S. C. zephyricum. Willd. 

decumauum. Willd. Gaert . P. 6 w. 6 
hirsutum Willd. t). P. 4 w. 4 
Mehenbethne. vid. commune, 
microcarpum. Willd. 1). P. 5 w. 5 

Pimela oleosa. Lour? (sec. Poir.) 

Pimela. Peri. t>. P. 7 

Pimela nigra. Lour. 

syl ventre. Gaert. IVilld. t). P,2w,2 

(dr. C. album.) 

zephyricum. vid. commune. 

CANAVALJ. Pet. 1 houar. XV1I> 4 
cathartiia. Pet Th. 

incurva. Pet. Th. 

Doliclios gladialus. Jacq? 

maritima. Pet. lh. 
maxima Pet. Th. 

Candollea. LaUi. No v. Hoi. 

Dec. XVII I. (non sequent*) 
cuneiformis. Labil. 

Hibbertia obcuneifolia. Salisb. 

fasciculata. R. Br. j 

poduneulata. R. Br. 
CAlVDOLLEA. Labil. Ann. d. Mus. 
A rneria. vid. Stylidium Armeria. glanca. vid. Stylidium glaucum. 
pilosa. vid. Stylidium lon^ifolium. 
setacea. vd. Stylidium sctaccum. 
uwbellata. vid. Slylidiuin polysta- 
chvtim. 

CANDOLLEA. Baumg. vid. Menzie- 
sia pilosa. 
CANDOLLEA. Batard. vid. Vilfa. 

(Agrostis) Candollea — Canna 
CANDOLLEA. Michel, vid. Crypto- 

garni am. 
C 7 \NELLA. Gaert. p. ti68 w.942 
alba Murr. \y. P. 1 w. 1 

C. Winterana. Gaert . 
Wintcrana Canella. L. 

laurifolia. (JYaiV.) 
Winterana. vid. alba. 

CANEPHORA. Juss. rs 866 P-45i 

w. 356 
axillaris. Lam. t). Rs. 1 P. 1 w. 1 
capitata. Lam. "r> rs. 2 P- 2 w. 2 
CANIRAM. Pet Thouars. 

a Crochet, vid. Strychnos nux vo- 
mica. 
de Madagascar, vid. Strychnos 

madagascariensis. 
de Suint Ignace. vid. Ignacia ama- 

ra. 

Rouhamon. vid. Lasiostoma cir- 
rhosa. 

Tetancotte, vid. Strychnos potato- 
rum. 

vomiquier. vid. Strychnos nux vo- 
mica. 

Vontac. vid. Strychos spinosa. 
CANNA Lin. rs. 1 P. 1 w. 1 

angustifolia. L. 2J.. (non Walt.) 

rs.q P. 5 Vf.% 
C- glauca. Walt. 

angustifolia. Walt. vid. flaccida. 
brasiiiensis. II. Berol. 2J.. 
chinensis. vid. patens, 
coccinea. Rose. Pers. Mill. %. rs. 2 

P., 

C. indica. Curt, (non L.) 

C. indica. var. y. Willd. 

C. rubra. Willd. En. 1 . 2 

C. speciosa. Hegetsch. 

crocea. //. Madr. Bess. 2J... Rs. 3 
flaccida. Salisb. %.. Rs. 11 

C. angustifolia. Wa/f. (non L.) 
C. glauca. var. y flaccida. Willd. 

flava. vid. glauca. 

gigantea. Uesf. 2J.. rs 4 
glauca. L. %.. (non Walt.) 

C. flava. Mich? (sec. Lam.) 

glauca. Walt. vid. angustifolia- 
indica. jL. 2J.. (non Curt.) rs. 1 P. 3 

w. 1 

C. variabilis. Willd. En. 1.1 

C. indica. var. a. rubra. Willd. Sp. 

Cannacorus ovatus. Motnch. 

indica. Curt, vid coccinea. 
iridiflora. R. et P. 2J.. Rs. 7 P. 2 
juueea. Aefz. Rs. 12 P. 7 w. 4 
latifolia. Mi//. 2J.. 
lulea. -rfil. 2J.. (ct? Mill.) rs. 6 

C. indica. #. lutea. Willd. 

paniculata. R. et P. Rs.8 Pi 
patens, Tto-c. 2J. Rs. 5 

C. indica. <J. patens. Willd. 
C. chinensis. Willd. En. 1. 5 
C. thyrsiflora. Hegctschw. 

rubricaulis. Wendl, 2J., 
rubra. vid # indica* (Gen. 573, Spec. 6529.) Canna — Cantua 
CANNA. Lin. rs. i r. i w. i 

, speciosa. vid. coccinea. 

thyrsijlora. vid. patens* 

variabilis, vid. indica. 
CANNABINA. Moench. 

laevis. vid. Datisca Cannabina. 

cannabis. Lin. p. 2229 w. 1794. 

indica. vid. sativa. 
sativa. L. O. P. i w. i 

C. indica. Lam. (ne var. quidem. Roxb*.) 

CANNACORUS, Moench. 

ovatus. vid. Canna indica. 
CANSCOBA. Gmel. Syst. Lam. 

rs. 5o5 
diffusa. R. Br. O. Rs. 1 

Exacum diflusum. OT//rf. p. 282. 10 w. 

221. 10 
Gentiana diffusa. Vahl. (non H. et 5.) 

perfoliata. Lam. 0. rs. 1 

G. ventricosa. Gmel. Syst. 

ventricosa. vid. perfoliata. 

CANSIERA. Lorn. 

Cassieha. Raeusch. vid. Daphne mo 
mostachya et polystachya. 
CANTHIUM. Lam Rs.897 P. 445 
chinense. Pers. tj. rs. 1 P. 1 

Gardenia spinosa. Thunb. (non L.) w. 

477,12 
Randia spinosa. Lam. 

coronatum. Lam. 1). r Rs-2 P. 2 

Ceriscus malabaricus. Gaert. in ic. 
Randia dumetorum. Poir. j 

Gardenia dumetorum. ^:f. w. 4 7 7. 1 3 
Gardenia spinosa. £. //. (non Thunb.) 

corymbosum. Pers. ty. Rs.5 P. 5 

Wcbera corymbosa W//4. 476.1 
Rondeletia asiatica. L. 

didymum. Gaert. 

AVebera cymosa. Banks. 

parviflorum. Lam. ty. Rs,3 p. 3 

Wcbera tetrandra. IVilld. 476.3 
Gmelinia coromandelica. Burin? 
Monetia diacantha. IVdld? *» % i 
Azima diacantha. Lam? 

pedunculare. Cav. ty. RS.4 p. 4 

Wcbera pedunculata. Dietr. 

quadrifidum. Labil- 1). Rs. 7 
tbyrsoideum. R. et *S. t). Rs. 8 

Wcbera thyrsoidea. Roth. 

MANTUA. Juss. Rs. 718P. 423 w.3ij 

*gg r egata. Pars/i. a*. Rs. 12 
breviflora. J<m. 0. rs. 10 

c - laciniata. Poir. 

Gilia laciniata. R. ct P. p. 425. 1 

Thouinia mullifida. Domb. 

buxifolia. Lam. 1). rs. 5 P. 3 

c - dependens, Pers. p. 2 

Penphragmos dependens. R. et P. (sec. 

coccinea. vid. Hoitzia coccinea. 
coerulea. vid. Hoitzia coerulea. 
™rdata. Jta. ty. rs. 7 

coronopifolia. vid. thyrsoidea. 
cuneifolia. Jan. rs i5 

"{pendens, vid. buxifolia. 
***gans. vid, thyrsoidea* Cantua Capparis 147 CANTUA. Juss. Rs.718 P.423w.3 2 4 
fasciculata Humb. Rs. i3 
jlexuosa. vid. pyrifolia. 
foetida. vid. ligustrifolia* 
glandulosa. vid. Hoitzia 
losa. glandu < Hoitzii. vid. Hoitzia coccinea. 
glomeriflora. /aw. £. BS.9 

Phlox pinnata. Cau. p. 432. 19 

laciniata. vid. breviflora. 
ligustrifolia. Juss. ty. rs. 4 

C. foetida. Pers. 6 

Periphragmus foetidus. R. et P. 

Cestrum grandiflornm. HortuL (sec. Zeyh.) 


Rs. 14 


(Gen, 579. Spec. 6564.) Vestia lycioides. Willd. En. 20 5. 1 

loxensis. Humb. Willd. Hrb. 
Co at a vid. uniflora. 
parviflora. Parsh. 0. rs. 11 

Ipomopsis inconspicua. Smith. 

peruviana, vid. pyrifolia. 
pinnatifida. vid. thyrsoidea* 
pyrifolia. Lam. ty. RS . 1 w. i 

C. ilexuosa. Pers. 5 

C. peruviana. Gmel. Syst. 

Periphragmus flexuosus. R. at P, 

aaercifolia. */tfi$. ty. rs. 2 
lyrsoidea. /off. o*, Rs. 8 

C. pinnatifida. Lam. 

C. coronopi folia. Willd. 4 

C. elegans. Poir. 

Gilia coronopifolia. Pcr$. 4 2 5. 3 

Iponjaea rubra. Marr. 

Ipomopsis elegans. Mich. • 

Polemonium ruhrum. L. 

tomentosa. Cav. 1y. rs. 6 P. 4 
tuberosa. R. ct 5. rs. p. 793 

Ipomopsis vcrticillata. Willd, Hib. 

uniflora. Pers. ty. P. 1 

C. ovata. Cav. rs. 3 
Periphragmus uniflorus. R. et P* 

CAPIA. £>om*. Jim. 
Philesia. Jussl CAPNOIDES. Gaert. Moench. vid< 
Fumaria. 
cava. vid. Fumaria bulbosa* 
glauca. vid. Fumaria sempervi- 

rens. 
scandens. vid. Fumaria fungosa. 

solida. vid. Fumaria dij>itata. 

CAPPARIS. Lin', p. 1247 w.1010 

aculcata. vid. spinosa. 
acuminata. IVilld. ty. p. 5 w.5 

(cfr. C. pyrifolia.) 

aegyptia. Lam. ty. p. 3 w. 3 
amplissima. .Lcra. 1?. P. 25 w. a3 

C. conferta. Mill. 

amygdalina. Lam. ty* 

(cfr. C. fcrruginca et siliquosa.) 

arborcscens. Mill. ty. 
Baducea. L. ty p. 16 W. 14 
b re vis. vid. eusta«;iiiana. 
Brejnia. /-. 1)- P-3i w.29 

C. cynophallophora. i. Spec. ed. 1 
(cfr. C. siliquosa.) 148 Capparis CAPPARIS. Lin- p. 1247 w. 1010 

cantoniensi*. Loar.%. 
citriiolia. Lam. t). p # 12 w. 10 • 
comosa. Jacq. t). 
conjerta. viu. amplissima- 
cordifolia. vid. mariana. 
corymbosa. Lam. t). p i3 w. 11 
cynophallephova. L. Syst. 1). p. 26 

w. 24 

j8. C. flexuosa. L. Spec, 
Morisonia flexuosa. L. Amoen. 

cynophallophora. L. Spec. vid. C. 
Breynia. 
Dahi Forsh. t>. 
. divaricata. Lam. "r). P. 7 

erythrocarpos. Gmel. Syst. 1). P. 10 

w. 8 


eustachiana. Jac^, Fi$ch. ty. 

C. brevis. Spreng. 

faicata. Lour. b. 
ferrugtnea. L. t). P. 20 w. 18 

C. octandra. Jacq. 

C. amygdalina. Lam ? (sec. Lam.) 

flexuosa, vid. cynophallophora. 
frondosa. L. 1). P. 19 w. 17 
fruticosa. TV////. t?. , 
glandulosa. Desf. r). 
grandis. L.jil. %. P. 21 w. 19 
haatata. L. r). p. 33 w.5o 
herbacea. Bbrst. %* w. En.6o5 f i 
horrida. L.jil. 1). P. 9 w. 7 
jamaicensis. Jacq. ty. P. 22 w, so 
linearis. L. t). p. 29 w. 28 
lineata. Juss. t). p. 3a 

longifolia. Sw. t). p. 18 w.i6 
magua. Lour. r). 

mariana. Jacq. ty. p. 14 w. 12 

C. rordi folia. Lam. 

mithridatica. Forsh. % 
Morisonia. vid. Morisonia 
cpna. 
nemorosa. Jacq. t). 
oblongifolia. Forsk. %. 
octandra. vid. fcrruginea. 
odoratissima. Jacq. t?. P. 23 ',y« a 1 
o vata. Desf. 1?. p. 2 w. 2 

C. spinosa. var. j8. L. 

panduriformis. Lam.1y> P. i5 w. i3 

Thilachium africanum. Lour, 
Calyptranthus. - — Pet. Th. 

p iradoxa. vid-*Stephania Cleomoi 

des. 
pulcherrima. L. ty. p. 28 w # 26 
pyrifblia. Lam. ty. P. 6 

C. acuminata. Wiild. var? 

raceinosa. Mill. ty. 
rotundifofia Rottl. ty. 

rupettrtt. Sib. ct Sm. t>. 

saligna. Vahl. ty. P. 27 w. 2S 
sativa. vid. spinosa- i Capparis — Capsella 

CAPPARIS. Lin. P. 1247 w. 101© 
spinosa. L. ty. P. 1 w. 1 / 

I C. sativa. (Ptrs.) 

\ C. aculeata. l. H. CLiflT. 

tenuisiliqua. Jacq. ty. P. 3o w. 27 
tomentosa* Lam. ty. p. 4 w. 4 
""torulosa. Sw. ty. p. 17 w. i5 
triflora. Mill. ty. 
trifoliata. Fi&ch, ty. 
verrucosa. Jacq ty. P. 24. yy. 22 
zeylanica. £*. r>. p. 8 w. 6 

CA PR ARIA. .L/n. p. 1489 w« 1169 
biflora. Z>. 21. ty. p. 1 w. 1 

Xuaresia biflora. /?. ct P. L. (sec. Poir.) 

t. 4 1 3. 1 


ameri- crustacea. X-. 2J.. 

Toreniae species. R. Br. 
(cfr. Gratiola lucida.) 

cuneata. Ait. ty. 

Erinus frutescens. Mill. 

dissecta. Delil. 

durantifolia. vid. Stemodia duraii- 

tifolia. 
gratioloides. vid. Lindernia gra- 

tioloides et pyxidaria. 
Lirsuta. H. et B. 2J.. 
humilis. -4iV. 0. p. 6 >v. 6 . 
lanccolata. L. ty. p. 2 >v.3 

Russeliae species ? H. et B. 

lucida. vid. Tecdia lucida. 
multiflora. Mic/i. ©. P. 7 

Stemodiae species? /f. et B. 

rigida. Thunb. p. 4 
semiserrata. Fa/*/. ©. P. 3 w. 4 
undulata. 1>. yj/. r>. P. 5 w. 5 
uniflora. (Raeusch.) 

CAPRIFOLIUM. Gaert. Moench. 
Lam. vid. Lonigera, 
alpinum. vid. Loniccra alpigena. 
distinctum. vid. Lonicera pericFy- menum* 
dumetorum. 

steum. 
Froseri. vid. germamcum. 

clymenum. 
glaucum. vid. 

flora. vid. Lonicera Xylo- 

1 

Lonicera flava. 
vid. Lonicera peri- Loniccra parvi- sopiana. 
gilicjuosa. L. T; 

C. Breynia. var. p, 1 1 yv. 9 B. Willi. 5« 6. t. 

w. 39 /J. C. awygd*!iji*. JLam ? bortense. vid. Lonicera Caprifo- 

^lium. 

italicum. vid. Lonicera Caprifo- 

lium. 
perfoliatum. vid. Lonicera Capn- 

folium. 
roseum. vid. Lonicera nigra. 
rotundifolium. vid. Lonicera C«t 

prifolium. 
sylvaticum. vid. Lonicera Cap*" 1 * 

folium. 

CAPSELLA. Moench. 
bursa pastoris. vid. Tklaspi bursa 
pas^oris. 

vid. Thlaspi cerato- ceratocarpa. 

carpa. 
spinosa. vid. Lepidium spinosum* 

(Gen. 58o. Spec 6622.) 

Capsicum 

CAPSICUM. Lin. as. 824 v. 5o 7 

w. 384 

mild. Hrb. %. Rs. Capsicum — Cardanune 14Q aggregatum 4 p. 809 globife angulosum. Milt. 0. rs. [ 

C. annuum. L. var. Jl Martyn* 
C. Tourneforlii. Bess? 

annuum. Z>. 0. rs, 1 p. 1 w. 1 

(cfr. C. angulosum , longum , Milleri, cor- 
diforme, olivae forme , tetragonum.) 

baccatum. L. 1). (non Rodsch.) 

BS. 17 P. 2 W. 2 

6. C. minimum. Mill? (sec. Poir.) 

baccatum. Rodsch. vid. 
rum. 

hicolor. rid. nigrum, 
cerasiforme. m//d. fr. (non Mitl.) 

rs. i3 p. 6 w. 6 
cerasiforme. Mitt. vid. C. Milleri. 
ciliare. Willd. %. w. En. 23/. 10 

(cfr. C. microcarpum.) 

conic urn. Meyer* 0. (non Lam.) 

RS. p. 809 

C. frutcscens. Rodsch. (non L.) 

conicum. Lam. vid. conoideum. 
conoideum. M/tf. O. a*. Rs, 11 

C. conicum. Lam, 

C. annuum var. erectum. Martius. 

C. cerasiforme. ,J. macrocarpum. Bess? 

cordiforme. M«7/. 0. rs. 3 

C. annuum var. ^. cordiforme. Marty n. 

crdoniforme. vid. tetragonum. 
deflexum. vid. grossum. 

frutescens. L. r). (non Rodsch.) 

rs # 1 5 p. 5 w. 5 
frutescens. Rodsch. vid. conici 

globiferum. M^yer. 2J., Rs.p.8 

C. baccatnm. Rodsch. (non z..) 

grossum. Z.. t). rs. 10 P. 4 w. 4 

a . C. g. globosum. Bess. 
C. pomiferum. Martius ? 
/?• C. g- luteum. Bess. 
C. g. deflexum. Desf? 

havanensc. H. et B. ty. 
longum. Dec. 0. rs. 2 

C annuum. Hortor. 

C. annuum. var. 4 AM/. 

luteum. /.am. ill. 1). rs. 9 
microcarpum. Spin. Dec. %. rs. 19 

C ciliare. mild? 

C minimum. Mill? . 

C. baccatum. var. /?. Poir ? 

Milleri. R. e \ S. 0. ns. 14 

C cerasiforme. Afc//. (non mild.) 
C. annuum. L. var? ii. et 5. 

minimum, vid. baccatum et micro- 
carpum. 

ni grum. Wlld.h. w- b. 23 7 .8 

C bicolor. /arqp. rs. j 6 

c - violaceum. Desf. Hortor. 

C- purpurcum. Vahl Hrb. Hornem ? 

ohvaeforme. Milt. 0. 

c - annuum. L. var. £ Martyn. 

ovatum. jDer. 1>. Rs. 7 

Pendulum. W//rf. T 7 .Rs.8w.*.a3 7 .6 

c * grossum. &. Sckult. CAPSICUM. Lin. Rs. 824 P. 5o 7 

pomiferum. vid. grossum. 
pubescens. H. et P. T>. 
purpureum. /^«*/i/. Hrb. Hornem. 

(cfr. C. nigrum.) 

pyramidale. Mill. 0. o*. Rs.it 

C. torulosum. H. Find? 

(j/uitense. vid, violaceum. 
sinensc. Jacy. 1?. r£ 18 p.3 w.3 
sphaericum. Willd. 1). Rs. 6 w. b. 

237. 3 
tetragonum. M/7/. 0. Rs.4 

C. cydoniforme. Hortul. 

C. annuum. L. var. y. Martyn. 

Tourncfortii. vid. aVtgulosum. 
torulosum. //. find. 

(cfr. C. pyramidale.) 

violaceum. // et B. ty. (non Desf.) 

C. quitense. mild' Hrb? rs. p. 809 

violaceum. Deaf. vid. nigrum. 

C A PUR A. I&, P. 855 w.683 

purpurata. L. t>. P. 1 w. 1 

Daphne indica. L. var. A, 5r. 

CAQUEPIRIA. Gmtt. Syst. v 

Berghia. vid. Gardenia Thunber- 
gia. 

CARACHERA. Forsh, 

niburnoides. vid. Lantana vibur* 
noides. 

CARA6ANA. J ass. Moench. vid.Ro- 

vid. Robinia Cara- binia. 
arborescens. 

gana. 
ar»entea. vid. Robinia Haloden- 

drum. 
cuneata. vid. Robinia frutescens. 
digitata. vid. Robinia frutescens. 
ferox. vid. Robinia spinosa. 
inermis. vid, Robihia Caragana. 

CARAIPA. Aubl. Xlil.i 

angustifolia. Aubl. \j. 
latifolia. Aubl. t). 
parvifolia. Aubl. t;. 

CARALLUMA. R. Brown, vid. Sta- 
pelia,. 

CAR AND A. Gaert. 

pedunculata. Gaert. 
CARANGA. vid. Curanga. 
CAR A PA. Aubl. P. 944. 1 

guianensis. Aubl- r). p. 1 

Persoonia guareoides. mild. 7 5s. i 

moluccensis. Z>am. 1). 

CARAPICHEA. ^/u&/. % 
guianensis. vid. Cepbaelis involu- 

CARARA, TWerfiV. vid. Senebiera Co- 

ronopus. 

GARCIA. Raeiuch. vid. Garcia. 
CARDAMISDUM. Moench. vid.Tro- 

paeolum. 
CAR DA MINE. Lin. p. 1567W. i23 7 

vid. Dentaria. 
africana. L. 0. o*. p. 12 w. 9 586. Sp ec - 665g.) / l5o Cardamine i 
CARD AMINE. Lin.?.i% 1 P. 1237 

alpina. L- %.. P. 2 w. 2 

C. bellidifolia. All. Fill. Wulf. (non L.) 
C. heterophyll a. flost. 

1 amara. jL. 2|.. p. 28 w. 20 

C. nasturtiana. Thuil. 

apetala. vid. impatiens, 
articulata. Pursn. %. 
asarifbiia. L. %. p. 3 w. 3 
bellidifolia. Li %. (non /f«//. All) 

p. 1 w. 1 

Arabis bellidioides. Lam. 

Arabis bellidifolia. Scop. (see. Lam.'} 

bellidifolia. Waif. All. Vill vid. 

alpina. 
bonariensis. Jass . P. 14 
borbonica. Juss. p. i3 
carnosa. W. et /£. P. 29 

chelidonia. />. (non sequent.) p. 18 

w. 10 

chelidonia. Lam. vid. latifolia. 

chelidonia. Pall. vid. macrophylla. 

chenopodifolia. Juj*. P. 8 

dentata. Schult. 

faroensis. Hornem, 
Jlexuosa. vid. hirsuta. 
fontana. vid. Sisymbrium Nastur- 
tium. 

graeca. L. 0. p. 26 vr. 16 

C. lobata. Mo e nek. > 

ranulosa. All. 2/.. p.3o w. 21 

astulata. vid. Arabis petraea 

heterophylla. Lapeyr. a*, (non 
flost.) 

heterophylla. Host. vid. alpina. | 
hirsuta. L. ©. *. 2 3 w . 17 (non 
Alitor.) 

C. impatiens. Schnr. /7 4 u\ 

C. flexuosa. Wither. 

C. sylvatica. /7. rfaw. (sec. Banmg.) 

C. parviflora. ^op. (sec. Roehl.y 

C. praecox. Pa//, ind. t. 

hinuta. Weber. Autor. vid. syl- 
vatica. 
impatiens. L. 0. o\ (non 77. rf.) 

p, 21 w. i3 

C. apetala. Moenck. 

impatiens. FL d. vid. hirsuta. 
italica. H. Cremen. Zcyh. d*. 
latifolia. Vahl. 0. o*. P . !0 , Wf j8 

C. Chelidonia. Lam. (non L.) 

C. raphanifoiia. Pourr. 

C. runcinata. Pour. (sen. Lap.) 

lobata. vid. gracca f 
macrophylla. Willd. 2J.. P. 20 w. 1 

C. Chelidonia. Pall 

multicaulis. Hoppe. 
jmiltifida. Pursh. Banks. 2£, 
nasturtiana. vid. amara. 
nivalis. Path 2J.. p. 5 w. 5 

Macropodium nivale. Ait. R. Br f 
Arajjis species. Gpreng. 

nudicaulis. L* p. 4 w. 4 

Arabis siliculosa. Lam. var. Poir, 

Opizii. Presl. 

parviflora, Z* @. P, 22 w. 14 

(Gen. 588 n Cardamine — Cardopatum 

CARD AMINE. Lin. p. 1667 w. 1237 
pensylvanica. Muhlbg. p. 25 w. i5 
peti aoa. Poir. (non L.) 
petraea. L. vid. Arabis petraea. 
Plwnieri. vid. thalictroides. 
praecox. vid. hirsuta. 
pratensis. L. %. p. 27 w. 19 
raphanifoiia. vid. latifolia. 
rcsedifolia. .L. 2|.. p. 9 w6 
rotundifolia. Mich. 2J.. P. 7 
runcinata. vid. latifolia et Sisym* 

brium pinnatifidum. 
scutata. Tnunb. 2J.. p. 11 w. 8 

C. trifolia. Thunb. jap. (non L.) 

spathulata. Mich. p. 6 
stolonifera. vid. Arabis Halleri. 
sylvatica. Link, (non ^^qr.) 

C. hirsuta. Weber. Aator. 

sylvatica. Schult. (non Link. sec. 

/lee. Salz.) 
sylvatica. Fl. d. vid. hirsuta* 
teres. Mich, p. i5 

thalictroides. AIL o*. p. 17 w. 11 

C. Plumieri. Fill. 

trifolia. L. 2£. (non Thunb. Jap.) 

p. 10 w. 7 
trifolia. Thunb. jap. vid. scutata. 
uniflora. Mich. p. 16 
virginica. Z>. P. 3i w. 22 

Arabis virginica. Poir. 

CARDAMINUM. Moench. 

JSasturtium. vid. Sisymbrium Na- 
sturtium. 

CARD ANTHUS. Cass, 
arabicus. vid # Anthcmis arabica, 

CARDARIA. Desv. 
Draba. vid. Cochlearia Draba. 

CARDIACA. Schreb. Lam. - 
arvensis. vid. Sfrachvs arvensis. 
7Vfarr«&*«.tfrum.vid. Lconurus Mar- 

rubiastrum. 
vulgaris, vid. Leonurus Cardiaca. 

CARDIOSPERMUM. Lin. p.9 81 

w. 789 
Corindum. L. ©. p. 3 w. 3 

C. vlllosum. Mill. 

grandiflorum. Sw. 1?. p. 4 w-4 

Halicacabum. L. 0. p. 1 w. 1 

Corindum Halicacabum. Moench- 

liirsiitum. Willd. p. 2 w. 2 
moniliferum. Sw. 0. 
vi/losnm vid. C. Corindum. 

j CARDOPATUM. Juss. p. 1968 

CHA GALIUM. JUSS. 

corymbosum. Pers. %. p. i 

Brotera rorymbosa. Willd. i58o. 1 
Carthamus corymbosus. L. Smith. 

CARDUNCELLUS. Adans. Dec. 
Onobroma. Gaert. (sec. Spreng.)?™' 
Carthamus. 

vulgaris, vid. Carthamus Cardu*' 

cellus. 
Spec. 6705,) 
Carduus Carduus CARDUUS. Lin. p. 1802 w. ^33 

*Chicus. Lin m Ant. i5i cit. ; (*) mud. 

1434 fSlRRATHLA. Poir. 

acantbifolius. Lam. 

# (cfr. C. oleraceus.) 

acanthoides. L. ©. o*. (non Je<7.) 

p. 1 1 w. 9 

C. polyacanthos. Schreb. Curt. 
C. crispus. Huds. (non L.) 
(cfr. C. nigrescens.) 

acanthoides. Huds. Autor. vid. te- 
nuiflorus. 

acanthoides. Pall. vid. hamulosus. 
(*)Acama. L. 0. p.48 w. 8 

* Cirsium Aoama. Dec. Mdench. 
Cariina Acarna. Bbrst. 

(*)acaulis. L. 4. p. 85 w.40 

Cirsium acaule. Moench. 
P. C. caulescens. Pers. 
Cnicus dubius. Willd. pr. 
y. C. mollis. Fill 
f. C. Rosenii. W/i 

*afer. Jacgr. 0. p. 88 /?. w. 43 

#. C. Diacantba. Labil. p. 8$ 

Aitonii. (Raeusch,) ! 

albidus. Bbrst. ©. 

C. pyrnocephalus. Pa//, ind. t. 
(cfr. C. candicans.) 

alpestris. /t. et /£. p. 26 w. 23 

(cfr. C. arctioides.) 

(*)altissimus L. 2J.. p. 62 w. 20 

(cfr. C. repandus.) 

*ambiguus. Deslong. 2J.. p. 82 

Cirsium ambiguum. Dec. 
P. C. hastatus. Lam. 
(cfr. C. Pontederae.) 

anglicus. vid. pratensis. 
antarcticus. vid. erucagineus. 
angustifolius. jLam. 
arabicus. J«c<jr. 0. p. 3 w.5 

C. lucidus. Moench ? 
C. australis. L? 

arachnoideu s. Bbrst. %. 

C. laniflorus. Ilbrst. var? Poir. 

araneosus. Desf. o*. 

arctioides. Willd. %. p. 24 w.22 

C centauroides. //op. 
Arctium carduclis. L. / 


Cirsium arctioides. Scop. 

Carduus alpestris. W. et K. (sec'JVklbg.) 

arenarius* Desf. p 4 3 w.3 
Argemone. Lam. 2|.. p. 8 
argentatus. L. 0. p. 20 w. 18 t 
Argyroa. JBiD. iter*. 0. 
armatus. Russ. 
arvensis. Smith, a* P. 69 

Cirsium arvensc. Lam. Scop. Moench. 
Carduus serratuloides. Neck, (non Jacq.) 
Carduus hacmorrhoidalis. Aut. gall. 
oerratula arvensis. £. w. 1433. 20 

*ruensis. Libos. vid. Serratula cam- 
pestris. 

astracanicns. Spreng. 
vurosicus. vid podacanthus. 
australis. vid. arabicus. CARDUUS. Lin. p. 1802 w. 1433 
*C*ucus. Lin. Ant. cit. (*) Wffrf. 

autareticus. vid. erucagineus. 
Barrelieri. //. Par. %. 

Cnicus Barrelieri. Zeylx. 

benedictus. vid. Centaurea bene- 
dicta. 

Boujarti. (Raeusch.) 

bulbosus. Lam. 2J.. P. 83 

C. tuberosus. Vill. (non L.) 
Cnicus tuberosus. Willd. 59 
Ciisium bulbosum. Dec. 
Cirsium tuberosum. All. 
Cirsium dissertum. Lam. fl. fr. . 

callosus. Roth. 

candicans. W. et ft. a*, p. i5 w. 11 

C. albidus. Bbrst? sec. Poir. 

(*)canus. L. %. p. 44 xv. 4 

C. tuberosus. Jacq. Vind. 
Cirsium canum. All. Moench. 
Cirsium pratense. Dec ? 

carlinaefolius. Lam. 2J.. p. to w. 8 

Cirsium trispinosum. Moench. ( sec. 
Breit.) 

carlinoides. G ouan.Q\..{non Schrank) 

p. 9 w. 7 

Cariina pyrcnaica. L. w. 1 4 3 7. 1 1 

carlinoides. Schrank. vid. Cariina 
Echinus, 
f*Carniolicu». Hoppe. %. p. y3 \v. 33 

Cirsium carniolicum. Scop. 

carolinianus. vid. muticus. 
■[■♦carthamoidcs. IVilld. %. xv. 5g 

Leuzea? carthamoides. Dec. 

(*)Casabonae. L. a*, p. 87 w. 42 

Cirsium Casabonae. Lam. et Dec. 
Cirsium trispinosum. Moench. 

*caucasicus. Adams. 

Cnicus borridus. Bbrst. 

caulescens. vid. acaulis. 
Centauroides. L. vid. Serratula 

cynaroides. 
Centauroides. Hop. vid. arctioi- des. if* caulis. 
cerinthoides. vid. Serratula' nudi- 

caulis. 
+*cernuus. L. 2J.. w. 53 

Silybum ccrnuum. Gaert. Moench. 

Alfredia. Cass. 

cliius. {Raeusch.) 2J.. 
cichoraceus. (Raeusch.) %. 
(*)ciliatus. Murr. 2J.. P.5 2 w. 12 

Cirsium ciliatum. Moench? 

cinercus. Bbrst. ©• 

cirs/oides. vid. defloratU9. 

cirsium. yid. disscctus. 

collinus. Hit. 2J.. ^ 

comosns. vid. spinosiasimus. 

crassifolius. Hornem. 2J.. xr e. 888. 15 

creticus. Lam. 

crhpus. L.Q. (non Huds.)*. iow i3 

crispus. Huds. Autor. vid. acan- 
thoides. (Gen. 588. Spec. 6748.) 


l52 Carduus /• CARDUUS. Lin. P. 1802 w.i433 
*C»icus. Lin. Jut. cit. (*) mild. 

1434 
cyanoides. vid. Serratula cyanoi- 
des. \ 

Cynara. vid. Serratula pynaroi- 
des. 

(*)cynaroides. Lam. p. 58 w. 16 
defloi atus. Z>. 2J.. P. 26 w. 24 | 

C. cirsioides. Vill. 
C. glaucus. Baumg. 
Cirsium dcfloralum. Scop. 
Cirsium leucostylum. Moench. 

f *dentatus. Willi. %■ p. 86 w. 41 

diacanthus. vid. afer. 
f*disco!or. Miihlbg. a*' P. 60 w. 18 
(*)dissectus. jL. 2J.. (non TO/. 7f«rfj.) 

P. 47 w. 7 

C. Cirsium. Mill. 

dissectus. Huds. Fill. 
sis. 

diibias. vid, acaulis. 
(*)ecliinatus. £><?*/. p. 54 w. 14 
f •echinocephalus. /TiWtf. 2|.. p. 4g 

Cnicus spinosissimns. Hail, (non L.) 

♦eriophorus. jL. 2J.. (non Pa//.) p. 55 

w, 15 vid. praten Carduus 
CARDUUS. Lin. p. 1802 w.i/,55 

*Cr*cus. I4*. u4uf. «>. (*) Willi. 
*Gouani. W/Zrf. 4. w. 6 

C. medius. Gouan. p. 46 

haemorrhoidalis. vid. arvcnsis. . 
bamulosus. JEAr/i. a*, p. 14 w. 10 

C. acanthoses. Pall. ind. t. 

C. nigrescens. Fill, var. Baumg. 

hastatus. vid. ambiguus. 
(*)hel.cnioides. L. 2f.. (et? JLam. no« 
Huds.) P. 67 w.25 

Cirsium britannicum. Scop. 

helenioides. Huds. vid. heterophyl- 
lus. 

C*)hcterophylIu8. L.%. (non Light/.) 

P. 66 w. 24 

C. polymorphus. Lapeyr. 
C. helenioides. //ud*. Light/. 
Cirsium heterophyllum. Ml. 
8. Cirsium helenioides. All. 

heterophyllus. Light/, vid. praten- 
sis. 

Lam. Scop. Cirsium eriophorum. 
ff . C. spurius. L. 

eriophorun. P a ll. vid. laniflorus. 
*EnsithaIes. L. 2/.. (non Fill.) p. 78 

w.37 

, Cirsium Eiisithales. Scop. 

Erisithales. Fill vid." rivularis. 
eru9agineus. Lam. 2t. p, 77 

C. autareticus. Vill. 
Cirsium crurapineum. Dec. 
Cnicus autareticus. Willd. 
Carduus antarcticus. Autor, 
Serratula autaretic*. Poir. 

♦ferox. L. o\ P .5i w. 11 

Cirsium ferox. Dec. 

♦fimbriatus. Bbrst. 2J,, 

C. ossetirus. Adams, 

firmus. Presl. 
f(*)flavescens. L. 0, *.«, 
frutieosus. B51/ 1). 

Galactites. vid. Galactites tomen- 
tosa. 

(*)giganteus. Desf. %. p. 61 

C scaber. Poir. W.46 hispanicus 

horridulus. Pers. %. P. 9 5 

Cnicus spinosissimus. Walt, (non i.-> 
Cnicus horridulus. Pursh. 
Cirsium horridulum. Mich. 
Serratula discolor. Poir. (non mild.) 

*hybridus. Schleich. (non? sea.) 
hybridus. / 

Cirsium hybridum. Hoch. Dec. 

Jacquini. vid. pyrenaicus. 
f*inermis. mild. % P . 64 w. 22 
intermedins. Heller. 
italicus. cr\ 

Cirsium italicum. Dec.' 

Komelii. vid. munifus. 

Lachenalii. vid. rigens. 

laciniatus. Lam. 2J.. p. 8^ 
f(*)lanatu.s. Roxb. p. 63 w. 21 
(*)lanceolatus. jL. a*, p. So w. 10 

Cirsium lanceolalum. Scop. Moench. 

^laniflorus. Bbrst. %. 

C. eriophorus. Pall. ind. t. 
Cot, C. arachnoideus.) w. ig Gigns. Ucria. Tineo. gtaber. - %. 

C. spinosissimus. Lap. (non I.) 
Cirsium glabrum, Dec. 

glaucophyllus. Desf. %. 
glaucus. Ledeb. (non sequent.) 

glaucus. Cav. vid. Serratula nudU 
eaulis. 

glaucus. Baumg. vid. defloratus 
glycacanthos. Sib. et Sm. 4. 
*GmeIini. Spreng. {Gmel. Sib. iy. 

t. 25) 

gnaphaltoides, vid. Serratula ena- 

pbahoides, & 

(Gen. 588, lanuginosus. Willd. P. 4 w.4 
^lappaceus. JSir^f. a*, p. 56 

Cnicus horridus. Adam, (non /J&rjf.) ' 

Inncantlius. Cav. 0. p. 38 w. 34 
•leucoceplialus. Willd. P.53 w.i3 
leucograplius. L. ©. p. 1 w . 1 
linearis. Thunb. P 3q w . 35 
lacidus, vid. arabicus. 

lyc^pifolius. vid. Serratula Iietero- 
phylla, 

macroceplialus. £>^jr/. p. 5 w. 5 
macropterus. Fisch. Spreng. 
marianus. L. ©. c^. p. 35 w. 3l 

Cirsium maculatum. Scop. 
Carthamus maculatus. Lam. 
Silybum maculatum. Moench. 
Silybum marianum. Gaert. 

f(* mcdius. Willd. %. (non Gouan.) 

C. pedemontanus. Pers. 9a 

medium. AIL j;w.27 Spec. 6794.) Carduus 

CARDUUS. Lin. p. 1802 w. i433 
*C*icus. Lin. Aut. cit. (*) mild. 

i J 434 

medius. Gouan. vid. C. Gouani. 

*mitis. Zeyh. 2J.. 

Cirsium mite. Fisch. 

mollis. L. vid. Serratula simplex. 
mollis. Gouan. vid. Serratula hu- 

roilis. 

mollis. P^tL Wokll. vid. Serratula 
cyanoides. 

mollis. Vitl. vid. acaulis. 
(*)monspessulanus. L. 21- P. 49 w. 9 

Cirsium monspessulanum. All. 
Cirsium compactum. ex. Lam. 

t(*)montanus. W. et H. 4. P. 72 w. 3i 
montosus. Pollini. 
munitus. Bbrst. a* w. e. 889. 10 

C. Kosmelii. Adam, 

muticus. Pers. 33 

C. carolinianus. Walt. 

■ 

Cirsium muticum. Mich. \ Carduus 1 53 CARDUUS. Lin. p. 1805 w.1433 

*Chicus. Lin. Aut. cit. (*) Willd m 

1434 

polycanthos. vid. acanthoides. 

polyclonos. vid. Serratula polyclo- 
nos. 

polymorphs, vid. heteropkyllus. 
•Pontederae. Pollin. 

C. ambiguus. Pers? (sec. Poir.) 

(*)pratensis. 'Smith. 2J.. (non Lam.) 

P. 65 w.*3 

C. dissectus. Huds. Fill, (non L.) 
C. anglicus. Lam. *neglectus. Zeyh. %. 

Cirsium neglectum. Fisch. 

nigrescens. Fill. Dec. a* 

(non C. acanthoides. 


sus.) 

nitidis. Wi et K %. p. 36 w. 32 

nudicaulis. vid. Serratula nudicau- 
lis. 

nutans. L. a*. P. 6 w. 6 
*obvallatus. Brbst. a*, w. b. 889. 18 

Cirsium obvallatum. Spreng. 

*ochroleucus. Willi. 2J.. P. 80 w.38 

Cirsium ochroleucum. All. 

£>. Cnicus paludosus. Deslong. 

T *oleraceus. L. %. P. 79 w. 36 

C. acanthifolius. Lam? 
Cirsium variabile. MoencK 
Cirsium oleraceum. All. 

orgyalU. Willd. 2J.. w.e. S.p. 56 s 

Cirsium orgyale. Spreng. 

orientalis. Adam. Bbrst. a*, w. m. 

. p. 838 

(non Cnicus orientalis. Willd.) 

roricntalis. Willd. p.5 9 w. 17 
osseticus. vid. fimbriatus. 

( )palustris. L. %. p. 41 w. 1 

Cirsium palustre. Dec. Moench. 

Paniculatus. Vahl. %.. P. 18 w. 16 
Pannonicus. L. fil. 2J.. p. 28 w. 26 

C serratuloides. Jac<jr. Aust. (non L.) 

Parviflorus. L. 2J.. p. 29 w. 27 
*parvifloru*. Heller. 
Tpauciflorus. W. et /fa*. p. 7 4w.3 4 
Pecrinatus. JL. o* P. 23 w.21 
pedemontanus. vid. medius. 
Pcregrinus. Tiefz. Of P. 2 w-2 
^ersonata. Jac^. cr\ P. 16 w.12 

Arctium Personata. /,. 

T(*)pinnatifidus. Cav. ©. p. w. 47 
Podacanthos. Z?e<\ 4. p. 7 

#• C. aurosicus. Pitf. 

Polyanthemus. L. a*, p. 17 w. i5 

C palustris. var. /?. Lam. 

Gn ^«s pungens. Stfast. (non W/W.) 1 C. hetcrophyllus. Light/, (non L.) 
Cirsium anglicum. D*c. 
Cnicus anglicus. Gmel. fl. b. 
/?. Carduus pumilus. Fill. 

pratensis. Lam. vid. semipinnatui 

et tuberosum, 
ptarmicaefolius. Mill. 0. 
pumilus. vid. pratensis. 
t*pungens. Willd. {non Sebast.) P. 42 

w. 2 
pycnocephalus. L. 2J.. (non -Pa//.) 

p. 19 w. 17 

L. cfr. C. hamulo- 1 pycnocephalus. Pall. vid. albidus. 

(*)pyrenaicus. Gouan. Jacq. 2f.. P. 45 

w. 5 Cirsium pyrenaicum. Dec. 
Cirsium compactum. p. Lam. 

radiatus. W. ct K. %. p. 3o w. 28 

Serratula pinnatifida. Desf. 

Serratula centauroides. Bbrst. (non? L.) 

repandus. Pers. p. 34 

C. altissimus. L. (sec. Pursh.y 

C. virginianus. /fa/*, (non L.) < 

Cirsium repandum. Mich. 

rheginus. - - 

Cirsium rheginum. Spreng. 

(*)rigens. Jit. 2J.. P. 76 w. 28 

Cnicus Lachenalii. Gmel. fl. b. 
Cirsium tataricum. Dec. 

(*)rivu]riris. Jacq. %. p. 71 w.5o 

C. triclioccphalodes. Lam. 

C. erisithales. Fill, (non L.) 

Cirsium rivuiare. All. 

Cirsium triceohalodes. Dec. 

#. Cirsium purpureum. All. ~ 

f /3. Cnicus salisburgensis. Willd. 

Carduus rivularis. Hoppt. 

Rosenii. vid. acaulis. 
(*)rufescens. Deslong. %. p. 81 

Cirsium rufescens. Dec. 

salinus. Bbrst. 

salisburgensis. vid. rivularis. 
scaber. vid. giganteus. 
seminudus. Bbrst. d*. * ^ ^^ Wl5 
■»semipectinatus. Lam. 
semipinnatus. Desf. 2J.. 

C. pratensis. Lam. (non Smith.) 

(*)serratuloides. L. %. (non sequent.) 
K ' p. 68 w. 26 

Cirsium serratuloides. Jacq. 

serratuloides. Jacq. aust. vid. pan- r. 70 
w. 29 


nonicus. 

(Gen. 588 f Spec. 68J9.) i54 Car duns — C CARDUDS. Lin. f. 1802 w. 1433 
♦Ckicus. Lin. Aut. cit. (*) Wilt A. 

1434 
serratuloides. Neck. vid. arvensis. 

serrulatus. Bbrst. %. 

sibiricus. H. Belv. Breit. 0. 

(*)spinosissimus. L. (aon seq.) p. 94 

w. 48 

C. comosus. Lam. 

Cirsium spinosissimum. Scop. 

spinosissimus. Lap. vid. glaber. 

spinosissimus. Walt. vid. horridu- 
lus. 

spinosissimus. Habl. vid. echinoce- 
phalus. 

spurius. vid. eriophorus. 

*squarrosus. Hornem. %. 

(•)stellatus. L. ©. P. 89 w. 44 

Cirsium stellatum. All. Moench. 

*strictu9. Sebast. 
*strigosu9. Bbrst. a*. 2|.. P. 57 
sum anus. Pollin. 2J.. 

(*)syriacus. L. 0. p. 90 w. 45 

Cirsium syriacum. Gaert. 

Cirsium maculatum. Moench. (non Scop.) 

(*)tataricus. L. %. P. 75 w. 35 

Cirsium tataricum. ^//. 
' Cirsium leve. Moench, Supl. 
Cirsium variabile. var. /8. Moench. 

tenuiflorus. Smith, o*. p. 12 w. 14 

C. acanthoides. Huds. Ant. angl. 

tinctorius. vid. Serratula tinctoria. 
transalpinus. Suter. 
trichocephalodcs. vid. rivulari*. 
tuberosus. £. 2J.. (non sequent.) 

v. 83 £. 

C. pratcnsis. Lam? (non Smith.) 
Cirsium pratcnse. Dec. 
Cirsium tuberosum. All. 

C)tuberosu$. Vdl. Willi, vid. bulbo- 
sus. 

tuberosus. Jacq. vid. canus. 

•uliginosus. Bbrst. %. (non Hort.) 

uliginosus. Hortul. vid. C. Willde- 
nowii. 

virginianus. L. 2J.. P.5*"w.3o 

Cirsium virginianum. Mich. 
Cnicus virginianus. Pursh. 

•Willdenowii. Dietr. 4. 

C. uliginosus. Hortul. (non Bbrst.) 

wolgensis. Bbrst. 0. w.k. p.83q 

CARELIA. Rieux. y 

huaco. vid. Miltania gual<o. 
CAREX. Lin. p.2o58 w. 16,2 
acuminata, ffilld. %. P. 184 w. 189 

C. cuspidate. Host. 

acuta. Willd. %. (non sequent.) 
p. 197 w .199 C. acuta nigra. Krock 

C. acuta. J3. L. 

C. gracilis. Curt, (non Schkr.) 

C. mutabilis. Willd. (sec. Breiter.) 

C. compressa. Gaud ? 

C. virens. 7%ui7. (sec. Dtslong.) 

(cfr. C. emarcida.) acuta. Car*, vid. palucjosa. 

(Gen. 588. Spec. 6873.) 'Car ex 

CAREX* Lin. p. 2©38 w. 1642 

acuta. All. vid. riparia. 
acuta nigra, vid. acuta* 
acuta rusta. Krock. 2|.. 
acutiformis. Ehrh. vid. paludosa. 
acutiformis. Brot. vid. fasciculata. 
acutissima. vid. pyrenaica. 
aethiostachjs. vid. nigra. 

agastachys. L. %. P. 162 

C. pendula. Good. Huds. (non Thuil. 

nee? Moench.) w. 168 
C. maxima. Scop. 

alba. 5lo/j. Schkr. %. p. 175 w. 100 

C. argentea. Gme/. Syst. 
C. nemoiosa. Schrank. 

alpestris. Lam. Pers. vid. brcvi- 

rostrata. 
alpestris. All. vid. gynobasis. 
alpestris. Gaud. via. ferruginea. 
alpina. Sut er. vid. cuspidata etbre- 

virostrata. 

«^'«a. ^aW. F/. tf. vid. C. Vah- 
Hi. 

alpina. Schrank. vid. ferruginea. 

alpina. Hopp. vid. C. Mielichho- 
ten. 

ambigua. Z,wt*. 2J.. (non Ma/mcl) 

C. vallesiaca. Whlbg. (non Suter.) 
C. dimorpha. JSrof. 

ambigua. Moench. 2J.. 

ambleocarpa. /t/7/d. 2J..P. 202 w.ao5 

C. Micheliana. Smith. 
C. recur va. var. Schhr 

ammophila. Wfftf. 2(.. p. 'ij w. 38 
ampullacea. Gaotf. 2|.. p. 204 \v. 206 

C. obtusangula. £^r/?. 

C. vesicaria. Leers. Light/. Roth. 
C. vesicaria. var. /3. L T 
' C. turfacea. Gmel. Syst, 
C. inflata. Suter. 
8. C. lontfifolia. Thuil. 

anceps. Schkr. 2J.. p. i34 w. i45 

C. heterosperma. , Whlbg. 

C. striatula. Aftcfc. sec. Pursh.) 

androgyna. vid. bicolor. 

angustifolia. vid. filiformis. 
anomala vid. gynobasis. 
aphylla. (Raeusch.) %. 
appressa. R. Br. %. 

approximata. Willd. %. (non Hop. 
nee? AH.) P. 140 w. i58 
approximata. All. vid. ciliata. 
approximata. Hop. vid. leporina. 

aquatilis. Whlbg. %. P. 193 w. 198 

#. C. a. nardifolia. Whlbg. 

arenaria. L. 2J.. (non Leers.) p. -35 

w. 34 

(^fr. C. repens.) 

arenaria. Leers, vid. intermedia* 
argentea. Vill. vid. clandestina. 
argentea. Gmel. Syst. vid. alba. 
nspera. vid. glauca et C. Schra- 
deri. 

atrata. jL. 4. p. 28 w.29 

&. C. nigra. Gaud, sec. Whlbg. (cfr. c. nigra, v*//.) Carex 

CAR EX. Lin. p. so38 w.1642 

atro/usca. Steven. 2J.. (non Schkr.) 
atrofusca. Schkr. vid. ustulata. 
austriaca. Schkr. % 

C. schoenoides. Host ? (sec. Schrad.) 

axillaris. Good. %.. (non seq.) p. 67 Carex \ 1 55 axillaris. L. vid. remota. w. 67 axillaris. Schrank. vid. gracilis, 
badia. Peri. 2J/ P. 112* 

C. globularis. ^i//. 

Balbisii. vid. extensa. 
baldensis. £/. 2J.. (non Pill.)?. 16 
1 w. 1 9 

baldensis. Vill. vid. C. Villarsii. 
Bcllardi. vid. Elyna spicata. 
Bertoloni. Schkr. %. 

C. cuspidata. Beriol. (non ? Whlbg.) 

bicolor. ^//. 2J.. P. 3o w.3i 

C. androgyna. Balb. 
C. pusilla. (Pers.) 
(cfr. C. cenisia.) 

bifida. Roth. %.. (in Dictr.) 

C. tripartita. Dietr, (non ^//.) 

bifurca. Schrank. Krock. 2J.. 

C. vcricaria. Leers, (sec. Mocach.) 

biligularis. .Der. 2J. 
6wa. vid. distachya. 
binata. Poir. %. 

C. distachya. Desf. 'Atl. (non JPi77<i.) 

binervis. Smith. 2J.. p. i3o w. i32 

C, distans. Lightf. 

C. multinervis. Krock? (sec. Kroeh.) 

bipartita. All. Lam. %. (non 

pietr.) 
hipartita. Dietr. vid. bifida* 
bohemica. vid. cyperoides. 
bonariensis. Z?*5/l 2J.. 
borbonica. Lam. %. P. 119 w. 126 
Boryana. Schkr. 2J.. 

C t stibulata. Whlbg. (non Afi'c/i.) 

brachystdclvys. Schkr. %. p. 160 

w. 140 

C. strigosa. ^//. 
C. tenuis. Host. 

bracteata. vid. mucronata. 
breviculmis. R. Br. %. 
brevifolia. Host. 2J.. 
brevirostrata. Poir. 2J.. 

C. verna. Schkr. w. 1 6 1 
C. alpestris. lam. p. i36 
C- alpina. S titer. ? 

brizoides. L. 2J.. (nons^uf/if.p.55 

w. 56 
brizcides. Pall. vid. praecox. 
brizoides. Huds. vid. curta. 
bromoides. Schkr. %. 
brunescens. Poir. %. 

c « curta. j8. brunescens. Pers. 71 
C. curta. Schleich. (non Wtf/d.) 

hruanea. Thunb. %. p. 79 w. 79 
bullata. Schkr. %. P. so5 w. 207 

c - oligosperma. Mich. 

Buxbaumii. Whlbg. %. P. 96 w. 97 

C. polygama. Schhr. CAR EX. Lin. p. 2038 w.1642 
caespitosa. L. 2J.. .(non Huds.)?' 195 

(cfr. C. polyandra.) £\v. 166 

caespitosa. Huds. vid. stricta. 
campestris. vid. supina. 
canescens. L. vid. curta. 
canescens. Leers, vid. muricata. 
canescens. Host. vid. paradoxa. * 
\canescens. Poll. vid. elongata et 

muricata. 
canescens. Huds. vid. divulsa. 
capensis. Thunb. 2J.. p. 40 w. 41 
capillaris. Z*. 2J.. (non Leers) p. 1 73 

w. 175 
capillaris. Leers, vid. C. Drymeja. 
capillata. vid. hirsuta. 
capitata. jL. 2|.. P. 4 w. 7 

caryophyllata. vid. emarginata. 
caryophyllea. vid. verna, 
castanea. vid. refracta. . 

cataractac. 5. .Br. 2J.. 
caucasica. Steven. 2J.. 
cenisia. Balb. 2J.. 

C. bicolor. 4//? 

cephalophora. Schkr. 2J.. p. 26^.26 

C. macrosperma. var. Whlbg. 

C. ty pinna. JlficA. (sec. Pursh.) P. 14* 

cernua. (Raeusch.) %. 
chinensis. 7i<tfz. 2J.. p. 170. w. 167 
cblorantha. R. Br. 2/.. 
chlorostachys. Steven. %. 
chordorrhiza. L. 2J.. P. s5 w. a5 
ciliata. Schkr. %. P. 102 w. 112 

C. ericetorum. Poll. Leyfs. 
C. montana. Leers. 
C. globularis. Suter. (non L.) 
C. approximata. yf//. (sec. Lam.) 

cinerca. Poll. Krock. 2J.. 

(cfr. C. curia.) 

cladostachya. Whlbg. %. P.84 w.84 

C. flaccida. Sw. 

clandestina. Smith. %.. P. 77 w. 101 

C. argentea. Vill. 

C. humilis. Schreb. Leyfs. 

C. prostrata. All. 
C. scariosa. Lam. 

clavata. Willd. 2J.. p.u8 w.uj 

a. C. iati folia. JfW6*. 
/?. C. cylindracea. ITA/frf. 
y. C. triticea. Whlbg. 
C. clavata. Thunb. 

collina. vid. montana. 
compacta. fair. 2|.. (non Krock.) 

Unr.inia compacta. R. Br. 

compacta. Krock. vid. rigida. 
comprcssa. Kit. mild. %. (non 

Gaud.) P. 161 w. 141 . 

compressa. Gaud. vid. acuta et 

strictd 

/£iV.2J..(non^//.)P.i5 7 

w. i5x 
All. vid. montana. conglobata conglobata. 

conoidea. Schkr. %. P. i5o w. 149 

crassa. vid. riparia. 

crinita- Schk. Lam. 2J..P. 192W.190 

y8. C. paleacea. Whlbg. (Gen. 588, Spec. 6922.) 

56 Carex 


CAREX. Lin. r.*o38 w.1642 
cruciata. vid. ramosa. 
curta- Willd. %. P. 7' w.71 

C. canescens. L. Lam. Leyfs. 
elongate. Leers, (non z..) 
brizdides. Huds. (non £.) 
RichardL. TTiiu/. 
teneila. Ehrk. 
vulpina. 0. Lam ? , 

C. cinerea. Poll. Krock. > 


: C. 
C. 

c. 
c. 
c. 

/J. 

(cr. C. brunncscens.) \ 

curvula. All. 2J.. (non Lam.) p. «\ 

w. s3 

curvula. Lam, vid. C. Schreberi. 

cuspidata. Whlbg.%. non (5<Tqfizenf,) 

C. obesa. .4//. [P. l3j w. l63 

C. alpina. Sater. j 

C. alpina Halleri. Krock? * 

cuspidata. Host. vid. acuminata. 
cuspidata. Bertol. vid. C. Berto- 

loni. 
cylindriaca. vid. clavata. v ; 

cyperina. vid. Elyna spicata. 
cypcroides. Z>. 2J.. P. i5 w. ifr j 

C. bohemica. Schreb. 
Schelhammeria capita ta. Moenck. 

Davalliana. Smith. 2J/ P. a w. * 

C dioica. //off. F*& (non L.) 
C. dioica. /fi. Davalliana. Whlbg. 
C. reflexa. Schkr. Good. 
C. recurvirostra. Hall. fit. Schleich. 
C. scabra. Hoppe. 

dehili*. Forst. vid. recurva. 

dcbifis. Mich. vid. flexuosa. 
decumbcns.Moe/ic/i.2(..(non?£/jr/i.) 

decumbens. Ehrh. vid. pilulifera. 

demissa. £V/& 2{.. 

denudata. vid. pyrenaica. 

depauperata. vid. triflora. 

depressa. Z*j/i£. 2J..P.91 w.91 
diandra. Schrank. via. paniculata 

paradoxa et terctiuscula- 
diandra. Roth. vid. paniculata. 

digitalis. Willd. 2J.. P. 168 w. i85 

digitata. L. 2J.; P. 124 w. 104 , 

(cfr. C. ornithopoda.) 

diluta. S&rsf. 2J.. 

dimorpha. vid. ambigua. * 

dioica. L. 2J.. P. 1 w. 1 

C. laevis. Hoppe. . 
C. Linnaei. Degland. 
C. Linnaeana. Host. 

dioica. Pill. Host. vid. C. Daval- 

liana. 
dioica. Lorn. vid. Elyna spicata. 
dissimilis. GmcL Syst Krock, 2J.. 
distachya. Willd. %. (non jD^/. 

P. 27 w. 28 

C. biria. Schkr. 

distachya. Desf. vid. binata. 
distans. L. %. (non sequent. P. 129 

w. i3i 
distans. Light/, vid. binervis. 
distans. Host* vid. fulva. 
ditty cha. vid. intermedia. 

divergent, vid. elongata. 

(Gen. 588. Carex 

CAREX. Lin. P. 30 53 w.164* 

dlversiflora. vid. gynobasis. 
diversifolia. Sternb. et Zfo/>. 2J.. 
divisa. //iicfc. Schkr. %.. P. 54 w.55 

C. hybrida. Lam. (non Schkr.) 
C. marginata. Gort. (aon Schkr.) 
C. schoenoides. Thuil. 

divulsa. Good. %. P. 58 w.58 

C. canescens. Huds. 

C. loliacca. Schreb. Thuil 

J3. C. virens. Lam. 

Drymea. vid. sylvatica. 
dubia. Gaurf. 2J.. (non Sibth.) 
dubia. Sibt. vid. Sesleria alba. 
echinata. Hoffm. vid. rosea et stel- 

lulata. 
echinata. Desf. vid. hispida. 

elata. vid. stricta. 

elegans. vid. limosa. 

elongata. i. 2|.. (non Leers.) p. 70 

w. 70 

C. divergens. Thuil. 

C. canescens. Po//. (sec. £c/tr.) 

C. multiculmis. Ehrh. 

elongata. Leers, vid. curta. 
emarcida. Suter m %. 

* C. acuta. L. var? 

emarginata. Willd. 2|.. P. 104 w. n4 

C. caryophyliata. Gtnel. Syst. 
C. praecox. Po///n ? (sec. Spr.) 

erecta. Lam. Dec. 2J.. 

(cfr. C. Mielichhoferi.) 

ericetoram. vid. ciliata. 
erinacea. C«u. 2J.. w. 6 

Uncinia erinacea. Pers. 2057. 4 

extensa. Good. %. P. 120 w. 127 

C. Balbisii. Schkr. 

C. Balbii. Balb. H. taur. 

C. flava. var. /?. Huds. 

fasciculata. Schkr. %. P. 87 w. 87 

C. acutaeformis. Brof. (sec. Roem.) 

fcrax. (Jtaeusc/i.) 2}.. 
fcrruginea. Schkr. 2J.. fnon //otf.) 

P. i39W.">7 

C. alpestris. Gaud. 

C. alpina. Schrank. 

C. sempervirens. VilL 

C. firma. //oj(. (sec. Whlbg.) 

0. C* varia. //o*f. (sec. Whlbg.) 

C. variegata. Lam. 

ferruginea. Host. vid. C Scopo- 

liana . 
festucacea. Schkr. %. p. 72 w -7 2 

liliformis. i. 2|.. (non sequent.) * 

190 w. 197 C. 

c. 

c. 
c. 
c. splcndida. Willd. prod 
toir.entosa. Light/. 
hirta. /7. don. Krock. lasiocarpa. Ehrh. Gaud. 
angustifolia. L. Mant. 

filijormis, Fl. dan. Poll, vi* p>l tt - 

lifera* 
filijormis. Leers, vid. verna. 

filijormis. Thuil. vid. tomentosa- 
fimbriata. Schkr. %. 
Spec. 6953.) , I Carex Carex i CAREX. Lin. P. 2038 w. 1642 
firma. Host. 2J.. P. 162 w. 164 

C. refracta. Roth, 
C. rigida. Schrank. 
(cfr. ( C. fen uginea.) 

Jlacca. vid. glauca. 
flaccida. vid. ciadostachya- 
flava. L. %. P. 126 w. 128 

#. C. Oederi. .Roth. Ehrh. 
y. C. pa tula. Host. 

fiavesccns. Host. %. 
flcxilis. Rudg. %. 

flexuosa. Muhlbg. %. P. 166 vr. i38 

C. debilis. Mich. 

C. tenuis. Rudg. (sec. Pursh.) 

foenca. Willd. 2/.. w. £. 1019. 21 
foetida. ^//. 2|- p. 17 w. 20 

/3. C. lobata. Fill. Lam. 

foliosa. vid. uetliaca. 
folliculata. L. P. 153 w. 154 

&. C. f. major. Pursh. 
C. intuinescens. Rudg. 

Fontanesiana. vid. pyrenaica. 
Fontanesii. Poir. 2J.. 

C. Schoenoides. DesJ. At. (non Willd.) 

Forsteri. vid. recurvn. 
Fraseri. ^«dr. Pursh. 2J- 

C. fraseriana. Gawl. 

Mapanta sylvestris. Pursh. (sec. Nuttal.) 

fraseriana. vid. C. Fraseri. 
frigida. ,4/Z. 2J.. (non? ^i7/.) p. 158 

w. i5y 

C. spadicea. Schkr . (et ? //ojf.) 
(cfr. C. Scheuchzeri.) 

fuliginosa. Schkr. %. 

(non C. frigida. All. var.) 

fulva. Good. 2|. # (non sequent.) p. 

128 vr, i3o 

C. tiigona. vf//. 

C. distans. //osf, 

C. saxatilis. Matusch. (sec. Rrock.) 

fulva. Host. vid. G. Hostiana. 
fulva. IhuiL vid. teretiuscula. 
furcata. Lapeyr. %. 
fusca. All Suter. 2J.. (non Schkr.) 
fusca. Schkr. vid. pulla. 
Gebhardi. Schkr. %. p. 69 w.69 

C elongate. &AAr. var. Wahlbg. 

geminata. Sahkr. 2J.. P-8 9 w.89 

c - ternaria. Forst. 

genuensi&. Dec. %. 

Gcsneri. Snter. %. 

g»bba. Wnlbg. 2J.. P. 66 w.66 

C« remota. Thnnb. 

giguntea. vid. lacustris. 
glareosa. Whlbg. %. P. 94 w.g5 
glauca. ^cop. 2J.. P. 181 

c - rer.urva. Good. £mtf/r. yv. 186 

C flacca. ^c/rAr. Schrtb. 

c - limosa. #. ieen. 

C- vcrna. y. zam. 

»• C. aspera. mild. 

j c fr C. recurva. Good.} 

globularis. L. (non sequent.) P. 1 1 1 
» , w. 121 

globularis, Vahl. vid, rotundata. l5 7 CAREX. Lin. p. 2o38 w. 1642 

globularis. Roth. vid. supina. 

globularis. Suter. vid. ciliata. 

globularis. Lejfs. vid. verna. 

W/W. Act. Ber. vid. globularis. 

montana. 
globularis. 

glomerata. Vill. vid. badia. 
Host. P. 141 

i$9 gram. 2J.. p. 20 

C. Stenophylla. Whlbg. (sec. Willd.) r. 1 9 

. V. 2 2 
C. Hostii. Schkr. 

C. juncifolia. Schkr. Host. Syn. (non All.) 

glomerata. Tnunb. %. (non Schkr.) 

p.5^ w. 62 i. 

C. reflexa. Dietr. (non Schkr.) 
C. vulpina. var. glomerata. Whlbg. 

glomerata. Schkr. vid. supina. 
gracilis. Schkr. Ehrh. Rrock. %. 
(non sequent.) 

C. axillaris. Schrank? an? L. 

gracilis, il, j3/\ 2J.. (non sequent.) 
gracilis. Curt. vid. acuta. 

gracilis. Moench. vid. mucronata. 
granulans. JVAAr. 4. p. 149. w. 148 

C\ lenticularis. Mich. 

Griolctti. Schkr* 2£. 
grisea. Vivian. 2J.. 

Grypos. Schkr. 2J.. 
gynobasis Schkr. %. 

C. alpestris. .All. Whlbg. w 

C. diversiflora. Host. 

C. Halleriana. Asso. 

C. ptychocarpa. jLmA. 

C. rhizanlha. Gmel. Syst. 

C. anomala. Pall. ind. t. 

C. mutabilis. Willd. pr. ? 

Gynomanc. Bertol. Spreng. %. 
Halleriana. vid. gynobasis. 
hamata. Sm. %. (non Forst.) 

C. uncinata. Schkr. (non L.) 

C. phleoides. Cat?. 

Uncinia phleoides. Pers. 2o5j. 3 

hamata.. Forst. vid. C. Forsteri. 

llclenostes. Z..^/. 2|.. P.4* w.43 
elodes. vid. laevigata. 

ermaphrodita. Gmel. vid. Elyna 

spicata. 

hermaphrodita. Jacq. vid. Eleo* 

charts cyprina. 
beteropliylla. Rrock. %, 
heterosperma. vid. anceps. 
hirsuta. Willd.%. (non Suter. )?.g5 

w. 96 

C. capillata. Schkr. 

birsuta. Suter. 2J.. (ttiZ^ i35s.) 
hirta. L. %. (non F/. d.) p. 209 


(G«n, & OO « P VT. 2 1 1 

hirta. Fl. dan % vid. filiformis. 
birtacformis. PfrS* 2(.. P.t09* 
bispida. Schkr. 2(.. P. 191 w. 196 

C. echinata. D«/. (non Hoffm.) 

bordeiformis. Whlbg. (non Host.) 

w. 209 

C. hordeistichos. fi//. 

hordeiformis. Host. vid. secalina. 
hordeistichos 9 vid* hordeiformi*. 

Spcc^ 6995.) 


i58 Carex I S CAREX. Idni P.2o38 w. 164a 

Hostiana. Dec. 2|.. 

C. fulva. Host. (sec. Dec. H. m.) 

Hostii. vid. glomerata. 
humilis. vid. clandestina. 
hybrida. Lam. vid* divisa* 
hybrida. Schkr. vid. Elyna spi- 

cata. 
hystericina. Schkr. %. P. i55 w. i56 

jamaicensis. Poir. %. 

C. uncinata. Sw, ind. (non £. nee. 

Schkr.) 
Unoinia jamaicfcnsis. Pers. 2037. 2 

japonica. Thanh. 2J.. P. 127 w*i20, 
inaequalis. (Raeusch.). %. 
incur va. vid, juncifolia. 
indica. jL. 2». (non sequent.) p. 81 

TV. 81 

C. Personii. Schkr. 

indica. Schkr. vid. spartea. 
indica. Koenig. vid. Selena tes- 

selata, 
inflata. Hoffm. Aut. vid. vesi- 

caria. 
inflata. S iter, vid. ampullacea. 

intermedia. Good. %. (non s*qO 

p. 04 w.35 

C. distycha. Schreb. Huds. Honk. Leyss. 

C. arenaria. Leers, (non x.) 

C. multiformis. Thuil. 

C. pseudoarenaria. (Pers.) 

C. spicata. Lam. Poll. 

intermedia. Suter. 2J.. (non Retz.) 

C. acuta. L. var? 

intermedia. Retz. vid. muricata. 

intumescens. vid. folliculata. 

invcrsa. /i. jBr. 2).. 

irrigua. vid. limosa. 

juncca. Willd. %. w. e. Sup. p. 63 

juncifolia. All. 2).. (non scV7U£rtf.)P.i8 

C. incurva. Smith. Fl. d. w. 21 

juncifolia. Schkr. vid. stenophylla. 
juncifolia. Qmel. vid. mucronata. 
Kochiana. JDtfc. 2J.. 

C. paludosa. Schleich. /non Good.) 
C. spadicea. /?of/i. (Syn. sec. Der.) 

Lachenalii. vid. lacustris. 
lacistoma. #. -Br. 2J.. 
lacustris. Willd. 2J.. (non £«/&.) P. 

200 w. 202 

C, striata. Mich. (sec. Pers.) 

/&. C. gigantea. Rudg. (sec. Pursh.) 

lacustris. Balb. vid- Cobresia cary- 

cina, 
laevigata. Smith. 2f. . p. 201 w. 186 

C. patula. Schkr. 
C. aethiopica. Schkr. 
C longirostris. Krock. 
C. helodes. Link. 

laevis. Kit* %.. (non Hop.) p. 176 

laevis. Hop. vid. dioica. 
lagopina. vid. leporina. 
lagopodioides. Schkr. %. P. 47 w. 48 

C. tiibuloides. Whlbg. 

C. Richard*. Mich, (non Thuil.) 

(Gen. 588, 


Carex 

CAREX. Lin. P. 2 o38 w.1643 

lanuginosa, vid. trichocarpa. 
lasiocarpa. vid. filifbrmis. 
latifolia. Moench. 4. (non ? sequent) 
latifolia. Whlbg. vid. C. clavata 
latifolia. Schkr. vid. plantaginca. 
laxa. Wftftg. 2J.. (non Sw.) P. 180 

w. 179 

laxa. Sw. vid. scabrella. 
laxiflora. Lam. 2J.. P. i52 w. i53 

C. grisea. Whlbg. 

C. paupercula. Mich. (sec. Pursh.) 

Leersii.. vid. steilulata. 
lenticularis. vid. granulans, 
leporina. L. 2J.. (non sequent.) P. 45 

w. 46 

C. Lachcnalii. Schkr. 

C. lagopina. Wfc/&$. (sec. W/M.) 

C. approxinata. Hop. 

leporina. Autor. vid. ovalis* 
leporina. Pall. vid. schoenoides. 
leptalea. vid. polytrichoides. 
leptostachys. L. fil. %. P. 164 

C. strigosa. L. Spec. Good. w. 1 70. 

leucoglochinX.^/ 2J..(non Wohleb.) 

p. 7 

C. pauciflora. Good, w- 9 

C. patula. /lads. 

C. puliearis. i. fl. suec. 

leucoglochin. Wohlb. vid. spicata. 
limosa. L. 2J.. (non Scop,) P. 17 

w. 17 

C. elegans. Willd. pr. 

/3. C. limosa irrigua. Whlbg. 

(dv. C. rariflora, livida.) 

limosa. Scop. vid. ustulata. 

Linliii. Schkr. 2J.. p. 32 w. 33 

Linnei. vid. dioica. 

liparocarpos. vid. nitida. 

lithosperma. L. vid. Selena fla- 

gellum. 
lithosperma. Forst. vid. Scleria 

margaritifera. , 

litoralis. Krock. 2J.. 

C. palustris. Gmel. Syst. (non Suter.) 

littorea. -LflfoV. 2J.. 
1 livida. MPftfaZ, 2J.. P. i3 7 w. 162 , 

C. limosa. var. J. livida. Whlbg. 

lobata. Lam. 2J.. (non sequent.) 
lobata. Whlbg. Gmel. Syst. vid. 

I tripartita. 

lobata. Fill, vid, foctida ct ovalis. 

I loliacea. .L. 4. (non sequent.) r.6i 

C. tenella. Schkr. 

C. muricata. L. var. /S. Poir. 

j loliacea. Schreb. Thuil. vid. di- 
; vulsa. 

loliacea. Schkr. vid. muricata. 

. longearistata. Bio. Bern 2 1 . 

lon^ifolia. /I. 5r. 2J.. (non se- 
quent.) 
! longi folia- //oir. 5|.. 

C. praecox. Jac<7. var. #. tyhlbg. 

longi foli a. Thuil. vid. ampullacea. 
longirostris. vid. laevigata. 
Spec. 7028) 
/ Care 

CAREX. Lin. P. 2 o38 w. 1642 
lucorum. Willd. %. w. E . Sup. p. 63 
lupulina. Schkr. %. p. 101. w. 124 

C. luhda. Whlbg. Act. 

lurida. vid lupulina. 
lusitanica. Schkr. %. P. 78 w. 78 
macrolepis. Dec. 2J.. 
macrostylon. Lapeyr* 2J.. 
magellanica. Lam. 2J.. 

C. atrata. var. magellanica. Whlbg. 

marcida. (Raeusch.) 2J.. 
marginata. *$VMr. 2J.. (non Gort.) 

P. 101 w. 111 

(cfr. C. perennis.) 

marginata. Gort. vid. divisa. 

man 1 1 mi. Vahl. 2J.. p. i§5 w. 191 

tnaxifna. vid. agastacbys. 
melanochloros vid. stricta. 
melanostachya.v\&. nutans. 

Mjchelii Host. %. p. 146 w. 143 

microglochin. Whlbg. %. p. 7 w. 10 

Tnicrospvrma. vid. ccphalophora 
et mulriflora. 

microstachya. Ehrh. 2J.. (non Mich.) 

%. P. 56. w. 93 
microstachya. Mich. vid. polytri- 
choides. 

Mielichhoferi. Schkr. 2J.. P. i5o Carex 159 C. alpina. Hop. 
C. erec'ta. Dec? 

miliacea. Schkr. 2L w. 139 (non Krock.) 

P. 171 w. 171 C prasina. W*/6g. Art. 

roiliacea. Krock. 2J.. 
miliaria. M/c/i. 2J.. 

wjrabilig. # *f. 2t. 

n*uta, (Raeusch.)\. 
mollis //orf. 2J.. 
nonilifera. vid. triflora. 
Montana. J^ sU ec. Schkr: Lam. %. 
(non sequent.) P. 100 

C - collina. fFi/W. w. 1 10 

c - conglobata. All. 

C - globularis. Willd. Act. Ber. 

*Ko* r *,m. L. Spec. vid. pilulifera. 

Montana. Leers, vid. ciJiata. 
Montana. Light f. Poll vid. verna. 
^ucronata. ^//. 2J.. p. 107 w. 117 

c - juncifolia. Gmel Syst. 

C - gracilis. Moench. Honckn. 

c - brar.teaU. <Sufer. 

Muhlenbergii. Schkr. %. P.49\v.5o 

c - vulpinoidea. Mich. (sec. Schkr.) 

■nJticepg. G/iwrf. 2J.. 

to^ticubm;. vid. Hongata. 
>»ult,nora. <SV/i*r. 2J.. P.74 w, 7 4 

I C. niicrosperma. ( 

c vulpinoidea. Mich? 

Multiformis, vid. intermedia, 
"jultincrvis. Krock. #. 

< c fr. C. biwervis.) Whlbg. CAREX. Lin. p. 2 o38 w. 1642 

muricata. i. 2J.. (non Lam. leers.) 

p 67 w.57 

C. canescens. Leers. (Poll. sec. /(ocft ef 
C. spicata. Huds. [Ziz.) 

C. vulpina. /?. Lam. 
C. intermedia. Rett? 
/3. C. loliacea. Schkr. 

muricata. Lam. Leers Toll. vid. 

stellulata. 
mutabilis. vid. acuta, gynobasis et 

pendula. 
myosuroides. vid. Elyna spicata. 

nana. Lam. %. 

C. ferruginea. Schkr? 

nardijolia. vid. aquatilis. 
nemorensis. vid. pilosa. 
nemorosa. Lurnn. Rbent. 

Schranh.) P. 5i w. 53 
nervosa. i^as/. 2J.. 

nigra. All. %. (non Gaud.) p. ii5 

\v. 12a 

C. parviflora. Host. w. go 
C. aethiostachys. Schkr. 
C. atrata. />. var. J3. Poir. 

nigra. Gaud. vid. atrata. 
nitida. Host. 2J.. p. 140 w. 160 

C. liparocarpos. Gaud. 

C. verna. Willd. (sec. Schkr.) w. 161 

norwegica. Schkr. %. p. 41 w. 4^ 

nuda. vid. ovalis. 

nutans. flW. 4. P. i83 w. 188 

Bbrst. (sec. Bbrst. %. (noa C. melanostachya. f. i 8 a w. 1 8 7 (G 


Spec obesa. vid. cuspidata. 
oblonga. (Raeusch.) %.. 
obtusangula. vid. ampullacea. 

©btusata. Whlbg. 2J.. p. 8 w. 11 
Oederi. <Sc/iAr. 2J.. (non JlofA.) 

p. \z5 

C. lav*, var. y. Willd. w. u8. /?. 

Oederi. Roth. vid. flava. 
oligocarpa. Schkr. %. p. 148 w.147 

C. paupercula. Mich? (sec. Pursh.) 
(cfr. C. laxi flora.) 

oligosperma. vid. bullata. 
opetiola. vid. Elyna spicata. 
ornithopoda. Willd. 2J..P. i23w. io3 

C. padata. Schkr. Axxior. (non L.) 
C. digiUta. var. /8. Whlh%. 

ovalis. Good. %. P. 46 w.47 

C. lcporina. Autor. (non L.) 

C. nuda. L^m. fl. fr. 

C. lobata. Fill (sec. Lapeyr) 

ovata. Rudg. Pursh. %. 
paleacea. vid. crinita. 
pallescens. L. 2J.. p. 174 w. 174 
paludosa. Good. 2|.. (non Schleich.) 

f. 198 w. 20# 

C. acuta. Curt 

C. rigcns. Thu.il. 

C. acutiformis. Ehrh. (spec. dist. Krich.) 

paludosa. Schleich. vid. C. Ko- 

cbiana. 
palustris. Suter. %. (non G/n^/.) 

palustris. Gmel. vid. littoralis. 


6o Carex 


^ CAREX. Lin. p. 2038 w. 1642 
panicea. L %. p. i56 w. i5o 
paniculata. L. %. (nori Ehrh.) P. 

77. \v. 77 

ft. C. diandra. Hoffm. (et? Schrank. sec. 

Krock.) 

(cfr. C. teretiuscula.) 

-paniculata. Ehrh. vid. paradoxa. 
paradoxa. Willd. 2J.. p. 75 w. 77 

C. can^scens. Ho it. 

C. diandra. Schrank. (sec- f7. Weff.) 

C. paniculate. Ehrh. 

parviflora. Gaud. 2J.. (non /fort.) 

C. approximata. JYilld. var? Ro*m. 

pawijlora. Host. vid. nigra. 
potula. Host. vid. flava. 
pattl 1. Smith, vid. laevigata. 
patula. Lam. Scop. vid. &ylvatica. 
patula. Huds. vid. lcucoglochin. 
paucijlora. vid. leucoglockin. 
paupercula. vid. laxiflora et oligo- 

carpa. 
pedata. Z*. 2J.. (non Autor.) P. 122 

w. 102 
prdata. Autor. vid. orinthopoda. 
pedunculata. Schkr. 2J.. p. 3i w. 32 
pellita. Schkr. %. p. 189 w. ig5 

C. striata. Mich. (sec. Pursh.) 

pendula. Moench.. 2J., non (se- 
quent.) 

C. mutabilis. W7W. 

• pendula. Thuit. %. 
pendula. Good. vid. agaslacbys 

pensylvanica. Lam. 2J.. Carex 


i3 
16 perenms. Kroch. %.. 

C. marginata. mild? (sec. Krock.) 

Personii. vid. indica. 
petraea. Whtbg. %.. P. 12 w. i5 

C. rupestris. All. (sec. Whlbg.) P. 

w. 

phleoides vid. hamata. 
physodes. Bbrst. 2J.. 
pichinchensis. H. et B. %. 
pilosa. All Scop. 2J.. P. i33 w. 146 

C. nemorensis. Gtnel. Syst. 

pilulifrra. L. 2J.. P. 99 w. 109 

C. montana. /.. Spec, (non L. 11. suec.) 

C. decumbens. Ehrh. 

C. filiformis. Fl. dan. Poll. 

C. stolonifeYa. Ehrh. (sec. Roehl.) 

plantaginea. Lam.%. P. 143 w. io5 

C. latifolia. $c/t/ir. 

plumbea. vid. riparia. 

Poireti. vid. Scirpus pubesceni. 

polyandra. Schkr. Hrock. 2J.. 

C. caespitosa. L. (sec. Eaumg. Pursh.) 

polygamd. vid. C. Ruxbaumii. 
polystacbya. Whlbg. %. p.8i w.83 
polytfichoide*. Schkr. 2J_. r. 9 w.12 

C. leptalea. Whlhg. 

C. microstachya. Mich. (sec. Pursh.) 

praecox Schreb. 2f.* (non sequent') 

C. Schrebcri. WW. 3 7. [p. 36 

C. curvula. Lam. 

C. tenella. Thuil. 

€, brizoidei. Pall. incf. t. CAREX. -L1/1. P.2o38 w. K>4* 

praecox. Jacq. vid. longifolia ft 

verna- 
praecox. Pollin. vid. emarginata. 

prasina. vid. miliacea. 

prostrata. vid. clandestina. 

pseudoarenaria. vid. intermedia. 

Pseudocyperus. Z. 2J.. p. 169 w. 181 

psilostachya. Willd. 2J.. P. i63 w.169 

psyllophora. vid. pulicaris. 

ptychocarpa. vid. gynobasis. 

pubescens. Schkr. 2J-. (non Poir.) pubescens. Poir. vid. 
bescens. P. i5i w. i5ji 
Isolepis pu- pulicarioides. 

diana. 
pulicaris. L. 
suec.) P. 10 vid. C. Ramon- 

Spec. 2|.. (non Z. fl. 
w. i3. 

L.fil. 

fl. suec. vid. leuco- C. psyllophora. 

pulicaris. L. 
glochin. 

pulla. Good. 2J.. P. i38 w. i36 

$. C. fusca, Schkr. (non All. Suter.) 
C. globularis. L. var. Vahl. 

pumila. Ihunb. %. P. 206 w. 210 
punctata. Gaud. 2J.. 
pusilla. vid. bicolor. 
pyrenaica. IVnlbg. 2J.. P. n w. 14 

C. denudata. Lapeyr. v 
C. pulicarioides. Ram. 
C, Ramondiana. Dec. C. acutissima. Degl. 

C. Fontanesiana. Dec. (planta junior, sec 

Schrad.) 
(non C. spicata. Schkr.) 

quinata. (Raeusch.) 2J.. 
radiata. vid. rosea. 
Ramondiana. vid. pyrenaica. 

ramosa. Schkr. %. P. ga w.82' 

C. cruciate. Whlhg. (sec. jyhlbg.) r 

W. 
86 
86 rariflora. Smith. %. 

C. limosa. var. y. rariflora. Whlbg.) V.\fi 

178/ recurva. ScMr. 2J., (non Good.) 
P. 8» 


C. Forsteri. Wi/^. w. 8 8 
C. debilis. Forst. 
C. hamata. Forst. 

recurva. Good. Krock. w. 186 

C. flacca. Schreb. Schkr. 
/(non C. glauca. Good. sec. Krock,) 

recurvirostra. vid. C. Davallia na# 
rejlexa. Schrad. vid. C. Daval- 
liana. 
rejlexa. Dietr. vid. 

refracta. Schkr. 4- C. castanea. Whlnbg. 

refracta. Roth. vid. 
remota. Z. 2j.. (non glomcrata. 
(non Roth.) 
P. 167 w. 184 firma. 2 

Tlmnb.) r. W 68 /8. C. axillaris. L. (non Good.) 

remota. Thunb. vid. gibba. 

Gen # 588. Spec. 7106.) 
\ 


Carex 

CAREX. Lin. P. 2o38 w. 3642 

remotiuscula. Whlbg. 2J..P. 65w.65 
repens. Bellar. 2J.. p. 35 w.36 

C. arcnaria. ,5* repens. Whlbg, 

retroflexa. Schkr. 2J.. p. 5g w. 69 
rhizantha. vid. g\nobasis. 
Richardi. Mich. vid. lagopodioi- 

* des. 

■ 

Richardi. Thuil. vid. curta. 
rigens. vid. paludosa et stricta. 
rigida. Good* 2J.. (non SchranL) P. 

ii3 w. i35 

C. compacta. Kroch. 

rigida. Schrank. vid. firma. 

riparia. Good. %. (non Poir.) v.igg 

w. 201 

C. acuta. ^//. x 

C. crassa. Ehrh. 

C. rufa. la/n. 

C. vesicaria. Leers. 

C. vesicaria /?. plumbea. Whlbg. 

C. plumbea. Wi7/<*. (sec. Bbrst.) r, 20 3* 

riparia, .Poir. 2J.. [w. *o5 

Uncinia riparta. H. Br. ' 

rivularis. Willi. %. P. 39 w. 40 
rosea. Schkr. %. p. 61 w.61 

C. echinata. Hoffm. var. /?. radiata. 

rostrata. Schkr* 2J.. (et? Mich, non 
//op.) P i54 w. i55 

(cfr. * C. tcntaculafa.) 

rostrata. Hop. vid. C. Micbelii. 
rotunda ta. Whlbg. 2J.. P. 112 w. i33 

C. globularis. Vahl. 

rufa. vid. riparia. 
rupestris. vid. petraea. 
salina. Whlbg. %. P. 186 Mr. i$2 
laxatilis. JL. 2J.. (non sequent.) P. 

n4 w. i34 

saxatilis. Suter. Scop. 2J.. | 

sax at His, Huis. vid. verna. 
saxatilis. Matnsch. vid. fulva. 
scabra. vid. C. Davalliana. 
scabrella. Whlbg. %. p. 85 w.85 

C. laxa. Sio. 

scariosa. vid. clandeatina. 
Scbeuchzcri. Gmel. Syst. Hrock.% 
(non Gaud.) 

C. frigida. W//d? (sec. /(rocA.) 

Scheuchzeri. Gaui. vid. vale- 
siaca. 
Schkubrii. Wi7/rf. 2j.. p. 108W.118 

C. spliaerocarpa. Willd. quanta vetula. 
Bbrst.) p. 110 w. 120 

icboenoides.//osf.2t-. (non sequent.) 

P. 38 w.39 

C. leporina. Pall. ind. t. 

schoenoidcs. Desf. vid. C Fonta- 
nesii. 

schoenoides. Thuil. vid. divisa. 
Schraderi. Schkr. %. p. i3i w, i65 

C. 'asDera. WMf. pr. (sec. Kreck.) Car ex 161 CAREX. Lin, p. 2o38 w. 164s 
scirpoides. Schkr. 2J.. P. 63 w. 63 

C. triceps. Mich? (sec. Pursh.y 

Scopoliana. Willi. 2J.. p. 177 w.176 

C. Scopolii. Gaud. 

C. ferruglnea. Scop. Host, (non Willd.) 
C. Mielichhoferi. Schkr t (sec. Whlbg* 
heiv.) 

Scopo ii. vid. C. Scopoliana* 

secalina. Wldbg. 2J.. w 208 

C. hordeiformis. Host, (non Willd. y 

p. 208 

semperoirens. vid. fcrruginea. 
serrulala. iJ/u. iVm 2/., 
simpliciuseula. Fllitbg. 2J.. p. 24 

vy. 24 
spadicea. Dec. %.. (non sequent.) 
spadicea. Schkr. vid. frigida. 

spadicea. Roth, vid. C Kochiana. 
sparganioides. Mhlbg.Q\.,p, 62 w.6i 
spartea. Wldbg. 2J.. p. 80 w.8o 

C. indica. Schkr; (non L.) 

spbaerica. Lapeyr. 2J.. 
sphaerocarpa. /T//M.vid.C.Scbkurir. 
sphaerocarpa.Ehrh.y id. tomentosa. 
spicata. Schkr. %, (non sequent.) 

C, leucoglochin. Wohleb. (non £.) 
(non C. pyrenaica. Whlbg.) 

spicata. Brot. v ; d tripartita. 
spicata. Huds. vid. muricata. 
spicata. Lam. vid. intermedia. 
spicata. Thuil. vid. vulpina. 
splendens. 77m//. 2J.. p. 23 
splendida. vid. filiformis. 
stellata. vid. stellulata 
stcllulata. Good. 2J.. p. 60 w. 60 

jC. echinata. /V/m. Murr. Honck. Wohll. 

C. muricata. Leers. Lam. Poll, (non L.) 

C. Leeisii. Willd. pr. 

C. stellata. Schkr. 

C. vulpina. var. (3. Lam. 

stenophylla. vid. glomcrata. Host 4 
sterilis. Schkr. 2J.. p. 3 w.3 
stipata. Miihlbg. %. p. 53 w.54 
stolonijera. vid. pilulifera et verna. 
straminca. ATfrM. 4. p. 73 w 73 
striata. R. Br. % (non Mich.) 
striata. Mich. vid. lacustns et 

pellita. 
str-atuta. Mich. vid. anceps. 

stricta. Good. 2J.. (et? Lam.) p. 196 

w. 167 

C. caespitosa. Huds. (non L.) 
C, melanorhloros. Thuil. 
C. verna. var. a. /.aw. 
' C. rigens, var. /?. EW& 
C. acuta, var. oe. Leers* 
C. compressa. Gaui. (sec. /locm.) 
j C. elata. ^//. (*e^. Deslong. Potr.) 

strigosa. Gaud. vid. leptostai hys. 
strigosa. AIL vid. brach)Sidc4iys. subspathaeea Wormst. A ian. % 

C. tetoiuca. Schkr- &C4 Sp" x a (per a. 

Schrzberi. vid. praccox. 

scirpoidca. Mich. %. (non 5cA/ir.) 

C. Worwskioldiana. H rfa/z. (sec. fyr.) subulatb. Whlbg, vid. C. tforjan*, subulata. MicA. 2|.. (non //Wig.) (G Spec, 7144.) L \ 1 62 Care* Carex — Garica M 


CAREX. Lin. p. 2o38 w. 164* 

subvilloSa. Bbrst. %. 

C. praecox. J acq. var? 

supma. Willd. 2J_. p. 109 vy. 119 

C. glomerata. Schkr. % 

C. globularis. Roth. ger. (non x,.) 

C. campestris. Host. (sec. Baumg.) 

sylvatica. Huds. Good. %. p. 165 

C. capillaris. Leers. 

C. Drymeja. L. fil. w. 182 

Ol pa tula. Lam. Scop. Poll. All* 

C. vesicaria. {3. L. Spec. 

tcnclla. /Wr. 2J.. (non sequent.) 

Unrinia tcnclla. R. Br. 

tenella, Schkr, vid. loliacca. 
tenella. Ehrh. vid. curta. 
tenella. ThuiL vid. praccox. 
tentaculata. Schkr. %. p. h6yv. ia3 

#. C. rostra ta. Schkr. (sec. Pursh.) 

tenuiflora. TVhlbg. 2J.. p. 43 w.44 

tenuifolia. Gmel. Syst. Krock. 2J.. 
(non Poir.) 

tenuifolia. Poir. vid. Isolepis pu- 
bescens. tenuis r Willd. Spreng. %. (non? 
sequent.) w. *. Sup. p. 63 

tenuis. Host. vid. bracliystachys. 
tenuis. Jiudge. vid. flcxuosa. 
tcrctiuscula. Gaud. 2J.. P. 76 w. 76 

* C. diandra. Schrank. (non Roth.) 
C. fulva. IfciL 
C. paniculate. #. teretiuscula. Whlbg. 

ternaria. vid. gcminata. 
tetanica. Schkr. %. 

(cfr. C. subspathacca.) 

thurin^iaca. TOrf. 2(.. P.9-2 w. 92 
tomentosa. L. %. (non Light/.) P. 

io5 w. n5 

C. sphaerocarpa. Ehrh. (non JPif/d.) 
C. filiform is. Thuil. (non L.) 

tomentosa. Light/, vid. filiformis. 
torfacea. vid. vesicaria. 
trachycarpos. Link. 2J.. 
tribu'oidet. vid. lagopodioides. 
triceps. Mich. 2J.. 

(cfr. C. scirpoides.) 

trichoearpa. Schkr. %. P . ,88 w. 194 

C. languinosa. /Mfjdfc, 

trifida. IVhlbg. %. p. 187 wtq3 
triflora. Willd. Pfcyt %.*&$ 

C. depanpcrata. Good. w. 144 
C. moni lifer*. TViui/. 
C. ventricosa Curf. 

trigona. vid. fulva,* 
trirurvis. £?**/. 2£. p. 194 

tripartita. ^//. 2/.. 

C. lobata. Schkr, Omel. Syst. (non Lam. 

Fill) p. 4 4 w. 4 5 
C. spiral*, Brot. 

tristachya. llatnb. %. P . 12I vv , io6 
tnticea. vid. rlavata. 


tubcrosa. Degt. %.. p. q 
turfacea. vid. ampullacea. 
typj.ina. vid. ccpfaalophora. 

typhoides. £orj. 4. w . e. p. 954 CAREX. Z-i/t. p. 2038 w. 164 1 
uetliaca. Suter. %.. 

C. foliosa. All. 

u/fgiVwsavid.Scbocnuscompressui. 
umbellata. Schkr. 2J.. ?. 172 w. 172 
umbrosa. Ho t. %. P. 145 vy. 142 
uncinata. Z.. 2J.. (non sequent.) w.4 

Uncinia australis, P*rs. 2037. 2 

uncinata. Suj. vid. jamaicensis. 
uncinata. Schkr. vid. hamata. 
ustulata. Wi/ft*. 2J.. p. 178 w. 174 

C. atrofusca. Schkr. 
C. limosa. Scop ? 

Vahlii. Schkr. %. p. 97 w.98 

C. alpina. ft. dan. Sw. Whlbg. 

valesiaca. Suter. %. (non VVhlhg.) 

C. Scheuchzeri. Gaud, (non Gmel.) 

valesiaca. Whlbg. vid. ambigua. 
varia. Whlbg. %.. (non /ibrf.) P. 98 
varia. Host, vid ferruginea. [w. 108 
variegata. vid. ferruginea. 
ventricosa vid triflora. 
verna. Vill. 2J.. (non Schkr.) p.io3 

C. praecox. Willd. Jacq. w. 1 1 3 

C. filiformis. Lters. 

C. globularis. Ley/s. 

C. montana. Light/. Poll. 

C. «aryophyllea. Latour. 

C. stolon ifera. Ehrh. (sec. Willd.) 

C. saxatilis. Huds. 

(cfr. C. nitida, longifolia et subvillosa.) 

verna. Schkr. vid. brevirostrata. 
verna. y. Lam. vid. glauca. 
vesicaria. L. 2J.. (non Leers.} p. 2o5 

w. 204 

C. inflata. Huds. Light/. IJjfm. Roth. 
C. torfacea. Gmel. Syst, 
(cfr. C. riparia.) 

vesicaria. Leers. Roth. vid. 
j pullacea bifurca, riparia. 
vcstit*. Willd, 21. p. 106 w. ii6 
Villarsii Sclihr. %. w. 27 

C. baldensis. Fill, (non L.) 

virens. Lam. vid. divulsa. 
virens. ThuiL vid. acuta, 
virescens. Mhlbg. 2J.. p. 90 w. 94 
viridula. Mich. 4. 

(cfr» C. scoparia.) 

vulpina. L. 2J.. P. 5o w. 5i 

C. spicata. Thuil. 

(cfr. C. curta, muricata.) 

vulpinoidea. vid. C. Miihlcnbergii 

et rnultiflora. 
Wildenovii. Schkr. 2J., P. 5 w. 8 
Wormskioldiana. Hormn. fl. dan. 

(cfr. C. srirpoidea. Mich.) 

CAREYA. Roxb. XVI. 10 
herbacea. Roxb. %.. 

CAHGILLIA. R.Brown. XXIII. » 
1 australis. /I. Br. t). 
Jaxa. /I, i}r. %. 

C A RICA. JU/i. p. 2257 w. 1817 

Papata. Lam. Poir. Dec. am- cauliflora. Jacq. D. P. 3 w,8 
citriformis. Jacy. Eel. t). 
Ify .... microcarpa. Jacq. £. p,a yy.a 

(ben.59u Spec; 7190.) 


Carica— Carlina 
CARICA. Lin. P.2257 w. 1817 

monoica. Desf. ty. p. 4* 

L. ty. Carlina Carphalea 163 


Papaya, ju. ty. p. 1 w. 1 

Papaya Crina. Gaert. 
Papaya vulgaris. Lam. 

Posopora. vid. piriformis, 
pyriformis. Willd. ty. P. 2 w. 2 

C. Posopora. L. 

spinosa, Aubl, ty. P # 5 w.5 
CARISS A. JLm. rs.8oi P. 608 w. 473 

abyssinica. Salt. 

Arduina. Lam. ty, rs. 5 p. 4 

C. bispinosa. Desf. 

Arduina bispinosa. L. w. 41 5. 1 

bispinosa. vid. C. Arduina. 
Carandas. L. ty. rs. i P. 1 w. 1 

Capparis Carandas. Gmel. Syst. 
Echitcs spinosa. Barm. 

edulis. Vahl. ty. Ks.6 p. 5 w. 3 

Antura. Forsk. 

Antura hadiensis. Gmel. Syst. 

hirsuta. Roth. Ms. rs. 11 CARLINA. Lin. P. 1 791 vv. 1437 lanata. L. ©. (non sequent.) p. 6 w 5 
lanata. Pall. vid. vulgaris, 

lanata, Habl. vid. Cartliamus tau* 
ricus. 

lyrata. Tlmnb. P. 5 w. 4 
pyrenaica. vid. Carduus 
noidcs. 


carli- inermis. Vahl. ty. rs. 12 P. 6 w-4 
lanceolata. R. Br. ty. rs. 8 

ftadagascariensis. Pet. Th. 1?.rs. 10 
mitis. vid. Holarrhena mitis. 
ovata. R. Br. ty. rs. 4 
salicina. Lam. ty. rs. 2 p. 3 
scabra. /{. #/\ ty. Rs.7 
spinarum. 1> # 1). rs. 3 p. 2 w. 2 
Xylopicron. Pet. Th. ty. rs. 9 

CARLINA. Lin. P. 1791 w. 1437 
acanthifolia. All. 2J.. p. 2 w. 2 

C. Chardoussae. Fill. 

C. acaulis. Lam. (non £.) 

C. utzka. Haca. 

@- C. cynera. Pourr. 

Acarna. vid. Carduus Acarna. 
acaulis. L. 2J.. (non Lam.) P. 1 w. 1 

C. Chamaeleon. Fill. 

#• C. caulescens. L am. 

C. subacaulis. Dec. 

C. grandiflora. Moench. 

C. alpina. Jac</. Vind. 

<°fr. C. aggregata, simplex.) 

«can/w. .Lam. vid. acanthifolia. I 


a 8grcgata. W. et K. 2J.. p. 4 w 

C. acaulis 5. caulifera. Baamg. 

alpina. vid. acaulis. 

«tractyloides. vid. Strobaea 
ctyloides. 

Biebersteiniana. item/*. 2J.. 
caulescens. vid. acaulis. 
™/™™efcon. vid. acaulis. 
Lnardousse. vid. acanthifolia, 
corymbosa. i # 2£. p. 8 w.7 
*r*era. vid. acanthifolia. 
Echinus. i*W. a*. P. 1 1 

c «i«us carolinoides. Schrank. 
Cirsium carlinoides. JFEteft 
Edienais rarltnoides. Ca«. 

gorterioides Lam. 

S r <*ndiJlor a . vid. caulescens. 
?>spanica. I^m. 

^volucrata. Poir. % % p. 7 w . 6 .3 atra raccmosa. L. 0. P # i 2 w.10 
simplex. W. et K. 21. p. 3 

C. acaulis. var. caulescens. sec. JYhlbg. 

subacaulis. vid. acaulis. 

sulphurea. Desf. ©. P. 9 w. 8 
utzka. vid. acanthifolia. 
* vulgaris. L. a*. P . l0 w#9 

.; C. lanata. Pall. ind. t. 

. xeranthemoides. L. ty. * # 13 vv. ia 

CARLO TEA. Arruda. 
formosissima. Arr. ty. 
speciosa. Arr. ty. 

CARLOWIZIA. Moench. Dec. 

Athamus. Neck. 

salicifolia. Moench. ty. 

Carthamus salicifolius. L. JU. p. 1790.20 

; w. 1 44 5. 6 

Carthamus integrifolius. Hort. angl. 

CARLUDOWICA. Ruiz, et Pav. vid. 
Salmia. 

CARMONEA. Cav. 
heterophylla. vid. Ehretia buxi* 
folia. 

CAROLI - GMELINA. Fl. JVett. vid. 

Sisymbrium. 
lancifolia. vid. Sisymbrium amphi- 
lium. 

CAROLINE A. Lin. p. i6 2 4 w.ia8* 

insignis. Sw. ty. ?. 2 w. 2 

Bombax grandiflorum. Cav. 
Pa'rhira insignis. Savig. 

minor. Sims. ty. 

Bombax carolinoides. Donn. 

princcps. L. ty. p. 1 w. 1 

Pachira aquatica. Aabl. 

CAROXTLON. lhanb. rs. to45 

salsola. Ihunb. ty. rs. 1 

j Salsola aphylla.L.// P. 659. 24 w. 5oo.ai 
Salsola afrirana. Hortal. 

CARPES1LM. Lin. P.1845W.1478 
abrotanoides. L. %. p. 2 \v. 2 

[ cernuutn. Z. 0. 2J.. P. 1 w. 1 
Wulfcnianum. Schreb. d*. 

CARP HA. Soland. R. Brown. 


alpina. R. Br. rs. i 
avenacea. R. Br. rs. 3 
clandestina. R. Br. rs. 5 
deusta. R. Br. rs. 2 
diandra R- Br. RS. 171 P. 230 

. i83 


rs. 4 

CARPHALEA. Juss. rs. 473 p. iy 

* \v 

corymbosa. Willd. ty. P. 1 w. 1 

C: madagasrari^nsis. Lam. as. 1 

madagascariensis. vid. corymbosa 

L 2 (Gen. 600. Spec. 7240.) V Carthamus \ 164 Carpinus 

CARP IN US. Lin. p. 2106 w. 1697 

americana. Midi. t?. P. 2 w. 2 

C. virginiana. Mich, (non Ait.) 

Bctulus. L. t), p.i w. 1 

C. vulgaris. AfiM. 
/?. C. B. incisa. Alt. 
y. C. queicifolia. DesJ7 

caroliniana. Walt. 1j. 
duinensis. vicL oricntalis. 
incisa. vid. Bctulus. , 

orientalis. Lam. t;. p. 3 w. 3 

C. duinensis. Scop. 

Ostrya. vid. Ostrya vulgaris. 
quercifolia. vid. C. Bctulus. 
triflora. vid. Ostrya virginiana. 
virginiana. Ait. vid. Ostrya vir- 
giniana. 

virginiana. Mich. vid. americana. 
vulgaris, vid. C. Betulus. 

CARPODETUS. Forsf. Rs.1019. 

p. 549 w. 410 
Forsteri. vid. serratus. 

serratus Forst. 1y. rs. 1 p.i w. 1 

C. Forstcri. Lam. 

CARPODONTOS. Za£//. XIII. 6 

lucida. Lahil t). 

CARPOLIZA. Salisb. 
spiralis, vid. liaemantlius spiralis. 

CARRICHTERA. Adans. vid. Vella. 

CARTHAMUS. Lin.V. 1790 w.1445 

africanus. vid. BercMicya afri- 
cana. 

albus. .Dei/". 

arborescens. L. D. P.,8 w.i5 

armenus. Willd. e. p 845 

Atractylis armenca. Poir. 

cancellatus. vid. Atractylis cancel- 
lata. 

canesccns. Rnssel. (non? Law.) 
canescens. Lam. 2J.. 
Cardunccllus. L. %. ?. 17 w. 14 

Carduncellus vulgaris. Dec. 
Onobroma carduncellus. Spring. 

carolinianus. Walt. 
cocruleus. L. %. P. i3 w. 10 

Onobroma coerulea. Gaert. 

corymbosus. vid. Cardopatum co- 
rymbosum. 

creticus.jL.Spcc. 0. (non L. Syst ) 

p. 8 w.6 

Atractylis leucophaea. Moench. 
Onobroma eietira. Spreng. 

creticus. L. Svst. vid. Icucocaulos. 

Cynaroidcs. Bbrst. a*. P. 9 
dentatus. Vahl. Q. p. 4 vv.4 

Cnicus dcntatus. Forsh. 

flavcscens. Willd. 0. P. 2 w. 2 

C. nxyacantlia. Bbrst. (sec. mild.) p. 7 

glaums fibrst. 0. 

helcnioides />£*/. 0. P. 14 w. 11 
hum ilis. Lam. t>. 

(cfr. C. mitissimus.) 

integrifolius. vid. Carlowizia sa- 

licifoiia. 

- (Gen. 606. -r 


Carthamus -*■ Caryocar 

CARTHAHUS. £^> P.t 79 o w.i445 
! lanatus. L. 0. (non Bbrst.) p. 5 

w. 5 

Centaurea lanata. Dec. 
Atractylis pilosa. Moench. 
Atractylis fusus agreslis. Gaert 
Onobroma lanata. Spreng. 
Kentophyllum. Dec. 

lanatus. Bbrst. vid. tauricus. 
leucocaulos. Sib. et Sm. %. 

C. creticus. x. Syst. w. 1 2 (non L. Spec.) 

jnaculatus. vid. Cardials marianus. 
rnagellanicus. -Law. P. 19 
mareoticus. £?^//7. 
mitissimus. i>. 2J.. P. 16 w. i3 

Carduncellus mitissimus. Dec. 
Carthamus humilis. Lam? 

multifidus. Desf. P. n w.8 
Oxyacantha. vid. flavescens. 
pectinatus. Desf. %. P. 10 w. 7 
persicus. Desf. 0. P. 3 w. 3 
pinnatus. Desf. 2J.. P 15 w. 13 
rigidus. mild. K p. 845. 

Atractylis rigida. Poir. 

salicifolius. vid. Carlowizia salici- 
folia. 

tauricus. Bbrst. ©. 

C. lanatus. Bbrst. Tabl. (non L.) 
Carlina lanata. Habl, (non /..) 

Teneriffae. Gmel H. C. 0. 
; tinctorius. L. ©. p. 1 w. T 
tingitanus. jL. 2).. p. 12 w. 9 

CARTODIUM. Soland. vid. Craspe- 
dia. 

CARTONEMA. R. Brown. VI 1 
spicatum. R. Br. 2/.. 

CARUM. /m. P. 721 w. 56 1 

Bunius. vid. Meum heterophyllunu 
Carvi. Z. cr\ ©. p. 1 vv. 1 

Bunium Carvi. Bbrst. 

Apium Carvi officinale. Cranti. 

Ligusticum. Carvi. Roth. 

Seseli Carvi. Roth. 

Seseli Carom Scop. 

Sium. Carvi. Bernh. 

hispanicum. Mill. 6*. 
J simplex. Steph. p. 2 w. 2 

Seseli simplex. Peir. 

sulcatum, vid. Angelica carvifolia. 

CABUWCULARIA. //««;. 

peduncutata. vid. Stapclia pedun- 
culata. ; 

CARYA. Nuttatt. vid- Juglans. 

HicfORius. Schmalz. 

CARYOCAR. Lin. P. 1331' vr.lo65 

amvgdaliferum. Cav. %. 
\ butyrosum. JVdld. t). P. 4 vr. % 

\ Pekea butyrosa. Aubl. 

Rhizobolus butyrosus. Schrsb. 

glabrum. Pers. 1>- P. 2 

Pekea ternata. Poir. 
Souari glabra. Aubl. 

nuciferum. JL f £. P. 1 yy. j 


Spec t 7283.) t Caryocar — Casearia \ i Casearia — Cassia 1 65 CARYOCAR. Lin* p.i33i w.io65 CASEARIA. Schreb. P.1098W.877 

tomentosum. Willd. ty. P.5 w. 3 Pekea tuberculosa. Aubl. 
Rhizobolus Pekea. Gaert. 
Rhizobolus tuberculosa. Raeusch. 

villosum. Pers. \y. P. 3 

Pekea villosa. Poir. 
Souari villosa. Aubl. 

CARYOLOBIS. Gaerf. 

indica. Gatrt. \ 

CARYOPHYLLATA. Scop. Lam. 

Moench. vid. Geum. 
alba. vid. Geum virginianum. 
aquatica. vid. Geum rivale. 
kamtschatica. vid. Geum anemoi- 

des. 

nutans, vid. Geum rivale. 
officinalis, vid. Geum, urbanum. | 
vulgaris, vid. Geum urbanum. 

CARYOPHILLUS. 

Moenck.) P. i2o3. 
aromaticus. L*. 1). P.2 w. 5 

w. 6 Lin. (non multiflora. Spreng. T7. 
nitida. Jacq. ty. p.2 w. 2 

Samyda crenata. Poir. 

ovata. vid. C. Anavinga. 
parviflora. Wiiid. ty. P.5 

Samyda parviflora. L. 

*parvifolia. Willd. ty. p. 6 

C. decanctra. J acq, 

ramiflora.. Vahl. ty. P. 3 w.3 

Iroucana guianensis. Aubl. 
Athcnaea. Schreb. 

serrulata. Sw* ty. p. 9 w.9 

Samyda niviana. Poir*. 

spinosa. Willd. ty. P. 1 vr 1 

C. aculeata. Jacq., 
Samyda spinosa. L. 

*stipularis. Vent. ty. 

Samyda arborea. Act. Par, 

♦sylvestris. Sw. ty. P. 7 w. 7 
*tinifolia. Vent. ty. Eugenia 


CASPIA. Scop. vid. Vismia. 

•yophyllata. Tkunh. fr.97S.14 CASSIA. Lin. P. 1014 w.8i3 

Absus. L. 0. cotinifolias. vid. Myrtus coriacea. 
Jruticosus. vid. Myrtus biflora. 
Pimento, vid. Myrtus Pimenta. 
racemosus. vid. Myrtus acris. 

CARYOPHYLLUS. Moench. vid. Di- 

anthus. 
aridus. vid. Dianthus prolifer. 

CASCARILLA. /iwz. vid. Cinchona magni- 
dd. Cinchona lanceo- amarillo. 

folia. 
lampina. 

lata. 

negrilla. vid. Cinchona glanduli- 
fera. „ 

pardo. vid. Cinchona, rosea. 

CASCOELYT RUM. Desv. vid. Briza. 

degans. vid. Briza erecta. 
CAHYOTA. Lin. ?. 2120 vr. 1710 

norrida. Jacq. ty. p. 2 w. 2 

mitis. Lour. ty. 

urens. Z>. ty. P. 1 w. i 
CASEARIA. ScAr<?&. p. 1098W.877 

aculeata. vid. spinosa. 
Anavinga. /*«rj. ty. p.n 

C. ovata. /Vi/W. 1 1 
Anavinga ovata. Lam. 

•comocladifolia. Vent. %. 
*coriacea. Vent. ty. 

decandra. vid. parvifolia. 

•Uiptict. Willd. ty. p. 10 w.io 

Anavinga lanceolata. Lam. 

*fragilis. Vent. ty. 

Clasta fragilis. Commers. 

'greviaefolia. Vent. ty. 
•Jirsuta Sw. ty. p. 12 w.12 
n>rta Suj. ty. p. 4 w. 4 

Samyda tomentosa. Sia. 

♦ilicifolia. JW. D. 

macrophylla. Vahl. ty. P. 8 w. g 

Samyda Pitumba. Pair. 
Pitumba guianensi*. ^u*/. P. 2 W. 2 

acuminata. Willd. ty. (non Moench.) 

p. 14 w. 11 

C. Apoucouira. Aabl. 

acuminata. Moench. %.. 

acutifolia. Lam. (non ?. Delil.) 

acutifolia. Delil. 

aegyntiaca. W//rf. 1). w. e. 5oa. U 

Aescliinomene. Collad. 

alata. L. ty. p. 4 6 vv. 37 

C. herpetica. Jacq. 

albida. Ortcg. 

C. tomentosa. L. var? /?. P*rj. 3a. & 

alexandrina. vid. C. Senna, 
angustifolia. Pir/i/. 1). P. 42 w.33 
angustisiliqua. Lam. ty. p. 53 

angustissima. Lam. O. p. 58 
aphylla. Cav. ty. p. i 1 

Apocouita. Aubl- ty. p. 14 
Apoucouira. vid. acuminata, 
arborescdns. J 7 a/i/. 1>. P.5o wa3 
Aschrcck. Forsk. 
atomdria. L. 2J.. t;. p. 27 w. 2\ 

C. latifolia. Des/. (non Meyer.) 

auriculata. L. p. 56 w. 45 
bacillaris. -L../i/- ^. w. 4 

cathartocaqnu Bacillus, Pfr*. 101 5, % 

bahamensis. Mill. 0, 

(cfr. C. ligustrina.) 

bicapsularis. L. t>. P. to W.7, 

biflora. L. \y. P. 34 w.26 

bifoliata. Dec. Collad. 
bracteata. L fii P. 55 w. 44 

braiiliana. vid. ^randis. 
brcvifolia. Lam. *. P. 57 w. 46 
breviccps. Dec. Collad. 

ealHantba. * M*y*r* 1). 

Canca. Cav. iy P. 2.4 
capensis. Thunb. Iy. P. 68 w\c>7 

caracassana. Jac^r. t>. 

carolinia,na. Walt. 

Chamaccrista. -L. ®- '- 6l w ' 5 * V (Geo. 611. Spec. 7342.) 1 66 Cassia CASSIA. Lin. p.1014. w.8i3 

chinensis. Jacq. ty. (non Lam?) P. 

35 w. 27 

C. indica. Poir. 

chinenJ;. Lam. vid. grandiflora. 
chrysocarpa. Desv. ty. 
colutoides. Collad. 
coromandelina. Jacq. ty. w. E.5o2.i5 

C. esculenta. Rottl. 

corymbosa. Lam. ty. I 


Cassia 

CASSIA. Lin 4 p. 1014 w 4 3i5 

hirta. Willd. ty. e. Sup. p. $3 
hispidula. Vahl. ty. 

humilis. Willi. 0. 

mild. (non Orteg.) 
P. i5 w. 12 c. Orteg. vid. grandi- C. falcata. Hortul. (non 
crassifolia. Orteg? 

corymbosa. 

flora. 

eras, if olid, vid. corymbosa. 
Crista, vid. frondosa. j 

cuneata. ZJtfc. TWbc. et *S£$$. 

cuspidata. ./£ e£ B. 1?. w. E.5oa.i8 

cvtisoidcs. Dec* Coll ad. 
dccipicns. Desv. t;. 
d'umdiata. Hoxb. Fisch. 
diphylla. L. 0. p. 2 w- 1 
discolor. Desv. ty. 
dispar. Willd. ty. w. b. 5o2. 10 

L. ty. p. n w.8 

C. racemosa. Mill. 

esculenta. vid. coromandelina. 

falcata. L. 0. (non Hortul.) P. 

w. 14 
falcata. Mortal, vid. corymbosa. 

fasciculata. Mich. ty. p. 64 

fastigiata. Vahl. ty. P. 49 vv. 39 

Fistula. Z*. ty. (noa Moc. et Ses.) 

w. 18 

5 (non cmarginata. 1 7 W7W. 1. 5o2. C. mollissima. 
//. et fl.) j 

Bar.tyrilobium Fistula. Witfd. i. 5oi. 1 
Cathartocarpus Fistula. Pers. 101 5. 1 

Fistula. Moc. et Ses. vid. fistuloi- 
des. 

fistuloidcs. Collad. 

C. Fistula. TVfoc. et Set. (non \L.) 

fleiuosa. Z*. ©. P. 67 w. 56 

floribunda. Cav. Fisch, 

florida. Vahl. ty. p. 44 w. 35 
foetida. Roxb. (non Pers.) 
foetida. Pers. vid. occidentals, 
frondosa. Ait. ty. p. 5o w. 40 

C. Crista, Jacq. 

frutesccns. Mill. ty. 

fruticosa. Mill. ty. 
geminiflora. Collad. 
glandulosa. L. %. ty. P. 6a w. 53 
glauca. Lam. ty. P 38 
grandiflora. Pers. 2J.. (non? Desf.) 

C. chinensis. Lam. (non Jacq.) 

grandiflora. Desf. ty. 

C. corymbosa. Orteg. (non Lam.) 

grandis. L. fit. ty. \r, 49 • 

C. brasi liana. Lam. C. mollis. Vahl. (sec. Pers.) w. 4 7 
Cathartocarpus grandis. Per*. 101 5. 5 

hccatopbylla. Ztec. Collad. 
htrpetica. vid. alata. 
iiirsuta. Z». 1?. p,37 w. 2Q 

(Gen. 611. C. Tora. L. var? 

javanica. -L. ty. 7. £. 

w. 48 

Cathartocarpus javanicus. Pers. 101 5. 4 

indica. vid. chinensis. , 
italic a. vid. C. Senna, 
laevigata. Willd. ty. w. e. 5o2. 8 
lanceolata. Lam. ty. (non Forsk.') 

C. uniflora. Spreng? [P- 3 

lanceolata. Forsk. vid. oricntalis. 
latffolia. iM5fy#n t). (non !?«/.) 
lati folia. Desf. vid. atomaria. 
Ugnea. vid. Laurus Cassi 
ligustrina. Zr. 1). P. 43 W.3^ 

C. marylandica. Moench. (non L.) 

C. bahamensis. Mill? (sec. Syn. Martyn. 

1 sed 0.) 

limensis. Lam. 0. 

(cfr. C. Tora.) 

linearis. Mich. 

lineata Sid. 2). # 
longisiliqua. -L. "r>. P. 20 

P. 28 w. 20 

fil. ty. P. 16 w. l3 


macrantha. Collad. 

marginata. Willd. ty. w. e. 5o2. 21 

marylandica. Z>. 2J.. (non TVfoencA.) 

P. 48 w. 38 

marylandica. Moench. vid. ligu- 
strina. I 
, mcxicana. Jacq. %1 p. 4i w. 32 

microphylla. Willd. ty. P. 65 w.55 
, mimosoides. Z. ©. 2J.. p. 63 w. 54 

mollis. Vahl. vid. grandis. 

mollissima. //. et B. fnon Wdtd.) 

mollissima. Willd. vid. C. Fistula. 

multiglandulosa. Jacq. ty- P.36w.28 

C. tomcntosa. Lam. (non L.) 

multijuga (Raeusch.) ty. 

Mutisiana. //. et B. 

nictitans. vid. Grimaldia assungcns 

et decumbens. 
nigricans. Vahl. ty. p. 59 w. 60 

C. procumbens. Forsk. 

nutans. Collad. 
obooata. vid. C. Senna, 
obtusifolia. L. 0. P. 1 % w*. 9 
occidenlalis. L. ty. P. 19 w. 16 

6. foetida. (P«r5.) 

oricntalis. Pers. p. 02 

C. lanceolata. Forsk, 

Senna alexandrina. Afi//. (^c Pers.} 

ornithopodoides. Lam. P. 22 
Otterbeinii. Meyer, ty. 
pallida. Vahl. ty. 
patellaria. Dec. Moc. et Ses. 
palula. Ait. ty. P. 26 w. 19 
pendula, H. et B % ty. w. k. 5o2.3 
pentagonia. Mill. o*. 
pilosa. L. 2f.. ty. p. 29 w. 22. 
planisiliqua. Z. ty. p. 25 w. 17 

polyantha. Collad. 
polyp by Ha; Jacq. ty. P. 60 w.5r 
procumbens, Zr. O. (non Forsk.) 

p. 70 vr.59 
Spec. 74 1 5.) \ 


Cassia — Cassiera 


Cassine Castalia CASSIA. Lin. P. 1014 w. 813 
procumbent. Forsk. vid. 167 cans. nigri- prostrata. H. et B. 2f.. w. b. 5o2. 6 
pubescens Jacq. ty. 
pumila Lam. P. 66 

quinqueangularis. (Raeusch.) 
racemosa. vid. emarginata. 
reticulata. Willd. % e.5o2. 2 o 
robin 01 dcs. Willd. ty. e. 5o2. 17 
rotundifolia. Juss. ty. p. 4 
ruscifolia. Jacq. ty. p. 33 w. 1$ 
semperilorcns. Dec. 
Senna. L. 0. p.3i. w. 24 

C. italica. Lam. 

C. obovata. Co Had. 

Senna alexandrina. Mi//, (sec. Willd.) 

Senna officinalis. Gaert. 

0. Senna italica. Mill. 

sennoides. Jacq. ty. p* i3 w. 10 
sensitiva. vid. sericea. 
septentrionalis. Zucc. 
icricea. Mill. Sw. 0. P. 18 w. i5 

C. sensitiva. Jacq. 

serpens. L. O. p. 40 w. 3i 
siarnea. Lam. ty. p. 47 
simplicifolia. Z}<?$u. .ty. 

Sophora. £. 2J.. P. 54 w.43 
speciosa. Rojcb. Fisch. 
spectabilis, Dec. 
stipulacea. Ait. ty. P. 45 w. 36 
sulcata. £>ec. ty. 
sulphurea. Col/ad. 
suratensis. Burm. Lam. 
Tala. Desv. ty. 
Tagera. L. 0. 2J.. P. 8 w. 5 
tenuissima. L. ty. p.5i w.4* 
tetrapliylla. Desv. 
tomentosa. L. ty. (non Lam.) P. 39 

woo 

(dr. C. albida.) 

tomentosa. Lam. vid. multiglan- 

dulosa. 
Tora. A 0. p. g w .6 

C limensi$. Lam. (sec. P#r*.) 

toroides. 7*0*6. Fisch. 
torulosa. Cao. ty. P. 2 3 
triflora. Vahl. ty. (non Jac 7 .) 
tnflora. Jacq. II Schoen. ty. 
uniflora. Mill. O. (non Spreng.) 
Uniflora. Spreng. 

(cfr. C. lanceolata.) 

venenifera. Rodsch. Merer, ty. 
^enosa. Castigl. Zucc. (non Deso.) 
v .enosa. Desv. ty. 
villosa. M///. & 

vjminea. L. ty. p. 6 w.3 

virgata. Sw. ty. p. 52 w. 42 
vulgaris. Roxb. Fisch. ^A^SIDA. .SVod. Moench. vid. Scu- 
tellaria. 

facemo**. vid. Scutellaria pere- 
grina. 

C ^SSIERA. Raeusch. vid. Can- 
**era. CASSINE. Lin. p. 728. w.568 
barbara. L. tj. P. 3 w.3 
capensis. L. p. 1 w. 1 

Cassine Phillyrea. Mill. 

oaroliniana. Halt. ty. (non Lam.) 
caroliniana. Lam. vid. Ilex vomi- 
toria. 
Colpoon. Tlinnb. ty. p. 2 w.z 

■ Evonymus Colpoon. L. (non Lam.) 

concava. vid. Celastrus lucidus. 

corymbosa. vid. Ilex vomitoria et 

ViDiirnum laevigatum. 

humilis. vid. Celastrus lucidus. 

laevigata, vid. Celastrus tricuspid 
datus. 

magellanica. Lam. ty. 
Maurocenia. L. ty. P. 4 w.4 

Maurocenia franguldiia. Mill. 

oleifolia. vid. Celastrus oleoides. 
oleoide*. v^l. Celastrus oleoides. 
oppositifolia. Mill. ty. 

Peragua. Mill. vid. Ilex vomi- 
toria. 

Peragua. 
gatum. 

sphaerocarpa. //. 

xviocarpa. Vent. 

C A3 SIN I A. R. Brown. XIX. 5 
aculeata. R. Br. ty. 

Calea aculeata. Labil. r. i85o. 9 

affmis. R. Br. ty. 
arcuata. R. Br. ty. 
aurea. 7?. Br. 2J.. ty. 

Angianthus tomentosus. IVendl. 

denticulata. R. Br. ty. 
laevis. R. Br. ty. 
leptophylla. 71. Br. ty. 

Calea leptophylla. Forst. t. i83o. 8 w. 

1466. I 

longifolia. R< Br. ty. 
quinqucfaria. R. Br. ty. 
spcctabilis. R. Br. ty. 

Calea spectahilis. Labil. ?. i8 3o. 10 

CASSIPOUREA. Jnhl. 

elliptica. vid. Legnotis elliptica. ^ 

vid. Ln<rnolis Cassi- L. vid. Viburnum laevi- Cets. H. Par. ty. 

ty. guianensis 


pourea. 
CASSUPA. Humb.ct Bonpl. M.i 

verrucosa. //. et B. ty. 
CASSYTA. Lin. p. 997 w. 802 

aphylla. vid. filiformis. 
baclifera. vid. Cactus pendului. 
corniculata. 7>. ty. p. 2 w.a 
filiformis. L. P 1 w. T 

aphylla. Rueusch. 
Volutella aphylb. Forsk. 

Calodium cochinrhinense. Lour. - 
(oft. Rliipsalis cassytha.) 

glabella. R. Br. 

melantha. R. Br. 

paniculata. R. Br. 

polysperma. vid. Cactus pendulus \ C \ pui)escer.s. 71. Br. 

zeylanica. Gaert. 

CASTALIA. Salisb. vid. Nymphaea. 

1 mngnifica. vid. Njmpliaea rubra. (Gen. 6i5. Spec 74B4.) 68 p 

Castalia — Catalpa 

Sathb. CASTALIA 

pudica. vid. Nympbaea odorata. 

vid. Nymphaea alba. ^ 
Mill. Gaert. p.2104 specio-a 

CASTANEA. 

america a. vid. vesca. 

pumiia. Mill. Dp. 2 yv. 2 

Fagus pumiia. L. 
Fagus nana. Duroi. 

scttioa. vid. vesca. 

sloanea. vid. Sloanea dentata. 

vesca. Gaert. ty. P. 1 w. I 

C. sativa. Mill. 

C. vulgaris. z,flm. 

Fagus rastanea. L. 

/?. C. v. americana. Per s. 

vulgaris, vid. vesca. v 

CAST EL A. lurpin. VIII. x 

dcpressa. Turp. ty. 

erecta. Turp. ty. 
CASTELIA. Cav. 

cuneato. ovata. vid. 

CASTIGLIOftA. Ruiz. [w. 1695 Priva laevis. 
et Pav. lobata. vid. Jatropha Curcas. 

CASTILLEIA. jLin.P.i455w.iao5 
coronopifolia. Vent. 
fissifolia. L. %. p. 2 w. 2 
intcgrifolia. -L. 2J.. P. 1 w. 1 
lithospermoides. //. et B. 2J., 

s morauensis. //. et ■ B. \. 

pubigena. //. et B. ty. 

ccorzoneraefolia. //. et B. %.. 
6Cssiliflora. Pursh. 2/.. 

Euchroma sessiliflora. Nutt. 

tol sis. H. ef 5. t?. 

CASUARINA. Lin. p. 2021 w. 1628 
africana. Zoar. ty. P. »z 
distyla. K<?*f. ty. p. 5 w. 4 

C. strict*. Ait. (sec. Desf.) p, 4 w. 5 

cquisetifolia. L. Jil. ty. p. 1 w.i 

C. indict. (Pers.) 

indica. vid. fquisetifolia. , 

lateriflora. Lam. ty. 
nodiflora. Forst. ty. P. 3 w. 2 

C. verticillata. Lam ? 

qnadidentata. vid. quadrivalvis. 
qnadrivalvis. Labil. ty. P. 7 w. 1. 

C. quadridentata. Desf. £l010. 2 

strict a. vid. distyla. 
subcrosa. //or*. CV& D t 

C. torulosa. Ait. var? 

torulosa. Ait. ty. p. G \v. 5 

(cfr. C. suberosa.) 

truncata. //. Celt. ty. w. k. sup. p. 63 

verticillata. vid. nodiflora. 
CATABROSA. Beaiw. vid. Aira. 

verticillata, vid. Aira pilosa. 
CATALPA. Jtfe/f. Jtiit. 

bignonoides. vid. Bignonia Catalpa. 

cordifolia. vid. Bignonia Catalpa. 

longisiima. vid. Bignonia longis- 
sima. 

syringifotia. vid. Bignonia Catalpa. 

CATANANCHE. Zwi. P. 1786 

w. 1426 

caespitosa. Desf. %. p. 2 w. 2 
coerulea. Z. c? t 4. P. 1 \v # 1 (Gea. 626. Spec 75ig.) Catananchae — Caucalis" 

CATANANCHE. Lin. P. 1786 

w. 1426 
graeca. vid. Scorzonera clongata. 
lutea. L. 0. P. 3 w. 3 
CATAPPA. Gaert. 

Benzoin, vid. Terminalia angusti- 

folia. 
guianensis. vid. Terminalia mail- 

ritiana. 
manritiana. vid. Terminalia mau« 

ritiana. 

CATARIA. Moench. vid. Nepeta. 
canescens. vid. Nepeta italica. 
vulgaris, vid. Nepeta Cataria. 

CATAS. Jan. 

grandiflora. vid. Oreocallis gran- 

diflora. 
parvijlora. vid, Embothrium coc- 

cineum. 
CATESBAEA. Lin. Rs. 457 p. 25o 

longiflora. vid. spinosa. [w. 193 

parviflora. Sw. Lam.ty. rs. 2 p. aw.l 

spinosa. -L. ty. Rs. 1 p. i w. i 

C. longiflora. Sw. 

CATHA. Forsk. 

edulis. vid. Cclastrus edulis. 
spinosa. vid. Cclastrus parviflorul. 

CATIIARTOCARPUS.fW vid. Cas- 
sia. . 
CATHETUS. Lour. XXIL 1. 

fasciculata. Lour. ty. 
CATIMBIUM. Juss. vid. Alpinia nu- 
tans. 
C A TING A. Aubl. Lam. 

aromatica. Aubl. ty. 
moschata. Aubl. ty. 
C A TON I A. Juts, (non Moench.") 
Brownci. R.etS. ty. Rs. 1 IM- 584 

C. marginata. St. Hit. 

marginata. vid. C. Brownci. 
CATONIA. Moench. 

cordifolia. vid. Hicracium ample- 

liraule. 
sagittata. vid. Ilieracium austna- 

cum. 

CATURUS. Lin. 

Galurus. Spreng* 
ramijlorus. vid. 
flora, 
scandens. Lour. 
spiciflorus. L. ty, p. 1 w. 1 

Acalypha hispida. Burm. 

CAUCALIS. Lin. p.6°ow.5s8 

aequiculorum. vid. Anlbriscus yul* 

garis. * 

africana. vid. Torilis africana* 

angust [folia. Forsk. 

Antftriscus. vid. Torilis Anthriscul# 

arvensis. vid Torilis helvetica. 

aspera. vid. Torilis Anthriscus. 

capensis. vid. Torilis africana. 

Carota. vid. Daucup Carota. 

daucoides. L. 0. P. 2 w. 2 

C. leptophylla. Jacq. Lam. Poll. Schhr^ 

(non L.) 
conium Royeni. L. P. 2l86 W.1761 Bochmeria rami- _ ^ 

Caucalls — Caucanthus 

CAUCALIS. Lin. p. 680 w.528 
divaricata. Heller. 
elongata. Link. 

Gerardi. Schwaegr. Breit. © # 
glabra. Forsk. 
glochidiata* Poir. Spreng. 

Scandix glochidiata. Labil. 

grandiflora. L. ©. P. 1 w»i 

Orlaya grandiflora. Hffm. 

helvetica, vid. Torilis helvetica, 
hispanica. Lam. 
hispida. Desf. Poir. 0. 

hum i lis. J acq. ©, P. 10 

€. parviflora. Lam. (sec. Pers. Poir.) 
C. leptophylla. Sturm, (et L. zee. Poir. 
Bbrst.) 

japonica. Houtt. 0. o*. w. 12 
infesta. vid. Torilis infesta et hel- 
vetica, 
latifolia. L. 0. P. 3 w.3 

Tordylium latifolium. L. 
Turgenia latifolia. Hffm. 

leptophylla. L. O. 
Autor.) P. 9 w.8 

(cfr. C. humilis.) 

leptophylla. J acq. Autor. vid. dau- 

coides. 
leptophylla. Sturm, vii. humilis. 
Uttorahs. vid. Cachrys littorajis. 
maritima. vid. pumila. 
mauritiana. L. ©. P. 4 w.4 
nodiflora. vid. Torilis nodosa* 
nodosa. Ait. vid. Torilis nodosa. 

nodosa. Roehl. vid. Anthriscus no* 
*losa. 


a*, (non ^3C<jr. Caulinia — Ceanothus 1 6q 

C AUL I N I A. W/W. (non sequent.) 

*Flwialis. Pers. p. 2017 fw. 1624 

fNvAS. £>«/i7. * 

alagnensis. Pollin. 

*flexilis. W/W. P. 3 w.3 

ffragilis. Wf/rf. ©.w.i 

Fluvialis minor. Pers. 1 
Najas minor. All. Roth. 
Najas subulata. Thuil. 
Ittnera minor. Gmel. /!. b 

fgtaminea. Delit. 
*indica. mild, p. 2 w. 2 

(cfr. Najas ten ui folia.) 

fmuricata. Delil. 

CAULINIA. Pers. Dec. vid. Kernera. 
CAULINIA. Moench. 

rubicunda. vid. Kennedia rubi- 

cunda. 

CAULOPHTLLUM.Mcft. P.849 

thalictroides. Mich. %. p. 2 

Leontice thalictroides. L. w. 644. 5 

CAUSTIS n. Brown. Rs. 197 

dioica. R. Br. rs. 2 

flexuosa. R. Br. rs.,1 

pentandra. R. Br. Rs.3 
CA V A XI LLA. 7 hunb.P. 2202 w.1773 

scandens. Thunb. t). p. t w. i> 
CAVAMLLEA. 7><i7n. (non ^m*/.) 

philippensis. vid. Diospyros disco- 
lor et D. Embryopteris. 
CAVANILLEA Gmel. 
phoenicea- vid. Pentapetes phoe* nicea. 
CAVANILLESIA. Ruiz et Pav. 

umbellata. vid. Pourretia arborefl # 
CAVA R I A. Ruiz, et Pau. 

pendula. R- et P. 
orientalis.L.o^.P.6w.6(non?B6r5f.)iCA VINIUM. Pet. Th. X. 1 ~ . 

Thibaudia. Humb. et Bonp. 

madagascariense. Pe£. Vh. 1). 
CEANOTHUS. Lin. Rs.944P.545 C pulcherrima. Willd. (sec. Spreng.) 

orientalis. Bbrst. vid. pulcherrima 
parvijlora. vid. humilis. platycarpos. Roth. Lam.®. P.8W.9 

Daucus muricatus. Oestr. ft. 

pulcherrima. Willd. o*.w. e. 3i7.i 

€. orientalis. Bbrst. (non £,. sec. JYilld.) 
<cfr. C. orientalis. L.) 

pumila. Gouan. 0. w.5 

c . maritima. Lam. Cav. v. 5 
Daucus maritimus. Reich. 
Daucus muricatus. /?. L. 

**nicula. vid. Sanicula. europaea. 
*c*ndicina, vid. Anthriscus vulgaris. 
scandix. vid. Anthriscus vulgaris. 
tegetalis. yid. Torilis helvetica. 

su folia. vid. Heracleum austria- 
eum. 

st rigosa. /Ium. 

^nella. Delil. 

trictioyierma. vid- Torilis tricho- 
s Perm a. 

tuberculata. Poir. 
virgata. vid. Laserpitium dau- 
coides. 

C AUCANTHUS. Forsk. vid. Malpighia 
^ucamhus. « . w. 4 1 1 

africanus. L. %> rs. i3 p. to w. 4 
americanus. L. %. Rs. 1 p. 1 w.i 

C. trincrvis. Moench. 
/3. C. decumbens. Hort. 
C. macrocarpa. Hort. 

arborescens. vid. Rhamnus colu-" 

brinus. 

asiaticus. L. 1?. as. 9 P. 4 w.3 

Rhamnus asiaticus. Lam. 

azurcus. Desf. t). 

(cfr. C coeruleus.) 

bicolor. (// et B.) mild. Ms, t). 

j RS. 20 

buxifolius. (// et B.) mild. Rft,Jk 

1U. 19 

capsularrs. Fon^. ^. rs. 14 P. 1 1 w- 5 
circamcissus. vid. Rhamnus cir- 

cumcissus. 
coeruleus. Zagas. Rs. 12 

C. azureus. Desf? 

colubrinus. vid. Rhamnus colubri- 

nus. 
cubensis. vid. Rhamnus cubensis. 

decumbens. vid. americanus- (Gen. 633. Spec. 7560^) I l 7 o Ceanothus — Ceiba 

CEANOTHUS. /.in. Rs. 944 P. 543 

w. 4 12 

discolor. Vent ty. RS. 17 

Pomaderris discolor. Desf. 

Pomaderris elliptica. Sims? (non Labil.) 

ferrugtneus. vid. Pomaderris lani- 

gera. 
globulosus. Labil. Rs. id 

granulosus, R. et S. ty. rs. 10 p. 6 

hcrbaceus. Schmaltz. 2J- 

(cfr. C. perennis.) 

intermedius. Pursh. ty. rs. 7 
lanigerus. vid. Pomaderris lani- 

gera. 
macrocarpus. Cav. ty. (non Hort J) 

rs.5 p. 3 w. 2 

macrocarpus. Hort. vid. america- 

nus. 
macrophyllus. Desf. ty. 

microphyllus.MicA.tr (non Wendi) 

Rs. 4 P. 2 

microphyllns. Wendl. vid. C. 

Wendlandianus. 

ovatus. Desf. ty. Rs.3 

perennis. Pursh. 2J.. RS.8 

C. herbareus. Schmaltz? 

pubescens. R. et /*. ty. Rs. ti p. 7 
reclinatus. vid. Rhamnus ellipti- 
cus. 
sanguineus. Pursh. ty. Rs. 6 

serpyllifolius. Nutt. 
spathulatus. Labil. ty. rs. 16 
tardiflorus. Ho mem. ty. Rs. 2 
trinervis. vid. america nus. 
Wendlandianus. /I. et S. ty. rs. 18 

C. mirrophyUus WendL Roem. Hrb. (non 
MfcA.) 

CEBATHY. ForiA. f 

sarmentota. vid. Cocculus Cebatha. 

CECROPIA.Li/1. P. 2178 w.i 7 55 
concolor. Willd. ty. P. 3 w. 3 
pal ma* a. Willd. ty. P. 2 w. 2 
peltata. L. ty. P. 1 w. 1 

CEDRELA. Lin. rs. 1001 p. 556 

*Ckdrus. Mill. 
♦alternifolia. Mill ty. 
*Mahagoni. vid. Swietenia Maha- 

goni. 
*odorata. L. ty. Rs. 1 P. 1 w. 1 
Rosmarinus, vid. Itea rosmarinifo- 

lia. 
Toona. RottL Roxb. ty. rs. 2 
CEDRONELLA. Moench 
triphylla. vid. Dracocephalum ca- 
nariense. ' 
CEDROTA. Schreb. P. 9 3 7 w. 7 56 

GOMORTKOA. RUIZ Ct Paul ( SCC. 

Spreng.) 

guianensis vid. longifolia. 
longifolia. Wdld. ty. P. 1 w. 1 

C. gui.inensis. Rmensch. 
Aniba guianensis. Wu6/. 

CEDRUS. M/ff. vid. Cedrela, 
CEIBA. Gaerf. 
pentandra. Vid. Bombax pentan- 
drum. [_w. 436 Celastrus 

CELASTRUS. Lin. Rs. 986 P.538 

. w. 425 

acuminatus. L. fil. ty. Rs. 16 P. i3 

w. 12 

C. populifolius. Lam ? (sec. Poir.) 

alatus. Thunb. ty. Rs.3i P. 27 w.24 
articulatus. Thunb. ty. Rs. 3o P. 26 

W. 23 

C. orbiculatus. Lam. ill. 

bullatus. L. ty. Rs. 11 p. 2 w. 3 

buxifolius. L. ty. rs. 44 P- 32 w. 29 

Evonymoides buxifolia. Moench. 

capensis. Thunb. Roem. Hrb. 

• (cfr. C. excissus.) 

cassinoides. Herit. ty. Rs. 17 p. i4 

w. i3 

cernuus. Thunb. ty. rs. 23 p. 16 w. i5 
concavus. vid. lucidus. 
Colpoon. vid. pyracanthus. 

confertus. R. et P. ty. Rs. 33 p. Ik 
crenatus. Forst. ty.RS. 25 P. 19 w. 18 
crispus. Thunb. ty. Rs. 2 
dilatatus. Thunb. ty. rs. 27 P. 2OW.17 

Evonymoides. Thunb. jap. 

edulis. FaW. 1). Rs. 19 P. 18 w. 17 

Catha edulis. Forsk. ' 
ellipticus. Thunb. ty. RS. 10 

emarginatus. Willd. ty. (non R. etP) 

rs. 40 p.3o w. 27 
emarginatus. R. et P. vid. retusus. 
excissus. Thunb. ty. RS.37 

C. capensis. Thunb. Roem. Hrb. 

• filiformis. L. fil. ty. Rs. 1 P. 7 w.8 
fleiuosus. Thunb. ty. Rs. 37 

glaucus. Salt, (non? VahL) 

glaucus. Vabl. vid. Elaeodendrum 

glaucum. 
Ileyneana. Roth. Ms. ty. RS.26 
hispaniciis. vid. multiflorus. 
integer. Thunb. ty. rs. 1 1 

integrifolius. .L. fil. ty. Rs. 3p p- '9 

laurinus. Thunb. ty. rs. 4 F.4 w '£ 
linearis. L. fil. ty. rs. 38 P.28W.2* 
lucidus. Z>. 1). rs. 8 P. 1 w. l. 

C. concavus. Lam. 

Cassine con cava. Lam. p. 728. 5 

Cassi e humilis. Hort. 

lycioides. Willd. Ms. ty. iu.S* 

macrocarpus. A. et /\ "6. bs. 12 P." 

Haenkca macrocarpa. /I. et P. pr« 

mauritianus. Willem. ty. 
Maytcnus. vid. Maytenus Roana- 
microphyllus. L. fit ty. Rs. 9 P. * 
montanus. ilor/t. D. Rs.5o [*'•* 
nuiltillorus. Lam. ^- Rs.45 r.od 

C. hispanir.us. //. Par. 

myrtifolius. L. ty. rs. 28 p. 21 w-** 
obtusus. Thunb. ty. Rs.3 
octogonus. Herit. vid 4 Senacia oc- 

togona. 
octogonus. Hort. vid. C. pyracan- 

thus. 

•oleoides. Zvam. ^, rs. 5 

Cassine oleoides. Lam. 
Cassine oleifolia. P«n. 7 a8 -7 (Gen .657. Spec, 7617.) Celastrus — Celosia 

CELASTRUS. Lin. Rs. 986 P. 588 
orbicularis. H. et B. Mild, Ms. ty. Celosia — Celsia orbiculatus. vid. articulatus. 
ovatus. Hill. 1y. Rs.36 mild. •&. (non Roth.) 

RS. l5 P. 11 w. 10 

Roth. vid. C. Rothia- paniculatus. 

paniculatus. 
mis. 

parviflorus. Vahl. %. rs. 49 P. 56 

w. 5i 

Catha spinosa. Forsk. 

peruvianas, vid. retusus. 
phyllacanthus. Herit.ty. P.3iW.a8 

C. scnegalensis, Lam. rs 43 

populifolius. Lam. Icy. bs. 20 

(cfr. C. acuminatus.) 

procumbens. L. fil. ty. Rs. 22 p. 12 

w # 1 1 

punctatus. Thunb. ty. rs.i4 

(non C. seandens. L.) 

pyracanthus. L. ty. rs. 46P.34w.3o 

C. colpoon. Hort. 

C. oetogonus. Hort. (non Hirit.) 

C. bullatus. Hbrt. 

pyrius. vid. trigynui. 
retusus. Poir. ty. rs. 32 

C. emarginatus. B. et P. 

rhamnoides. Poir. ty. rs. 34 
rigidus. Thunb. ty. Rs. 42 
rostratus. Thunb. ty. Rs. 6 p. 5 
Rothianus. R. et 5. 1;. Rs. 35 

C. paniculatus. Roth. Ms. (non Willd.) 

rotundifolius. Thunb. ty. rs. 47 p* 35 

w.3i 
scandcns. L. ty. Rs. i5 p. 10 w. 9 

Evonymoides scandens. Moeneh. 
(non C. punctatus. Thunb.) 

*enegalensis. vid. phyllacanthus. 

serrulatus. Salt. ty. 

spinosus. Donn. ty. 

striatus. Thunb. ty. rs. 18 p. i5w. 14 

tetragonus. Thunb. ty. rs. 29 p. »3 

w. 22 

tricuspidatus. Z,am. 1). rs. 7 

Cassine laevigata. La/n. p. 738.6 
Olea capensis. Buchm. 

trigyna. Lam. t). Rs.2i 

C. pyrius. Willem? 
Sonneratia. Commers. 

Uncinatus. R. et P. ty. 
undatus. Thunb. ty. Rs.24p. 17 w. 16 
undulatus. vid. Senacia undulata. 
verticillatus. R. et P. *. p. a3 

(fcfr. Senacia octogona.) 

zeylanicus. Roth. Ms. r). Rs. 5g w. 5 


p. c ELOSIA # Lin. Rs. io32 
albida. mild. 0. p. 2 w. 2 

c - pyramidal is. Burnt, rs. 2 
c - pallida. Hortul. 

ar gentea. L. 0. Rs. 1 P. 1 w. 1 

' r fr. C. margaritacea.) ' # 

as pcra. Roth. Ms. us. 14 588 
463 CELOSIA. Lin. i7t 1032 axillaris. vid. Deeringia celosioi w.9 
w. in 
rs. 1033 P. 588 

w. 463 

vid. Altcrnaathera spi- 
nosa, 

baccata. 

des. 
castrensis. L. O. Rs.g p. g 
caudata. Vahl. rs. 11 p. n 

1 

Achyranthes paniculata. Forsk. 
Celosia trigyna. L. var. Poir. 

cernua. An dr. Zeyh. 0. 
coccinea. L. O. rs.8 P. 8 w.8 

C. purpurea. St. Jiil? 

comosa. Retz. Rs.6 P. 5 w. 5 

corymbosa. vid. Lahaya spadicea* 
cristata. L. 0. Rs. 5 p. 4 w. 4 
dichotoma. Roth. Ms. Rs. i3 

cchinata. (//. et B.) ^Vtlld. Ms. #. 

Rs. 21 
elongata. vid. Achyranthes porri- 

g en s . 

eriantha. Vahl. 

Altcrnanthera iresinoides. ff. et B? 

glauca. Wend. ty. Rs. 19 p. 19 

naplialioides. L. Rs.4 p. 16 w. 17 

umifusa. (ff. et B.) Willd. Ms. 

Rs. 2a 
lanata. vid. Aerua favanica. 

madagascariensis. Poir. Rs. ij 

margaritacea. L. 0. as. 3 P. 3 vr. 3 

C. argentea. L. var? Poir. 
(cfr. C. marylandica.) 

marylandica. Rctz. 

C. margaritacea. L. var? #. Gmel. Syit. 

melanocarpos. Fofr. 0? Rs. 18 
Monsoniae. Retz. 0. Rs. 10 \v« 10 

niecebrum Monsoniae. L. 
Achyranthes Monsoniae. Pert. 587. I 
Achyranthes pungens. Lam. 

nitida. Vahl. 2J.. t). Rs. 7 P. 7 xw. 7 
nodiflora. L. 0. Rs. 12 p. 17 w. 18 
pallida, vid. albida. 
paniculata. vid. Lestibudesia pani- 
culata. 
patula. Rottl. Willd. Rs. i5 
peruviana, vid. Achyranthes por- 

rigens. 
polygonoides. Retz. 2{.. Rs. 16 p. 14 

w. i5 

procumbens- vid. Gomplirena iuter- 

rupta. 
purpurea, vid. coccinea. * 

pyramidali*. vid. albida. 
sinuata. (Martins.) 
stricta. Wendl. 
tomentosa. (II et £.) mild. M^. 

trigyna. vid. Lestibudesia trigyna. 
virgata. vid. Lestibudesia virgata. 

CELSIA. £fc p. 147a w. 11 53 

Arcturus. Z. o*. 2J.. p. 2 w. a 

C. horizontals. Motnch. 
Verbascum Arcturus. L. 

betonicaefolia. Desf. a*. p.6w.S 

Ditoxia betonicaefolia. SchmalU. 

caduca. vid. oricntalis. X (Gen, 63g. Spec. 7672) *7 Celsia Celtia 


Celtis CELSIA. Lin. P. 1472 w.ii5>3 
coromandelina. Vahl. 0. P. 3 W.3 

C. dentata. Moench. 

C. viscosa. Roth ? (sec. P*rs.) 

cretica. L. o*. p. 4 w - 4 

Ditoxia lyrata. Schmaltz. 

dent it a. vid. coromandelina. 

elata. Fisch. 
glabrata. Roth. 
heterophylla. Desf. 2J.. p. 5 
horizontals vid. C. Arcturus. 
laciniata. Poir. 

lanceolata. Vent. 2J.. p. 7 

linearis, vid. Hemimeris coccinea- 

oricntalis. Z. 0. P. 1 w. 1 

C. caduca. Moench, 

•triatiflora. Gmel. H. C. a*. 
urticaejolia. vid. Celsia urticacfo- 

lia. 
viscosa. /tofft. 0. w. e. 705. 3 

(ofr. C. coromandelina.) 

CELTIS. Lin. Rs. n5o CELTIS. Lin. 

V Cenchrur 

Rs. n5o rip ana aculeata. vid. p. 654 

w. 1894 
Zizyphus commu- 
tata. 
amboinensis. Willd. 1), rs. 20 w. 12 
americana. Mill. b. * ' 

(cfr. C. laevigata.) 

aspcra. Desf. %. 

australis. L. ty. rs. i p. 1 w. 1 (non 

mild, arb.) 
australis, Willd. arb. vid. orienta- 

lis. 

canescens. H. et B. 1). Rs. 13 
caueasica. Willd. "b. Rs.2 w. 2 
Chichilea. Jim. Hrb. b. Rs. 21 
cordata D«/, 1). p. 5 

C. crassi folia. Lam. rs. 8 
C. cordifolia. Duham. 
C. orientalis. Mortul. 

cordifolia. vid. cordata. 

crassifolia. vid. cordata. 

epiphylladena. vid. Zizyphus igua 
nea. 

integrifolia. Lam. 1). p. i5 

Mertcnsia integrifolia. Schult. rs. 1 1 5 1.6 

laevigata. Hortul. Willd. t). Rs. 4 

C. americana. /?orf. Par ? (et ? jftftft) 

Lamarchiana. Schult. ty. Rs. 19 

C. Lima. Lam, (non Sio.) 

Lima. Sw. X>. (non Lam.) Rs. 18 

p. 8 w. 11 
Lima. Lam. vid. C. Lamarckiana- 
macrophylla. //. et B. b. Rs. 16 
micrantha. Sw. tj. Rs, 11 p. 7 w. 7 

Rharnnus micranthus. L. (Synonym, non 
descpt. 

missisippensis. Base. t?. 
mollis. //. ct B. 1>. Rs. i5 w.9 
obliqna. vid. occidentalis. 
occidentalis. L. b. Rs. 7 p. 2 w.4. 

C. obliqua. Moench. 

/8. C. 0. cordata. fVilld. 

y. C. o. scabriuscula. Willd. 

C. australis. Wi//i. arb^ (non Z,.) 

(cfr. d. tcnuifolia.) 

(Gen. 642. Spec. 7719.) p. 654 
w. 1894 

orientalis. L. (non seq. 1)*) rs. 10 

p. 4 w.6 

Sponia Andarcsa. Commers. Hrb. 

orientalis. Mill. vid. C. Tournefor- 

tii. . . 

orientalis. Hortul. vid. cordata. 

pumila. Pursh. b. Rs. 9 
rhamnoides. vid. Zizyphus iguanea. 

H. et B. ty. Rs. 14 
rugosa. Willd. 1). Rs. 12 w. 8 
scabriuseula. vid. occidentalis. 
sinensis. Pers. % (non Willd.) Rs. 5 

p. 6 

ttfcenm. Wffd. vid. C. Willdeno- 

wiana. 
tenuifolia. Lam. %. 

C. occidentalis. L. var? Pers. 2 p. 

Tournefortii. Lam. t). Rs. 5 \v. 3 

C. orientalis. Mi//, (non L.) 
Planera abelicea. Schult? 

trinervia. Lam. %. As. 17 w. 10 
Willdcnowiana. Schult. I7. Rs.6 

C. sinensis W/W. arb. (non Pers.) 

CENARRHENES. Labil. Rs. 53g 
nitida. Labil. 1). Rs. 1 

CENCHRUS. Lin. Rs. 201 p. i34 

w. 119 

aegyptius. vid. Dactyloctenium ae- 

gyptium. 
alopecuroides. vid. Penicillaria cy- 

lindrica. 
asperifolius. vid. Gymnotrix cen* 

chroides. 
australis. Pi. Br. Rs. i5 
Brownci. /{. et 5. Rs. 20 

C. inflexus. R. Br. (non Poir.Y 

caliculatus. Cav. Rs. 16 p. 5^ 
capitatus. vid. Scsleria echinata. 
carolinianus. vid. tribuloides. 
ciliaris. vid. Pennisetum cenchroi- 
des. 
echinalus, i. 0. Rs. 2 p. 3 w.3 

Pantrastrella muricata. Moench. 
Elymits caput medusae. Forsk. (non L.) 

(non Sesleria echinata.) 

frutescens. L. b- RS. 14 p- n W.io 
eeniculatus. Thunb. 0. Rs. 8 p. 9 

T/ w. 7 

Panicum gcniculatum. Thunb. fl. c- 

gracilis. Beauv. 

granulans, vid. Manisuris granu- 
lans. 
hordeijormis. vid. Gymnotrix cen- 

chroides. 
inilexus. Poir. (non R. Br.) Hs- 9 
inflexus. R. Br. vid. C. Brownci. 
lappaceus. L. p. 1 w. 1 

Ceutotheca lappacea. Beauv. rs. 295. 1 

linearis, vid. Lappago racemosa. 

marginalis. Rudg. Rs. 21 
mucronatus. via. Dactyloctenium 

' mucronatum. ' 


Cenchrus — Centaurea ' 

CENCHRUS. Lin. RS . 201 P. i34 L. w. 119 muncatus. L>. Cr). Rs.g 

Phalaris muricata. Forsk. 

Panicum sqaarrosum. Koenig. w. 127. 37 

Panicum ccncliroides. Lam. 

Trachys murronata. Pers. 160. 1 

myosuroides //. ct B 0. Rs. 18 

orientalis. vid. Pennisetum orien- 
tale. 

ovatus. Lam. Rs. 12 
par vi (lor us. Pair. Rs. 6 
pilosus. //. el B. 0. Rs. 1 

.#. et B. ©. Rs. pungens. 
purpura sccns. 
Thunb. 0. Rs. 10 p. 10 w. 9 

Panicum hordei forme, var, y. Thunb. jap 

racemosus. vid. Lappago racemosa. 
ramosissimus Poir. Rs. 5 
rufescens. Desf. Rs. 4 p. 7 

Cynosuri species? Beauv. 

setigerus. Forsk. I hi. Rs. 7 
setosus. vid. Pennisetum setosum. 
spicatus. vid. Holcus spicatus. 
spiuifex. Ctfi>. --p. 6 

(cfr. C. tribuloides.) 

tomentosm. Poir. Rs. i3 
tribuloides. .L. 0. Rs. 1 p. 4 

C. carolinianus. Walt. 

C. spinifex. Cav. (sec. Vahl.) 

CENIA. J ass. P . 188a 

turbinata. Jwss. ©. p. 1 

Cotula turbinate. L. Spreng. 
Lidbeckia turbinata. IVilld. 

CENT ACREA.Li/..F. 1929 w w. 4 j 514. 3 „ - _„ .. l548 

'Cyakus. Gaerf. Moench.il. Witt. 
*abroranifolia. Lam. p. 49 
acaulis. /.. 4. (non Forsk.) p. 122 

W. 110 

acaulis. Forsk. vid. prolifera. 
acicularis. Sib. et 5m, 2J.. > 
Adami. mild. 0. P. 87 w. 79 

C solstitialis. />a//. Habi. (non I.) 

ap gyptiaca. £. ©. p. 9 8 w. 92 

C. eriophora. Forsk? (non z.. sec. Belil) 

africana. i.aw. 2J.. P. 5 w. 10 
ajata..Lam. 2J.. p. 64 w. 58 
aba. L. 2J.. p. 72 w.65 
alexandrina. Belil. 
ajpina. £. 2J.. p. 6 w. 11 
altaica. Spreng. Fisch. %. 
amara. L. %. (non Habl.) p. 70 

w. 64 

< cf r. C. bracteata.) 

ctmara. Habl. vid. trinervia. 
•dmherboi. vid. suaveo'ens. 
"mbracea. vid. bat a. 

an g>istifolia. Sdirank. vid. C. Ja- 

cea. «"gustifoUa. Mill. vid. montana. 

^apula. Lam. 0. P . 85 w.90 

arachnnidca. Vioian. % % p. 59 
ar enaria. J)'6m. 0. p. i36 w.3 

# c paniculate. Lam ? (sec. itorst.) 

ar gentca. L. t>. p. 43 w. 44 
ar 6°phylla. mild. D. w. k. Sup. p. 61 

(Gen. 644- Spec. 7781*) Centaurea i 7 3 CENTAUREA. £i7i.p. 1929 w.1548 

armoracifolia. Sib et 5m. 2|.. 
aspera. L. 0. 2j.. p 97 w. 08 

Calcitrapa aspera. Cass. 

♦atrata. Willd. %. p.34w,32 
♦atropurpurea. /J et h. 2J.. p. 57 w.55 

(cfr. C. calocephala.) v 

aurea. Ait K 2J.. p. 127 w. n3 
auriculata. Sprang, (non Balb.) 
auriculata. Balb. 2J.. p.gi 

C. seridis. L. var? Perj. 

austriaca. Willd. Q\.. p. 14 w. 17 

C. phrygia. J acq. Find, (npn L.) 
C. nigra. L. var. /3. Whlbg. 

axillaris, vid. seusana. 
babylonica, L. Mont. 2{.. p. 77 w. 70 

Serratula babylonica. L. Spec. 

badensis. Trait. 2J.. 
baJsamita. Lain. 0. p. 24 w.5i 
bannatica. //. P^sf. Zeyh. 2{.. 
Be/ten. vid. Serratula Behen. 

bcnedicta. .L. ©. p. 104 w. 89 

Cnious benedictus. Gaert. 

bracteata. Scop. Bert. 2J.. 

C. amara. L? (sec. f7».) 

caespitosa. vid. sphaerocepbala. 
Calcitrapa. .L. ©. o*. p. 99 w. g3 

Calcitrapa stellata. Lam. ft. fir. 
Calcitrapa Hippophaestrum. /7. JfWf. 

calcitrapoides. i>. 0. (non sequent) 

p. 101 w. 94 

calcitrapoides. Thuil vid. myacan- 

tha. 
calcitrapoides. Hortul. vid. C. Pou- 

zini. 
calendulacea. vid. Zoega leptaura. 

calophylla. IVilld. Q. w. *. 070. 23 

C. atropurpurea. JY. et H. var. /?. Poir. 

eana. AV6. et 5m. 2|.. 
canaricnsis. Willd, >>. w. e. p. 928 
candidissima. vid. C. Cineraria. 

capillata. 7^. p. 16 w. 19 
Carduus. vid. Atractylis. humilii. 

•Carelli. (Rceusch.) 
carojiniana. /4W/. 
carpatica. vid. seusana. 
caucasica. Bbrst. vid. ochroleuca. 
caucasica. Hort. vid. seusana. 

Centaurcum. L. 0- 2J.. p. 7 w. 12 
centauroides. Z/. 2J.. p. 117 w. io5 

C. la ti folia. Dietr. 
(cfr. C. tatarica.) 

cerinrhi folia. Sib. et 5m. 
*cheiranthifolia. Wittd. 2J.. p. 32 w. 3o 
cichoracea. -L. p. 128 w .114 
cicutaefolia. Hornem. Cineraria. L. 0. 21- (non Jacq.) 

p. 44 Wi4* C. candidissima. Lam. 

Cineraria. Jacq. vid. cinerea 
cjnerea. Lam. %. p>45 w.4* 

C. Cineraria. Jacq. 

C. Cineraria, /3. L. 

mild. p. 112 w. io# coerulescens. 
C. virgata. Cov? Lam? (no* Wild) 


174 Centaurea CENTAUREA.jLi/i. P.1929W.1548 

collina. L. 3J.-p.h8 w. 106 

C. sylvatica. Pourr, (sec. Lapeyr.) 

conifera. vid. Leuzea conifera. 
coriacea. W. et H. %.■ P.5i w.46 
coronopifolia. Lam. ©. p. 23 w.26 

/?. C. exaltata. Mass. Push. Adam. 
C. reticulata. Bbrst. 

corymbosa. vid. maculosa. 
Crocodylium. L. 0. p 124 W. 118 

. Calcitrapa cucullata. Moench. 
Crocodilium. Spreng. 

cruenta. Willd. % w.E.970.32 
Crupina. L. O. p. i33 w. 1 

Crupina vulgaris. Cass. 
Cyanus lanceolatus. Moench. 

crupinoides. Desf. 0. p. i34 W. 2 
cucullata. §preng. 
cuncifolia. Sib. et Sm. ©. 
cyanifolia. Poir. 
Cyanus. L. 0. p. 37 w.35 

Cyanus segetum. Fl. fYett. 

♦dealbata. Wild. 2J.. p. 48 w. 43 

J3. C. procumbens. HabL Gmel. it. (non 
Balb.) 

*decipiens. Thuih 21. p.3o 

C. jacea var. (3. Dec. 

decumbens. Dubois. 2J-. p. 69 

(3. C. simplex. Murr. 

depressa. Bbrst. Stev. 
deusta. Tenor. , 

diffusa. Lam. %. p. 110 

(cfr. C, parviflora.) 

•diluta. Ait. %, p. i63 

C. elongata. Schousb. w. 5 7 
(cfr. C. subspinosa.) 

discoidea. vid. flosculosa. 
drabifolia. 5i4. ct 5m. 2J.. 
dubia. Suter. (non Gmel.) 

C. nigra. L. var? 

dubia. Gmel. it. vid. Xeranthemum 

annuum. 

elata. Poir. 

elegans. vid. Galactites tomentosa. 

elongata. Des/. 2J.. (non Schousb.) 
elongata. Schousb. vid. diluta. 
♦eriophora. -L.©. (non Fa rs A.) p. 102 

w.91 

Calcitrapa eriopbora. Moench. 

eriophora. Forsk. vid. aegyptiaca, 
erucifolia. L. 2J.. p. i37 w. 8 
cryngoides. Lam. 2J.. p. 116 w. 104 
exaltata. vid. coronopifolia. 
frrox. £>e5/. %. p. 81 w. 76 

Cabitrapa ferox. Moench. 

Fischeri. Willd. %.. En. Sup. p. 61 
flosculosa. Willd. 2J.. p. 19 w. 22 

C. discoidea. Balb. 

C. pcctinata. L. var. Balb. 

fruticosa. vid. Staehelina fruticosa. 

his rata. Desf. p. 106 w.96 
Galactites. vid. Galactites tomen- 

rosa. 
glastifolia. L. %. p. 78 w. 71 
„auca. Muss. Push. 0. P. 2 
C. mwschaU. L. var, /§. 5&r*f. » w. 4 (Gen* 644 Centaurea 
CENTAUREA.£i7i. p.1929 w.i548 

globosa- Fisch. 
glomerata. vid. prolifcra- 
heteropbylla. Willd. ©. p. 96 w.87 
humihs. vid. C. jacea. 
hybrida. All. o* p. 107 w. 97 
byssopifolia. Vahl. t). p 4 22 w. i5 
•Jacea. .L. 2|.. p. 68 w. 63 

oc. C. J. humilis. Schranh. 
f3. C. J. angustifolia. Schranh. 
y. Cyanus collinus. FL Wett. 

jaccbaeaefolia. Lam. p. 1 13 w. 101 
incana. vid. pubescens. 
*intybacea* Desf. %.. p. 47 

(3. C. leucantba. Pourr. 

involucrata. Lam. 2J.. p. 17 w. 20 
Isnardi. Z#. 2|.. p. 90 w. 8a , 

Calcitrapa heterophylla. Motnch. 

•italica. Pers. %- p. 52* 

C. scabiosa. var. /3. Lam. 

Rarschiana. Scop. Wulf. 
lanata. vid. Carduus lanatus. 
leucantha. Adam. vid. ochrolcuca. 
leucantha. Pourr. vid. intybacea. 
leucocephala. H. Erf. Zeyh. 2J.. 
limbata. Link* 
linifolia. L. 2j.. p. ai w. 24 
Lippii. L. ©. p. i35 vv. 9 

Ambcrboi. Adans. 

livoniana. Weinm. 

lyrata. Commers. (et? Russ. non 

Bellar.) p. 94 
lyrata. Bellar. vid. Rhaponticum 
scariosum. 
♦macrocephala. Muss. Pusk. %. p. 65 

w. 5a 

♦maculata. iam. 2J.. p. 46 

C. corymbosa. Pour. 
(cfr. C. paniculata.) 

maxima, vid. verbascifolia. 
♦melitensis. £,. 0. p. 86 w. 78 

Calcitrapa conferta. Moench. 

membranacea. Lam. 

Cnicus uniflorus. L? 

micrantha. vid. paniculata. 
mollis, vid. C seusana. 
•montana. L. %. p. 36 w. 34 

f3 ? C. angustifolia. Mill. 

(cfr. C. seusana , c. Tiiumfetti.) 

moschata. L. 0. p. 1 w. 5 

C. ambracca. Schhr? 
(cfr. C. glauca.) 

Moschus. (Raeusch.) 
mm ronata. vid. pumila. 
multifida. vid. pubescens. 

mult i Qora. Pers. 88* 
muricata. L. 0. p. 129 vv. n5 

Calcitrapa elongata. Moench. 

mutabilis. 5r. Amans. 
myacantha. Dec. p 100 

C. calcitrapoides. Thuil. (non L.) 
Calcitrapa myacantha. Cass. 

nana. l)es/. 2}.. p. 9 w. 14 
napifolia. L, 0. p-g5 w. 86 

Calcitrapa napifolia. Moench. 

neglecta. Willd. 2J-. w.k- Sup.p°» 

Spec. 7843.) • Centaurea Ce 175 


CENTAUREA Lin. P. t 929w#1 5 4 8 CENTAUREA. Lin. P. 1929^,548 
nervosa. Wi lid. 4. w. k- 9 70. 6 ' j p»|| a ta. A 0. p. 2 5 w.85 4 nicaeensis. All. a*, p. i 5 vv. g5 
♦nigra. Z,. 0. o*. (non Lam.) p. 27 

w. 27 

Rhaponticum ciliatum. Lam. Jfl. fr. 

Jacea nigra. Mdench. 

(cfr. C. dubia, nigrescens.) 

Jiigra. .Lam. vid. pratensis. 
nigrescens. /£7#d. 4. p. 29 w. 28 

C. schmenitzensis. Hortul. 
p. nigra. L. van fYhlbg. 

nitens. JBi/vf. 0. p. 74 w.67 

nudicaulis. vid. Serratulanudicau- 
lis. 

•ochroleuca. M«». PasA. 4. p. 33 

• w, 3i 

C. leucantha. Adam. 
C. caucasica. Bbrst. 

*orientalis. L. 2J.- (non Hortul) 

p. 58 w. 54 

C. theiantha. Spreng. 

orient alis. Hortul. vid. tatarica. 
ornata. Willd. p. n5 vv. io3 
•ovina. Pall, in Wild. 
ind. t. } p. 3g w. 37 
OtfiVia. Pa//, ind. t 

pallescens. 
*paniculata. Delil. 

L. 0. o* (non Puff. vid. parviflora C. micrantha. Gme/. it. 
C. macula ta. Ham. (sec. 

panicu/ata. Lam. vid (non Lam.} 
p. 40 w. 38 

Bbrst.) arenana. 
arviflora. Desf. &*. p. 109 w.91 

C. diffusa. Lam. (sec. Wiild.\ 
C. ovina. mild.) Pall. ind. t. (non Pall, in W. l 8 pectinata. L. 2J.. P . i5 

(cfr. C. flosmlosa.) » 

Penicillara. Detih 
^Peregrina. L. %. P . i3o vv. 116 
P hr )g la . L. %. (non Jacq.) p. 11 

^ r Xgia. Jac 7 . vid. ausrriaca. ' 

"ens. p f/ tf. P . 67 vy.62 

PVycephata. vid. Lcuzea conifcra. 
PjJ'yacanlha. W//rf. O. p. 92 w. 83 

c - caespiiosa. JSrof, 

rottii. vid. sicula. 
^ouzmi. Z)ec. a*. 

c - ralritrapoides. Oncra/ia*. 

P r atensis. 

C - n «gra. Lam? 

P r ocumbens. 7%m7. 4. p. 28 -5a/6, (non JfaM.) 

J r *ttimfc/,,. Hahl vid. dealbata? 
P'obfera. JW. 0. P . q3 

*• glomerata. r«A/. 
£ straminea. W//rf. 

nfl C * araulis - Forsk. (non L.) 

P^escens. Wild. 2J.. p. 120 w. 108 

l - »ncana. £^/ ? 

f; b 'gera. i> w /. p. 126 

^anopsis radiatissimaB Cafs 

PUlche ^ima. W//A 2L p. 55 w. 5„ pumila. jL. 2/.. p. 123 w. 119 

C. mucronata. Forsh. 

pusilia. Tnuil. 0. 

pyrenaica. Spreng. 

radiata. L. Syst p. 32 w. 117 

Serratula xeranthemoides. Bbrst. 
Xeranthemum erucifolium. L. Spec. 

*ragusina. L. % p. 42 w.40 

Cyanus rotundatus. Moeneh. 

raphaniaa. Sib. et Sm. 2/.. 
refleia Law. %. p. 114 w . 102 
repens. L. 2/.. p.66 w. 61 
reticulata, vid. coronopi folia. 
Rhapontica. vid. Rbaponticurn s< 
riosum. 

rigida. Wffrf. %.. (non -Rum.) w. 

Sup. p. 6 % 

rigida. -ftzm. 

rivularis. JSrof. 1). p. 12 
rcrnana. -L. 0. p. 83 vv. 75 
rosea. 2J.. 

Oyanus roseus. Baumg. 

Jfacea graminifolia. Lam. fl. fr. rupestris. 

ruthenica p. 119 w. 107 

id (Gea. 644. JLam. 2J.. p. 8 w 
rutifolia. 5/6. et «Sm. 2/.. 
sabulosa. Fisch. Hornem. 0. 
snlicifolia. Bbrst. %. p. i5 w. 16 
' sjjlmatica. L. p. 125 vv. 112 

Calcitrapa brevispina. Aloench. 
Crocodilium salmaticum. Spreng. 

sanguinea. Spreng. 
*S'cabiosa. 2J.. L. p. 52 vv. 47 

Jm ea scabiosa. Lam. fl. fr. 
C. sylvatif a. Pour. (sec. Poir.) 
J3. C. tenui folia. Schleich. 
if cfr. C. italica.) 

schmenitzensis. vid. nigrescens* 
*sempervirens. L. 2J.. p. 5o w^ 4^ 

Cyanus liastatus. Motnch. 
(cfr. C. uliginosa.) 

seridis. -L. 21- p. 82 w.74 
serraluloides. Hrock. 
*sessilis. Willd. p. 61 vv. 56 
seusana. /W. 2(.. p. 35 

C. axillaris. Willd. w.33 

C. carpatica. Geners. 

C. caucasica. Hortul. (non Bbrst.) 

C. montana. Pfl//» ind. t L. var. Poi>. 

Whlbg. 
C. stricta. ^. et K. 

I 

variegata. Lam. Baumg. 

C. v. campestris. Baumg. 

C. v. nana. Baumg. 
C. v. mollis. Baumg. 

mollis. iy. et A. 

*sibirica. -L. 2(.. p. 60 vv. 55 

sicuia. -L. 0. (non Leyss.) p. 88 

IT- 8a 

C. Pottii. Hortul. 
Calcilrapa fusca. Motnch. 

sicula. Leyss. vid. solstitialif- 
simplex. vicL decumbent. 

pec 7897.) c. 

OL. 

IB. 

c. I76 Centaurea Centaurella CENTAUREA. Lin. P. 19-29 w. 1548 
solstitialis. L. 0. (non Pall.) p. 84 

w. 77 

C. sicula. Leyss. (non L.) 
Calcitrapa solstitialis. La/n. fl. fr. 

solstitialis. vid. C Adami. 
sonchifolia. L. 0. p. 80 w. 73 

Cakitrapa sonchifolia. Moench. 

sordida. WdU. %. p. 121 w. 109 
sphacrocephala. L. %. p. 89 w. 81 

fi. C. caespilosa. JWi/. CpioL 

*spinosa. L. %■ p. 4* w.09 

spinoso ciliata. Seenus. 

splendens. L. a* p. 75 w. 66 

gquarrosa. Wdld. p. 108 w. 98 

Steveni. Bbrst. %. 
*Stoebc. L. 2J.. 0. p. 54 w. 49 

straminca. vid. prolifera. 

strict a. vid. seusana. 
strobilacea. Scot). %. 
suaveolcns. Willd. 0. p 3 w6 

C. Amberboi. Lam. 
C. moschata lutea. Hortul. 
C. moschata. jS. Amberboi. L. 
Chryseis odorata. Cass. 

subspinosa. - - 0. 

- Cakitrapa subspinosa. Mo inch. 
' p. diluta. AiV? 

Bulphurea. Willd. 0- w. e. q 
syluatica. vid. collina et C 
biosa. (non .3$ 
Sea- tayana. Brot. 2J.. p. 75 w. 68 
tatarica. 1>. %. p. 53 w. 48 

C. centauroides. L. var. /?. Bbrst 
C. oricntalis. Hortul. (non L.) 

tenui flora. Fisch. %. 
tenuifolia. vid. C. Scabiosa. 
theiantha. vid. orientalis. 
tingitana. L %. p. i3i w. 120 
transalpina. 'Schleich. 
trichocephala. Bbrst. 2J.. p. 20 w. s3 
trinervia. Steph. 2J.. p. 62 w. 5g 

C. amara. Habl. (non L.) 

Triumfetti. All %- p 3i w.29 

C. montana. L. var. Bertol. 

uliginosa. Brot. 

C. sempcrvirens. L. var? Link. 

unitlora. L. %. p. 18 p. 21 
variegata. vid. seusana. 
verbascifolia. Vahl. t). p. 4 

C. maxima. For&k. Centaurella — Centrolepis 

CENTAURELLA. Mich. rs. 4 
Centauruim. Pers. i83 s 

autumnalis. Pers. 0. Rs. 3 p. a 

C. paniculata. Mich. 
Bartonia tenella. Miihlbg. 
Sagina virginica. L. w. 271. 5 

paniculata. vid. autumnalis. 
verna. Mich. 0. Rs. 1 pi 

f3? C. v. uniflora. AfccA? 

CENTAUHIUM. -Ra/n. .Bore*/*. 

Erythraea. vid. Erythraea grandi- 

flora. 
malabaricum. vid. Exacum hete- 

roclitum. 
vulgare. vid. Erythraea Centaury 

urn. 

CENTAUHIUM. Pers. vid. Centau- 
rella. 
CENTELLA. Lin. vid. Hydrocotjle. 

CENT1IRISCUS. Spreng. vid. An- 
thriseus. 

CENTIPEDA. Lour. 

orbicularis, vid. Cotula minima. 

CEKTHOTHECA. Desf. 

lappacea. vid. Cencbrus lappa- 

ecus* 

CENTRANTHERA. 7i. .Brou;*. 

XIV. * 

liispida. /I. -Br. 

CENTRANTHUS. Dec. Rs. 22 

Kkhtrakthus. AVcA. 

angustifolius. Dec. %. Rs. 2 

Valeriana angustifolia. Mill- «•• 7 7» % 

, w. 7 5 - ' 

Valeriana monandra. Fill. 

Valeriana rubra, var. ff. L. 

Calcitrapa. Dufres. O. Rs.S 

Valeriana cal< itrapa. L. p. 77.5 w. 7^* s 
(cfr. C. orbiculatus.) 

latijolius. vid. ruber, 
orbiculatus. R et S. 0. Rs. 4 

Valeriana orbiculata. Sib. et Snu 
Valeriana rotundifolia. Sib. et Sm. »» 
ic&n. w. 7 ■ 

Verutrum, L. O. p. io3 w.111 

Calritrapa Verutrum. Moench. 
Crororlilium Verutrum. Spreng. 

virgata. Lam. (non Cav.) p. 38 

w. 36 

virgata. Cav. vid. coerulescens. 
vochirensis. Bernh. 2J.. 

CENTAURELLA. Mich. Rs.Mo 

Ckstauril'm. Pers. 283 AisdR£WSia. Spreng. 

Bartonu. M'dltlbg. (sec, Spreng.) 
aestivalis. Pursh. 0. Rs. 2 

#. C. ae. uniflora. Pursh. Centranthus Calcitrapa. Dufr. var. ltoM r 

ruber. JD*c. 2J.. Rs. 1 

C. latifolius. Dufr. > 

Valeriana rubra. L. r* 77* I VV ' ^' I 

CENTROLEPIS Labil. rs. 35 
*Dkvauxia. R. Brown, 
aemula. vid. C Patersoni. 
♦aristata. if. Br. fts.9 

*Banksii. J?. Br. RS.7 
*Billardieri. vid. fascicular^. 
cuspidigera. vid. fasciculans- 

*e\serta. Jf. ^r. Rs. 6 
fasdcularis. Labil Rs.5 

C. cuspidipera. Rudg. 
Devauxia Hillardi^ri. R. Br. 

*Patersoni R. Br. Rs. 2 . C. aemula. Radge. 

♦pulvinata. R. Br. Rs. 1 
*pirsilla. R Br. Rs. 8 
-strigosa. R Br. Rs.3 
*tenuior. R. Br- Rs. 4 

(Gen. 649« ; Spec. 7942.) 


* Centunculus — Cephaelis 

CENTUNCULUS. Lin. Rs. 433 
p.287 w. 224 vid. Cerastium. 
angustijolius. vid. Cerastium stri 

ctum. 
lanceolatus. Mich, 0. Rs. 3 p. a 
minimus. L. 0. Rs. 1 p. 1 w- 1 

(cfr. C. simplex.) 

pentandrus. vid. Anagallis pumila. 
rigid us. vid. Cerastium strictum. 
simplex. Hornern. Jh dan. 

C. minimus. L. var. <S/?r. 

CEODES. Forst. X. 1 v 

CEPA. Moench. Bernh. vid. Allium. 

flcxuosa. vid. Allium illyricum. 

ventricosa. vid- Allium fistulosum. 

vulgaris, vid. Allium Cepa. / 

CEPHAELIS. Swartz. Rs.898p.452 

w. 357 
Cephaleis. /'a/i/. Eel. 

Callicocca. Schreb. ^Gmel. Syst 

•Tapooomaea. Aabh Poir. 
•^alba. Aabh ty. rs. 7 p. 7 w. 7 
•axillaris. Su>. t). Ks.4 r- 5 \v. 5 
bidentata. 

bubalina. Thunb. Wdld. Ms. Rs.20 
Pers. h. Rs. i3 1). Rs. 10 p. 12 

Lonicera bubalina. L. w. 361.9 

Carapichea. vid. involucrata. 
colorata. - HJfmsg. mild. Ms. crocea. Meyer. 1), Rs. 1 1 
dichotomy Rad ty. 

Rs. 18 

1 or 
O D. (non mild.) 

Rs. i5 

dichotomy mild. vid. C. Hoff- 
mannseggiana. 
relata. $w. t 7 . Rs. 5 p. 4 w. 4 
emetica. Pers. t>. p. i3 

Callicocca Evea. i*rof. 
Psychotria emetica. L. rs. 889. 3 3 w. 

349-3o 
(dr. C. Ipecacuanha.) 

gemmiflora. mild. Ms. t). Rs. 16 
rftlabra. ^/i6/. D. r s .6 p. 8 w. 8 

Huffmauuseggiana. R. et 5. £. Rs. 2.5 

# C. dichotoma. HUM, Ms. (non Rudg.) 

involucrata. mild. 1,. Rs. 10 p. 9 

C. carapichea. Raeusch. 
Carapichea guianensis. Aubl. 
Cailicor.ca guianensis. Ginel. Syst. 

Ipecacuanha. Tuss. r). Rs.9 

Callicocca Ipecacuanha. Brot. 
Cephaelis emetica. Pers. (non Psycho- 
b tna emetica. L. sec. Kunth.) 

Justiciaefolia. Rudg. Ity. Rs. 14 

^icroccphala. Wild. Ms. (H.elB.) 
# 2J.. Rs. 19 

rouscosa. «Sa;. D. Rs. 1 2 p. 1 1 w. 1 2 

Morinda musrosa. Jaco\ , 

patabe?. vid. Patabaea coccinea. 
prunifolia. //. ct B. 1). 
Pubescens. HJfmsg. mild. Ms. ft. 

* Rs. 17 

Punicea. fahl t). Rs.3 p.3 w.5 
T Purpurea, ^ui/. t). Rs.8 p. 6 w.6 

remformis. vid. Psychotria herba- 
cea. Cephaelis — Cephalaria 177 

CEPHAEL1S. Stuart, rs.8q8p.45*' 

w.357 
rubra. Hffmsg. mild. Ms. 4. r.s. 22 ' 
salicifolia. iVilld. Ms. (//. ct U.) 

/ Rs. 21 

sessiliflora. vid. Patabaea cocci- 
nea. ; 

tetrandra. vid. Evea guianensis. 
f 'tomentosa* ^u&£ ?;. *s. 2 p. 2 w.t 

■violacea. ^u&/. t>. rs. i p. i w. 1 

violacfolia. //. ct B. %. 

CEPHALANTHERA. Rich. vid. Se- 

rapias. 

CEPHALAJYTHUS. Lin. rs. 428 

p. 224 w. 170 
angustifolius. Lour. ty. rs. 7 
chinensis. vid. Nauclea purpurea, 
montanus. Lour. ty. rs. 4 
occidentalis. Z>. t). rs. 1 p. 1 vr. 1 

C. oppositifolius. Moench. 

oppositifolius. vid. occidentalis. 
orientalis. vid. Nauclea orientalise 
pilulifcra. Lam. ty. rs 5 
piluliilorus. W/W. ty. rs. p. 523 
procumbens. Lour. ty. rs. 8 
salicifolius. //. et B. ty. rs. 2 
stellatus. Lour. ty. rs. 5 
CEPHALARIA. <Sc/*/W. rs. 406 

•fLEPicEPHALus. Lagas. 

*Scabiosa. Lin. Aut. cit. p. 226 w. iyi 

♦albescens. WMd. %■ rs. i4 » *• 

125. 4 

C. leucanthema. R. et 5. rs. 1 5 
Cerionanthus leucanthus. Schott. 
Lepicephalus leucanthus. Lagas. 
Scabiosa leucantha. Lag. 
Scabiosa leucoccphala. Aator. 

^*alpina. L. %. rs. 1 p. 1 w. 1 

Succisa alpina. Jdoench. 
Cerionanthus alpinus. Schott. 

*ambrosioides. Sit. et Sm. 2[. 
+*attcnuata. L. fil. %. (D. L.) 

p. 4 w. 4 

J" Scabiosa trifida. Thunb. 

/8. Scabiosa verbenaca. Lam. 

*bidens. Sib. et Sm. o\ Rs. 9 
f *centauroides. Lam. 2J.. (non MHt) 

RS. l5 P- IO W.K. 125-9 

Scabiosa laevigata. }V. et K. 
Cerionanthus laevigatus. Schott. ' 

Succisa laevigata. Spreng. 
Scabiosa transylvanica. All? (non L.) 

f '"corniculata. IV. et H. 2J..RS. 16 p. 9 

Succisa corniculata. Spreng. 
(cfr. C. uralensis.) 

*cretacea. Bbrst. %. rs. 20 

Scabiosa coriacea. JYilld. e. i 2 5. S 
Lepicephalus coriaceus. Lag. 
Cerionanthus cretaceus. Schott. 

•f**decurrcns. Tnunb. %. Rs. 1 
*diandra. Lagas. rs. 22 

Pterocephnlus diandrus. Las'. 

elata. vid. tatarica. RS. 8 
RS. 5 p. 16 

vy. i3 (Gen. 654* Spec. 7991.) graeca. R. et S. %. Rs.2 

Scabiosa decurrens. Slb.etSm. (non Thunb.) 
Scabiosa flava. Sib. et Sm. in add. 

M 


l 7 8 Cephalatia — Cephaloxis 

CEPHALARIA. Schrad. Rs. 406 
•Scabiosa. Lin. Jut. cit. P. 226 w. 172 
•HbumiltS. Tkunb. rs. 18 p. i5 w. 12 
*inv6lucrata. Sib. et 8#h ©. ^. 24 

S. papposa. L. Spec. ed. i, (non L. 
Syst.) 

Pterocephalus involucratus. Spreng. 

+*leucantha. L. 2}.. (et ? Scop.) rs.iS 
1 . P. 8 w. 8 

* 

Succisa leucantha. Moench. Spreng. 
Scabiosa rigida. Mill? (non L.) 
$. Scabiosa Trenta. Hacq. 
Scabiosa Hacquctii. Poir. 

(cfr. C. uralcnsis.) 

leucanthema. vid. albescens* 
*papposa. L. Syst. 0. inon L. Spec.) 

us. si P. 52 w. 4o K Pterocephalus Vaillautii. Lag. 
Pterocephalus marcescens. Moench. Pterocephalus papposus. Spreng. 

*plumosa. Link. '2\. Rs. 26 

Pterocephalus plumosus. Spreng. 
Scabiosa gramuutia. Broi. (non L.) 
Scabiosa papposa. Gaert. (non L.) 

4*riRida. Z. tj. (non Mf7£) RS.4 P. 3 

w. 3 

•[••scabra. Z. fil. 1). Rs. 6P.5 w,5 
syriaca. Lj. rs. 10 P. 7 w. 7 

Scabiosa « ibirica. Lam. (sec. Poir.) 
Scabiosa dichotorna. Lam. 

♦tatarica. L. %. rs. 21 P. 17 w. i4 

C. elata. Schrad. 

Scabiosa altissima. mill, (non Jacq.) 

Scabiosa elata. Hornem. 

Scabiosa giganlea. Ledeb. 

Ccr.onantlms tataricus. Schott. 

Scabiosa atrata. Lag? 

Lcpicephalus atrattis. Lag ? 

f*transsjivanica. Z. O. (non All.) 

R5.7 p. 6 w.6| 

Su» cisa transylvanica. Spreng, 

Succisa pcutaphylla. Moench. ' ' 

furalensis. Murr. %. (non 0.) et? 
Bbrst. 

Scabiosa corniculata. W. et H. 
Scabidsa talarica. IJabl. 
Scabiosa leucantha. Pal. ind. t. (Syn. 
sec. Bbrst.) 

•J-*ustu1ata. Thunb. 2J.? rs.3 P. 2 w.2 
Vaillantii. Schott. 0. R*.it 

Scabiosa gyriaca. /?. L. y. Dec. 
(non Scabiosa sibirica. Lam.) 
Ccrionanllius Vaillantii. Schott. 
Succisa lanrifolia. Moench. 

*Wiliichii. link. 0. At. i5 

Scabiosa papposa. Hortnl. 

Knautia phtmota. Ilnrtul. (non? L.) 

(cfr. Scabiosa ptumosa.) 

CEPHALOPHORA Cav. p. 1808 

w. 1463 Ceraia — Cerastium 
CERA 1,4. Lour. XX. 1 

simplicissima. Lour. 

Epidendrum Ceraia. Raeusch. 
Dendrobii species? Sw. 

CER ANTHER A. Beauv. rs. 1007 
dentata. B atw. 1) Rs. 1 
subintfgrifolia. Bauv. 1). 'Rs. 2 

CERANTHUS. Schreb. 

Schreberi. vid. Linociera com- 
pacta. ' 

CERASTIUM. Lin. P. 1147 W -9 CI 

alpinum. jL. %. (non? All.) p. 16 

C. latifolium. Lightf. (non L.) 
Centunculus alpinus. Scop. 
#. C. a. hirsutum. rVhlbg. 
/3. C. a. glabratum. Whlbg. 
(cfr. C. lanuginosum.) 

alpinum. All. vid. strictum. 
alsinoides. Pers. P> 8" 
anomalum. AK et H. 0. a*. 

p. 10 

Stellaria viscida. Bbrst. 

aquaticum. vid. Stellaria aquatica. 

argenteum Bbrst. %. 

arvense. L. 2J.. p. 12 w.7 $ 

CenHunrulus arvensis. Scop. 
Myosotis linearis. Moench. 
(cfr. C. s dictum.) 

atratuirf. Lapeyr. 
barbulatum. nTilbg. 
braehypetalum. Pers. 0. p. 5 

C. viscosum. Poll, (non L.) 

braclealum. Schmaltz. 
caespitosum. V\ r . et Ft. 
campanulatum. Vivian. 

C. ligusticura. f'iv. 

camptioratae folium, vid. suffruU- 

cosnm, 

arinthiacum, Vest. glauca. Cav. d*. 2\.. r.\ w. 1 
CEIMIA L T U S. Labil. XI. 6 

follicularis. Labil. 2J.. 

CEPHALOXIS. £>e? u. 
jlabellata. vid, Juncus repens. 

(Gen. 659. Spec, fio5g.> 
(cfr. C. ova turn.) 

eonalum. Wdtd. 0. 

davuricum. l'isch. Spreng. 2J.. t 

decundtum. vid. Sagina cerastioi- 

des. 
dichotomum. L. 0. p. 14 w. 9 

Myosotis dichotorna. Moench. 

diffusum. Pers. 2J.. 
dioicum. ^4/f. 2}.. P. 23 w. 17 
elongatum. Punh. 2J.. 
fill forme. Schleiclx. 
fimbriatum. Ledeb. 
fontanum. Baumg. 4» 

frigidum; Bbrst %. 

C. puipurascens. Adam. 

fiiivum. Schmaltz. 
glabrrrinium. Lapeyr. %• 
glomeratum. vid. vul^atuni, 

grandtflorurn. IV. ct /i. 
illyricum. Ard. 0. 

c" pilosuw. Sib. et 5w. (non jL«d«*-> 

incanum. Ledeb. 

lanatum. Lam. %.. p. 18 w.b.554.7 

Myosotis lanata. Moench. 

lanuginosum. PVilld. 

C. alpinuin. L. var. Whlbg* Cerastium 
CERASTIUM. Lin. P. 1147^9*1 

laricifolium. ViH. 

(cfr. C. suifrutieosum.) 

latifolium. L. 2J., P. 17 w. 18 

(non Stellaria cerastoides.) 

ligusticurn vid campanulatum. 
linear*, vid. strictum. [P. i5 w. 10 
longifolium. Willd. O. (nonJass.) 
longilblium. Jass. Poir. 
non 1 5) 

macranfhum. Link. 
manticuin. L. O. p. «5 w. 20 

SteHaria mantica. Dec. fl. fr, 

matrense. Kit. Spreng. 
maximum, L. © p. 22 w. i5 
molld. vid. si Cerastium — Ceratochloa CERASTIUM. Lin. p. 114. vv.921 

suffruticosum. L. vid. strictum. 
Sjlvatfcum. /TC et /f . p. 2 
tenuifoiium. Fursh. 2L 79 (N* i 7 tetragonum. 2> 
tetrandrurn. 

des. anmg. 2JL. ' 

vid. bagina 


ccrastoi tomentosum. turn, 
mollissimum. Poir. 

mural e* £>*c. 2J. ? 

nutans. 5 hma/tz. 
ovale, vid. vulgatum. 

ovatum. //o/a 2;. ^v. e. 554. 4 

C. earinthiacum. Hop ? 

pcnsylvanicum. Ho mem. %.. 
pentandrum. L. (non Krock.) C. vulgatum. Curt. P. 1 1 

w. 6 

vid, semide- pentandram. Krock. 
candrum. 

pcrfoiialum. L. 0. p. 1 w. 1 

Myosotis co nil at*. Moench. 

pilosum. Ledeb. (non Sib. et Sm.) 

pilosum. Sib. et Am. vid. illyri- 
cum. 

procumbens. (Raeusch.) 
pwnilum, vid, semidecandrum. 
purpurascens. vid. frigidum. 
rejra.tum.vhl Stellaria cerastoides. 
repens. L. 4. P . 20 w#la 

C. tomentosum. Lam. (8*0, Bbrst.) 
Stellaria repens. <SVo/>. 
Myosotis repens. Moench. 

rigiclum. Z,*d*&. 

rotundifoliu.n. JValdst. 
ruderale. j&r*f, 0. 

semidecandrum. /,. 0. p. w. 5 

C pentandrum. Krock. (non L.) 
c vulgatum. var. y. £am. 
C. obtusifolium. & l ctfiU fl. fc 
Centunculus semidecandrus. Scop. 
Myosotis semidecandi Moench. 
»• Cerastium pumilum. c'urf. 

serpyllifoliu.n tomentosum. £. 4. (nonLwm.) p.24 

vv. 19 
JLam. vid. rcpeqs. 

trigynum. vid. Stellaria cerastoi- 
des. 

velutinum. Schmaltz. 

vjllosum. Baaing. %. (non s\q.) 

villosum. (Jacj. Breit.) 0. 
viscosum. L. 0. (non sequent.) w.& 

Pes. (non L.) p. 3 
/J. Lam. 

viscosum. Curt. vid. vulgatum. 

viscosum. Poll vid. brachypeta- 
lum. 

vulgatum. L. ©. (non Curt.) w. t 

C. ovale. Pers. p. 7 

C. glomeratum. Thail. 

C. obtusi folium, a. /.am. fl. fr. 

C. viscosum. Cart, (non L.) p. 8 

vufgatam. Cart. vid. viscosum. 
CERASUS. iWx//. Moench. vid. Pru- C. vulgatum. var. 


nus. vid. Primus Cerasus. nigra, vid. [p. 26 a , . hilld. %. w.e. Sup. 

s paihulatum. Pers. 6 
•trictum. Dec. %. 

»• C. suffrutuo un. L. (non Lam.) w. 1 4 
Jrenaria Villa.sii var hirsuta. /*«/*. 
v- laricifoliuin. K«/l. 

»• P- molle. Tu7. 

y« C. Tmejie. ^//. p. i5 wj 
( ■ strirt-.m. L . 

C. arvensk 
Centu aciaa. 

canadensis, vid. Primus pumila. 

dalcis. vid. Prunus avium. 
fruticosa. vid. Prunus Chamaece- 

rasas; 

glauca. vid. Prunus pumila. 
nortensis* vid. Prunus Cerasus, 

Prunus avium. 
pamila* \id. Prunus Charnaecera- 

sus. 
vulgaris- vid. Prunus Cerasus. 
GERATANT1IEKA. Ilornem. rs.i8 
amomoided' Horncm. us. 1 

C E R A T I O L A . 1 6VA. p. 2 1 83 w. 1 7 53 

ericoides. iVLch. t?. 
CERATOGARPUS. Un. v. 2019 
arenarius. Z. 0- p. 1 vv. 1 [w. 1626 
marilirnus. vid. Atriplex peduncu- 

CERATOCEPHALA. Moench. 
spicata. vid. Ceratoceplialus falca- 

tus. 
CERATOCEPHALUS.Pdri.Z?ec. 

(non Rich.) p. y5g 
ialcatus. P^/>. 0. p. 1 

Ceratocepliala spicata. Moench. 
Ranunculus falcatus. X. (non Bbrst') w. 1086* 5; Ranuncrdus testiculatus. Crantz.. p. 2 1 w. 1 3 
■£. var. Trevir. nculuj an-ustifolius. ^cop- 

Wtruuco.um. i,m.t;.(noa£.) P.19 

»• c - camphorataefoliuai. Pen. 
renariae species. jD*c. 

(Gen. 665. 


(cfr. C. orthoi -eras.) 

ortliocerai. Dec. 0. 

Ranunculus falcatus. BbrsL (noil L.) 
Ranunculus falnatus. L, var. SchUchtd* 

CERATOCH1 'AUJ& /tf«* 

pilosus. vid. Bideus pilosa. 

CERATOCHLOA. /?<?<;. 

bryana. vidj Festuca stricta* 
Spec. 8079.) M ^ 

i Nt 


i8o Ceratochloa Cerbera Cercis Cereus CERATOCHLOA. Dec. 
JeUncoide*. vid. Fcstuca unioloides 

ct Poa unioloides. 
unioloides,. vid. Festuca unioloides. 

CEHATONIA. Lin. rs. 1050P.2232 CERCIS. Lin. p. 1009 w.809 
canadensis. L. ty. P. 2 w- 2 

Siliquastrum cordatum. Moench. 
/3. C. c. pubescens. Pitrsh. 

Siliquastrum. L. ty. p. 1 w. 1 cbilensis. Molin. ty. rs. 1 
Silirjua. L..Ay. Rs. 1 p. 1 w. 1 

CERATOPETALUM.5mi>A.P.i075 

\v. 861 
gunimifemip. ' Smfth, ty. p. 1 w. 1 

CERATOPHYLLUM. im.p.2085 

w. i6tf5 

demcrsum- L. %. p. 1 w. 1 
submeisum. L. %. p. 2 w. 2 

CERATOSARTHES. Jiux Surm. 
tubes o. a. vid. Trichosanthes tube- 

rosa. 
CERATOSPERMUM. Per/. 3 o5 6 

papposum. P^rr*. 1). P. 1 

Axyris ceratoides. X.. 
Diotis ceratoides. Willd. 1 665. 1 
Diotis lanata. Pursh. > 

Achyra tithes papposa. Forth. 
Krascheninnikovia latens. Giildenst. 

Eurotia Adant. 
Giildenstcdia. Keck. 

CERATOSTEMA. Juss. P. 1087 

peruvianum. Juss. ty. P. 1 

CERRERA. Lin. rs. 761 p. 610 w.475 

Ahovai. L. ty. rs. 1 p. 1 w- 1 s 

Thevetia. L. 

alii odor a. vid. cunci folia, 
cuneifolia. //. et B. ty. 

C. alllodora. mild. Hrb? rs. p. 798 

lo'ngifolia. (JYois.) 

maculata. Willd. ty. rs. 7 w.5 

C. undulata. Andr. p. 5 
Ochrosia maculata. Jaoq. 

Manghalf. L. ty. rs.3 P. 4 w. 4 

(cfr. Tang! tima venenifera.) 

mu*( uliformii. vid. Raaksia muscu 

liformis. 
nUida. //. et -B. 1). 

obovata. FKfM. Ms. ty. rs. 9 (p.798) 

Odollam. Gaert. 
oppoiiti'clia. vid. salutaris. 
ov^ta C«u. I7. rs. 2 P. 2 w. 2 
parvijlora. vid. Ochrosia borbo 

nica ^ 
peruviana. P^n. 1?. rs.6 p. 6* 

C. Thevetia. H. et P. (non I*.) 
C. Thevetia. L. var? Poir. 

platyspc! inos. Gaert. 

salutarift. Lour. ty. rs. 4 

C. oppositifolia. Lain. 
rcfr. Scacvola Koenigii.) 

Thevetia L. ty- (non R. etP.)Hs.5 

p. 6 w.6 

Tlieveta nerei folia. Juts. 

JUitvetia. R. et P. vid. peruviana 
ThevciioUes. //. et B. ty. 

undulata. vid. maculata. n 2 n < Siliquastrum orbiculatum. Moench. 

W ' 19 CERCODIA. ftanAs. erecta. vid, lialoragis Cercodia. 

CERDANA. /luii. et Pav. 

alliodora. vid. Gordia Cerdana. 
CEREFOLlbM. Holler. Bess. 

sativum, vid. Ghaeropbyllum sati- 
vum. 

syloestre. vid. IVlyrrhis sylvcstns. 

CERESIA. Rich. 

e/egans. vid. Paspalus membrana- 

CPUS. 

CEREUS. Mill. Haw. 
♦Cactus. Lin. Aut. cit. P.i 198^.966 
compresiUi. vid. triangularis. 
*cylindrictis. Lam. ty. p. 5 w. 4. 

♦flagclliformis. L. ty. p. 18 w» i5 

Cactus serpentinus. Hortul. (non fyin.) 

fulvi&pinus. //«io. t). 

Cereus Royeni. Afi//. 
(non Cactus Royeni. !».) 

gracilis, vid. repandus. 
*grandiflorus. .L. f>. P. 17 w. 14 

C. scandens. Mill. 

griseus. Haw. ty. 
♦heptagonus. L. 1). p. 12 w. 6 
♦hexagonus. I. 1). p. 11 w. 8 

Cactus peruviamis. Dec. (non L.) 

*lanuginosus. L. Willd. % (non Mill) 

W.E. Sup F.3« 

C. repandus. Mill. 

Cactus mammillaris. L. var. Pers. 

lanuginosa. Mill. vid. C Roycm. 
nobilis. Haw. t). 

' (non Cactus nobilis. L. nee Haw.) 

♦parasiticus. L. ty. (non Dec.) P 2° 

•penta^onus. i. ^. P. 10 w. 9 
*peruvianus. L. t?. P. «5 w. 12 

(non Cactus peruvianus. Dec. nee? Sut.) 

♦Pitayaya. Jacq. 1). p. 7 w.5 

fed. I?, (et? JDw/) 

W.E. Sup. P -J* 

*proteiformis. ; Desf. ty. 

quadrangularis. Haw. ty. 
♦repandus. L. ty. p. 13 w. 10 

C. gracilis. Mill. 

# reptans. Willd. ty. \v.e. Sup. p 33 

♦Royeni. L. ty. (non J///.)Pi6w.^ 

C. lainiginosus. Mill, (non L.) 

Royeni. Mill. vid. fulvispinus. 

sennden . vid. grafidiflorus. 
♦serpontimis. ffilM. b (et? ^^ 

non Hortul.) w.i. Sup. p. 31 
♦s'peciosisSplmut. Del. ty. 

Cactus ipeciostt*. W//rf. (non BonpV 
*strichiS. IV Aid. ty. [W/t. Sup. P- 5 ' 

•tctragonus. i. ty. P. 9 w. 7 
*ti angularis. I>. t;. p. 21 w- 18 

C. compressus. Mill. 

/3. Cactus triangularis foliosus. Jacq *prismaticus 


(Gen. 671. Spec 8126.) Cereus Ceropegia CEREUS. Mill. Haw. 
•Cactus, Lit. Aut. cit. P.1198W. 966 
trigonus. i/i«;. t). 

Cactus triqueter. /3. Haw. Misc. 

♦triqueter. Haw. ty. (non? sequent.) 

(cfr. C. trigonus.) 

•triqueter. Willd. t>. (non Desf.) •triqueter. Desf. ty. 
CER1NTHE. Lin. w. b. Sup. p-33 R3. 622 p. 35 

w. 281 7 acuta, vid. minor. 

alpina. /&#, Schult. 0- rs. 5 

aspera. /Wft. 0. rs. 2 w. 2 

C. major. Aft//, (non L.) 
C. major. /?. L. 

echioides. vid. Onosma echioides. 

glabra, vid. major. 

glaucn. vid. major. 

maculata. ^4//. Bbrst. a*. 2J.. rs-4 

C. quinqucinaculata. fVhlbrg. 
C. minor Pa//, ind. t. (non L.) 

C. minor # maculata. D&c. Willd. 

major. L. ©. (non sequent.) rs. 1 

p. 1 w. 1 

C. glabra. Mi'//. Dec. 
C glauca, Moench. 

major. Mill vid. aspera. 
major. Pall. vid. maculata. 
minor. L. 6*. 0. rs. 3 p. 2 w3 

C. acuta. Moench. orientalis. 
lis. vid. Onosma orienta- quinquemacnlata. vid. maculata. 
retorta. Sib. et <Sm. 0. rs. 6 

CERIOSANTIIUS. Schott. vid. Ce- 
phalaria. 

laevigatus. vid. Cephalaria cen- 
tauroides. 

leucanthus. vid. Cephalaria albes- 
cens 

CERiSCUS. Grcerf. 

malabaricus. vid. Canthium coro- 
natum. 

CERIUM, lour. rs.83 9 

spicatum. Lour. 0. Rs. 1 
CEROPEGIA. /in. rs. 1069 P. 627 

w. 493 

acuminata. Roxb. 2J.. P.6w.6 rs.6 

Miylla. Haw. fc. 

biflora. jL. 2|.. P . 4 w . 4 RS . 9 . 

Julbosa. /[o*6. 2J.. P. 3 w.3 w.5 
Candelabrum. L. 2J.. P . T w . 1 RS . 1 
«ordata. Lour. t ? . R S . 16 

(cfr. Daemia cxtensa.) 

dichotoma. Haw. t). rs. 10 
Juncca. Hoxb 2L. P. S w, 5 
longiflora. Pair. %. RS.4 

"mcronata. /ioM. rs.3 
Wida. Po/r. 1;? rs. la 
°btus a . .Lour. 2J.. rs. 2 
Palustris. Purj/*. 2J.. rs. i5 

*»£ttt«tf«. RS. 8 tata. vid # Microloma sagit- Jnuata. Poir. t). Rs.14 
***phanotis. vid. Isaur, Isaura allicia. 
(Gen. 67 \ Ceropegia — Cestrum 1 8 1 

CEROPEGIA. Lin. RS.1069P.627 \\.%<)3 tenmjlora. vid. Microloma liifeare. 
tenuifolia. vid. Microloma linear^, 
tuberosa. Roxb. 2J.. p. 2 w. 2 rs. 7 

CEROXYLON. Hamb. ct lionpl 

P. 2 121 w. T9O4 

Iriatea. Ruiz, et Pflto. (sec. Hunth.) 

Andicola. H ct i>. T?. 
CERVANA. For>k. Can. 

pratensis. vid. Buplithalmum pra- 
tense. 

[CERVANTESIA. Ruiz, et Pav. 

RS. 1025 P. 525 

bicolor. vid. tomentosa. 
tomentosa. K. et P. i). rs. 1 

C. bicolor. Cav. P. 1 CERVARIA. Gaert. M>ench. 

nigra, vid. Ligusticum Cervaria. 

rie f ida. vid. Ligusticum Cervaria. 

yRtvini. vid. Ligusticum sibiricum. 
CER\ I A. Lagas. rs. 390 

saturejarfolia. Lag 

CESTRINtS. Cats. 

cartharncides, vid. 
lis. CESTRUM. Lin. 0. RS. 1 

Serratula acau- 

rs. 822 P. 5o8 

w.38 7 

(non Per s.) 

Hrb? RS.4 3 p. 80 7 

vi I. auric u latum. 
D*±f. t). rs. 22 
auriculatum Herit. tj. P. 5 \v. 4 

C. Hediunda. Lam. rs. 9 

Q. C. auriculatum affine. Pers. 

C. auriculatum. R. et /*. 

bogotensc. (H. ct «.) WW. Ms. affine. //. et 

C. peru via num 

affine. Pers. 
alatcrnoides. B. 1?. 

m lid. (H. ct B.) 

b7 Rs.46 (p. 807) 
buxifolium. 1L et B. t). 
calycinum. Willd. Ms. D. (non //. 

et B.) rs. 49 (p. 808) 
calycinum. II. et A vid. grana- 

densc. 
campannlatum. vid. Atropa arbo- 
rescent. 
cauliflorum. Jacq. r>. rs. 24 
citrifolium. Retz. Ilffm. Phyt. ■&. 

RS. % 


C. fascicular*. 0*io. H. bcr? 

confertum. iJ. et P. "r>- (nonW.) 

# rs. 14 p. 8 

confertum. Mill. vid. vespertinum. 

71. et P. 1). rs.i5 conglomcratum p. 9 diurnum. L. I7. rs. 32 P. 11 w.7 
elongatum. (Herit. Breit^ 
cxslipulatum. jLedfb. t;. R§. 10 

fi'ciculure. vid. citrifolium. 

t;. rs. 5o w. i- 

2 58. 8 fottigiatum. Jacq. floribundum. IlJfmsg.Udll Ms. % 

RS.41 (p. 807) 
foetidissimum, Jacq. X). RS. 29 
foctidum. Medic. X). rs. 56 

C. vesptertinuni. X ? 

Spec. 8172.) 1 82 Cestrum CE STRUM. Z**/?,ks.82 2P.5o8w,387 

eranadense. R. et S. 1). rs. 44 (p. 
* ,807.) 

C. calyeinum. H. et B. (non Willd. Hrb.) 
C. tomentosum. Willd. Hrb. (non L.) 

grandiflorum. vid laurifoliutn et 
Cantua ligustrifolia. 

lltdiuida. vid. auriculaturm 
hirsuUim. Jacq. T7. rs, 23. w. e. 

2,3 i. 10 
liirtum. Sio. t;. rs, (> p. 14 w. 10 
jamcti cease, vid. C. Parqui et v'c- 

sperlinum. 
lanuginosum, R. et P. "$. 
l^lifolium. Vahl. 1). rs. '7 p. i5 w. 1 1 

lauri folium. Herit. T7. rs. 1 P. 1 w. 1 

C. venenatum. Lam. (non Thiinb.) 
C. grandiflorum. Hortul. 

longifiorum. /I. *•* P. i). rs, 19 P. 17 
- lycioides. Licfttst. t?. rs 3^. 
macrophyllum. Vent. f?. rs.3 P. a 

man qui tense //• ef -B. 1). 
multiflorum. R. et S. t) rs. 16 

Mut'mi. (//. et B.) mild. Ms. % 

RS.40 (p. 807) 
nervosum. Mill. tj. rs. 07 

nocturnum. L. tj. rs. 5 P. 5 w. 2 

Chiooocca nocturna. Jacq. Am ? (sec. Lam.} 

odontospermum. Jacq* t?. rs. 3i 

opposhifolium Z m. 1) Rs. 21 
ovatnm. vid. tcnuiflorum. 

pallidum. Lam. 1). RS.28 

C. venenatum. 717*7/. (non Tfatnb.) 

panicutatum. II. etB.(et ( ! Willd.) 
Hrb.) 1). rs. 45 (p. 807' 
Ptirqui. Merit. 1?. rs. 7 P. 4 w. 3 

C. jamaiccnsc. /3. Lam. 

C. virgatunr. F*. et P. 

parviflorum. Willi. Hrb. (H.etB.) 

h. RS.48 rp.ao8) 

pauciflorum. Willd. Hrb. h. rs.5o 

Cp.808) 

Jacq* fj. rs. 26 w. p. 

238. 6 

vid. afnne 
petiolare. II. et B. t). 

C. venosum, Willd. Hrb.? rs. p. 807 

Nr. 5 9 pendulinum. 
penwianum pubescens Lichtst. 1). rs. 35 
raccmosum. R. et P. t>. rs. 18 P 16 
reticulalum. JT'f/Zrf. Hrb. t>. rs. 5i roseum. £T. <tf B. t;. 

C. spcnnaeocifolium. Willd. (p. 808) 

Hrt*.? bs. p. 8 o 8 i\'r. 4 7 

salicifolium. Jtfr/7. 1). rs 25 j 

scandens. Vahl. 1>. rs. 12 P. 6 w. 5 
zpermacocifoliam. Willd. Hrb. vid. 
roseum 

epical um. Milt. tj. fs. 58 

gtrigillatum, R et P. ??. RS.20P. 18 
suberosnm. Jacq. t?. rs. 8 

tenuillorum. /£ ef /i. t). 

C. ova turn. W/W. Hrb. rs. 42 p. 807 

(Gen. 681. Spec. 8221) Cestrum — Chacrophyllum 

CESTRUM. £i>. rs. 822 P. 5o8 w. 387 

thvrsoideu.n. //. et B. %. 
j tinctorium. Jacq 1) rs. 1 1 

tomentosum. L. fit. t;. (non Willd. 

Hrh.j r*. 53 p. i3 w.o 

j tomentosum. Willd. Hrb. vid. gra- 

na dense 
undulatum. R. et P. 1). rs. i3 P. 7 
venenatum. 7hunbJ).(non sequent.) 

as. 4 P. 12 w.8 

venenatum. Mill. vid. pallidum. 
venenatum. Lam. vid. laurifolium. 
venoum. Willd. Hrb. vid. petio- 
lare. 
vespertinuin. L. t). RS.27 P.iow.6 

J- ' C. confertum. Mill. 
C. jamairensc. Lam. 

Ixora a 1 tern i folia. Jacq. 

(cfr. C. foetidum.) 

virgatnm. vid. C. Parqui. 

CEVALLIA. Lagas. rs. io65 

sinuata. Lag. %. Rs. 1 
CHABRAEA. Dec. 

purpurea, vid. Perdicium purpu- 

rcum. 

CIIADARA. Forsh. vid. Grewia. 

arborea. vid. Grewia excelsa. 
tenax. vid. Grewia populifolia. 
C II AELAKTHU S. R. Brown. 

XXII. 
CIIAEROPHYLLUM. Lin.V.p* 

w. 534 vid. Myrrhis. 
anotilatiun. Kit 
ylnthriscus. vid. Anthriscus vul- 

garis. 

aareum. vid, nitidum. 
Cerefolium. vid: sativum, 
divarieatum. Pair. 
glaberrinum. Poir. v. 5 

Soandix . berrima, DesJ. 

grandiflorum. vid. Scandix gran- 

diUora. 
monogynum. Kit. 

{eft. C. nitidum.) 

Tiemorosum.' vid. 

rnorosus. 
nitidum. Whlbg. 

C. ntireiim. Geners. 
C. monogynum /f tf ? 

nodosum, vid. Anthriscus nodosa. 
palustre. vid. Myrrljis hirsuta. 
' pecten Veneris vid. Scandix pe- 

ete&fl 

pinnatifidum. vid. Scandix pinna- 
lifida. 

roietrm. Bbrst. %. 

rqstratum. vid. Scandix pecten. 

sativum. Gaert. Lam. ©. P. 3 

C. Cerefolinm. Crantz. Moench. 
Cerefolii:m sativum. H alter. Bess. 

Scandix Cere folium. L. w. 553. 4 » 
/ntbrisfruj Cerefolinm. H off in. 

scabrum. Thunb. P. 10 w. 6 
sylvestre. Bibrst. vid. Myrrhis ma- 
cula ta. Anthriscus ne- 


Chaeropliyllum — Cliamaeclapline 

CHAEROPHYLLUM. Lin, P.714 

\v\ 5.54 
tenuifolium. Steven. Fisch. Ilffm. 

(non ? Poir.) 
tenuifolium. Poir. 
tomentosum. Poir. 
torquatum. Dec. o*? 

Myrrhis bulbosa. All. 

,(non Chaeropliyllum bulbosum. L.) 

trichospdrmum. Lam. vid. Torilis 

trichosperma. 
trichospermum. Schult. vid. An- 

thriscus vulgaris, 
tuberculosuin. Desf. %.. 
verficillatum. Pers. p. 2 

CHAETAEA. Jacq. . 
aculeata. vid. Ruttneria carthagi 

nicn^is. 

CH A ETA N T HER k.Ruiz. et Pav. 
vid. Perdicium. 

ciliata. R. et P. %. 

serrata. R. et P. 2J.. 
CHkETkNTllUS.RBrown.XXIl. 

Leptocarpoides. R. Br. 
ClIAETARIA. Beauv. vid. Aristida. 

CHAETOCARPUS. Schreb^ 

vid. Labatia sessiliflora. 

CHAETOCHILUS. FahL rs. 67 

laterillorus. lltonin. t). rs.i 

Schwenkia brasiHensis. Poir. (Spreng.) 

CHAETOCRATER./Iuiz. et Pav. vid. 

Crateria. 

CHAETOSPORA. R. Brown, vid. 

Schocnus. 
capitata. vid. Rhynchospora capi- 

tata. \ 

globosa. vid. Rhynchospora glo- 

bosa. 
pterocarpa. vid Rhynchospora pte- 

rocarpa. 

CHAETLRUS. Link. 

fasciculatus. vid. Polypogon fasci- 

culatum. 

CHAILLETIA. Z)<?r. rs. 1148 

pedunculata. Dec. t). rs. t 
aessiliflora. .Dec. t?. rs. 2 

CHAITURUS. E/*r/>. 
leonuroides. vid.Leonurus Marru* 

biastrum. 
Narrubiastrum. vid. LeonurusMar 

nibiaMrum. 

C "AIXIA. Lappyr. 

Mjconi. vid. Ramondia pvrenaica 
CHALCAS. Lin. 

Lcimmuneng. vid. Murraya exotica. 

Japonensis. vid, Murraya Japo- 
nensis. ' 

Panicnlata. vid. Murraya exotica. 

CHAMAECLEMA. Moench. 

nederacea. vid. Glechoma hede- 
racea. 

^HAMAEDAPIINE. Moench. 
'zh'alctta. vid. Andromeda caly 

«ulata. 

(Gen* 63g. Cliamaedorea — Cliamagroelis i33 

CHAMAEDOREA. IVilld. p. 2240 

\v. 1 806 

gracilis. IV Ud. 1). 

Borassus pinnatifrons. Jacq. 

CHAVI4EDRYS. Moench. vid. Teu- 

crium. 

officinalis, vid. Teucrium Cha- 
maedrys. 

CHAMAELEA. Gacrt. 

tricocco . vid Cneorumtricoccum. 

CHAMAELIRIUi\l. /K/'tf. 

caroliniamun. vid. Yeratrum Iu- 

teum. 
CHAMAEMELtnVI. All. vid. Anthc- 

mis. 

aipinum. vid. Anthemis montana. 
foetidum. vid. Antheinis Cota. 
orientate, vid. Afiacydus orientalis. 
proliferum. vid. Anthcmis arabiea. 
tomentosnm. vid. Anthemis 
bcscens. pu- vc'lentinum. vid. Anacyclus valen- 
tinus. 

CHAMAENERIUM. J^op. vid. Epi- 
lobium. 
halimi folium, vid. Epilobium lali- 

folium. 

parvi/lorum. vid. Epilobium hir- 
sutism. 

ramosisimum. vid. Epilobium te- 

trogonum. 
CIIAMAERAPIIIS. R. Brown. 

R9. 36o 

compressa. vid. Pennisctum com- 

pressuiiL. 
hordesrcea. R. y Br. Rs. 1 

CHAMAERIPHES. Gaert> 

major, vid. Chamaerops Immilis. 
minor, vid. Chamaerops humilis. 

CHAMAEROPSZ.^.P.8o3w.iq33 

acaulis. vid. Snbal minor. 
arborescens. vid. humilis, 
cochinchinensis. Lour. T7. w. 4 
' execlsa. Thunb. t? P-4 

Rhaplns flabelliformis. ^if. \v.i9o5. i 

glabra, vid. C. Palmetto, 
immilis. L. D. P.3 w.3 

Phoenix humilis. Cav. 
Palma prunifera. MM* 
Chamaeriphes minor. Gaert. 
j8. C. arborpsrens. Pers. 
* ChjTOaeripfrei major. Oaert. 

Hystrix. Par*//, t?. (non? /?«^) 
Jlistrisc. Desf. vid. Corypha Hy- 
strix. 

Mocini* //. et B. t?. 

! Palmetto. Mich. t?. P. 1 w.3 

C. glabra. Mill 
I Corypba PahneUo. Wift 

sermlata. TVi cA. T>. P. 2 w. « 

CIIAMAESTEPHANUM. /T7?M. 

XIX. 2 
1 

ClIAMAGROELIS.2?0rA/i. vid. Stur- 

mia. t 
Spec. 8243) V 


filamen 184 Chamalium — Chara 

CHAMALIUM. Juss. vid. Cordopa- 
tum. 

CHAMALAEA. Lam. vid. Cneorum 

tricoccum. 

CIIAMIRA. Ihunb. 

cornut a. vid. Heliophila circaeoides. 
CHAMISSOA. Hamb. et BonpL 
rs. io33 (11011 Link**) 

altissima. //. et B. t>. rs. i 

Achyranthes altissima. Sw. p. 687. 14 

w. 56a. 11 

macrocarpa. H. et B. 2J.. Rs.2 
CHAMISSOA. Link. VIII. 1 

flava. Link, 
CRAMITIS. Banks. 

integrifolia. vid. Bolax 
tosus. 

tricuspidata. vid. Bolax gummifer. 

trifurcata. vid. Bolax gummifer. 

CHAMOMILLA Hall. 

alpina. vid. Anthemis alpina. 
CIIA3IORCHIS. Rich. 

alpina. vid. Ophrys alpina. 
CHAMPACA. Adans. 

— — vid. Miclielia Champaca. 
CHAPTALIA. Vent. vid, Tussilago. 

tomentosa. vid. Tussilago integri- 
folia. 
CHAR A. Lin. P. 2018 w.1625 

aspera. Will A. Wallr. 

C. intertexta. Desv. Deslong? 

auslralis. R. Br. 
batrachosperma. Thuil. Dec.(D,(non 

IVeisse.) 
batrachosperma. Weiss. 

(Confervae species. — ) 

botryoides. vid. capillaris. 
icanescens. vid. crimta. 

capillacea. Thuil. Dec. O. p. n 
capillaris. firock. 

C. botryoides. Krock. 

ISees. capilata. 
ceratophylla. Wallr. 

II. et B. 2t. compressa. 
congesta. R. Br m 

corallina. Klein. P. 7 w8 
crinita. Wallr. ©. 

C. canesccns. Deslong. 
C. horridula. Dethard. 

decipiens. vid. vulgaris. 
elongata. vid. vulgaris. 
flexilis. L. (non Thuil.) P. i3 w. 9 

C. gracilis. Smith. 
(rfr. C. intricata.) 

flexilis. Thuil. vid. translucens. 
foliolosa. Mhlbg. P. 4 w.3 

fragilis. vid. jpulcliolla. 
funicularis. Thuil. p. 2 

C. vulgaris, var. y. Deslong. 

galioidcs. Decand. ©. 
globularis. Thuil. P, 10 

C. vulgaris, var. /?. Deslong. 

gracilis, vid. flexilis. 
hispida. Z. 0. P. 8 w. 5 

C. tomentosa. Willd, Aul. (non L. sec. Wallr.) r. 9 w. 6 (Gen. 695. Spec. 8282.) Chara ■ — Cheiranthus 

CHARA. Lin. P. 2018 w. i6j5 
horridula,. vid. crinita. 
byalina. !?<?<:. 0. 
intertexta. vid. aspera. 
intricata. Roth. 0. 

C. syncarpa. Thuil. 

C. glomerata. Dtslong. 

C. flexilis. var. /?. Per*. 

C. flexilis. /3. stellata. Wallr. 

Conferva nidifica. Fl. dan. 

latifolia. Wild, 
montana. vid. vulgaris. 

nidifica. Ait. 0. 
papillata. vid. vulgaris. 

pulchella. Wallr. 

C. fragilis Dest. Deslong. 

setosa. Klein, p.3 w. 2 
squamosa. Desf. P. 6 w. 7 
syncarpa. vid. intricata. 
' tenuissima. Desv. 

tomentosa. L. Schkr. (non Aator* 

Willd.) 
tomentosa. Wdld. vid. hispida. 
translucens. Pers. (et ? Smith. Ait) 

p. 14 

C. flexilis. Thuil. (non L.) 

vulgaris. L. 2j.. P. 1 w. t 

j8. C. montana. Schliich. Pers. 1* 
y. C. v. elongata. wallr. 
f. C. v. papillata. Wallr. 
C. decipiens. Desv. 

zeylanica. Klein. P. 5 w. 4 N 

CHARACHERA. Foo/c. IV. t 

spicata. Lam. f?. 

viburnoides. vid. Lantana vibur- 
noides. 

CHARDINIA. ftes/-. 

xeranthemoides. vid. Xeranthemunx 
orientale. 

CHARE IS. Cass. XIX. 2 

heterophylla. Cass. 
CHASCOL1TRUM. Desv. vid.Briza. 

CHASSALLIA. Commers. Poir. vid. 

Danais Cnassallia. 
CHEILOCOCCA. Salisb. 

apocynifolia. vid. Platylobium for- 

rnosum. 1 

CHEIRANTHUS. Lin. ?. rfj° 

w. 1240 

*Hesperis. Lam. Poir. 
albus. vid. incanus. 
alpinus. Lu vid. Erysimum alp»- 

num. * 

alpinus. Jacq. vid. Erysimum dit* 

fusum. 
alpinus. Fill. vid. Erysimum h u * 

mile. 
alpinus. Lam. All vid. dubiu*. 
angulatus. Fisch. 

angustifolius. Mill. %< 
annuus* L. 0. P. 24 w. 19 

Hesperis aestiva. Lam. 
(cfr. C. incanus. var. J.) 

♦aprfcus. Steph. 2J.. P. 17 W. fi 
armeniacus. vid. ibericus. 
Cheiranthus 
CHEIRANTHUS. Lin. r. Cheiranthus i85 Lin. P. 1570 auriculatus. Lapeyr. %. 

(cfr, Myagrum montanum.) 

bicornis. Sib. et Sm. ©. a*. 
♦bicuspidatus. Willd.O. p. 21 vv. 16 
bithynius. Juss. Pers. 2 
Bocconi. vid. Erysimum Bocconi. 
callosus. Thunb. 1). P. 6 vv. 7 

canus. vid. Erysimum angustifo- 
lium. / *carnosus. Thunb. ty. p. 7 
Cheiri. £. a*. 2J.. D. P. 3 w. 5 
C/uM.r. Z>. vid. Hesperis Chius 
Chins. Pall vid. taraxifolius. 
cocci new. vid. incanus. 
collinus. Bbrst. a*. 

♦contortuplicatus Steph .0. p. 26 w. 2 i 

Hesperis contortuplicata. iSfc/'sf. . 

cornntus. vid. Erysimum cornu- 
tum. 

*coronopifolius. 5/6. et Sm. %. 
cuspidatus. Bbrst. o*. P. 3? *v.32 

Erysimum hieracifolium. Pa//, ind. t. 
(non z,.) * 

decumbens. Schleich. a*, vr« e. 758.1 
dubius. <Su/*r. 2J.. 

C. ochroleucus. Hall. Jil. 

C erysimoides. £. \ar. Lapeyr. 

#• C. alpinus. All. (sec. Poir. Deslong.) 

*elongatus. Thunb. 0? p. 10 
erysimoides. vid. Erysimum Chei- 
ranthus et E. Bocconi. 
'Farsetia. £. t>. P. 38 w.34 

Farsetia cheirantlioides. Aitr 
Farsetia aegyptiaca. Turra> 
Lunaria scabra. Forsk. 
#. C. linearis. Forsk. 

*fenestralis. Z <y*. P . 2 3 w.18 

Mattluola fenesrralis. R. Br. 

firmus. Schleich. 
flexuosus. Sib. et Sm. 0. 
'rutescens. i5 7 olCHEIRAJ>fTHUS. 

W1240 ;•-"; * ' w. 1240 

ladniatus. vid. Hesperis laciniata. 
lanceolatus. PYilld. p. 1 w. 4 

lepfophyllus. Stev. Bhrst. 2J.? 
leucanthemus. Stephan* 0. P. 27 

C. versicolor. Bbrst. a*. £w» 22 

♦linearis. Thunb. (non Forj-4.) P. 8 
linearis. Forsk. vid. C. Farsetia. 
*linifolius. Desf. 2J_. P. 18 

C. semperflorcns. Schousb.var? j8. Poir. 
(non? Hesperis linifolia. Pourr.) 

*l;toreus. L. O. p. 25 w. 20 

Malcolima litorea. Ait. 

livid us. Deli I. 

C. tristis. Forsk. \ man- Vent. 1). P. 13 
fruticulosus. L. a*. 2J.. 1>. p. 4 w. 6 glaber. vid. incanus. var. *. 
graecus. D<?jf. 

Hesperis aeStiva. Lam. var. #. Lam. 

*§raminous. TAa^i. 0? 

*!veticus. vid. Erysimum Bocconi. 

weracifotius. vid. Erysimum hiera- 
cifolium. 

^ericus. Adam. Bbrst. 2/..w.r. ;58-4 

> armenus. Cnrf. 

^anus. L. o*. 2J.. 1). p. 22 w. 17 

"esperis violaria. Lam. 

Matthiola incana. R. Br. Ait. 

Leucojum inranum. Moeneh. 

»• C. coceineus. Mill. Base. o*. 

J- C. albus. JUift. 2J.. 

o- C. annuus. L. ©. 

f - C. glaber. Afitf. 2f. (Syn. sec. .Yif. ed.a) 

. nt ^errimus. Mill. 0. (non L.y 

Ungifolius. vid. mutabilis. 
longisiliquus. Link. 
Iyratus. Sib. et Sm. 0. 

maritimus. vid. Hesperis 
tima. 

montanus. vid. Erysimum cornu- 
tum. "*" 

murahs. vid. Erysimum eheiran- 
thoides. 

muricatus. IVeinm. 

mutabilis. Alt. t). P i5 w. 10 

C. longifolius. Vent. (sec. Ait.) p. 1 4 
Hesperis longifolia. /'o/r. 

ochroleucus. vid. dubius. 
*odoratissimu$. Pa//, a*. P.34 w. 29 

Mattluola odoralissima. R. Br. 

odorus. Spreng. d*. 
Pallasii. Pursh. a*. 
pollens, vid. Erysimum pallens. 
jjiniculatus. vid. Erysimum rcpan- 
d u m . P iflorum. Schoush.Q. P. 19W.14 \ ac eru s . 

'vrerus. 
viflora. vid. Erysimum iunceum. 
L. vid. Hesperis lacera. 
Gouan. vid. Hesperis par Matthiola parv'iflora. R. Br. 

pinnatUidus. Willd. p.3i W. 26 

Hesperis punctata. Poir. 

Hesperis pilosa. Poir> { 

pulchellus. mild. .%. P.3o > 25 

Pumilio. Sib. et Sm. 0. 
pumilus. Schleich. o*. 
tjuadrangiilus. vid. Erysimum cor- 

nutum. 

rhaeticus. Schleich. o*. 
ruderalis vid. tomentosus. 
rupestris. Sib. et Sm. D. 
*salinus. L. 1). p. 20 w. 1$ ^ 
scaber. vid. Hesperis africana. 
scapigernsi vid. Erysimum cheiian- 

thoides. 
sempcrflorens. Schoiub. %. 
scoparius. Brouss. 1). w. k. 758. 5 

(cfr. Hesperis cinerea.) 

semperflorens. Schousb. 1># 

(cfr. C. linifolius.) 

silenifolius. fVilld. 
siliculosus. Bbrst. d*. 

L. 0. a*, p. 35 w. 3o *sinuatus. 

. Matthiola sinuata. R. Br. 

strictus. L. Jil. r>. P. 5 w. 8 

Cleome capensis. L. 

Clcome junce*. Berg, (non L. tec. Poir.) 

(Gen. 695. Spec. 8356 ) l86 Cheiranthus Chelidonium CHEIRANTHUS. Lin. P- i5-o Ledeb. w. 124.0 


strigosus. . 

s,ub>>iatus. vid. Hespens Chius. 

sulphurous. Russ. 

sylue tris. Lam. vid. Erysimum 

Cheiranthus. 
wytvettri Bernk. vid. Erysimum 

Incraeifolium. 

taraxifolius. -S7*p7*. ©• cr\ p, 36 

w. 3i 

C. Chins. Pa?/, it. (non L.) 
(cfr. Raphanus tcnellus.) 

tenuifolius. Ait, \y. p 12 w. 9 
tomentosus., fVilld. o*. p. 33 w. 28 

Clieirantlms ruderalis. /*#//. 
Cheiranthus an ii tore us. Pal!, ind. t. 

torulosus. Tlvinb. (noniJirxf.) p. 1 * 
torulosus B'jrst. a*. * 

•tricuspidatus. L. O. p. 38 w. 27 

C. villosus. For$k, 

Matthiola tricuspid nV«. R. Br. Spr. 

trilobus. L. 0. p 29 w. 24 

Hesperis pinnatifida. Desf? 

tristis^ L ty. (noa sequent.) p. 28 

w. s3 

Matthiola trisris. Ait 

Hesperis angustifolia. Lam. 

trisiit. Forth, vid. lividus. 
trior's. Cart. vid. varius. 
turritoides. vid. Erysimuni chei 
ranthoktes. 

varius. 5 6. ct 5m. %. 

C. trislis. Cart, (non L.) 

versicolor, vid. ieucantbemus. 
villosus. vid tricuspidatus. 
vir^atus. Poir. 
viriclis. (Raeusch.) o*. 

CIIEIUOSTKWUM. /f«m&. et Bonpl. 
v platanoidei. vid. Clieiranthoden- 
drum pentadactylum. 

CHELIDONIUM. £**. p. ia53 

w. 1014 

L. vid. Glaucium Chelidonium — Chenopodium 

CHELIDONIUM. Lin. p. 1253 

w. 1014 

quercifolium. vid. majus. 

rah ninx, vid. Glaucium' rubrum. 

CUKL1DDHDS. Grnel. III. 1 

ignotu* JVilid. 
CHE LONE. Lin. P. i5o6 w. 1139 
*Petststemum /4/7/rf Pursh. w. 1140 
*anguslifolia.iW.r/i. 2J..(non //. etB.) 

angustifolia. H et B. %. 

barhata. Cav. 2J.. P. 3 w.4 

C. formosa. fVendt. Thomps. 
I C. ruellioidcs. Andr. (non L.) i » eorniculatum. 

corniculatum. 

cornicutatum. Donn. vid. Glauci- 
um fulvum. 

diphyllum. Mich. 2J.. p. 2 

Stylophorum diphyllum. Nuttall. 

dodecandrum. vid. Glaucium vio- 

laccum. 

fulvum. vid. Glaucium fulvum. 

glabrum. vid. Glaucium cornicu- 
latum. 

Glaucium. vid. Glaucium lutcum. 

haematodes. vid. majus 
fiybridam. vid. Glaucium viola- 

ccum. 
japonicum. Thnnb. p. 3 w.a 
laciniatum. vid. majus. 
majus. £. 2J.. p. 1 w. 1 

C. haematodes. Moench. 
ft. C. laciniatum. Mi//. 
y. C. quercifolium. Tfttttl. 

petiolatum. Spr. 

Stylophoium petioktum. Natt. Grnel. .»# ♦laevigata. Bradburii. Pursh. %. 

Pentstcmum grandiflorum. Fras. 

"campanulata. C«v. 2J.. p. 7 w. 4 

C. carapanuloides. Andr. 

campanut ndes. vid. campanulata. 

clegans. //. et -#• t). 
*erianthera. Pursh. 

formosa. vid. barbata- 
*frutescens. £«m. t) 

Digitalis dasyantha. i\x//. 

gentianoides. //. et B. %• 

glabra. L. %. P. 1 w. 1 
C. glabra a. alba. Pursh. 

C. alba. Moench. 

(cfr. C. obliqua.) 

*birsuta. L. %. P. 4 w. 1 
imberbis.-// et ii. 2P 

W/W. 2J.. P. 6 w. 5 

C. Pentstemum. /. F. Mill, (non L.) 

Lyoni. Pursh. %. 
obliqua. L. %. p. 2 w. 2 

C. purpurea. AM/. Moench. 

C. glabra var. #. purpurea. Law. Pursh 

Pentstemum. L. vid. pubesccns- 
Pentstemum. Mill. vid. laevigata- 
♦pubesccns. /PWA 2J., P. 5 w.2 

C. Penlstemum. L. 

Pcntsteirtum amplexicaule. Moench, 

purpurea, vid. obliqua. 
ruellicides. L. vid. Ourisia ma- 

gellanica. 
ruellioides. Andr. vid. barbala. 

CHEMN1C1A. Scop. 
— — vid. Lasiostoma cirrhosa. 

CHENOLEA. Thanh. 

diff&sa. vid. Kocbia sericea. 
CHENOPODIUM. Z-in. RS. n-9 

p. 657 w*497 

acuminatum, mild. 0. rs.4oP.JJ 
acutifolium. K«f, Schult. 0- (nQ» 

Smith.) RS. 3y 
acutifoliuiu. Smith. 

C. polyspermum. Curf..(non L.) 

album. L. O. rs. 16 P. 10 w.ii 

C. viride. Roth. fl. g. (non L.) 
C. leiospermum. jDec. 

(cfr. C. viride.) ' 

aUissimum. Schrad. O. rs. 49 

C. fill forme. Moench. 

Salsola aitissima. L. (non Cav.) P 65 ^- 

Suaerla aitissima. Pa//. ainbigimm. R. Br. rs. 69 
(Gen. 699. Spec. 13376.) Chenopodium Chenopodium 187 CHENOPODIUM. Lin. Rs. ii3 9 CHE NOPODIUM. Lih. Rs.u3 9 P. 657 w. 497 

ambrosioides. L. 0. Rs. 25 P. i5 angulatum. vid. hybridum. 
angulosum. vid. hybridum. YV. l5 angustifolium. Thunb. Mus. Ups. 
anihelminticum- L. ty. %. rs. 27 P. 17 w. i J 
arenarium. vid. Kochia arenaria. 
aristatum. Z. 0. Rs. 44 P. 28 w. 26 

0. C. a. virginicum. L. 

astracanicum. //. Dorp. 
-Atriplicis L. 0. rs. 5 P. 5 w.5 

C. purpura snens. J acq. 
(cfr. Atriplcx benghalensis.) 

august anum. vid. Kochia 
strata. 

australc. R. Br. rs. 70 

haccatum. vid. Rhagadiola 
dieri. 

baryosmon. Schult. rs. 54 

Salsola foetida. De/z7. 

bengalense. 
lensis. pro- Bill ar- vid. .Atriplex benga- Weberstcinianum. Schult. rs. 48 

C. crassiiblium. Bieberst. (nori //, Par.) 

blitoides. Lejeum. 0. rs. 20 bon us Henricus.. L. 2J.. rsi P. 1 
w. 1 C. sagittatum. Lam. fl. fr. 

Botrys. L. 0. rs. 21 P. 14 Wi 14 
Browncanum. Schult. rs. 68 

C lanceolatum. /?. 2Jr. (non Mhlb?.) 

Car nphorataefolium. vid. Kochia 
prostrata. 

carinatum. ii Br. ns.71 ' 

c arthagincnse. Zucc. ©. Rs. 9 
c audatum. J acq. 0. Rs. i$ p. 21 

Amaranthui gracilis. Des.f [w. 2i 

Ccfr. C. guineense.) 

c Wsomclanospcrmum.Z«cc.Zf5f/6. 

rs. 8 

c urbicum. L. (sec. Zeyh.) 

c °ncate,tatn7n. ThuiU vid. glaucum 

€ * opulifolium. 

c °ncatenatam. Hortul. vid. lan- 
c eolat UJn# 

^assifolium. JD<?j/. flornem.ns.oi 
consequent.) 

cr «s : ifoUum, Schrad. vid. C. Pal- 
Jasianum. 

c *** 'folium. Bbrst. vid. C. Bie- 

^rstcinianum. 

.f'toideum. vid. urbicum. 
c,, varicatum. Fisch. It. Gor. 
er °surn. fi. Br. (non 7jW.) Rs. 67 
J r ?/wm. 5a^. vid. opulifolium. 

wfolium. Smith. O. rs.i5 p. h* 

C Populifolnun. Ilortul. 
Jj\ viride. Curt, (non /..) 

Worm*, vid. altissimum. 
"^vesccns. Schult. % hs. 53 

^Mafiavesoens.CWp.659.12 \v.5oo.n 
5aI *oia tamaiiscina. Pali P. 657 w. 497 
foetidum. Schrad. Cav. 0. (non 

Lam.) w. e. 298. 9 

C. gravcolcns. Lagas. (non Willd.). 
C. Schraderianum. Schult. rs. 2 3 

foetidum. Lam. vid. C. Vulvaria. 

fruticosum. Mocnch. Schrad. 1>. 
(noa Bbrst.) Rs. 46 

Salsola fruticosa. /,. p. 6 5 9. 26 w. 5oo.a* 
Lerchea obtusifolia. Nail. (cfr. Salsola monoica.) 

fruticosum. Bbrst. 
mm. vid. parvifo glaucum. Z. 0. rs.5o p. 18 w. 18 

#. C. concatenalum. 7Viu<7. (sec. Pers.) 

graveolens. Willd. 0. (non Lag.) 

bs. 28 w. 298. 14 
graveolens. Lagar. vid. foetidum. 
guineense. Jac^. 0. Rs. 10 w. 10 

C. caudatum. Willd. (sec. Gmel. H. C.) 
C. nun ale. /3. Pers. 

Ilalim* 


> vid. Atriplex Halimus. 
hirsutum L. Schrad. Bbrst. ©.Rs.52 

Salsola hirsuta. /.. p. 659.13 >y. 5oo.j» 
Suaeda albida. P#//. 

hortense. Schult. ty. Rs. 5i 

Suaeda hortensis. Forsk. 

Salsola divergens. Poir. 

Salsola hortensis. Desf. 

Salsola trigyfia. Cav? (sec. Schult.") 

humifusum. Zucc. Rs. 32 
hybridum. L. 0. (non? Lour.) 

rs. 19 P. i3 w. i3 

C. angulosum. Lam. 
C. angulatum. Curt. 

hvbridum. Lour, (non? L.) 
incisum. Desf. Poir. 0. Rs. 29 
laciniatum. vid. Atriplex Thunber- 
gianum. 

JatCralc. Ait. O. p. 23 w. 22 
lanceolatum. Mhlbg. O. (non R. 
Br.) i\s. 42 w. k. 298. 19 

C. concatenatum. Hortul. (non Thuil.) 

lanceolatum* R. Br. vid. CBrow- noanum. 
lanuginosum. vid. Kochia liyssopi- folia. 
laterals Ait. 0. rs.4* p - o 3 w. 2* leiospermnm. vid. album. 
lineare. vid. Kochia prostrata. 
linifolium. Schult. O. Rs. 57 

Suaeda liui folia. Pa//. 

litorale. vid. Atriplex litoralis. 
macrocarnum. Desv. r v s. 60 
marginatum. Spreng. Hornem. 0<. 

rs. 36 

maritimum. L. 0. o^. ns. 62 

Salsola maritima. Bbrst. 

Suaeda chenopodioides. Pall. 

/?. Suaeda salsa. Pall. ill. 

Salsola sativa. Pa//, ind. t. Hortul. 

Salsola salsa. Stcv. It off m. H. 

(non ? L.) 

Salsola trigyna. Hortul mouq 1 


(Gen. 699. Spec. 8416.) 


188 Chenopodium j 

CHENOPODIUM. tin. rs. 1139 

P^659 w. 497 
microphyllum. vid. Atriplei mi- 
crophylla. * 

mucronatum. Tliunb. rs. 2 P.2W.2 
multifidum. L. D. rs. s3 P. 16 w, 16 
. murale. L. O. Rs. 11 P. 7 w - 8 

C. rubrum. Forth? (sec. De/«7.) v 

olitum. vid. C. Vulvaria. 
oppositifolium. vid. Anabasis op- 

positifolia. 
opulifolium.Jc/irad.©.(et? Nocca.) 

RS. 17 

C. erosum. Bast, (non J?. Br.) 

C. viride. Schalt. aust. Deslong. 

/?. C. concatenatum. T^"^- (sec. Schult.) 

C. viride. /3. Deslong. 

Pallasianum. Schult. ©. Rs.58 

C. crassifolium. Schrad. (non D«*/. nee 

Ebrst.) 
Suaeda crassifolia. Pall, ill. 

parvifolium. Schult. 1). RS. 47 

C. fruticosum. £&rst\ fl. taur. cauc. 
Sal sol a fruticosa. Bbrst. casp. 
Suaeda microphylla. Pall. ill. 

patulum. .ftofA. Ms. rs.38 
Payco. Molin. 2J.. RS.24 
petiolare. //. el B. %. rs. 18 
polyspermum. L. ©. (non C/irf.) 

RS.35 p. 20 w. 20 
•polyspermum. Curt. vid. acutifo- 

lium. 
populifoliam. vid. ficifolium. 
portulacoides. vid. .Atriplex por- 

tulacoides. 
Pumilio. R. Br. rs.6i 
punctulatum. Scop. 0. Rs.6 p. 12 
purpurascens. vid. C. Atriplicis. 

Quinoa. Willd. ©. i\s. 12 P. 8 w.g 
radiatum. Schrad. O. rs. 63 

Salsola atiiplicifolia. Spreng. 

Salsola Atriplicis. Schult. obs. 

Salsola chenopodioides. Hortul. 

Salsola latifolia. Hortul. 

Salsola platyphylla. Mich. w. 1. 3 00. 5 

Salsola radiata. Desf. % • 

Kochia atriplicifolia. Roth. 

Kochia dentata. mild. H. X B. 

Kochia platyphylla. Both. 

rhombifolium. Mhlbg. ©. rs. i3 w. 

b. 298. 4 
rubrum. ti» ©. (non Forsk) rs. 7 

P. 6 w.6 
riibrum. Forsk. vid. murale. 
sagittatum. vid. bonus Henricus. 
ialaum. Schult. 0. rs. 55 

Salsola salsa. L. (non? Stcv. Hoffm.) 

p. 6 59. 10 w. 5oo. 9 

6. Salsola salsa americana. Pen. 

Sckraderianum. vid. foetidum. 
scoparium. vid. Kochia scoparia. 
sepium Meyer. Poht. 0. Rs. 33 
scroti num. L. ©. rs. 14 P. 9 w. 10 
setigerum, Dec. Q. Rs. 59 

Salsola seligera. Lagas. 

sinense. vid. Kochia sericea. 

Gen. 703. Chenopodium Cliiloglottis CHENOPODIUM. Lin. rs. ii3q 

p. 659 w.497 
sinuatum. vid. Atriplex Thunber- 

giana. 
spicatum. Schult. 0. rs.56 

Salsola salsa. Cav. (non? L.) 

Salsola spicata. mild. ?. 6 59. 7 w.5oo. 6 

Salsola strobUifera. Hortul. 

striitiun. Roth. Ms. rs. 43 

suffruticosum. Will*, h. RS. 26 w 

i. 298. i3 

triandrum. Forst. rs. 3 p. 3 w.3 

Forth, (non il. Br.) 

RS- 45 

5. 2Jr. vid. trigo- 


triangulare vanegatum. triangulare, 

, num. 

trigonum. Schult. rs. 66 

C. -triangulare. /?. 5r. (non Forsk.) 

trig; num. Schult. 0. Rs. 5o 

Salsola trigyna. mild. 

Salsola altissima. Cav. (non L.) 

(cfr. Chenopodium hortense.) 

trilobum. Dec. 0. 
tumidum. //. Cremn. 
urbicum. L. 0. rs. 4 P. 4 ^.4 

C. deltoideum. Lain. fl. fr. 
(cfr. C. chrysomelanospcrmum.) 

Gouan. II. Taur. 

vesiVurn. vid. Atriplex glauca. 

vestitum. vid. Atriplex glauca. 

villosum. Hortul. vid. Kochia hys- 
sop i folia. 

villosum. Lam. vid. Kochia pro- 
strata. 

vifgatum. Ihunb. 1). rs.65 

viride. L. O. (non sequent.) P. ** 

w. 12 

#. C. alburn. L. (sec. SmftA. Schult.) 

viride. Deslong. vid. ojmlifoliuro. 
viride. Curt. vid. ficifolium. 
Vulvaria. L. 0. p. 19 w. 19 

C. foetidum. Lam. (non Schrad.) RS. 54 
C. oliduin. Smith. • , 

CHE 11 IN A. Cass. XIX. a 
microphylla. Cass. 0. 

CHERLERIA. Lin. .f.'twi > v 8 9 8 

octandra. vid. sedoides 
sedoides. -L. 2|.. (non >b«A-) p - * 

C. octandra.' ' (sec, Sprtng.} 

sedoides. Forsk. vid. Arenaria pro- 

cumbens. 
CHEVHEDLIA. Cass, 
stolonifera. vid. Tussilago sarmen- 

tosa. 
CHILIOTRICHUM. Cass. 

amelhideum. vid. Amellus diffusus 

CIIILOCULOA. Beauv. vid- Phlcum. 
explicata. vid. Phalaris explicate 
hhpida. vid. Phalaris hispida. 
panicalata. vid. I'lileum aspcrum. 

CHILODIA. ii. Uroion. XlV. « 

scutcllarioides. il. ^?'*. ^- v ^ . 
CHILOGLOTTIS.il.firoa>n. xvl 

dipbylla il. Br. h. ' 

Spec. ^4^4.) Cliimaphila — Chiranthodendrumj Chianthodendrum 

CHIftUPHILA. Parsh. vid. Pvrola. 
corymba*a. vid. Pyrola umbellata. 

CHIMARRHIS. Jacq.M. 858 P.4 72 

1 vv. 35o 

cymosa. Jacq. ty. Rs. 1 p. 1 w. 1 

CHI O CO CCA, Lii. Rs8 9 5 p. 468 

w-3i4 

alternifolia. Murr. 

Cesti i species ? /?. et S. 

barbata. Font. ty. Rs.3 p. 3 w.2 
brachiara. 71. et F ty. rs.2 p. 2 
nocturna. vid. Cestrum nocturnum. 
paniculata. Hffmsg. mild. Ms. D. 

(non Z>.) rs. 6 

paniculata. L. vid. Psychotria pa- 
niculata. 

parvillora. mild. Ms. (7/et.B.)D 

RS- 4 

pubcscens. Willd. Ms. (J/.etB.) ty. 

Rs. 5 
raccmosa. Xr. 1). rs. i p. 1 w. 1 

Pei'iclyjncnum racemosum. Mill. 
Lonicera alba. L. Spec. ed. 1 

scandens. Sw. ty. 

CHIONANTHUS. Lin. rs. 5o P. 3g 

' to w.37 

angustijclia. vid. virginica. 

^ axillaris. JR. i*r. t>. (et? 7Jo*& 

Fitch.) Rs.3 

caribaea. vid. Linocicra compacta. 
cotinifolia. , vid. Linociera cotini- 
folia. 

domingensii. vid. Linociera latifo- 

lia. — — - — ^r- V w v 

Sabbatia gra Ghacri. Gaert. 

guianensis. vid. Linociera tetran- 
dra. 

incrassata. Sw. ty. (non Willd.) 

rs. 2 P. 6 
incrassata. Willd. vid. Linociera 
tclrandra. 
tcitifolia. vid. virginica. 

hgustrina. vid. Linociera Iigu§- 
' trina. 

longifolia. 77. Cels. Zeyh. ty. 

Mapeya. vid. Linociera tetran 
v dra. 

pubescens. 77. ct B. ty. 

purpurea.^ vid. Linociera purpu- 
rea. 

tetrandra. vid. Linocicra tetran 
dra. 

trijida. vid. virginica. 
*"$inica. L. t?. V RS.i p. 1 w. 1 

c - trifida. Moench. *• C. lalifolia. ^il. 

fi- C, an«usli folia. -4*f. 


c - virginica. #. maritima. />arj/i. 

leylunica. L. vid. Linociera pur- 
purea. * 

z \ylanica. Lam. vid. Linociera co 

^nifolia. 

CHIBANTIJODENDRUM. Larreat. 

r .. XVI. 4 

Cer ««*te«i. vid. pentadactylon. 


(Gen. 710. Spec. 8494,) Chlora 189 

CIIIRANTHODENDRUM. Larreat. 

pentadactylon. Larreat. ty. 

C. Cervantcsii. Poir. 

Chirostemum apetala. Cervantes. Roem, 

Coll. 

Che.rostemum platanoides. H. et B. 

CH1RONIA. Lin. rs. 684 p. 63a 
w. 394 vid. Erythraea. 
amoena. Schmaltz, rs. 42 

angularis. vid. Sabbatia angularis. 
angustifolia. Sims. ty. 

baccifera. L. ty. rs. 8 p. 11 w. 14 

Roeslinia tctragona. Moench. 

campanulata. vid. 
cilis. 

calycosa. vid. Sabbatia calycosa. 
chloroides. vid. Sabbatia cliloroi- 
dcs. 

conferta. //. Cels. ty. 
cymosa. Lam. rs. i3 

(cfr. Sabbatia paniculata.) 

decandra. Walt. 

decussata. Vent. Desf. ty. Rs. 10 

(cfr. C. frutescens.) 

dichotoma. vid. Sabbatia calycosa. 
dodecandra. vid. Sabbatia «hlo«- 

roides. 
Erythraea. vid. Erythraea grandi- 

flora, 
filifbrmis. Desf. 
frutescens. L. ty. Rs. 9 P. 12 w. i5 

/3. C. decussata. fifnf. (sec. fVilld.y 

gracilis, vid. Sabbatia gracilis. 
Jasminoides. L. rs. j P. 2 w. 2 
inaperta. vid. Exacum pusillum. 
lanceolata. vid. Sabbatia panicu- 
lata. 
linoides. £*. "r>. fts. 5 P. 10 w. i5 
lyclinoidcs. i. ©. 2J.. Rs. a P. 3 w.3 
meiampyriiolia. Lam. Rs.3 P. 5 
minima, vid. Exacum pusillum. 
nudicaulis. Z. 7*7. RS.4 p. 6 vv. 4 
paniculata. vid. Sabbatia panicu- 
lata. 
tenurflora Link. 
tetragona. L. Jil. ty. rs. 6 w. 16 • 

trinervia. £• 0. rs. 7 p. 1 w. 1 
uliginosa. vid. Erythraea elodes. 

uniflora. Lam. rs. 11 P.4 
Vaillantii. vid. Exacum pusillum. 

CHTROSTEMUM. Cervant. 
apetala. vid. Chiranthodendrumpo- 

lydactylon. 

CHLAMYDIA. Gaert. 

tenacissima. vid. Fhormium tenax. 

C IIL O A 3N THE S. R. Brown.XlV. 2 

gland ulosa. 71. Br. I7. 
stoechadis. 7{. .Br. ty. 
CHLORA. Lin. p. g5a w. 759 

dodecandra. vid. Sabbatia chlo- 

roides. 
dubia. Lam. 
hibrida. Iratt. 

imperfoliata. L. fiU ©♦ '-4 > v - * 
lanceolata. Liz. 


iqo Chlora Chloris CHLORA. Lin. p. g52 w. 7 5 9 

longifolia. Lam. 
rnascariensis. vid. perfoliata. 
perfoliata. L. ©. a*. P. I w. I 

Gen ti ana perfoliata. L- 

/S. Chlora mascariensis. Desf. 

quadrifolia. L. p. 2 w. 2 

Gentiana quadrifolia. L. 

sessiliflora. Gaert. fil. 
s sessilifolia. Desv. 
scssilis. Willd. p 3 \v. 4 

Gentiana sessilis. L. 

C II LOR AN THUS. Swartz. Rs.567 

p. 3i6 w. 248 

inconspicuus. 5u;. ??. Rs. 1 p. 1 w. 1 

Creodus odorifer. Lour. 
rftgrina spicata. Thu.no. 
Nigrina spicifera. Lam. 

scrratus. R. et S. t>. rs. 1 

Nigrina serrata. Thunb. 

CHLORIS. Swartz. Chloris 

CHLORIS. Swartz. rs. 3io p. 166 

1864 — 166 RS- 3io P. 

w. 1364 
barbata. Sw. 0. RS.7 mow.8 

Andropogon barbatum. L. Mant. (non 
2,. Am.) 

ciliata. Sw. 0. rs. 3 p. 7 w. 5 

Actinochloa ciliata. Willd. (in ^eauuo 
Andropogon pubescens. Ait. 
Chondrosum ciliatum. Beauv. 

compressa. Dec. ©. rs. 10 

C. polydactyla. Darand. (et Si*, sec. 

Jacq. II.) 

crinita. ^##. ©. RS. 24 
cruciata. 5tt?. O. p. 4 w« * 

Agrostis cruciata. L. 

Rhabdochloa cruciata. Beauv. rs. 5 19. 1 

Vilfa? cruciata. Beauv. 

curtipendula. vid. Athcropogon 

apludoidcs. 
digitaria. //. et B.'Q. 

Leptostacliys digitaria. Meyer. 

distychophylla. Lag. 2J.. i\s, 21 
divaricata. R. Br. Rs. 14 
dolithostachya. Lag. rs. 23 
dubia. //. et B. 2J.. rs. 28 fal Cy- Leptostachya dubia. Meytr. 

elegans. H. et B. 0. RS.9 

clongata. .Pc*r. rs. 19 

emarginata- Beauv. 

falcata. vid, Dactyloctenium 

catum. 
filiformis. Poir. (Nr. 8; RS. 20 

<:(v. Actinochloa tenuis.) 

jilijormis. Poir. (Nr. 12) vid. 
nosurus filiformis. 

jloccifolia. vid. Cynosurus floccifo- 

lius. 
foliosa. Cav. Willi. 2J.. Rs. 2 vv 3 

Aristida pungens. Hispan. 

gracilis. 'H.ctB. %. (nonDurand.) 

RS. 26 

Leplostachys gracilis. Meyer. 

gracilis. Durand. Jacq. fih vid. 
Actinochloa tenuis. S. 286. 1 longibarba. Mich. 
monostachya. Mich. ©• (non se- 
quent.) 

Campuloa monostachya. R. et 
Campuloa gracilis. Desv. 
•Campulosus monostachyos. Beauv, 
Aegilops aromaticum. Walt, v 
Ctcnium carolinianum. Panzer. 
Rhabdochloa? monostachya. Beauv. 
Monocera aromatica. Elliot. Auff. 

monostachya. Poir. Supl. Nr. i4 

vid. Cynosurus monostacbyus. 
monostachya. Htfrtul. vid. pro- 

cumbens. 
mucronata. vid. Dactyloctenium 

mucronatum. 
pallida. Wdld. ©. Rs.6 vv.7 

Andropogon provincial. Retz. 
Andropogon patulum. Moench. 

panicca. Willd. %• Rs.i w.2 
penicellata. Sw. rs. 16 P. 8 

Cynosurus pen'u ellatus. Vahl. W. i38.i6 

petraea. Sw. 7\.. p. 5 w. 4 

Agrostis complanata. Ait. 
Andropogon capense. Hontt. 
. Cynosurus paspaloides. Vahl. w. 1 3 S. 17 
Schultesia petraea. Spreng. 
Eustachys petraea. Desv. rs.oii.i 

poaeformis. vid. Elcusine virgata- 
polydactyla. Sw. Rs.8 p. 9 w. 9 

Andropogon polydactylon. L. 
Andropogon barbatum. L. Amoen. 
(cfr. C. compressa.) 

polystacliya. Lag. 

(cfr. C. prostrata.) 

procumbens. vid. Actinochloa pro- 
cumbens. prostrata. Poir. t 

Dactyloctenium prostratum mud. 1029 Chloris polystacliya. Lagas? 

pubescens. Log Q. Rs. 11 
puinilio. R- Br % 
radiata. Sw. ©. Rs. i5 

(non 1 ley ne-) Ks '* p. 11 

C. scopaiia. Desf. 

C. virgata. Durand. (non Sw.) 

Agrostis radiata. L. 

Andropogon fasciculatus. L. 
Cynosurus s» oparius. Lan\. 

radiata. Heyne. vid. incomplcta. 
rctusa. Lag. rs. 22 

rufescens. Lag. Rs. 25 

scariosa. (Beauv.) 

scop aria, vid- radiata. 
submutica- //. et B. ©. 

Eustachys submutica. R. et S. 3H- * 

Unuh. vid. Cynosurus filiformis. 

Tet' apogon. vid villosa- 

truncata. R. Br. rs. i3 
ventricosa. R.Br. rs. 12 
villosa Fer5. p. 2 incompleta. /iofA. Rs.5 

C. radiata. Heyne. (non Si*.) 

(Gen. 712. Spec. 8538.) 1 C. Tetrapogon. Beauv. RS. 1 S 
Tetrapogon villosum. -Dtfi/. 


Chloris — Chondrilla 

CHLORIS. Swartz. Rs. 3io p. )66 

virgata. Sw.Q (nonDurand. ) p. 12 

vv. 10 

Rhabdochloa virgata. Eeauv. rs. 3 15. 3 

" virgata. Duran. vid. radiata. 

CHLORO MYRON. Ruiz, ct Pav.\ 

p. 1307 
vertit illntum. R. et P. 1). p. 1 

Vcrtic.illaria acumiata. B. et P. 

CHLORO PHYTUM. Gawl. \ I. 1 
elatfjm, vid Aqfhericum datum. 

inornaliwi. Gaw . 2J.. 

lax urn R. Br. 2J.? 

CHOMELIA. Jaccj, as.448p.256 

w. 200 
fasciculata. Sw. \j. rs. 2 

Ixoia fasciculata. Sw. p. 351.7 w. 194.5 

Bpinosa. Jncq t?. rs. i p. 1 w. 1. 

Ixora spinosa. j.am. 

CHOADODENDRUM. Ruiz. et Pav. 
tomentokum. vid. Cocculus Chon- 
dodendrum. 
CHONDRACHNE. R. Brown.) 

RS. ig4 

Lipirosia. RirhH (sec. R. Brown. 
articulata. R. Br. 2f.. rs. 1 

ftestio articulatus. lietL. p. 3190. 1 

w. 1 7 6 7 . 1 
(cfr. Srirpus coniferus.) 

CHONDRILLA Lin. p. 1765 w. 

J4o5 vid. Prenanthes. 
crepoides. L. ©. (non Reich') p. 2 

W. 2 

crepoides. Reich, vid. juncca. ' 
cymosa. Po/r. 
» Dccandollei. Spreng. 
graminea. Bbrtt? 2J.. ; 
hieracijolia. vid. Crepis corono- 

pifolia. 
hispida. vid. juncca. 

tndica. vid. Prenanthes sonchiio- 
Jia. 

, juncea. 1>. 2J.. p. 1 w. 1 

c - crepoides. /?«icA. fl. franc. 
e nispida. Dei/. 
Hierarium junceum. Bertih. 
Prenanthes? hispida. Pall it. 

laevigata. /Wa7*. tf\ 
latifolia. J%m. a* 

»udicaulis. I* a*. p.:$ w.3 

Lar.tuca midicaiilis. Marr r 

P*'[*culata. vid. Prenanthes chon- 

drilloidos. 

Pjnnatifida Poir. 
"rrnanthes. vid. Prcnanthcs ebon* 

1 wiflokta. 

P r enanthoides. vid. Lactuca pre- 

naothoides. 

pulc/tra. vid. Prenanthes hieraci- 
loha. 

^niosissirria. $fc et 5m. 4. (non 

ra *o*u*ima. Z<?y/i. vid. Prenanthes 
^miaea. a 

Chondrilla CHONDRILLA. Lin. Chrysanthemum 1 9 p. 1 76^ w. 

ruder alis. vid. Prenanthes imura- 
lis. 

triqucfra. Labil. 

CHONDRODKJXDRUM.^r^g.) v id. 

Chondodendi inn. 

CliOIVDROPETALUM. 7?ofr&. 
deu.ium. vid. Resiio tectorum. 

CHOKDROSIUM. .Desu. vid. Acti- 
nochloa 

Cfl()RETRUM.iJ.^ro^.RS.io63 

glumeratuin. R. Br. t). Rs. 2 
'ateriflorurn. 71. Br. 1). Rs. 1 

CIIORiSPERMUM. R. Brown. Ait. 
tenellum. vid. Raphanus tenellus. 

CHORISTEA. Tl.uab. vid. Didcita. 

C H O R I Z A N D R A. R. Brqwn. 

RS. ig3 

cjmbaria. R. Br. rs. 2 

sphaerocepbala. 71. J3r. rs. i 

CHORYZEiVlA. -La&tf. XVII. 10 

Chorozema. Smith. ^ 

coriaccum. Smith. \ 

iliii olium. Labil. vid. nanum. 

iUcifolium. Andr. vid. Podolobiuui 

trilobum. 
nanum. Sims. %. 

C. llicifoliuni. Labil. 

f 

Pultenaea nana. Andr. 

rhombeuni. A, Br* Ait. ty. 
scandens. Smith. 
sericeum. Smith. 

trilobum. vid. Podolobium trilo- 
bum. 1 
CI1RIST1A. Mcench. 

vid. llcdysanum Vesper- 

tilionis. 
CHR1STOPH0MANA. Moench. vid. 

Adaea spicata. 
CHRYSA. Schmaltz, vid. Coptis tl^i- folia. 

CURYSANT1IELLUM. Rich. 
p. 1897 procumbens. Rich. p. i 

Bides* apiifolia. L. 
"Anthemis americana. L. Spec, (non L. 

fil.) 
Verbena mutira. L. w. i5ag. 5 

CHRYSA1STHEMOIDES. Moench. 
coerulea. vid. Ostcospermum coe- 
ruleuni. 

CHRYSA XTH EM UMXm.p.1879 
Tyrfthrum. fTWrf. i5ii 

Matricaria. Lam. Poir. 
absinthifolmiu- Fisch. 
Achilleae. L. 2|.. p-4 1 w - r 3 

C. corymbosum. var. y. Desrouss. 

*achiIlcaefoliuni. Bbrst. 2J.. , 
♦alpinum. Z. %. **& W.7 

' Leucanthcmum alpinum. La/n. n. fr. 
/S, C. minimum. Wtf. 

.Matricaria minima. Dtsrous* 

(cfr. C. tomentosum.) (Gen. 722. Spec. 8^7 1.> 


Chrysanthemum I<)3 

CHRYSANTHEMUM. ZiViP. 1879 

w. i5io 

mild. i5n 1 Chrysanthemum anomalum. La§. *Pyrethruml 

2j.. r. 24 

apelalum. tf. Erf Zeyh. o*. %.. 
arago^ense. vid. C. Bocconi. 
areticnm. L. ©. P. 43 w- i5 
argentcum. WWd. 2J.. p. 42 w. 14 

Matricaria argentea. L. 

astcroidcs. Desf 1?. 
atratum. L> 2{.. p. 1 \v. 3 
*Bal»amita. L. %. P. 19 w.8 

(cfr. C. ir.ultifidnm.) 

fbipinnatuin. L. %.. P. 5o \v. 25 

*Bocconi. Pour. 2J.. P. 47 w. 22 

C. aragonense. ^jjo, 

*breviiadiatum. Ledeb. 
Broussonetii Jialb. t). 

C. grandifloium. Brouss. (non Lapeyr.) 
t \ Pyrethrum grandifloium. Willd. e. 9 4 5.3 

*carneum. Bbrst. 2J.. 
carinatum. Schous. ©. p. 44 iv. 16 

C. tricolor. Andr. 

carnosum. vid. paludosum. 
cctrolinianum. vid. Boltonia asfe- 

roides. 
*caucasicum. Moms. Push. 2J..P.07 

w. i5 

Anthemis caucasica. Adam. 

cebennense. vid. monspeliensc. 
ccratophylloides. All. Poir. 2J.. 

Matricaria alpina. var. /?. Desr. 

cespitosum. VScinm, 
coccineum. Willd. %. p. 21' w. to 

Pyrethrum roseum. Bbrst. vv. e. 945.19 

coronarium. Z>. 0. p. 57 w. »3 

C. segetum. Forsk. (non L.) / 

( #. C. speciosum. Brouss. 

•coronopifolium. Wild, t). w.e. 945.2 
coronopifolium. VilL vid, C. llal- 

leri. 

*corymbosum. L. %. P. 3o w. 12 

Pyrethrum con inbiferum. Oaert. 
Matricaria inodora. L,am. fl. fr. 
8- C. lanuginosum. Garters. 

*crithniifolium. Brouss. T?.w.e. p. 903 

daucifolium. Pers. 09 
*dcnsum. habit %. , 

discoideum. vid. Balsamita vir- 

gata. 
*clegans. Pollin. 2J.. 
Jlosculosum. vid. Balsamita agera- 

tifolia. 
*foeniculaceum. Brouss. t). w. e. p.go3 

*frulescens. Z. 1). p. 2.3 w. 1 tf t>. *fruticuIosum. Spren 

Pyrethrum argenteum. Fisch. 

Pyrethrum pulverulentum. Willd. e. 9 4 5.1 5 

Pyrethrum niveum. Lag. 

Pyrethrum partneni folium. 
fVilld.) Bbrst. (non 


CHRTSANTHEMUM.ZinP.1879 

w. i5io 

*Pyrethrum. Willd. i5ii 

graminifolium. Z>. 2J.. p. 12 p. 9 
grar diflorum. Brouss. vid. C. 

Broussonetii. / 

grandijlorum. Lapeyr. vid. maxi- 
mum. , 

*Halleri. Suter. %.. p. i4w.6 

C. coronopifolium. Fill. * 

(non Pyrethrum coronopifolium. fVilld.) 

heterophyllum. vid. lanceolatum. 

hirtum. Ihunb. p. 61 w 27 

japonicum. Thunb. p. 58 w. 24 

incanum. Thunb. t). P. 5g w, 25 

indicum. Z>. t>. (nons^uen/.) p.17 

w. 17 

Matricaria indica. Mill. Desrous. 

* indicum. Sin* t, Ait. t). 

Pyrethrum indicum. Sim*. (B. M. 1S21) 
(non Chrysanthemum indicum. L. Curt.) 

indicum. Hortul. Curt. vid. pur- 
pureum. ■ 
*inodorum. Smith. 0. p. 34 w. 17 

Matiicaria inodora. L. (non Lam. fl. fr«) 
Matricaria maritima. Alitor, germ. (*« c » 

Hayne.) 
Anthemis vulgaris. L. lapp. 

italicum. i*. 2|.. p. 55 w. 21 
*lacustre. Brot. P. 7 
I ana turn. Bbrst. 

lanceolatum. Pers. 5 

C. lieterophyllum. Willd. 4 

lanuginosum. vid. corymbosuim 
Lcucanthemum. Zv. 2J.. p. 3 w. 5 

Matricaria Lcucanthemum. Scop. 
Lcucanthemum vulgarc. Lam. fl. fr. 

macrophyllurri. Spreng (non W'ct/£.) 

*macropIiyllum. ^ et /(. 2J-. p. 29 

vv. 1 1 - 

Arliillea sambuci folia. Desf. / 
Achillea macrophylla. Host. Pill, el MM- 
(non L.) 

*maritimum. Smith. %.. p. 35 w. »8 

Matricaria maritima. L. 

maximum. Dec. 2J.. p. 6 

C. grandiflorum. Lapeyr. ' \ 
Pyrethrum iatifolium. Willd. E. g4*- « 

*millefoliatum. L. 2J.. P. 49 w. 24 

Anthenis millefolia. L. '• 

Matricaria millefoliata. Desrous. * 
Matricaria absinthioides.jO^rou^Csec.F*^) 

minimum. VilL vid. alpiuum, 
minimum. Brot. vid. pulverulen- 
tum. 
monspeliensc L.. %. p. 40 w- 12 

C. cebennense. Dec. fl. fr- Matricaria pulverulenta. Poir. 

(non Chrysanthemum pulverulentum. Pers.) 

*fuscatum. Desf p. 38 \v. 16 
glabratum. Thunb. P. 60 wj 26 
glaucurri. vid. multifidum. 

(Gen. 722. Spec. 8623.) Leucanlhemum paltnatum. Lam. 

monl.inuin. L. 2J.. p. 4 w. 6 

m o s ch a U j m . Willd. 
*multicaule. Z)^/. 2J.. p. 45 w. 20 

multifulum. Desf. 2J.. p. 19 
C. glaucum. Pers. 28 , 

C. BalsamiU. var. multifida. Desf. 
Matiicaria tanacetifolia. Desrous. Pyrethrum pinnatifidum. rYilld. 10 

Chrysanthemum CHRYSANTHEMUM. Lin.?. 1879 

•Pyreihrum. V\ f illd. i5ii 
Myconis. L. 0. p. 54 w. 20 

Pyrethrum Myconis. Maench. 

opposiliiblium. Brot. 
*oricntale. Muss. Pask. p. 48 w, 20 

Anthemis Rudolphiana. Bbrst. 

palleris. vid. pulverulentum. 
pallidum, via pulverulentum. 
paludosum. Po/V. ©. p. 2 w. 2 

Matricaria carnosa. Lam. p. 2* 

*palus!re. HH/dL 2/.. p. 20 w.9 

Matricaria punctata. jQesrous. 

*parthciiifoiium. V\ J illd.%.v. 53 w.14 

C. pracaltum. Vent. p. 3 1 (sec. fVilld. En.) 
(noii Pyrelhrum partheni folium. Bbrst.) 

*Parthciiiuin. Smith. %. p. 02 w. i3 

Matricaria Parlhenium. L. 

*parviflorum. /4/7W. 0. p. 36 w. 19 
peefinatum. L. 2/.. p. 5i w. 18 
perpusiJlum. Deslong. ©. 

Co tula pygmaea. Po<>. 

pinnatificlum. jL. fil. 1). p. 25 W; 1 
praealtum. vid. parthenifoliunu 
*praecox. Bbr.st. 0. 

procumbcus. hour. 2JL. P. 18 
prostratuin. Per*. ©. p. 11 

Matricaria prostrata. Sw. 
Pyretluum simplicifolium. IViUd. 2 

ptarmicaefolium. Mass. Push. %. 

Achillea grandt flora, hbrst. [p. i3 w. 3 

pulverulentum. Lag. ©. P. 16 

C. pallens. Lam. 

C pallidum. Mi7/. 

C minimum. £rof. (non Fill.) 

Matricaria minima. fS. Desrous. 

(Hon Pyrethrum pulverulentum. Willi.) 

Pumilu^ri, Stet;tn. ©. \v.fc.944. 6 
Matricaria pyrethrifolia. Poir. 

pvnttatiwt. vid. palustre. 
purpureuni. Per*. ft. p. 17* 

C. Roxburghi. Desf. 

C indicum. Cart. (.B. M. j— ) (non? L. 

et /_,. Ait.) 

Anthemis artcmisiaefajia, JVilld. 1517/2- 

Anthemis grainli flora. Dec. 

Anthemis stipulacra. Moench. 

(non Pyrethrum indicum. Sims. (B.M. 1 5 2 1) 

Pelicans. Cav. p. 52 
rotimdifolium. IV. et /£. 2{.. p. 10 

Roxburghi. vid. purpureum. 
•cgetum. /_.. ©. (non Forsh.) p. 53 

" p 

O'rcthrum segetum. Moench. 

* e getum. j rsk. vid. coronarium. 

serou, iurrij 1,. 2j.. p. 8 w* 
fi Peciosum. /T 4 c7rf. Chrysanthemum— Chrysocoma 1 ()3 

CHRYSANTHEMUM. Z1/1.P.1879 

w.iSio 

•Pyrethrum. Willd. i5n 
tanacctifolium. W//rf. 4. P.22W.11 

Matricaria pilosa. Poir. 

*tenuifo]ium. Willd. 2|_. vv. e. 945.16 
tenuissinium. Russ. 
•tomentosum. Deslong. %. 

, C. alpinum. L. var. Schrad. 

• tricolor, vid. carina turn, 
•trifurcatum. Desf. P. 46 w. 21 
"uliginosum. IV. et /£. 2J.. p. 9 w. 5 

umbrosum. Willi, p. 56 w. 22 

CHRYSEIS- &/. 

odorata. vid. Ccntaurea suaveo- 

lens. 

CHRYSITRIX. Lin.Ks.i92 P. i3i \ f w. 19 4 t?. *Peciosum. 
num. Brouss. vid. w. e. Sup. 

p. 60 
corona- •yjvestre. .Brof. (non? JVilld.) 
•yivestrc. TFccW. 2J.. w. e. Sup. 

p. 60 
. (Gen* 725, Crisistrix. Bosc. \Y. I928 capensis. i-. 2}.. Rs. 1 p. 1 w, 1 

CHRYSOBALANUS. Zm.p.1224 Icaco. JL. T7. p. 1 w. 1 

H. C. purpureus. Mill. 
(cfr. C. pellocarpos.) 

oblongifolius. MilL ty. w.984 p. 3 diians. pellocarpos. Meyer. r>. 

C. Icaco. var. J. IVilld. 

purpureas, vid. C. Icaco. 
CHRYSOCOMA. Lin. p. 1828 

w. 1 464 

acaiilis. vid. Vernonia oligophylla- 

Aitoni. Spreng. t>. 

angustijolia. vid. Vernonia angu- 

stifoiia. 
aspcra. Dletr. 

C. scabra. Ledeb. (non L.) 

bijlora. vid. Aster biiidus. 

candicans. Delil. 

capillacea. vid. Eupatorium foeni* 

cttlaccum. 

cernua. />. 2{.. p. 3 v w.3 

jfc. 1^. p. 5 w. 5 
cinerea. Labil. 1y. P. 10 

Ozptiiamnus cincrcus. /J. 5r. 
(cfr. C. nivea.) 

coma aurea. L. t). p. 1 w. 1 

Crinila linearifolia. Moench. 
(cfr. C. palula.) _ 

cowyzoides. Fi5c/i* 
coronopifolium. vid. Eupatorium 

coronopifoliuln. 
denticulata. Jorflr^ r>. p. 9 w. 10 
dichoioma. vid. Conv/.a dicho- 

tonia. 
dracunculeidts/ vid. Aster bifi- 

dus. 
foetida. \id. Conyza fo€tida^ 
fruticosa. vid. Vernonia fruticosa 
gigetntea. vid. A crnonia novebo 

racensis. 
graminijolia. vid. Soliuago Ian- 

ceolata. 
juncea. Z?^|/". 2{.. 

Linosyris. i>. 2J.. p. »5 W. i3 

Aster Linosvris. Bernh. 

Spec. 66ru) W 


^ IQ4Chrysocoma — Chrysophyllum CHRISOCOMA. Lin. 1828 panicu p. 

w. 1464 
microphylla. Thunb. 1y. p. 4 w. 4 
montana. Vahl. p. 6 w. 6 
mucronata. vid. Stachelinaspinosa. 
nauseosa. Pursh. Pall 2}.. 
nivea. IVdld. 1). w.8 

C. tomentosa. Jacq. (non L. nee Walt.) 

'• 7 
» 

C. r.inerca. Labil. (sec. Dietr.) 

noveboracensis. vid. Vernonia no- 
vcboraconsis. 

mulata. Mich. %. p. 10 
odoratis?,ima. vid. Liatris odora 

tissima. 
oppositifolia. vid. Eupatorium di- 

varicarum. 
ovafa. Forsk. 
paniculata. vid. Liatris 

lata, 
patula. i. 2J.. t?. p. 2 w. 2 

C. comaaure.i^ L. var. $. Lam. 

pilosa. vid. Liatris hirsutiflora. 

praeatta/ vid. Vernonia praealta. 
purpurea. Forst. / 

radiafa. It ch. 
* ramosa. {Raeusch.) 
reticulata. Labil. p. 11 
saxatiiis. vid. Inula saxatilis. 
scabra. -L. 2J.. 1). (non Ledeb. 

p. 8 w. 9 
scabra. Ledeb. vid. aspcra. 
scoparia. vid Baccharis scoparia. 
sericea. vid. Conyza scricca. 
spathalata. vid. Staehclina spinosa. 

squamata. Labih %. 
tomentosa. jL. 2J.. 1). (non sequent. 

w. 7 

tomentosa. Jrcq. vid. nivea. 
tomentosa. Walt. vid. Vernonia 

praealta. . 
undulata. Thnnb. 2J.. p. i3 vy. 11 
uniflora. (Raensch.) 

villosa. L. % p. 18 w.t5 

Conyza oleaefolia. zam. (sec. Bbrst.) 


CHRISOGONUM. Lin. p. 1941 
w. i556 virgin i amini. L. p. 1 w. 1 

CIIRYS03IALLUM. Pet. TJu 

XIV. 2 
madagascarionsc. Pet. Th. "ty. 

CHRTSOPIIYLLUM.LrV7.Rs 843 

p. 52 -r w.400 
acuminatum. Lam. "ty. (non lYilld.) 

acuminatum. lYilld. vid. C.IIum 

bolflfinnum. 
angu«tifolium. Lam. t). rs. 5 p. 4 

fequartctim. // ct IS. ty. 

C. obtusatum. IVilld. Ms. its. 1 3 p. 81 5 

• argenfenm. Jacq. 1). rs.6 p. 6 w. 4 

C. oliviforme. var. j8. Lam. bicolor. Poir. b. rs,4 Chrysopbyllum — Chrysurus 

C HR Y S O P II YLL TJM. Lin. rs.843 

p. 527 w.400 

Cainito. L. ty. RS. 1 p. 1 w. 1 

/3. C. jamaicense. Jacq. 
y. C. coeruleum. Jacq. 
J\ C. microphyllum. Jacq. 
(cfr. C. Humboldtianum , memopyrenum 
et Nycterisitium ferrugineum.) 

Caneito. vid. Bumelia nervosa. 
carolinianum. vid. Bumelia tenax. 

coeruleum. vid. C. Cainito. 
ferrugineum. //. Cels. Zeyh. J). 

(non? Gaert.) 
ferrugineum. Gaert. vid. mono- 

pyreniim. 
fuscum. Fisch. ty. 

glabrum. /,. ty. (non Jass.) rs.ii 

p. 9 w. 7 

- 

/?. C. pauciflorum. Lam. 

glabrum. Juss. vid. Bumelia te» 
nax. 

Humboldtianum. R. et «S. 1). RS.12 

(p.8i5) 

C. acuminatum. IVilld. Hrb. (//. et 5.) 
C. Cainito.. L? \ vid. C. Cainito, Scleroxylon Man* 
vid, Sideroxylon jamaicense. 

Macoucou. vid. pyriforme. 
macropkjllum. vid. Bumelia ner 
vosa. 

Manglillo. xh 

glillo. 

melanophleos. 

melanop'ileim . _ 
Miehino. II. et -fi. 1). 
microcarpum. Sw. ty. RS.7P. 3w.3 
microphyllum. vid. C. Cainito. 
Millerianum. vid. Scleroxylon 

mite, 
monopyrenum. Siu. f;. rs. 2P.2>v.a / 


/ f (G i * C. oliviforme. Lam. p. 5 
C. Cainito. Mill, (non L.) 
C. Cainito. var. #. HW£ 
C. ferrugineum. Gaert. fil. 

nitidum. Meyer, ty. m, 12 (p.813) 
obtusatum. vid. aquaticum. 
oliviforme. vid. argenteum et mo- 
nopyrenum." 
paucfjiorum. vid. glabrum. 

pyriforme. Willd. ty. p. 8 w» 6 

C. Macoucou. A\xbl. rs. 9 

rugosum. vid. Sideroxylum rugo- 

sum. 
scssiliflorum. Poir. ty. rs. 10 

CIIRYSOPIA. Pcf. r/u XVIII. 4 
fasciculala. PeA. 7%. 1). 

C II R Y S O S P L E N I U M. W^ 

p. 1110 w.860 

alt(?rnifolium. L. %. P. 1 w. 1 

Sasifraga aurca. fi. Fl. dan. 

oppnsitifolium. L. 2).. p. 2 w. 2 

Saxifiaga aurca. FL dan. 

CHRYSURUS. Rich, rs.372p.i56 

Hymetnotshcium. Lagas. 
aureus, vid. cynosuroidci. 

Spec. 8709.) ^ . f Chrysurus — Cicuta 
CHRYSURUS, Rich. rs.3 72 p., 5 6 

cynosuroides. Pers. 0, RS . 1 p. i 

C. aureus et cynosuroides. Beauv. 
Cynosurus aureus. L. 
Lamarkia aurea. Moench. Y 

echinatus. Beauv. rs. 2 

Cynosurus echinatus. L. p. 164.3W. 158.3 
Falona. Adans 9 

■ effusus. Beauv. rs.3 

Cynosurus effusus- Link. p. 164.3 

elegans. Beauv. 0. Rs, 4 

Cynosurus elegans. Desf. p. 164.11 CHTHONIA. 
Pectis. Cass. XIX. 2 vid. glaucesccns. Cass. 

CHUNCHOA. Juss. vid. Gimberna- 
tia. 

CHUQUIR4GA. Jass. vid. Joanne- 

sia, 

J™ t,c °sa. vid. Joannesia insignis. 

tICCA. jLzV?. p. 2o5o %y. i653 
dislicha. -L. t?. p. i >y. i 

Avpirlioa acida. Z,. 

Phyllanllms longifolius. Jaeq. (non Lam.) 

nodiflora. Lam. 1). p. 2 w- a 
raccmosa. Lour. tj. p. 2* 

r ~ — vid. Exacum fiiiforme. 

*>1CER. Lin. P. i 7 t 9 w. i358 

arietinum. L. ©. p. ! w . j 
ervoides. Brign. 

Ervum soloniense. 5n/r. (non L.) 

Lens. vid. Ervum Lens. 
nigrum, vid. Ervum Lens, 
nummularifolium. Lam. 
Punctatum. //. Vind. Zeyh. ©. 

Ervum punctotum. H. Crtmen. 

a/afa. vid. Lalhyrus salivus. 
rw" f .?/* vid ' Lall'yrus Ciccra. 

crispum. vid. C. Endivia. 
«»vancatum. SchotTsb. 0. a*, p. 4 

Endivia. L. ©. o». P .3w.5 

«• C. cnspum. AKH. 

P«"idum. J« c<7 . 0. 

t-*>mum. 
tulbifcra. / 1427 w. 4 w, 1 

P. 2 >v. p. 706 w. 55o vid. , ^- p- 2 w. 2 

c '«ut»ria bullnfera. Lam. 

«««nc* vid. Sium cici.raefolium. 

*' Jo , ha - vid. Shim Iatifolium. 
"wculata. 2.. 2L. (non Gaert.) P. 3 

^»f U . afa ' Gae, ''« vid - Conlu '" ™ 

c, 'latunf». 

(Gen. 7 36, .' Cicuta — Cinchona 

CICUTA. Lin. p. 706 w. 55o 
virosa. i. 2/.. p. 1 w. i 

Cicutaria aquatica. Lam. 
Coriandrum Cicuta. Roth. ig5 CICUTARIA. Lam. vid. Cicuta. 

aquatica. vid. Cicuta virosa. 

CIMICIFUGA. Lin, vid. Actaea. 
amentana. vid Actaoapodocarpa. 
foetid;, vid. Actaea Cimicifiiga. - 
Se. pent aria, vid. Actaea raccmosa. 

CIM1NALIS. ^dan5. Afomdl vid. 

Gcntiana. 

grandijlora. vid. Gentiana acaulis. 
longifiora. vid. Gentian a acaulis. 

Pneumonanthe. vid.Gcnliana Pneu- 
monanthe. 

CI1VCHONA. £fa rs. 861 p. 436 

vr.346 
acuminata, vid. Cosmibuena acu- 
minata. 

acutifplia. R. ct 5. 1). Rs . 19 p. 9 
afroinda. Wlllem. \y. R *. 20 
angustifolia. Sw, vid. Exostemma angustifolium. 

angustifolia. Ruiz. 
lata. vid. lanceo- cary- brachjcarpa. vid. Exostcmma bra- 

cbjcarpa. 
brasilicnsis. Hffmsg. ffamb. tr.' 

RS. IO 

caduciflora. //. ct B. "h. rs, 18 

C. magnifolia. //. et B. pi. aeq. (non 

Ruiz.) 
caroliniana. Poir. %. R9.i6 

Pinknea pubescens. P*r#. 4 38. 1 
Pinckncya Rubens. Mich. 

caryhaea. € vid. Exostemma 
baeum. 
Condaminca. //. ct B. %. 

C. officinalis. Vahl. L. rs, 1 p. 1 w. 1 

cordifolia. Mutis. t). Rs.5 

a. C. officinalis. Gmel. Syst. L. SyU. 

ed. 1 2 
C. pubescens. Vahl. p. 2 
C. purpurea. R. et P. rs. 6 P. 5 
C. micrantha. R. et P. rs. i3 P. 10 
/3. C. tenuis. Ruit. 
C. Lirsuta. /I. et P. p. 4 
C. pallescens. Ruiz. 

C. ovata. /I. et P. p. 6 

Rohde.) 

coryrnbifera. vid. E 
rymbiferum. 

coriacea. vid. (Synonym lee Exostemma coria- ct P. t?. lis. i5 p. 12 
vid. Exostemma dis- ccum. 

diclioloma. R. 

di imilijlora. 

similiflonun. 

Excels a. Roxb. \j. rs. 11 

jloribnnda. vid. Exostemma flori- 

bundum. 
fusca. vid. rosea. 
glabra, vid. lanceolata. 

R. et -P. %. glandulifera. 

Cascarilla negrilla. Humb. 

ec. 8742.) N a rs. 14 

[p. u 


io6 Ciacliona Cinchona Cineraria CINCHONA. Lin. rs. 861 p. 436 
w.346 grandijlora. vid. Cosmibuena ob- 

tusifolia. 
grandifolia. vict masnifolia. 
hirsuta vid- cordifolia. _ , 
HamholJtinra. vid. ovalifolia. 

jamaicensis. vid. Exostemma ca- 

rybaeum. 

Rattul'.ambar. 71e/z. 1). us, 12 
lanceolata. R. et P. T). p. 7 

C. lanceifolia. Ttfuhs. rs. 3 C. glabra. TV/u^'s. 

C. angustifbtia. Ruiiz. ' 

C. officinalis. Iluiti. 
C. nitida. /?. et P. , 
Cascarilla lampina. Half*. 

lanceifolia. vid. lanceolata. _ 
lineata. vid. Exostemma linea- 

tum. i 

longijlora. Lamb. vid. Exostemma 

longidonuvi- 

longijlortt. Mutts, vid. Cosmibuena 

obluuifolia. 
Lucianum. vid. Exostemma flori- 

bundum. 
lutescens. vid. magnifolia. 
macrocurpa. vid. Cosmibuena ob- 

tusi folia. 
lUd^siiiolia. Ruiz. T). (non //. etU.) 

C. o bio ngi folia. Mails, rs. 7 [p. 8 * 

C. lutescens. Ruiz. VUm. 
C. grnndifolia. /J. et P. Poir. 
Cascarillo amaiillo. Ruin. 

ma^nifoua. H. et I*, vid. caduoi- 

folia. 
micrantha* R, et P. t). rs. i3 

(cfr. G* cordifolia , et Exostemma parvi- 
florum.) ^ 

montana. vid. Exostemma floribun- 

dum, 

nilida. R. et P. t>. p. 3* 

(cfr. Exostemma coriaccum et C. lancco- 
lata.) 

oblongifolia. vid. magnifolia. 

officinalis. Vahl. vid. C. Conda- 
minea. 

officinalis. Gmel. Syst. viu. cordi- 
folia. 

officinalis. Rniz. vid. lanceolata. 
ovalifolia. //. ctiJ.r). (non Mutis.) 

C. liumboldtiana. R. et 5. 9 

u « It fo I i t 1 . Mw / 1 is . v i d . C o s m i b u e n a 

oblusifolia. 
cvato. vid. cordifolia. 

pal cens vid. cordifolia. [rs. 17 f 
parviQora. Jl/>tis. 1;. (non Poir.) 
pat vijloi a. Poir. vid. Exostemma 

parviflora. 

peruviana, vid. Kxosfemma pern 
vim a, 

philippic?, vid. Exostemma phiKp- 

picurn. 

puhescens. vid. cordifolia. 

purpurea. R. et P. T;. rs.6 P # 5 

(cfr. C. coidifolia.) CINCHONA. Lia. rs. 861 p. 436 

1 w. 346 

rosea. R- et P. r>. rs. 2 p. i3 

C. fusoa. Ruin. Vitm. 
Cascarillo pardo. Ruix,. 

scorbiculata. //. et B. 1). rs.4 
spinosa. J^amb t>. 

Catesbaeae species. Poir. 

St. Lticiae. vid. Exostemma flori- 

' bundum. 
tenuis, vid. cordifolia. 
I triflora. (Raeusch.) r), 
CINERARIA. Lin. P. i854 yv* *488 

*Dc>RiA. lhanb. \ w. 1 6 Aitonia. Spreng. 1b. 
alata, L. jll. P. 3 

(cfr. C. spathulata.) 

alliariaefolia. Desf. 2J.. 
alpina. IVilld. %. P. 44 w. 4° 

Senecio alpinus. L. ^i/. , 
C. seneciifolia. Poir. 

C. alpina. var. #. L. 

C. alpina auiiculata. Jacq. 
C. cordifolia. var. 8. Lam. 
Jacobaea alpina. Moench. 
j3. C. Helenitis. Hortul. 

alpina. L. vid. alpina. FYilld. au- 
rantiaca , campestm, cordifolia, 
longifolia, integrifolia. 

ambigua. vid. bi color. 

amelioidcs. L. ?;. p. 61 w. 55 

Aster amelloides. Mill. 

■ « 

Agathea coelestis. (?a*s. 
Detris. jAdans. (sec. Cass.) 

americana. L. jil. b- P. 16 
angulosa. Lam. 

C. cymbalari folia. L. fil? 

anomala. Sib. et 5m. 2j.. 
anthemoides. Lam. 
appendiculata. Pn?. . fe. (non?/-) 
appendiculata. L. vid. Cacalia ap- 
pendiculata. 
aspera. Thanh. P. 52 w. 46 
atropurpurca. Lcdcb. 
aaiantiaca. -Hop. 2J.. P.39 w.35 

C. crocca. Tratt. 

C. alpina. Ml. IVulf. 

C. integiifol.a. var. A. Vill. 

aurea. X. t/? P. 4 5 W.41 I"- 2 ° 
aurita. //^rrr. t?. (non Jndr.)^^ 

C. populifolia. Ihrit. (sec Dietr.) 

aurita. Andr. vid crucnta. m 
balsumita. vid. Senecio mollis, 
bicolor lVHld. t?. P. 48 vv.44 

C. ambi-va. fln>. i^«rn. (sec. Spring.) 

♦bipinnnfa. llmnb. P. 12 w. ia 

ea&alioidet. JU .///. P. i4 vv. i4 

( ledoniae. Spreng. \). 
campestris. i{<?/t. cr*. p. 38 vv34 

C. integrifula pratensis. Jacq. 
Cintegii folia, var. B. Vill, 
C. alpina. var. y. integrifolia. L. 
C. alpina. Lam. Pall. ind. t. 
C. lanceolata. Gmtl fl. b. 
C. pratensis. Hop. Rotht. 
(non Senecio nemorenjii. Poll.) 


i (Gen. 707, Spec* 6 4.) Cineraria Cineraria CINERARIA. Lin. p. i854 w. i 4 88!CINERARIA. Lin. p.i854 w. 
canadensis. L. %. P.49 w.45 | lanceolate*, vid. campcstrii. 

laricifolia. Lam. 197 

1488 C. tomcnlosa. Mill? 

canescens. JVendl. t). 

C. parviflora. Ait. (non Bbrsf.) 

capillacea. L fil. 2J.. p. 53 w.47 
capifata. Whlhg. 
carolinicnsis. Walt. 
caspica. Bbrst. p. 35 

caucasica. Bbr$t. 2/.. 

cernaa. vid. Arnica montana. 
ehamaedrifolia. Lam. 
cordifolia. L. fil. 2J.. P. 43 w.3g 

C. alpina. var. a. L. 

C. alpina nudn. Jarcgr. Vind. 

Senecio alpimis. Scop. 

coronata. Thunh. p. 33 w. 5o 

corymbosa. vid. Erigerum annu- 
um. 

crassiflora. Lam. 

crbpa. Z. 21- . p.42 w.38 • 

crocea. vid. aurantiaca. 
Omenta. Merit, D. p. 25 w. 21 

C. aurita. Andi\ (non Merit.) 

cylindrjea. Jternh. t). 
cymbalarifolia. L. P. 26 w. 22 
cymbalarifolia. L. fil. vid. an- 

gulosa. 

*denticulata. JL.y?/. 2J.. p. 5 w, 5 

discolor. Su>, f). P. a 8 w. 29 

*clongara. Z,.^/. r. 7 w. 7 
Serosa. ThnnS. P. 8 vv.8 

^Iifolia. Tlmnb. P. i3 w. i3 

Jorsleri. Sprertg. %. 

ftdva. Steven. 

gcifolia. JL, T7. P. a3 w.19 
ffgantea. 5inf>/i. 2{.. 
glabra la. Jta. t;. P. 19 w. 28 
glauca. /,. 4. P. 36 vv.3z 

Solidago i-J'-nra. Gmc/. sib. 
SeneciHis gl.mca. Gaert. 

hastifolia. L. fil. 
[Olenitis, vid. lohgifolia. hetcrophylla. Orteg. 0. (non se- P 11 r&h. %. 

Ister Cymbalariae. w. 5o 7«^f.) P.5t 
Jeterophylla. !)<?>;/. %. 
^eterophvlla. 
tursut.. vid. 

'umifusa. //r/>. 2|.. p', 55 

C - pumiia. Thunb. 

hvbrida. /TW/rf. t?. vv. *. 9 5o. 3 
Japonica 7/7/iaA. p 46 w. 42 

j ^cisa. Thunh. *, 10 w. 10 
Wegrifolia. Jac? 

•Ipina, //op. 

Jp> spatlmlaefolia. Gmel fl. b 
Senccui integrifolii.s. ^iiior. C. 2J.. p. 40 w.56 Scneei B- c. »o nemmorensis. J'o//. (non 
i. minor. Pursh. lO s «nerio tomentosus. TUtc/i. 
< c «*- C. aniantiara, campestris.) 

a cmiata. Sw. fc. p. 3i 
lactea. JR/fif. £. w. ». Sup. 

* populifolia alba. Horlul. 

wnata. i/eriY. Cart. T). P. 5 9 w. 5 p. 5 9 lincata. L. fil. p. i5 w. i5 
linifolia. L, 1;. P. 54 W. 49 
litt oralis. fTivK 

C. marilima. /ffyZ/". Hrb. (non £.) 

lobata. Merit* t?. p. 27 vr. *5 
longifolia. J acq. a*, p. 41 >y.37 

C. alpina £. helenitij. L. * 

Othonna belen s. L. 
lucida. Suj. 1). p. 20 
lyrata. .Ledeh. 2J.? 
malvanfolia. '"• Merit, %.% P.32\v. 127 
marilima 2>, (non /Kfi//. Ilrb.) ^. 

Jacobaca torn en to sa. Moench. 

maritima. Wat:. Ilrb. vid. ]itto- 
ralis. 

minuta. Cav. O. p. 5o w.48 
mitcllaefolia. (Jiatitsch.) 

multiflora. Merit. %. p. 28 w.24 
nivea. Thnnb. h. P. 1 >v # 1 

^ othonnites. vid.OHionna frutcscens. 
palustris. i^. 2|^. P.J7 w. 33 

Othonna palustris. L. it. scan* 

pahdqrata, vid. vfscosa. 
parviflora.'.fl&r$f. 2|.. (non^V.") w. 

h. g3o. 9 
parviflora. Ait. vid. canescens. 
♦perfoiiata. L. fil. r. 4 w. 4 

Othonna pcrfoliata.' J^co. 

Olhonnaa )lexrcaulls, Sims, (non Tlmnb.') 

Pctasitcs. Sim's* 

•pinnatifiua* Tfmnb. K 

platanifolia. Dcsf.. 

pvpulitolfxt. Merit. xiA. aurita ct 

Caralia appendiculala. 

Hortul. P. ll >y. 1 1 alba. id. popmijolia 

lactea. 

praccox. Cav. t?. p. 3o w\ 26 
prat en sis. vkl. campestris. 
pnmila. vid. hmnifusa. 

purpurata. / . t?. l J . &7 vv. 5« 

Senecillia purpurata. Gaert. 

racemosa. librtt. Q- 
ramentosa. vid. Gacal?a cchinata. 
rcpanda. For*f. t;. (non Lour.) 

P. 21 w. 17 

Bra rhy glottis repanda. Farst. 

' repanda. Lour. 
rivularis. W. et K. 2t- 

rotundifolia. Font, t;. p. 21 w. 18 

Bracliyglottil rolundiiolia. Farst. 

scapi!lora. Merit. 2f- P. 33 w.53 

seneciifolirf. vid. alpina. 
*serrata. JVilld. P. 6 w. 6 

sibif n. L %. P. 34 w3l 
*soncliifolia. L. 2|. ; P 9 w.9 

gpathulaejo 1. vid. integrifolia. 

spatimlata. Lam. 

a alata. x. Jf/.? (sec. /.am.) 

gpinulosa. Law, 

laraiacifolia. ifirsf. 5/w. 2(.. 

tiiiaeibiia. Zejh. t?. 
foment osa* vid. canadensis. \ (Gen. 7J7. Spec. 8849.) iq8 Cineraria — Cirsium I Cirsium — Cissampelo* CINERARIA- Lin. P. 1 854 w. i488| CIRSIUM. Gaert All. 

tataricum. vid. Carduus ngens. 
tomentosum. vid. Serratula cyna- pogo ma- Tussilaginis. Herit. ©. p. 29 w. 25 
uliginosa. vid. Scnecio exsquama- 

tus. 
•undulata. Willi. ©. P. 2 w. % 
viscosa. Herit. t?. P. 56 vv. 5i 

, C. pandarata. Thnrib? 

CIN3JA. -Li < B^auv. 

agro^tidea. vid. Agrostis Cinna. 
arundinacea. Willi, vid. Agrostis 

Cinna. 
arundinacea. Retz. vid. Agrostis 

mexicana. 
glomerata. vid. Andro 

crouros. 
lateralis, vid. Andropogon dissiti- 

florus. 
mexicana. vid. Agrostis mexicana. 
CINNAMOMUM. JWm. Spreng. vid. 
Laurus Cinnamomum. 

CIPONIUA. -rfuM. 

giiianensi*. vid. Symplocos Cipo- 

nima. 

, C1PURA. /«£/. vid. Manica. 

martinicensis. vid. Iris martini- 

censis. 

CIRCAEA. Lin. Rs. 104 P.45w.54 

atyina. L. 2J.. Rs. 2 p. 2 w. 2 

C. a. a, minor. Schrad. 

intcrmc3ia. Ehrh. rs. 3 p. i*w. 28. 

C. alpina. /Y. c/mi. 

C. alpina fi. major. Schrad- 

C. lutetiana. Fitf. (non L.) 

lutetiana. L. %. Rs. 1 P. 1 w. I 

C. pubescens. Po/i/. fl. boh. 
C. vulgaris. Moench. 

lutet na~ VilL vid. intermedia. 

pubescens. vid. lutetiana. 

vulgaris, vid. lutetiana, . 
CIRSELLIUM. Gaerf: vid. Atractylis. 
CIRSIUM. Gaert. All vid. Carduus. 

alpinum. vid. Saussurea alpina et 
discolor. 
anglicum. vid. Carduus pratensis. 
britannicum. vid. Carduus hele 
nioides. 

vid. Carlina Echinus, 
vid. Carduus mon- roides. 
trispinosum. vid. Carduus Casa* 

bonac et carlinacfolius. 
tuberosum, vid. Carduus bulbosus. 
variabile. vid. Carduus oleraccus et tatancus. 
CISSAMPELOS, Li in P. 2290 
w. 1844 r carlinoidc 

com pactum: 

spcssulanus ot pyrenaicus. 
dissectum. vid. Carduus bulbosus. 
helenioides. vid. Carduus hetero- 

phvilus. 

laeve. vid. Carduus tntaric„. 
leucostylum. vid. Carduus deflo- 
ratus. 

maculatum. Scop. vid. Carduus 
marianus. 

maculatum. Moench. vid. Carduus 
sytiacus. 

medium, vid. Carduus pedemon- 
tanus, 

molle. vid. Serratula simplex. 
pratense. vid. 'Carduus canus ct 
tuberosus. purpureum 
laris. vid. Carduus rivu- acuminata. Dec. 1).' 
andromorpha. Dec. t>. 
Caapeba L. t). P. 7 w.7 

C. Parcira. L. 

m 

Menispermum Cocculus. L. (Syn. 'f9$% 
Poir.) 

capensis. Tknnb. L. fil. t?. p.3w.3 
Cocculus. vid. Cocculus suberosus. 
gonvolvulacca. Willdi D. p. 6 vv.6 
crenata. Dec. 1). 
discolor. Dec. *r). 
fruticosa. vid. humilis. 

hernandifolia. Willi. t>* 
heterophylla. Dec. 1). 
hexandra. Roxb. Fisch. 
hirsuta. Buchan. tj. 
humilis. Poir. t?. 

C. fruticosa. Thanh. L. fil? (sec. Dtc\ 

W. 4 P. 1 Wi I 


*. 4 smi (Ccn. 740. Spec. 8881.) laurifolia. Poir. 1). P. 5 w. 5 
mauritiana. Pet. Th. t?. 

C. Pareira. var. y. Willd. 2 y. 
C. Pareiroidcs. Dee. 

microcarpa. Dec. t). 

C. Parcira. var. /?. L. 

orbiculata. Dec. 1). 

C. tetrandra. Roxb. 

ovalifolia. Dec. \j. 
ovata. Poir. t?. 
Parcira. Lam. t?. P. * 

C. Parcira. var. or. L. w. 3 a. , 
(cfir. C. Caapeba.) 

Pareira. /3. Zv. vid. microcarpa. 

Pareira. y. Willi, vid. mauri- 
tiana. 

pareiroides. vid. mauritiana. 

smilacina. vid. Mcuispermum 
lacinum. 

tamoides. Willd. Dec. 1). 

tetrandra. vid. orbiculata. 

tomentosa. .D^c. 1). 

tropaeolifolia. jDcc. J7. fi 

CISSUS. Lin. Rs.5n P. 294^2*° 

acida. L. p.s.19 p. i5 w. 9 
Sicyas tjrifoliata. L. 

acutifolia. Poir. 2J.? Rs. 26 
alata. vid. trifoliata. 
Ampelopsis. vid. Ampelopsis cor* 

data. 

angulata. Lam. 2}.? ks. 17 P-11 r 
antarctica. Vent.%. RS.7 w. 2. »«°* 

C. glandulosa. Poir. (non Gm«/. Syst-> 

Vitis lucida. Fisck. 
Vitis kanguruh. llortwl. 

arborea. vid. Salvadora persica. Cissus 

CISSUS. Lin. Rs.5n P.294W. 226 
Bodiniana. Brouss. Dec. 
canescens. Lam. rs. 11 
capensis. Thunb. tj. ns. 18 p. 12 w.2 

Vitis capensis. Thunb. rs. 945.6 
(cfr, C. tomentosa.) 

carnosa. Lam. rs. 27 P. 19 w. 14 
caustica. Tuss. 1). 
cinerea. Lam. Rs. 20 p. 14 
cirrhosa. mild. t). Rs.21 P. i5w.io 

Vitis cirrhosa. Thunb. rs. 945. 20 

compressicaulis. R. et P. Rs. i5 P.i 
connivcns. Lam. rs. 42 
cordifolia. L. 2J.. as. 5 p # 6 w. 5 
crenata. Vahl. 1). rs. 2 5 p. i8w.i3i 

Vilis trifolia. L. 
(cfr. C. obtusifolia.) 

digitata. Lam. Rs. 29 

Saelanlhus disitatus. Forsk. Cissus — Cistus CISSUS. Lin 199 erosa. Rich. 11s. 43 
ferruginea. Dec. 

glandulosa. GmeU Syst. 1). (non 
sequent.) rs. 49 

Saelanlhus glandulosa. Forsh. 

glandulosa. Hornem. as. 46 
glandulosa. Pair. vid. antarctica. 
firanulosa. 71. ct i 7 . ^. rs.34 p. 24 
nederacea. vicl. Ampelopsis quin- 

quefolia. 
heptaphylla. vid. pedata* 
lietcrophylla. Poir. Rs 36 
hirsuta. vid. Ampelopsis hirsuta. 
japonica. W//rf. 2|.. Rs. 38 p. 26 

Vitis japonic*. Thunb. 

indioa. Rottl. JVilld. ns.4 
latifolia. Lam. % rs.3 P. 5 
lucida. Poir. rs. 1 
Mappia. rs. 5i 1 p. 294 w. 226 
-repens. Lam. rs. 8 

rhombifolia. Vahl. rs. 28 

rotundifolia. Valil. ks.O P. 7 w. 6 

Saelanlhus rotundifolius. Forsh. 

sicyoids. L. %.. 1 ? . R S . 12 P.O w. 7 

(cfr. C. smilacina.) 

smila ina. IVilld.%. Rs, 10 w.e.i46.3 

C. ovata. Lam. % ' 

C. sicyoides. l. var ? Poir. 

stanr. vid. Ampelopsis bipinnatar 
striata, /i. et P. t;. rs.33 p. 23 
ternata. Gmel. Syst. rs. 48 

Saelanlhus ternatus. Forsh. 

vtmctoria. Arrud. h. 
tomentosa. Lam. t;. rs. 16 P. 10 

C. capensis. Thunb? (sec. Poir.) 


(non? Lour.} 

[RS. 2Z W. If 1 capensis. 

trilobafa. Lam. 
trifoliata. L. 2J.. 

C. alata. Lam. p^ 16 

trifoliata. Lour. 

umbellata. Lour. rs. 9 

vitiginea. L. t;. (non? Lour.) rs.i 

p. 3 w. 1 
vitiginea. Lour. 1). 

CISTA2s T CIIE. HJfmsg. ct Link. 

lutea. vid Phelypea lutea. 
CISTOYIORPIIA. Caley. 

lanceolata. vid. Hibbeiiia sab'gna. 
CISTUS. Lin. p. ,'W3. w. 104B 
*HfcLi\ivTirEiiu.'vi. Mill. Dec. MoencK [w. 16 
w.4 Lam. Rs. 40 P 28 
micrantha. Poir. rs. 14 
microcarpa. Vahl. % RS.24 p. 17 

vy. 12 
^Miopia. J{. et P. rs. 09 p. 27 
obovata. Vahl. rs.3o P. 20 w, i5 
obtusifolia. Lam. 

C. crenata. Vahl. var? Poir. 

orientalis. JLam. 1). Rs. 41 P. sqw. 

e. 146. 6 
ovatft. H/cA. *.(non? Lam.) ks.^ 
*i>ata. Lam. vid. smilacina. 
Palmata. Poir. BS.37 

pcdata. iflm. 1>. Rs.35 p. a5 

C. heptaphylla. Reti ? 
Sambucus canadensis. Burm. 

pentaphylla. mild. %.. rs.3i P. 22 

*itis pentaphylla. Thunb. 
Vitis fiiiformis. Lam. 

Pmnata. Russel. RS.47 
puncticulosa. /iicA. RS.45 
qumata. Ait. D. RS . 33 

*}uincjuefolia. vid. Ampelopsis qimv 
quetblia. A 

quadrangularis. I>. 2J.. Rs. i3 P. 9 

iv. 8 

Saelanthus quadragonus. Forsk. 

repanda. Vahl. D. rs. 2 p. 4 w. 5 Link. p. i3i4 
acuminata s. Vivian. 

C. serpyllifolius. Balb. 

acgypliacus. .L. ©. O. (non Pall) 
P. 41 w. 64 

Moench. 

salicifo- vid. algi Holianthemum inflatum. 

aegyptiacus. Pall. 
lius. 
olbidus. i. 1q. P. 18 w. 15 

sis. Sims. "h. 9 

*afpest?is. Crantz. vid. marifoliui. 
alpestris. Jacq. vid. oelandicus. 
alternifolius. vid. brasiliensis. 

♦alyssoidcs. Lam. f?. P. 7 

anglicus. vid. marifolius. 
*angustifolius. Jary. t;. P.G8 w. 71 

•annuus. Pall. Fisch. 

anthurus. vid. umbellatus. 
*appeninus. L. t;. P. 77 w. 77 

C. hispidus. var. y. Lam. 

H el ia ft them urn appeninum. Mill. 
Helianthemum incanum. Moench. -:; ($. Helianthemum germanicum. Mill. 

abi / araoicus. L. t?. p. 80 w. 79 

C. fcrrugineus. J.am. 

* a!ri|)licif dius. Lam. t?. p. 2 
*aureus. Pers. b. P. 61 

C. piloSHft Wur* /3. Willd. 6 7 ^. 
/S. C. teretifolius. Thiebaud. 

*barbatu>. Lam. p. 75 

(cfr. C. 'Helianthemum.) 

*Barrelieri. Tenor. }j. 

C. calycinus. L. Cau. 

C, ericoides. Car. 

Helianthemum Fumana. \zx.& m P*rs. 1 2 5. (Can. 741. Spec 89 1 7.) 200 Cistus 

CISTUS. Lift. P. i3i3 w.1048 
•Hjslianthemum. Mill. Dec. Link. 

p.i3U 
*brasiliensis. Lam. t). P. 24. 

C. altermfoluis. Vahl. w. 3 9 

•bupleurifolius. Lam. 
calycinus. vid. C. Barrelieri. 

^canadensis. Z. 2J.. P. 32 w. 45 

' *canariensis. Jacq. 1). p. 5i w. 5g 

^ Hcliantiiemum canescens. Moench. 

♦canus. 1>. 1). w. 27 

C. myrtifolius. Lam. , 

Hcliantliemum marifolium. var. $. Pers. 

capensis. £. Vahl. t;. [17. *$• 

*carolinianus. Wfc/f. Mich. %. 
*Cheiranthoides. Lam. t). p. 3 

ciliatus. Desf t). p. 67 w. 70 
*cinereus, C«u. T;. p. 14 w. 29 
♦cistifolius. Mill. t). „ 

complieatus. Lam. 1?. P. 16 

corboriensis. Pourr. 1j. p. 4* 

C. hybridus. Vahl. 

C. salvifolius. L. var. j3. Ia/n. 

cordifolius. vid. populifolius. 
corymhosus. Mich. 2J.. P. 9 
*crassifoIius. Pers. p. 46 

C. glaueus. -De. { /. 

creticus. L. 1>. p. 14 w. i3 

C. salvifolius. Pft//, ind. t. (non L.) 

crispus. L. ty. P. 20 w. 18 

croceus. Desf. 1). - 

cyprius. vid. laurifolius. 

dccussatus. II. BeloecL tj. 
♦dcnticulatus. Thibaud. 2}.?, p. 37 
♦dicliotomus. Cav. t;. p. 20 w.35 
*dista(iiyus. 7{o//i. t). 
*echioides. Lam. I7. p. <z3 
*ellipticns. Desf. "b. r.45 w. 54 
*e]ongatus Vahl. ty. p. 4 w.21 

C ocymoides. Brot. (non Vahl.) 
C. formosus. Curf, (sec. fYilld.) w. 

1.621.3 

ericoides. vid, C. Barrelieri, et C. 

Fumana. 
*fasciculatus. Mill* t>. 

ferrugineus. vid. arabicus. 

florenlinus. Lam. 
*foetidus. Jacq. tj. p. 72 w. 74 

formosus. vid. elongatus. 
*fumana. .L. t?. p. 12 w. 26 

• C. ericoiriVs. Cav. (sec. Spreng.) 
(dr. C. Barrelieri.) 

*glaucus. Gav. h- (non Desf) P. 4Q 


w. glaueus. Desf vid. crassifolh.s. 
*g!obuIari(blius. Lam. %. p. 2 3w.4o 
■ glutioosuf. L. t 7 . P. 58 vv. 65 

grandiflorus. All. vid. obscurus. 
t grandiflorus. Scop. vid. C.Helian- 
themum, ' i 

*guttatus, L. ©. p. 2 8 vv, 44 

C. serratus. Desf. (sec. Vivian.) 
(3. C. immaculatus. Dec. 

*balimifolius. LJ.fi w. 20 

/J. Helianthemum. halimif. @. obtusifo- 
lium. Pen. 

(Gen. 741. Cistus 

CISTUS. Lin. i3i3 w.1048 
*H^LiAKTHEMUM. Mill. Dec. Link. 

*. i3i4 

Helianthemoides, Desf. (non? 

CrantzS) 
Helianthemoides. Crantz* vid, C« 

Helianlhcmum. 
Hclianthcmum. L.%. w. 72 

Hdiantliemum vulgarc. Gaert. 

rMianthemuin Chainaecistus. Mill* 

Helianthemum lutcum. Heller. 

p. Cistus nummularius. L. p. 5o w. ht 

y. C. serpyllifolius. L. r. 5 a w. 60 

J. C. grandiflorus. Scop-, w. 72 (3. 

§. C. roseus^ Murr. ?. 78 w. 7 a ^. (Syn. 

sec. Lapeyr.) 
C. barbatus. Lam. 
C. belianthemoides. Crantz. 
C. nummularius. Habl. (syn. sec. Bbr&i.) 

hcterophyllus. Desf. J. p. 12 w. 11 
hirsutus. Lam. 1). (nonse^utfttf.) w. 
hirsufus. Lapeyr. 1). |ji, 620. 7 

hirsutus. Jluds. vid. marifolius. 
hirsutus. ThuiL vid. obscurus. 
*hirtns. I>. 1). P. 74 vv. 75 

C. hispidus. Lam. < 

hispidas. Lam. vid. appeninus, hia- 
tus, mutabilis. 
hybridus. vid. carboniensis. 
imbricatus. vid. villosus. 

immaculatus. vid. gutlatus, 
incanus. Z> # |>. P. i3 w. 12 

*inconspicuus. 7/iii. p. 33 
* inaieus. L. 
^intermedins. Thib. v. 36* 

*invoIucratus. L^am. 1), P. 6 
*itahY,us. JL. 1). p. 16 w.3i 

~*lsa}iirieus. Delil. 

C. st'ipuhtus. /S. Forth. 

ladaniferus. L J. P. 8 w. 7 

O. C. 1. undulatus. Ait. 
{3. C. 1. planifolius. Ait. 

*laevipes. L. 1i. P. 1 1 w. 24 
*Iaevis. Cav. t>. p. 55 w. 63 

lanccolatus. Va/tl. vid. plantagi- 
ncus. 
*]asianthtis. Lam. t;. p. 5 

lavandulaefolius. Lam. I;.p.65 ^ '-"8 

($. C. syriarus. Jr?c<7. / 

Iaurifolius. Z. J. P. 5 vv, 4 
laxus. Ait. J. p. 10 w. 9 

(non C. hirsutus. Lam.) 

*lo.difolius. 1*. 0. p. 35 \v. 47 
(*)Ledum. Zam. t?. P. 7 
*Libanotis. />. t; # (nun 1?^/.) "•** 

Libanotif. 2>^/*. 1>. 
linearis. Cav. ty. p. 54 w.62 
♦Lippii. L. t?. P. 43 w. 52 

C. sti]>ulalus. For&h. ' 
(cfr. C. kahirkus.) ' 

; longifolius. Lam. t). P. 3 

C. nigricans, Pourr. 

C. oclandicus. L. var. Whlbg, 

•lusitanicus. MilL 
^niajoranacfolius. Dec, 
Spec. 9010) Cistus Cistus 01 CISTUS. Lin. P. i3i3 w. 1048 ICISTUS. Lm, m*i5*3 w. 1048 ; 

*IIelianthemum. Mill. Dec. LinklHlELiAjsTiiEiAVia.. Mill. Dec. Link. 

w. 1314 * P. i3 

*marifolius. L. ty. p. 17 w. 02 

C./ hirsutus. Huds. ' C. anglicus. z,. (sec. Pers.) 
C. canus. Jacq. (non L.) 

C. myrtifolius. Lam. 

C. italicus. P«f/. ind. t. (Syn. sec. Bbrst.) 

j8. C. vinealis. Willd. p. 2 1 w. 3 7 

C. alpestris. Crantz. 

C. marifolius. Wohll. 

C. oelandicus. Jiof/i. fl. g. 

C. scipyllifolius. /to*/*. N. Act. N„ C. 

(cfr. C. origanifolius, vinealis.) 

*mollis. Cav. ty. p- '9 vy.34 
monspcliensis. L. ty. P-9 w.8 

C. oleaefoli us. Mill. 

mutabilis. Jacq. ty. P. 71 vv.73 

C. hispidus. var. /S. Lap*. 

myrtifolius. vid. canus ct mari- 
folius. 


• vid. longifolius. / nigricans. 
*niloticus. L % ©. P. 40 w»'4$ 

C. ledifolius. L. var. /3. Lam. 

*nummularius. L. ty. p.5o w. 58 

(cfr. C. Heliaiitliemum.) 

*obscurus. Pef$, 70 

C. hirsutus. Thuil. , 

13. C. grandiftorus. Thnil. 

y. H. o. Krockeri. Pers. 

C. serpillifolius. Krock. t 

*ocjmoides. Lam. ty. 8. c. (non Brot.) 
p. i5 w. 3o Cav. sampucifolius. 

ocymoides. Brat, vid. elongatus. 
^oelandicus. L. ty. (non Jacq.) p. 22 

w. 38 

C. Seguieri. Crantz,. 

v#. C. lunulalus. Ml. (sec. Whlbg.) 

C. alpestris. Scop. Jacq. (non Crantz,} 

oelandicus. Jacq. Roth. vid. ina- 

©lcaefoitus. Gmel. II. C. t). (non 

TV////.) 

olcacfolius. Mill. vid. monspcli- 
ensis 

*origaBtfoliu§; JLam. t). P. 18, w. 33 

C. martfoliu*. L ? (sec. Lapeyr.y 

ovatus. T^iuian. ly. 

parviflorus. Lam. ty. p. i5 w. 14 

*pofiolatus. Tniu. %.. p. 29" 

piloselloides. Lapeyr. ty. 

*pilosus. L. h. (non M'W.) p. 60 

w. 67 

Heliaiitliemum lineari folium Moench. 
Hcliantheinum. sampuci folium. Mill. 

*plantoginmis. Willd. 0. P. 27 w.42 
C. lanceolate. Vahl. 

C. guttatus. Voir, (non z.) 
C guttatus. L. var. y. Iflm. 
C serratus JD**/". (sec. Willd.) 

"polifolius. L. ty. (non Lam.) v. 79 

C spiendens. Lam. [\V. 78 

h ? Heliaiitliemum rosmarinifolium. Mar- 
tws? 1 4 

polifolius. Lam.xid. pulverulentus. 
populifolius. i. t). P. iw.5 

C. cordifolius. Moench. 

•polyaiithos. Desf. ty. p. 48 w.56 
*pulverulcntus. IhuiL Pourr. \y. 

P. 76 

C. polifolius. Lam. (sec. Deslong.) 

*punctatus. Willd. 0. p. 34 w. 46 

C. guttatus. var. y. Lam. (sec. Pers.) 

purpureus. Lam. ty. P. 17 
*racemosus. /-». r>*. P.66 w. 6.9 

fleliantliemum reflexum. Moench ? 

^rrimuiiilorus. Mich. 2J- p.3o 
Tetrofractus. Lag. P. 38 
*roseus. 7^ccr. -rtf//. ^. (et? Mill.) 

P. 7 8 

C. Helianlliemum. var. J. W//A 

*rosniariaifolius. Purth. %. (non 

Martins.) 
-salicifolius. £. 0. P. 36 w.4s 

C. aegyptiacus. / J <i//. ind. t. (non L.) 
/S. .Heli; snthemum fugaceum. Mill. 
C. Heliantliemum. L. var? 

salvifolius. Iv. 1y. (non Pall, ind.t.) 

P. 1 1 w. 10 

salvifolius. Pali vid. creticus. 
sampucifolius. Cav. vid. ocymoi- 
des. ! 
scabrosus. Ait % P. i3w.28 
scorpioides. vid. stopchadifoliuB. 
Seguieri. vid. oelandicus. 
sericcus. Ta/V. 1). P. 19 w. 16 
*serpyllifolius. L. ty. (non sequent.) 

P. 5 2 w.6o 

! 

serpyllifotias. 
natus. 
serpyltifolius. Krock. vid. obscu I>a?6. vid. acumi- Roth. vid. marifo- rus. 

serpyllifolius. 

lius. 

♦serratus. Cirr. 0i (non 'Desf) yr+$ 

C. plantagincus. m/W. var. /S. ^r*. 
C. scnaUis. Desf. var. /?. Poir. 

serratus. Desf. vid. plantagincus 

et guttatus. 
•sessillflorus. De\f. 1). P. 44 w - 55 

splend,*ns. vid. polifolius. 
*$f[uamatus. JL, T?. P»42 \v. 5i 
tfttctlutatus. Link. .;..'- . 

stipulatus. vid. C. Lippii ct KaBi 

ricus: 

stocohadifolius. -Bro^. ^. P.64 

C. cioceus. Desf. (s*c. Hoem.) 
C. scorpioides. Desf. 

*atricttrs. Can. t?. P.5i w.64 
♦strigosus. Fisch. 
^sulphurous. Hilld. ty. w. k. 


Su *surrcjanus. L. ty. P.47 vy\55 
symphitifoliv.s. vid. va«;inatus. 
syriacm. vid. lavandulaefolius. 
teretifolius. vid. aureus. 

♦Thibaudi. P^x "b. p.6« >up. 
p. 39 (Gen. 741. Spec. 9053.) 202 Cistus — Citharexylon 

CISTUS. Lin. p. i3i3 w. 1048 

'Helianthimum. Mill* Uec. Link. 

P. 1814 
*thymifolius. L. r). p.5g w. 66 

C. glutinosus. L. var. /?. Lam. 

*tomcntosus. Scop. Smith. 
*Tuberaria. L. %. P. 26 w. 41 
*umbellatus. L. t). P. 10 w. 23 

C. anthurus. Ilortul. \ 

<cfr. C. verticillatus.) 1 

undulatus. vid. villosus. j 

vaginatus. ^/f. t>. P. 6 w.5^ ] 

C. symphitifolius. Lam. \ 

♦verticillatus. Brot. , 

C. umbellatus. L. var? Vers. 10 /3. 

verticilliflorus. Link. 

villosus. Z. Syst. t). P. 2 w. 2 

C. pilosus. Mill. L. Spec. ed. 2 
C. undulatus. Moench? 

♦villosus. Ihib. (non jL.) P. 3g 

C. imbricatus. Poir. 

vinealis. vid. marifoliu9. ' 

*violaceus. Cav. 1). P. 53 w.61 
*virgatus. D?$f. 1). p. 65 
CITHAREXYLON. £1*. p. t/,34 

w. 11 58 
album, vid. caudatum. 
caudatum. Z>. r). (non 5«;.) P.2W.2 

C. album. Mill 
C. erectum. Jacq. 

caudatum. Sw. vid. quadrangu- 
lare. 
cinereum. L. r). 

C, teres. Jacq. ' 

(cfr. C. quadrangulare.) 

coriaceurn. Desf. t?. 
erectum, vid. caudatum. 
ilieifolium. //. et JJ. 1). 
macrophyllum. Pozr. 1). 

Melanocardium. Gaert. r). 

(non Premna reticulata. Jufs. (sec. Jufs.) 

molle. Jscgr. T?. (non? //. et If.) 
molle. II. et B. t 7 . 

paniculatum. vid. Premna reticu- 
lata. 

pentandrnm. Vent. %. P. 5 w. b. 

709. 2 
perforatum, vid. Myoporum fac- 
tum, 

pulverulentum. Pers. ty. p. 6 

C. quadrangulare. H. Madr. (non L.) 

quadrangulare. L. tj. p. 7 w. 5 

C. caudatum. J10. (non L.) 
C. cinereum. L. var. S. Lam. 

quadrangulare. II. Madr. 

pulverulentum. 
reticulatum. //. et B. r>. 
subserratum. Sw. t). P. 4 w.4 

tenuifoUam. vid. Myoporum tenui- 
folium. Citrosma — Citrus 

CITROSMA. Ruiz.etPav. p.2 

ClTROSEKA. BOSC. 

dentatum. R. et P. r). p. % * 
\ dubium. II et B. t). 
echinatum. //. et B. 1). 
gesnerioides. //. et B. %; 
grandiflorum. //. et B. 1?. 
laurifolium. II. et B. "r>. 
lepidotum. H. et B. 1). 
macrophyllum. H. et B. "r>. 
molle. H. et B. t). 

murieatum. 71. et P. r). P. 4 
Mutisii. //. et -B. 1). 271 D. P. 7 

\ oblongifolium. R. et P. 

ovale. R. ct P. t?. P. 6 
petiolare. //. ct B. t). , 
pyrycarpum. R. et P. tj. P.i 
sessiliflorum. //, ct B. 1). 
subinodorum. R,. et P. r>. P. 5 
tomentosum. R. et .P. 1). p. 3 
CITRUS. Lin. P.i3iow.i3 9 i 

acidai vid. medica. 
angulata. Wdld. t). \v. 2 
Aurantium. Z. t). P. 2 vv, 4 

C. dulcis. Horlul. 
Aurantium acre. Mill. » 
C. comiculata. Hortul. 

crispa. //orf. 

lunata. Hort. C. 
C. 

c 
c. P. I VY. 1 \ Mill. lusitanica. Hort. 

maxima. Hort. 
C. multiflora. Hort. 
C. olyssiponensis. Hort. 
C. pumila. Hort. 
C. rubra, //orf. 

C. salicifolia. Hort, 
Aurantium orienlale. 

C. itellata. Hort. 

C. striata. Hort. 

C. sulcata. Hort. 

C. sylvesiris. Hort. 

C. yiolacea. 7/orf f 

Aurantium. Risso. 

1 C. A. balearicum. Risso. 

sinense. Risso. 


1 vid. teres, vid. cinereum. 

tomentosum.//. et B. t).(non? Poir.) 
tomentosum. Poir. t?. 

(non C. villosum. Jacq. (sec. Poir. in 
Diet. hist, nat.) 

villosum, Jacq. % P. 3 w. 3 3 

5 

4 
5 

6 

7 

9 

10 

1 1 
1 a 
15 

16 

'7 
18 C. 
C. 

c. 
c. 

c. A. 

A. 
A. 
A. 

A. C. A. 
C A. 
C. A. 
C. K. C. 
C. 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. A. 
A. 

A. 
A. 
A. 
A. 
A. nicaeense. Risso. 
genuense. Risso. 
cortice crasso, Risso. 

gibbosum. Risso. 

microcarpum. Risso. 

duplex. Risso. 
liierocboniicum. Risso. 
frur.tu depresso. Risso. 
fructu costato. Risto. 
fructu minutissimo. RisSO. 

ilieifolium. Risso. 

fructu aurato. Risso. 
fructu variegato. Risso. 
fructu variabili. Risso. 
limctiforme. Risso. 
limoniforme. Risso. (Gen # 74 i- C A. 

19 C. A. vulgare. Risso. 

balotina. vid. medica. 
bergamotta. vid. medica. 
Bigaradia. JV. Duham. t}. 
buxifolia. Poir. 1). P. 6 
Spec. 9102.) * 
Citrus r - CITRUS. Lin. p. i3iow. 1391 
, cedra. vid. medica. 

chilensis. Molin. ty. 

corniculata. vid. C. Aurantium. 

crispa. vid. C. Aurantium. 

decuman a. -L. 1). p. 4 w. 5 

C. Aurantium. var. ?/. L. 
Aurantium decumanum. Mill. 

dulcis. vid. C. Aurantium. 
emarginata. Desf. 1). 
florentina. vid. medica, 
fusca. Lour, ty. 
humilis. Poir. tj. 

Aurantium humile. Mill, 

Hjstrix. Dec. ty. 

japonica. Thunb. ty. p. 5 w. 3 
Limetta. iV. Duhctm. Risso. ty 

1 C. L. fructu pumilo. Risso. 

*~ 2 C. L. limoniformis. Risso. 

5 C. L. fructu stellate Risso. 

4 C. L. Bergamium. Risso. 

5 C. L. Peretta. Risso. 

6 C. L. pomura Adami. Risso. 

7 C. L. pomum Rosae. Risso. ' 

Limon. vid. medica. 
Limonum. Risso. ty. 

1 C. L. cortice tenui. Risso. 

3 C. L. striatum. Risso. 

5 C. L. calabrinum. Risso. 

4 C. L. Sbardonii. Risso. 

v 5 C. L. incomparable. Risso. 

6 C. L. fructu pusillo. Risso. 

7 C. L. Caly. Risso. 

* C. L. pulpa dulcl. Risso. 

9 C. L. ponzinum. Risso. 

10 C. L. rosolinum. Risso. 

1 1 C, L. cilratum pumilum. Risso, 
1 3 C. L. 'Bignctta. /Iimo. 

*3 C. L. Bignetta fructu maximo. Risso. 

1 4 C. L. citratum. Risso. 

* 5 C. L. Ceriescum. Risso. 

*6 C. L. gajetanum. Risso. 

1 7 C. L. impcriale. Rissof 

1 3 C. L. fructu elongato. AittO. 

2 9 C. L. amalphitanum. Risso. 

20 C. L. Balotina. fliwo. ' ' 

2 * C. -L. racemosum. Risso. 

22 C. L. Laurae. Risso. 

*3 C. L. citratum. Risso. 

2 4 C. L. paradisi. Risso. , 

3 5 C. L. fructu bipapillito. Risso. 

lunata. vid. C. Aurantium. 
wsitanica. vid. C. Aurantium. 
madurensis. Laour. ty. 
^argmata. jLowr. T>. 
Jjorima. vid. C. Aurantium. 
Medica. Lin. ty?. x w.i 

c - acida. Hort. , 

Limon vulgaris. M//. 

c - balotina. //orf. (vid. C. Limonum 30 
Risso.) 

c - bergamotta. //or/, (cfr. C. Limetta. 4 
Risso.) 

C. cedra, //orf. 

G - florentina. Hort, 

c - Limon. //or(. vid. C, Limonum. Risso. Citrus Clad! mm 203 CITRUS. Lin. P. i3io w. 1391 

,C. macrocarpa. Hort. 

C. paradisiaca. Hort. (vid. C. Limonum. 2 ;> 
C. tuberosa. Mill. 

C. umbilicata. Hort. *~ 

C. violacea. //orf. 

^ - 

Limon spinosum. Mill. 
Limon racemosum. Mill. 

Medica. Risso. ty. 

1 C. M. fructu maximo, Risso. 
% C. M. tuberosa. Risso, 
3 CM. florentina. Risso. 

multiflora. vid. C. Aurantium. 
nobilis. Lour. Ait. ty. 

olyssiponensis. vid. C. Aurantiunu 

salicifolia. vid. C. sAurantium. * 
sinensis. Pers. ty. p. 3 

Aurantium sinense. Mill. 

C. Aurantium. var. ff. JVilld. 

spinosa. Lour. ty. 
spinosissirna. Meyer, ty. 
stellata. vid. C. Aurantium. 
sulcata, vid. C. Aurantium. 
sylvestris. vid. C; Aurantium. 
trifoliata. L. ty. P.7 w. 6 
triptera. Desf. ty. 
tuberosa. vid. C. Medica. 
undulata. If. Belved. ty. /. vid. C. Aurantium. vulgaris. Risso. ty. 

C. Medica. L. var. 

C. v. corniculata. Risso. 
C. V. folio crispb. Risso. 1 
3 5 C. 
4 C. v. multiflora Risso. 
v. florifer. Risso. 5 C. v. hispanica. Risso. 

6 C. v. rugosa. Risso. 

7 C. v. pulpa dulci. Risso. 

8 C. v. glaberrima. Risso. 9 C. v. 

1Q C. V. 

ii C. v. chinensis. Risso. 
myrtifolia. Risso m 
fructu maximo. Risso CITTA. Lour. 

nigricans, vid. Stizolobium nigri- 
cans. 

CLADANTHUS. Cass. 

arabicus. vid. Anthemis. arabica. 

C L A D I U M. Schrad. Brown, rs. 1 1 % 
acutum. vid. schoenoides. 
articulatum. R. Br. rs. 3 
decompositum. R. Br. rs.8 
deustum. R. Br. rs. 10 
filum. R. Br. rs. i3 

Schoenus filum. Labii 

I 

germanicum. Schrad. %. rs. 5 

C. Mariscus. R. Br. 

Scliocnus Mariscus. L. p. 1 21. 1 w.i 1 1. 1 

Schoenus e/Tusui. Sio.ks. 1 69.56 w.M i.a* 
Mariscus mucronatus. Gaert. 


glomeratum. /i. 5r. rs. 5 
junceum. /i. Br. rs.6 
lanigerum. R. Br. rs. 12 
Mariscus. vid. germanicum 

medium. /I. 5r. rs. ix i (Gen. 745. Spec. 913 1.) 2o4 Cladium — Clay tonia 

C L A D I U M. Schrad. Brown, rs. i 1 2 
occidentals Schrad. 2J-- RS. 2 

/ C. palustre. Poir. 

Schoenus Cladium. Sw. P. 121. ,3o w. 
Cladium. Brown, jam. [111.28 

Cladium germanicum. Schrad. (sec. R. Br.) 

pauciflorum. il. Br. rs. 12 
radula. R B~. RS.9 
schoenoides. R. Br. Rs. 14 

C. aculum. Poir. 

* 

Schoenus acutus. Labil. 

terctifolium. /$. Br. rs. 14 
CLADODES. Zaa/\ XXL Clay tonia — Clematis 
CLAYT03NIA. Lin. RS.992 p. 58o 

w. 45g 
Portulacaria.xid. Portulacaria afra. 
sibirica. L. %. rs. 7 p. 3 w.2 

Limnia L. Act. Holm. 7 rugosa. Lour. CLXDQSTYLISHumb. ct Bonpl. 

RS. Ill8 

paniculata. //. et B. 0. rs. 1 
CLANDESTINA. Lam. fl. fr. 
pendaliflora. vid. Lathraea clan* 
destina. \ 

rectiflora. vid. Lathraea squama- 

CLARIOXE4. JLa^ax.. 

vid. Perdiciumlactucoide3. 
CLARIS I A. Ruiz, et Pav. p. 2180 

biflora. 71. et P. ty. P. 2 

racemosa. R, et P. 1). P. 1 I 

C L A R K I A. Parsh. VIII. r 

eh \ 6°" ^ans. Vid. pulcheila. 
pulchella. Parsh. a*. 

C. elegans. Poir. 

CLA8TA. Commers. 

fragilis. vid. Casearia fragilis. 
CLAUSEN A. Barm. VIII 1 
Claucema. (Spreng.) 

Murray*. Lin. (sec. Spreng.) 
excavata. Barm. Lam. % % 

C. javensis. Rceusch. 

javeniis. vid. cxcavata. 
CLA V ARIA. Gaert. fil. 
globosa. Gaert. fil. 
hexangularis. Gaert. fil. 
major. Gaert. fil. 

CLA VII A. ifo/z. et Pau. XXIII. 2 

Tkeophrastae species. Spreng. 

CLAYTONIA. £Ai. 40.99* P.5go 

w\ 459 

acutifolft. Paft W/W.Ms. %. rs. 10 

alsinoides. Szms. ©. rs. 5 

C. sibirica. Hortul (non L.) 
Limnia alsinoides. Haw. 

caroliuiana. Mich. 4. Rs. 2 

C. spatulaefolia. Satisb. Pur&h. 
C. vi nica. /3. Fftt/d, 

cubensis. Bonpl. 

(cfr. C. perfoliata.) 

Joanniana. R. et .9. RS.4 

C. sibirica. Pall. Hrb. (non L.) 

lanceolata. Pftrsh. %. rs.3 [rs. ti 
nemorosa. Willd. Hrb. (//. ct£.) 2J.. 
perfoliata. Don.®. Rs-8 p. 4 w.3 

Limnia perfoliata. i/aw. 
Cbytonia cubensis. Bonpl. sec. Willd (sed 
spec. dist. sec. Bonpl Ann. d. Mus.VU. 

p. 8 3.) (Gen. / VV. 21 754. Limnia sibirica. Haw. 

sibirica. Pall. yid. C. Joanniana. 
sibirica. Hortul. vid. alsinoides. 
spathulaefolia. vid. carol iniana. 
tuberosa. Pall. Willd. Ms. %. RS.9 
unalaschkcnsis //. Gor. Willd. Ms. 

* RS. 6 

virginica.' L. 2J.. Rs. 1 p. 1 w. 1 

(cfr. C. caroliniana.) 

C L EM A T I S. Lin. -p. i358 w. io85 
acuminata. Dec. ty. 

C. trinervis. Ruchan. 

alpina. Lam. 1). (non Fisch.) 

Atragene alpina. L. p. 1 3 5 7. 1 W. 1083. 1 
Atragene clematides. Crantz. 
Atragene austriaca. Scop. 

alpina. Fisch, 

amcricana. Mill. Dec. 1). 

C. Gouadeluope. Lam. ?. 1 4 

angustifolia. Jacq. %. P. 25 

C. hcxapetala. Pall, (non L.) 
C. Pallasii. Gme/. Syst. 
C. sibirica. Lam. (non Mill) 
C. maritima. L ? (sec. Dec,) 

apii folia. Dec. 
aristata* R. Br. Her. ty. 
baccata. vid. C. Viticella. 
balearica. Z*am. Rich. ty. (non Pers) 

C. calycina. Ait. w. 6 

Atragene balearica. Pers. 1 3 5 7. 9 

balearica* Lam, vid. cirrhosa. 
biternata. Dec. ty. 

C. virginica. Thunb. jap. (non L.) 
C. virgin iana. Lour. 

bonariensis. Jnss. Dec. ty* 
brachiata. Her. ty. 
bracteata. vid. virginiana. 
bracteosa. vid. erecta. 
brasiliaua. Dec. r>. 

brevicaudata. £?^c. t». 
bucamara. vid. C. Buchaniana et 

loasaefolia. 
Buchaniana. Dec. ty. 

C. bucamara. var. Buc\an. 

caespitosa.y'uX. cirrhosa etflammula. 
calycina. vid. balearica. 
camp.;niflora. Brot. %.. T;. 
canalictilata. Lag. 
canadensis, vid. virginiana. 
capensis. vid. Anemone capensis* 

caracassana. //. et B. b. 
catcsbvana. Parsh. ty. 
chinensis. Lour. Rett. ty. (non 

p. 29 w 
chinensir. Osb. vid. tcrniilora- 
cirrhosa. L. ty. w. 1 

C. caespitosa. Scop? (sec. Dsc.) 
Atragene cirrhosa. Pers. i3:i;. 10 
d. C. c. pedieeilata. Dec. 
C. balearica. Pers (non Rich.) P l * 

C. ciiiJiosa. Sims. 

Spec. 9178) \ 

* 


Osb.) 
18 


( Clematis 

CLEMATIS. Lin. p. i358 w. io83 

clitorioides. Dec. ty. 
comosa. Dec. ty. J 
cordata. Pursh. ty. 
cordijolia vid. virginiana. 
coriace.j. Dec. ty. 

a. C. c. oblusa. Dec. 
p. C. o. acuta. Dec. 

corymbosa. vid. erecta. 
crhpa. L. ty. non sequent.) p. 5 w.5 
crispct. Lrm. vid. <Alindrica. 
crispa. Thunb vid. paniculate. 
cylindrira. Simi. Pursh.ty. . 

C. crispa. Lam. Mich, (non L.) 
C. divarirata. Jacq. fit. 
C. viorna. Andr. (non /..) 

daurica. Juss. Pers. ty. P. i5 
dioica. L. ty. (nonlo«r,)P.nw.i4 
dioica. Lour. vid. C. Lourciriana. 
divaricata. vid. cylindrica. 
diversifolia. Dec. ty. 

dominica. Lam. ty. 

Atragene polygama. Jacq. 

dumost. vid. C. \ italba. 

elongata. Tratt. 

erecta. AIL %. p. 24 w. 22 

C. recta. L. • 

C. flamrmila. All. 

Clcmatitis erecta. Moench. 

P. C. hispanica. Mill. v f » 

C. corymbosa. Poir. 

y. C. braoteosa. Banks, 

flammula. Z,. 2J,. b. p. 22' at. 19 

a. C. f. rotundifolia. Dec. 

C. fragrans. Tenor, (non Salisb.) 

C. flam inula. L. 

C. maritima. ^//. f 

C. suavcolcns. Salisb. 

7 C. maritima. /,. 

<T C. subclla. Pers. 

C caespitosa. <Scoo. 

C, ftriahtolis. Seen, (non L.) 

jjava. vid. orientalia. 

ilorida. T unb. ty. w. 2 

Atra&ene florida. Per*. 1357.4 
Ahao ene i nai< , a< jp ^ 

torsteri. vid. bexascpala. 
fragrant. Tenor, vid. flammula. 

Jragram. Salish. vid. virgirtiaria. 
gfitfianpfdc*. £>*<;. 21. 

glabra. /^ r . 1> 
gjauca. Willd.ty. p. 7 w .8 
glvzmoKles. Z)£c. T 7 . 
jouriana. #0? /?. fc. 
grand Mora. i)r. f). 
grewiarflora. Dee. ty. 
Wadeloupae. vid. amcricana. 
«avanensis. //. or B. b. 
feclysari folia. D<rc- t 7 . 

jerar.Ieai'folia. Z}*c b.' 
l^upetala. L. fit. w \d. hexascpala 
Kexapetata. Fall. vid. angustifolia 

J- lurxapetala. /...*/. f . 8 |w. 9 
C Forsteri. Gmei Syst ! Clematis 205 1 


CLEMATIS. Irfto p. i358 w. io83 

hirautissima. PursJi. 2J.. 
hispanica. vid. erecta. 
holoscricca. Pursh. ty. 
* japonica. Tkdhb. ty. p. 16 w. 12 

; jaxvancia. Z?<>c. b. 

| inclinata. vid. integrifolia. 

! indivisa. /^//rf, t;. P. 18 w. i5 

{ * C. in lo-H folia. For**, (non L.) 

C. panirulata. Gmel. Syst (non Thunb.) 

liltfcgHfolia L. 2t. (non Forst. P. 27 

C. nutans. Crantz. r w# 2A 

C. inclinata. Seep. 

integrifotia. Forst. vid. indivisa. 
Lei henauJt'nna. £W. | ; . 
lineariloba Z?^. 2/.. ty. 
loasnefolia. Dec. ty. 

C. buramara. var. Buchan. 

longiloba. Dec. 

Loureiriana. Dec. ty. 

C. dioica. Lour, (non L.) 

maritima. L. vid. angustifolia et 

flammula. 

maritima. AIL vid. flammula. 
Massoniana. Dec. 1)* 
mauritiana. Lam. ty., p. 12 

C. sarcophaga. Commer's. 
C. triilora. Vahl. p. 9 w, io 
/?. C. Sonnerati. P«rj. 1 2 /& 

microphvlla. Z7^. £. 
minor. Lour. ty. 
montana. Buchan. ty. 
Napaulensis. Dec. ty. 

Trigula trifoliata. Noronh. 

nutans, vid. integrifolia. 
odiolcnsis. Poir. ty. 

Atragenc ocbotensis. Pall. p. 1357. a w. 
Airagene violacea. Pail. Hrb. [1082.1 

ochroleuca. Ait. 2(.. p. 26 vv. 23 

C. scricea. A/ic/f. . / 

C. iiniflora. Balb. 

odorata. //. Belv. ty. • 

orientals. L. ty. (non Seen.) P. 6 \y. 7 

C. Ptciwi, Moench. 

orientalis. Setn. vid. flammula. 
ova la. Purth. ty. 
PaHasii. vid. angustifolia. 

paniculata. Thunb. ty. (non Gmel.) 

p. 19 w. 16 

C. Vitalba japonira. Houtt. 
C. crispa. Thunb. jap. (non L.) 

paniculata. Gmel. Syst vid. indi- visa. / \ (Gen. 754. Spec. 9«3i.) peruviana. i3^c. t;. 

Pluchenetii. Z)?r. t;. 
polypetala. Poir. h. 

Airagene japonira. Thunb. v. i 5 5 7. 5 w. 

coSj. 5 

pulchelht. vid. C. Viticella. 

recta, vid. erecta. 

reticulata. /TVifr. 1?. 

C. rosea Smith, in yf&fr. 

rosea vid reticulata. 
rubella, vid. flammula. 
sarcophaga. vid. mauritiana. 
scabiosaefolia. Z?*c. 2J.. j 

206 Clematis — Cleome 


/J. C. s. 

y. C. s. rostata. 

sericea. 
sibirica. 

Atragene CLEMATIS, tin. p. i358 w, io83 

scmitriloba. Lag. T). 

, senium, vid. C Vitalba, 
sericea. //. et B. D. (non Mich.) 

#. C s. stria tula. Dec. 

tereticaulis. Dec. 

Dec. 

Mich. viA ochrolcuca. 

Mill. Dec. 1). (non Lam.) 

sibirica. L. Hib. Spec. ed. 1 
Atragene alpina. Gtnel. sib. Pall. Sims. 
(non L.) 

sibirica. Lam. vid. angustifolia. 
Sonnerati. vid. mauritiana. 
steropetala. ii # 2>V. t?. 

C. stenosepala. Dec. 

stenosepala. vid. stenopetala. 
suaveolens. vid. flanimula. 
tenuijolia. vid. Atragene tenuifo- 

lia. 

terniflora. Dec. ??. 

C. chinensis. Os6. (non Rett.} 

Tournefortii. Dec. 
triflora. vid mauritiana. 
trifoliata. Thunb. %. p. 17 w. i3 
trinervis. vid. acuminata, 
triternata. _D<?c. t;. (et? Fisch.) 

Atragene triternata. Desf. 

verticillaris. Dec. t). 

Atragene am^ricana. Sims. 

villosa. Dec. %. 

Viorna. L. 1). (non Andr.) p. 2 w. 4 
Viorna. Andr. vid. cylindrical 
virginiana. L.' 1). (non sequent.) 

C. canadensis. Affll [p (1 ow. II 

C. fragrans. Salisb. (non Tenor.) 
C. cordifolla. Moench. 
/3. C. bracteata. Moench. 

virginiana. Lour. vid. biternata. 
virginica. Thunb. vid. biternata, 
Vitalba. jLiVi. 1). p. 21 w. 17 

C. sepium. Lam. 

C. dumosa. Salisb. 

P. C V. integrata. -D*£. Viticclla. L. T?. p. 1 w. 3 

C. lugubris. Salisb. 

Viticella deltoidea. Moench. . 

/?. C. V. pulchelia. P*rs. 

y. C. V. teniiifolia. Dec. 

i- C. V. baccata. Dec. Pers. 

uniflora. vid. ochroleuca. 

Walteri. Pursh. t). 

zeylanica. vid. Naravclia zcyla- 

CLEMATITIS. Moench. 

erccta. vid. Clematis erccta. 
CLE MEN TEA. Cau. XVII. 

nirida. C<?u. 

CLEOME. Lin. p. 858 W.12/J9 
aculcata. L. 0. P. i3 w. 12 
angustifolia. vid. filifolia. 
arabica. L, ©. P. x 8 w. 1 7 

C. hexandra. Poir. 
Sinapistrum lanatum. Moench. 
Siliquaria glandulosa. Forth, (sec. Ait.) 

atropurpurca. Schott* Cleome — Clerodendrum . 

CLEOME. Lin. p. 858 w. 1249 
' capensis. vid. Cheiranthus strictus. 

Chelidonii. L. fil. P. 11 w. 10 

digitata. Forsk. 

dodecandra. L. 0. p. 8 w.8 

Sinapistrum decandrum. Moench* 

droserifolia. vid. C. Roridula. 
Erucago. vid. spinosa. 
felina. L. fil. p. 10 w. 9 
filifolia, Vahl. 0. p. 20 w. 19 

C. angustifolia. Forsk. 

flexuosa. Hortul. Dietr. 
fruticosa. vid* Strocmia fruticosa. 

gigantea. L. J. P,i2 w, 11' 1 

C. viridiflora. Schreb. 
Sinapistrum giganleum. Moench. 

guianensis. Anbl. 0. p. %\ w. 20 
heptaphylla. L. p. 2 w. % 

(non C. Erucago. Mi//, sec. Ait.) 

hexandra. vid, arabica. " 
Houstoni. Ait. 0. 
icosandra. L. ©. p. 6 w. 6 [w. 1 
juncea. L. fil. \j. (non Berg.)?i 
juncea. Berg. vid. Cheiranthus 
strictus. 
lusitanica. vid, violacea. 
monophylla. Z>«0. p. 22 w. 2t 
ornithopodioides. L. 0. p. 16 w, l5 

pentaphylla JL, 0. p. 3 w.3 

\ pinnata. Pursh. 

Stanleya. Nuttal. 

I polygama. L. 0. p. 5 w. 5 

procurnbens. L, %. P. 24 w.^3 
I pubescens. Sims* 
\ pungens. Wdld. 0. o*. w.x. 766- 
J Roridula. Po/r, 1). 

I C. droserifolia. Delil. j p. i5 


Roridula arabica. Gmel. Syst. 
Rorida arabica. /?. et S. T. III. 

serrata. L. 0. P. i5 w. 14 
scrrulata. Pursh. 0, 
spinosa. 2>. 0. p. 14 w. i3 

C. Erucago. Afi//. (sec. ^tf. ed. a) 

tenella. -L. ,/t7. 0. p. 19 w. 18, 

triphylla. L. p. 4 w. 4 

uniglandulosa. Cau. 2f.. p. 9 vtf. E 

766. 

violacea />. 0. P. 17 w. 16 

I - C, lusitanica. Mill, 

Sinapistrum violaceum. Moench. 

viridiflora. vid. gigantea. 
visco?a. L. O p. 7 w. 7 

Sinapistrum viscosum. Moench. 

CLE OMEN A^ J3en«i;. Rs. 2$7^ , 
peruviana. Beanv. rs. i 

C LEON I A, -LTk P. 1420 w.1126 

lusitanica. Z- 0. p. i w» i 

Prunella odoraLi. Lam. 

CLEOHIORA. Gaert. 
lontarioides. vid. Latania rubra. 

CLERCIA. Ace A. 

vid.Tabernacmontana gran- 

diflora. , 

CLERODENDRUM. Lin. p. i44° 

w. 1202 (cfr. Ovicda.) 
attcnuatum. /t. i>/\ f;« 

(Gen. 759. Spec. 9282.) • Clerodendrum — Clethra 

CLERODENDRUM. Lin. p. 1446 

w. 1202 
calamitiosum. L. ty. p. 4 w. 3 

Volkameria alterni folia. Burm. 

capense. Donn. ty. 
coriaccum. Poir. ty. (non R. Br.) 
coriaceum. R. Br. ty. 
costatum. 71. Br. ty. 
diversifolium. Vahl. ty. p. 8 xv. 7 
floribimdum. 71. Bt\ ty. 
fortunaturn. L. ty. p. 3 \v. 2 
fragrans. Willd % ty. w. e. 728. 4 

Volkameria japonica. Jacq. Hortul. Clethra — Cliffortia 207 ■ 1 (non Thunb.y 
Volkameria fragrans. Vent. p. 1445. 1 3 
Agricolaea fragrans. Schrank. (X. 1) 

heterophil] um. Jit. ty. 

inerme. vid. Volkameria inermis. 

iufortunatum. CLETHRA. Lin. p. 1092 w.872 

japonica. Thunb. ty. 
' incana* vid. pubescens. 
montana. vid. acuminata. 
occidentalism vid. tinifolia. 
paniculata. Ait. ty. p. 5 w. 2 
pubescens. VMlld.ty. w. E.528. a 

C. incana. Perj. 5 

C, tomentosa. Lam. 

C. alni folia. /?. pubescens. I^if. 

C. glauca. Hortul. 

, scabra. Juss. ty. p. 1 
tinilblia, Sw. ty. p. 7 

C. occidentalis. ^uoruncf. 
Tinus occidentalis. x,. 


tomentosa. vid. pubescens* 

C LEXER A 77m**. XIII. 2 

japonica. Thunb. ty. 

K«/if. ty. (non X,.) CLEYERIA. JV«cA. p. 2 
infortunatum. L. vid. viscosum. 
Kaempfcri. Fisch. ty. 

hgustrinum. vid. Volkameria ligu- 

strina. 
longicollc. Meyer. ty. 
medium. 71. .fir. T>. 
molle. 77. ct B. ty. 
ovatum. Poir. ty. (non R. Br.) 
ovatum. 71. Br. ty. 

panicularum. L. ty. p. 9 w. 8 

C. pyramidale. Andr. 

phlomoides. L. jil. P. 5 w. 4 

Volkameria multi flora. Burm. 

pyramidale. vid. paniculatum. 
scandens. vid. umbeilatum. 

tiphonanthus. vid. Siphonanthus in- 
dica. 

squamatum. VahL ty. ?.^ w. 5 

Volkameria Kaempferi. IViild. p. 1 44 5.i A 

\v. 1201. 8 
Volkameria Kaempf.ii.ina, Jacq. 

tornentosum. vid. Volkameria to- 
mentosa. 
trichotomurn. Thunb. ty. p. 7 \v. 6 

i»nbeHatum. JW. /;. 

C. scandens. Beauu. 

v jolaceum. Z<?j/i. ty. 

^cosum. I entity, p. t w.e. 728.1 

£• mfortuoatum. L. HWdf. 1 (sec /^»t.) 
Volkameria laurifolia. Hortul. 

volubile. Beauo/ty. 

LL ETI|RA. ii'n. p. 1092 w.872 
acuminata. Mic7i. t?. p. 4 

C - monUna. Barlr. 
C- glaura. (Perj.) 

^nifolia. /,. t?. p. 2 w.i 

c » a. denudata. Ait. 
fefr. C. pubescens.) 

arborea. W«r. 1). p. 6 w. 3 ; 

?< C. maderiensis. //. 

Jcolor. 77. et 2J. ft. 
t'nudata. vid. alnifolia. 

npfolia. 77. e t 71 t,. 

**briata. 11! et 7J. 1). 

f j««ca. (JV*.) vid. acuminata. 

ff(auca - ^^u/. vid. pubescens. 

(Gen. 763, Par. vid. Dialium divarica- tiim. 


C LIB AD 117 M. Lin. P.2068W.1670 

surinnmonse. JL. p. 1 w. 1 

CLIFFORTIA. Z>m.P.2 2 7 8w.i83^ 

acerosa. vid. Nenax accrosa^ 
beiber diolia. vid. ferruginea. 
cinerea. Thunb. ty. P. 10 w. 10 

cordifolia. Lam. ty. 

crenata. Thunb. L. Jil- %• p» *2 

cuneafa. ^V. ^. P. 4 w.4 
duiidata. TOd. t?. P. 18 w. 18 

cricaefolia. Thunb. L. fit. P. i3 

w.i5 

falcata* Thunb. L. fit %. P. 22 

Yf.%% 

ferruginea. L. "h. P # 3 w. 3 

C. berberidilolia. Lorn. (sec. Poir.) 

filifoLa. Thunb. L. jil. ty. p. i5 

\v. i5 

(cfr. Nenax acerosa.) 

Ihunb. L. jil. ty. P. 9 


grammea w. 9 ilicifolia. L. ty. P. 5 w.5 

Thunb. L. jil. ty. P. 16 juniperma. 16 w. 

obcordata. Thunb. L. jil. ty. P. 17 

xv. 17 
odorata. Thunb. L. fil. ty. p. 1 


>v« 1 polygonijolia. vid. ternata. 
pulchella. Thunb. L. jil. ty. P. 11 

w. li 

ruscifolia. I>. *. (non? Thunb.} ruscrfolia. 
sarmentoj P. 7 w.7 
Thunb. vid. tridentata. 

L. tu p. 21 w.21 

scrrata. Thunb. ty. P. 2 w. 2 
strobilifera. i^. T7. p. 8 w. 8 
teretifolia. Thunb. L. fit. t>. P. 14 

W. 14 

Thunb. L. jit. ty. P. 20 ternata. C. polygon i folia. L. 

Edentata. Wdld. ty. P. 6 >v.6 

C. ruscifolia. Thunb? (non L.) 

trifoliate. L. ty, P. 19 w. 19 

Spec. 9543.) 


o8 Cliftonia Clugnia ! CLIFTONIA. Banks. 

nitida. vid. Mylocnryum ligustri num. 

CLINOFODIUM. L in. aegyptiacum 


can- p. i3gf) 
w. 11 15 

Mill. Lam. %. P. 2 

w. 2 

C. vulgare. ,8. L. 

asialicum. Lour. 1). 
capi atum. vid. flyptis capitata. 
caroiinianum. Mill. 2/.. 
Chamacdrys. vid. Hyptis Chamae- 

drj ^. 

fruticosum. vid. Pfalomis moluc- 

coidcs. 

humile. Mill. %. 

incanujn. vid. Pycnanthemum inca- 

mim. 
martinicense. vid. Phlomis 
baea. 

origani folium. Labi I. 
rugosum. vid. Hyptis radiata. 
variegatum. vid. vulgare. 
vulgare. L. 2J.. p. 1 w. 1 

Thymus sylvaticus. Bernh. 

/S. Clinopodium variegatum. ffortul. 

CLITOHIA. Lin. P. 1712 w. i352 
amoena. vid. brasiliana. 
acjui'upiensis. (Rceusch.') t?. 
arborcscens. .rfjf. 1). 
braefeata. Poir. 1) ? 
brasiliana L. © ? P. 4 w. 3 

P. C. b. albi flora. Meyer, 
y C amoena. Rolh. 

calcarigcra. vid. virginiana. 

capitata. Rick* P. 8 

falcata« Lam. p. 10 

Gah'ctia. vid. Galactia pendula. 

glabella, vid. Galactia glabella. 

lieterophylla. i.rrm. 2}.. P. 3 

laurifolia. Pofr. t). a 

T 

mariana. Z^. P. 7 w. 5 
micrantha. Smith, vid. virginiana. 
micrantha. Scop. vid. Galactia 
longi folia*-- 

nuimfloFa. Sw. f?. p. 2 w. 2 

Phryne. vid. Galactia sericea. 

Phmicri. Turp. V? p. 6 

polyphylla. vid. Galactia pinnata. 

J« 55. P. 9 • 
Ternatea. L. 2{.. p. 1 w. 1 

virginiana. L. 2J.. P. 5 w.4 

C, micrantha: Smith, (non Scop.) 
C. oalcarigera. Salisb. 

CIi-0 M E IN C L E M A. Ccm, XIX. 2 
auranlia. Cass. 

Asirt atirantius. L ? 

CLOMIUM. yldans. 

Cardui species? Cass. • 

CLOMPAMJS. ^*&/. XVII. 4 

paniculata. Anbl. t?. 
CILOSIROSPERMUM. JVecA. 

Barci;siausia. Moench? sec. £as$. 
CLUGNIA. Commers. 

votabilii. vid. Wormia madagasca- 
riensis. 

. ruhi^inosa. (Gen. 770. Spec. 9^)7) Clusia — Clypeola 
CLUSIA. Lin. P. 12.37 w. i885 

Xaisthk. Schreb. (sec. Spreng.) 

alba. L. ty. P. 2 w- 2 

flava. L. ty. P. 3 w. 4 

longifolia. 71/c/i. 1). w 6 

nemorosa. Meyer. 1). 

parviflora. i/. et B. "ty. \v.3 

pedicellata. Forst. 1). w. 7 . 

retusa. Po?>. 1?. ' 

rosea. L. ty. p. 1 w. 1 

sessiliflora. Poir. ty. 
1 sessilis. F^orst. 1^ w. 8 

tetramlra. //. et B. ty. w. 9 

venosa. L. ty. p. 4 vv.6 

CLUTIA. tin) 

Cluttia. #Wtf. p^3 3w. i357(non 

Roxb.) 
acuminata. L. fil. P. 1 1 w. 12 
africana. vid. daphnoides. 
alatcrnoides. L. ty. P. 1 w. 1 
androgyna. vid. Andrachne fruti- 

cosa. 
coliina. Roxb. ty. P. 16 w. 16 
daphnoides. WMd. ty. (non Lam.) 

I C. africana. Poir. # 

C. polygonoides. Thunb. (non £.) 

daphnoides. Lam. ty. 
{ Elnteria. vid. Croton Elutcria. 
« ericoides. Thunb. ty. p. 4 w.4 
; lieterophylla. Thunb. ty. p. 9 w.Q 
: hirta, Thunb. L. fil. p. 12 w. i3 
j lanceolata. /^/i/. p. i3 w. 11 
i monoica. Lour. ty. 
i patula. Roxb. 1). P. 17 w. 17 

polifolia. Jaca. P. 6 w. 6 
I polygonoides. L. 1). (non Thunb.) 
j p 2 w. 2 

polygonoides. Thunb. vid. dt»ph- 

, uoidetf. 

j pubescens. Thunb. ty. p. 7 w. 7 
! pufijhelfa. A. t?. P.iow.io 
retusa. L. t>. P. 14 vv. 14 

* (<?fr C. squainosa.) 

squamosa'. Lam. t). 

0. retufa. L ? 

stipularis. L ty. P. i5 vr. i5 ' 

teiuiifoha. mild. t?. P. 5 w. 5 
toinentosa. L. t;. p. 8 ^'-8 

CLLYT1A. mild, vid Cluria. 
CLUYTIA. /lo^&. vid. Briedelia. 

PLTMSRUM. Moench. ' 
bico/or.i vid. Lathyrus articula- 

tus. 

uncinatam. vid. Lathyrus Clymc- 

niitn. _ 

pLYPEGLA. Lin. v. i56o w. ^3i 

alliacea. vid. Peltaria alliacca. 
alyssoides. vid. Alyssum calyci- 

num. 
auriculata. vid. Bisculella auncu- 

lata. 
Cdpensls. vid. Peltaria capensis. 

caroiiniana. I It. 

didyma. vid. Biscutella laevigata. 

indica. vid. Peltaria GareinJ. 


Clypeola Cnidium I CLYPEOLA. Lin. p. j56o w. i 2 3^ 

Jonlhiaspi. L. 0. P.I w. 1 

Fosselinia. All. 

lasiocarpa Juss. P. 2 

Bergcretia echinata. Desv. 

maritima. vid. Alyssum mariti- 
mum . 
montana. vid. Aiyssum monta- 

lum. 

tomentosa. vid. Alyssum orien- 
tal e. 

CNEQRUM. Lin. Rs. i65p.85w.8i 

pulverulentum. Vent. t?. Rs. 2 P . 2 
tricoccuni. L. %. jhs. 1 P. 1 \y. 1 

Chamelaea tricocca. Gaert. 

CNESTIS. Jim. p. n3-7 ^.911 

Bolehgia. Schreb. (sec. Spreng.) 
borbo.iien ii. vid glabra, 
corniculata. Lam. t? p. 3 w.3 
glabra. JLam. t). p. i w. 1 

C borboniensis. Raeusch. 

rnndagascariensis. vid. polyphylla. 
obliqua. Beauv. t). 
.pinnata. Beauv. 1). 
polyphylla. Lam.t). V. 2 w. 2 

C. madagascariensis 1 . Raeusch. 

trifolia. Zam. 1). p. 4 w. 4 

CKICUS. jLih. vid. Car uus. 

alpinus. vid. Saussurea alpina. 

Qntarcticus. vid. v Carduus eruca- 
gincus. 

benedictus. vid. Ccntaurea bene- 
dicta, 

^carltnoides. v id Carlina Echinus. 

centaur aides, vid, Serratula cyna- 
roidcs. 

dentatui. vid. Carthamus den- 

tatu*. • 

jubius. vid. Carduus acaulis. 

valactites. vid. Galactites tomen- 
tosa T 

Corridas. Adam. vid. Carduus lap- 
patcus. 

horridus. Bbrst. vid. Carduus cau- 
casicus. 

paludosus. vid. Carduus oclirolcu- 
cus. 

P'Mgens. Sebast. vid. Carduus po- 
tyanthos. or 

& Pygma<?u f . vid. Serratula 
niaea. P7S" *pinosim mns , y\alt. vid. Carduus 
"Pmdulus. I,'!?'* * 1 "- vid - Carduus bulbosus. 
rum m ' Vid " Elia P unl ' l,,n u '» i<!o 

SjJ D W.k Moench. Spreng. 

■jsaiicum. 6>re/«£. 2J.. 

™»ceda„um alsaticum. £. j-. 689. n 

p. ' w. 536. 8 

J««ccdanum altittimimi. Desf. 
•ucedanuni pyrenaicum. Costa. Sell ««m alia'.icum. Roth. Cnidium — Coccocypsilum 209 

CNIDIUM. Moench Sp-en^ 

apioide*. Spring, prod. 2J." 

' Laserpitium silaifolium. Murr. Jacq. 

p. 695. 1 4 w. 540. i5 
Ligusticum cicutaefolium. Vill. p. 697. 5, 
Ligusticum apioides. Lam. Spreng. umb. 
Ligusticum apiifolium. Desf. 
Selinum pcrcgrinuin. fYilld. (sec. Spr.) 

w.E. 5 2 3. 4 

cfainensc. Spreng. * 

Athamanlha chinensis. JL. w. 53 5. 11 

confertufn. vid. C Monnierii. 
Fontane-iii Spreng. 2|L 

Laserpitium peucedanoides. Desf. Atl. 
Laserpitium Fontanesii. Per$\ 693.37 
Laserpitlurrr africanum. Didtr. 
Laserpitium atlanticum. Poir. 

Monnerii. Spr. O. 

C. confertum. Moench. 

Selinum Momnicri. L. p. 68 6.1 l W.534.1 

Ligusticum minus." Lam. ' 

pyrenaeum. Spreng. %. 

Tbysselinum nigrum. Moench, 
Ligusticum pyrenaeum. L. r. 697. f*_ 

w. 5 4 2 . S 

Ligusticum lucidiun. W/i//. 

Sescli fenilaefolium. Poir. 

Seseli aristatum. 4% p. 7 l 6-7 w. 556.6 

(non Selinum Seguieri. L.) 

Silaus/^". %. 
Peucedanum Sihus. L. p.689.1 w.536. 7 

Peucedanum pra tense. Lr7/n. «. ir. 

Seseli pra tense. Cranti. 

Sium Silaus. Jacq. Roth. 

Ligusticum Silaus. Lam. 

tentiijoliam. vid. Aethusa Ammi. 

COBAEA. Caturn. Rs. 721 P.419 

fccandens. Cavr%. ^8. 1 p. 1 w. b. 

2141 

COBRESIA. Willd. p.2o3fiw. 1641 

Bettardi vid. Elyna spitata. 
caricina. /T7/W. 2J.. P. 2 w-2 

Carcx liybrida. Schhr. 
Carex lacuslris. fia//^. 

cypcrina. vid. Eleocharis cype- 

rina. 
scirpina. vid. Elyna spicata. 

COCCOCTPSILUM. 5rou;n. 

Swart** Rs.464 p. 264 w.'207 

^Cosdalia. AfliZ. et Pao. 

bijiorum. viA. Fcrnelia biflora. 
Condclia, vid. rep^ns. 
herbaceum. vid. repens. 
*lanceoIatum. P^ri. 2J./RS.3 p. 3 
I *obovatum. P^rs. 1). R.». 5 P. 5 
repens. *$>«. %.- M.i 

, * C. herbaceum. Lam. N • 

/8. Condalia repens. /?. et P. 
Coccc-fVpsilum Condalia. Pirs. i 
Coccocy{)M!um umbellatum. Poir 9 

^sessile. Ptrs. RS.4P.4 
umbellatum* vid. repens. 
unijlorum. vid. Yernelia uniuora. 
virgatum. Lam. 'JL'! rs. % 

(cfr. Manettla picta.) (Gen. 776, Spec, 9^21.) O 2io Coccoloba — Gocculus Cocculus 


COCCOLOBA. Lin. P.979 w.786 CO C CULUS. Dec. 
acuminata. H. et B. ty. 


/t 
asiatica. Lour. ty. 
australis. Forst. ty. P.3 w. 2 
barbadensis. L. ty. p- i3 w. 12 
coronata. vid. punctata, 
cymosa. Lour. ty. 
diyersifolia. J acq. ty. P. 5 w.4 
emarginata. -L. t. p. 12 w. 11 

excoriata. L m ty. p. 7 \y, 6 

(cfr. C. pyriiolia.) ( 

fagifolia. Jacq. ty. 

C. nitida. Desf. 

flavesccns. Jacq. ty. p. 6 w. 5 
grandijolia. vid. pubescens. 

raciiis. //. et B. ty. 

atifolia. Lam. ty. p. 2 

C. rheifolia. Desf. w. e. 485. 4 J 

leoganen&is. vid. uvifera. 
longifolia. li^xh. ty. • 
macrophylla. -Ltei/. ty. 
microstachya. tVilld. ty. ?. 11 vv. 10 
nitida. H. ct JB~ ty. (non Desf.) 
nitida. Desf. vid. fagifolia. 
nivea. J^cy. t). p. 8 w. 7 
nutans. //. et B. ty. 
obovata. //, et B. ty. 
obtusifolia. Jacq. ty. P. 10 w-q 
parvifolia. Poir.ty. 
pubescens. L. ty. P # 4 w. 3 

C. grandifolia. Jacq. 

punctata. L. ty. p. g w. 8 

C. coronata. Jacq. 

pyrifolia. Desf. ty. 

C. excorlicata. z,. var. /3. Lam. 

I rheifolia. vid. latifolia. 
/ rugosa. ites/. t). 

sagittata. PozV. t>. 

temtifdlia. />. 1). P. 14 w. i5 
uvifera. />. 1). p. 1 w. 1 

8. C. leoganensis. Jacq. 

COCCULUS. Dec. 
*Mbhispermum. jLM. Ant. cit. p. 2*66 

w. 1826 
'acuminatus. Za?n. "ft. , ■ 

fiagalotta. Roxb. 

Aristolochiae. Dec. ty. 
brachyjtachyus. Dec. ty. 
Burmanni. Dec. ty. 

•carolinus. jL. 1>. w. 5 

Baumgartia scandens. Moench. 
Androphilax scandens. Wtnit. 
YVendlandia populifolia. Willd. p. 896. 1 

w. 709. 1 
Caesalpina smilacina. f/ort. Angl. 

Cebatba. Dec. ty. 

Menispermum edule. Vahl. p. 1 3 w. 1 7 
Cebalha sarmentosa. Lam. 

Cebatha Forsk. 

Cliondodendrum. Dec. ty. 

Cbondodendrum tomentosum. R t et P. 
Epibaterium tomentosum. Pers. 2075.2 

coiivulvulaceus. Dec. ty. 
•cordifolius. Willd. ty. P. 8 w. 8 

f Menispermum glabrum. Klein, in Willd. 

MenLspcimum malabaricura. Q. Lam. 

*Mfi]sisPERMuai. Lin. Aut. cit.v.n^66 

w. 1826 

Cotoneaster. Dec. ty. 1 

*crispus. L. ty. p. 11 w. 12 

Menispermum tuberculatum, a. Lam. 
Menispermum verrucosum. Roxb. 

diversifolius. Dec. ty. 
domingensis. Dec. ty. 
*ellipticus. Poir ty. 
Epibaterium. Dec. ty. 

Epibaterium pendulum. Forst. P. 107 5.1 

w. 1 6 7 7. 1 
Epibaterium scandens. Raeusch. 

Fibranrea. Dec. ty. 

Fibraurea tinctoria. Lour. 

I 

*flavesccns. Lam. ty. P. 20 
Forst eri. Z?£c. ty. 

Menispermum pel ta turn. Forst. (non Lam) 

*glaucus. Zram. 1). 

(non Menispermum Cocculus. /..) 

gomphioides. Dec. ty. 
'hastalus. Lewi. ty. p. 6 w,6 

*japonicus. Thurib. h. p. i3 w. 14 
*lacunosus. Lain. t). 

Menispermum Cocculus. L? (non Willd.) 

•laurifolius. Roxb., ty. 
*Leaeba. Deli I. Xy. 
leptostachyus. Dec. r>. 

Limacia. Dec. ty., 

Limacia scandens. Lour. 

*malabaricus. Willd. ty. 

Menispermum malabaiir um. 

milleflorus. Dec. ty. 
Nepbroia. Dec. ty. 

rVephroia sarmentosa. Lour. p. 3074 

oblongifolius. Dec. ty. 
*orbiculatus. L. ty* P.'iJ vv. 16 
*ovalifoIius. Vahl. ty. P. 16 
♦palmatus. Lam. ty. p. 5 w. 4 

rluckenetii. Dec. ty. 

Menispermum oocculus. Willd. (non 

P. 7 W. 7 V # P. 9 w. 9 
a. Lam. 1 L) 


1 (non pomtlifolius. Dec. ty. 
*raaiatus. l^am. ty. 

Braunea menispermoides. Willd. P.2J4 7 

w. 1S0.I. 1 

Menispermum glabrum. Koenig. (non 

Klein.) 

rotundifolius. Dec. ty. 
Itoxburghianus. Dec. ty. 

Menispermum japonicum. Roxb. 
Tliunb.) 

suberosus. Dec. ty. 

M. Cocculus. L? (non Willd.) 

tamoides. Dec. ty. 

Thiinbcr^ii. Dec. ty. 

Mcnispeimum orbiculatum- Thunb. (non I) 
triiiorus. Dec. \y. 
*li ihduis. T/'tinb. \y. p. 4 w. 3 
*villosns. Lam. h. Ol. Menispermum myosotoides. L. 
/3. Menispermum hirsutum. L, P. 19 
>v. 19 P. 

YV i3 
it (Gen. 778. Spec. 9494.) / Cochlearia — • Cocos COCHLEARIA. Lin. p. i55i 
w. 1228 acaulis. Desf. 

C. olissiponensis. Brot. 
Lepidium violaefolium. Dec. 

anglica. L. O. p. 3 w. 3 

D. groenlandica. Gunner 

Armoracea. L. 2|L. p. 7 w.8 

Armoracea sativa. Bernh. 
Armoracea rusticana. Ft. Weit. , 
Raphanis magna. Moench. 

auriculata. vid. Bunias cochleari 
oides. 
Coronopus. vid. Senebiera Coro- 

llO [MIS. 

danica. L. 0. a*. 

C. hastata. Moench. 
#. C. minima. Pers. 

Draba p. 2 w. 2 Spr. L. 2J.. p. 10 w. 11 

Lepidium Draba. Roth* Bbrst. 

Lepidium arvense. Milt. 
Cardaria Draba. Desv. 
Draba ruderalis. Baumg. 

foetida. (Raeu*ch.) 
glastifolia. L. a*, p. 9 w. 10 
groenlandica. L. c^* (non sequent.) groenlandica. 
groenlandica. 
nalis. } p.4 w. 4 

Gunn. vid. anglica. 
Wither, vid. oiFici- 1 hattata, vid. danica, 
humifusa. vid. Senebiera didyma. 
lyrata. Sib. et Sm. 0. 
macrocarpa. JV. et K. 2j.. p. 8 w. 

Armoracea macrocarpa. Baumg. 

minima, vid. danica. 
nilotica. Delil. ©? - 

Cotiliscus niloticus. Desv. 

Senebiera nilotica. (Desv. in Spreng.) 

officinalis. L. ©. a*, p. 1 w. 1 

B. C. groenlandica. Wither, (non L.> 

olissiponensis. vid. acuilis. 
sagittaefolia. Zteu. 0. 
saxatilis. vid. Myagrum saxatilc- 
sibirica. W/M. P . 5 vv. 5 

Crambe macrocarpa. Bbrst. 

^OCOS. Lin. p. 2079 vv. 1680 
aculeata. Jacq. ft. (non 5*. pr. 

^ f .) p. 4 w. 4 / 

aculeata. Sw. vid. fiisiformis. 
amara. Jacq. ft. 

^tyracea. L. fil. ft. P . 3 w, 3 

<*ilensis. Afo/m. ft. P . 2 w . 2 

fcfr. Jubaea spectabilis.) 

«**pa. //. et if. b. 

*«siformis. $a% ft. p. 5 w. 5 

c - # aculeata. Sw. pp* Ait. 

Zvineensh. v id. Ractris minor, 
wpidca. Ga<?r.\ ft. 

^ /rf «ww. vid. Lodicea malda- 

vica. 

Naja. /rrfirf. ft. 
nucifera. JU |. P . , w. 1 

ralma Cocos. Afitf. 

\*pa. Lonr. ft. 211 Codarium — Coix 

CODARIUM. AfzelM.tf 

f acutifolium. vid. nitfdum. 
nitidum. Vahl. ft. rs. 1 

C. acutifolium. Afiel. <. 

Dialium guineense. fYilld. p. 41.2 w. 39.1 

obtusi folium. AfzeL ft. rs. 2 
COD I A. Forsf. P. o 7 5 vv. 7 83 

montana. Forst. L. fil. ft. p. 1 w.i 

CO DON. Lin. v. 1048 w.823 

Thuvaria. Molin? (sec. Juss.) 
. aculeatum. vid. C. Royeni. 
Royeni. />. 0. p. 1 w. 1 

C. aculeatum. Gdert. 

CODONIUM. Rohr. Vahl. 

arborescens. vid. Schoepfia arbo- 
rescens. 
CO EL AC HIVE. R. Brown, rs 249 

pulcbella. R. Br. rs. 1 * 

COF^FEA. Lin. rs. 894 p. 467 w. 353 
acuminata. R. et P. ft. rs.23 p. 18 
1 arabica. Z>. ft. RS.4 p -4 vv. 4. 

: C. vulgaris. Moench. 

s. Heyne. Roxb. ft. 

RS. 21 

ciliata. /I. et P. 1). Rs. i3 p. 11 

W«tf. Ms. (//. et B.) ft* 

RS. 25 

cymosa. Willd. Ms. ft. rs. 27 
flavicans. Will*. Ms. (//. et B.) ft. 

BS* 26 

fovcolata. R. et P. ft. rs. 16 p. 14 
guianensis.^ Aubl. ft. rs.8 P. 7 vv. 6 
indica. Po/r. ft. rs. 19 
laurifolia. /£ et iJ. ft. 
iAirina. Poir. ft. rs. 20 
longifolia. H. et P. ft. rs. 17 w. i5 
macrophylla. vid* subsessilis. 
mauritiana. Lam. ft. Rs. 5 p. 5 

C. arabica. L. var. /3. fTj/irf. 4 8. 

R. et P. ft. rs. 18 p. 16 benghal conaria. microcarpa. 

nitida. R. et P. ft. rs. i5 p. i3 

occidentalis. Jacq. ft. Rs. 22 p. 17 w.8 

(ch. Tetramerium odoratissimum.) 

odorata. Forst ft. rs. 3 p. 5 w. 3 
olei folia //• et B. ft* 
opulina. Forst. ft. rs 2 p. 2 w. 2 
paniculata. Aubl. ft. rs. 9 p. 8 w 7 
racemosa. /I. et P ft rs. 1 1 P 9 
racemosa. Raeasch. vid. ramosa. 

ravnosa. Lour. ft. Rs. 10 

C. racemosa. Raeusch. (non H. et P.) 

sambucina. Fcrvf. ft. Rs. 1 p i w. 1 

spicata. H. et B> ft- 

gubsesiilis. rt. et P. ft. Rs.24 p. 19 

C. macropbylb. Dietr. 

svlvestris. Willd. Ms. ft. RS.28 
triftora. Fors*. ft. rs. 7 v. 6 w\5 

/I. et P. ft. rs. 12 p. 10 ventricosa. Amid, ft. (Gen # 7 85. Spec. r^556 > umbel lata, 
verticillata. R. et P. RS. 14 r. 12 
vulgaris, vid arabica. ' 

eanguebaricai Lour. ft. Rso 
COILANTHA, Borckh. 

purpurea, vid, Gentiana purpurea 
COIX. jLi/i, p. 2o32 w. i6'38 
atfrestis. Lour. Q. p. 2 w- a 

Oa 


Coix Coleosanllms 2 12 

CO IX. Lin. P. 20.32 w. i638 

angularh. vicl. Tripsacum dacty- 

loidc*. 
arundinacca. Koenig. ©. (non Lam.) 

P. 3 w. 3 
arundinacca. Lam. 
exaliata. Willd Zeyh. 0. 
gigantea. \id. C lacryma. 
Lacryma 2. ©. P. i w. i 

Litbagrostis lacryma Jobi. Gatrt. 
/3. Coix gigantea. HortuL 

COLBERTIA. Salisb. Dec. 
cororriandelina. Dec. 1). 

1 

DUlenia pcntagyna. Roxb. p. 1 3 4 4 . 7 

w. 10 71. 6 

COLCHICUM. Lin. p. 886 w. 707 

alpinum. Dec. %. 

C. montanum. All. (non.L.) 

« arenarium. fV- ct H. %.■ 
autumnalc. L. 2J.. p. 1 w. I 

/?. C. vernura. JVilld. (non Pa//.) 
(cfr. C. multiflorum.) 

bulbocodioides. Bbrst. 2J.. (non 
Ramond.) 

C. veinum* Pall. ind. t. 

bulbocodio des. Ramond. vid. Me- 

rend era bulbocodioides. 
byzantinum. Gauul. %. 
montanum. Z. 2J.. (non AIL) p. 2 

w. 2 

(cfr. Mcrendcra Bulbocodium.) 

montanum. All- vid. alpinum. 
multiflorum. iir^r. %. 

C. autumnale. />. var.' Link. 

tesse latum. Link. %. 
tcssulatum. Mill. %. 

varicgatum. L. %. P. 3 w. 3 

vernum* Pall. vid. bulbocodioi 

des. 
vcrnum. Willd. Autor. vid. autum- 

. nale. 
COLDENIA. Lin. Rs. 627 p. 3,7 

w. 268 
dichotoma. Lehm. 1). Rs. 2 

C. pentandra. »/h55. Domb. 
Tiquilia dichotoma. Pers. 3 5o. 1 
Lithospermum difholomum. R. et P. 

pentandra. vicl. dichotoma. 
procumbens. /,. ©. jis 1 p. 1 w. 1 

CO LEA NTH I S. Seidel. Rs.210 
subiiiis. Se/rf. 0. Rs. 1 Srhmidtia subtilis. Trait. 
Srhmidtia utriculosa. Slernb. 

COLEBROCKIA. Smith, (non 
Rox .) 

oppositifolia. Smith, fexot. text.) 

Hmhannria oppos't folia. Smith, (tab.) 
Elsholtzia oppositifolia. P \ir. 

COLEBROCKIA. Roxb. Donn. 

(non Smith.) 

balbifefm. vid. Globba marantina 

COLEOSANTUUS. Cass. XIX. a 
Cavaniilcsii. Cass, 

Conyzae species? Cav. in Hrb. Juss. Coleus Colona (Gen. 796. Spec. 9594) COLEUS. Lour. p. 1416 

Col is. Raeusch. 

amboinensis. Lour. t>. P. 1 - »" 

z Plectranthi species. R. Br. ^ 

COLLADOA. Cav. es.359 p. 19^ 

w. 1872 

Ischaemum. L. (sec. /i. -Br. Spreng.) 

distachya. Cav. %. rs. 1 P. 1 w. 1 

Tripsacum tristachyum. Poir. ) 

monostachya. Fers. 0. (2J.?) p. 2 

Antephora elegans. Schrsb. Beauv. rs. 

278. 1 

Tripsacum hermaphroditum. L. fil. w. 

\ - ^ 1637.4 

COLLET I A. Commers. Juss. rs. 

1025 P. 544 w.411 
Ephedra. Vent. %. rs. 2 P. 2 

Rhamnus Ephedra. Domb. 

borrida. Willd. 1). p. 4 w. 1 

C. spinosa. Lam. rs. 4 

C. spinosissima. Gmel. Syst. 

obcordata. /^e/if . t). rs. 3 i». 1 
parvifolia. /fc C*fc Gmel H. C. t). 
polyacantha. Wfffrf. Ms. (//. ctU.) 
t). Rs. 5 

serratifolia. Vent. %• Rs. 3 p. 3 

Rhamnus spartium. Domb. 

> spicata. mild. Ms. (//. ct B.) 1). 

•T RS. 6 

spinosa. vid. horrida. 
spinoiissima. vid. borrida. 
COLLTGUAJA. M0///1. XXI. 7 
odorifera. Motin. Lam. 1n. 

Crotonis species? Juss. 

COLLINARIA. E/v//j. 

vid. Koeleria cristata. 

COLLINSIA. Nuttal. 

Hyptis species. Spreng. 

COLLINSONIA. Lin. RS.97 '.65 

w. 64 

anisata. Parsh. 2(.. rs. 5 
canadensis. A. 2J.. ns.i pi w- 1 

C. decussata. Motnch. 

decussata. vid canadensis, 
ovalis. Pursh. %. fs.5 

: praecox. Walt, Vaid. ti. R6- 6 

(cfr. C, scabriuscula.) 

scabra. vid. sfcabriuscula. 
scabriuscula. Ait. 2J_. ks. I w. 2 

C. srabra. Pers. Parsh. p. 3 

C. praecox. IValt? (sec. mild, et Parsh.) 

scrotina. Walt. %. rs. 4 

C. tuberosa. Mich, Parsh. P. J 

tuberous, vid. scrotina. 
verh'cillata, ]\uttal. 

COLOBACHNE. -Bc^wu. 
vagiaata. vid. Polypogon vagina- 

tU«i. 

C^)LORTUM. /{ofA. vid. Tbrincia. 
GOLLOMJA. Nuttal 

Phlox lincari.s. Cj«1? (WC ^/ >r -) 

(COLOMANDRA, JV^A. vid. Laurus 

hcxandra 
'COLONA. Cav. . 

serratifolia. vid. Columbia amen- 

cana Colonnea Colutea COLONNEA. Buchoz. 

pulcherrima. vid. Galardia bico- 
lor. , 

COLPOON. Berg. 

vid. compressum Fusanus com pressus. 
COLSMANNIA. Lehm. rs.633 

flava. jLehrn. %. Rs. i 

COLUMBEA. Salisb. 

quadrijaria. vid. Araucaria imbri- 
cata. < 

COLUMBIA. Pers. p. 1267 

amerieana Pert. 1). p. 1 

Colona serratifolia. Cav. 

COLUMELLA, Lour, (non Ruiz. 
et Fav.) rs. 5ig 
pedata. Lour. t). rs, 1 
COLLUMELLA. Ruiz, et Fav. 

KS. 102 

Columellia. Pers. (non Jacq.) p. 47 

arborescens. vid. oblonga. 
frutescens. vid, obovata 
oblonga. it. et jP. 1). rs. i 

C. arborescens. Pers. i 

obovata. R. et P. 1). rs. 2 

C. frulescens. P*rs. 3 

sericea. //. et B; tj. 
COLUMELLIA. Jacq. 

biennis, vid. Nestlera biennis. 
COLUMELLIA. Pers. vid. Columella. 

Ruiz, et Pao. 

COLUMNEA. Lin. p. 1482 w. 1210 

coc/unchinensis. vid. Diceros cochin- 

chinensis. 
erectu. vid. Achimenes coccinea. 

hirsuta. $w. % p. 2 vv. 2 

hispida. Sw\ t). P. 4 vv. 4 

liumilis. Lam. 1). 

longifotia. vid. Diceros longifolia. 

ovata. CW t>. f 5 

rotundifolia. 7>af* 4 1). (non? Sa> 

K*b.) 
rotundifolia. Salisb. vid. scandens 
rutilans. Sw. 1;. P. 3 w. 3 
•candens. Z>. \j. p. 1 vv. 1 

C. rotundifolia. Salisb. 

stellata. Lour. 1). p. 6 
_ villosa. /IWd. 1?. En. Supl. 
COLUS. Raeusch. vid. Coleus. 
COLUTEA. bin. P. 1725 w. i365 

vid. Phaca. 

aescliymonoidcs. *Sco/?. 
vlepica. vid. C Pocockii. 
amerieana. Mill. D. 
annua, vid herbacea. 
aperta. vid. oricnlalis. 
arborescens. £. t?. P. 1 w. 1 

C hirsuta. Roth. 

caspica. Bbrst. %. 
cruenta. vid. orientalis. 
cicisa. Thunb. P. 1 1 vv. 11 
fistulosa. vid. perennans. 
frutescens. L. t>. p.4 w.4 

Suthertondia frulescens. R. Br. Ait. 

Coiuti* rubra. Moench. \ m 


i X Colutea — Combretum 2 1 3 

COLUTEA. Lin. p. 1725 nv. iJ$65 

gairgijolia. vid. Swamsonia galcgi 
folia. 

halepica. vid. C. Pocokfi.* 
herbacea. jL. 0. a* p. 7 vv. 8 

C. annua. Murr. 

Lessertia annua. Dec. w. i. Ua8. % 

(cfr. Sulitra pubescens.) ) 

hirsuta. vid. arborescens. 
humilis. vid. orientalis. 
istria. vid. C. Pocokii. 
linearis. Thunb. p. g w. 7, 
media. Witid. 1). w.'ic. 827. 2 
obtusata Thunb. t?. p. 6 w. 6 
orientalis. Lam. Duroi* t;. p. 2 

C. cruenta. >4xf. w. i 
C. humilis. Scop. 
, C. aperta. Schmidt. Moench. 

perennans. Jacq. %. p. 8 vv, 9 

C. /istulosa. Retz. 

C. pubescens. Thunb? 

Lessertia perennans. Dec. w. E. 828. 1 

Sutera pubescens. Hortkl. 

Pocokii. Ait. 2J.. p. 3 w.3 

C. halepica. Lam. 
C. istria^ Mill 

prostrata. Thunb.^v. jo w. 10 
• pubescent, vid perennans. 
riaida. Thunb. ij. p. 5 w. 5 
uinta. vid. orientalis. sanguinea. P#//. A/i//. ' S3 


5 spinosa vid. Astragalus tumidus. » 
tomentosa. Thunb p. i3 \v. i3 ■ 

Thunb. vesicana. inano. p. 12 \v. 12 

COLUTIA. TWoenr/i. 

rubra, vid. Colutea frulescens. 
COMAROPSIS. iVe**/. 

vid. Dalibarda fraga- 

I rioides. 
C O MA S P E R M ki Labil. p. 166a 

COMOSPERMA. Poir. 

CoMhSPER»A. (Juorund. 
calymeya. Labil. t?. p. 4 
conferta. Labil. I7. T>. 2 
rctusa. Labil. t?. p. 3 virgatn. Labil. I7. p. 1 * t volubilii. Labil. % p. 5 

COMBRETUM. Lm. P. 924 w. 734 

aculeatum. Vent. t?. 
alternifolium. Jac^. t?. p. 5 w. 5 
coccineum. vid. purpureum. 
decandrum. /ioa6. 1?. p. 4 w. 4 
laxum. L. %. (et? Aubl sec. Poir.) 

p. 1 w. 1 

tea 

(cfr. C. sci undum.) 

obtusifolium. Rich. 
pahitubitom. r^/if. t?.„ 

pub e rum. Rich. 

purpureum. Vaal. >, p. 3 w.3 

C. loccineum. Lam. 
Ciistaria cocc nca. oonner. 
Pevraea Concurs. 

rotundifolium. Rich. 
secundum. Z. "b. p- 2 w. 1 

C. laxum. -4u&/? (non? L.) 

trifol iatum. Vwt* 1?. 

(Gen. 804. Spec. 9642.) •lA Cometes Commelina 


COMETE S. Lin. Rs. 5?6 P.3 1 4 w 246 
altcrniflora. L. 0. Rs. 1 pi W.I 

COMMELINA. Lin. rs. i56 p. 112 

w. 104 

•AneilemA. R. Brown. 

acuminata. H- et B. 2J.. (non Poir.) 

Rs. 53 
acuminata. Poir. vid. tenuis, 
aequinoctialis. Beauv. Rs.5i 
♦affini.s. Po«r. Rs.71 
africana. L. %.. (non Redout.) Rs.g 

p. 5 w. 2 


C. lutea. Moench. 
radescantia axil- / Hedwigia africana. Medic. 

africana. Red. 2J.. (non L.) 
ambigua Beauv. 1). rs. 5o 
angustifolia Mich. rs. 1 p. 9 
*anthericoides Poir. Rs.72 
attenuate. Koenig. Vahl. Rs. i3 
axillaris, vid 

laris. * ' " 

barbata- Lam. rs. 32 
benghalensis. Zv. 2£. (non ForsJfc.) 

Rs. 34 p. 6w.3 

- C. nervosa. Burnt. 
C. cucullata. X*. Mant. 

benghalensis. Forsk. vid» divari- 
cata. 

beniniensis. Beauv. Rs. 5<) 
♦biflora. fW. rs. 64 
bracteata. vid. spicata. 
cajenensis. Rich. rs. 16 p.3 
canescens. Forsk. Vahl. rs. 33 
caripensis. H. et. 2J. 2J.. Rs.57 
caroliniana. Walt, 2J.. rs. 22 w. 

E.61. 2 

C. communis. L. (sec. Pursh.) 

coelestis.- mild. 2J..rs. 2 5 w. E .6i.8 
cominelinoides. Forsk. rs. 49. obs. 

communis. L. 0. rs. 20 P. 1 w. 1 

C. vulgaris. Redout. 

(cfr. C. caroliniana, erecta, polygama.) 

♦crispata. Poir. RS 69 

cristata. vid. 
stata. Tradescantia cri- RS. 18 tucallata. vid. benghalensis. 
cyanea. R. Br. rs. 60 
debilis. Ledeh. 

dianthifolia. Dec. %. R S . 3 

C. lanceolata. H. Br? (sec. K# r .) 

diffusa. Barm. Vahl 
divaricata. Vahl rs. 17. 

C. benghalensis. Forsk. (non £.) 

dubia. Dec. %. (non^ Jar<j.) RS . H 

< dubia. Jacq. vid. Hcterantheragra- 
minea. 

data. /a**. *V,f. R8.4.5 
felegans. //. et B. 2J.. Rs. 56 
eliiptica. #. et B. 2J.. rs.55 

fcnsifolia R. Br. Rs.62 

erecta. L. 2J.. Rs.3o P. 7 w.4 

C. communis, JTa/f. (non L. sec. Pur$h.) 
(dr. C. obliqua.) 

fasciculata. R. et P. % t r s . , p. m 
flonbunda. #. et B. 2/.. KS# 53 
ForsJuelii. Vahl. RS . 28 Commelina 

COMMELINA. Lin. es.x56P.iis 

w. 104 
*gigantea. Rottler. Vahl. rs. 42 
glabra. Meyer. %. . 
gracilis. R. et P. rs. 35 P. 4 
•gramiiiea. Poir. rs. 70 
graminifolia- H. et 5. 2J.. Rs. 5* 
hexandra. vid. Tradescantia di- 
varicata. 
* hirtella. /^W. rs. 6 

C. longifolU. Mich, (non Lam.) 
C. virginica. L. var? Per 5. 8 /& 

hispida. il. et P. rs. 19 p. 18 
japonica r Thnnb. rs-44 p. i5w. 12 
lanccolata. ■ R* Br. rs.6i 


(cfr. C. dianthifolia.) 

*laxa. Poir. rs. 67 
longioaulis. Jacq. %. rs. 5 P. toW.6 
longifolia. Lam. (non Mich.) rs. 4 
longifolia. Mich. vid. hirtella. 
lutea. vid. africana. 

*macrophylIa. J°o/r. rs. 68 

*medica. Lour. 2f.. rs. 36 
micranthg. J«ss. /'a/*/, rs. 46 
mollis. Jacqr. 2J.. rs.3i p. 1 1 w. 7 

(cfr. 1 C. turbinate.) 

nervosa. R. et P. (non Burm.} rs. 7 

p. 20 
nervosa. Burm. vid. benghalensis. 
nudicaulis. Burm. rs. 37 

C. nudiflora. L. var? ^a/i/. 
Tradescantia malabarica. L. var? f«M. 

*nudiflora. L. 0. Rs. 39 p. i5 

(cfr. C. nudicaulis.) 

obliqua. Vahl. as. 29 

C. erecta. L. var? Fa/i/. 

obtusifolia. ^A/. Rs. 14 
(*)ovato - oblonea. Beauv. 

Van YV. !• / 


pacilica Vahl. Rs. i5 

C. virginica. Forst? (non L.) 

pallida. //. et B. 2J.. Rs. *6vr. e. 61.9 

C. rub; ns. Bedout. 

paniculata. Vahl. rs. 49 

C. tuberosa. Forsk, (non L.) 

parviflora. Zea. Zeyh. %. 
papillionacea. vid. Tradescantia pa- 

pillionacea. 
pcrsicariaefolia. Red. 
piloia. vid. pilosula. 
pilosula. Rich. rs. n 

C. pilosa. Pers. 4 

polygama. Roth. %. Rs.54 • (Gen 806. Spec. 9714.) RS. 21 P. **• 

E.6l. 1 

C f rommunis. var. /3. IVilld, Spec. Vahl> 

prostrata. H. et B. %. 
rubens. vid. pallida. 
serrulata. Vahl. rs.43 p.ta 
*silictilosa. Poir. rs.65 

simplex. 

sped os a. 

mosa. 
*spirata. L. O. rs. 40 p. 17 w.i3 

C. bracteolata. Lam. (sec. Vahl.) r- l & 

stricta. Desf. 2J.. 
subulata- Roth. RS- it / 7 a/i/. t?. rs. 41 
vid. Tradescantia for Commelina — Conchium 

COMMELINA. Lin. rs.i56 P 112 

w. 104 
tenuis. Roth. Rs. 47 

Aneilema acuminata. R. Br. 
Commelina acuminata. Poi\\ rs. 66 

truncata. Willd. %.. Rs. 2 
1 tubtrosa. £*. (non Forsk.) Rs* 23 

w. 8 
tuberosa. Forsk. vid. paniculata. 

turbinata. Vahl, rs 27 

C. mollis. Jacq ? (sec. Vahl.) 

umbrosa. Vaht. rs. 48 
undulata. R. Br. Rs.6o 
*vaginata. L. 0. us. 38 p. 12 w. 9 
virginica. L. %. (non Forst.) rs, 8 

p. 8 w. 5 

virginica. For'st. vid. pacifica. 
zanonia. vid. Tradcscantia zano- 
nia. 

COMMERSONIA. Font, (non 

l Sonner.) p. 755. 
cchinata. Forst. L. fil. % p. 1 
vitifotia. (AWs.) 
COMMERSOMA. So*/i*r. 

vid. Barringtonia spcciosa. 
CO MM I A. JLour. XXII. 1. 

cochinchinensis Lour. 1). 

COMMIPHORA. Jacq.w. 1810 

madagascaricnsis. Jacq. w. t 

COMOCLADIA. JLrfn. Rs.i63 p-86 

w.82 

angulosa. vi<J. ilicifolia. 
brasiliastrum. Poi/% 1?. Rs. 4 

Brasiliastium americanum. oc. xam. 

dcntata. L. 1). Rs. 2 p. 2 w. 2 

ilicifolia. Sw. Lam. W.t). rs.3p,3 

\v. 3 

C. angulosa. Wi7/A (sec. fl. et 5.) P. 4 w. 4 


Con- C. Iricuspiriata. Lain. act. par. 
Hex dodomea. L. 

intcgrifolia. L. h. Rs. i p. 1 w. 1 
tricuspidata. vid. ilicifolia. 

COMOSPERMA. vid. Comasperma. 

C()MPTONIA.G«e^.P.2o4ow.i644 
asplemfolia. Gaert. tj. P. 1 w. 1 

Liquidawbar asulenifolium. L. 
Mquidambar pcregrinum. L. 

COlSAML^uR 

brasiliensis. vid. Pliyllantlius Co- 

nami. 

CONANTHERA. Ruiz, et Paw. 
Molia* A. ct P. P.i 
Echeandia. P«r$. 2J.. P. 2 

■Anthericum reflcxum. Cav. w. 6 4 3-34 
Echeamlia terniflora. Orteg. 

CONGEVE1B A. Aubl. XXI. 

guianensis. Aahl. i). 
CONCHIUM. Smith, viil Hakea. 
comprasum. vid. ilakca acicularis. 
corniculatum. Smith, vid. Hakea 
pugionitorinfe. 

corniculatum. Hort. vid. Hakea 
gibbosa. [P. 8n .Concilium — Conocarpus 2i5 

CONCHIUM. ffmtfft* 

nervosum, vid. Hakea dactyloides. 
pubescens. vicL . Banksia oblongi- 
folia. 

pyrijorme. vid. Xylomelum pyri- 

forme. 
salicifolium. vid. Hakea saligna. 
sphaeroideum. vid. Hakea gibbosa. 
teretifolium. vid. Hakea epiglottis. 
CO NL) ALIA. Ca6. (non iUiz et 

Pav.) Rs. 1024 p. 533 
microphylla. Cat;. T;. rs. 1 P. 1. 

Zizyphus myrtoides. Orteg. 

CONDALIA. Haiti et Pao. vid. Coc« 
cocypsilum. 
repens. vid. Coceocypsilum 
dalia. 

CONDYLOCARPUS. //ojfm. 

apulus. vid. Tordyluim apulum. 

CONIOSELINUM. /7ojfmi vid. Seli- 
num. 

CO LVIU M. Lin. p. 685 w. 535 

africanum. L. 0. P. 4 w.*4 

Cicuta africana. I^am. 

CapnopJiyllum africannm, Gaert. * 

croaticuin. W. et ft. a*. ^Y. E.3it. 2 
dichvtomum. vid. Cachrys dicho- 

toma. 
maculatum. Z/ o*. P. 1 w. 1 

Cicuta nuiculata. Gaert. 
Cicuta major. Lam. 
Corkaridrum maculatum. Roth. 
Conatidrum Cicuta officinalis. Crantl. 

nodosum- H. Par. Flsch. 
rigens. vid. Bunium rigens. , 
Royeni. vid. CaucdliS daucoides. 
rugosum. Thunb. b- P. 2 \t. % 

C. suftVuticosum. Berg, ' , 
Cicuta suffruticos.i. Poir. 

strictum. Tratl. 
sujfruticosum. vid. rngosurq. 

teimifolium.^/Wt//. 

tenuifolium. Vahl. vid. Oenanthe 
filiformis. 

CONNARUS. Lin. p. 1607 tr. 1268 
alVicanus. Z^m. t>. P. 1 w. 1 

Omphalobium indicum. Gaert? (sec. Poir.) 

asiaticus. Willd. \). P. 2 w. 1 

C. monocarpus. L 9 

decumbens. Thnnb. Tn p. 4 w. 4. 

He 1 man 11 ui triplivlla. L. (non Cav.) 
monocarpus. vid. asiaticus. 
mimosoides. / ahl. t?. p. 7 w. 7 
pentagynus. i^nm. t>. p. 3 w.5 
pinriatus. LaWi. 1). P. 5 w. 5 
santaloides. Vahl %. p. 6 vr. 6 

C O N B E A Aubl P. 1 5oo vv # 1 182 

aquatiea Uihl. P. 1 vv. 1 

verticillaris. Spreng. cornutum. vid. Hakea gibbosa. 

longifoliam. vid. Hakea 
formig. pugioni- viscosa. Spreng. 
CONOCARPUS. Lin. rs. 1057 
P. 479 vf. 366 

Gktonia. Roxb. (sec. Spreng.) 

acurifolia. Mild Vis. //. et B) rs-4 
erecta. L. % f* * P. 1 >v. 1 (Gen. 818. Spec 9754.) r 


2l6 Conocarpus — Convallaria Con vail aria / CONOCARPUS Lin. 

, monocarpns. vid. Rhus Radaelija- 

wel. 
niloticu^ DeliL j 

procumbens. L, t). Rs. 2 P. 2 vy.,2 
racemosa. L.<\). Rs.3 P. 3 \v3 

Laauncularia racemosa. Gaert. fil. 
Sphaerocarpus racemosus. Rich, 

* 

CON Oil OR I A. ^«6/. rs. 953 
flavcscens. AubL t;. rs- 1 

Riana. Lam. ill. 
N Passouroa. Aabl. (sec. Poir.) 

CONOSPERMUM. Smith, rs.54 5 

capitatum. 71. .Br. t). RS.8 
coerulcum. /{. Br. t;. Rs. 6 
dislycluun. R. Br. t;. as. 9 

1 elliptieum. R. Br. ». Rs. 1 

C. ri°idum. Knight, et Salisb. 

ericifoluim. /?. Ur. t). 'rs. 3 
falcifoliam. vid. taxi folium, 
longifolium. Smith. 1). rs. 4 

C Smithii. Pers. 1 4 

retia latum, vid. Synaphea petio 
laris. 

rigidam. vid. ellipticum. 
; Smithii. vid. longifolium. 
taiifolium. Smith. 'ty. Rs. 2. 

C. falcifolium. ffo^f. et «S/j&? 

tenuifolium. R. Br. t;. rs.5 

teretifuliurn. R. Br. i?. *s. 7 -/ CONOSTYLIS. /I. J3rou;n. VI 1 
aculeata. H. Br. %. 

amcricana. Pur s h. 2J.. 

Lophiola aurea. Gautl. 
Argolasia aurea. Pursh. 

hreviscapa. R. Br. % m 
scrridata. R. Br. %. 
setigera. R. Br. 2{.. 

CONTARENA. Adam. vid. Corym- 
biiun. 

CONTARENIA. Vand. Rs. 5oo 

trinervia. Vand. rs. 1 
COI\yALLARIA.Lm.P.8i 7 w.649 

amblgua. Link. 2J.. 

C. 'Polygonatum. Brot. (non L.) 

angulosa. vid. C. polygonatum. 
angii'tifolia Poir. 4. 

C. biflora. Walt. . f 

Polygonatum angustifolium. Pursh. 

bi/lora. vid. angiislifolia. 
bifola. jL. (non Mick.) *. 12w.11 

C. quadrifida. /-aw. fl. fr. 
Bifolium cordatum. Fl, Wett. • 
Majanthemum bifolium. Desf. 
Majanthemum Convallaria. Roth. 
Majanthemum rordi folium. Moench. 
Sciopliila convallarioides. Heller. 
Smilacina bifolia. Her. 

bifolia. Mich vid. canadensis. 
borealis. vid. Dracaena borealis. 
bracteata Thomas. 2J.. 

(Gen. 8a3. Rs. 1067 CONVALLARIA. L1/1.P.817W.649 

canadensis Poir. 2J. 

C. bifolia. Mich, (non L.) 
Majanthemum canadcnsc. Desf. 
Smilacina canadensis. Pursh. 

B. Smilacina canadensis ovalif. Pursh. 
y. S. c. trifolia. Pursh. 

canaliculate. Wild. 2J.. 

Polygonatum canaliculatum. Pursh. 

ciliata. Poir. 2J.. 

Smilacina ciliata. Desf. 

dichoto-na. Thth. 2J.. p. 7* 

C. lati folia. Jaeq. var? Pers. 

fmtico'a. vid. Dracaena ferrea. 

liirta. Poir. %. 

Polygonatum liirtum. Pursh. 

japonica L. fil. %. P. 2 w. % 

Fliiggea japonica. Rich. 
Dphicopogon japonicus. Ker. 
Polygonatum compressum. Moench. 
Sloteria japonica. Desv. 

lati folia. J acq. 2J.. P. 7 w. 7 

Polygonatum lati folium. Desf m 
(cfr. C. dichotoma.) 

maialU. L. t 2J.. P. 1 w. 1 

, Lilium convallium majalc. Moench, 

Mappii. Gruel, fl. b. 2(.. 
lriultiflora. L. 2J.. p. 6 w. 6 

Polygonatum multiflorum. Moench. Dtsf. 

odorata. Mill. %. 

C. Polygonatum. /,. var? % 

orientalis. Poir. 2J..4 

Polygonatum orientate. Desf. 

parviilora. Poir. 2J.. 

Polygonatum parviflorum. - — ' • 
Convallaria polygonatum. L. var? Poir. 

Polygonatum. L. %. (non Brot.) 

P. 5w.5 ambi C. angulosa. Lam. fl. fr. 
Polygonatum ant. ops. Moench. 
Polygonatum vulgare. Desf. 
(cfr. C. odorata et orientalis.) 

Polygonatum. Brot. via. 
gua. 

pubesccns. Wild. %.. w. e.4*6. 7 

Polygonatum pubesccns. Pursh. 

quadrifida. vid. bifolia. 
racemosa. L. 2J.. p. q w v 8 

Polygnnastrum rar.emosum. Moench, 
Smilacina racemosa. /)rj/. 

8ibiric;j. Her. 2j.. 

Polygonatum sibiricum. Bed. 

spicata. Thank k %. p. 3 w. 3 

stcllafa. /,. 2J.. P. 10 w. 9 

Smilacina stellata. Desf. 

ft. Smil. stel. uniflora. Pursh. ' 

trifolia. L. %. p 11 wio 

Smilacina trifolia. Desf. 

umbollata. Mirh. %. p. 8 

Smilacina borealis, on. Guwl. GaurL) Smilacina umbellata. Desf. 

B. Dracaena borealis. Ait. (ice. 

verhcillata. L. %.. P. 4 W.4 

Polygonatum vei ticillatum. Moench. Desf* 

CONV OLVULOIDES. Moench. 

elongata. vid. Ipomaea sibirica. 
Spec. 9799.) 


Convolvuloides — Convolvulus 

CONVOLVULOIDES, Moench. 

teucc perma. vid. Ipomaea leu- 

cosperma. 

palmata. vid. Ipomaea pe9 tigri- 
dis. 

pilosa. vid. Ipomaea varia. 
purpurea, via. Ipomaea purpurea. 
triloba, vid. Ipomaea Nil. 

CONVOLVULUS. Lin. Rs.690 

p. 4i6 w. 323. vid. Ipomaea. 
abutiloides. H. et B. 1). 
acetosellaefolius. Desrous. Rs. 9 
Adansonii. Desrous. rs 106 
africanus* vid. Ipomaea cathar- 

ti ? a - 
albifrons. vid. nodlfloms. 

alceifolius. Lam. ill. rs 42 

althaeifolius. vid. C. Thunbcrgi. 

althaeoides. L. %. (non sequent.) 

Rs.37p.68 w. 69 

C. argyraeus. Dec. fl. fr. 

althaeoides. Dec. vid- italicus. 

althaeoides. Tenor, vid. tenuissi- 
mus. 

Ammannii./,am.2J..Rs. 147 P. 9~vv. 91 

angularis. L. rs. 29 P. 33 vv. 3i 

angustissimus. R. Br. Rs. 34 ' 

aquaticus. vid. trichosanthes. 

arborescens. //. et B. ??. p. 87 w. 

E. 203. l6 

C. arboreus. Balb? (in /?. et S.) 

argenteus. vid. C. Cneorum. 

agyraeus. vid. althaeoides. 

aristolochiaefolius //. et B. Willd. 

Hrb. 2|.. (non Mill.) rs. 166 

aristolochiaefolius. Mill. vid. C. 

Millcrianus. 
armatus. £te///. 

arvensis. L. %. rs. i *. 1 w. i 

C. prostratus, Schmidt. 
/?. C. arvensis. Schmidt. 

atriplicifolius. Poir. 2J.? rs. 8 

aturensis. //. et B. %. 
auriculatus. De rous. Rs.2 p. 1* 

(non C. arvensis. S. L.) 

auritus. Wild. Hrb. rs. i'5g 
azureus. Rich. Desv. rs. 73 
Batatas. Plenk. vid. Ipomaea Ca- 
tesbaei. Batatilla. II et B. D. 
betonieaefolius. Mill. 0? rs. i53 

C. pubesnens. Russ. (non W/W.) 

bicolor. Vahl. vid. pentantbus. 
bicolor. Desrous vid. dichrous. 

mlorns. ForsL vid. C Imperati. 
Boerhavia. Spreng. ©.- 
«ogotcnsis. reng 
II. et 5. ^. Rs.v36 w. 20^ 3-9 bonariensis. Cav. Rs. 1 3 p. 10 
«onplandianus. /I. et & in rod. 

C. proliferus. //, ot 5. rs. i 7 1 

ty-roniaefolius. &'m*. 2j.. rs. 44 w. 

, K. 203.19 

fcuiahnus. Lonr. D. rs. 24 
caveats; vid. Ipomaea palmata. 
c alvcinu5. //. ct B. 2J.. Convolvulus 

CONVOLVULUS Lin. canariensis. L. %. candicans. Roth (non candicans, 
candicans. 
caneseens. Sinks. Sims. 

mud. 

Roth. 217 

RS. 690 

P 416 w 3a3 
(et? Lour.) rs.- 

56 P. 5'2 w.5i 

sequent.) 

RS. 6f 


vid. hypoleucos. 
(non //. ei B) 

rs, 63 
caneseens. //. et B. 1). 

Cantabrica. L. %. %. rs. i3q P* 95 

w.90 

/?. C. terrestris. L. 

capensis. Willd. rs. 1 08 p. 129 w. 117 

C # hastatus. Thurtb. 

capillaceus. //. et B. %. 
capitiformis. vid. Ipomaea capi- 

tata. 
capitatus. Desrous. (non sequent, ) 

, ' RS.69 

capitatus. Cav. vid. saxatilis 
capitatus. Vahl. vid. Ipomaea ca- 

pitata. 
caracassanus. JVilld. Hrb. rs. i63 
carolinus+ L. vid. Ipomaea com- 

mutata. 
Catesbaeanus. — — 

Calystcgia Catcsbaeana. Pursh. rs.6 68. S 

chenopodioides. Dtsrous. RS.90 
Cherleri. Aghard. rs. 19 
chilensis. Pers. Rs.5i P. 81 

C. dissectus. Cav. (non L.) I^» mamn)OSU8. 
#of A ) rs. 66 

evolouloides. cirrliosus. 
cissoides. 
Cneorum. chinensis. Her. 
chry*>orrhr'zus. vid. 
ciliatus. Vahl. (non 

C. vilosus. Pers. 1 3 

ciliatus. Roth vid. 

circinnatus. Willd. Hrb. (H et 1?.) 

1?. RS. 172 

Salt. 

Vahl. Lam. Rs. 46 
jL. t;. (non sequent.) 

rs. i36 p.g'i w. 88 

C. argenteus. Desrous. 

/3. C. oleaefolius. Desrous.(*cc. Deslong. 

in Duham.) 

Cneorum. HabL vid. saxatilis. 
Cneorum. Forth, vid. C Fors- 

Itahlii. 

Cneorum. 8. Gouan. vid.G. Gcrardi. 
coclestis. Forjf. rs. 78 p. 01 w. jo 
Commer^onii. vid. E volvulus Com- r Salt. mersonu. 
con^e^tus. 
cordifolius. Taunb. rs. 23p ; 48vv. 47 

corsicus. R. et *?. 2J.. rs. 5 
corymbosus. Forst. vid. multi- 

valvis. 
crenatifolius. 71. et P. 0.RS.i8p.8 

Vahl. vid C Vahlii. 

vid. C. Herman- crenatus. 
crenatus. Jacq. • mae. 

crinitus. Desrous. RS.67 

cumanensis^ H. et B. mild. Hrb. 
b. ks. 1 65 V* (Gen. 824* Spec 9855.) 2l8 Convolvulus cuneatus 


r t • i s dianthus. 
dichrous. digitatus. CONVOLVULUS. Lin. RS.690 

p. 416 w. 323 

Willd. £♦ rs. 127 p. 107 

w. 101 
cymosus, Willd. Hrb. Thunb. (non 

sequent.) rs. 181. 
cymosus. it. et P. vid. ramosissi- 

mus. 
cymosus. Desrous. vid. Ipomaea 

cymosa. 
cyna *chifolius. vid. mollis. 
decumbens. vid. evolvuloides. 
dentatus. F«/i/. Rs 16 p. a3 yv. 17 
denticulatus. Desrous. (non Willd.) 

RS. i5 

denticulatus. /P17M. Hrb. PaH 

rs. 180 
vid. C. Imperati- 
R. et S. rs 27 

C. bicolor. Desrous. (non Vahl.} 

mild. Hrb. (Hamb.) 

RS. 176 

discolor. //. et B.%.(r\onllortul) 
discolor. Hortul. vid. Ipomaea pur- 

purca. 
dissectus. L. vid. Ipomaea sinuata. 
dissectus. Cav. vid. chilensis. 
domingensis. Desrous. rs. 59 
Dorycnium. £. 1). (non Pall.) Rs. 

i44- p -90 vv 93 
Dorycnium. Pall. vid. C. saxa- 
tilis 

dumetorum. //. et .#. 0. 
cbracteatus. Desr. Rs. 102 p. 84 
edulis.^ Tliunb. %.. rs. 110 p. 116 

w. 109 
elegantisximus. vid. tcnuissimus. 
elongahis. Willd. 0. w. e. 2o3. 22 

C. pseudosiculus. Brouss. Cav. rs. 99 

emarginatut. vid. Ipo 
flora. maca uni- eriocaulos Witld^ Hrb. (Hamb.) 2J.. 

- rs. i58 enospermos. Desrous. 1). rs. 49 
erosus. Desrous. rs. 85 [P. 79 

C. crenatus. /S. Lam. ill. 

erubescens. /{. J5r. Sims* d*. rs.*4 

C. rubesccns. Poir. 

evolvuloides. Desf. 0, p. 90 

C. undufatui . Cmxy. rs. 1 s 5 

C. ciliatus. Roth. r. 38 w. e. *o3. 73 

C. decumbens. Orieg. Hortul. 

• C. iiumilis. Jacq. I 

Falkia. Jacq. (non 77zm7i&.)rs.i4i 
Falhia. Thunb. vid. Falkia repcns- 
farinosus. L. 0. 2J.. rs.?<)F. tiw.8 

fastigiatus. /FiV/c/. Jirb. #ox&. 

rs # 170 
filicaulis. Vahl. 0. rs. g3P. 21 w.13 
fiavus. Willd. a*, p.s. 28 p. 32 w.3o 

Evolvulus hederaceus. Barm. 

floribundus. H. ct 5- 1). 

floridus. L. /?/. t>, rs. i38p.io6w.ioo 
Forskalii. Delil. . 

C. Cneorum. Forsk. (non L.) 
<cfr. C. lanatus.) 

(Gen. 824. gan- 


Con volvulus 

CONVOLOULUS. Lin. rs.6 9 o 

p. 416 w'323 

- Jormosus. vid sagittifoiius. 
frondosus. Wiltd. Hrb. (Jlumb.) %. 

RS. 179 

frutescens. Mll.'tu 

C. maerocarpus. L ? (sec. /?. et S.) 

fruticosus. vid. spinosus. 
fruticulosus. Desrous. RS.89 
gangeticus. ; vid. Evolvulus 

geticus. 
Gerardi. 71. et S. Rs. i34 

C. Iineatus. Desrous. (quoad descrpt.) 
C. Cneorum. (S. Gouanl , 

glaber. Aubl. 2J.. (non Mill?) Rs.48 

p. 77 w.8i 
glaber. Mill. 0. Rs. i55 
glaucescens. H. et. -B. 0. 
gossypifolius. II. et -S. 2J.. . 
grandijlorus. Jacq. vid. Ipomaea 

latiflora. 
guiancnsis. ^«6/. 2(.. Rs. 65 p. 40 

w. 38 
hastatus. Forsk. 2J.. (non sequent.) 

Rs. 11 p. 24 w. 18 

C. hastifolius. Poir. « 

C. arvensis. /,. var? Delil. 

hastatus. Desrous. vid. Ipomaea 

denticulara. 
hastatus. Thunb. vid. capensis. 
hastifolius. vid. hastatus. 
havanensis. Jac^. Rs.o5 
helianthemifolius. Po*r. 1). Rs. 148 

C. minimus. Vitm. 

hepaticaefolius. /Wtfrf. Hrb-//nm6. 

2{.. (non Lam.) -Rs. 175 
hepaticifolius. Lam. vid. Ipomaea 

hcpaticifolia. 
heptaphyllus. Hottl. Willd, Rs.53 
Hermannia. Hcrit. %. P.7 w. 67 

C. crenatus. Jacq. (non Vahl.) rs. 35 

hirsutus. t Bbrst. 2L, (non Tenor.) 

Rs.39 
hirsutus. Tenor, vid. italicus. 
hirtus. Z>. ©. Rs. 107 P. 117 vv. 11* 
holosericeus. Bbrst. t>? Rs.i4& 

C. procumbens Pall. 

humilis. vid. evolvuloides. 
humistratus. vid. trichosanthes. 
hypocratcriformis- Desrous. Rs.101 
hypoleucos. /J.,et S. in ind. 

C. canrticans. mild. Hrb. Klein. *s. J 6 7 

Hystrix. Vahl. Rs. 128 P. 107 w-9 6 

C. spinosus. Forsk. (non L.) 

Jatiauca. Gmel. Syst. 

(cfr. C. Mechoaranna.) ^ 

Imperati. Vahl. %. Rs. io3 p. HO C. sinualus. Petag. 

C. sloloni ferns. Desrous. 

C. biflorus. J>J?*P (sec. D*/lX) 

C. dianthus. Gmel. Syst ? 
Ipomaea sloloni fera. Cyill. 

incanus. ^a/i/. Rs. 10 p. 18 w. 10 

incarnatus. VahL Rs. 4 P. 2 

in die us. vid. Ipomaea violacea. 

Spec. 9906) Convolvulus 


Convolvulus CONVOLVULUS Lin. Rs. 690 

p. 416 w.323 

inflatus. Desf. %. s 

C. sepium. var? Poir m 

C. sylvestris. Willd? sec. R. et S. 

intermedins. Deslong.(non Schult) 

Rs. i35 

C. lineatus. L. var. j8. Poir. 

intermedins. Schult. vid. C. Schul- 

tesii. ; 

involucratus. Willd. Rs. 20 p.6w.5 
italicus. R. et S. 2J.. Rs. 38 

C. hirsutus. Tenor, (non Bbrst.) 
C. althaeoides. Dec. fl. fr. (non L.) 

laciniatus. Lam. Rs. 112 p.i23 


CONVOLOULUS. Lin. 219 (cfr. C. lasianthus.) 

laevicaulis. Willd. Hrb. (Humb.) nugmosus lanatus. tfafc/ 1j. Rs. i32 P. 101 w.95 

C. Cneprum. Forsk. (non L. sec. Vahl.) 
C. sericeus. Burm. (sec. Desrous.) 
(cfr. C. secundus.) 

lanuginosus. Vahl. (non Lam.) 

Rs. 22 p. 12 vv. 9 
lanuginosus. Lam. vid. saxatilis. 
Lasianthus. Cao. Rs. n3 p. 122 

C. laciniatus. var. #. Lam, 

leucophyllus. mild. Hrb. (Humb.) 

2J.. Rs. 160 
linearifolius. vid. pilosellacfolius. 
linearis. Cizrf. 1?.Rs. i43 p 94W.89 

C. oleaefolius. (3. Lam. (sec, Poir.) > 

lineatus. L. Q\.. (non Desrous.) Rs. 

i33 p. 89 w. 86 

C. spicaefolius. Lam* (desoript. non sy» 

nonym.) 
(cfr. C. intermedius.) 

lineatus. Desrous. vid. C. Gerarcti 

hnifolius. vid. Evolvulus linifo* 
lius. 

littoralis. L. Rs. 116 P. i3i w. 119 1 

macranthus. //. et. B. f?* 

macrocaly.. R. et P. 2J.Rs.5op.8o 
macrouarpus. L. ©* Rs.^5 p. £3 

w. 76 

(cfr. C. frutescens.) 

wiacrospermus. Willd. I7.P.62W.62 

Mouroucoa violacea. Aubl. rs. 714- * 

mainmosus. Lour. O. 

C clnysorrhizos. Soland? 

roarginatus. Pair, (non Lam.) 

Calystegia marginata. R. Br. rs. 66 8.8 

marginatum. Lam. 2J.. 

tefr. C. maximus.) » 

naritimus. Lam. fl.fr. vid. C. Sol- 
danella. 

toartinicensis. Jacq. 2J.. Rs. 121 p. i32 

w. 120 

Ipomaea martinicensis. Meyer. 

Ma&soni. Dietr. 2J.. Rs. 80 

c - sufFruticosus. Ait. (non Desf.) 

maximus. L m % % r s . 7 6 P. 35 w.33 

C marginatus. Lam ? 

Mechoacanna. Willd. t?. (et? Vitm.) 

Rs. 7 Rs. 70 c . Jatiauca. Gmel. Syst? Medium. L. 0. (et? Rs. 690 
p. 416 w.323 

Lour.) 

P. Ipomaea pen- Rs.6 

20 W. 13 

tnejonanthus. Hffmg. et Lk. 0. 

, Rs. 120 

C. tricolor. /?. minor. Brot. 

Micbauxiensis. Gart. Mag. 
micrantbus. R. et J. Rs. 71 

C. parviflorus. Desrous. (non Vahl.) r.iS 

Millerianus. R. et S. in ind. * 

C. aristolochiaefolius. Mill. rs. i 56 

minimus, vid. heliantbcmifolius. 
mollis. //. et B. %. (non Burm.) 

C. cynanchifolius. Willd. Hrb ? rs. 1 5 7 

mollis. Burm. vid. sericeus. 

mucronatus. vid. 
dula. 

multifidus. Ihunb. Rs. 114 p. J27 

w. n5 
multifldrus. #. et B. 1). (non M/W.) 
multijlorus. Mill. vid. Ipomaea 
muliiflora. 
multivalvis. R. Br. Rs.64 

C. corymbosus. Forst. (non L.) 

nemorosus. Willd. Hrb. (Humb.)%* 

Rs.177 
Lam. t) (non? Burm.) 
Burm. vid. Ipomaea 

speciosa. 
nitidus. Desrous. "t>. Rs. 91 
nodiflorus. Lam. D. Rs. 74 p. i5 

C. albifloms. West. ' 

C. verticillatus. L? 

nummularius. Vahl. tiervosus. 
nervosus. nummularius. L. (Gen. 824* Spec. 9954.) (nonZi.)Rs.54 

p. 14 
vid. Evolvulus 

nummularius. 
obtusilobus. Mich. 2J.. Rs. ii5p.i20 
oenotherioides. L.fil.r\s 9 i5i p. io5 

w. 99 

oleifolius. Desrous. t>. Rs.142 

(cfr. C. Cneorum ct linearis.) 

orinocensis. vid. riparius. 
ovalifolius. Vahl. D. (non West.) 

• RS. 118 P. 17 

ovalifolius. Vest. vid. Ipomaea 

quinquepartita. 
ovatus. vid. siculus. 
palmatus. vid. quinqucfolius. 

palustris. C«o. Rs. 126 p. 96 
panduratus. L. 2J.. (et? Low\)R$. 

26. p. 25 w. 19 

Ipomaea^ pandurata. Meyer. 

pannifolius. Salisb. Ait. \y. Rs. 21 

(cfr. C. paradoxus.) • 

paradoxus. Poir. 

* Calystegia paradoxa. Pursh^KS. 6 6 3. 4 
Convolvulus pannifolius. Ait? (sec. Poir \) 

parasiticus, fl. et B* %• 
parviflorus. Vahl. Rs. 57 w. 41 

Jpomaea parviftora. Pert, (non Vahl.} 

P. 41 ?• 1$ 
Ipomaea paniculata. Burm. 
(non Convolvulus cymosus. Desrous.) 

parviflorus. Lam. vid. micrantbus. Convolvulus t £20 

CONTOLVULUS. 

p. 416 w.323j 

patens, vid. trichosanthes. 
paucifloru . vid. pulchellus. 
peltatus. L. 2J.. 1). Rs. 97 p.6ow. 60 
pennatus. vid. Ipomaea Quamo- 

clit. 
pentanthus. Jacq. 1). rs. 77 P.3g 

w. 07 

A'a/i/. (sec. Willd. negant Convolvulus roseus. i \ C. bicolor. 
R. et «S.) 

pentapetaloides. L. ©. Rs. 124P.87 

w. 85 / f 


C. prostratus. Forsk. 

fj. C. prostratus. Roth. Moench. 

(non C. humilis. Jacq. 

pentaphyllus. Mill 2J.,(non? Willd.) 
pentapnyllus. Willd. vid. Ipomaea 

pilosa. 
" persicus. L. 2J.. R5.117P. 11 1 w. 104 

C. sericeus. Burm*? (sec. Vahl.) 

pes caprae. vid. Ipomaea maritima. 
,petiolaris. //. et B. 2J.? 
pilosellaefolius. Desrous.®. (2J.. t)) 

rs. i3i p. 98 w. 92 

C. Hnearifolius. Mill, 

pilosus. iiottZ. Willd. (non? Salt.) 

pilosus. JVx/f. * 

pinnatifidus. H. et B. %. 
platycarpos. Cao. Rs. 111 P. 124 
plicatus. Desrous. Rs. 85 
polycarpus. //, et B. ( Wtfrf. Hrb.) 

%. Rs. 163 
procumbens. vid. holosericeus. 
prolifcrus. FaA/. t), (non Willd. 
Hrb.) Rs, 149 p. 100 

proliferus. Willd. Hrb. vid. C.Bon- 
plandianus. 

prostratus. Forsk. vid. pentape- 
taloides. 

prostratus. Smith, vid. arvensis. 

pseudosiculas. vid. clongatus. - 

jjubescens. Willd. vid. Ipomaea 
varia. 

pubescens. Russ. vid. betonicaefo- 

lius. 
pulchellus. H. et if. O. r 

C. pauciflorus. Willd. Hrb. rs. 169 

jjusillus. vid. saxatilis. 
quinqueilorus. £a/i/. rs. i5 P. 66 

w. 66 
quinqucfolius. L. 0. Rs.47 P. 76 

W. 79 

C. palmatus. Mill. 
m C. pentaphyllus. /?. L. Willi. 

racemosus. Willd. Hrb. Klein, t?. 

Rs, i63 Lin. Rs 6go|c ON VOLVULUS^ Lin. Rs.690 

p. 416 w. 323 

riparius. //. et B. %. 

C. orinocensis. Willd. Hrb. rs. 178 

Mill. 0. (non H. et 5.) 

Rs. i54 
roseus. //. et B. 2J.. 
ruber. Fa A/. Rs. 17 p. 3 
rubescens. vid. erubescens. 
ruderalis. //. et B. t). 

ilo^rZ. Willd. Rs. 60 et? 

RS. 183 

rupestris. Willd. %. (non Pa//.) 

Rs.88 w. 7 

rupestris. Fall. vid. Ipomaea si- 
birica. 

Thunb. Rs. io5 p.i3o rugosus sagittatus. w. 118 1 sanguineus 


ramosissimus. Poir. Rs.55 

C. rymosus. R. et P. (non Desrous.) p. 3 7 

rcmotus. R. Br. Rs.35 
renifbrmis. Poir. , 

Calystegia rcniformis. R. Br. rs. 66 8. 9 

repens. L vid. C. sepium. 
repens. Vaht. vid. Ipomaea repens. 

ripens. Sw. vid. acetosacfoiius. 

(Gen. 824, Spec. 9998.) sagittifer. //. et B. %. 
sagittifolius. Mich. 2J.. (non Sib. et 
Sm.) R9. 5 p. 9 

C. speciosus. Walt, (non Ait.) 
C. formosus. Gmel. Syst. 

sagittifolius. Sib. et Sm, vid. C. 
Sibthorpi. 

salicifolius. Desrous. 

Willd. Hrb. (Humb.) 

Rs. 173 
saxatilis. Vahl. %. Rs. 137 p. 9* 

w.87 

C. lanuginosus. Desrous. (non Vahl.) 

C. Cneorum. //at/, (non L.) 

C. pusillus. Pa//. 

#. C. capitatus. Caw. ^//? (non Vahl,) 

C. lanuginosus. /?. Desrous. 

y. C. saxatilis. Bbrst. 

C. Cneorum. Pa//, ind. t? (nnn L.) 

Scammonia. /,. 2j.. (et? Lour, et? 

Bbrst.) Rs. 12 p. 5 w. 4 
Schultesii. R. et 5. add. 

C. intermedins.. Schult. (non Deslong.) 

Rs, 5a 

Ipomaea. intermedia. >7. ct «S. in ind. 

Z>. Jil. 1>. Rs. i5o p. 104 

\v. 98 

secundus. Desrous, (non il. et/M 

RS. l-« 
C. lanatus. Vahl. (sec. Law. ill) 

secundus. R. et P. vid. unilate- 
ral! s. ' 1 
sepium. L. %. P. 4 w. 4 

C. repens. L. A/ic/i. (sec. R. Br.) p. 1 1 * 

Calistegia sepium. R. Br. Purs*, rs. 663.1 
(cfr. C. inflatus.) 

sericeus. Z>.t;. (non sequent.) R$ 9* 

p. 64 ^v.b 4 

C. mollis. Burm. 

sericeus. Forsk. vid. tennissimus. 
sericeus. Burm. vid. persicus et la- 
natus. scopanus 


serotinus. Dec. %. Rs. 82 
serpyijifolius. //. et iJ. t). 
Sherarili, Pursli. 0. Rs. 122 
Sibthorpi. R. et S. 2J.. Rs. i«4 

C. sagittifolius. ^16. et 6/n. (non Mich.) Convolvulus 

CONVOLVULUS. Lin. rs. 690 

P.416 w. 323 
siculus. L. 0. Rs. 98 p. 83 w. 84 
sidaefolius. //. et 2, 1). 
sinensis. Desrous. Rs. *]5 
sinuatas. vid. C. Imperati. 

' ,Soldanclla. L. 0. 2J.. p. 118 w. 111 

C. maritimus. Lam fl. fir. 

Calyslcgia SolJanella. It Br. rs. 668. 7 

speciosus. Wall vid. sagitlifolius. 
sphaerostigma. Cat . rs. 68 p. 38 

Ipomaea sphaerostigma. Poir. 

spica-jolius. vid. C. Gerardi et li- 

neatus. 
spinosus. L. fil. Barm, ty, (non 

' Forsk.) R.S. 129 P. )o5 w. 97 
C. fruticosus. Pall. % ' 

spinosus. Forsk. vid. C. Hystrix. 

spiralis, mild. Hrb. (Humb.) Rs. 

164 

spilhamaeus. "L. 2J.. P. no w. io3 

Calystcpa? spithamaea. fl. Br. rs. 668.6 

stans. MicA* 2J., P. 86 

Calystegia sians. R. Br. 

Calystegia fomentosa. Pursh. rs. 668.5 

stipiilatus. vid. Ipomaea coptica. 
Stolon if ems. vid. C. Imperati. 
subcrosus. Willd, ty. (w. e. SupL) 
sublobatus. L. fil. ©. Rs. 109 p- 128 

s w. 116 

suffultus. //. et B. 2J.. 
suffruticosus. Desj. ty. (non Ait.) 

Rs. 140 p. 91 

viffrnticosus. Ait. vid. C. Mas- 
son 1. 

siiperbns. //. ct B. %. 

sylvestris. W. et fi. 2J.. w. e. 2o3. 3 

Calyslcgia sylvestris. R. et S. 6 6 8. 2 

tamniitdius. W7/W. Hrb. Htein. tri lulus. 
triflo u 

trilobus -1- 


(non? Meyer.) rs. 161 

tamnifoliut. Meyer, vid. Ipomea 

tftmnifolia, 

tenellirs. Desrouss. (non Lam. il!.^ 

Rs. g4 p; 63 w. 65 
tcnellns. Law. vid. tricliosanthcs. 
tcnuifolius. /'a/*/, rs. 52 P.8fw.8'i 
ttnuissimu*. Sib. et iSVn. 2J.. Rs. 41 

C. althaeoides. /?. /,. 

C. althaeoides. y. Dtsrotis. 

C. althaeoides. Tenor, (ct ? Curt.) 

£4 elegantis.simus. MW. 

C. sericeus. Forsk 

terrestris. vid. C< Cantabrica. 
Thunbero,*. #. et S. 2J.? rs. 43 

* ft altlwcifoHus. Thnnb. 

tiliaceus. #^/W. 2J.. Rs. 62 w. e. 

tomentosus. L. 2J.. (et ? Lour.) 
. - rs. 3o p- 65 w. 65 

trichosantlics. 7W/c/i. 0. rs. i$3 

<*• C. patens. Desrsus. 

C aquatinis. JJfeft. 

#. C. tencllus. Lam. ill. (non Desrous.) 

C. humistratus. Wtf/I, 

tricolor. L. ©. Rs. 119 P. 1 1 2 w. io5 

<cfr. C. mejonanthm.) Convolvulus — Conyza 221 

CONVOLVULUS. Zin. ns. 690 

jp.416 w. 3a3 
77. et J3. 2J.. 

. vid -po.iiaea triantha 
Thunb. ^non Lam.) us. 35 

p. 28 w. 2t 

trinervrs. Thnnb. rs. 146 p. 5g\v. 5g 
Tugurionum. Forst. p. 47 w. 46 

Calyslcgia Tugurionum. 7?. Br. 
Calyslcgia sepium. R.Br, var? /?. ct S. 

umbellitus. vid. Ipomaea polyan- 

tliCS. 

undiilatus. vid. evolniloides. 
unilaterclis. R. et tS*. rs. 100 

C. secundus. R. ct P. (non Deirous.) 

Vahlii. X. etVS\ r,s. 86 

C. crcnatus. Vahl. 

valentinus. vid. Ipomaea sagit- 
tata. 

verticillatus. L. rs. 7« p. 44 W» 43 

Ipomaea verticillata. L. Amoen. 

villosus. vid. ciliatus. 

violaceus. Vahl. 0. rs. 58 P. 45 w. 44 

vitifolius. L. 0. 2J.. RS.40 P. 71 w.73 
IVheleri. vid. Ipomaea sagittata. 

CONYZA. jL?V p. 1847 w. 148a 

vid. Uaccharis. 

aegyptiaca. Ait. O. p. 24 w. 26 

Erigerum aegyptiacum. L. 
Erigerum scrratum. Forsk. t 

Eschcnba clna globosa. Moench. 
Dimorphanthes aegyptiaca. (?a5*. 

alata. vid. Inula bifrons. 
alopccuroid.es. Zam. 2j.. p. 74 w. 88 [p. 83 ( ambigua. Dec. 0. 

Erigerum linifolium. Willdl (sec. Poir.) 

amplexicaulis. Lam. 0. (non Mich.) 

rs. 35 p. 33 

amplexicaulis. Mich. vid. bifrons. 
amygdalina. Lam. t). p. 54 w. 60 

8. C. pulchra. Lam. 

ancliusaclolia. Poir. ^ 

angustijolia. vid. salicifolia. 
appcndiculata. Lam. ty. p. 6ow66 
arabica. Willd. ty. p. 70 w. 84 

Erigerum decurrens. Vahl. 

arborescent, vid. Vernonia arbo- 
rescent, 
arbutifjlia. Lam. T7. w. 74 

(cfr. bdccharis arbutifolia.) 

argentea. Lam. 1), p. 62 w. 67 
articulata. Lnm. ty. w.81 

Baccharis articulata. Pers. 1846. 3 5 

asteroides. L. vid. Aster conyzoi- 

des. 
asteroides. Walt. vid. Inula gossy- 

pina. 
auriculata. vid. rupestris. 

aurita. L. fil. O. p.3i w.3i 
axillaris. Hornem. (non Lam.) 

9 w. r. 923. 3 

axillaris. Lam- vid. bifoliata: 
Baccharis. Mill. ty. 

btisamifera. L. p. i5 w 18 

Baccharis Salvia. Lour. \ (Gen. 8^5. Spec. 10,046) 


o.r>. Conyza 3 

CONYZA. iin. P. 1847V4 1480 
bidcntata- 

Dimorphanthes bidentata. Cass. 

bifoliata. L 0. (non Walt.) p. 7 w.7 

C. axillaris. Lam. (non Hornenu) 

bifoliata. Walt. vid. Aster tortifo- 

lius. 
bifro'nft. L. %. p. 6 w. 6 

C. amplexicaulis. Mich, (non Lam.) . 

C. uliginosa. Pers. 27 

Baccharis viscosa. Walt, (non X..) 

bryoides. Lam. ty. w. 47 

Baccharis bryoides. Pers. 1846.45 

buxifolia. Lam. ty. w. 79 

Baccharis buxifolia. Pers. 1346.24 

camphor at a. vid. Baccharis foe- 
tida. 
, canar tends, vid, inuloides. 

oanclida. L. ty. (non Willd. sec. 
Si 6. et Sm.) 

C. verbasci folia. W«7/d. P. 1 4 w. 1 7 

Candida. Willi, vid. C. limonifolia. 
canescens. L. fil. P. 12 w. 14 

C. pi ni folia. Lam. 

carolinensis. Jacq. 0. p. 64 w. 69 
chenopodifolia Lam. p. 18 w. 20 
ehinensis. L. (non Pers. 16) p. 21 

W. 23 

Eupatorium reflexum. L. 

chinen&is. Pdrs, Nr. 16 vid. C. Lou- 

rciri. 
chrjsocomoides. vid. Aster chryso- 

comoides. 
ciliaris. Spreng. ty. 

, cinerea. L. 0. P. 19 DT.ti 
conica. Poir. ty. 

Coronopus. Lam. ty. P. 49 w, 54 
corymhosa. Mill. ty. 
crispnta. Vahl. ty. P. 68 w.83 
cuneijolia. Lam. vid. tricuncata, 

et Baccharis tridentata. 
cuneijolia. Raeusch. vid. Solidago 

spuria. 
■ cupressiformis. Lam. ty. w, 45 

Baccharis cupressiformis. Pers. 1846.50 

decurrens. L. 0, P. 76 w. 91 
dendata. Willd. P. 29 VF.2g 
dichotoma. -L. t?. P. 47 

C. inuloides. Ait. \\\ 5 a 

1 

C. canariensis. Willd. p. 4 5 w. 5o 
Chrysocoma dichotoma. Jacq. 

diffusa. Poir. 0. 
dilatata. vid, laurifolia. 
cricoidcs Lam. ty. w. 43 

' Baccharis ericoides. Pers. 3 9 

fastigiata. IV Hid. 0. w. e. Sup. 

p. 5y 
foetida. W/W. 2J.. (non Lam.) P. 38 

w. 07 

Chrysocoma foetida. Lam. 

Eiigcrum foetidum. L. j ', 

Jasonia foetida. Cass. 

foetida. Lam. vid, Baccharis foe- 
tida. 
foliolosa. Willi. p.3w. 3 
fruticosa. vid, Vcrnonia fruticosa. Conyza 

CONYZA. Zin. P. 1847 w. 1480 

genistelloides. Lam. ty. w, 80 

Baccharis genistelloides. Pers. ( i 846. 5 1 

glabra. Willd. ty p. 55 w. 5g 
glutinosa. vid Psiadia glutinosa. 
Gouani Willd. 0. p. 25 W.27 

Baccharis hieracifolia. Lam. 
Baccharis arunca. Schrank. 
Dimorphanthes Gouani. Cass. 
Erigeron Gouani. L. 
Erigeron scariosum. Moench. 

graveolens. vid. Erigeron graveo- 

lens. 
guineensis. Willd. 0, p. 32 w.32 
hcliotropifolia. Lam. ty. p. 57W. 63 
heterophylla. Lam. P 34 
hieracifolia. vid. C. Gouani. 
hirsuta. L. jit. (non? Commers.) 

P. 22 w.24 
hirsuta. Commers. vid. Cylindro- 

cline Commersonii. 
incana. JVilld. ty. P. 46 w, 5i 

Erigeron incanum. Vahl. 

incisa. Ait. ty. p. 66 w. j5 
inuloides. vid. dichotoma. 
lacera. Burm. p. 33 
laurifolia. Lam. ty. P. 5i w. 56 

/3. C. dilatata. Lam. w. 5 6 /3. 

limonifolia. Sib. et Sm. ty. 

C. Candida. Willd. (non L.) p. 6 1 W. 1 6 

linearifolia. Lam. ty. w. 48 

Bacckaris linearifolia. Pers. 1846.42 

lint folia, vid. Aster puniceus et 

solidaginoides. « 

lithospermifolia. Lam. t;.P.56w.6« 

Elphegea hirta. Cass. 

lobata. L. vid. Calea lobata. 
lobata. Juss. Hrb. vid. Ditricfaum (Gen. 825. Spec. 10,102.) macrophyllum. 
Loureiri. Poir. ty. 

Conyza ehinensis. Pers. Nr. 16 (non 31) 
Baccharis ehinensis. Lour. 

lucens. Poir. ty. * 

jnadagascariensis. Z«ttc w. 12 

Baccharis madagascariensis. Perj. 1 8 46. 9 

magollanica. Lam. ty. w. 76 

Baccharis magellanica. P«?ri. 1 8 46'. 2 3 

marilandica. Mich. 0. p 26 

Erigeron camphoratum. L. (sec. Pursh.) 

p.1883.26 

(non Baccharis foetida. Walt.) 

iTH'lastomoides Lam.ly. p, 55w-6i 
mollis. IVilld. p. 17 w. 19 
mjrsinites. Lam. ty. w. 75 

Baccharis myrsinites Pers. 1-846. 2 5 

obliijiia. Jti/M. 0. p. 36 w.34 

Erigeron obliquum. L 

odorata. L. ty. p. 65 \v. 70 
oleaefolia. Lam. 2\.. p. i3 w. ij 

(clr. Chrysocoma villosa ) 

orientalis. IVilld. %■ P. 37 w 35 
ovatifolia. De^f. Zryh. 
panamensis. Willd. %. KSB w.64 

]>aniculata. Wrlid. p. 5 w. 5 

patuia. Ait. 0. P. 4 *M 
pauciflora. Willd. 0. p. s3 w.a5 rugosa Conyza 

CONYZA. Lin. v.\ 847 w. 1480 
,peduncu!ata 4 Mill. ty'. 
pinijotia. yid. canescens. 
pinnatiftda. Hoxb m Fisch. 
populifolia. Lam. ty. p. 63 w. 68 

Distepbanus populifolius. Cass. 

prolifera. Lam. p. 20 w\ 22 
pubigera, L. p. 9 w. 8 
pulchra. vid. amygdalina. 

pumila. Sib. et 5m. t>. (non Lam.) 
pumila. Lam. P. 35* 

punctata. Willd. ty. p. 44 » 49 
pungcns. JLam. />. 39 w-38 
purpurascens. Sio. 0. p iow.9 
pycnostacbya. Mich. P. j&* 

Gnaphalium undulatuin. Walt. 

Conyza spicata. Cav ? (sec. Punk.) , 

pyrifoiia. Lam. ty. p. 59 w.65 
redolcns. Willd. ty. p. 77 vv.90 

Gnaphalium redolens. Forst. 

rctusa. Lam. ty. p. 67 w. 78 
ngida. vid. Vernonia rigida. 

Vahl. ty? (non Ait.) p. 7 3 

w. 87 

rugosa. Ait. vid. Solidago spuria. 

rupestris. L. Q. p. 42 \v. 41 

C aurioulata. Moench. 

C, saxatiHs. var. fi. Lam. 

C. tomentosa. Forsk. (sec. Lam.) 

rutilans. Fcir. ty. 

sagittalis. Lam. ty. Rs. 69 w.82 

salicifolia. Lam. ty. P.'5o w. 55 

/J, C angustifolia. Law. 

fiaxarilis. L. ty. (non /ivior.Jp.^i w 40 

<cfr. C. rupestris.) 

saxatiiis. Tenor, vid. C Tenorii. 
scabra. JU /£/. P. 2 w. 2 
scandcns. Mill. ty. 

scorpioides. vid, Vernonia scorpi- 
oi des. 

sencgalensis. Willd p. 28 w n *8 - 
•ericea. Ait. ty. P. 4.3 w.42 

Chrysocoma sericea. L. 

serrulate. Lam. f>. w. 1 1 

foederis serrulata. Pers. 1846.8 

«icula. Willd. O. (non Poir.) w.36 

Etfger*a sirulum. £. p. i852.38 
Er »gfiron crispum. Pourr. 
P'wiorphantues sicula. Cass\ 

s«cula. Pair. 

*ordida. Z>. 2J.. p. 40 w.Sg 

Gnaphalium sordidum. L. 

& Gnaphalium italicum. Roth. (sec. Vi- I Conyza Corchorus 223 man.) s P»cata. Lam. Cav. %. p. 7 5 w 

Cw* C. pyrnoslarhya.) 

»1"arrosa. L. o\ p. 1 w. 1 

»»'«l«i sq^, T osa. Bernh. 

■tricta. W//rf. Q. hM w .,3 

•Tmphjrtifotk. Milt. ty. 

1 eilOiii. Spring, ty. 

C - saxatili.,. Kijwr, <non L.) 

tl« r u>soides. Bbrst. 2J.. p. 71 w. 85 

%oides. Lam. ty. p. 44 

Bfttt&aiii thyoidcs. Pers. 
Molina iiicana. rt. et F? 89 CONTZiLm. P. 1847W.1480 

tliyrsoidea. Lam. p. 8 
tomentosa. 7Wi7/. 1). (non Forsk.) 
tomentosa. Forsk. vid. rupestris, 
toriuosa. L. fil. ty. p. 52 w,57 
tricuneata. Willd, ty. w. 77 

Baccliaris tricuneata. Perj, 1847. 3 *> 

Erigeron tricuneatum. L. 

Gonyza cuneifolia. Lam? (sec. Willd.) 

tridcntata. Poir.t). 

trinervis. Mill. ty. (non? Lam.) 

trinervis. Lam. ty. w. 10 

Baccharis trinervis. Pers. 1846.7 

tuber osa. vid. Inula tuberosa, 

uliginosa. vid. bifrons. 
undulata. Poir. ty, 

uniflora. Mill. ty. 

verhmcifotia. vid. Candida, 

villosa. Willd. p. 3o w.3o 

virgata. L, %. P . 72 w 86 

viscosa. Mill. ® m (non sequent.) ' 

viscosa. Gmel H. C. ty. 

viscosa. Hurt. vid. Inula viscosa. 
COOKIA. Gmel. Syst. vid. Pimelea. 
COOKIA. Retz. vid. Koobia. 
GOPA1FERA. Lin. p. io3i w. 880 
Copaiva. Jacq. 

disperma. (Raeusch.) ty. 

officinalis* L. ty. p. i w. i 
COPAIVA. Jacq. Mill. vid. Copai- 

fera. 
CO PR OS MA. Forst. Lin. fil. 

Rs. ii25 p. 665 w. 1896 
foetidissima. Forst. L. fil. t)?R.s. 2 

P. 2 w. % 

liirtella. Labil. ty. rs. 3 

lucida. forst. L. fil. ty. as. 1 P. 1 

COPT IS. Salisb. 
asplenifolia. Salisb. %. 

Thalictrum japonicum. Thanh, p. 1359,26 

yt. 10»4- « 5 

tri folia. Salisb. 2|.. 

Kelleborus trifolfus. L. 
Helleboms trilobus. Lam. 
Helleboius pumilus. Salisb. 
, Anemone groenlanilica. 7\ratt. Mull. fl. d. 
Chrysa borejlis. Schmaltz. 

CORALLORRHIZA. Hall. Scop. vid. 

Cyinbidium. 
adnata, vid. \ \ N 1 

Cymbidium corallor- 

rhizum. 
Halleri. vid. Cymbidium corallor- 

rhizum. 

JSnotia. vid. Cymbidium corallor- rhiziim* / 
CORALLUMA. Hav. vid. Stapelia. 

CORRULARIA. Haw. , 

Narcissus. Lin. 
albicans. Haw. 2J.. 

CORCHORUS. Lin. p. 1 273 w. io5i 
acutangulus. Lam. ty. p. 5 w.5 
aestuaiis. L. ©. 2J.. (non Forsk.) 

P. 4 w. 4 

aestuans. Forsk. vid trilocularis. 
americanus. Schrank. H. Mon. ty. (Gen 83o, Spec. 10,161.) 


Corchorus Cordia Cordi la S«4 Corchorus — ^oruia 1 

rORCHORUS. -Liw.P. «273w.io52!CORDIA. Lin. Rs 766 p. 36 7 w. 5g6 

■ - - •' Lin. Aut. cit. Antichorus.vid. Antickorusdepres- *Varrobia. 


sus 

bifurcatus. Mill ©♦ 
capsularis. L. ©. %. p. 7 w - 7 

fascicular*. i#<tm. D. p. 6 w.6 

flexuosus. Tlui'h, p, UW.12 

frutes cer*s< vid. hirsutus. 

I111 tus X> P i3 w. i3 

hirsutus. -L t;. P.iow. 10 . • 

C. fiutescens. Lam. 

japonicus vid Rerria japonica. 

javanicus (Raeunh.) 

linearis. Mill ©. 
olitoruis. L„ 0. p. 1 w. 1 

C. qui n quel ocularis. Moench. 

qui nqizelof vlaris. vid olitorius. 
scandens Thunb. p. 8 w 8 
serratus. Thunb. p. 9 w, 9 

siliquosus L. 2J.. p. »4 w * *4 
tomcntosus. Thanh. Lam. 

tridens L. p 3w.5 
trilocularis. L. 0. p. 2 w. 2 

C. aestuans. Forsk. (non /,.) 
CORD I A. 2*/l. RS. 766 P. 36 7 w, 3g6 

♦Vabrokia. Lin. Aut. cit. p. 371 

1 4 w. 3g8 

abyxsinica. vid. afric/ma. 
africana. Lam. t). Rs. 21 corymbosa. 


C. abyssinica. Salt. 
C. Scbcstena. ,6*. Poir. 

*alba. Lr. fy. rs 66 p 13 w. 8 
*alnifoiia. Hornem. t). Rs. p. 801 

♦angiistifolia. /I^if. Desv. t?. Rs. 46 

p. « 2 w. 7 

Varronia curassavica. Lam. (non J acq.) 

> aspera. Forgt, D. RS.37 p.7 w-'6 
Bturreuria. vid. Ehretia Beurreu- 

ria. 
bifurcata. Desv. t). RS.64 

Varronia dichotoma. /?.. et P. p. 8 
Varronia parviflora. Orteg. p. 1* 

Ronplandiana. //. et B. 1), rs. b\ 

Varronia Bonplandii. Desv. 

*Bonplandii. vid. C. Bonplandiana 
*bullata. L. tj. Rs 52 p.3w. 2 

Varronia globosa. Lam. ill. 

buxtfolia. Ju>s$. P<n7\ rs. 29 

calopliylla. /^a/i/. t) RS. p-79Q 
C*,cancsccns. H.etB. D. (et? JW/M. 
Hrb.) Rs. p. 7gq a. 

Cerdana. If. et S. tj. Rs. 67 

Ordana allioidora. R. et P. p. 372. 1 

*chamaedryoides. If Hid. Hrb. %,. 

Rs. p. 801 a. 
Collococca. Z>. t). (non Aubl.) Rs.9 

p. i5 w. 14 

C. clabrji. L. ' 

C. ehretioides. Lam? (sec. Poir.) 

Collococca. Auhl. vid. nodosa. 

topulata. Labi I. Poir. diet. 
11 at. hist- p. oji 

w. 3g6 

mild. Hrb. % rs. p. 

801 

(cfr. C. monosperma.) 

*crenata. R. et P. t). (non Delil.) 

Rs. 57 p. 1 

. crenata. Delil. %. 
*curassavica. Jacq. t). (non Lam,) 

Rs. 44 p 7 vv.6 

Varronia martinicensis. Lam. (non Jacq.) 
Lantana bulla ta. Mill- 

*cylindristacliya. R. et P. fe. rs.43 

p. 10 

Varronia macrostacbya. R. et P. in ic. 

/S. Varronia floribunda. Desv. 

Cordia salviaefolia. //. et B. (non Poir.) 

*dasycculiala. Desv. t?. Rs. 53 ; 
denldta. Poir.%. (et? Fahl.H.ctB) 

Rs.33 

dichotoma. jFbrrf. 1) Rs.38p 8W.7 

(*)divaricata. //. et B. et? W«- 

Hrb Rs. p. 802 h. 
domestica. Roth. 1). Rs. 3 
domingensis. Lam. 1). rs, 26 
ehretioides. Lam. t). Rs. 10 

(cfr. C. Collococca.) 

elliptica. Sw. t>. Rs.36 p. 14 
exaltata. Lam. 1). Rs 3o 
*ferruginea. .Law/ t?. Rs. 40 

Varronia martinicensis. Desf. tabl. (non L.) 

flavescens. Aubl. \y. Rs. )5P. iow.9 

C. sarmentosa. Lam. 

formicarum. llffmsg. IMUd, Hrb. 

% ft*. p.8oo w g. 

gerasdianllioidcs. //. et B. T>. 
Gerasehanthus. />. t>. Rs. i3p. 9W.0 
glabra, vid. C. Collococca. 
*globosa. jL, t;. Rs. 59 p. 4 w. 5 

(non Varronia globosa. Lam.) 

♦grandiflora. Dmo. t? Rs. 5o 
(*)graveolens. //. et B. t). 
*gua7Aimaefolia. Desv. rs.58 

.D so. Rs. Z|5 w. i3 •guianen 

Varonia martinicensis. Aubl. Poir. Diet. h. »• heterophvlla. 
(non? Willd.) 

hetcrophylla. Willd. Hrb. D. ^ 

r J p. 8001 

hexandra. mild. Hrb. (IKbiJi.) ^ 

Rs. p. 799 d ' 
hirsuta. vid. nodosa. , c 

*IIumboldtii. Willd. Hrb. (//.et^.) / 

t). Rs. p 801 C. 

indica. Lam. t?. 35 conUfolia. H. ct B. % ct? JTWcZ. 
Hrb. Rs. p. 800 m. 

corylifolia. Willd. Hrb. (//. et B.) 
t>. fls. p. 800 f. 

(Gen. 85i. Spec. io,23i.) *infegrifo)ia Desv. D. R>. 47 
juglandifolia. AfC?. t>. r.s. ao obs. 
laevigata Lam. 1). rs. 27 
laevis. Jacq. t;. (U. 22 
(*)Ianata. //. et B. t 7 . 
*lanccolata. De.sv. t;. (el? 
Hrb /i. mil* et 5.) 
laiifolia. Roab 1). f 

(*)Iaxiflora. /i. et iJ ty. 
♦Lima. Dm>. t?. RS.62 Cordia Cordi 1a CORDIA. Lin. rs. Tarrokia. Lin. 766 p. 36/ w.3g6 
Jiut* cit. p. 371 

\v, 3g8 
2 \v. 2 *lineata. L. ty. rs. 61 p. 2 

Varronia corymbosa. Besf. 
Varronia polycephala. Lam. 

antana corymbosa. L. 
8. Varronia liumilis. Jacq. 

Loureiri! R. et S. ty. Rs. 65 

Varronia sinensis. Lour. 
(non Cordia sinensis. Lam.) 

lutea. Lam. ty. -rs. 24 

C. .rotundifolia. R. et P. (sec. ff.etB.) 

rs. 32 r. 3 
Pavonia lutea. Bomb. Hrb. 

•macrocephala. Desu. 1). rs. 5i 2 w. 1 1 

49 macrophylla. L. ty, Rs. 19 p. 1 
*macrosta(hya. Desv. ty. as. 
(*)mariquitcnsis //. et B. ty. 
*martinicensis. Jacq. ty. Rs. 48 p. 6 

micranthus. Siv. ty. rs. 1 1 p. i3 w. 1 2 ' 
♦microccphala. WilkL Hrk ( A et B) 

ty. Rs. p. 801 d. 

*microph\lIa. Deso. rs. 65 
"mirabiloides. Jacg. t>. Rs.65 

Varronia geniculata. Peri. 5 
Varronia bullata. Cent, amer. 
Tourncfortia scrrata. L. w. 288. 1 

♦mollis. Desf. II. Gets. ty. 

Meloclviae species, sec. Dew. 

raonoica. Roxb. ty. rs. 5 p. 4 w.3 
•monospcrina. Jacq. ty. rs. 56 p. 14 

w. 9 

C. corymbosa. mild. Hrb? <//. et B.) 
Varronia corymbosa. Besv. (non Besf.)\ 
Varronia ulimfolia. v Bum* Cours. 

Myxa. L. ty. ks. % p. 1 w. 1 

Sebestena officinalis. Gaert. 
Cornus Sangui nca. Forsh. (non L>) 
(cfr. C. officinalis et obliqua.) 

Nervosa. Lam. ty. rs.3i 

imida. fa/*/. !?. fnon? JT'iV/rf.) 

Tiitida. mild. Hrb: t>. at- p. Booh, 
nodosa. Lam. r>. rs. j4 

. C. hirsute. m//J. t?. r. 1 6 w. 1 5 
C. Colococcus. >4 «*/>/. (non L.) 

obliqua. ffr//& £. (non //. et 5.) 

rs. 4 P 3 w. 2 

C. Myxa. L. var? Poir. 

°W/9«a. H. ct B. vid. peruviana, 
officinalis. Lam. ty. rs. 2 

c - Myxa. 8. Poir. 

orientalis. R. Br. t). Rs.7 
ovalis. Salt. 

Paniculata. Roth. Rs.39 

c - Petta pelioporet. Heyne. 

Parviflora. Orte#. fr. 

p otagonula. vid. I'atagonula amc- 
ricana. 

(*)patens. //, et B. ty. • 

pellita. vid. Tourncfortia hirsutis- 
sima. Cordyline 225 

CORDIA- Lin. Rs. 766 p. 367 w. 3 9 6 
*Varrowi a . Lin. Ant. cit. f 371 

w. 398 

petiolata. vid. Ehretia internodis. 
/Wf« pelliop oretr vid. petiolata. 
♦pilulifera. /ttf/rf. Hrb. ty. rs. p. 

801 b. 

(*) polys tachya. //. et B. ty. 

pubescens. Undent. Willd. Hrb. 

ty. RS. p. 800 I. 

pyrifolia. mild. Hrb. (H.etB)ty. 

v «rs p. 802 ff. 

reflcxa. ffiV/rf. Hrb. AMn; i rs. 
. p. 800 e* 

reticulata, f*W. t>. (non Roth.) 

. ; »•• P. 79 8 - ^3 a # 

reticulata. Roth. vid. C. Rothii. 

retusa. vid. Ehretia bu\ifolia, 
(*)riparia. //. et B. t ? . 
Rothii. J?, et S (in add.) 

C. retirubta. Roth, (non TaA/.) fts. 5 5 

rotundifolia. vid. lutea. 

*rugosa. W/M. Hrb. (//. et B.) t>. 

Rs. p. 801 f. 

salvifolia. Juss. Poir. ty. (non H. 

ct B.) Rs. s5 

salviaefolia, II. et -B. vid. 
dristachya. 

sarmentosa. vid. flavescens. 
scaberrima. /i. et B. 1?. 
scabra. Uosf. tf. 

C. Sebestena. Andr. (non L.) 

scandens. Martin. Poir. 
Sebestena. L. r). (non Andr.) Rs. 

20 P. 6 w. 5 

(cfr. Q Cerdana et afneana.) 

Sebestena. Andr. vid. scabra. cylin 


senegalensis. Juss. Poir. r> Rs. 
scrrata. Juss. Pcir. 1). Rs*6 28 


*)serratifolia. //. et B. 1). 
sinensis. Lam. r). Rs. 3i 

/Tiffrf. Hrb. (F. *tJ3.)tn 

" ^ Rs. O. 7QO c speeiosa '. 


peruviana. R. et S. ty. rs. 42 

C. obliqua. //. et B. (non fflt#<L) 
Varronia obliqua. it. et P. r. 9 P- 799 

sphacrocephala. Willd. (II. et JB.) 

> p. 801 c. 

spieata. mild. Hrb. (// et B.)1y. 

Rs. p. 799 b* 

spinescens. -L. t). Rs. 16 p. 5 w. 4 

subcordata. Lam. ty. Rs. 8 

tetrandra. AubL ty. Rs. 1 7 P. 17 

w. 16 

tetraph^lla. Aubl. ty % Rs. 12 p. 18 

w. 18 
tinlfolia. Willd. Hrb- (IletB.)ty. 

Rs. p. 800 h. 

*tomentosa. Lam. ty. Rs. 4* 

Toque a. Aubl. ty. Rs. 18 P. 1 1 w. 10 

CORDYL1A. Loffr. p. i65a 

.africaoa Lour. ty. P. 1 
CORDYLKXE. Commers. p.8i5 

cannaefolia. R. Br. I>. 

henii* lirysa. Commers. P. 1 

Dracaena hem rhrvsa. T/utb. i Dianella hemirh \>a. Lun, 

parviflora. //. et B 2|.. 
rejlexa. vid. Dracaena rcfleia, 

(Gen. 833. Spec. 10,291.) F 


2^6 Cordylocarpus — Coreopsis 

CORDYLOCARPUS.-D*5/:P.J578 

w. 1248 

crassifolius. 

Erucaria crassifolia. Forsk. Dtlil. 

glabtr. vid. lacvigatus. ' ' . 

lacvigatus. Wiiid. O. p. 2 \v. 2 

C. gtaber. Dietr. 

Bunias myagroides.' L. r. 1 541.7 w. 121 7.8 

Cakile myagroides. Poir. 

Didesmus myagroides Desv. 

Erucaria aleppica. Gaert. 

muricatus. Dej. ©. p. 1 w. 1 
pubescens. Sib. et Sm. a*. 

Myagrum hispanicum. L. f Coreopsis C011 lana r. 1540. 5 
w. J 2 1 6 . 4 
(sec. Desv.) 
7. 1540. 4 Myagrum venosum. Pers. 

Sinapis n. 4 63 Hall. 

Sinapis incana. LI ' 

tcniiifolius. Sib. et Sm* 

Sinapis hispanica. L. p. 1576. 20 w. 

1246. 14 

COREOPSIS. Lin P. ic)i8vv.i538 

acuta, rurjh. Banks, a*. 
alata Cav. %. K non Pursh.) P. s3 

W. 22 

r Heiianthus tetraptcrus. Orteg. 

alata. Pursh. Banks, a*. A( tmomcris , alata. JSuit. , - ■. 

alba. L. 2J.. p. 14 w. 12 
altemtfolia. vid. Vcrbesina Co. renpsis. 
amplexicaulis. Cav. 

Simsia amplexicaulis. rers. p. 1919.? 

angusiifolia. Jit. 2J.. P. 22 w. 21 
argnta. Pursh. Banks. 2J..* 
aristata. Mich. 2J.. p. 8 w. 6 
ar/emisiaefolia. vid. Cosmus sul- 

phureus. * 

aspera. Pursh. Banks. 
aurea. At. 2/.. p. 11 w. 9 
auriculata. L. 2|.. p. 17 w. 17 
baccata. -L. y*/. P 16 w. 16 
Bidets, vid. Bidens radiata. 
biternata. Lour. p. 4 
chrysanlha. Z. p. 10 w. 8 
coronata. L. 0. P. 6 w.4 

C. formosa. Hortul. 
Cosmus pinnatus. Jacq. 

crassi olia. vid. lanceolata. « 
delpltirijol'a. vid. verticillata. 
dichotoma. vid. gladiata, 

diversifolia. vid. Bidens grandi- 
flora. ferulaefolia. Jatqr. 2/.. P. 1 w. 1 

fiammula. vid. Bidens chrysanihc 
mo ides. * 

flexieauiis. Schmaltz. 
foetida Cav. 0. w. i3 

Simsia ficifolia. Pers. 1 91 9.1 

formosa. vid. coronata. 
fruticosa. le-t. 1). 
gladiata. Wift. O. 

C. dichotorra. Mich. 

helerophylla. Cav. 

Simsia heterophylla. Pers. 1919. 3 COREOPSIS. Lin. P. 1918 w.i5SS 

incisa. Her. 1). - 
incurva. Moerch. 2|.. 

int grifolia. Poir. 

lanceolata. L a* %. P. 18 w. 18 

Coreopsoides lanceolata. Moench. 
/?. C. 1. villosa. Afrc/i. Purs/i. 
C. crassi folia. Ait. K 

* lalifolia Mich. %. P. 21 w. 20 
leucuntha. vid Bidens leueantha. 
Icucorrhiza. Lout. 2J.. p. 3 
iimensis* vid. Encclia cancscens. 
major, vid. senifolia. 
mitis. Mich. P. 9 w. 7 
odotata. vid. Bidens odorata. 
odoratissima. Cat?. P. 1* 
ovata. Cau, 2J.. P. 24 w. 23 
parvijlora. vid. Cosmus parviflo- 

rus. 
perfoliata. vid. Bidens thrysanthe- 

moides. 
procera. Ait. 2[. P. 26 w. s5 

Actinomeris procera. Au*f. . 

reptans. L. P. ]5 w. i4 * 
sambuciloiia. V\ r illd. 1>. 
senifolia. Mich. %. P. i3 w. 11 

C. major. Wall. 
C. stellata. Banks. 

serrulata. vid. Bidens serrulata. 
stellata. vid. senifolia. 
tannensis. Spreng. 2|.. 

C. Tanna. Forst. 

tcnuifolia. EJirh. 2(.. p. 5 yv. 3 

C. verticillata. Lam. (non L.) 

tricliosperma. M^ch. P. 7 w. 5 

liiiida. Pursh. Poir. %. 

Iriptcris. -L. 2[. P. j 2 w. 10 

verticillata. L. %. (non Lam.)?. 2 

w. 2 

C. delphinifolia. Z^tm, 

verticillata. Lam. vid. tcnuifolia. 

COREOPSOIDES. MoencA. 

larceolata. vitL Coreopsis lanceo- 
lata 

CORIANDRUM. Zi». p- 7°9 

\v. 552 

devta. vid. Cicuta M*rosa.^ 
Cicuta officinalis, vid. Conium ma- 
cula turn. * # p. 20 Cynapium. vid. .Acthusa Cyna- 

piurn^ 

latijolium. vid. Shim latifolium. 
maculatum. vid. Conium macula- 
turn. 
salivum. L. 0. pi w. t 

tesliculatum. L. ©. P. 2 vv. * 

Bifoia ti'u ocra. Hojfm. 
Bi foils. Sprcng. 

CORIARI4. Lin. p. 2261 w. iflai 
tnicr< |^h)l!a. io/r. ^. 

mvrlitolia. L 1y P. » w. 1 

plijUcifolia //. et B h. p. A w-4 
rns. ifolia. L. ty. p. 3 w. 3 
sarrr.en!osa. Forst. h. P. 2 vr. a 
I thymifolia. //. et B. \). v. 5 w. i 

(Gen. 837. Spec. -10,34,.) » gens. Vahl. Bbrst. (non Savi.) Corindum — Cornus 

CORINDUM. Moench. vid. Cardio- 

spermum, 
CORIIXOCARPUS. Font. vid. Co± 

rynocarpus. 

COR IS. Lin. us. 65o p. 387 w. 374 
monspeliensis. L. 0. %. rs. 1 p. 1 

CORISPERMUM. Lin. rs. 33 

P. 25 w. 26 

apctalum. //. Erf. Zeyh. 0. 
cancscens. hit. Schult. Rs. 5 

C. intermedium. Schweig. (sec. Uechtr.) 

hyssopifolium. L- 0, Rs. 1 P. 1 wi 

p. C. nitidum, A7f. Schult. (sec. Uechtr.) 
(cfr. C. squarrosum.) 

intermedium. Schweig. 0. as. 6 

(cfr. C. canescens.) 

marginatum. Cav. 
nitidum Kit. Schult. rs. 3 

(cfr. C. hyssopifolium.) 

orieniale. Lam. 0. rs. 1 p. 3 
patens. /{. ot S. 0. Rs. p. 579 
pilosum. Cav. 
pun 

RS.8 

» C. squarrosum. /'a//, (non L. sec. Vahl.) 
(cfr. C. squarrosum.) 

pttngens. Savi* vid. squarrosum. 
Rcdowski. Fisch. 0. rs. 4 

spicatum. -Dfj/. 0. 

squarrosum. jL. 0. (non? Pall) 

RS. 7 P. 2 W. 2 

C. hys sop i folium, var. Pa//. 

C. pungens. &zvz. (sec. Uechtr.) 

tqnarroium. F 11. vid. pungens. 
CORNELIA. Arduin. 
verticillcttct. vid. Ammannia bacci- 

fera et verticiliata. 
COR NIDI A. Ruiz, et Pav. p. q85 

utnbellata. R. et P. t> p. 1 
CORNUCOPliE. 1/r*. Rs. 199 

P. ]55 w. 120 

fitopecuroides, vid. Alopecurus 

uiriculatus. 

altissima. vid. Agrostis dispar. 
cucullatuin. -L. ©. Rs. 1 P. 1 w. 1 
hyemale. vid. Trichodium laxiflo- 

r um. 

perennans. vid. Trichodium decum- 
bens. 

COR^ULACA. Delil. vid. Kochia. 
CORNUS. Lin. Rs.5i3 P.2961V.228 
alba. L. 1), Rs .8 P. 6 w. 7 

C. tataria. A/<7/. , 

[ alba. Walt. vid. sericea. 

J *lbida. vid. paniculata. 

L feitarni*. vid. alternifolia, 

j alternifolia. L. fil. \y. Rs. i3 p. 11 

[■ »"- vr. 12 

• j*. alterfia. A/ari/r. j / 

dmomum. vid. sericea. 
I asperifolia. MrcA. D. Rs. 11 

] ^. sericea. W#<f. var ? Pair. 

canadensis. Z. 2J.. 1). Rs. a P. a w. 2 
candiclissima. M*7/. ^. 

£. sericea. L ? 

(Gen, 843. Cornus 


27 CORNUS. Lin. Rs. 5i3/>.2o6>v. 228 

chilensis. Molin. h Rs. 14 
cireinnata. H?rit. V. Rs.9 p. 8 w 9 

C. tomentosula. Mich. 

C. rugosa. £a/n. 

C. verrucosa. fjortul. 

, coerulza. Lam. vid. sericea. 
coerulea. Mserb. vid. slricta. 

Gmet. vid. stricta. 
Moench. vid. cyanocarpoi. 
cyanocarpos. 

cea. 

jastigiata. vid. stricta. 

ferrnginea. vid. sericea. 
ferulacea. ofac^r. J?, rs. i£j 

C. ferulaefolia. JXucc. 

ferulae; olia. vid. ferulacea. 
/lava. vid. mascula. 
florida. Z-. £. Rs. 3 p. 3 w. 3 
joeminea. vid. paniculata. , , 
herbacea. vid. sericea. 
japonica. Thunb. ty. Rs. 5 w. 5 

Viburni species, Herit. 

lanuginosa, vid. sericea* 

]ati folia. Bray. t?. 

mascula. -L. 1). Rs. 4 P. 4 w. 4 

$. C. m. flava. D*j/. 

minor, vid. sericea. 
nigra. { Raeusch.) ty. 
paniculata* Merit. t>. scri 


C. foeminea. Milt. Rs. I j p. 12 C. racemose. Lam. 
ff. C. albida. Ehrh. 

racemosa. vid. paniculata, 
rubigio^a. vid, sericea. ; 

rugosa. vid, cireinnata. 

L. 1). (non sequent.) 

Rs. 6 p. 5 w. 6 

Forsk. vid. Cordia sanguinca Myxa. 
sanguine a* Walt* vid. stricta. 
sericea. Herit. t;. (non A) Rs. 

p 7 w 

C. roemlea. Lam. 
lanuginosa. Mich. 

Ehrh. 1 rubiginora. iff. c. sec. c. 

C. alba. Walt, (non L.) 
C. Amomum. TVfi//. Duroi* 
C. cyanocarpos, Moench. 

C. Yerruginea. J^. Par. 

minor. /^. Par. Lam. 
(cfr. C. aspcrifolia.) 

sericea. L.,%. (non Herit. 
Lam. Ericy. III. p, IV.) 

C. candiriissima. A/i// ? 

stofonifera. vid. alba. 

stricta. Hmfi 1>. Rs. 10 p. 11 w.io 

C. coerulea. Mee.rb. 

C. fastigiata. AficA. 

C. cyanocarpos. Gmcl.Sysl. (non Motneh.) 
ft. sanguinea. Walt, (non L.) 

suerica. L 2f. Rs 1 p. 1 w. 1 

C. herbacea. Pall. 

tatarica. vid. alba. 
foment os a. vid. drcinnafa. 
verrucosa, vid. cireinnata. 
Spec. 10,379.) P 2 ( 228 Cornutia — Coronilla 

CORNUTIA. Lin. p. 1459 w.1167 
corymbosa. Burnt, vid. Premna 

integrifolia. 
corymbosa. Lam. vid* Premna to 

mentosa. 

Gaert. fit. 1 pubescens punctata. 
py rami data vid. Hosta coerulea. mud. t;. 


(non L.) 

p. 1 w\ 1 

Cornutia L. H. Cliff. 

pyramidata. L. vid. Hosta coe- 
rulea. » 
?uinata. Lour. tj, 
> R O N 1 L L A . Lin. p. 1 728 w. i36 
vid. Sesbania. 
argentea. L. tj. p. 10 w. 17 

C. stipularis. Lam ? (sec. Willd.) 

cappadocica. Willd- 2{.. p. 11 

C. orientalis. Mill. / w. 18 K cothsnclunensis. Lour. p. a 
coronata. L. %. p. 7 w. 14 

C. raontana. Scop. (sec. Willd.) 

cretica. L. ©. p. 5 w. 23 

C. parviflora. Moench. (non Willd.) 
Ai trolobium crelicum. Desv. 

Emdrus. L h. p. 1 w. 9 

Emerus major. Mill. 
/3. Emerus minor. Mill. 

glauca. L. t). p. 5 w. 12 

(cfr. C. hi spa ni ca.) 

lobosa. Lam %. p. 14 w. ti 
ispanica. Mill. 1). 

C. ^lauca. t» va »*? 

iberica. Bbnt. t). 
juncca. L. t? p. 5 w. 10 
minima. L 2J.. p, 8 w. i5 
inontana. Scop. Dec. 2J. # ' 

(cfr. C. coronata.) 

odorata. //. Ifr.lv. 
orbiculata. vid. valentina. 
Coronopus — Corydalis 
CORONOPUS. Haller. Gaert. 

dcpressus. vid. Senebiera Coro- nopus. 
didyma. vid. Senebiera 
Radii, vid. Senebiera didyma, 
I orono- pus. 

vulgaris vid. Senebiera Corono- pus. 
CORPODETUS. vid. 
COR RE A. Smith. \ Carpodetus. 
Andr. p. 959 

w.741 \ orientalis. v d. cappadocica. 
parviflora. Willd. % (non Moench.) 

C. an valentina ? Pall.inA. t. [P. 16 w. 2 j 

parviforo Moench. vid. cretica. 
pentaphylla. J5<?i/. r;. P . o w. 16 
scandens. L. o*. %. P . 1 7 w . a5 
6ecuridaca. jL. ©. p,i8 w.20 

Securidaca lutca. Mill. 
Securidaca legitima. Gaert. Moench. 
Securidaca vera. Hart. 
Securilla Securidaca. Gaert. 
Securigera Coronilla. Dec. 
Bonaveria. Reck. 

sericea. VMld. cr\ W.i. 85o, 3 
Seiban. vid. Sesbania aepypiiaca. 
squamata. Cav. 21. p> 6 w. i5 
stipularis. vid. argentea et valen- \ 
tina. 

vaginalis. Lam. %. p. 6 w. i3 
valentina. L. D. p. 4 w. n 

C. orbiculata. Moench. 

C. st ; pulans. Lam. (sec. Pers.) 

valentina. Pall. vid. parviflora. 
varia. L. 2J.. p. i3 w. ai 

Astragalus glaucoides. Gmel. it, 

viminalii, Saliab. Ait. t). Corr.aia. Ait. 

alba. Andr. 1). p*i w. 1 

C. cotini folia. Salisb. 
(cfr. C. rubra.) 

cotinifolra. vid. alba, 
rcflexa. rimf. t). p. 5 

(cfr. C. virens.) 

revoluta Vent. 1). p. 4 
rubra. Smith, 1). 

C. speciosa. Andr. 

C. alba. Andr. var? P01V. 

rufa. Vent. "r>. P. 2 

Mazeutoxeron rufum. Labil. 

speciosa. Dietr. 1>. (non? Andr.) 
speciosa. Andr. vid. rubra, 
virens. Smith, t?. v 

C. viridiflora. Andr. \ 

C. reflexa. £>nf. var? Poir. 

viridijlora. vid. virens. 
viridis. Fisch. Vent. t?. 
CORRFJA. Vundel vid. Goinpliia. 

CORRIGIOLA. JLm. P 7 38 w.5 7 8 

alhella. vid. Ulecebrum arabicuni, 
capensis. Willd. 0. P. 3 w. 2 

C. littoralis. Thanh, pi. (non L.) 

imbriata. Lapeyr. 2J_. 

littoralis. jL. 0. (non Thunb.) M 

x w. 1 

(cfr. C. telepliii folia.) 

littoralis. Thunb. pr. vid. capen- 
sis. 
repens. vid. Laliaya memphitica. 

telepliiifolia. Pour. Lapeyr. Q. p- 1 

C. littoralis. var. $. Deslung. 

CORTESIA. Cav. P. 804 
cuneifolia. Cav. %. p. 1 

CORTUSA jUh € Rs. 65i p^ 81 

w. 294 
Gmelird. vid. Androsace Gmeln"* 
Maithioli L: %. Rs. 1 p. 1 w. 1 
CORVISARTIA. Merat. 

I'/enium. vid. Inula hclenium. 

CORIRAS. Saliib. 

aconitifolius. Salisb. 

(cfr. Corvsanthcs biralyculata.) 

CORTCIUH. Swarti. p. 1982 *- 

bicolorurn. Sw. %. ?. 4 W. 4 [ l5 94 

Ophrys bicolor. Thunb. 

crispum. Sw. %. P. 2 w. 2 

Aretlmsa crispa. Thunb. 

orobanchoides. Siv. 2J.. P. 1 vV. 1 

: Satyrium oroban^iioides. L. 

vestitum. «S«;. 2J.. p. 5 w.3 

Ophrys volucris. Thunb. (non L) 

CORYDALIS- V$nt. vid. Fumaria. (Gen. 83 4 . Spec. 10,4020) t } 

I 

Corylus — Corypha 

CORYLUS. Lin. P. 2102 w. 1699 

alba. yid. C. Aveilaua 

americana. Mich. t?. (non sequent.) 

p. 3 w. e. io5o. 3 

americana. Walt. vid. rostrata. 
. americana. mild. Spec. vid. fan* 

milis. 

arborea. vid. C. Avellana. 
arboretcens. vid. tubulosa. 
Avellana. L. 1y. p. 1 w. 1 Corypha — Costus 229 


or. C. A. syivestris, mild. 
/?. C. ovate. Law. 
y. C A. maxima, mild. 
C. A. grandis. Ait. 

Breit. 

C. A. striata, mild. 

C alba. ^if. 

arborea. Hortul. 9. oblonga. C. 

C coryrnbosa. Breit. 
C. rubra. Ait. Colurna. 

w. 5 C. sativa. Breit. 
W&, C. tubulosa.) 
*. C. glomerata. Ait. 

byzantina. vid. C. 
Colurna. L, T7. P . 5 

B. C. • byzantina. Dei/, (sec. Pers.) 

cornuta. vid. rostrata. 
glomerata. vid. C. Avellana. var. < 
grandis. vid. C. Avellana. var. & 
humilis. VVilld.Aj. w.K.p. 9 83 

x G. americana. /Pi Mi. Spec, (hop Mich,) 

maxima. Mill. vid. tubulosa. [w. 3 
maxima. Hortul. vid, C, Avel- 
lana, 

ovata. vid. C. Avellana. 
rostrata. A>t. 1). P . 4 >v. 4 

C cornuta. jDuroi. Hortal. 

<X americana. /Ta/f. („on Afic/i. sec. Poir.) 

striata, vid. C. Avellana. 

sytohtris. vid. C. Avellana. 
tubulosa. Willd. r). p. 2 w. a 

. C. arborescent, Fl. Wett. 

c maxima. Mill, (sec . jftftfA* 

C. Avellana. var. $. .rubra. Poir. 

^0 K Y M U 1 l m Li n. W.611; P. 197 j 

p W.408 

vWcftrtiiin; £. vid. scabrum. 
nil forme. L. a*. 2 P . a w . 2 

c - gramineiim. Lam J 
(w. C. scabrum ) 

glabrum. JL. 4. Ks.3 P. 3 w. 3 
gramtneam. vid. filifcrme. 
scabrum. jL. 2J.. 

C africanum. L. , , 

C. filiform. /,; (sec. 7aun6.) 

^■iosum. L. /?/. Hs.4 p. 4 w. 4 CORYPHA. Lin. P. 84a w.666 

dulcis. //. et B. %. 
Hystrix. Desf. %. 

Chamaerops? Hystrix. Desf. tab!, ed. 2 
(non? Pursh.) 

Licuaia. Lam. r). 

C. pilearia. Lour. 

mar hi ma, i/. et U, t;. 

minor, vid. Sabal minor, 
miraguama. //. et B. 1>. 
nana. i/. et B. t ; . 

palmacea. vid, Thrinax parviflora. 

Palmetto. JJWf. t>. 

pi/earia. vid. C. Licuala. 
pumila. vid. Sabal minor. 

Pumos. /r*. et B. r). 
rotundifolia. Z,am. 1). p. 2 w. j 

C, Saribus. (rme/. Syst. 

Saribus. vid. rotundifolia. 
tectorum. H. et j5. 1). 

I unibraculifera. L. T?. p. 1 w. 1 
u tan. Lam. 1?. 

C O ft YS ANT HE S. 71. 5rou;n.XX.i 
^ bicalyculata. R. Br. 1 

; Corybas aconilifdlius Oalisb? 

fimbriafa. R. Br. 

unguicuiata. h. Br. 
COSMjE*. /T7tfi vid. Cosmus. 
LOS ME LI A. R. Brown. Rs. 784 rubra . 

COSMIB UhNA. /**!>. 1 — 7i. Br. ru. 1 

^Zu/z. et 

Rs. 860 P. 437 
HiRTELLA. Lin. (sec. Snrerg.) 
acuminata. R. et P. ?). Rs- 2 p. a 

Cinchona acuminata. Poir. 

obtusifolia. R. ct P. 1;. Rs. 1 P. x 

Cinchona macrocarpa. Fan/, p. 4 56.5 » • P. 2 W.2 67J CORYNEPIIUHUS. Beauv vid .Aira. 

^ RTNOCA R P U S. ftr*>, Lin7 laevigata Lor st. »«» CORYPHA. Lin. p. 842 
atncana. Lour. ,>. 
australis. 7{. Br. 1>. 

senicira. v4rru<fe 1j. I Cinchona grandi flora. 71. 
1 Cinchona ovalifolia. Muti$. 
I Cinchona Ion ^i flora. Mutis. 

Cosuea. Ifilld. iS5fm 

Coswus. Pers. iqt 7 

bipinnatus. Cav. 0.2/.. 

luteus. vid. Ridens grandiflora. 
^arVitlorus; Willi. ©.■ p. 3 w.3 

Coreopsis parviflora. Jacq. , 

pinnntus. vid. Coreopsis coronata 
sulphurous, Cat}. 0. p. 1 w. 1 

Coreopsis arthemisiaefolia. Jacq. 

COS SI MA. Lam. P. 853 w. 
CossiONjaA, Ju$f. Commers. 

Commersoiii. vid. trlpbylla. 
j pinnata. Lam t?. p. 1 w. 2 
; triphylla. Lam. 1.?. p # I w. 1 

J C i^nirjersonii. Baeusdh. 

COS TO S. Lin. iu, 1 5 P. 7 

anacjiivi, rJiacq. ivs. 8 

C. quinjtws. ^116/. 

araj>u us. /.. 11. Cliff. 2j.. (non /v. 
Spec.) Rs. 2 p. 1 Wi t 

. (non C. glabratus. Sw.) 

arabicus. L. Spec. vid. speciosus. 
aral> <s. Aubl. vid spitatus. 
argenteus. R. et P. %. m3w,7 
(Gen. 864, Spfcc; 10, ^oS5.) Hs. i p. 1 w. 1 y^/. r). Rs. 1 

P. 1 vv. 1 

w. 666 w.7 v * 23o Costus — Cotula COSTUS. Lin. rs. i3 P. 7 w. 7 

Sw R. et 5. Rs.6 Rose. 2J.. Rs. 4 

Jaccr. P. 8.5 W. 8.3 ceriums, 
comosus 

Alpinia comosa 

cylindricus. Jacq. Rs.7 

C. quartus. ^u&f, 

Alpinia spiralis. Jacq. var? i?. et 5.* 

echinatus. vid. Amomum echina- 

tum 

glabratus. 5a;. 

lacvis R. et P. %.. Rs. 12 P. 6 

xnalacensis. Retz. 

(r.fr Alpinia malacensis.) 

niveo purpureus. .Jacq. 2J.. Rs.9 

C. sextus. Aabl. 

niveus. Meyer. %. 
quart n$. vid. cylindricus. 
quintus. vid. anachiri. 
scaber. 71. et P. %. Rs. 11 p. 5 
Septimus, vid. villosissimus. 
sextus. vid niveo purpureus. 
speciosus. Smith. %.. Rs. 1 p,3w.3 

C. arabicus. L. Spec. Jacq. 
Amomi'm hirsutum. Lam. 
Hellenia grrandiflora*. Retz. 
Banksea speciosa. Koenig. 
Tsiana speciosa. Gmel. Syst. 

spicatus Sw. %■ Rs. 3 p. 2 w. 2 

C. arabicus. Axxbl. (non Z.) 

Alpinia spicata. Jacq, Rodsch, (non 

/?ox&.) 
Ammonium pctiolatum. Lam. 

spiralis. Rose. 2J.. Rs. 5 

Alpinia spiralis. Jacq. 

villosissimus. Jacq. Rs. 10 

C. Septimus. Aubl. 

Z.erumbet. vid. Alpinia nutans. 

COTINUS. Scon. 

Cogyria. vid. Rhus Cotinus. 

COTULA. Lin. p. i883 w. i5:5 

Graivgaea. Lam. Poir. 
CftMA. Zi/j.y. (sec. Snreng.) 

abrotanitblia. fVilld. 2J.. p. 7 w. 7 

mfrjeewa. vid. Matricaria capensis. 

c/6a. vid. Eclipta erecta. 

anthemoides. L. 0. P. 2 w. 2 Lancisia anthemo'ides. Mo* nek 
/S. Artemisia nilotica. L. 

aurea. Z. 0. p 3 w. 3 
hicolor. vid. latifolia. 
bipinnafa Tlcinb. p. to w.io 
capentis, vid. Matricaria capensis. 
cinerea. Deli I. 


complanata. 5/ft. et Sm. 0. 

coronopifblia. Z/. 0. p. 8 w. 8 
*cuneifblia. Lam. 0. p. 16 w. 16 
*decumbens, Desf. ©. p. m 

drchotoma vid. pyrethraria. 

filifolia. Thunb. O- p. 1 w. 1 

globifera. Thunb. ©. p. ri w, u 

C. pilulifera. L. fil. 

grandis. L. vid. Balsamita vir- 
gata ; 

grandis. Jacq. vid. Matricaria 
grandis. 


,Cotula — Cotyledon 

CO TV LA. Lin. P. i883 w.i5i5 
*latifolia. Desf. ©. P. 21 

C. bicolor. Roth. w. 20 
Sphaeranthus africanus. Burm. 
Grangaea bicolor. Lam, 

*maderaspatana. Desf. 0. a*, p 2# 

Artemisia maderaspatana. Z. 

*minima. Desf. mild. O.P.i8w.i8 

Artemisia minima. L. 
Centipeda orbicularis. Lour. 

*minuta. For t. 0; P. 17 w.17 

.-midieaulis. Thunb. p. 6 \t. 6 

C. pumila. Hontt. 

pilulifera. vid. globifera. 
prostrata. vid. Eclipta prostrata. 
pubescens. Desf. 0. P. 4 vv. 4 
p'imila. vid. nudicaulis. 

pusilla. Thunb p. 5 w. 5 
pygmaea.vid. Chrysanthemum per- 

pusillum. 5fr 

pyrethraria. Z. p. 22 W. 21 

Pyrcthraria dichotoma. (Pers.) ■ 

quinquefida. Thunb. P. i5 w.i& 
quinqueloba. vid. Lidbeckia lo- 

bata. 
scricea. L. fil. %. p. i3 w. i5 

sonchifolia. Bbrst. 0. 
Spilanthus. vid. Spilanthu* urens. 
stricta. vid. Lancisia pectinata. 
tanacetifolia. Z>. 0. P 12 w. 12 
turbinata. vid. Cenia turbinata. 

umhellata. L. fil. p. 14 w. 14 
Verbeuna. vid. Lavenia erecta. 
visoosa. L. P q w. q 

COTYLEDON. Lin. P # Ti38vr.cfi| 

acaulon. vid. spuria. 

africana. vid. spuria. 
i ae%yptiaca. vid. Calanchoe aeg?p- 

tiaca 
r altcrnans. Vahl. P. 8 w. 21 

C. orbiculata. Forsh. (non Z.) 
Calanchoe alternans. P<?/.s. 9^9. 6 

a bore^eens vid. Crassula arbo- 
re^cens. 

cacalioides. Zv. /?/. 1>. p. 19 *v.8 
! caespito^a. Hav). h- 

C. linguacformis. Ait. 

[ calyciua vid. Calanchoe pinnata. 
carvophylhicea. Burm. 
coccinea. 6^1;. P. 1 1 w. 14 
crenata. vid. Calanchoe Verca. 

\ enneafa. Thunb. P. 4 w. 4 

cvrnosa. Z)^c. 

deficient, vid. Calanchoe aegyp- 

• tiaca. 

fascirularis. ^V. t>. P. 5 w. 3 
haemisphaerica. L. t;. r. 9 vv- 12 
hifcpanrca. Z. cr^. 2J.. p. 22 w.a3 

C. pistorinia. Orteg. 

hisnida. vid. viscosa. 

hybrida. vid. Calanchoe spathu- lata. vid. Calanchoe aegyp" (Gen 866. Spec. ]0,&i3.) tiaca. 
laciniata. vid. Calanchoe lacimata 

Cotyledon 
COTYLEDON, Lin.?. i,38 w. 9 i 2 

lanccolata. vid. Calanchoelauceo- 
lata 

libanotica. Labil. 

linguaejormis. vid. caespitosa. 

lusitanica. vid. lutea. 

lutea. Smith. Ait. 2{.. D. p. 7 w. 18 

C. umbilicus, var. a. repens. L. 
C. lusitanica. La/n. 

Malacophyllum. Pall. 0. P. i2w.i5 
mamiilaris. Z.. fil. p. i3 V y. 1 1 
Macizonia. vid. viscosa. 
mucronata. Barm. Lam. 

nudicaalis. vid. Calanclioe 
tiaca. 
aegyp- oblonga. Haw. t> 

C. orbiculata. fi. Ait. mild. 

orbiculata. Haw. %. (non Forsh.) 

C orbiculata. L. var. y. mild. 
(cfr. oblonga, ovata et ramosissima.) 

orbiculata. Forsk. vid. aiternans. 
ovata. Haw t (et? M'tf.) D. 

C. orbiculata. var. a. Ail. fVilld. <cfr. Crassula obliqua.) 

paniculata. Thunb. 

(cfr. C. ramosissima.) 

papillaris. Thunb. fil w. 2. j£/. p. 21 

w. 10 parviflora. Desf. Sib. et Sm. 2J.. 
fpeltata. vid. C. Umbilicus. 
pi'inata. vid. Calanclioe pinnata, 
pistorinia. vid. hispanica. 
purpurea. Thunb. p P. 17 w. 6 
ramosissima. Mill. Haw. tj- 

C. orbiculata. var. y. Ait. 

C. paniculata. Thunb? % 

refiexa. vid. Sedum Cotyledon, 
reliculata. Tnunh. L. fil. *>• * *° 
scdiformis. Lapeyr. Q. [w. 9 

C sedoides. Dec. (non ? Poir.) 

sedoides. /W. (non? Dec.) 
tedoides. JJec. vid. sediformis. 
oempervivum. Bbrst. 
errata. L. 2j.. p. 5 w. 1$ 
*pinosa. vid. Sedum spinosum. 

spathu/ala. vid, Calanclioe spa 
"lulata. 
spuria. L. t ; . p. l4 w. 5 

C. africana. Btxrm. 

C. acaulon. Walt. 

C teretifolia. Lam. (non Thunb.) 

tardiflora. iio^p/. 1) 
teretifolia. 7>*u/i&. (non .Lam.) 

p. iB w. 7 
teretifolia. Lam. vid. spuria. 
tnflora. 77i W n6. /..//. p.,ovvi3 
tuberculosa. Zam. p i5 
Umbilicus. L. 4. p. 6 w. 17 

C. Umbilicus. @. tuberosa. L. 
«• C. peltatum. Wtndl 
< c fr. C lutea.) 

uugulata. Lam. ty. p. 16 
viscosa. Vahl Q. P. a5 w. 24 

^. hispida. Lam. 

^. WucizOnia. Curiam I Cotyliscus — Crambe 231 

COTYLISGUS Desv. 

mlui.u, vid. Cochlearia nilotica. 

COUULANDEA. Aubl. 

frutescens. vid. Mullera monilifor- 
mis, 

COUEPIA. Aabl. 

guianensis. vid. Acioa amara. 
COUAIA .Aubl. 

uianensis. Aabl. f). 

CGUVIAROUNA. Aubl. 

odor at a. vid. Baryosma Tongo. 
COUPOUI. Aubl. 
aquatica. Aubl. 1). 

CO UHATA HI. Aubl. 

guianensis. Aubl. 1). 
CO UIU ill Alii. Aubl. 

guianensis. Aubl. 1>. 

COUROLPITA .Aubl. 

guianensis. vid. Lecythis bracteata. 
COUSSAPOA. Aabl. 

angushfolia. Aubl. t>. 
latifoiia. Aubl. \y. 

COUSSAHEA. Aubl. Rs. 475 

squamosa. Lam. 1). rs. 2 
violacea. Aubl. h. Rs. 1 
GOUT A RE A. Aubl. p. 861 
speciosa. Aubl. 1). p. 1 

Porllandia hexandra. L. w. 3 40- 4 

C O i TOIjB E A. Aubl. p. 2O4 

PiCRimi. Sc/veb. 
alba. vid. spicata- 
minor. II. et B. 0. 
purpurea- Lam. P. 3 

C. ramosa. Aabl. 

Vahl 


Exacum ramosum. • RS. 4 5 7. 17 
W. 2 2 1 . C J ' OrJef. (Gen. 8 7 5. 
\ raccmosa. Meyer, t>. 

<ramo.\a. vid. jmrpurca. 
spicata. Aubl. ©. P. 1 

C, alba.. La ip. 

Exacum spicatum. Vahl** a 5 7.9 w. 2 2 1 . 1 5 

ternifolia. CnOt 0. p- 2 

" E**cum temifoliiun. Dietr. rs. 437. 10 

CRAMBE. iin. p. 1544 w.1220 

^mplexicaulis. Huss. 

aspera. Bbrst. 2J.. 

C. orientalif.- mild, (non Lam. Jac^f.) 

p. 3 w. 3 

caspica. (Raeusch.) 
cordifolia. Jacqr. Fisch. 
conlata. fVAld. %. e. Supl. p-43^ 
Corvini. vid. Bunias cochleanoi- 

des. 
filiformis. J«c^. 4. t 7 . P. 6 w.6 

Rapistrnm filiforme. Motnck. 

frirticoia; Li fil. i>. p. 7 ™ 7 

Myagrum arboresccns. Jacq. Misc. (sec. 

Lam.) 

hispanica. L 0.* p. 4 > v -4 

Rapistnua si\u>rum. Moench. 
Myagrum spiiflcrocarpum. Jac^. 

laciniata. vid. tatarica. < # 

macrocarpa. vid. Cochlearia sibi- 

rica. 

maritima. L. % f. 1 w. 1 

{non C. orienUlis. Jacq.) 

Spec. 10,662.) a3s Crambe — Crassula CRAMBE. JLi/i. . p. 1544 w. 1220 
orientalis. L. VVilld. vid. aspera. 
orien talis. Lam. JJbrst. Jacq. vid. 
pinnatifida. 
orientalis. L. ed. Reich, vid. tata- 
rica. 
-paniculate*, vid. Myagrum panicu 

latum, 
pinnatifida. Ait. %. 

C. orientalis. Jacq. Bbrst. Lam. 
C. suecica. Mill. 

renifonnis. Desf. P. 5 w. 5 
scabra. vid. strigosa. 
strigosa. Her it. b. P. 8 w. 8 

C. scabra. Lam. 
t Myagrum arborescens. Jacq. (sec. JVilld.) 

suecica. vrd. pinnatifida. 
tatarica. Jucq. 2J.. P. % w. * 

C. orientalis. Reich. 
C. laciniata. Lam, 

GRAIN I C HIS. Swartz. r. i 9 85 
apliylla. «Sio. 2J.. p. 1 w. 1 

diphylla. Sw. ?|. p. 2 w. 2 
lutedla. vid. Dendrobium polvsta- 

cLiurn 

rauscosa. Sw. 4. P. 5 w.5 

nudifolia. P*?rj. 2J.. P. 7 

Epidendruin Gaieola. Raeusch. 
Galeola nudifolia. Lour. 

oligantlia- Sw. %. P . 3 w. 3 
pauciflora. Sw. %. p.6 w.6 
slachioidcs. Sw. 2L P. A W. A 

CRAKIOLAHIA. Lin. 

annua, vid. Martynia Craniolaria 

Jruticosa. vid. Gesneria Craniola- 
ria. 

C B A i\ 1 S P E It M U M. Lehm. Rs . 

CHAiNZIA. Schreb. 

CRA^TZIA. .Scop. vid. Besleria 
tata. \ 

Crassula 
CRASSULA. Lin. p. 7 45w594 

alternifolia. L. p. 62 > ens- dra. 5 i an- 


CRANTZIA. JV««a/ # V id. Hydroco- 

tyle lineata. 
CRANTZIA. Vaht Swartz. pr . 

rtent fl ; vid ' Tricera laevigata. 
CItASP^DIA.Forx^P. l9 58vv. g 1 5 7H 

L.*rtodujk. Soland. 
Richea. vid. uniflora. 
uniflora. /brif. p, 1 w. 1 

C. Richea. Cass. 

Richea glaucfc £ a 6i7. t. 1961. 1 

CRASPEDUM. Lour. 

hnctorium. vid. Elaeocarpus tin- 
ctorius. r 

CRASSOCEPHALUM. Moench. 

CRASSULA. JL1/1. p. 7 54 w. 5 q4 
acutifolia. Lam. *. P .5i w.k.3 7 5.6 
alba. Forsk. t?. 

ajoidea, Ait. o* p #4? vv.4i 
«ij>Mtrin. L.fil Ihunh. p. 65 w. 62 

(Gen. 879. 


w. 49 
and^gavensis. Uec. 0^ 

Sedum atratum. Bast, (non Z,.) 

arborescens. L. t). .26 a*. P. A3 p. 27 w 

C. Cotyledon. Jacq. Curt. 
Cotyledon arborescens. Mill. 

argentca. L. jil. Tnunb. t).P.8w.9 
barbata. L. jil. Thunb. P. 41 w, 44 
biconvexa. H ' *w. %. 
caespitosa. Cav. O. p. 54 w. 6r 
caff r a. vid. fruticulosa. 
calycina. Desf. < 

canescens. — — 2J.. 

Globulea canescens. Haw. 

ca pi lata. Lam. 

(cfr. C. rymosa.) 

capitclla. L. jil. Thunb. 

w. 42 
centauroides. Lj. 0. o*. P. 33 w. 02 

cephalophora. L. jil. p. 62 w. 5g 
ciliala. Z>. 2J.. P. 46 w. a 5 
coluriuiai is. Z. j£/. Tnunb. p. 4° 

coccinea. L. 1). w. 1 

Dietcrichia coccinea. Tratt. \ 

Larocbea coccinea. Pert. w» 7 5 3. 1 
Rocliea coGoinea. Hortul. * 

ccnata. vid. perforata, 
coratlina. Thunb. L. jil. "t>. p. 6w-7 

cordata. Thunb. L. jil. t). p. 26 

w. 24 

Cotyledon, vid. arborescens. 
Cotyledonis. Thunb. L. jil. %. p44 i 

crenata. -D^/. 

crenulata. Thunb. L. fil. 

V 
cultrata. />. t^. p. 18 w. 19 

Globulea cultrata. Haw. 

cymosa. L. 2J.. p. 1 w. 2 

LartwJiea ? cymosa. Haw. 
Crassula capilata. Lam? 

de cwnb ens. vid. Tiflaea 
bens. 

decussata. vid. falcata. 
dejecta. J«r^ t?. 

del to idea. Thunb. L.jil. 

denlata. Thunb. 0. p. 5q 
dichotoma. Ait. 0. (non W. 4 3 fr. P-63 
65 w. decum p. 69 w.66 

w. 56 

L.) p. 34 dichotoma. L. vid. ramosa. 

dirtusa. Ait. 0. P. 72 w.69 
e\|>ansa. AiU 0. P. 58 w.55 
falcata. mild. T>. w. e. 3 7 5 3 

C. obliqua. ///jio. in Andr. (non >*'0 

C. retroflexa. Meerb. 

C. Swelliri; rcbliana. //. Baiav, ' 

C. decussata. Hortul. 

Rocfcea falcata. Dec. 

Larocbea falcata. Pers. 7 53. 1 

fascicularis. Lam 9 
flava. L. t?. p; 2 w.3 

Larocbea? flava. Haw. 

fruticulosa. Z. D. (non Jtfiff.)'- 11 

/?. C. raffra. L. [W. U 

ec. 10,612.) / Crassula \ CRASSULA. Lin. p. 7 54 w.5 9 4 

jruticulosa. Mill, vid. Othonu a te- 
nuis si in a. - 

gentianoides. Lam. 
glabra.; Haiv. 0. 

C. glomerata. var. &. Ait, Wild. 

glomerata. L. 0. P. 35 w.34 

(cfr. C. glabra.) 

haemisphaerica. Thunb. 0. P.4F w,4o 
imbricata. Ait. ^. p. 16 w. 17 
inanis. vid. Tilaea perfoliata. . 
lactea. Ait T>. P 26 w.25 
lineoiata. Ait. 0. a* p. 32 w. 3i 
linguacfolia. Haw. 2J.. 
lacida. vid. spathulata. 

lycopodioides. vid. muscosa. 
TVIagnolii. Ztec. 0. 

« 

C. rubens. /?. nana. Dec. fl. fr. 
0. caespitosa. Balb. Deslong. (non £W) 
Tillaea rubra. Gouan? (sec. Poir. Dec. 
<non C. verticillaris. £.) 

margin alis. Ait. D. P. 24 w. 25 

marginata. 7>« **&. 1). P. 66 w.63 
mjcrocarpa. S b. et Sm. 0. 
minima. Thunb. 0. P. 55 w. 52 
*| mollis. Th.wb. L.jxl 1). p. i3w, 14 
montana. Thunb. L. Jil. O. o*. 

p. 65 w.6o 
moschata. Forst. 0. P. 56 w. 53 
muricata. Thunb. t?. P. i5 w. 16 
muscosa. L. 0. p. 38 w: 5j 

t fS. C. lycopodioides. Lam. 

natans. vid. Tillaea capensts. 
nudicaulis. L. 2J.. P .6o w.Sy 

Olobulea nudicaulis. Haw. 

obfalcata. vid. obvallata. 
Oblirrua. Ait. ty. (nonHaw. in Andr.) 

P. 20 w\ 20 

i C. portulacca. Larm. Dec. p. 1 9 

Cotyledon ovata. Mi//, (sec. W7/d.) 

7<7««. #W Andr. vid. falc 
obvallata. L % ty. p., 7 yv. 2 8 

C. obfalcata. Uortnl. 
f-'>bulca obvallata. Haw. 

ocloratissima. Andr. ty. P. 47 

Larochea odor atissima. Flick. Haw. 

Pjeierichia odoratissiraa. Trait* 

orbicularis, L. 4. ty. p. 70 w.67 
Pellucida. L. 0. a*. ^. p. 7 4vv t 71 
Pcrftlata. Sop. p.'tf 

(cfr. C. perforata.) 

Perfoliata. L. ty. p .q w .io 
Perforata. Thunb. L. Jil. ty. P. io 

c « connata. Dann. 

c - perhlata. 5cop. (sec. mild.*. 5 7 5. 5) 

c - punctata. L. (nan Afi//.) 

Perfossa. Lam. ty. p. 2 3 

p- punctata. L? (sec. Poi'r.) 

P'nnata. L. jil Lour. ty. P. J 9 w. 2 B ' 
Portulacacea. vid. obliqua. * 

P™strata. 77w*6. ©. P . 7 3 w. 70 
Promosa. L. ty. P ./ w .5 
pubescens. Thunb. L. jil. ty. P. 3 

w. 4 1 

Crassula — Crataegus 2 33 


CRASSULA. Lit. p. 754 w.5g4 
pulcheiia. <A>. 0. p. 36 w. 35 

L. ty ; non Mill.) p. 22 

w. 22 punctata .• f (cfr. C. perfossa.) 

puyictat >. Mil vid. pcrforat 
pyramidalis. Thanh. L.jil 2J.. P.3q 

w. 38 

ramo.sa. Ait 4 Thunb. ty. p. inv, i5 

C. dichotoma. L #/. 

retroflexa. 77*4/iA L.jil O. (non 

Meerb.) P.3i w.3o 

retroflexa. AUerb. vid. falcata. 
rubens. 1>. ©. P . 53 w . 5o 

Sedum rubens. L. 
(cSr. C. Magnolii.) 

rupestris. Thanh. L.jil P. 28 w. a? 
scabra. Z^. r>. p 5 w. 6 
sedoides. M///. i. H. CI. 2f. 
Septus, vid. Scptas capensis. 
sparsa. Wz>. 0. o*. P. 71 w. 68 

spathulata; Thunb. ty. P. 21 w. 21 

C. lucida. Lain. 

spicata. L.4H Thunb. P. 49 w. 47 
spinosa. vid. Scdum spinosum, 
squamulosa. Willd. ty. \v. e. Sup. 


p. 1 5 


tctragona. 
tbjrsiilora. 48 


ata. (G strigosa. L. O. o* p. 37 vv.36 

subulata. />. 0. P. 5o w. 48 
swelligrebliana. vid. falcata. 

tecta. Thunb. L fil p. 61 w. 58 

i^. t>. P. .14 w. j5 
Tnunb. L. Jil. P. 

v m \v. ;6 
tomentosa. Thunb L. jil. P. 67 w. 64 
turrita. TiiunK L. jil p. 64 w.6» 
umhell '. vid. Septas umbclla. 
umhellata. vid. Tillaea umbcllata. 

undidala.- Haw. \y. 
versicolor. Burch. Her. 

verticillaris. Z,. 0. p. 57 w. 54 

Tillaea er<*U. /-. 

(non.C. Magnolii nee Tillaea rubra, 

vestita. Thank L. jil p. 7 W*9 
CRASSLY I A. Corhrrier* 
jlaripendul r. yid. Calanchoc pin 
nata. 

CRATAEGUS. iA'. p. 1226^.987 

vid. Mespiius. 

•Mespilus. Poen. 
acerijolia. vid. cordata. 
alpina. TMr//. t?. -non Hortul.) 
alpina. Hortut. vid* Pyrus alpina. 
apiifolia. Wc7v. fc. (non ill ^c) 

C. Oxvacantlia. Walt, (non /,.) fP- 3« 

anH-olirt. ' Medic, vid. monogyna. 
arbutifolia. ^//7. t>. (non Lam.) 
crbtiti^olia. Lam. vid. Pyrus me- 
lanocarpa. / 
Arir. vid* Sorbus Aria. 
Aronia. — — ty. 

C. Azarolus. var. jS. Willd. Sp. 

Mespilus Aronia. Willd. e. SupL 

•Azarolus. £.. 17. p. 3o w. 19 

Pyrus Azarolus. Scop. 
(cfr. C. Aronia.) 


Spec. 10,673.) V 334 Crataegus CRATAEGUS. Lin. P. 1226 w.987 
Bihas vid. Mespilus japonica. 
caroli ia>a. vid. flava. 
CcLsiana Bosc. %. 
•coccinca. Z. t>. f*i w - l 

C. viridis. Z, .* sec. Pbir.) 

Mespilus aestivalis. Walt. 

(non Mespilus coccinca. W. et /£.) 

caraffi a vid cordata. 
♦cordata. -AV/ t>. p. 2 vv. 2 

C. acerifolia. Poir. Kerner. 
C. corallina. //erif. 
C. populifolia. /ya/f. 
MespilAs acerifolia. Burgsd. 
Mespilus pliacnopyrum L. fit. 

cretici. vid. Pyrus cretica. 
♦Cms galli. L. t>. (non Duroi.)?. 17 

C. lucida. Wangenh. [w. i3 

Mespilus lucida. £ftrfc. et ? Moench. 
Mespilus hyemalis. Walt, , 

Mespilus cuneifolia. Moench. (non Ekrh.) 
a. C. c. g. splendens. Jit. 
f3. C. c. g. pyracanthifolia. Ait. 
y. C. a. g. salicifolia. ^if. 
(cfr. C. linearis.) 

rr«5 #«/// Dutok vid. punctata. 
< dentata. vid. Sorbus latifolia. 

digy^a. vid. melanocarpa. 

divcrtifolia. vid. m aura. ^ .* 

eduli*. Lndcliq. vid. pyrifolia. 

edulis. Hortul vid. Pyrus edulis. 
*elegans. Po/r. 1). p. 28* 

elliptic*. Ait. % P. 10 w. 5 

• C. pruni folia. Poir. (sec. Parsh.) 

, *ferrujrinea. Juss. Pers. 1). p. 8 J / •fhva. Ait. ty w. 7 h> p. 11 i p. i 2 

C. glandulosa. Mich. 
C. raroliniana. Pers. 3 
C. viridis. Walt, (non X.) 
C. Michauxii. Pers. 26 

Mespilus flexispina. Moench, ' 

Mespilus caroliniana. Poir. (sec. Parsh.) 

floretitina. Z»cc. 1j. 

Pyrus era taegi folia. Targ. 

*glabra. Thanh, t). p. i5 w. 11 

♦glandulosa. Moench. Ait. 
w. 6 (non Mich.') 

C. sanguinea. Pall. 
Mespilus rotundi folia. Ehrh. 
Pyrus glandulosa. Moench. 

iandnlo*a. Mich. vid. flava. 
eterophylla. Flagg. 1). 

Mespilus cnnstantinopolitana. Hortul. 

humilis. vid. Mespilus Chamaeme- 

spilus. 

*indica. L. tj. p. 22 w. 14 

•laevis. Thunb. ty. p. 14 w. to 

latifolia. Poir, 1j. Cnon Lam,) p. 6 

latifolia. Lam. vid. Sorbus lati- 
folia. 

leucophleos. vid. pyrifolia. 
•linearis. Pers. ty. p. 21 

C. crusgalli var. y. salicifolia. jlit. (sec. 
Poir.) 

longifoHa. vid. Sorbus Aria, 
lucida. Mi7/. t>. (non Wangh.) 

(Gen. 88o* Spec. 10,71a.) 
Crataegus 

CRATAEGUS. -Lin., p. 12 26 w.987 

lucida. Wixgh. vid. C. crusgalli. 
maroccana. Pers. Hortul. 1). P. 23* 

C. maura. L. var ? Pers. 

*maura. Z. ./Jf. 1). p. 23 w. 17 

J3. C. diversifolia. Per*, 
(cfr. C. maroccana.) 

*melanocarpa. Bbrst.t). 

C. digyna. Pall? 

Michauxii. vid. flava. 

♦monogyna. Jacq. t>. P. 28 w. 17 

C. oxyacantha. Aator. 
C. apiifolia. Medic. 
/?. C. m. rubra. Pall. 
y. C. rosea. Hortul. ^ 

♦nigra. /4< et it t>. (non Pa//.) ' 
nigra. Pall. vid. monogyna. 
nivea. ']\ois.) 1). 

*obtusifolia. Juss. *r). p. 9 
odorata. Bote, t). * 

*orientalis. Bbrsi, Habl. tj. 

Mespilus tanacetifolia. Smith, w. z. 5 8 9.1* 
Mespilus pinnata. Dum. Cours. 

Oxyacantha. L. 1?. (non ssq.) p* 27 

| " w. 16 

Ojrjca/if/ia.Jarc^.vid.oxycanthoides. 

Oxyacantha. trait, vid. apiifolia. 
oxyacanthoides. Thuil. 1j. ' 

C. oxyacantha. Jacq. austr. (non L.) 

! parvifolia. vid. Mespilus axillaris 

*pauciflora. Poir. Xy. p. 19 
j pectinata. Bosc. \y. 

♦pentagyna W. et K. % p. 29 w- 18 

j populifera, vid. cordata. 
I *prunifolia. Poir. t). p. 7 

• (cfr. C. elliptica.) 

^punctata. Ait. 1y. p. 16 w. 12 

C. crusgalli. Duroi. (non h.) 
Mespilus cuneifolia. Ehrh. 
j (non Mespilus corni folia. Poir.) 

\ pyracantha. Pers. %. P. 18 

Mespilus pyracantha. L. w. 991 

pyracanthifolia. vid. C. crusgalli- 

•pyrifolia. Ait 1). (non Lam.) p ^ 

\v. 4 

C. leucophleos. Moench. 

C. tom^ntosa. Duroi. (non L.) 

C. edulis. Loddig. 

Mespilus Calpodendrum. Ehrh. 

Mespilus laciniata. Walt. 

Mespilus cornifolia. Poir? (sec. Pirs.) 

pyrifolia. Lam. 1). 

Aronia pyrifolia. Pers. ia3o. a 
Pyrus aibutifolia. Willd. var? 

quinquelobata. Bosc. t?. 
racemosa. vid. Pyrus Botryapi* 

urn. 
rosea, vid. monogyna. 
rotundifolia. vid. Pyrus Amclan- 

chier. 
rubra. Lour. 1>- 

Mespilus sinensis. Poir< 

salicifolia. vid. C. crusgalli. 
sanguinea. vid. glandulosa- 
serrulata. Poir. t>. 

Mespilus arbutifolia. .Afic*? (««c. ParrJ 3 i Crataegus Crepis CRATAEGUS. Lin. p. 1226 w.987 
•sorbifolia. Poir. HortuL t). 
*spathulata. Mich. %. P. 25 

spicata. vid. Pyrus ovalis. 

splendens. vid. C. crusgalli. 

suecica. vid. Pjrus suecica. 
♦tanacetifolia. Poir* 1). p.3i Crepis 235 tomentosa. L. vid. 
laris. Mespilus axil 20 tomentosa, Duroi. vid. pyrifolia. 
torrninalis. vid. Sorbus torminalis. 
triloba. Poir. t). p. 34 
trilobata. I>qi>. LafoV. 1). 

i turbinate. Pari-A 1>. 

uniflora vid, Mespilus axillaris: 
*umlateralis. Lam. Pers. r). p. 
villosa. Thunb.1t). p. i3 w.q 
viridis. L. % (non WWM f.aw.3 
Bftteftr. £TWr. vid. flava. 

CRATAEVA. Lin. P . 7 t 7 i w. 043 

Bolangas. vid. Feronia elcphan- 
tum. 

capparoides. Andr. ty. p. 5 

C. fragrans. Curt J 

C. 3noschata. Banks, 

fragrant. v!d. capparoides. 
gynandra. Z. 1). p. 1 w. 1 
inermis. vid C. Tapia. 
Marmelos. vid. Aeclc Marmelos. 

<«£« vid. eapparioides. 

obovata. F«A/. *). p. 3 w.3 

religiosa. ^aA/. ft 4 w . 4 
Tapia. jL. 1). P. 2 vv. 2 

C. inermis. L. 

Valanga. AToen. Dec. 1y. 
CRATE III A. Ruiz, et Pav. V.xo 99 

^HAETOURATHR. l Ruiz. et P«U. 

A>aviis©a. jLnm? (sec. Jiztt.) 

capitnta /I- et P. D. p. 2 

fasciculate. 71. et P. - f 


CREPIS. Lin. p. 1774 w. i4i2 
Apargioidcs. ff*7/d. %. P. 5 w. 5 

Hieracium stipitatum. Jacq m 

arenosa. {Rat inch.) 
*aspera. L.Q p. 14 w, 16 4 

p. Picris integrifolia. Desf. 
(cfr. C. purgans.) ' 

austriaca, vid. Hieracium austria- 
cum. 

baicalensis Ledeb. 
bannatica. IVdld. o*. w. e. Sup. p.5 5 
barbata. L. vid. Tolpis barbata. 
ba batu. Mill, vid foetid a. 
*beiiidifblia. De .Q. (non? Baser.) 

L.'Jlidifolia. JJesjer. 
biennis. A. q*. P. ib w. 24 

(cfr. C. Gmclini.) 

blattarioid s. vid. Hieracium blat- i 

Roth. p. 1 CRENAMUM. ^rfa/w. vid. Bardkau- 

sia. 

CRENAEA. Aubl. P. 1180 w.g3i 
maritime. Aubl. 4. p. 1 w. 1 
rcpcns. ftfer^r t 7 . 

CREODUS. Lour. 

odorifer. vid. Chloranthus incon- 
spicuus. 

CREPAUA. Schranh. 

temulenta. vid. Lolium tcmulen- 
. turn. 

CREPIS. Lin. P. i 77 4 w . 1412 
^Rckhausta. Decand. Moench. 
Adonis. SprcAg. 

Berinia andryaloidrs. flrt>/t. 
Behrinia chondrilloides. Sieber. 
An Iryala chon.lrilioidcs. Scop. 

igresfft. W. et tf. 0. r. 2 3 w. 2 3 

C. pulchra. Scop, (non L.) 

*lbida. vid Picridium albidum. 
alpina. /,. 0. a*. P. 9 vv. 9 

Barckhausia s ca riosa.. Moench. 
. .0. C. vesical ia. /.a ah. 

^(thsima. vid. Tolpis altissfma; 
»**»&** vid. Tolpis altissima 

tanoiues. 

boctica. vid. Tolpis barbate, 
breviflora. Delil. 

bursifoiia.JL.2|.. fnon Pa//.) p.i wj 1 
barsitolia. Pel vid. nemaurensis 
cernica. vid. C. SufFreniana. 
ccriuia Tenor. Spreng. 
chondrilloides. 

(Wibelia chondrilloides. Hoppe.etHornsck.) 

cinerca. Per^. p. 22* 

C. tectorum /^f//. (non L.) 
(cfr. C. tauriensis.) 

coronopifolia. Desf. 0. p. 3i vr. 3< 

C. succulenta. y^rf. 

C. tric.'totomj. Moench. 

Cl^ondrilla. hieracioides. 

croatica. Hit. 0. 

diffusa, vid. virens. 

Dioscoridis. L. 0. p.3o vv. 28(non 
. sequent ) 

C. tomcnlosa. Moench. 

C. patuU. Desf. II. par. (non Poir.) 

(cfr. Picris globulifera.) 

Dioscoridis. Poll. vid. lectorum. 
Dioscoridis. Roth. vid. virens. 
Dioscoridis. Lack. Dec vid.C.glo- 

bifcr.?. 
filiformfs. Ait. c^. %. p. 55 w.3 2 
*foet»\)a. L. O. d*. p. i3 vv. 14 

, C. barbata. Mill, (non L.) 
Picris fo?tida. Lam. u. fr. 
Wibelia graveolens. /*/. /f^W. 
Hostia foetida. Moench. I 

Scnecio lard scens. Brot. 

fuliainofta. *S'/6. ct 5m. 0.«E 


giandnloaa. Hast. 

globifimL Hall, fih 0. 

(\ Dioscoridis; Lachenal. Dec. 

Gmelini. Schult. fl. bav. ^ 

C. lodomiriensis. Besser. 

C. biennis. £. var. (sec. Rec. Lips.) fframinifolia. Ledeb. 
grandiflora. PKtr - w. 1. ©. P Sup. 
56 


heterosperma. Schrad* 
hieracioides. TV. et #. r. ^^ vv. *o 

Wibelia hieracioides. /V. /f*K. (Gen. 884. Spec. 10,760.) 36 Crepis » * 2 

CREPIS. Lin* p-1774 w. 141* 

hirta. Pers. 29 

Hyoseris hirta. Batb. W. 1 4 « P * 

hispida.. W. et #. G. p. 18 w. 21 

C. setosa. #«//. />. G™*'- fl - b « *• 1 9 
. Barckhausia setosa. Dec. 
Apargia se:osa. Moench. 

hispidula DeliL 
hyoseroides. Sib. et Sm. 0. 
incana. Sib. et Sm. a*, (non La- 

p e y r *) 

incana. Lapeyr. vid. Andryalain- 

cana. 
integrifolia. Vest. 
interrupta. Sib. et 5m. O. a*. 
*intybacea. Brot. a*, w. 1,868.3 

C. taraxaci folia. Thail. var? Poir. 

Lachenalii. Dec. (non Gmel} 

C. tectorum. L. var. (sec. il*c. Lips.) 

Lachenalii. Gmel. fl. b. vid. tau- 
riensis. 
ladomiriehsis. Bess. 2J.. 
lappacea. Willi. 0. p. i5 w. 17 
latialis. Sebast. 
latifolia- ifo/6. p. 35 
*leontodontoides. All. a*, p. 3 w. 3 

lini folia. Ihuil. 

lodomiriensis. vid. C. Gmelini. 
macrophylla Desf. p. 34 w. 29 
montana. vid. Hieracium saban- 

dum. 
multiflora. 5V&. et Sm. 0. 

I 

muricata- S/6. et 5m. ©. 
murorum. vid. tectorum. 
neglecta. L. O. 

C. stricta. Scop. 

(non C. nemaurensis. Qouan.) 

(cfr. C. spathulata.) 

nemaurensis. Gouan. a*, p. $ w. 2 

C. bursi folia. Pall. inn*, t. 
Andryala nudicaulis. Lam. * 

Andryala nemaurensis. Vill. 
Hieracium sanctum. L. 

nicaeensis. Bulb. 0. p.2» 

C. biennis. L. var ? P«rj. 

paludosa. vid. Hieracium paludo- 
sum. 

parviflora. .Des/. 0. (non Mocnch.) 

p. 24 
parviflora. Moench. O. 

(cfr. C. pinnatifida.) 

patula. Desf. vid. C, Dioscori- 
dis. 

patula. Poir. vid. Lapsana vir 
gata. 

pauciilora. Desf. 0. 

pinnatifida. Willi. 0. p. 27 w. 26 

C vircns. Hjfm. Roth. Savi. All. (ntmL.) 
C. stricta. Dccand. (et? Scop.y 
C. parviflora. Moench? 
1 C. Crepis 1 \ rum. L. var. Rec. Lips. 

polymorpha. vid. tauriensis. 
praecox. vid. tauriensis. 
pulc/ira. L. vid. Prenantbes hiera- 
cifolia. 

pulchra. Scop. vid. agrestis. 

' Gen. 88/t. CREPIS. Lin. p. 1774 W.141* 
pungens. .Dec. p. 20 

C. aspera. L? (sec. Poir.) 

♦purpurea. Bio. Bern. %. (non l?6rsf .J 

(cfr. C. rubra.) 

purpurea. Bbrst. vid. Hieracium 

purpureum. 
pygmaea. vid. Hieracium prunellae- 

folium, 
radicata- Forsk. Delil. (non Sib. 

et 5m.) 
radicata. Sib. ct 5m. 2J.. 
[ raphanifolia. Willi. %. w.e. Sup. 
recognita. Hall. fd. a*. 0- 
rhagadiotoides. vid. Picris rhaga- 

diolus. 
rhoeadifolia. Bbrst. Stev. 

rigens. Ait. 2).. p-h w. 12 
[ *rigida. W.etH. %. p.iq w. 1 1 
; rubiatis. vid. tauriensis. 

rubicaulis. vid. tauriensis. 

*rubra. ^. 0. p- " 2 w. 1 3 

Barckhauria purpurea. Biv. Bern ? 

Spr.) - ~ I 

Picris" rubra. Lam. fl. fr. \ 

■ 

scabra. Willi, p. 26 w. 25 
scariosa. -Willi. ©. p. 7 yv. 7 

C. vesicasia. var. /3. L. 


[p. 55 i (sec, segetalis. vid. tectorum. 

senecioides. Delil. 

setosa. vid. hispida. 

sibirica. L. via. Hieracium sibiri- 

* 

cum. 
sibirica. Gouan. vid. Hieracium 

blattariotdes. 
sicula. (Raeusch.) 
sinaata. vid. Picris asplenioidcs. 

spathulata. Lam. 

C\ neglecta. L? 

Sprengeriana. vid. Picris Sprenge- 

riana. ■ V 

striata, vid. Hieracium capense.. 

stricta. Hornem. 0. (non Dec) 
stricta. Dec. vid. pinnatifida. 
stricta. Scop. vid. neglecta. 
succulenta. vid. coronopitbha. 

•Suffreniana. Dec. 0. 

C. cernua. Tenor. ' 

C. belli di folia. Dec. var. Deslong. No*- 

taraxacoiies. vid. taraxacifolia. 
taraxncifo'ia. WtfA cr\ (non**?-) 

C. taraxatoides. £>e$/ # [p. 4 W# i? 

I Barckhausia hyemalis. Uiw. Bern. 

taraxacifolia. Dec. Hall. JiL<?. ®- 
•taraxacifolia. Thnil. vid. tauriensis. 
: tauriensis. Willi. O. p. 8 w. 8 

[ C. vesicaria. iJa/6. taur. (non L.) 
• C. praecox. Balb. Misc. 
1 C. polymorpha. Pourr. 
1 C. taraxacifolia. Thail. 

C. rubealis. /i«j. 
[ €. tcrtorura. ft//, (non L.) 

C. rubicaulis. (Pers.) 
j C. Lachenalii. Gmel. fl. b. (non £#*•) 

C. cinerea. DtsJ. ct? Per*. 

(cfr. C. intybacea.) 

Spec. 10,805) Crepis C ressa \ virens. CREPIS. Lin* p. 1774 m 1412 

tectorum. L. ©. (non sequent.) 

- C. varia. Moench. 
C. muralis. Neck. 
C. Dioscoridis. PolL (non L.) 
#. C. segetalis. Roth. 

tectorum. Vill. vid. tauriensis. 
tectorum. PolL vid. virens. 
tcnuifolia. IV Hid. 2J.. p.,32 w. 3i . 

- A* C. coronopiiblia. Desf. var. /?. 

thuringiaca. Bernh. 
tomentosa. vid. C. Dioscoridis. 
trichotoma. vid. coronopifoiia. 
umbellata. Thuit. (non Bernh.) 

p. 27* 
umbellata. Bernh. vid. Hieracium 
umbellatum. 
unijiora. vid virens. 
varia. vid. tectorum. 
variabilis. Krock. 
vesicaria. Z>. 2J.. (non sequent.) 

p. 6 w. 6 
vesicaria. Lam. vid. alpina. 

vesicaria. Ball. vid. tauriensis. 

i^ ©. p. 28 vv. 27 (non? 
sequent.) 

C. Dioscoridis. /to*7i. (et? L. sec. Hall. 
JiL) 

C. pinnatifida. Merat. (ngn mild.) 

C. diffusa. Dec. 

C. uniflora. 7*m7. 

C. tectorum. Poll, (non jL) 

Lapsana capillaris. l. 

Crepis tectorum. L. var. Rcc. Lips. 

virens. !>*<;. Vill. 0. 

C. tectorum. Lam. Poti. 

C. tectorum. L. var. Rec. Lips. 

virens. Hfffn. vid. pinnatifida. 
virgata. Desf. 0. p., 6 vv. 19 
^atintha. vid. Zazintba verrucosa. 

c RESCE3fTIA.i,iV.P.i5o3w.n6o 

aculeata. //. ct B. t?. 
acuminata. //. et B. t). 
alata. //. et B. 1?. 
cucurbit ina. Sw. D. p. 2 vV . 2 

C. lalifolia. M<7/. Z,*™. _ 

*ojarte. jL. f,. p. 1 ,w. 1 

#- y C. C. angustifolia. Pers. 
y C. C y minima. .P«rs. 

fdulis. Uesc. r>. 
jasminoides. Lam. t). 

pinnata. vid. Tanaecium 
turn: / pinna- CRESS A. Lin. 11 co arabica. For**. Lam. rs.A p. 640 
w. &02 W/W. Ms. (//. et B.) RS- 7 ausrralis. R. Br. rs. 2 
cretica. L. rs. 1 p. 1 w. 1 

C. humifusa. Lam. fl. fr. 

£ indie. Retz. (sec. R. Rr.) 

Herniaria lenticulata. L? (sec. tfoA/?) 

wmifusa. vid. cretica. Cressa — Crinum CRESS A. Lin. rs 1120 237 

P. 64o 

w 5oa \ indica. Retz. O. p. 2 w. 2 

(cfr. €. cretica.) 

multiflora. Mild. Ms. (//. et B.) sericea. Willd. Ms. rs. 5 
(//. et ^.) 

Rs. 6 P. trixillensis. //. et B. %.. Rs.3 
viilosa. Ilffmsg. et Lk. 2J.. 

CRINITA. Moench. (non Houtt.) 

linearifolia. vid. Chrysocomacoma 
aurea. 

punctata. Moench. 2/.. 

Ghrysocoma biflora. Moench? * 

CRLMTA. Ho tt. 

catenas, vid. Pavetta caffra. •" 

GBINODENDRUM. Molin. 

1606 vv. 1267 

Patagua. Molin. % P. 1 w . x 
CRINUM. ,Lin. p. 7 8 2 w.618 vid. 

Amaryllis 

cjricanum. vid. Agapanthus urn- 
bcllatus. 

amabile. Her. Donn. 2/.. 

americanum. L. %. (non Jta?.) 

P. 2 w. a 

Bulbine uncinata. Moench. 

$. Crinum Conunelinia Red. (non Jacq.) 

(cfr. C. erubescens.) 

americanum. Red. vid. asiaticum. 
amoenum. Her. %. 

angustifolium. R. Br. 2J.. (non 

L.) . 

angustifolium. L. vid. Cyrthantbus 

angustifoliu9. 
asiaticum. L. 2J.. {non sequent.) 

p. 1 w. 1 
(Gen. 889. Spec. 10,847.) americanum. Red. (non jL.) 
Ammllis bulbisperma. Rurm. 
Amaryllis vivipara. Lam. 
Bulbine asiatica. Gaert. 

asiaticum. Roxb. vid. defixum. 
asiaticum. Red. vid. *bracteatum, 
augustum. Her. %. 
aubtrale. vid. pedunculatum. 

bracteatum. mild. %. P. 6 w. 4 

C. asiaticum. Red. 

canal icnlatum. Her. 2j.. 
Commelini. Jacq. 2(1. (non Red) 

w. e. 388. 1 

(nnn C. erubescens. Ait.) 

Commelini. Red. vid. america- 
num. 

cruentum. Her- %.. 
cleiixum. Ker. %. 

C. asiaticum. Roxb. (non L.) 

ensifoliuin. /ier. 2|.. 
erubescens. Ait. Q\.. p. 3 w. 3 

C. ameriranum. Rodtch. (non L.) 

C. americanum. /?. L. 
(non C. Commelini. Jacq.) 

Utti folium, vid. Amaryllis ornata, 
longilolium. Her. 2J.. 
Iorifolium. if^r. 2).- I *38 Crinum Crocus spira- CRTN UM. Lin. p. 782 w. 618 
moluccanum. Her. %. 
niuHiflorum. Desf. 2J.. 
nervorum. Merit. %. p. 7 w.5 

Amaryllis rotundifolia. Lam. 

obiqium. vid. Cyrtanthus obli- 

quus. 
otcttrense. vid. pedunculatum. 

panciflorum. FiscK 
pi»iluncu latum. R. Br. 

C. otaitense. Redout. 
C. austraic. Donn. 

speciosum. vid. Pancratium spe- 

ciosum. 
spirale, vid. Haemanthus 
: lis. 

strictum. Hornem. 2J.. 
sumatranum. H a r. 7\.. 

tenellum. vid. Haemanthus tenel- 

lus. 

unceolatum. R. ct P. 2J.. P. 5 
venosum. R* Br. 
yuccaefiorum. vid. Amaryllis or- 

nata. 

CRISISTRYX. vid. Chrysistrix. 
CRIST ARIA. Cav. (non Sonner.) 

P. 1629 

bctonicacfolia. Pers. p. 1 

coccinea. Pursh. 2J..(non Sonner.) 

M.ilva coccinea. Fraser. 

glaucophyila. Cav. P. 2 
. inuitifida. s Pcrs. ©. p. 3 

Sida multifida. Cav. 

Sida pterosperma. L. w. 13IG.96 

CRISTARIA. Sonncr. 

i coccinea. vid. Combrctum purpu- 
reum. 

CRITAMUS. Hoffm. 

dtniricus. vid. Sium cicutaefo- 
f Ulium. _ 

CR1THMUM. Lin. p. 690 w. 537 
canariense. Cav. t). P. 5 

(cfir. C. latifolium.) 

, latifolium. L. a*, p. 2 w. 1 

Buprestis latifolia. Spreng. Mag. 
Tenorica eanariensis. Spreng. umb. rs. 

1 171. 8 
Chi'ilhmum canariense. Cav? 

maritimum. vid Cachrys mari- 

lima. 
pyrenaicum. vid. Ligusticum atlia- 

manfhoider. 
CRITONIA. Gaert. 

hnlxnia. vid. Ruhnia Critonia. 

CRO< ODILIUM. Spreng. vid. Cen- 
taurca. 

CROCOD1LUS. ^rfans. vid. Agri 
phyllum 

CROCUS. Lin. rs. 123 p. 95 
albiflorus. /fir. %.. Rs. 4 
aureus, vid. luteus. , 

autumnal is. Bbrst. %. (et? Mi7/. 

Voir, non sequent.) Rs. 11 
autumnalis. Brot. vid. nudiflorus. 
autumnalis. Smith, vid. sativus. 
biflorus. Mi//. 2J.. rs. 5 w.92 /